TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA Kh Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA 2013. Kh 71 58 Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA /015/2012 Kh Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013 Dno OUKA: 2639 /014/2012 Työllisyystoimikunta Palvelujen järjestämisen toimikunta Kehittämispäällikkö Seija Mustonen, konsernipalvelut, työllisyyden edistäminen, puh kirjoittaa : Työllistämisen edistämistoiminta Työllistämisen edistämistoiminnan painopisteissä on otettu huomioon erityisesti kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työttömyyden vähentämiseksi sekä pitkäaikaistyöttö mien, erityisesti vaikeasti työllistettävien, työllistäminen. Vuonna 2013 työllisyyden edistämiseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus, kaupunginhalli tuksen kehittämisjaoksen ja työllisyyden edistämisen koordinointiryhmän asiantuntijalausunnon perusteella. Työllisyyden edistämisen vastuuorgani saationa toimii konsernipalveluiden elinvoima -palvelualueen työllisyyden edistämisen ryhmä, jossa toimii kehittämispäällikkö, kaksi suunnittelijaa ja ohjelma-/ projektikoordinaattori. Työllistämiseen liittyviä hallinnollisia tuki palveluita tuottaa Työllistämiskeskus. Työllistämisen toimintaa tuotetaan monialaisesti yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden, hyvinvointi-, yh dyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä liikelaitosten kanssa. Työllisyyden hoitoon liittyviä palveluita tuottavat kaupungin sosiaalipalveluyksiköiden li säksi myös muut toimijat monituottajamalliin perustuen. Oulun kaupunki on jättänyt hakemuksen valtakunnalliseen työllistämisen kuntakokeiluun liittyen, tieto kokeiluun pääsemisestä vahvistuu toukokuun lopulla. Kuntakokeilun kaikki kolme pääprosessia alkavat yhteisellä aktivointi- ja palveluohjausvaiheella. Kokeiluun liittyvät prosessit ovat: 1) työelämäosallisuutta ja työmarkkina valmiuksia edistävä toiminta, 2) palkkatuella työllistäminen ja työllistämisen tukeminen sisältäen mm. koulutusta, valmennusjaksoja ja 3) jatkotyöllistä misen mahdollisuuksien edistäminen. Kokeilun liittyvää henkilöstöresur sointia ei ole sisällytetty harmonisointiesitykseen aktivointitoiminnan palve luohjausta lukuun ottamatta. Työllistäminen, konsernin hallintokunnat ja liikelaitokset Kuntien oman työllistämisen painospisteenä on Oulussa ollut 50 % vaikeasti työllistettävien työllistä minen ja 50 % nuorten työllistäminen. Tällä painopistejaolla on pyritty vai kuttamaan erityisesti nuorten työttömyyden tilanteeseen ja sen seurannais vaikutuksiin, kuten nuorten syrjäytymiskehitykseen. Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Yli-Iissä työllistäminen on pääasiallisesti kohdistunut vai keasti työllistettävien työllistämiseen. Tavoitteena on ollut pyrkiä vaikutta maan kuntien työttömyydestä aiheutuviin työ-

2 markkinatuen passiivitukime noihin. Kunnan omaa työllistämistä palkkatuella esitetään suunnattavan vuonna % vaikeasti työllis tettäville (työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyy den perustella vähintään 500 päivältä tai 500 päivää työttömyyspäivära haa, ja joka on tuella palkattaessa työmarkkinatukeen oikeutettu) ja 50 % nuorille. Vaikeasti työllistyvien työjaksoa voidaan suunnitelman pohjalta to teuttaa maksimissaan 14 kk kestävänä työllistämisjaksona. Nuorten työllis tämisessä toteutetaan motivoivaa ja palkitsevaa mallia. Työllistäminen aloitetaan aina työharjoittelulla tai työelämävalmennusjaksolla, joka toteu tetaan yksilöllisen suunnitelman pohjalta 1-6 kk pituisena jaksona. Jaksoa seuraavan palkallisen työllistämisjakson pituus on maksimissaan 6 kk, pal kallisen jakson edellytyksenä on valtion palkkatuki. Nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen esitetään pidettävän vähintään vuoden 2012 tasolla. Lisäksi palkataan jonkin verran vajaakuntoisia, velvoitetyöllistettyjä, maa hanmuuttajia ja muita erityisryhmiä, kuten akateemisesti koulutettuja työt tömiä. Hallintokuntien työllistettyjen työaika on pääasiallisesti 85 %, velvoi tetyöllistettyjen työaika on 100 %. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille varataan kiintiönä 30 henkilötyövuotta. Työvoiman palvelukeskus voi moni alaiseen yhteistyöhön ja yhteisesti laaditun suunnitelman ja harkintaansa perustuen poiketa yllämainituista perusteista. Esitetään, että työllisyysmäärärahoin tuetaan myös oppisopimuskoulutusta, kun kyseessä on työttö män työnhakijan kouluttaminen. Ammattitaidottomien henkilöiden koulu tusmuotona oppisopimuskoulutusmalli toimii yhtenä vaihtoehtoisena polku na työelämään. Hallintokunnille ja liikelaitoksille varataan määräraha oppi sopimuskoulutuksen toteuttamiseen. Ensimmäinen vuosi oppisopimustyöl listämisestä katetaan työllisyysmäärärahasta ja toisen ja kolmannen vuo den osalta maksetaan oppisopimuslisää 350 /kk. Lisäksi työllistämiseen varattua määrärahaa käytetään sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimien nuorten työpajojen nuorten työllistämiseen sekä erityisesti "seinättömän työpajamallin" laajentamiseen ja kehittämiseen. Seinättömän työpajatoi minnan lähtökohtana on nuoren sijoittaminen eri työllistämistoimenpitein "avointen työmarkkinoiden työympäristöön" ohjatusti. Arpeetin- toiminnan kohderyhmänä ovat tulottomat opiskelijat, joilla opinnot ovat pitkittyneet ja jotka ovat toimeentulotuen asiakkaina, eivätkä ole oikeutettuja sosiaaliseen luo totukseen sekä tulottomat pitkäaikaistyöttömät, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto. Esitetään, että Arpeetti toimintaa järjestetään 2013 katta vasti kaupungin alueella. Arpeetti-toiminnan ja velvoitetyöllistämisen oh jauksen resursointitarve on vuodelle ohjaajaa. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyö Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöhön on Oulussa työllistetty n. 900 nuorta (yli 17-vuotiaita) opis kelijaa 1 kuukauden työsuhteeseen. Kesätyöharjoittelusta maksettava bruttopalkka on ollut 850 /kk. Muiden kuntien kesätyöllistäminen kuntaan on ollut hyvin pienimuotoista ja palkkaus on vastannut kesätyösetelin (280 ) tasoa. Esitetään, että yli 17-vuotiaiden opiskelijoiden kesätyöllistäminen toteutetaan koko kaupungin alueella ja palkkaus 850, laajennus toteutetaan n.

3 100 nuoren työllistämisvarauk sella eli lisäkustannustasolla Vaihtoehtoisesti euromääräinen varaus pidetään samassa, mutta kesätyöpaikkojen mahdollisuudet kartoitetaan koko uuden Oulun alueella. Koululaisten kesäsetelityöllistäminen on Oulun kaupungissa toteutettu vuotiaiden nuorten osal ta 280 arvoisella kesätyösetelillä yrityksiin ja kolmannelle sektorille. Kesäseteli on euroarvoltaan ollut saman suuruinen Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Kiimingissä. Haukipu taalla nuoren kesätyöllistämisen tuki on ollut 150 /kahden viikon jaksolta. Kunnat ovat jakaneet kesätyöllistämisen setelit Oulunsalossa osalle ikäluo kasta (70 seteliä), Kiimingissä, Haukiputaalla ja Yli-Iissä seteli on jaettu ikäluokalle vuotiaat. Arvio kesätyöseteli-ikäisten osalta vuoden vuotiaan nuoren työllistämiseen on noin 4300 seteliä. Jaettujen setelien käyttöaste on arviolta n. 80 %, joka tarkoittaa 3440 setelin osuutta eli tarvittava määräraha kesäsetelityöllistämiseen ko ko uuden Oulun alueella on n , mikäli seteli jaetaan myös 17-vuotiaille 2160 setelin varausta lisää eli 80 % käyttöastevarauksella n yhteensä kaikkiaan n. 1,44 M. Esitetään, että arvoltaan 280 arvoiset kesätyösetelit jaetaan ikäluokille vuotiaat, jolloin lisä määrärahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Vaihtoehtoisesti esitetään, että kesätyöseteli jaetaan vain ikäluokille vuotiaat, jolloin lisämäärä rahan tarvetta ei synny ja 17-vuotiaiden työllistämisen tukeminen kesätyö setelillä jää pois. Esitetään, että nuorten työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen ohjautumisen Työpörssi toimintaa jatketaan. Uuden Oulun alueella toteutettavan Työpörssi -toiminnan ja ke sätyöllistämisen resursointitarve on 3 ohjaajaa. Aktivointitoiminnan edistäminen Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa lais sa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perus teella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kaupungin sosiaalityön vastuulla. Työtoimintaa järjeste tään 3-24 kuukauden jaksoissa ja henkilö osallistuu siihen vähintään yhte nä ja enintään viitenä päivänä viikossa. Varsinainen työtoimintapaikka voi daan hankkia esim. järjestöstä, kaupungilta, kuntayhtymältä tai valtiolta. Lain mukaan työtoimintapaikkoja ei voida hankkia yrityksiltä. Oulun kaupunki on maksanut työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avustusta 10 / työtoimintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Nuor ten aktivointitoimintaa ja ympäristönhoidollisia työtoiminnan järjestämistä koskien on perusavustuksen lisäksi maksettu 13 täydentävä avustus. Kaikilla kunnilla Oulunsaloa ja Yli-Iitä lukuun ottamatta kunnilla on ollut sama avustuskäytäntö. Koska Yli-Iin ja Oulusalon osalta yhdistoimijoita on vain muutamia, ei avustuksen laajennus muuta määrärahantarvetta merkittävästi.

4 Esitetään, että kaupunki maksaa työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avus tusta 10 / työtoimintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavan työtoiminnan jakson tavoitteena on lisätä aktivointimahdolli suuksia tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja vahvistaa heidän työmark kinavalmiuksiaan siten, että he aktivointijakson jälkeen voisivat ohjautua esimerkiksi työpajoille, koulutukseen tai työmarkkinoille. Kolmannen sektorin toimijalle, joka järjestää alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavaa työtoimintaa esi tetään maksettavaksi kuntouttavan työtoiminnan perusavustuksen lisäksi avustusta 13 / aktivointitoimintapäivä/henkilö. Esitetään, että ympäristöhoidollisiin töihin avustus on 23 toimintapäivää kohden. Avustuksen tasos sa otetaan huomioon ympäristönhoidollisten tehtävien liittyvä työturvalli suus- ja varustevaatimus. Ryhmämuotoisena toimintana kuntouttavaa työtoimintaa järjestäville tahoille on Oulussa pilotoitu avustusmalli, jonka pohjaosana olisi ohjaajan palkkaukseen myönnettävä tuki. Pohjaosan lisäksi maksetaan avustusta 13 / aktivointitoimintapäi vä/henkilö. Esitetään, että käytäntöä jatketaan. Aktivointitoiminnan palveluohjauksen resursointia vahvistetaan kuntakokeilu yhteistyössä. Järjestöjen ja yritysten työllistämisen tukeminen Vaikeasti työllistyvien ryhmään kuuluvia työttömiä palkkaavia järjestöjä avustetaan erillisellä kuntali sällä työllisyystoimikunnassa käsiteltävän ja edelleen kaupunginhallituk sessa erikseen hyväksyttävän ohjeen mukaisesti. Oulussa kuntalisätuen tasot ovat vuonna 2012 olleet: Palkkatuen kuntalisäosuus järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille on 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa korkeinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työl listyvät). Toisen vuoden osalta kuntalisää on maksettu harkintaan perustu vana 500 /kk henkilön työllistymisen edistämiseksi. Kuntalisää on mak settu enintään kahden vuoden ajan. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää on maksettu enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 500 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea on maksettu enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää on maksettu 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saami sen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaises ti. Työllistämisen tukitoimena kaupunki on maksanut yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppisopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistävät oppisopi muskoulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeute tun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren,

5 vajaakuntoisen, pitkäaikais työttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaa mista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemiseen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisätai erikoistumiskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työl listyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Haukiputaalla kuntalisä vaikeasti työllistyvän työllistämiseen on ollut vuoden ajan ja sosiaali toimen avustus 2 kk lisätyöllistämiseen on ollut 500. Kiimingissä kuntalisä vaikeasti työllistyvien työllistämiseen on ollut 200 /kk 1 vuoden ajan ja kk ajan toisen vuoden osalta. Oulunsalossa ja Yli-Iissä ei ole mak settu kuntalisää. Esitetään, että maksetaan kuntalisää 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa kor keinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työllistyvät). Kuntalisää voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Toisen vuoden osalta kuntalisää voidaan maksaa harkintaan perustuvana 600 /kk henkilön työllistymisen edistämi seksi. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 6 kk. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 600 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää voidaan maksaa 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saa misen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukai sesti. Esitys on kustannusneutraali vuoden 2012 nähden edellyttäen, että työllistävien yhdistysten, säätiöi den ja järjestöjen toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Esitetään, että työllistämisen tukitoimena kaupunki maksaa yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppisopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistä vät oppisopimuskoulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatu keen oikeutetun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, vajaakuntoi sen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppiso pimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemi seen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisä- tai erikoistu miskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Esitetään, että kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Yritysten kuntalisää koskeva käytäntö on uusi ja vuoden 2012 kokemusten perusteella esitetään syk syllä talousarvioon tarkennukset siihen varattaval-

6 le määrärahalle. Rahoitus- ja yhteistyöhankkeet sekä työttömien virkistystoi minnan avustukset Kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen hallinnoimia hankkeita varaudutaan rahoittamaan kuntarahoituksella. Avustusta myönnetään kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille, jotka saavat joko kansainvälistä tai kansallista rahoi tusta. Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitusta jatketaan niiden voimassaolo ajan edellyttäen että hankkeet etenevät niille asetettujen tavoitteiden mu kaisesti. Hankkeiden avustus- ja rahoitusohjeet vahvistetaan vuosittain ja ne viedään erikseen työllisyystoimikunnan kautta kaupunginhallituksen hy väksyttäväksi. Lisäksi varataan määräraha toiminta-avustukseen, joka on tarkoitettu työttömien virkistystoiminnan tukemiseen. Työttömien virkistystoiminnan avustukselle laaditaan ohjeistus ja kriteerit. Esitetään, että avustuskäytäntöä jatketaan em. tavalla. Esitys on kustannusneutraali v tasoon nähden. Kustannusvaikutukset Arvion mukaan esitysten kustannukset vaativat yhden miljoonan euron lisärahoituksen. Menojen li säykset kohdistuvat pääasiassa nuorten työllistämiseen ja yritysyhteistyön lisäämiseen. Nuorten työllistämisen palveluihin panostaminen tuo tulevai suudessa positiivisia vaikutuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Ratkaisut tur vaavat kuntalaisten, erityisesti nuorten tasapuolisen kohtelun työllistymistä edistävissä palveluissa. Vaihtoehtoisena esityksenä on kustannusneutraali ratkaisu, jossa halutaan turvata alueellisesti tasa puolisesti toteutetut työllisyyden edistämistä tukevat palvelut. Päätösehdotus, kehittämispäällikkö Seija Mustonen Työllisyystoimikunta arvioi esityksiä työllisyyspalveluiden järjestämisestä ja esittää palveluiden järjes tämistoimikunnalle ja yhdistymishallitukselle, että: Kunnan omaa työllistämistä palkkatuella suunnataan vuonna % vaikeasti työllistettäville (työ tön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perustella vähintään 500 päivältä tai 500 päivää työttömyyspäivärahaa, ja joka on tuella palkattaessa työmarkkinatukeen oikeutettu) ja 50 % nuorille. Vai keasti työllistyvien työjaksoa voidaan suunnitelman pohjalta toteuttaa mak simissaan 14 kk kestävänä työllistämisjaksona. Nuorten työllistämisessä toteutetaan motivoivaa ja palkitsevaa mallia. Työllistäminen aloitetaan aina työharjoittelulla tai työelämävalmennusjaksolla, joka toteutetaan yksilölli sen suunnitelman pohjalta 1-6 kk pituisena jaksona. Jaksoa seuraavan palkallisen työllistämisjakson pituus on maksimissaan 6 kk, palkallisen jak son edellytyksenä on valtion palkkatuki. Nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen pidetään vähintään vuoden 2012 tasolla. Lisäksi pal kataan jonkin verran vajaakuntoisia, velvoitetyöllistettyjä, maahanmuuttajia ja muita erityisryhmiä, kuten akateemisesti koulutettuja työttömiä. Hallinto kuntien työllistettyjen työaika on pääasiallisesti 85 %, velvoitetyöllistettyjen työaika on 100 %. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille varataan kiin tiönä 30 henkilötyövuotta. Työvoiman palvelukes-

7 kus voi monialaiseen yh teistyöhön ja yhteisesti laaditun suunnitelman ja harkintaansa perustuen poiketa yllämainituista perusteista. Työllisyysmäärärahoin tuetaan myös oppisopimuskoulutusta, kun kyseessä on työttömän työnhakijan kouluttaminen. Ammattitaidottomien henkilöiden koulutusmuotona oppiso pimuskoulutusmalli toimii yhtenä vaihtoehtoisena polkuna työelämään. Hallintokunnille ja liikelaitoksille varataan määräraha oppisopimuskoulutuk sen toteuttamiseen. Ensimmäinen vuosi oppisopimustyöllistämisestä kate taan työllisyysmäärärahasta ja toisen ja kolmannen vuoden osalta makse taan oppisopimuslisää 350 /kk. Lisäksi työllistämiseen varattua määrärahaa käytetään sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimien nuorten työpajojen nuorten työllistämiseen sekä erityisesti "seinättömän työpajamallin" laajentamiseen ja kehittämiseen. Seinättömän työpajatoi minnan lähtökohtana on nuoren sijoittaminen eri työllistämistoimenpitein "avointen työmarkkinoiden työympäristöön" ohjatusti. Arpeetin- toiminnan kohderyhmänä ovat tulottomat opiskelijat, joilla opinnot ovat pitkittyneet ja jotka ovat toimeentulotuen asiakkaina, eivätkä ole oikeutettuja sosiaaliseen luo totukseen sekä tulottomat pitkäaikaistyöttömät, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto. Arpeetti toimintaa järjestetään 2013 kattavasti kaupungin alueella. Arpeetti-toiminnan ja velvoitetyöllistämisen ohjauksen resursointi tarve on vuodelle ohjaajaa. Yli 17-vuotiaiden opiskelijoiden kesätyöllistäminen toteutetaan koko kaupungin alueella ja palkkaus 850, laajennus toteutetaan n. 100 nuoren työllistämisvarauksella eli lisä kustannustasolla Arvoltaan 280 arvoiset kesätyösetelit jaetaan ikäluokille vuotiaat, jolloin lisämäärärahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Nuorten työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen ohjautumisen Työpörssi toimintaa jatketaan. Uu den Oulun alueella toteutettavan Työpörssi -toiminnan ja kesätyöllistämi sen resursointitarve on 3 ohjaajaa. Kaupunki maksaa työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avustusta 10 / työtoi mintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Kolmannen sektorin toimijalle, joka järjestää alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavaa työtoimintaa maksetaan kuntouttavan työtoiminnan perusavustuksen lisäksi avustusta 13 / aktivointitoimintapäivä/henkilö. Ympäristöhoidollisiin töihin avustus on 23 toimintapäivää kohden. Avustuksen tasossa otetaan huo mioon ympäristönhoidollisten tehtävien liittyvä työturvallisuus- ja varuste vaatimus. Ryhmämuotoisena toimintana kuntouttavaa työtoimintaa järjestäville tahoille on Oulussa pilotoitu avustusmalli, jonka pohjaosana olisi ohjaajan palkkaukseen myönnettävä tuki. Pohjaosan lisäksi maksetaan avustusta 13 / aktivointitoimintapäi vä/henkilö. Edellä mainittua käytäntöä jatketaan. Aktivointitoiminnan palveluohjauksen resursointia vahvistetaan kuntakokeilun yhteistyössä. Maksetaan kuntalisää 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa korkeinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työllistyvät). Kuntalisää

8 voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Toisen vuoden osalta kuntalisää voidaan maksaa harkintaan perustuvana 600 /kk henkilön työllistymisen edistämiseksi. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 6 kk. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 600 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää voidaan maksaa 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saa misen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukai sesti. Työllistämisen tukitoimena kaupunki maksaa yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppi sopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistävät oppisopimus koulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöt tömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaa mista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemiseen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisä- tai erikoistumiskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työl listyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen hallinnoimia hankkeita varaudutaan rahoittamaan kuntarahoituksella. Avustusta myönnetään kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille, jotka saavat joko kansainvälistä tai kansallista rahoi tusta. Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitusta jatketaan niiden voimassaolo ajan edellyttäen että hankkeet etenevät niille asetettujen tavoitteiden mu kaisesti. Hankkeiden avustus- ja rahoitusohjeet vahvistetaan vuosittain ja ne viedään erikseen työllisyystoimikunnan kautta kaupunginhallituksen hy väksyttäväksi. Työttömien virkistystoiminnan tukemista jatketaan. Työttömien virkistystoiminnan avustukselle laadi taan ohjeistus ja kriteerit. Arvion mukaan esitysten kustannukset vaativat yhden miljoonan euron lisärahoituksen. Menojen li säykset kohdistuvat pääasiassa nuorten työllistämiseen ja yritysyhteistyön lisäämiseen. Nuorten työllistämisen palveluihin panostaminen tuo tulevaisuudessa positiivisia vaikutuksia ja ehkäi see syrjäytymistä. Ratkaisut turvaavat kuntalaisten, erityisesti nuorten ta sapuolisen kohtelun työllistymispalveluissa. Työllisyystoimikunnan päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. --- Muutettu päätösehdotus, apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo:

9 Palvelujen järjestämisen toimikunta esittää, että yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin työllisyystoimikunnan esityksen pohjalta. Lopul linen harmonisointi ratkaistaan kuitenkin ehdotetun harmonisoinnin talous vaikutusten vuoksi talousarvion 2013 valmistelun ja hyväksymisen yhtey dessä. Lisäksi palvelujen järjestämisen toimikunta esittää yhdistymishallitukselle, - että määräraha säilytetään nykytasolla ja toimintatapojen muutoksella lisä tään työllisyyden edistämistoiminnan vaikuttavuutta ja tuot tavuutta, - että asiasta pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveyslautakun nalta, opetus lautakunnalta ja nuorisoasiainlautakunnalta. Palvelujen järjestämisen toimikunnan päätös : Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Kalervo Ukkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. --- Kehittämispäällikkö Seija Mustonen, konsernipalvelut, työllisyyden edistäminen, puh kirjoittaa : Työllistämisen edistämistoiminnan painopisteissä on otettu huomioon erityisesti kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työttömyyden vähentämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työllistettävien, työllistäminen. Tämän tavoitteen saavutta miseksi Oulun kaupungin oman työllistämisen painopisteenä on ollut 50 % vaikeasti työllistettävien työllistäminen ja 50 % nuorten työllistäminen. Tällä painopistejaolla on pyritty vaikuttamaan erityisesti nuorten työttömyyden ti lanteeseen ja sen seurannaisvaikutuksiin, kuten nuorten syrjäytymiskehi tykseen. Vastaavaa nuorten työllistämisen linjausta ei ole ollut muilla yh distyvillä kunnilla, joten mikäli nuorten työllistämistä halutaan tukea tehok kaasti, on sillä kustannusten osalta vaikutuksensa. Työllistämisen palkkauskustannukset (1500 /kk palkkatasolla) ovat keskimäärin 2000 /kk. Vaikeasti työllistyvän (yli 500 pv työmarkkinatukea saanut työtön henkilö) valtion tuen osuus kustannuksista on noin 1280 /kk. Tällöin työllistämisen net to-osuus on 720 ja mikäli huomioidaan työmarkkinatuen kuntaosuus 330 passiivipäivien osalta poistona, jää vaikeasti työllistyvän työllistämi sen kustannukseksi 390 /kk ja mikäli henkilö on myös toimeentulotuen pii rissä alentaa työllistäminen lisäksi toimeentulotukimenoja. Vastaavasti nuoren alle 25-vuotiaan henkilön palkkauksessa valtion tuen osuus on noin 680 /kk, täl löin 2000 palkkauskustannuksista kaupungin osuutta jää 1320 /kk. Säästyneinä kustannuksina voidaan pitää mahdollisesti alentuneita toi meentulotukimenoja. Voidaan kuitenkin todeta, että nuoren henkilön työl listäminen on yli kolme kertaa kalliimpaa kuin vastaavasti vaikeasti työllis tyvän henkilön. Tärkeää kuitenkin on, että nuori voidaan työllisyyttä edistä vien ja työllistämisen kautta ohjata koulutukseen ja työelämään ja ehkäistä syrjäytymistä. Mikäli nuorten työllistämistä harmonisoidaan siten, että työl listämistä tarjotaan uuden Oulun alueella tasaisesti, tulee työllistämisen volyymi lisääntymään, joka puolestaan lisää kustannusvaikutuksia. Esi merkiksi 20 nuoren työllistäminen lisäys maksaa siis noin netto menona vuodessa.

10 Seuraavassa taulukossa esitetään kootusti kuntien vuosina 2011 ja 2012 toteuttamat erilaiset nuorten kesätyön linjaukset HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II OULU 5-16 v v. 70 kpl 16 -vuotiaat v. kesäsetelit arvotaan 150 /2 vk 280 /60h 280 /2 vk 280 /2 vk 280 /60h Taulukosta voidaan todeta, että mm. kuntien nuorten kesätyöllistämisen käytännöt olleet hyvin erilai set. Osassa kuntia seteliä on jaettu arpomalla tai osalle ikäluokkaa. Arvio kesätyöseteli-ikäisten osalta vuoden vuotiaan nuoren työllistä miseen on noin 4300 seteliä. Jaettujen setelien käyttöaste on arviolta n. 80 %, joka tarkoittaa 3440 setelin osuutta eli tarvittava määräraha kesäseteli työllistämiseen koko uuden Oulun alueella on n , mikäli seteli jaetaan myös 17-vuotiaille 2160 setelin varausta lisää eli 80 % käyttöaste varauksella n yhteensä kaikkiaan n. 1,44 M. Tällöin lisämäärä rahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Vertailutietona todet takoon, että kuluvana vuonna 2012 yksistään Oulun kaupungin alueella jaettiin ikäluokalle vuotiaat n kesätyöseteliä, niiden käyttöto teuman arvioidaan vastaavan viime vuoden toteumaa, joka oli 3200 sete liä. Nuorten työllistämisessä on toteutettu myös ikäluokalle yli 17-vuotiaat opiskelijat hallintokuntien kesä työllistämisenä 1-2 kuukauden työllistämisjaksoja 850 / kk palkkatasolla. Laajennus koko uuden Oulun alueella voisi tuoda noin 100 nuoren työllis tämisvarauksen eli lisäkustannustasolla Myös kuntalisäkäytäntöjen osalta nuorten työllistämistä yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin on Oulun kaupungissa tuettu /kk enintään 6 kk ajan. Tällä on pystytty työllistämään nuoria mm. urheiluseuroihin ja järjestöjen järjestämään kou lulaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Vastaavaa tukikäytäntöä ei ole muilla yhdistyvillä kunnilla, joten myös tämän toimintamallin osalta voi syntyä toi saalta lisää työmahdollisuuksia nuorille, mutta toisaalta myös kustannuksia lisää. Toiminnan tehostaminen näiden nuorten työllistämistoimintojen osalta tarkoittaa nettokustannusten li säystä arviolta n , tällöinkin osa työllistämistoiminnan tehostami sesta tulee toteuttaa linjausten uudelleenarvioinnilla. Kustannukset synty vät pääosin nuorille maksettavista avustuksista tai palkkakustannuksista. Mikäli joku ikäluokka jätetään pois esimerkiksi kesäsetelityöllistämisestä, voidaan kustannuksia saada alentumaan. 15 -vuotiaiden osalta kesätyö on tärkeä mahdollisuus työelämäkasvatuksen kannalta, varhaiset työkoke mukset tukevat myös ura- ja koulutusvalintojen tekemisessä. 17 -vuotiai den osalta kesätyö merkitsee lisäksi myös itsenäistymisen ja työelämätai tojen kehittämisen mahdollisuuksia. Ikäluokat Hlöä 80% / 50% kustannukset a' v v v

11 50 % 17 -v Yht % 17-v Esitetään, että yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin työllisyys toimikunnan esityksen pohjalta, eikä ikäluokkiin kohdistuvia karsimisia to teuteta. Kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työllisyyden edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun toteutumi seksi edellyttävät työllisyyttä edistävien palveluiden harmonisoinnin osalta taloudellista panostusta. Työllisyyden edistämistoiminnan palveluiden ke hittämiseksi Oulun kaupunki hakee aktiivisesti myös ESR- ja valtion rahoi tusta. Esimerkkinä tästä Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitus ohjelman mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeilu -hankkeesta. Kuntakokeilu toteutetaan ajalla ja sen rahoitukseen saadaan valtion 75 % avustus. Muutettu päätösehdotus, kaupunginjohtaja Pennanen: Yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin ohjeellisena noudatetta vaksi työllisyystoimikunnan esityk sen pohjalta alkaen koskien uu den Oulun kuntia. Lopullinen har monisointi päätetään ehdotetun harmoni soinnin talousvaikutusten vuoksi talousarvion 2013 valmistelun ja hyväksy misen yhteydessä. Yhdistymishallituksen päätös lähetetään yhdistyvien kuntien kunnanhallituksille hyväksyttäväksi. Yhdistymishallituksen päätös : Merkittiin, että kehittämispäällikkö Seija Mustonen selosti asiaa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kj: Päätös: Hyväksytään yhdistymishallituksen esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Dno OUKA/529/02.05.01.03/2015 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 27.1.2015 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden kuntarahoituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

"Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä Kaupunginhallitus 116 27.03.2012 Kaupunginvaltuusto 24 17.04.2012 SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KUNTAKOKEILUUN HAKEUTUMISESTA 183/1/113/2011 KHALL 116 Hallintojohtaja 20.3.2012 SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa:

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa: Työllisyystoimikunta 11 18.03.2009 Perusturvalautakunta 48 23.04.2009 Kunnanhallitus 244 11.05.2009 Valtuustoaloite / passiivinen työmarkkinatuki 1454/09/093/2009 TYÖL 11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 6.10 klo 17.00 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Perusturvalautakunta 75 25.08.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kunnanhallitus 100 23.05.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014 70

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016 41 Dno Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016 OUKA/350/02.05.01.03/2016 Sivu 1 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 22.1.2016 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto Mikkeli Ote pöytäkirjasta 14/2015 1 (6) 195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto MliDno-2015-1085 Valmistelija

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) 172 Ympäristölautakunnan lausunto Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta HEL 2014-003356 T 00 00 03 Lausunto

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen Kaupunginhallitus 428 23.11.2015 Kaupunginhallitus 12 18.01.2016 Kaupunginhallitus 121 29.03.2016 Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt 1.1.2016 alkaen 461/01.01.00/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite työllistämisen kuntalisän käyttöönotosta Naantalissa

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite työllistämisen kuntalisän käyttöönotosta Naantalissa Kaupunginvaltuusto 70 13.10.2014 Kaupunginhallitus 409 20.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 18 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 8 09.02.2015 Valtuutettu Vilhelm Junnilan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Työryhmän esitys toimenpiteiksi pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi

Työryhmän esitys toimenpiteiksi pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi Kaupunginhallitus 242 28.09.2009 Kaupunginhallitus 248 12.10.2009 Kaupunginvaltuusto 81 10.11.2009 Työryhmän esitys toimenpiteiksi pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi 107/2.30/2009 Kaupunginhallitus 28.09.2009

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa Kaupunginhallitus 332 24.09.2012 Yhdistymishallitus 113 03.10.2012 Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa KH 332 Selostus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö

Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö Henkilöstölautakunta 13 06.03.2012 Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö 220/02/02/02/2012 HENKL 13 Valmistelija: projektipäällikkö Tarja Palosaari 044-7809 084, 8289 084 Valmistelun

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot