TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA Kh Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA 2013. Kh 71 58 Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN VUONNA /015/2012 Kh Työllisyyden edistämistoiminnan yhtenäistäminen vuonna 2013 Dno OUKA: 2639 /014/2012 Työllisyystoimikunta Palvelujen järjestämisen toimikunta Kehittämispäällikkö Seija Mustonen, konsernipalvelut, työllisyyden edistäminen, puh kirjoittaa : Työllistämisen edistämistoiminta Työllistämisen edistämistoiminnan painopisteissä on otettu huomioon erityisesti kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työttömyyden vähentämiseksi sekä pitkäaikaistyöttö mien, erityisesti vaikeasti työllistettävien, työllistäminen. Vuonna 2013 työllisyyden edistämiseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus, kaupunginhalli tuksen kehittämisjaoksen ja työllisyyden edistämisen koordinointiryhmän asiantuntijalausunnon perusteella. Työllisyyden edistämisen vastuuorgani saationa toimii konsernipalveluiden elinvoima -palvelualueen työllisyyden edistämisen ryhmä, jossa toimii kehittämispäällikkö, kaksi suunnittelijaa ja ohjelma-/ projektikoordinaattori. Työllistämiseen liittyviä hallinnollisia tuki palveluita tuottaa Työllistämiskeskus. Työllistämisen toimintaa tuotetaan monialaisesti yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden, hyvinvointi-, yh dyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä liikelaitosten kanssa. Työllisyyden hoitoon liittyviä palveluita tuottavat kaupungin sosiaalipalveluyksiköiden li säksi myös muut toimijat monituottajamalliin perustuen. Oulun kaupunki on jättänyt hakemuksen valtakunnalliseen työllistämisen kuntakokeiluun liittyen, tieto kokeiluun pääsemisestä vahvistuu toukokuun lopulla. Kuntakokeilun kaikki kolme pääprosessia alkavat yhteisellä aktivointi- ja palveluohjausvaiheella. Kokeiluun liittyvät prosessit ovat: 1) työelämäosallisuutta ja työmarkkina valmiuksia edistävä toiminta, 2) palkkatuella työllistäminen ja työllistämisen tukeminen sisältäen mm. koulutusta, valmennusjaksoja ja 3) jatkotyöllistä misen mahdollisuuksien edistäminen. Kokeilun liittyvää henkilöstöresur sointia ei ole sisällytetty harmonisointiesitykseen aktivointitoiminnan palve luohjausta lukuun ottamatta. Työllistäminen, konsernin hallintokunnat ja liikelaitokset Kuntien oman työllistämisen painospisteenä on Oulussa ollut 50 % vaikeasti työllistettävien työllistä minen ja 50 % nuorten työllistäminen. Tällä painopistejaolla on pyritty vai kuttamaan erityisesti nuorten työttömyyden tilanteeseen ja sen seurannais vaikutuksiin, kuten nuorten syrjäytymiskehitykseen. Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Yli-Iissä työllistäminen on pääasiallisesti kohdistunut vai keasti työllistettävien työllistämiseen. Tavoitteena on ollut pyrkiä vaikutta maan kuntien työttömyydestä aiheutuviin työ-

2 markkinatuen passiivitukime noihin. Kunnan omaa työllistämistä palkkatuella esitetään suunnattavan vuonna % vaikeasti työllis tettäville (työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyy den perustella vähintään 500 päivältä tai 500 päivää työttömyyspäivära haa, ja joka on tuella palkattaessa työmarkkinatukeen oikeutettu) ja 50 % nuorille. Vaikeasti työllistyvien työjaksoa voidaan suunnitelman pohjalta to teuttaa maksimissaan 14 kk kestävänä työllistämisjaksona. Nuorten työllis tämisessä toteutetaan motivoivaa ja palkitsevaa mallia. Työllistäminen aloitetaan aina työharjoittelulla tai työelämävalmennusjaksolla, joka toteu tetaan yksilöllisen suunnitelman pohjalta 1-6 kk pituisena jaksona. Jaksoa seuraavan palkallisen työllistämisjakson pituus on maksimissaan 6 kk, pal kallisen jakson edellytyksenä on valtion palkkatuki. Nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen esitetään pidettävän vähintään vuoden 2012 tasolla. Lisäksi palkataan jonkin verran vajaakuntoisia, velvoitetyöllistettyjä, maa hanmuuttajia ja muita erityisryhmiä, kuten akateemisesti koulutettuja työt tömiä. Hallintokuntien työllistettyjen työaika on pääasiallisesti 85 %, velvoi tetyöllistettyjen työaika on 100 %. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille varataan kiintiönä 30 henkilötyövuotta. Työvoiman palvelukeskus voi moni alaiseen yhteistyöhön ja yhteisesti laaditun suunnitelman ja harkintaansa perustuen poiketa yllämainituista perusteista. Esitetään, että työllisyysmäärärahoin tuetaan myös oppisopimuskoulutusta, kun kyseessä on työttö män työnhakijan kouluttaminen. Ammattitaidottomien henkilöiden koulu tusmuotona oppisopimuskoulutusmalli toimii yhtenä vaihtoehtoisena polku na työelämään. Hallintokunnille ja liikelaitoksille varataan määräraha oppi sopimuskoulutuksen toteuttamiseen. Ensimmäinen vuosi oppisopimustyöl listämisestä katetaan työllisyysmäärärahasta ja toisen ja kolmannen vuo den osalta maksetaan oppisopimuslisää 350 /kk. Lisäksi työllistämiseen varattua määrärahaa käytetään sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimien nuorten työpajojen nuorten työllistämiseen sekä erityisesti "seinättömän työpajamallin" laajentamiseen ja kehittämiseen. Seinättömän työpajatoi minnan lähtökohtana on nuoren sijoittaminen eri työllistämistoimenpitein "avointen työmarkkinoiden työympäristöön" ohjatusti. Arpeetin- toiminnan kohderyhmänä ovat tulottomat opiskelijat, joilla opinnot ovat pitkittyneet ja jotka ovat toimeentulotuen asiakkaina, eivätkä ole oikeutettuja sosiaaliseen luo totukseen sekä tulottomat pitkäaikaistyöttömät, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto. Esitetään, että Arpeetti toimintaa järjestetään 2013 katta vasti kaupungin alueella. Arpeetti-toiminnan ja velvoitetyöllistämisen oh jauksen resursointitarve on vuodelle ohjaajaa. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyö Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöhön on Oulussa työllistetty n. 900 nuorta (yli 17-vuotiaita) opis kelijaa 1 kuukauden työsuhteeseen. Kesätyöharjoittelusta maksettava bruttopalkka on ollut 850 /kk. Muiden kuntien kesätyöllistäminen kuntaan on ollut hyvin pienimuotoista ja palkkaus on vastannut kesätyösetelin (280 ) tasoa. Esitetään, että yli 17-vuotiaiden opiskelijoiden kesätyöllistäminen toteutetaan koko kaupungin alueella ja palkkaus 850, laajennus toteutetaan n.

3 100 nuoren työllistämisvarauk sella eli lisäkustannustasolla Vaihtoehtoisesti euromääräinen varaus pidetään samassa, mutta kesätyöpaikkojen mahdollisuudet kartoitetaan koko uuden Oulun alueella. Koululaisten kesäsetelityöllistäminen on Oulun kaupungissa toteutettu vuotiaiden nuorten osal ta 280 arvoisella kesätyösetelillä yrityksiin ja kolmannelle sektorille. Kesäseteli on euroarvoltaan ollut saman suuruinen Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Kiimingissä. Haukipu taalla nuoren kesätyöllistämisen tuki on ollut 150 /kahden viikon jaksolta. Kunnat ovat jakaneet kesätyöllistämisen setelit Oulunsalossa osalle ikäluo kasta (70 seteliä), Kiimingissä, Haukiputaalla ja Yli-Iissä seteli on jaettu ikäluokalle vuotiaat. Arvio kesätyöseteli-ikäisten osalta vuoden vuotiaan nuoren työllistämiseen on noin 4300 seteliä. Jaettujen setelien käyttöaste on arviolta n. 80 %, joka tarkoittaa 3440 setelin osuutta eli tarvittava määräraha kesäsetelityöllistämiseen ko ko uuden Oulun alueella on n , mikäli seteli jaetaan myös 17-vuotiaille 2160 setelin varausta lisää eli 80 % käyttöastevarauksella n yhteensä kaikkiaan n. 1,44 M. Esitetään, että arvoltaan 280 arvoiset kesätyösetelit jaetaan ikäluokille vuotiaat, jolloin lisä määrärahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Vaihtoehtoisesti esitetään, että kesätyöseteli jaetaan vain ikäluokille vuotiaat, jolloin lisämäärä rahan tarvetta ei synny ja 17-vuotiaiden työllistämisen tukeminen kesätyö setelillä jää pois. Esitetään, että nuorten työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen ohjautumisen Työpörssi toimintaa jatketaan. Uuden Oulun alueella toteutettavan Työpörssi -toiminnan ja ke sätyöllistämisen resursointitarve on 3 ohjaajaa. Aktivointitoiminnan edistäminen Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa lais sa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perus teella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kaupungin sosiaalityön vastuulla. Työtoimintaa järjeste tään 3-24 kuukauden jaksoissa ja henkilö osallistuu siihen vähintään yhte nä ja enintään viitenä päivänä viikossa. Varsinainen työtoimintapaikka voi daan hankkia esim. järjestöstä, kaupungilta, kuntayhtymältä tai valtiolta. Lain mukaan työtoimintapaikkoja ei voida hankkia yrityksiltä. Oulun kaupunki on maksanut työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avustusta 10 / työtoimintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Nuor ten aktivointitoimintaa ja ympäristönhoidollisia työtoiminnan järjestämistä koskien on perusavustuksen lisäksi maksettu 13 täydentävä avustus. Kaikilla kunnilla Oulunsaloa ja Yli-Iitä lukuun ottamatta kunnilla on ollut sama avustuskäytäntö. Koska Yli-Iin ja Oulusalon osalta yhdistoimijoita on vain muutamia, ei avustuksen laajennus muuta määrärahantarvetta merkittävästi.

4 Esitetään, että kaupunki maksaa työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avus tusta 10 / työtoimintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavan työtoiminnan jakson tavoitteena on lisätä aktivointimahdolli suuksia tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja vahvistaa heidän työmark kinavalmiuksiaan siten, että he aktivointijakson jälkeen voisivat ohjautua esimerkiksi työpajoille, koulutukseen tai työmarkkinoille. Kolmannen sektorin toimijalle, joka järjestää alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavaa työtoimintaa esi tetään maksettavaksi kuntouttavan työtoiminnan perusavustuksen lisäksi avustusta 13 / aktivointitoimintapäivä/henkilö. Esitetään, että ympäristöhoidollisiin töihin avustus on 23 toimintapäivää kohden. Avustuksen tasos sa otetaan huomioon ympäristönhoidollisten tehtävien liittyvä työturvalli suus- ja varustevaatimus. Ryhmämuotoisena toimintana kuntouttavaa työtoimintaa järjestäville tahoille on Oulussa pilotoitu avustusmalli, jonka pohjaosana olisi ohjaajan palkkaukseen myönnettävä tuki. Pohjaosan lisäksi maksetaan avustusta 13 / aktivointitoimintapäi vä/henkilö. Esitetään, että käytäntöä jatketaan. Aktivointitoiminnan palveluohjauksen resursointia vahvistetaan kuntakokeilu yhteistyössä. Järjestöjen ja yritysten työllistämisen tukeminen Vaikeasti työllistyvien ryhmään kuuluvia työttömiä palkkaavia järjestöjä avustetaan erillisellä kuntali sällä työllisyystoimikunnassa käsiteltävän ja edelleen kaupunginhallituk sessa erikseen hyväksyttävän ohjeen mukaisesti. Oulussa kuntalisätuen tasot ovat vuonna 2012 olleet: Palkkatuen kuntalisäosuus järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille on 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa korkeinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työl listyvät). Toisen vuoden osalta kuntalisää on maksettu harkintaan perustu vana 500 /kk henkilön työllistymisen edistämiseksi. Kuntalisää on mak settu enintään kahden vuoden ajan. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää on maksettu enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 500 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea on maksettu enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää on maksettu 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saami sen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaises ti. Työllistämisen tukitoimena kaupunki on maksanut yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppisopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistävät oppisopi muskoulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeute tun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren,

5 vajaakuntoisen, pitkäaikais työttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaa mista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemiseen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisätai erikoistumiskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työl listyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Haukiputaalla kuntalisä vaikeasti työllistyvän työllistämiseen on ollut vuoden ajan ja sosiaali toimen avustus 2 kk lisätyöllistämiseen on ollut 500. Kiimingissä kuntalisä vaikeasti työllistyvien työllistämiseen on ollut 200 /kk 1 vuoden ajan ja kk ajan toisen vuoden osalta. Oulunsalossa ja Yli-Iissä ei ole mak settu kuntalisää. Esitetään, että maksetaan kuntalisää 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa kor keinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työllistyvät). Kuntalisää voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Toisen vuoden osalta kuntalisää voidaan maksaa harkintaan perustuvana 600 /kk henkilön työllistymisen edistämi seksi. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 6 kk. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 600 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää voidaan maksaa 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saa misen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukai sesti. Esitys on kustannusneutraali vuoden 2012 nähden edellyttäen, että työllistävien yhdistysten, säätiöi den ja järjestöjen toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Esitetään, että työllistämisen tukitoimena kaupunki maksaa yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppisopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistä vät oppisopimuskoulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatu keen oikeutetun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, vajaakuntoi sen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppiso pimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemi seen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisä- tai erikoistu miskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Esitetään, että kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Yritysten kuntalisää koskeva käytäntö on uusi ja vuoden 2012 kokemusten perusteella esitetään syk syllä talousarvioon tarkennukset siihen varattaval-

6 le määrärahalle. Rahoitus- ja yhteistyöhankkeet sekä työttömien virkistystoi minnan avustukset Kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen hallinnoimia hankkeita varaudutaan rahoittamaan kuntarahoituksella. Avustusta myönnetään kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille, jotka saavat joko kansainvälistä tai kansallista rahoi tusta. Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitusta jatketaan niiden voimassaolo ajan edellyttäen että hankkeet etenevät niille asetettujen tavoitteiden mu kaisesti. Hankkeiden avustus- ja rahoitusohjeet vahvistetaan vuosittain ja ne viedään erikseen työllisyystoimikunnan kautta kaupunginhallituksen hy väksyttäväksi. Lisäksi varataan määräraha toiminta-avustukseen, joka on tarkoitettu työttömien virkistystoiminnan tukemiseen. Työttömien virkistystoiminnan avustukselle laaditaan ohjeistus ja kriteerit. Esitetään, että avustuskäytäntöä jatketaan em. tavalla. Esitys on kustannusneutraali v tasoon nähden. Kustannusvaikutukset Arvion mukaan esitysten kustannukset vaativat yhden miljoonan euron lisärahoituksen. Menojen li säykset kohdistuvat pääasiassa nuorten työllistämiseen ja yritysyhteistyön lisäämiseen. Nuorten työllistämisen palveluihin panostaminen tuo tulevai suudessa positiivisia vaikutuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Ratkaisut tur vaavat kuntalaisten, erityisesti nuorten tasapuolisen kohtelun työllistymistä edistävissä palveluissa. Vaihtoehtoisena esityksenä on kustannusneutraali ratkaisu, jossa halutaan turvata alueellisesti tasa puolisesti toteutetut työllisyyden edistämistä tukevat palvelut. Päätösehdotus, kehittämispäällikkö Seija Mustonen Työllisyystoimikunta arvioi esityksiä työllisyyspalveluiden järjestämisestä ja esittää palveluiden järjes tämistoimikunnalle ja yhdistymishallitukselle, että: Kunnan omaa työllistämistä palkkatuella suunnataan vuonna % vaikeasti työllistettäville (työ tön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perustella vähintään 500 päivältä tai 500 päivää työttömyyspäivärahaa, ja joka on tuella palkattaessa työmarkkinatukeen oikeutettu) ja 50 % nuorille. Vai keasti työllistyvien työjaksoa voidaan suunnitelman pohjalta toteuttaa mak simissaan 14 kk kestävänä työllistämisjaksona. Nuorten työllistämisessä toteutetaan motivoivaa ja palkitsevaa mallia. Työllistäminen aloitetaan aina työharjoittelulla tai työelämävalmennusjaksolla, joka toteutetaan yksilölli sen suunnitelman pohjalta 1-6 kk pituisena jaksona. Jaksoa seuraavan palkallisen työllistämisjakson pituus on maksimissaan 6 kk, palkallisen jak son edellytyksenä on valtion palkkatuki. Nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen pidetään vähintään vuoden 2012 tasolla. Lisäksi pal kataan jonkin verran vajaakuntoisia, velvoitetyöllistettyjä, maahanmuuttajia ja muita erityisryhmiä, kuten akateemisesti koulutettuja työttömiä. Hallinto kuntien työllistettyjen työaika on pääasiallisesti 85 %, velvoitetyöllistettyjen työaika on 100 %. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille varataan kiin tiönä 30 henkilötyövuotta. Työvoiman palvelukes-

7 kus voi monialaiseen yh teistyöhön ja yhteisesti laaditun suunnitelman ja harkintaansa perustuen poiketa yllämainituista perusteista. Työllisyysmäärärahoin tuetaan myös oppisopimuskoulutusta, kun kyseessä on työttömän työnhakijan kouluttaminen. Ammattitaidottomien henkilöiden koulutusmuotona oppiso pimuskoulutusmalli toimii yhtenä vaihtoehtoisena polkuna työelämään. Hallintokunnille ja liikelaitoksille varataan määräraha oppisopimuskoulutuk sen toteuttamiseen. Ensimmäinen vuosi oppisopimustyöllistämisestä kate taan työllisyysmäärärahasta ja toisen ja kolmannen vuoden osalta makse taan oppisopimuslisää 350 /kk. Lisäksi työllistämiseen varattua määrärahaa käytetään sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimien nuorten työpajojen nuorten työllistämiseen sekä erityisesti "seinättömän työpajamallin" laajentamiseen ja kehittämiseen. Seinättömän työpajatoi minnan lähtökohtana on nuoren sijoittaminen eri työllistämistoimenpitein "avointen työmarkkinoiden työympäristöön" ohjatusti. Arpeetin- toiminnan kohderyhmänä ovat tulottomat opiskelijat, joilla opinnot ovat pitkittyneet ja jotka ovat toimeentulotuen asiakkaina, eivätkä ole oikeutettuja sosiaaliseen luo totukseen sekä tulottomat pitkäaikaistyöttömät, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto. Arpeetti toimintaa järjestetään 2013 kattavasti kaupungin alueella. Arpeetti-toiminnan ja velvoitetyöllistämisen ohjauksen resursointi tarve on vuodelle ohjaajaa. Yli 17-vuotiaiden opiskelijoiden kesätyöllistäminen toteutetaan koko kaupungin alueella ja palkkaus 850, laajennus toteutetaan n. 100 nuoren työllistämisvarauksella eli lisä kustannustasolla Arvoltaan 280 arvoiset kesätyösetelit jaetaan ikäluokille vuotiaat, jolloin lisämäärärahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Nuorten työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen ohjautumisen Työpörssi toimintaa jatketaan. Uu den Oulun alueella toteutettavan Työpörssi -toiminnan ja kesätyöllistämi sen resursointitarve on 3 ohjaajaa. Kaupunki maksaa työtoimintapaikan järjestävälle kolmannen sektorin toimijalle avustusta 10 / työtoi mintapäivä/henkilö ohjatun työtoiminnan järjestämisestä. Kolmannen sektorin toimijalle, joka järjestää alle 29-vuotiaiden nuorten kuntouttavaa työtoimintaa maksetaan kuntouttavan työtoiminnan perusavustuksen lisäksi avustusta 13 / aktivointitoimintapäivä/henkilö. Ympäristöhoidollisiin töihin avustus on 23 toimintapäivää kohden. Avustuksen tasossa otetaan huo mioon ympäristönhoidollisten tehtävien liittyvä työturvallisuus- ja varuste vaatimus. Ryhmämuotoisena toimintana kuntouttavaa työtoimintaa järjestäville tahoille on Oulussa pilotoitu avustusmalli, jonka pohjaosana olisi ohjaajan palkkaukseen myönnettävä tuki. Pohjaosan lisäksi maksetaan avustusta 13 / aktivointitoimintapäi vä/henkilö. Edellä mainittua käytäntöä jatketaan. Aktivointitoiminnan palveluohjauksen resursointia vahvistetaan kuntakokeilun yhteistyössä. Maksetaan kuntalisää 200 /kk ensimmäisen vuoden osalta, kun työllistetty saa korkeinta korotettua palkkatukea (vaikeasti työllistyvät). Kuntalisää

8 voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Toisen vuoden osalta kuntalisää voidaan maksaa harkintaan perustuvana 600 /kk henkilön työllistymisen edistämiseksi. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 6 kk. Kuntalisää maksetaan 200 /kk, kun henkilö työllistetään ns. vajaakuntoisen palkkatuella. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan. Nuorten alle 25-vuotiaiden palkkatuen perustukeen oikeutettujen osalta kuntalisä on 600 /kk ja nuo ren alle 25-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kuntalisä on 200 euroa/kk. Nuor ten osalta tukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta. Oppisopimuskoulutettaville kuntalisää voidaan maksaa 350 /kk enintään 3 vuoden ajalle. Tuen saa misen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukai sesti. Työllistämisen tukitoimena kaupunki maksaa yrityksille varatun työllisyysmäärärahan puitteissa oppi sopimuskoulutuksen kuntalisää (350 /kk), kun ne työllistävät oppisopimus koulutustyösuhteeseen perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöt tömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön. Lisäksi oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaa mista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemiseen silloin, kun työtön henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisä- tai erikoistumiskoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kuntalisää voidaan myös maksaa yrityksille ryhmäpoikkeussäännön alaisena tukena, silloin kun ne työllistävät nuoren, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työl listyvän henkilön vähintään vuoden kestävään työsuhteeseen. Kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen hallinnoimia hankkeita varaudutaan rahoittamaan kuntarahoituksella. Avustusta myönnetään kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille, jotka saavat joko kansainvälistä tai kansallista rahoi tusta. Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitusta jatketaan niiden voimassaolo ajan edellyttäen että hankkeet etenevät niille asetettujen tavoitteiden mu kaisesti. Hankkeiden avustus- ja rahoitusohjeet vahvistetaan vuosittain ja ne viedään erikseen työllisyystoimikunnan kautta kaupunginhallituksen hy väksyttäväksi. Työttömien virkistystoiminnan tukemista jatketaan. Työttömien virkistystoiminnan avustukselle laadi taan ohjeistus ja kriteerit. Arvion mukaan esitysten kustannukset vaativat yhden miljoonan euron lisärahoituksen. Menojen li säykset kohdistuvat pääasiassa nuorten työllistämiseen ja yritysyhteistyön lisäämiseen. Nuorten työllistämisen palveluihin panostaminen tuo tulevaisuudessa positiivisia vaikutuksia ja ehkäi see syrjäytymistä. Ratkaisut turvaavat kuntalaisten, erityisesti nuorten ta sapuolisen kohtelun työllistymispalveluissa. Työllisyystoimikunnan päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. --- Muutettu päätösehdotus, apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo:

9 Palvelujen järjestämisen toimikunta esittää, että yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin työllisyystoimikunnan esityksen pohjalta. Lopul linen harmonisointi ratkaistaan kuitenkin ehdotetun harmonisoinnin talous vaikutusten vuoksi talousarvion 2013 valmistelun ja hyväksymisen yhtey dessä. Lisäksi palvelujen järjestämisen toimikunta esittää yhdistymishallitukselle, - että määräraha säilytetään nykytasolla ja toimintatapojen muutoksella lisä tään työllisyyden edistämistoiminnan vaikuttavuutta ja tuot tavuutta, - että asiasta pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveyslautakun nalta, opetus lautakunnalta ja nuorisoasiainlautakunnalta. Palvelujen järjestämisen toimikunnan päätös : Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Kalervo Ukkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. --- Kehittämispäällikkö Seija Mustonen, konsernipalvelut, työllisyyden edistäminen, puh kirjoittaa : Työllistämisen edistämistoiminnan painopisteissä on otettu huomioon erityisesti kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työttömyyden vähentämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työllistettävien, työllistäminen. Tämän tavoitteen saavutta miseksi Oulun kaupungin oman työllistämisen painopisteenä on ollut 50 % vaikeasti työllistettävien työllistäminen ja 50 % nuorten työllistäminen. Tällä painopistejaolla on pyritty vaikuttamaan erityisesti nuorten työttömyyden ti lanteeseen ja sen seurannaisvaikutuksiin, kuten nuorten syrjäytymiskehi tykseen. Vastaavaa nuorten työllistämisen linjausta ei ole ollut muilla yh distyvillä kunnilla, joten mikäli nuorten työllistämistä halutaan tukea tehok kaasti, on sillä kustannusten osalta vaikutuksensa. Työllistämisen palkkauskustannukset (1500 /kk palkkatasolla) ovat keskimäärin 2000 /kk. Vaikeasti työllistyvän (yli 500 pv työmarkkinatukea saanut työtön henkilö) valtion tuen osuus kustannuksista on noin 1280 /kk. Tällöin työllistämisen net to-osuus on 720 ja mikäli huomioidaan työmarkkinatuen kuntaosuus 330 passiivipäivien osalta poistona, jää vaikeasti työllistyvän työllistämi sen kustannukseksi 390 /kk ja mikäli henkilö on myös toimeentulotuen pii rissä alentaa työllistäminen lisäksi toimeentulotukimenoja. Vastaavasti nuoren alle 25-vuotiaan henkilön palkkauksessa valtion tuen osuus on noin 680 /kk, täl löin 2000 palkkauskustannuksista kaupungin osuutta jää 1320 /kk. Säästyneinä kustannuksina voidaan pitää mahdollisesti alentuneita toi meentulotukimenoja. Voidaan kuitenkin todeta, että nuoren henkilön työl listäminen on yli kolme kertaa kalliimpaa kuin vastaavasti vaikeasti työllis tyvän henkilön. Tärkeää kuitenkin on, että nuori voidaan työllisyyttä edistä vien ja työllistämisen kautta ohjata koulutukseen ja työelämään ja ehkäistä syrjäytymistä. Mikäli nuorten työllistämistä harmonisoidaan siten, että työl listämistä tarjotaan uuden Oulun alueella tasaisesti, tulee työllistämisen volyymi lisääntymään, joka puolestaan lisää kustannusvaikutuksia. Esi merkiksi 20 nuoren työllistäminen lisäys maksaa siis noin netto menona vuodessa.

10 Seuraavassa taulukossa esitetään kootusti kuntien vuosina 2011 ja 2012 toteuttamat erilaiset nuorten kesätyön linjaukset HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II OULU 5-16 v v. 70 kpl 16 -vuotiaat v. kesäsetelit arvotaan 150 /2 vk 280 /60h 280 /2 vk 280 /2 vk 280 /60h Taulukosta voidaan todeta, että mm. kuntien nuorten kesätyöllistämisen käytännöt olleet hyvin erilai set. Osassa kuntia seteliä on jaettu arpomalla tai osalle ikäluokkaa. Arvio kesätyöseteli-ikäisten osalta vuoden vuotiaan nuoren työllistä miseen on noin 4300 seteliä. Jaettujen setelien käyttöaste on arviolta n. 80 %, joka tarkoittaa 3440 setelin osuutta eli tarvittava määräraha kesäseteli työllistämiseen koko uuden Oulun alueella on n , mikäli seteli jaetaan myös 17-vuotiaille 2160 setelin varausta lisää eli 80 % käyttöaste varauksella n yhteensä kaikkiaan n. 1,44 M. Tällöin lisämäärä rahan tarve vuoden 2012 tasoon nähden on 0,5 M. Vertailutietona todet takoon, että kuluvana vuonna 2012 yksistään Oulun kaupungin alueella jaettiin ikäluokalle vuotiaat n kesätyöseteliä, niiden käyttöto teuman arvioidaan vastaavan viime vuoden toteumaa, joka oli 3200 sete liä. Nuorten työllistämisessä on toteutettu myös ikäluokalle yli 17-vuotiaat opiskelijat hallintokuntien kesä työllistämisenä 1-2 kuukauden työllistämisjaksoja 850 / kk palkkatasolla. Laajennus koko uuden Oulun alueella voisi tuoda noin 100 nuoren työllis tämisvarauksen eli lisäkustannustasolla Myös kuntalisäkäytäntöjen osalta nuorten työllistämistä yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin on Oulun kaupungissa tuettu /kk enintään 6 kk ajan. Tällä on pystytty työllistämään nuoria mm. urheiluseuroihin ja järjestöjen järjestämään kou lulaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Vastaavaa tukikäytäntöä ei ole muilla yhdistyvillä kunnilla, joten myös tämän toimintamallin osalta voi syntyä toi saalta lisää työmahdollisuuksia nuorille, mutta toisaalta myös kustannuksia lisää. Toiminnan tehostaminen näiden nuorten työllistämistoimintojen osalta tarkoittaa nettokustannusten li säystä arviolta n , tällöinkin osa työllistämistoiminnan tehostami sesta tulee toteuttaa linjausten uudelleenarvioinnilla. Kustannukset synty vät pääosin nuorille maksettavista avustuksista tai palkkakustannuksista. Mikäli joku ikäluokka jätetään pois esimerkiksi kesäsetelityöllistämisestä, voidaan kustannuksia saada alentumaan. 15 -vuotiaiden osalta kesätyö on tärkeä mahdollisuus työelämäkasvatuksen kannalta, varhaiset työkoke mukset tukevat myös ura- ja koulutusvalintojen tekemisessä. 17 -vuotiai den osalta kesätyö merkitsee lisäksi myös itsenäistymisen ja työelämätai tojen kehittämisen mahdollisuuksia. Ikäluokat Hlöä 80% / 50% kustannukset a' v v v

11 50 % 17 -v Yht % 17-v Esitetään, että yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin työllisyys toimikunnan esityksen pohjalta, eikä ikäluokkiin kohdistuvia karsimisia to teuteta. Kaupungin strategiset tavoitteet nuorten työllisyyden edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun toteutumi seksi edellyttävät työllisyyttä edistävien palveluiden harmonisoinnin osalta taloudellista panostusta. Työllisyyden edistämistoiminnan palveluiden ke hittämiseksi Oulun kaupunki hakee aktiivisesti myös ESR- ja valtion rahoi tusta. Esimerkkinä tästä Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitus ohjelman mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeilu -hankkeesta. Kuntakokeilu toteutetaan ajalla ja sen rahoitukseen saadaan valtion 75 % avustus. Muutettu päätösehdotus, kaupunginjohtaja Pennanen: Yhdistymishallitus hyväksyy työllisyyttä edistävien palvelujen harmonisoinnin ohjeellisena noudatetta vaksi työllisyystoimikunnan esityk sen pohjalta alkaen koskien uu den Oulun kuntia. Lopullinen har monisointi päätetään ehdotetun harmoni soinnin talousvaikutusten vuoksi talousarvion 2013 valmistelun ja hyväksy misen yhteydessä. Yhdistymishallituksen päätös lähetetään yhdistyvien kuntien kunnanhallituksille hyväksyttäväksi. Yhdistymishallituksen päätös : Merkittiin, että kehittämispäällikkö Seija Mustonen selosti asiaa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kj: Päätös: Hyväksytään yhdistymishallituksen esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 160. Otsikko Sivu 69 VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.7.2012 163 70 TAKAUSANOMUS TERTIÄÄRILAINOILLE / KUNTA-ASUN-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 160. Otsikko Sivu 69 VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.7.2012 163 70 TAKAUSANOMUS TERTIÄÄRILAINOILLE / KUNTA-ASUN- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 160 Kunnanhallitus 05.09.2012 AIKA 05.09.2012 klo 16:00-18:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.7.2012 163 70 TAKAUSANOMUS

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 SITLA 96 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä edesauttaa tuki töi

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Dno OUKA/529/02.05.01.03/2015 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 27.1.2015 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden kuntarahoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

16:00-17:11 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:11 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:11 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:11 jäsen

16:00-17:11 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:11 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:11 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:11 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 17.09.2012 klo 16:00-17:11 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:11 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:11 jäsen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtuutettu Jarmo Kolkan (sd) ym. valtuustoaloite: Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen Uudessakaupungissa

Valtuutettu Jarmo Kolkan (sd) ym. valtuustoaloite: Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen Uudessakaupungissa Kaupunginvaltuusto 108 03.11.2014 Kaupunginhallitus 431 10.11.2014 Sosiaalilautakunta 32 17.03.2015 Kaupunginhallitus 314 31.08.2015 Kaupunginvaltuusto 94 07.09.2015 Valtuutettu Jarmo Kolkan (sd) ym. valtuustoaloite:

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

"Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä Kaupunginhallitus 116 27.03.2012 Kaupunginvaltuusto 24 17.04.2012 SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KUNTAKOKEILUUN HAKEUTUMISESTA 183/1/113/2011 KHALL 116 Hallintojohtaja 20.3.2012 SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 Nastolan kunnan työllistämispalvelut, Niina Juva Työttömyyden kesto Liiton ansiosidonnainen

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatuen saaminen. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea Henkilöä

Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatuen saaminen. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea Henkilöä Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 25.04.2017 Valtuustoaloite uutta työtä sakkojen sijaan SOSTER 35 Valtuutetut Harri Lepolahti ja Hannu Toikkanen esittävät 21.12.2016 tekemässään valtuustoaloitteessaan,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus Kaupunginhallitus 264 05.05.2014 Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus 1163/02/02/02/2013 KH 264 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyysasioiden hoitoon osoitettu kau pun

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa:

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa: Työllisyystoimikunta 11 18.03.2009 Perusturvalautakunta 48 23.04.2009 Kunnanhallitus 244 11.05.2009 Valtuustoaloite / passiivinen työmarkkinatuki 1454/09/093/2009 TYÖL 11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 3776/14.07.01/2013 Kaupunginhallitus 153 26.5.2014 85 Valtuustoaloite espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh. 043

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 Kaupunginhallitus 328 24.11.2014 Valtuusto 169 8.12.2014 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/12 20.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/12 20.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 210 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

T YÖ PA N K K I KO K E I L U. Nuorisotutkimusverkoston seminaari Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille? Helsinki

T YÖ PA N K K I KO K E I L U. Nuorisotutkimusverkoston seminaari Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille? Helsinki 1 T YÖ PA N K K I KO K E I L U Nuorisotutkimusverkoston seminaari Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille? Helsinki 10.10.2017 Aarne Kuusi Kokeilun taustaa Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmahanke

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet

Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja 2 3 4 5 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 6.10 klo 17.00 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kunnanhallitus 100 23.05.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014 70

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2017 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2017 ELY -keskuksen julkaiseman 08/2017 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 8 921 henkilöä,

Lisätiedot

KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va sakkomaksu) on noussut räjähdysmäisesti vuodesta 2011 vuoteen 2013.

KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va sakkomaksu) on noussut räjähdysmäisesti vuodesta 2011 vuoteen 2013. Kunnanhallitus 93 31.03.2014 Kunnanhallitus 131 05.05.2014 Esitys kunnanhallitukselle toimintapajan laajentamisesta 3399/09.093/2014 KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va

Lisätiedot

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 1148/02.02.00/2012 Kaupunginhallitus 110 16.4.2012 Valtuusto 70 21.5.2012 91 Valtuustoaloite sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi kesätyöpaikoilla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016 41 Dno Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet 2016 OUKA/350/02.05.01.03/2016 Sivu 1 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 22.1.2016 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Perusturvalautakunta 75 25.08.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen Johanna Seppänen 17.1.2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Painopistealueet: Osallisuus ihmisten äänen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (5) 678 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen HEL 2015-006992 T 01 02 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle syyskauden ensimmäiseen

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot