Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014"

Transkriptio

1 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/ /2014 SITLA 96 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä edesauttaa tuki töi den tarjontaa työttömille asiakkaille. Yhdistysten työllistämiskyky työ so pi mus eh to jen mukaisesti on osaltaan palkkatuen ja kuntalisän va ras sa. Kaupunginhallitus hyväksyi (195 ) kuntalisän maksamisen yh dis tel mä tuel la työllistäville yhdistyksille siten, että forssalaisille järjes töil le maksetaan ns. kuntalisänä markkaa/kuukausi (252,28 eu roa/kuu kau si) enintään 12 kuukauden ajan niiden työllistäessä vähin tään markan (925,03 euroa) palkalla yhdistelmätukeen oikeu te tun työttömän työnhakijan. Ensisijaisesti tuki maksetaan jär jestöil le, jotka tuottavat liikunta- ja kulttuuripalveluja. Lisäksi kau pun ginhal li tus hyväksyi, että työllistettäviä voi olla enintään 10 henkilöä. Yhdistelmätukeen oikeutettu henkilö on pitkäaikaistyötön, joka on ollut työttömänä yli 500 päivää ja jolle maksetaan työmarkkinatukea. Yh dis tel mä tu ki koostuu työnantajalle maksettavasta työmarkkinatuesta ja työllistämistuesta. Yhdistykset voivat tuetusti työllistää yhdistelmätukikelpoisen työt tömän työnhakijan yhteensä kuukauden ajaksi. Te-toimiston har kin nan va rai ses ti myöntämä korkein korotettu palkkatuki 12 kk:ksi on n. 59 euroa / päivä ja tämän jälkeen tuki voidaan myöntää 12 kk:ksi n. 32 euroa / päivä. Kaupunginhallitus päätti 51/2002, että forssalaisille järjestöille makse taan ns. kuntalisänä 253 euroa/kuukausi enintään 24 kuu kau den ajan, niiden työllistäessä vähintään 925 euron kuukausipalkalla yhdis tel mä tu keen oikeutetun työttömän työnhakijan yhdistyksen pal veluk seen. Ensisijaisesti tuki maksetaan järjestöille, jotka tuottavat liikun ta- ja kulttuuripalveluja. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi, että kus tan nuk set maksetaan erityistyöllistämiseen varatuista mää rä rahois ta ja että työllistettäviä voi vuonna 2002 olla noin seitsemän henki löä. Viimeksi kuntalisästä on päätetty 721/ /2012 PELA 115, siten 1. että kuntalisää voidaan myöntää Forssan seudun kuntiin re kiste röi dyil le yhdistyksille niiden työllistäessä forssalaisen asiakkaan ja 2. vahvistaa vuodelle 2013 kuntalisän perusmääräksi 253 euroa kuukau des sa ja korotetun kuntalisän määräksi enintään 870 euroa kuukau des sa. Korotetun määrän perusteena on ollut se, että asiak kaal le

2 toisena palkkatukityöllistämisvuotena Te-toimiston myöntämä työl listä mis tu ki putoaa ja yhdistyksen tukemisen tarve kuntalisän avul la korostuu. Kuntalisän myöntämisen kestoa ei ole päätöksessä erikseen asetettu, vaan tukea on myönnetty aina työssäoloehdon täyt tymi seen saakka, mikä on taloudellisin tapa vaikuttaa myös työ mark kina tuen kuntaosuuden kertymään. Kuntalisää on myönnetty tähän asti pääsääntöisesti vain työs sä oloeh don täyttymiseen asti, jonka edellytykset muuttuivat vuoden 2014 alus sa merkittävästi. Vuoden vaihteesta alkaen kaikki suoritetut palkka tu ki kuu kau det ovat kerryttäneet asiakkaan työssäoloehtoa 1/1, mikäli tuntimäärä viikossa on riittävä. Työssäoloehdon edellytys on samalla vähennetty kahdeksasta kuukau des ta kuuteen kuukauteen. Aiemmin ensimmäisen vuoden korkeam man palkkatuentuen aikana työssäoloehto on kertynyt vain ½ työs sä olo eh to kuu kaut ta yhtä työllistämiskuukautta kohden. Aiemmin työs sä olo eh to täyttyi n. 14 kuukauden työllistämisen jälkeen kun täl lä hetkellä sama vaikutus tapahtuu n. 6 kuukauden jälkeen. Uusi kuuden kuukauden työssäoloehdon kertymäsääntö koskee myös vel voite työl lis tet tä viä. Työllistävien yhdistysten määrä Forssassa ja seudulla on jonkin verran kasvanut mm. LYHTY-hankkeen toiminnan seurauksena, mikä on ollut toivottavaa. Forssalaisille asiakkaille on löydetty työtä myös muis sa seudun kunnissa toimivista yhdistyksistä. Alkuvuonna 2014 tehdyissä kuntalisäpäätöksissä on jokaisen asiakkaan koh dal la laskettu yhtenevästi se, milloin työssäoloehto saa daan ker ry tet tyä täyteen, ja tämän mukaan on tehty myön tä mis pää tös. Perus tee na on ollut myöntää tukea työssäoloehdon täyt ty mi seen asti, ku ten aiemminkin. Alkuvuonna on tehty päätökset samoin si säl löin kun ta li sän myöntämisestä 7 kuukaudeksi uusille kun ta li sä ha ke muksil le ja muissa päätöksissä tarvittava määrä lisää vuoden 2013 ai kana alkaneille työllistämisjaksoille siten, että tavoitteena on työs sä oloeh don täyttyminen. Käytännössä samalla taloudellisella resurssilla saadaan nyt työl lis tettyä yhdistyksiin yhä useampi henkilö, ja näin ollen myös ehkäistyä työ mark ki na tuen kuntaosuutta enemmän. Palvelua on mahdollista tar jo ta useammalle forssalaiselle kuin aiemmin. Kuntalisään on varat tu määrärahaa kuluvalle vuodelle ja heinäkuun loppuun men nes sä on käytetty n Määrärahan käyttö mahdollistaa kun ta li sän myöntämisen myös loppuvuonna alkaville työl lis tä mis jaksoil le yhdistyksissä. Kun otetaan huomioon palvelualueen kokonaistalous suhteessa kasva vaan asiakasmäärään ja -palvelutarpeisiin, on pidetty tärkeänä

3 käyt tää määrärahoja kustannustehokkaasti, koska esimerkiksi yli vuo den työttömänä olleiden määrä on suuri. Toisaalta ensi vuodelle ol laan tekemässä ns. nollakasvun budjettia. Työmarkkinatuen kun taosuu den osalta keskeisiä seikkoja ovat työssäoloehdot ja ak ti voin tias te. Harkintaa on tehty siitä, mitkä kokonaistaloudelliset mahdollisuudet täs sä tilanteessa on ja miten yhdistykset pystyisivät rekrytoimaan uusia tarjolla olevia työntekijöitä tekemään olemassa olevia töitä. Lähtö koh tai ses ti kuntalisä on ollut työttömien asiakkaiden työl lis tä mi sen tukimuoto, ei yhdistysten tukimuoto sinänsä, ja sitä on pyritty tar joamaan mahdollisimman monelle asiakkaalle eri yhdistyksiin huo mioiden yhdistyskentän monimuotoisuus. Nyt on arvioitu uudelleen sitä, kuinka pitkäksi jaksoksi yhdistysten kun ta li sää on kannattavaa myöntää, ottaen huomioon työs sä olo ehto ker ty män muutokset, vuoden 2015 talousarvion ja pidemmän välin ta lous suun nit te lun sekä työllisyyspalvelut kokonaisuutena. Jatkossa työs sä olo eh to täyttyy kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen ja toisaal ta valtion palkkatuen määrän pudotessa 2. työllistämisvuoden alus ta alkaen olisi kaupungin kuntalisän määrä yli kolminkertainen, mi kä li tukien yhteismäärä pysyisi samana. Näin ollen kuntalisän myön tä mi nen vuodeksi on melko kustannustehotonta. On hyvä huomioi da se, että yhden asiakkaan osalta ei todennäköisesti ole mie lekäs tä käyttää koko palkkatukea yhdellä työnantajalla, kun ote taan huo mi oon tavoite työllistyä avoimille työmarkkinoille. Yhdistysten kuntalisän määrään ei ole tehty muutoksia suhteessa työ voi ma kus tan nus ten kasvuun. Vuoden muutos ko konais työ voi ma kus tan nuk sis sa on työnantajilla ollut yhteensä kes kimää rin 115,7 %. Yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä myös kuntouttavan työ toimin nan osalta. Aktivointiasteen nostamiseksi on tätä yhteistyötä tarpeel lis ta laajentaa ja tukea eri menettelyin. Mikäli palkkatukea uudistetaan v alusta alkaen, otetaan se tarpeel li sin osin huomioon ja yhdistysten kuntalisän määrää ar vioi daan myös sen suhteen. Järjestöjen ja yhdistysten kuntalisän myöntämisehdot: 1. Yhdistys tai järjestö on rekisteröity forssanseudun kuntaan tai valta kun nal li sen tai alueellisen yhdistyksen tai järjestön työllistettävän työ ti la on forssanseudulla. Kuntalisä ei koske säätiöitä ja seu ra kuntia. 2. Yhdistys tai järjestö työllistää forssalaisen työttömän palkkatuella

4 (en ti nen yhdistelmätuki). 3. Järjestö tai yhdistys sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään puo lek si vuodeksi. Alle kuuden kuukauden työsuhteeseen ei kun ta lisää pääsääntöisesti myönnetä. 4. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta. Mikäli työsuh de päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, avustus ta maksetaan vain siltä ajalta kuin työsopimus on ollut voimassa. Työ suh teen keskeytymisestä on ilmoitettava kirjallisesti työl li syys palve lui hin. Mahdollisesti maksettu perusteeton lisä peritään takaisin. Jos palkkatuella työllistetty saa työtä vapailta työmarkkinoilta, työsuh de voidaan keskeyttää, mutta jo maksettua kunnan avustusta ei pe ri tä takaisin. Uudesta työsuhteesta tulee esittää hyväksyttävä selvi tys, esim. työsopimus tai työntekijän palkanneen työnantajan to distus työllistämisestä. 5. Kuntalisä on käytettävä työntekijän palkkakulujen ja työnantajan si vu ku lu jen maksamiseen, joten sen avulla voidaan nos taa palkkaa tai teettää pidempää työaikaa. 6. Kuntalisää maksetaan enintään 8 kuukaudelta työllistettävää henki löä kohden, mutta päätös tehdään kuitenkin enintään aina ta lousar vio vuo den loppuun. Mikäli työsuhde jatkuu vuodenvaihteen yli, tuen saamisen edellytyksenä on, että valtuusto hyväksyy vuoden talous ar vi oon määrärahan tukityöllistämiseen. Avustusta maksetaan ta lous ar vion määrärahojen puitteissa. 7. Yhdistys tai järjestö hakee kuntalisää. Avustus maksetaan pääsään töi ses ti kolmen kuukauden jaksoina. Hakemukseen liitetään kopio työsopimuksesta ja työvoimatoimiston palkkatukipäätöksestä. 8. Järjestö tai yhdistys ei ole saanut muuta kunnan avustusta palk katuel la palkatun henkilön palkkaukseen. 9. Kuntalisä myönnetään osittaisena, jos palkkatuki ja kuntalisä yhteen sä ylit tä vät kokonaispalkkauskustannukset 10. Järjestöltä tai yhdistykseltä edellytetään pääsääntöisesti vä hintään yhden kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan vastaanottamista yh tä myönnettyä myönnettyä kuntalisäjaksoa kohden, mikäli työl lisyys pal ve lut asia kas ta tarjoaa. Mikäli yhteisymmärrystä yhdistyksen kans sa asias ta ei saavuteta, päättää kaupunki kuntalisän myön tä mises tä. 11. Henkilön, jonka palkkauskustannuksiin kuntalisä myönnetään, on tehtävä vähintään 85 % työaikaa ja palkkauksessa on nou da tet ta va asianmukaisia työehtosopimuksia.

5 (JL) Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää 1. asettaa yhdistysten kuntalisän määräksi 282 kuukaudessa työllis tet tä vää henkilöä kohden 2. hyväksyä edellä selvitetyt myöntämisehdot. Päätös: Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan kokouksessa tekemän muu te tun päätösesityksen mukaisesti 1. asettaa yhdistysten kuntalisän määräksi 282 euroa kuukaudessa työllistettävää henkilöä kohden ja 2. hyväksyä edellä selvitetyt kuntalisän myöntämisehdot siten, että ehdoista poistetaan kohta numero 10.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä

Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä Hallitus 213 08.05.2013 Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä H 213 (Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. 044 797 0239 ja hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä Kunnanvaltuusto 76 17.11.2014 Kunnanhallitus 372 01.12.2014 Kunnanhallitus 132 13.04.2015 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot