Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus 1163/02/02/02/2013 KH 264 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyysasioiden hoitoon osoitettu kau pun gin hal li tuk sen käyttösuunnitelmassa (KH ) me noihin , tuloihin ja netoksi euroa. Valtuus toon nähden sitovia ovat nettomenot. Määräraha on tarkoitettu käy tet tä väk si työllisyys- ja aktivointitoimien järjestämiseen ja toi minnan kehittämiseen. Määrärahan käyttöä koordinoi työllisyyspalvelut. Toi min taan sisältyvät palkkatuella työllistäminen, kuntouttava työ toimin ta, ostopalvelut ja hankkeet ja niistä aiheutuvat hallinnolliset kustan nuk set. Seuraavassa käydään läpi työllisyysmäärärahojen käyttöön liittyvät toiminnot. Ennen sitä lyhyt katsaus työllisyys- ja ak tivoin ti as tee seen. Katsaus työllisyys- ja aktivointiasteeseen Ely-keskuksen tekemän maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan työt tö myys on kasvanut vuoden aikana Suomessa. Koko maan työttö myys pro sent ti oli 12,4 % ja kasvua vuodessa oli tapahtunut peräti 11,3 %. Kokkolan työttömyysprosentti oli 10,4 %, mutta työt tö myyden kasvua oli tapahtunut 4,5 % vähemmän kuin koko maassa. Työt tö myys oli laskenut Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella vuoden ai ka na vain 5 kunnassa ja 18 kunnassa se oli noussut. Pit kä ai kaistyöt tö mien määrä on valtakunnallisesti noussut vuoden aikana. Kokkolassa pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste oli Kelan kesäkuun 2013 tilaston mukaan 42,7 % ja laskua oli tapahtunut vuoden loppuun mennessä 1,5 %. Vertailukaupungissa Seinäjoella ak ti voin ti aste on laskenut samana aikana 1,9 %. Sen sijaan toisessa ver tai lukau pun gis sa Kajaanissa aktivointiaste oli noussut 0,9 %. Kok ko las sa kaikkien työttömien aktivointiaste oli kesäkuun 2013 tilaston mu kaan 36,7 % ja vuoden loppuun mennessä aktivointiaste oli noussut 2,2%. Vertailukaupungeissa Seinäjoella oli tapahtunut laskua 1,5%, Ka jaanis sa prosentti oli pysynyt samana. Kokkolassa positiivinen piir re on siis työttömien aktivointiasteen nousu kokonaisuudessaan, mut ta huolestuttavaa pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen lasku. Tä hän ovat vaikuttaneet yt-neuvottelut ja säästötoimenpiteet niin jul ki sel la sektorilla kuin yrityksissä, samalla kun pit kä ai kais työt tö mien määrä on noussut. Palkkatuettu työ

2 Kaupunki on ollut perinteisesti merkittävä palkkatuella työllistäjä. Vuon na 2012 palkkatuella työskenteli 159 henkilöä, joista valtio mak soi kaupungille palkkatukea euroa. Viime vuonna kaupun ki työllisti 94 henkilöä, joista maksettiin palkkatukea euroa. Kaupungin YT-neuvotteluilla ja lomautuksilla on ollut ne ga tii vinen vaikutus palkkatuella työllistämiseen. TE-toimisto ei maksa palkka tu kea organisaatioille, joilla on meneillään YT-neuvottelut tai päätet ty lomautuksista. Tällä hetkellä palkkatuella työllistettäviä on kaupun gil la 31 henkilöä, mutta määrä ei tule kasvamaan, koska palk katu kea ei myönnetä lomautuksista johtuen. Näin ollen palk ka tuet tu jen hen ki löi den määrä tulee romahtamaan ja valtion työllistämiseen mak sa mat palkkatukitulot pienenevät huomattavasti. Työmarkkinatuen kuntaosuus Vuoden 2006 työmarkkinatukiuudistus toi muutoksia työ mark ki natuen rahoitukseen kuntien ja valtion kesken. Sen mukaan valtio ja kun nat rahoittavat kumpikin puoliksi 500 päivän jälkeen maksettavan työ mark ki na tuen, jollei työtön henkilö osallistu työvoimapoliittisiin toimen pi tei siin esim. kuntouttavaan työtoimintaan. Kaupunki joutuu mak sa maan yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työ mark ki natues ta puolet eli n. 350 euroa kk/henkilö. Kela laskuttaa kunnilta työmark ki na tuen rahoituksen kuntaosuuden kuukausittain jälkikäteen. Työt tö män osallistuessa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, kunnille ei näin ollen tule työmarkkinatukikustannuksia, vaan valtio maksaa 500 päivän jälkeenkin niiden työmarkkinatuen saajien kustannukset. Vuon na 2013 työmarkkinatukikustannukset olivat Kokkolan kau pungil le euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksulistalla on 362 henkilöä, joiden kustannukset ovat kaupungille ,38 euroa/kk. Vastaavat lukemat olivat hen kilöä ja ,06 euroa ja henkilöä ja euroa. Ti lan ne ei tule helpottumaan ensi vuonna, sillä silloin myös 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden maksuosuutta siirtyy kunnille. Jotta mak su lis taa voitaisiin pienentää ja pitkäaikaistyöttömiä aktivoida, tulee yhteistyötä tiivistää entistä enemmän kaupungin ja muiden toi mijoi den välillä. Kuviossa kuvattu työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys viime vuosi na Kokkolassa (kuntakokeilu Kanava)

3 Kaupungin työllistämistukikokeilu yhdistyksille ja yrityksille alkaen työttömän työssäoloehto täyttyy jo 6 kuukauden työs sä olon jälkeen, jolloin hänellä on oikeus ansiosidonnaiseen tai pe rus päi vä ra haan. Tämän muutoksen myötä tänä vuonna on tar koitus kokeilla työllistämismallia, jossa kaupunki tukee yritystä tai yh distys tä palkkakustannuksissa, kun tämä työllistää 500 päivää työ markki na tu kea saaneen työttömänä olleen henkilön vähintään puo lek si vuo dek si. Tältä ajalta kaupunki maksaa 350 euroa tukea kuu kau dessa työnantajalle maksimissaan 6 kuukauden ajan. Tuen mää rä on siis suurin piirtein sama, jonka kaupunki joutuisi mak sa maan joka tapauk ses sa työttömästä henkilöstä työmarkkinatuen kun ta osuu te na. Sen sijaan pitemmällä tähtäimellä säästö on kau pun gil le mo nin kertai nen juuri työmarkkinatukimaksuissa ja toi meen tu lo tuis sa. Vuo den 2014 työllisyysmääräraha-avustuksista varataan euroa tä hän tarkoitukseen. Määrä ei ole suuri, mutta ky sy mys on tässä vai hees sa kokeilusta, jonka toteutumista ja vaikutuksia ar vioi daan ja hyö dyn netään kehittämistyössä. Yritykset ja yh dis tyk set anovat kau pun gin työllistämistukea työllisyyspalveluilta. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta on lakisääteistä kuntien järjestämää toi mintaa. Työtoimintapäiviä oli vuonna päivää ja kun tout tavas sa työtoiminnassa oli 288 eri henkilöä. Tänä vuonna toi min ta päivis sä on havaittu pientä nousua. Tällä hetkellä kuntouttavassa työ toi-

4 min nas sa on 206 henkilöä, joista 48 kaupungin omissa työ yk si köissä, 94 eri yhdistyksillä ja 64 Kokkotyö-säätiöllä. Valtio maksaa kuntout ta van työtoiminnan toimintapäiväkorvauksia 10,09 eu roa/to teu tunut toimintapäivä, jotka kaupunki tilittää edelleen toimintaa jär jes tävil le tahoille. Kaupunki maksaa ryhmämuotoisesta kun tout ta vas ta työtoiminnasta korvausta yhdistyksille 2240 euroa kuu kau des sa/ryhmä, jotta yhdistys pystyy palkkaamaan ryhmälle ohjaajan. Ryh mien koko on 8-10 henkeä. Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti työt tö mil le, jotka ovat saaneet yli 500 päivää työmarkkinatukea, jotta sääs tö tulee kaupungin maksuosuuteen. Ykspihlajan pien kiin teis tö yh dis tyksel lä on 5 ryhmää, Keski-Pohjanmaan käsi- ja tai de teol li suus ry:llä 2,5 ryhmää, Kokkolan päiväkeskuksella 1 ryhmä, SPR-kirp pik sel lä 1 ryhmä ja Kokkotyö-säätiöllä 1 ryhmä. Viimeksi mai nit tu ryhmä on lopettanut toimintansa mutta muiden kanssa jat ke taan sopimuksia. Työllisyysmäärärahassa pidetään kuitenkin edel leen varaus 10,5 ryhmälle mikäli tarvetta tulee uuden ryhmän pe rus ta misel le yhdistyksiin. Maaliskuun loppuun mennessä 2014 oli toteutunut 8210 työ toi min tapäi vää, sisältäen sekä ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan et tä yksittäiset paikat. Kokkotyö-säätiö Kokkotyö-säätiölle on varattu euroa. Määrärahasta on euroa on kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sisältäen sekä työvalmennuksen eri pajoilla että yksilövalmentajien palvelut, sekä euroa työkokeilussa ja tuotantokoulussa olevien työ valmen nuk seen ja pajatoimintaan. Vuonna 2013 Kokkotyö-säätiöllä oli yhteensä 414 henkilöä eripituisilla valmennusjaksoilla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 99 kokkolalaista henkilöä ja toimintapäiviä oli Tänä vuonna voi daan ottaa 20 henkilöä lisää nyt varatun määrärahan puitteissa. Val men nus jak sot säätiöllä ovat pidentyneet merkittävästi val men tau tu jien heikentyneen tilan johdosta, jonka vuoksi tuotannollista toi min taa kehitetään valtakunnallisesta näkökulmasta tuotantoprosesseja uu dis taen. Työttömien yhdistys Työttömien yhdistykselle on varattu euroa sisältäen toi minnan oh jaa jan ja keittiötyöntekijän palkka-avustuksen euroa ja vuok ra-avus tuk sen euroa. Työttömien yhdistys tarjoaa työt tömien aktivoimiseksi ja elämänlaadun ja toimintakyvyn pa ran ta mi seksi erilaisia sosiaalisia virikkeitä, keskustelupiirejä, kursseja ja har rastuk sia sekä edullisen työttömille tarkoitetun ruokailun. Lisäksi siellä työs ken te lee palkkatuella työllistettyjä ja kuntouttavassa työ toi minnas sa olevia henkilöitä.

5 Velvoitetyöllistäminen Velvoitetyöllistettävien palkkaamiseen on varattu euroa. Kau pun ki on velvoitettu tarjoamaan työtä sellaiselle vuotiaalle työt tö mäl le työnhakijalle, jonka ansiopäivärahan/peruspäivärahan enim mäis ai ka päättyy. Työsuhteen kesto on enimmillään 6 kuu kautta. Kohderyhmään kuuluvat ohjautuvat kaupungille TE-toimistosta, jo ka myös maksaa palkkatukea kaupungille. Velvoitetyöllistettyjä on kau pun gil la tällä hetkellä 7 henkilöä, vuosittain määrä vaihtelee henkilön välillä. Ympäristöhankkeet Ympäristöhankkeiden toteuttajana on Kokkolan kaupungin ym pä ristö pal ve lut, netto euroa. Hankkeiden puitteissa toteutetaan luon non suo je lul li ses ti arvokkaiden kohteiden hoitotöitä ja pidetään kun nos sa kaupungin luontoreitistöjä, hoidetaan päiväkotilasten ja kou lu lais ten kuljetuksia luontokouluun ja toimitaan erilaisissa to teutta ja na rakentamis- kunnossapito ja huoltotoimenpiteissä. Näihin töihin osallistuu palkkatuella työllistettyjä ja kuntouttavassa työ toi minnas sa olevia. Kuntakokeilu Kanava Kuntakokeilu Kanava on Kokkolan kaupungin työllisyyden ke hit tämis han ke ajalla , jota rahoittaa Pohjanmaan ELY-kes kus 75 %. Kuntaosuuteen varataan euroa vuo sittain. Vuonna 2013 kuntaosuus oli noin euroa. Hankkeen kehit tä mis työn painopisteenä on työnantajayhteistyö, kohderyhmän kou lu tus pal ve lut, kuntouttavan työtoiminnan sisällöt, työttömien työky vyn arviointi- ja kuntoutusohjausmalli, työelämäosallisuuden vahvis ta mi nen ja tiedottaminen. Hankkeessa työskentelee seitsemän hen ki löä, joista kolme asiakastyössä, kaksi kehittämistyössä, tie dotta ja-sih tee ri ja hankevetäjä. Hankkeeseen on ohjattu tällä hetkellä 252 asiakasta. Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen avulla asiak kai ta on ohjattu työllisyys- ja terveyspalveluiden piiriin. Tähän men nes sä hankkeen aktivointityöllä on työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja sääs ty nyt astuu voimaan lakimuutos työvoiman pal ve lu kes kus toi min ta mal lin vakinaistamisesta, johon kuntakokeilun ke hit tä mis työ tä suunnataan. Käyttösuunnitelma oheismateriaalina. Kaupunginjohtaja Käsittely Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 työl li syys mää rä rahan käyt tö suunnitelman. Jäsen Kemppainen esitti päätökseen lisäyksen, että jollei suunnitelma toteudu tulee tehdä esitys mitä

6 sopeuttamistoimenpiteitä tehdään esim. ostojen rajoittamisia. Esitys raukesi kannattamattomana. Irma Kemppainen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen, liite A 264. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen.

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä Kunnanvaltuusto 76 17.11.2014 Kunnanhallitus 372 01.12.2014 Kunnanhallitus 132 13.04.2015 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot