Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta"

Transkriptio

1 Kirje 1 (6) Dnro 431/ /2009 Kilpailuviraston kaukolämpöselvitys Ilmoitus selvitysten lopettamisesta Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta Kilpailuvirasto lopettaa tällä erää vuonna 2009 käynnistetyt kaukolämmön hinnoittelua koskevat selvitykset kaikkien selvityksen kohteena olleiden yritysten osalta. 1 Vaikka toimialan kannattavuus suhteessa liiketoiminnan riskiin oli vuodet kattavalla tarkastelujaksolla korkea, ei tämän selvityksen perustella ole aiheellista saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi seuraamusmaksun määräämiseksi. 2 Kilpailunrajoituslain kieltämän kohtuuttoman hinnoittelun puuttumiskynnys on korkealla ja käytännössä kohtuuttomuus edellyttää yleensä selkeää ylilyöntiä hinnoittelussa. Kilpailuviraston toimialaselvitys koski kaukolämpöyhtiöiden tulojen ja kustannusten välisen suhteen tutkimista, eli kohtuuttoman hinnoittelun tutkinnan ensimmäistä vaihetta. Jos saadut tulokset olisivat antaneet syytä jatkoselvityksiin, olisi yritysten hinnoittelua ja siihen liittyvää mahdollista väärinkäyttöä voitu oikeuskäytännön perusteella arvioida esimerkiksi tarkastelemalla hinnoittelua sellaisenaan absoluuttisella tasolla, suhteessa saman relevantin markkinan kilpaileviin tuotteisiin tai käyttämällä mittatikkuna vertailukelpoisen kilpailullisen 3 markkinan hinnoittelua. 1 Kilpailuvirasto julkisti jo aikaisemmin toimialaselvityksensä alustavat tulokset. 2 Kilpailunrajoituslain 6 (nykyisen kilpailulain 7 ) kieltää määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä kohtuuttoman hinnoittelun. 3 Vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nyk. unionin tuomioistuin) ratkaisut United Brands Company 27/76, General Motors 26/75 ja British Leyland 226/84; tuomioistuimen ennakkopäätökset 30/87 SA Pompes funères des régions libérées sekä 110/88, 241/88 ja 242/88 (yhdistetty) SACEM; Euroopan komission päätös Helsingborgin satama COMP/A /D3 ( ). Postiosoite Käyntiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja www PL 332 Pitkänsillanranta 3 (09) HELSINKI HELSINKI (09)

2 KILPAILUVIRASTO Kirje 2 (6) Oleellisimmat tuloksiin vaikuttaneet kysymykset Sitoutuneen pääoman käsittely Yhteistuotannon kustannusten kohdentaminen Kaukolämpöyhtiöiden tulojen ja kustannusten välistä suhdetta on selvityksessä arvioitu sitoutuneen pääoman tuoton avulla, koska etenkin suuriin investointeihin perustuvalla toimialalla tarkastelutapa on luonnollinen. Arviointiin liittyi kaksi yksittäistä kysymystä, joiden kohdalla tehdyt valinnat vaikuttivat merkittävästi selvitysten lopputuloksiin: sitoutuneen pääoman arvostaminen ja yhteistuotannon kustannusten kohdentaminen. Kilpailuvirasto esitteli kullekin selvityksen kohteena olleelle yhtiölle sitä koskevat yhtiökohtaiset kirjanpitoarvoihin perustuvat hinnoittelun tasoa koskevat tulokset, jotka oli laskettu sitoutuneen pääoman tuoton avulla. 4 Yhtiöiltä saamansa palautteen perusteella virasto otti kirjanpidon lukujen lisäksi myös jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvot huomioon lopullisten johtopäätöstensä tukena. Jälleenhankinta-arvopohjaiseen tarkasteluun sovellettiin sen ominaisuuksista johtuen joiltakin osin erilaisia periaatteita kuin kirjanpitoarvoihin perustuvaan tarkasteluun. 5 Sekä kirjanpitoarvoihin perustuvaan että jälleenhankinta-arvopohjaiseen tarkasteluun liittyi käsillä olevassa tapauksessa joitakin heikkouksia. Rajallinen tarkastelujakso (vuodet ) aiheutti epävarmuutta varsinkin kirjanpitoarvoihin perustuvaan tarkasteluun, koska tase-erät poistetaan kirjanpidossa tyypillisesti niiden todellista käyttöikää nopeammin. Epävarmuus liittyi tällöin etenkin kysymykseen siitä, miten hyvin tarkasteluajankohdan taseen mukainen sitoutunut pääoma kuvasi yhtiön sen hetkistä tilannetta. Jälleenhankinta-arvopohjaisessa tarkastelussa yhtiöiden itsensä arvioitavissa olevia kustannuksiin vaikuttavia elementtejä oli enemmän ja tulosten hajonta yhtiöiden kesken osoittautui suuremmaksi kuin kirjapitoarvoihin pohjautuvassa tarkastelussa. Kilpailuvirasto otti edellä kuvatut epävarmuustekijät jäljempänä esitettyjä johtopäätöksiä tehdessään huomioon. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on kyse kahden eri markkinoilla myytävän hyödykkeen tuotannosta samassa tuotantoprosessissa. Yhteistuotantoa pi- 4 Sitoutuneeseen pääomaan ei tässä tarkastelussa luettu mukaan mahdollisia liikearvoja ja tasearvojen korotuksia. 5 Esim. pääoman keskikustannusprosentti on määritetty ilman inflaatiokomponenttia (reaalinen WACC), verkkoihin ja tuotantolaitoksiin liittyvän käyttöomaisuuden pitoaikana on käytetty kirjanpidon suunnitelman mukaisen pitoajan sijasta teknistaloudellista pitoaikaa, ja palautettavia liittymämaksuja ei ole sisällytetty sitoutuneeseen pääomaan.

3 KILPAILUVIRASTO Kirje 3 (6) Johtopäätökset detään yleensä synergiasyistä erillistuotantovaihtoehtoja tehokkaampana tapana tuottaa sähköä ja lämpöä. Yhteistuotantoon liittyvien kustannusten kohdentamisella on merkitystä arvioitaessa kyseisten tuotteiden kannattavuutta. Yrityksen soveltamalla kustannusten kohdentamismenetelmällä saattaa olla vaikutuksia kaukolämpömarkkinoiden lisäksi myös sähkömarkkinoilla, eli riski mahdollisten haitallisten vaikutusten aiheuttamisesta ei rajoitu pelkästään kaukolämpömarkkinoihin. Hinnoittelun perusteena olevia kustannuksia selvitettäessä on kustannustenjakomenetelmän "oikeellisuus" luonnollisesti jossain määrin tulkinnanvarainen kysymys. Kustannusten jakamiseen eri tuotteille on olemassa erilaisia tapoja, mutta joissakin tilanteissa kustannusten kohdentaminen tietyllä tavalla saattaa kätkeä kohtuuttoman korkeaa hinnoittelua. Yhteistuotannon kustannusten kohdentamisella voidaan yleensä vaikuttaa merkittävällä tavalla kummankin tuotteen euromääräisiin yksikkökustannuksiin. Kilpailuvirasto ei ole selvitystensä yhteydessä löytänyt syytä muuttaa näkemystään siitä, että yhteistuotannon kustannustenjakomenetelmän tulisi jakaa yhteistuotannosta aiheutuvaa synergiaetua riittävästi myös kaukolämmölle. 6 Virasto ei ota tarkemmin kantaa edun jakamisessa käytettyyn menetelmään. Kaukolämpöliiketoiminta ei hyödy synergiaedusta ollenkaan, jos lämpöliiketoiminnalle kohdennetaan yhteistuotannon osalta vaihtoehtoista tuotantotapaa suuremmat kustannukset. Tällöin syntyy erityinen riski siitä, että yhteistuotannon kustannusten jakaminen voitaisiin tulkita väärinkäytön peittelyksi, koska itsenäisenä liiketoimintana kaukolämmöllä olisi mahdollisuus alhaisempiin kustannuksiin. Kilpailuvirasto pyrki kahta eri menetelmää käyttäen selvittämään sitä, viittaavatko eri arviointitavoilla saadut tulokset yhdessä tulkittuna siihen, että toimialalla todennäköisesti esiintyisi hinnoittelua, jota voitaisiin pitää kilpailunrajoituslain vastaisena. Eri arviointitavat olivat kirjanpitoarvoihin ja jälleenhankinta-arvoihin perustuvat menetelmät. Arvio tehtiin erikseen toimialan laajuisen tuloksen ja yksittäisten yhtiöiden tulosten osalta. 6 Kilpailuviraston näkemys siitä, että edun huomioiminen kuuluisi osaksi yhteistuotannon kustannustenjakoa, perustuu muun muassa seuraaviin havaintoihin: 1) Kaukolämmön toimialajärjestö oli päätynyt suosittelemaan hyödynjakomenetelmää vuonna 1992 (Lämpölaitosyhdistys ry, loppuraportti: Kustannusten jako eri tuotteille energialaitoksissa (EY-14349Q), ), eikä virasto näe syytä siihen, että yhteistuotannosta aiheutuvan edun jakautumista ei tarvitsisi nykyisessä toimintaympäristössä ottaa millään tavoin huomioon. 2) Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005) mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotannosta syntynyt etu tulee jakaa molemmille liiketoiminnoille ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja tekniset ratkaisut.

4 KILPAILUVIRASTO Kirje 4 (6) Toimialan laajuinen arvio Kilpailuvirasto arvioi toimialan ja yksittäisten yritysten toteutuneitta hintatasoja vertaamalla niitä eri menetelmillä laskettuihin pääoman keskikustannusta 7 vastaaviin hintatasoihin (eli ns. referenssihintoihin 8 ). Toteutuneen hintatason ja referenssihinnan erotuksen suuruus riippui käytetystä menetelmästä 9 ja siitä, millaisia oikaisuja yhtiöiden toimittamiin lukuihin tehtiin. Virasto teki joitakin oikaisuja yhtiöiden toimittamiin lukuihin arvioidakseen sitä, millainen vaikutus joillakin yritysten esittämillä puutteellisesti perustelluilla kustannustenmääritystavoilla oli lopputuloksiin. Näitä oikaisuja on tehty joidenkin yhtiöiden yhteistuotannon kustannusten kohdentamiseen ja joihinkin käytäntöihin, jotka liittyivät jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvojen laskentaan. Oikaisut lisäävät lopputuloksiin sisältyvää epävarmuutta. Tehtyjen oikaisujen merkitys epävarmuuksineen on yksittäisten yritysten kohdalla suurempi kuin toimialan kokonaistuloksissa. Kirjanpitoarvoihin perustuvassa tarkastelussa toimialanlaajuisesti määritetty hintataso ennen yhteistuotannon kustannusten kohdentamiseen tehtyjä oikaisuja oli yli 10 prosenttia referenssihintaa korkeampi, ja oikaisujen jälkeen ylitys oli yli 15 (< 20) prosenttia. Jälleenhankinta-arvopohjaisessa tarkastelussa toimialan laajuisesti määritetty hintataso jäi ennen oikaisuja suurin piirtein referenssihinnan tasolle, ja oikaisujen jälkeen hintataso ylitti kyseisen tason joko alle viidellä tai yli viidellä (< 10) prosentilla tehdyistä oikaisuista riippuen. Vaikka toimialan kannattavuus suhteessa liiketoiminnan riskiin oli tarkastelujaksolla korkea, se ei vaikuta kokonaisarvion perusteella niin korkealta, että korkea kannattavuus olisi vielä riittävä osoitus toimialalla esiintyneestä kilpailunrajoituslain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta. Referenssihinnan ylitys ei päätynyt tehtyjen oikaisujen jälkeenkään tasolle, jonka voitaisiin arvioida johtavan jatkotoimenpiteiden tarpeeseen. 7 Pääoman keskikustannus vastaa yrityksen toiminnan rahoittajien tuottovaatimusta, joka yrityksen vähintään täytyy pystyä hinnoittelullaan kattamaan, turvatakseen investointiensa rahoituksen. 8 Referenssihinta vastaa hintaa, joka toteutuisi silloin, kun yhtiöiden sitoutuneen pääoman tuotto olisi sama kuin niiden pääoman keskikustannus. Pääoman keskikustannukseen perustuva malli on yksi hintasääntelyssäkin käytetty menetelmä, ja menetelmää soveltaessaan sääntelyviranomaiset asettavat yleensä säännellyn hinnan pääoman keskikustannusta vastaavalle tasolle. Referenssihinnan kohdalla voisi siis käyttää myös termiä säännelty hinta. Kilpailuviraston tarkoituksena ei ole kuitenkaan ollut toimialan niin sanotun "säännellyn hinnan" määrittäminen, vaan referenssihinnan määrittäminen on tässä yhteydessä vaatinut monien keskikustannusten laskentaan liittyvien oletusten tekemistä. Näillä viraston tekemillä oletuksilla voi olla huomattava vaikutus lopputulokseen. 9 Eri arviointitavat olivat kirjanpitoarvoihin ja jälleenhankinta-arvoihin perustuvat menetelmät.

5 KILPAILUVIRASTO Kirje 5 (6) Yhtiökohtaiset arviot Lisähuomiot Vaikka hinnoittelu joidenkin yksittäisten yhtiöiden kohdalla ylitti jälleenhankinta-arvotarkastelussakin referenssihinnan yli 10 prosentilla, ei Kilpailuvirasto löytänyt eri arviointitavoilla saadut tulokset yhdessä tulkittuna riittävää näyttöä siitä, että kilpailunrajoituslain tarkoittaman kohtuuttoman hinnoittelun kriteerit eli selkeään ylilyöntiin viittaavat tunnusmerkit olisivat yksittäisten yhtiöiden kohdalla täyttyneet. Kuten edellä on todettu, on Kilpailuvirasto tehnyt joidenkin yhtiöiden kohdalla oikaisuja muun muassa yhteistuotannon kustannusten kohdentamiseen arvioidakseen sitä, millainen vaikutus kohdentamismenetelmällä oli lopputulokseen. Referenssihinnan ylitys ei näissä tapauksissa kuitenkaan päätynyt tehtyjen oikaisujen jälkeenkään tasolle, joka ylittäisi lain edellyttämän puuttumiskynnyksen. Käytetyn kustannustenjakomenetelmän oikeellisuuden arviointi ei osoittautunut siten kyseisten tarkasteluvuosien osalta kohtuuttoman hinnoittelun johtopäätösten kannalta ratkaisevaksi tekijäksi. Asia saattaa kuitenkin jatkossa sellaiseksi osoittautua etenkin, jos hinnat tarkastelujakson jälkeen kohoavat kustannuksia nopeammin. Edellä kuvatut johtopäätökset eivät ole osoitus siitä, että kaukolämpöalan hinnoittelu olisi ollut tarkasteluajankohtana yleiskielen tarkoittamassa mielessä "kohtuullista", eikä kilpailunrajoituslain nojalla ole mahdollistakaan määrittää sellaista hintaa. Termi "kohtuullinen hinta" sopii paremmin hintasääntelyn yhteyteen, kun taas kilpailunrajoituslain perusteella on mahdollista puuttua vain väärinkäytön tunnusmerkit täyttävään kohtuuttomaan hintaan. Toimialaselvitys koski tarkastelujaksoa, joka oli varsinkin kirjanpitoarvoihin perustuvassa tarkastelussa varsin lyhyt (vuodet ) verrattuna toimialan investointisykleihin. Tarkastelujakson lyhyydestä aiheutui tuloksiin epävarmuutta. Onkin täysin mahdollista, että Kilpailuvirasto päätyy vielä jatkossa selvittämään kaukolämpöalan hinnoittelua uudestaan, jolloin on mahdollista hyödyntää pidemmän aikajakson dataa. Virasto seuraa alan hinnoittelua ja erityisesti sitä, miten kaukolämmön vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen taholta kokema hinnoittelupaine kehittyy. Kilpailuviraston tarve puuttua toimialan hinnoitteluun kasvaa tai vähenee etenkin sen mukaan, millaiset kilpailuasemat vaihtoehtoisille lämmitysmuodoille muodostuvat. Hyvin toimiessaan niiden aiheuttama potentiaalinen tai suora kilpailupaine auttaisi omalta osaltaan ainakin jonkinlaisen luonnollisen rajoitteen muodostumiselle kaukolämmön hinnoittelulle. Tämänkin toimialaselvityksen yhtenä liikkeelle panevana syynä oli maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa useiden

6 KILPAILUVIRASTO Kirje 6 (6) Lisätiedot vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kilpailuasemaa potentiaalisesti heikennettiin suhteessa kaukolämpöön. Lisätietoja asiassa antavat erikoistutkija Juha Karjanlahti, puh. (09) tai sähköposti: ja tutkimuspäällikkö Valtteri Virtanen, puh. (09) tai sähköposti: Apulaisjohtaja Timo Mattila Erikoistutkija Juha Karjanlahti

Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset

Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset Juha Karjanlahti Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset Kilpailuvirasto lopetti vuoden 2011 lopulla vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Ilmeni, että mikään tutkituista

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT Asianajotoimisto Krogerus Oy Unioninkatu 22 00130 Helsinki Puh. 029 000 6200 Fax 029 000 6201

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiin

Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiin Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiin Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anu Torkko 2013 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Sisällys. Päätös 1 (36) Dnro 423/14.00.10/2013 Julkinen versio 24.2.2014

Sisällys. Päätös 1 (36) Dnro 423/14.00.10/2013 Julkinen versio 24.2.2014 Päätös 1 (36) Sisällys 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 3 4.1 Johdanto... 3 4.2 Relevantit markkinat... 4

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal)

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002 1 Asia Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla 2 Osapuolet Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) Lemminkäinen Oyj (jäljempänä Lemminkäinen) Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Päätös 1 (18) Dnro 327/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 21.10.2014

Päätös 1 (18) Dnro 327/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 21.10.2014 Päätös 1 (18) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 3 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 3

Lisätiedot

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ossi Rainakari TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset 1 OIKEUSAPUTOIMISTOJEN LIIKETALOUDELLISET TOIMEKSIANNOT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI 1. Toimeksianto Suomen Asianajajaliiton hallitus asetti kokouksessaan 15.11.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää:

Lisätiedot

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös Päätös 1 (11) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen lieventämiseksi 2 Hakija 2. Terveystalo Healthcare Oy 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Terveystalo

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with TITLE IFRSVIEW Magazine KPMG:n neuvontapalveluiden descriptor / Issue No. / Month IFRS-artikkelikokoelma 2011 joulukuu 2014 This heading style Uusia tuulia is set in Univers bold IFRS-rintamalla 27.5pt

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot