Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset"

Transkriptio

1 Juha Karjanlahti Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset Kilpailuvirasto lopetti vuoden 2011 lopulla vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Ilmeni, että mikään tutkituista maan kymmenestä suurimmasta kaukolämpöyhtiöstä ei hinnoitellut vuosina kaukolämpöä tavalla, jota olisi voitu pitää kilpailunrajoituslain (nyk. kilpailulaki) kieltämänä kohtuuttomana hinnoitteluna. Säännösten perusteella voidaan puuttua vain selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa. Tutkimusten kohteina olleiden kaukolämpöyhtiöiden keskimääräinen hintataso osoittautui kyllä liiketoiminnan kannattavuus ja toiminnan riskitaso huomioiden korkeaksi, mutta kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys ei kuitenkaan ylittynyt. Miksi tutkimukset käynnistettiin? Kuluttajien aseman markkinoilla turvaa parhaiten todellisten vaihtoehtojen eli tässä tapauksessa sellaisten kaukolämmölle vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen olemassaolo, jotka estävät kaukolämpöyhtiöitä hyötymästä markkina-asemastaan asiakkaidensa kustannuksella. Keskeisenä syynä Kilpailuviraston vuonna 2009 käynnistämille selvityksille oli huoli siitä, etteivät vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut olleet välttämättä riittäneet pitämään kaukolämmön hintaa kurissa. Yhtenä merkkinä tästä pidettiin viime vuosikymmenellä tapahtuneita mittavia hinnankorotuksia. Kaukolämpöyhtiöiden jo ennestään vahvaa markkina-asemaa oli lisäksi juuri vahvistettu lisää vuoden 2009 alussa voimaan tulleen lainsäädännön avulla. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin silloin niin, että kunnille tuli mahdollisuus asettaa kaavamääräyksellä liittymispakko kaukolämpöverkkoon. Koska kaukolämpöyhtiöt ovat pääsääntöisesti kaupunkien ja kuntien omistuksessa, oli olemassa vaara, että kaavamääräystä voitaisiin käyttää estämään vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen taholta tuleva kilpailu. 30

2 Keskimääräinen hintataso osoittautui kyllä liiketoiminnan kannattavuus ja toiminnan riskitaso huomioiden korkeaksi, mutta kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys ei ylittynyt. Viraston selvitysten tavoitteena oli muodostaa näkemys alan hinnoittelusta ja hinnoitteluperusteista ennen kilpailutilannetta muuttaneen uuden sääntelyn voimaantuloa. Hinnoittelun tason lisäksi selvityksissä pyrittiin muodostamaan näkemys siitä, miten maankäyttö- ja rakennuslain muutos oli jo ehtinyt vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin ja millaisia suunnitelmia kunnissa oli lakiuudistuksen soveltamiseen liittyen. Velvoite liittymisestä kaukolämpöverkkoon oli ollut joillakin kaava-alueilla käytössä jo ennen lakimuutosta. Selvitysten perusteella liittymisvelvoitteen käyttäminen näytti lakimuutoksen myötä lisääntyneen jossain määrin, mikä on omiaan vahvistamaan kaukolämmön asemaa muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Mitenkään erityisen laajaa velvoitteen soveltaminen ei kuitenkaan näyttänyt lain voimassaolon alkuvaiheessa olleen. Mahdollisuus kilpailulle on vielä olemassa Selvityksissä havaittu hintojen suhteellisen korkea taso on merkki siitä, että Kilpailuvirasto ei voi jatkossakaan suhtautua toimialaan täysin huoletta. Tilanne ei kuitenkaan osoittautunut selvityksissä kilpailun edellytysten kannalta täysin toivottomaksi. Rohkaisevaa havainnoissa oli erityisesti se, että uusilla asiakkailla oli lämmitysmuotoa valitessaan yhä säilynyt jonkinlainen valinnan mahdollisuus. Juuri lämmitysmuodon valintavaihe on kilpailun kannalta kriittinen, koska kaukolämpöverkkoon liittymisestä aiheutuu kiinteistölle merkittäviä kuluja, ja lämmitystavan vaihtaminen myöhemmin on jo tehtyjen suurten alkuinvestointien vuoksi erittäin vaikeaa. Verkkoon jo aiemmin liittyneet asiakkaat eivät siten pysty valinnoillaan juurikaan vaikuttamaan yhtiöiden hinnoitteluun. Heidän kannaltaan on keskeistä, ettei heiltä peritä korkeampaa hintaa kuin uusilta asiakkailta, jotta hekin pääsevät hyötymään vaihtoehtojen olemassaolon vaikutuksesta kaukolämmön hintaan. Näin onneksi selvityksen mukaan onkin asian laita: uusien ja vanhojen asiakkaiden hintojen eriyttämisestä ei selvityksissä havaittu merkkejä. 31

3 Vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen olemassaolo ja sen heijastusvaikutukset myös vanhoihin asiakkaisiin vähentävät yritysten mahdollisuuksia kohtuuttomuuden tunnusmerkit täyttäviin selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa. Nykyisessä ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja suosivassa markkinatilanteessa maalämpö näyttäisi kasvattaneen osuuttaan markkinoilla ja nousseen jossain määrin jopa kaukolämmön haastajaksi. Tosin maalämmön merkitys painottuu ainakin vielä nykyisin paljolti pientaloihin, joissa kaukolämpö ei ole niin vahvassa asemassa kuin muissa asumismuodoissa. Vaarana markkinoita jäykistävä sääntely Maalämmön käytön yleistymisen myötä on nähtävissä merkkejä sen käyttöönottoon liittyvän sääntelyn lisääntymisestä. Kehitys on ymmärrettävää, jos sääntely rajoittuu vain siihen, mikä on rakentamisen aiheuttamien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi välttämätöntä. Tällainenkin sääntely saattaa tosin rajoittaa maalämmön käyttöä kaukolämmön vaihtoehtona ja toimia näin yhtenä kaukolämmön asemaa vahvistavana tekijänä. Erityisen huolestuttavaksi kehitys muuttuu silloin, jos maalämmön rakentamista rajoitetaan edellä kuvattua laajemmin. Esimerkkinä muunlaisesta kaukolämmön asemaan vaikuttavasta sääntelykehityksestä voidaan mainita rakennusmääräyksiin liittyneet muutokset, jotka näyttäisivät vahvistavan kaukolämmön asemaa moneen muuhun lämmitysmuotoon (mm. sähkö) verrattuna. Tarve puuttua kaukolämpöalan hintatasoon riippuu jatkossa oleellisesti siitä, miten sen markkina-asemaan vaikuttava ja muita lämmitysmuotoja koskeva sääntely kehittyy sekä siitä, miten kaavamääräyksen soveltaminen laajenee. Jos muiden lämmitysmuotojen kilpailuasemia heikennetään sääntelyn avulla tilanteessa, jossa kaukolämpöalan hintataso on jo valmiiksi osoittautunut suhteellisen korkeaksi, riski ylilyönteihin kaukolämmön hinnoittelussa kasvaa. Ylilyönnin arvioiminen kaukolämpöalalla Yrityksen korkea kannattavuus voi olla viite hinnoittelun kohtuuttomuudesta. Hinnoittelulle on tähän liittyen mahdollista määrittää hintasääntelyn menetelmiä käyttäen yrityksen kannattavuuteen perustuen vertailutaso (ns. säännelty hinta), jonka riittävän suuri ylitys voisi olla viite kohtuuttomuudesta. Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevissa selvityksissä käytettiin juuri tällaista menetelmää. Kaukolämpöyhtiöiden kannattavuutta mitattiin selvityksissä pääoman tuotolla. Vertailuhintataso määriteltiin laskelmissa siten, että kyseisellä hintatasolla yrityksen kannattavuus muodostui juuri riittävän korkeaksi riittääkseen 32

4 turvaamaan rahoittajien sijoituksilleen vaatiman tuoton ja samalla siten investointien rahoituksen. Sijoitukselle vaadittu tuotto riippuu puolestaan muun muassa liiketoimintaan liittyvän riskin suuruudesta. Edellä tarkoitetun säännellyn hinnan määrittäminen ei ole yksiselitteistä, vaan siihen liittyy useita harkinnanvaraisia valintoja. Erilaisilla parametri- ja muilla valinnoilla voidaan päätyä hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Laskelmien luotettavuuden parantamiseksi Kilpailuvirasto päätyi käyttämään kahta eri arviointimenetelmää. Toisessa niistä omaisuuden arvostaminen perustui kirjanpitoarvoihin ja toisessa omaisuuserien uudelleen arvostamiseen. Harkinnanvaraisten valintojen lisäksi virasto arvioi kriittisesti myös osaa yhtiöiden toimittamista tiedoista niiden pohjana olleiden laskentamenetelmien perusteella. Käytetyt arviointimenetelmät antavat samasta asiasta kaksi erinäköistä kuvaa aivan kuin kaksi valokuvaa, jotka on otettu tarkentamalla saman kohteen eri yksityiskohtiin. Lyhyehkö tarkastelujakso (vuodet ) aiheutti epävarmuutta varsinkin kirjanpitoarvoihin perustuvaan tarkasteluun, koska tase-erät poistetaan kirjanpidossa tyypillisesti niiden todellista käyttöikää nopeammin. Epävarmuus liittyi erityisesti siihen, miten hyvin tarkasteluajankohdan taseen mukaisen pääoman voitiin katsoa kuvaavan yhtiön sen hetkistä tilannetta. Pääoman uudelleen arvostamiseen perustuvassa tarkastelussa yhtiöiden itsensä arvioitavissa olevia kustannuksiin vaikuttavia elementtejä oli enemmän, ja tulosten hajonta yhtiöiden kesken osoittautui suuremmaksi kuin kirjanpitoarvoihin pohjautuvassa tarkastelussa. Johtopäätökset väärinkäytön mahdollisuudesta tehtiin tulkitsemalla arviointimenetelmillä saatuja tuloksia yhdessä. Toimialan hintatason keskiarvon arvioitiin olleen vuosina menetelmästä riippuen runsaat 5 (< 10) prosenttia tai runsaat 15 (< 20) prosenttia korkeampi kuin edellä mainitulla tavalla laskettu vertailuhintataso. Vaikka hinnoittelu näin arvioituna olikin yleisesti suhteellisen korkealla tasolla, kilpailulain edellyttämä kohtuuttoman hinnoittelun puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt minkään yhtiön osalta. Tarve puuttua kaukolämpöalan hintatasoon riippuu jatkossa oleellisesti siitä, miten sen markkina-asemaan vaikuttava ja muita lämmitysmuotoja koskeva sääntely kehittyy. 33

5 Virasto aikoo kuitenkin seurata alan hinnoittelua ja erityisesti sitä, miten kaukolämmölle vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen taholta kohdistuva hinnoittelupaine kehittyy. Tarvittaessa virasto ottaa alan hinnoittelun myöhemmin uudelleen käsittelyyn. Kilpailusäännösten soveltamiseen nähden erillinen kysymys on se, mitä asiakkaat tai yhteiskunta yleisesti pitää toivottavana ( kohtuullisena ) hintatasona. Kilpailuviraston selvitystensä perusteella tekemät johtopäätökset eivät tarkoita sitä, että kaukolämpöalan hinnoittelu olisi ollut tarkasteluajankohtana puhekielen tarkoittamalla tavalla kohtuullista, eikä kilpailunsäännösten nojalla ole mahdollistakaan määrittää sellaista hintaa. Hintasääntelylle tarvetta? Tietyn hinta- tai kannattavuustason asettaminen ei kuulu kilpailuviranomaisen tehtäviin. Jos kaukolämmön hinnoittelua halutaan valvoa kilpailulain kohtuutonta hinnoittelua koskevan säännöksen soveltamista yksityiskohtaisemmin, kyseeseen tulee lähinnä toimialan erityissääntely. Erityissääntely voi olla perusteltu ratkaisu erityisesti silloin, jos vaihtoehtoisten tuotteiden markkinoille pääsy ei ole käytännössä ollenkaan mahdollista tai jos ongelmallisen korkea hintataso liittyy koko tai lähes koko toimialan käyttäytymiseen. Kilpailuviraston kaukolämpöselvityksen tulokset antavat viitteitä siitä, että markkinoiden kehityksessä on myös erityissääntelyä puoltavia piirteitä. Artikkelin kirjoittaja KTM, DI Juha Karjanlahti toimii erikoistutkijana Toimialat2-ryhmässä. Hänen vastuulleen kuuluvat mm. kaukolämpöja energia-alaan liittyvät kysymykset. 34

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös Päätös 1 (11) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen lieventämiseksi 2 Hakija 2. Terveystalo Healthcare Oy 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Terveystalo

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin 5 2009 27.10.2009 Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin Loviisalaistaloyhtiö maksaa veroja ja maksuja yli 40 prosenttia oululaisyhtiötä enemmän Talousarvio-ohje

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä Suvi Salmela Ympäristönsuojelutieteen pro gradu -työ Bio- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2004 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan Jussi Heiskanen Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Työsuhteen aikana työntekijän kielto harjoittaa kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta.

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien OIKEUSMINISTERIÖ 28.9.2007 Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot