KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN 336 LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN 121 LAUSUNTO DESTIA OY:N 338 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 122 LAUSUNTO PENTTI SOMERON 339 MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 123 KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN 340 PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 124 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA 342 TERO JA MIIA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO 344 JA LAILA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO 347 JA LAILA 127 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN 350 TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA POIKKEAMISHAKEMUS; TUOMAALA VEIKKO SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; MARTTI JARNO JA SATU ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 371

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-20:00 jäsen Karjalainen Antero 17:30-20:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-20:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:00 jäsen Rantala Ville 17:30-20:00 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:00 jäsen Siira Tapani 17:30-20:00 jäsen Tomperi Päivi 17:30-20:00 jäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Lappalainen Niina varajäsen MUU Väänänen Martti 17:30-20:00 kunn.hall.puh.j Hankivuo Petteri 17:30-20:00 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-20:00 toimistoarkk. Korpinen Suvi 17:30-20:00 kaavoitusarkk. Vilmi Sirkku 17:30-20:00 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Ville Rantala sekä varalle Mirja Savolainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Mirja Mikkonen ( 121) Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Mikkonen Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Ville Rantala Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: maanmittausinsinööri Pekka Turunen, puh säh kö posti: Valmistelija: tilaajajohtaja, vs.yhdyskuntajohtaja Ritva Kuusisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnalla on Jäälin Laivakankaalla 6 pientalotonttia, joiden rakentaminen on heti mah dollista. Kirkonky lässä Hako mäessä kunnalla on heti rakennettavissa olevia pientalo tontte ja on 9 kpl. Tonttiky synnän selkeän laskun vuok si on oletettavaa, ettei oma kotitalohankkeita käynnisty vuonna 2009 samassa määrin kuin aiempina vuosina. Liitteet: Karttaliite 11 Hakomäen jaettavat tontit ja karttaliite 12 Jäälin jaettavat tontit. Vs. yj.: Esitän, että lautakunta asettaa haettavaksi välisenä aikana seuraavat tontit niiden yhteydessä mainituilla ja koperusteilla: Jäälin asemakaava-alueelta korttelista 249 AO -tontit 1, 2, 4, 5 ja 7. Tontit myy dään tarjousten perusteella, alin hyväksyttävä tarjous hin ta on 30 /m2. Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta korttelista 294 tontit 4 ja 5 (kaavamerkintä AP mahdollistaa parita lon rakentamisen) sekä kortteleista 294 tontit 6, 7 ja 8, korttelista 292 tontit 1 ja 2, korttelista 290 tontin 2 ja korttelista 291 tontin 2 (kaava merkintä AO-4, joka mahdollistaa yh den per heen oma ko ti ta lon rakenta mi sen). Tontit myydään tar jousten pe rus teella, alin mah dolli nen tar jous hinta on 24 /m2 tai vuokra taan 50 vuo deksi siinä jär jestyk sessä kuin vuokralaiset ovat halun sa il moittaneet. Vuok ra on 8 % myyntihin nasta ja sitä korote taan vuo sittain indek sin mu kaisesti. Vuokrattu tontti on mahdollista lu nastaa omaksi 20 vuoden sisällä vuokrasopimuksen tekemisestä ja lunas tus hinta on 35 /m2 indek sillä korjattuna. Kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä an nettuja tarjouksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdk.ltk 120 Tero Autio on lähestynyt yhdyskuntalautakuntaa päivätyllä kirjeellä, jossa hän esittää, että Hakomäen korttelin 294 tonttien 4-8 vuokra- ja lu nastusehdot muutetaan nykyisistä ehdoista seuraavanlaiseen muotoon: Myyntihinta 24 /m 2 ja vuosivuokra 6% myyntihinnasta. Vuokratontti voidaan lunastaa 10 vuoden aikana elinkustannusindeksillä korjatulla myyntihinnalla. Nämä luovustushinnat vastaisivat tämän hetkisiä luovutus hintoja Hakomäen alueella. Esityksen perusteena hänellä on se, että hän asuu korttelin 294 tontilla 6 ja hänellä on omakotitalo myös saman korttelin tontilla 4. Hänellä on ollut myynnissä tämän tontin 4 omakotitalo ja kaikki myyntiyritykset ovat kaatuneet korkeaan tontin lunastus hintaan. Esityslistan listan mukana jaetaan Tero Aution kirje karttaliitteineen. Yj: Kunta ei näe tarvetta muuttaa aikaisemmin hyväksyttyjä sopimuksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tero Autio maanmittausinsinööri Toimeksi: lupasihteeri

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 211/70/2011 Yhdk.ltk 121 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Esityslistan mukana jaetaan hakemuksen tiivistelmä karttaliitteineen. Yj: Murskaustoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, että pohjavesi ei saastu, eikä ympäröiville vesistöille mm. Jäälinjärvelle aiheuteta ympäristövahinkoa. Muilta osin Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Destia Oy:n ympäristölupahakemukseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asia tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Juha Schönberg poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävii) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen vanhin jäsen Mirja Mikkosen johdolla hänet valittiin tämän asian puheenjohtajaksi.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO PENTTI SOMERON MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 210/70/2011 Yhdk.ltk 122 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Pentti Someron maa-aineslupahakemuksesta. Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Alakylässä tilalla Rantosuo RN 11:24, ottamisalueen pinta-ala on m2, ottamissyvyys 0,20 m, ottamismäärä 1000 m3, vuotuinen otto 300 m3 ja ottamisaika 5 vuotta. Hakemuksessa todetaan, että multamaa kuoritaan aumaan kaivinkoneella kuljetetaan traktorilla pois Rantosuontietä pitkin, liikenne vähäistä, kuljetus päiväsaikaan. Esityslistan mukana jaetaan kartta ottoalueesta. Yj: Päätös: Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Pentti Someron maa-ainelupahakemukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 209/01/2011 Yhdk.ltk 123 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Marko Kakko ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet seuraavan päivätun kuntalaisaloitteen: "Asia Särkeläntie oli alun perin umpitie, jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten. Näin puhkaistiin kevyelle liikenteelle yhteys Jääliin tie avattiin yllättäen ajoneuvoliikenteelle, tien asukkaiden tietämättä asiasta. Särkeläntiestä tehtiin läpikulkutie ajoneuvoliikenteelle Jääliin. Tästä johtuen liikenne tulee kasvamaan huomattavasti kyseisellä tieosuudella, tuoden useita vaaratilanteita. Johtuen kapeasta, mutkaisesta soratiestä, jossa osa taloista sijaitsee erittäin lähellä tietä. Särkeläntie Särkeläntie on kaitainen ja mutkikas "soratie" jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten Välikylässä asuvat koululaiset kulkevat kouluun kyseistä tietä pitkin. Tiellä on kouluaikana vilkas pyöräliikenne tien varrella on muutamia taloja erittäin lähellä tietä, mm. kapeassa mutkakohdassa asuu lapsiperhe tie on suuremmalle autoliikenteelle erittäin huono kuljettavaksi mm. kaitaisuutensa vuoksi. Vastakkaisen liikenteen ohitukset tulee tehdä tien asukkaiden liittymien kohdalla kunnossapito toimii Särkeläntien asukkaiden toimesta lapiopelillä monttuja peitellen. Sateisina aikoina tie on pehmeä. Jos pyörätien avaamisella ajoneuvoliikenteelle on ajateltu asukkaiden tieturvallisuutta, ajatellen nousua Kuusamontielle Laivakankaan risteyksestä, perusteet ovat erittäin heikot ja riittämättömät. Ratkaisu, joka on tehty, aiheuttaa vaaratilanteita sekä kohtuutonta haittaa koululiikenteelle, että tien varressa oleville asukkaille. Särkeläntien asukkaina vaadimme pyörätieosuuden palauttamista ennalleen. Odotamme lautakunnan päätöstä ja yhteyden ottoa asiasta." Särkeläntien ja Jäkälätien välinen alue on merkitty oikeusvaikutuksettomassa Kiimingin keskeisten tajaama-alueiden osayleiskaavassa (kvalt. hyv ) osaksi ajoväylänä ja osaksi kevyen liikenteen väylänä. Lautakunnassa keväällä käydyn keskustelun pohjalta poistettiin alueella ollut liikennemerkki , koska merkistä ei ollut tehty liikennemerkkipäätöstä.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yj: Kyseinen osayleiskaava ei velvoita kuntaa rajoittamaan läpikulkuliiken nettä Särkeläntien ja Jä kälätien välisellä osuudella. Särkeläntien ja Jä kä lätien välinen osuus pide tään nykyisellään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Marko Kakko Toimeksi: lupasihteeri Tapani Siira poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA TERO JA MIIA 206/605/2011 Yhdk.ltk 124 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Yhdyskuntalautakunta on antanut myönteisen päätöksen suunnittelutarvehakemukseen kahdelle määräalalle Jääli-nimisestä tilasta RN 35:22. Rakennuspaikka sijaitsee Jäälissä Tallitien varrella. Lupa käsitti kaksi omakotitaloa, talousrakennusta ja hevostallia. "Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty Lupapäätöksessä todetaan, että rakennuslupa hyväksytään siten, että rakennukset sijoitetaan tehdyn suunnittelutarveratkaisun mukaiselle paikalle. Nurkkalat hakevat muutosta suunnittelutarvepäätökseen: " tehdyn suunnittelutarveratkaisun muuttaminen asemapiirroksen osalta. Olemme ostaneet 2010 syksyllä Rekno. 35:22, Jääli nimisen tilan, jolle on tehdyssä ratkaisussa myönnetty kaksi rakennuspaikkaa. Myönnetyt rakennuspaikat näkyvät liitteessä 1 nimillä A ja B. Tahtoisimme muuttaa asemapiirrosta siten, että luopuisimme rakennuspaikasta A ja korvaisimme sen rakennuspaikalla C. Perusteena muutokselle on rakennuspaikan huonous. Rakennuspaikka A sijaitsee huomattavan alhaalla. Rakennuspaikalla A autotalli ja asuinrakennus sijaitsisivat tontin alimmassa osassa, joka on useita metrejä tontin takareunaa alempana. Rakennuspaikka C vastaavasti sijaitsee suhteellisen tasaisella alueella ja siinä rakennukset eivät sijoittuisi alavalle alueelle. Rakennuspaikalla B haluaisimme siirtää Asuinrakennusta 10m taaemmas, koska hyväksytyn suunnittelutarveratkaisun mukaisessa paikassa asuinrakennuksen kohdalla on suuri ja alava monttu. Emme siis ole hakemassa tilalle enempää rakennusoikeutta. Haemme muutosta asemapiirrokseen, jotta rakennukset saadaan sijoitettua hyville rakennuspaikoille. Tilalle on jo myönnetty kaksi rakennuslupaa ja rakentamisen piti alkaa heinäkuun alussa. Olimme hakeneet rakennuslupia tilalle suurinpiirtein näille rakennuspaikoille. Vasta kun ilmoitin rakentamisen aloittamisesta rakennustarkastajalle, selvisi että asemapiirroksemme ei ole suunnittelutarveratkaisun mukainen. Virhe oli tapahtunut tontin myyjälle joka oli myy-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta nyt meille tontin erilaisella asemapiiroksella. Haluaisimme aloittaa rakentamisen mahdollisimman pian ja toivomme yhdyskuntalautakunnan myöntävän muutoksen asemapiirrokseen. Liitteenä 2 esitän rakennuslupahakemuksessa mukana olleen asemapiirroksen, jolle olemme jo saaneet naapurien suostumuksen. Asemapiirroksessa rakennuspaikat sijoittuvat Jääli tilalle lähes samoille paikoille kuin nyt haluaisimme rakentaa. Olemme siis mielestämme jo saaneet naapureilta rakentamiseen suostumuksen halutuille rakennuspaikoille. Tarvittaessa toimitamme uudet naapurien suostumukset (Naapureita 10 kpl)." Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros. Yj: Kunta suostuu suunnittelutarveratkaisun muutokseen siten, että rakennukset sijoitetaan muutoshakemuksen liitteenä 2 olevan ase mapiirroksen mukaisesti enintään 80 metrin etäi syy delle rakennuspaikkojen 1 ja 2 välisestä rajasta. Perustelut: Rakennukset sijoittuvat tilalla maaperältään rakennuskelpoisempaan ja maas tollisesti sopivampaan kohtaan. Rakennusoikeus ja ra ken nus paik kojen lukumäärä eivät muutu aiem paan päätökseen verrattuna ja osa tilasta säilyy rakentamatto mana. Hanke ei vai keu ta osa yleis kaa van to teut ta mista ei kä mah dol lista yksityiskohtaisempaa kaa voit ta mista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakijat vt. rakennustarkastaja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO JA LAILA 107/605/2011 Yhdk.ltk 125 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen -nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityis koh taiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaa vaan tai ase makaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Nikkarintietä pitkin on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Palstan pohjoiskulmassa on kaavaan merkitty viheryhteystarve. Merkintä osoittaa yhteyden kehittämis- ja parantamistarvetta. Yhteyden sijainti on ohjeellinen. Toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua, jonka yhteydessä kuullaan maanomistajia. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selostus tulevasta rakennushankkeesta: "Hyvä rakennuspaikka, tontilla kulkee: sähkö- vesijohto ja viemäri. Rakennetaan mukautuen jo olevaan rakentamiseen. Toteutetaan lämmitysenergiana maalämpö." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase mapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - asuinrakennuksen kerrosalaksi tulee enintään 250 kem2 - Nikkarintien pohjoispuolelle sijoittuva tilan osa jätetään rakentamisesta vapaaksi - kiinteistö liitetään yleiseen vesijohtoon ja viemäriin Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alueen määräyksen mukaan ra kentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oikeusvaikutteisel la kaavalla. Tässä tapauksessa, koska hakemuksen kohde sijaitsee rakennetun ja osayleiskaavassa esitetyn asuin alu een reu nassa tien varressa ja on liitettävissä viemäriin, voidaan hake muk seen myöntyä esitetyin eh doin. Tällöin rakentaminen ei myös kään vaaranna Nikkarintielle osayleiskaavassa osoitettua ohjeellista ulkoilureittivarausta eikä tilan koillisrajaa Nikkarin tien poh jois puo lella sivuavan viheryhteyden toteuttamista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteista. Hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 on muodostettu eteenpäin 18 kiinteistöä, joista kahdeksalle on vuosina myön netty suunnittelutarve- tai poikkeamislupa ja viisi on rakennettu suorin ra kennusluvin. Myös tilasta 19:135 on erotettu tila 19:145 vuonna Li säksi kantatilaan kuulunut Kiiminkijoen ran ta-alue on rakennettu. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun huomi oon ottaen tämän suunnittelutarveratkaisun jälkeinen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tu lee sel vit tää tar kem man oikeusvaikutteisen kaavoituksen yhteydessä, ei yksittäisellä suunnittelutarve- tai poikkeamisluvalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO JA LAILA 108/605/2011 Yhdk.ltk 126 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen (+kellari) yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen-nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Rakennuspaikan läpi on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahankkeesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selitys rakennushankkeesta: "Mukautuen alueella jo olevaan omakotiasutukseen. Eko talo maalämpö.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Kartassa on tielle laskettu leveyttä 8-10 m, oleva tie on muotoutunut 4 m:ksi emme ole luovuttanut leveänpää aluetta tielle. Tontti on laskettua suurenpi. Tilalla 19:86 on kaksi rakennusta, yhdelle rakennukselle jää pienempi alue kuin muilla. Toivomme tasapuolista kohtelua." Hakijan selvitys alueesta: "Tontilla on sähkö - vesijohto ja viemäri, rajoittuu tiehen." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Tarvitaan omakotitaloa asunnoksi. Toivomme, että saamme luvan, alue on miellyttävää asuntoaluetta, samalla hyödynnetään kunnallistekniikan maksuilla tulleita kustannuksia." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase ma piir ros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alu een määräyksen mukaan rakentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oi keus vai kuttei sella kaavalla. Hakemuksen kohteena oleva määräala si joittuu rakennetun asu tuksen keskelle ja sen poh jois osaa viistää oh jeellinen ulkoilureittivaraus. Osa yleis kaa vas sa määritel ty ra ken nus pai kan vähimmäiskoko on 5000 m2. Ehdotettu raken nuspaikka on kool taan 3600 m2 ja muodoltaan kolmio, jonka kaksi si vua myötäi lee naa pu rus ton, lä hin nä kan ta ti las ta ero tet tu jen kiinteis töjen, tieyh teyksis tä. Jos Nik ka rin tien AP-2-alu eel le ai o taan ra ken taa li sää, on sen si säl lä ole vien yh teensovitettavien maan käyt tö ky sy mys ten vuok si tar kem man kaa voituk sen tar ve il mei nen. Yksittäiset suun nittelu tarve ratkai sut vai keuttava t oleelli sesti mah dolli sen ase ma kaavan tai muun tar kem man kaa van laati mista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteisiin ja sitä on so vellettu kunnan lupaharkinnassa. Lisäksi hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 muodos te tuil le tiloille on vuosina myönnetty kahdeksan suunnittelutarve- tai poikkeamislupaa ja viidelle tilalle on rakennettu muu toin. Myös hakemuksen kohteena olevasta tilasta 19:135 on erotettu vuon na 2005 ti la 19:145, jol le on rakennettu. Maan omis ta jien tasa puo lisen kohte lun huomi oon ot taen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tulee selvittää tar kemman kaavoituksen yhteydessä. Käsillä olevan hakemuksen kanssa on yhtä aikaa vireillä tilan 19:135 toista Nikkarintien varressa sijaitsevaa palstaa koskeva suun nittelutar ve ha ke mus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA 331/602/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti näh tä villä välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot viran omai silta, kunnan hallintokunnilta sekä yhdyskuntatekniikan tärkeimmiltä toimijoilta. Kaavaehdotuksen kanssa samanaikaisesti asetettiin nähtä ville tar kis tettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Energia Kaukolämpö, Oulun Energia Siir toja jakelu, Fingrid, Kiimingin kunnan Hyvinvointilautakunta sekä KIDE. Kaavaeh dotuksesta jätettiin 70 muistutusta. Muistutusten käsittelyä varten suunnittelualue on jaettu kahteen osaan eli Joen eteläpuoleen ja Joen pohjoispuoleen. Joen eteläpuoli on edelleen jaettu kolmeen pienempään osa-alueeseen (JE-1, JE-2 ja JE-3), samoin joen pohjoispuoli (JP-1, JP-2, JP-3). Vas ti neet muis tu tuk siin on laa dit tu osa-alueittain, eli samassa muistutuksessa esitettyihin asioihin saattaa olla vastattu useamman osa-alueen kohdalla. Karttaan Esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta on tehty vastineen mu kai set muu tok set. Esityslistan mukana jaetaan: - asian aikaisempi käsittely - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus - lausunnot ja mielipiteet Liitteenä - nro 1, kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja Kiiminkijoen eteläpuolta koske viin muis tu tuksiin - nro 2, mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - nro 3, esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä Yj: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta annettuihin lausuntoihin sekä Joen eteläpuolta koskeviin muistutuksiin. Lautakunta hyväksyy samalla osayleiskaavan joen eteläpuolisilta osiltaan lukuunottamatta Kuusamontien kaakkoispuolelle ja Koiteliin

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta osoitettuja moottorikelkkareittejä. Viranomaislausuntoihin annettuja vastineita korjataan tämän johdosta. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: viranomaislausunnot, alueet JE-1, JE-2 ja JE-3. Viranomaislausuntoihin annetut vastineet hyväksyttiin yksimielisesti. JE-1 aluetta käsiteltäessä Taisto Haipus teki esityksen, että muistutus nro 27 hyväksytään muistuttajien esittämällä tavalla. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja teki esityksen, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut pöydällepanoesitys, asiasta pitää äänestää. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista ei kannattanut kukaan jäsenistä. Asian jättämistä pöydälle kannatti seitsemän (7) jäsentä (Schönberg, Siira, Haipus, Tomperi, Mikkonen, Hanhela, Savolainen). Yksi (1) jäsen (Isola) äänesti tyhjää. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. JE-2 -alueen vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JE-3 -aluetta käsiteltäessä Tapio Kyllönen esitti, että muistutus 62 jätetään pöydälle, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti muilta osin, paitsi muistutukset 27 ja 62 jätettiin pöydälle. Tapio Kyllönen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-1 alueen kä sit te lyn ja pää töksenteon ajaksi. Juha Schönberg poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-3 -alueen kä sittelyn ja pää töksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Timo Isola. Arkkitehti Kristiina Strömmer Airix Ympäristö Oy:stä esitteli kokouksessa asiaa. Yhdk.ltk Jatketaan Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta jätettyjen muis-

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta tutusten käsittelyä Kiiminkijoen pohjoispuoleisten alueiden osalta. Esityslistan mukana jaetaan: - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus Liitteenä: - Nro 1. kaavoittajan vastineet Kiiminkijoen pohjoispuolta koskeviin muistutuk siin - Nro 2. mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - Nro 3. esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä - Nro 4. Tapani siiran jättämä liite muistutukseen nro 15 Yj. Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan joen pohjoispuoleisia alueita koskeviin muistutuksiin sekä edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyihin, Kiiminkijoen eteläpuoleista aluetta koskeviin muistutuksiin 27 ja 62. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: alueet JP-1, JP-2, JP-3 ja muistutukset 27 ja 62. JP-1 ja JP- 2 -alueiden vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JP-3 -alue: muistutus 15: Tapani Siira esitti an ta mansa liit teen mu kai sesti AP-6 -aluet ta lisät tä väksi tilaan 9:184 ja pois tet tavak si kaavoit tajan esittä mä AP-2 -alue ky sei seltä ti lalta. Taisto Haipus kannatti Siiran esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Hanhela, Isola, Vilmi). Tapani Siiran esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Haipus, Kyllönen, Rantala, Siira). Kaksi (2) jäsenistä äänesti tyhjää (Tomperi, Savolainen). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena päätökseksi tulleen Tapani Siiran esityksen. muistutus 59: Taisto Haipus esitti, että muistutus hyväksytään maanomistajan esittämällä tavalla. Tapani Siira kannatti Haipuksen esitystä.

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot