KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN 336 LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN 121 LAUSUNTO DESTIA OY:N 338 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 122 LAUSUNTO PENTTI SOMERON 339 MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 123 KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN 340 PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 124 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA 342 TERO JA MIIA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO 344 JA LAILA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO 347 JA LAILA 127 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN 350 TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA POIKKEAMISHAKEMUS; TUOMAALA VEIKKO SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; MARTTI JARNO JA SATU ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 371

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-20:00 jäsen Karjalainen Antero 17:30-20:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-20:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:00 jäsen Rantala Ville 17:30-20:00 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:00 jäsen Siira Tapani 17:30-20:00 jäsen Tomperi Päivi 17:30-20:00 jäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Lappalainen Niina varajäsen MUU Väänänen Martti 17:30-20:00 kunn.hall.puh.j Hankivuo Petteri 17:30-20:00 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-20:00 toimistoarkk. Korpinen Suvi 17:30-20:00 kaavoitusarkk. Vilmi Sirkku 17:30-20:00 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Ville Rantala sekä varalle Mirja Savolainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Mirja Mikkonen ( 121) Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Mikkonen Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Ville Rantala Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: maanmittausinsinööri Pekka Turunen, puh säh kö posti: Valmistelija: tilaajajohtaja, vs.yhdyskuntajohtaja Ritva Kuusisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnalla on Jäälin Laivakankaalla 6 pientalotonttia, joiden rakentaminen on heti mah dollista. Kirkonky lässä Hako mäessä kunnalla on heti rakennettavissa olevia pientalo tontte ja on 9 kpl. Tonttiky synnän selkeän laskun vuok si on oletettavaa, ettei oma kotitalohankkeita käynnisty vuonna 2009 samassa määrin kuin aiempina vuosina. Liitteet: Karttaliite 11 Hakomäen jaettavat tontit ja karttaliite 12 Jäälin jaettavat tontit. Vs. yj.: Esitän, että lautakunta asettaa haettavaksi välisenä aikana seuraavat tontit niiden yhteydessä mainituilla ja koperusteilla: Jäälin asemakaava-alueelta korttelista 249 AO -tontit 1, 2, 4, 5 ja 7. Tontit myy dään tarjousten perusteella, alin hyväksyttävä tarjous hin ta on 30 /m2. Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta korttelista 294 tontit 4 ja 5 (kaavamerkintä AP mahdollistaa parita lon rakentamisen) sekä kortteleista 294 tontit 6, 7 ja 8, korttelista 292 tontit 1 ja 2, korttelista 290 tontin 2 ja korttelista 291 tontin 2 (kaava merkintä AO-4, joka mahdollistaa yh den per heen oma ko ti ta lon rakenta mi sen). Tontit myydään tar jousten pe rus teella, alin mah dolli nen tar jous hinta on 24 /m2 tai vuokra taan 50 vuo deksi siinä jär jestyk sessä kuin vuokralaiset ovat halun sa il moittaneet. Vuok ra on 8 % myyntihin nasta ja sitä korote taan vuo sittain indek sin mu kaisesti. Vuokrattu tontti on mahdollista lu nastaa omaksi 20 vuoden sisällä vuokrasopimuksen tekemisestä ja lunas tus hinta on 35 /m2 indek sillä korjattuna. Kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä an nettuja tarjouksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdk.ltk 120 Tero Autio on lähestynyt yhdyskuntalautakuntaa päivätyllä kirjeellä, jossa hän esittää, että Hakomäen korttelin 294 tonttien 4-8 vuokra- ja lu nastusehdot muutetaan nykyisistä ehdoista seuraavanlaiseen muotoon: Myyntihinta 24 /m 2 ja vuosivuokra 6% myyntihinnasta. Vuokratontti voidaan lunastaa 10 vuoden aikana elinkustannusindeksillä korjatulla myyntihinnalla. Nämä luovustushinnat vastaisivat tämän hetkisiä luovutus hintoja Hakomäen alueella. Esityksen perusteena hänellä on se, että hän asuu korttelin 294 tontilla 6 ja hänellä on omakotitalo myös saman korttelin tontilla 4. Hänellä on ollut myynnissä tämän tontin 4 omakotitalo ja kaikki myyntiyritykset ovat kaatuneet korkeaan tontin lunastus hintaan. Esityslistan listan mukana jaetaan Tero Aution kirje karttaliitteineen. Yj: Kunta ei näe tarvetta muuttaa aikaisemmin hyväksyttyjä sopimuksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tero Autio maanmittausinsinööri Toimeksi: lupasihteeri

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 211/70/2011 Yhdk.ltk 121 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Esityslistan mukana jaetaan hakemuksen tiivistelmä karttaliitteineen. Yj: Murskaustoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, että pohjavesi ei saastu, eikä ympäröiville vesistöille mm. Jäälinjärvelle aiheuteta ympäristövahinkoa. Muilta osin Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Destia Oy:n ympäristölupahakemukseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asia tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Juha Schönberg poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävii) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen vanhin jäsen Mirja Mikkosen johdolla hänet valittiin tämän asian puheenjohtajaksi.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO PENTTI SOMERON MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 210/70/2011 Yhdk.ltk 122 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Pentti Someron maa-aineslupahakemuksesta. Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Alakylässä tilalla Rantosuo RN 11:24, ottamisalueen pinta-ala on m2, ottamissyvyys 0,20 m, ottamismäärä 1000 m3, vuotuinen otto 300 m3 ja ottamisaika 5 vuotta. Hakemuksessa todetaan, että multamaa kuoritaan aumaan kaivinkoneella kuljetetaan traktorilla pois Rantosuontietä pitkin, liikenne vähäistä, kuljetus päiväsaikaan. Esityslistan mukana jaetaan kartta ottoalueesta. Yj: Päätös: Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Pentti Someron maa-ainelupahakemukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 209/01/2011 Yhdk.ltk 123 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Marko Kakko ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet seuraavan päivätun kuntalaisaloitteen: "Asia Särkeläntie oli alun perin umpitie, jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten. Näin puhkaistiin kevyelle liikenteelle yhteys Jääliin tie avattiin yllättäen ajoneuvoliikenteelle, tien asukkaiden tietämättä asiasta. Särkeläntiestä tehtiin läpikulkutie ajoneuvoliikenteelle Jääliin. Tästä johtuen liikenne tulee kasvamaan huomattavasti kyseisellä tieosuudella, tuoden useita vaaratilanteita. Johtuen kapeasta, mutkaisesta soratiestä, jossa osa taloista sijaitsee erittäin lähellä tietä. Särkeläntie Särkeläntie on kaitainen ja mutkikas "soratie" jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten Välikylässä asuvat koululaiset kulkevat kouluun kyseistä tietä pitkin. Tiellä on kouluaikana vilkas pyöräliikenne tien varrella on muutamia taloja erittäin lähellä tietä, mm. kapeassa mutkakohdassa asuu lapsiperhe tie on suuremmalle autoliikenteelle erittäin huono kuljettavaksi mm. kaitaisuutensa vuoksi. Vastakkaisen liikenteen ohitukset tulee tehdä tien asukkaiden liittymien kohdalla kunnossapito toimii Särkeläntien asukkaiden toimesta lapiopelillä monttuja peitellen. Sateisina aikoina tie on pehmeä. Jos pyörätien avaamisella ajoneuvoliikenteelle on ajateltu asukkaiden tieturvallisuutta, ajatellen nousua Kuusamontielle Laivakankaan risteyksestä, perusteet ovat erittäin heikot ja riittämättömät. Ratkaisu, joka on tehty, aiheuttaa vaaratilanteita sekä kohtuutonta haittaa koululiikenteelle, että tien varressa oleville asukkaille. Särkeläntien asukkaina vaadimme pyörätieosuuden palauttamista ennalleen. Odotamme lautakunnan päätöstä ja yhteyden ottoa asiasta." Särkeläntien ja Jäkälätien välinen alue on merkitty oikeusvaikutuksettomassa Kiimingin keskeisten tajaama-alueiden osayleiskaavassa (kvalt. hyv ) osaksi ajoväylänä ja osaksi kevyen liikenteen väylänä. Lautakunnassa keväällä käydyn keskustelun pohjalta poistettiin alueella ollut liikennemerkki , koska merkistä ei ollut tehty liikennemerkkipäätöstä.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yj: Kyseinen osayleiskaava ei velvoita kuntaa rajoittamaan läpikulkuliiken nettä Särkeläntien ja Jä kälätien välisellä osuudella. Särkeläntien ja Jä kä lätien välinen osuus pide tään nykyisellään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Marko Kakko Toimeksi: lupasihteeri Tapani Siira poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA TERO JA MIIA 206/605/2011 Yhdk.ltk 124 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Yhdyskuntalautakunta on antanut myönteisen päätöksen suunnittelutarvehakemukseen kahdelle määräalalle Jääli-nimisestä tilasta RN 35:22. Rakennuspaikka sijaitsee Jäälissä Tallitien varrella. Lupa käsitti kaksi omakotitaloa, talousrakennusta ja hevostallia. "Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty Lupapäätöksessä todetaan, että rakennuslupa hyväksytään siten, että rakennukset sijoitetaan tehdyn suunnittelutarveratkaisun mukaiselle paikalle. Nurkkalat hakevat muutosta suunnittelutarvepäätökseen: " tehdyn suunnittelutarveratkaisun muuttaminen asemapiirroksen osalta. Olemme ostaneet 2010 syksyllä Rekno. 35:22, Jääli nimisen tilan, jolle on tehdyssä ratkaisussa myönnetty kaksi rakennuspaikkaa. Myönnetyt rakennuspaikat näkyvät liitteessä 1 nimillä A ja B. Tahtoisimme muuttaa asemapiirrosta siten, että luopuisimme rakennuspaikasta A ja korvaisimme sen rakennuspaikalla C. Perusteena muutokselle on rakennuspaikan huonous. Rakennuspaikka A sijaitsee huomattavan alhaalla. Rakennuspaikalla A autotalli ja asuinrakennus sijaitsisivat tontin alimmassa osassa, joka on useita metrejä tontin takareunaa alempana. Rakennuspaikka C vastaavasti sijaitsee suhteellisen tasaisella alueella ja siinä rakennukset eivät sijoittuisi alavalle alueelle. Rakennuspaikalla B haluaisimme siirtää Asuinrakennusta 10m taaemmas, koska hyväksytyn suunnittelutarveratkaisun mukaisessa paikassa asuinrakennuksen kohdalla on suuri ja alava monttu. Emme siis ole hakemassa tilalle enempää rakennusoikeutta. Haemme muutosta asemapiirrokseen, jotta rakennukset saadaan sijoitettua hyville rakennuspaikoille. Tilalle on jo myönnetty kaksi rakennuslupaa ja rakentamisen piti alkaa heinäkuun alussa. Olimme hakeneet rakennuslupia tilalle suurinpiirtein näille rakennuspaikoille. Vasta kun ilmoitin rakentamisen aloittamisesta rakennustarkastajalle, selvisi että asemapiirroksemme ei ole suunnittelutarveratkaisun mukainen. Virhe oli tapahtunut tontin myyjälle joka oli myy-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta nyt meille tontin erilaisella asemapiiroksella. Haluaisimme aloittaa rakentamisen mahdollisimman pian ja toivomme yhdyskuntalautakunnan myöntävän muutoksen asemapiirrokseen. Liitteenä 2 esitän rakennuslupahakemuksessa mukana olleen asemapiirroksen, jolle olemme jo saaneet naapurien suostumuksen. Asemapiirroksessa rakennuspaikat sijoittuvat Jääli tilalle lähes samoille paikoille kuin nyt haluaisimme rakentaa. Olemme siis mielestämme jo saaneet naapureilta rakentamiseen suostumuksen halutuille rakennuspaikoille. Tarvittaessa toimitamme uudet naapurien suostumukset (Naapureita 10 kpl)." Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros. Yj: Kunta suostuu suunnittelutarveratkaisun muutokseen siten, että rakennukset sijoitetaan muutoshakemuksen liitteenä 2 olevan ase mapiirroksen mukaisesti enintään 80 metrin etäi syy delle rakennuspaikkojen 1 ja 2 välisestä rajasta. Perustelut: Rakennukset sijoittuvat tilalla maaperältään rakennuskelpoisempaan ja maas tollisesti sopivampaan kohtaan. Rakennusoikeus ja ra ken nus paik kojen lukumäärä eivät muutu aiem paan päätökseen verrattuna ja osa tilasta säilyy rakentamatto mana. Hanke ei vai keu ta osa yleis kaa van to teut ta mista ei kä mah dol lista yksityiskohtaisempaa kaa voit ta mista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakijat vt. rakennustarkastaja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO JA LAILA 107/605/2011 Yhdk.ltk 125 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen -nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityis koh taiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaa vaan tai ase makaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Nikkarintietä pitkin on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Palstan pohjoiskulmassa on kaavaan merkitty viheryhteystarve. Merkintä osoittaa yhteyden kehittämis- ja parantamistarvetta. Yhteyden sijainti on ohjeellinen. Toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua, jonka yhteydessä kuullaan maanomistajia. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selostus tulevasta rakennushankkeesta: "Hyvä rakennuspaikka, tontilla kulkee: sähkö- vesijohto ja viemäri. Rakennetaan mukautuen jo olevaan rakentamiseen. Toteutetaan lämmitysenergiana maalämpö." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase mapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - asuinrakennuksen kerrosalaksi tulee enintään 250 kem2 - Nikkarintien pohjoispuolelle sijoittuva tilan osa jätetään rakentamisesta vapaaksi - kiinteistö liitetään yleiseen vesijohtoon ja viemäriin Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alueen määräyksen mukaan ra kentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oikeusvaikutteisel la kaavalla. Tässä tapauksessa, koska hakemuksen kohde sijaitsee rakennetun ja osayleiskaavassa esitetyn asuin alu een reu nassa tien varressa ja on liitettävissä viemäriin, voidaan hake muk seen myöntyä esitetyin eh doin. Tällöin rakentaminen ei myös kään vaaranna Nikkarintielle osayleiskaavassa osoitettua ohjeellista ulkoilureittivarausta eikä tilan koillisrajaa Nikkarin tien poh jois puo lella sivuavan viheryhteyden toteuttamista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteista. Hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 on muodostettu eteenpäin 18 kiinteistöä, joista kahdeksalle on vuosina myön netty suunnittelutarve- tai poikkeamislupa ja viisi on rakennettu suorin ra kennusluvin. Myös tilasta 19:135 on erotettu tila 19:145 vuonna Li säksi kantatilaan kuulunut Kiiminkijoen ran ta-alue on rakennettu. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun huomi oon ottaen tämän suunnittelutarveratkaisun jälkeinen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tu lee sel vit tää tar kem man oikeusvaikutteisen kaavoituksen yhteydessä, ei yksittäisellä suunnittelutarve- tai poikkeamisluvalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO JA LAILA 108/605/2011 Yhdk.ltk 126 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen (+kellari) yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen-nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Rakennuspaikan läpi on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahankkeesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selitys rakennushankkeesta: "Mukautuen alueella jo olevaan omakotiasutukseen. Eko talo maalämpö.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Kartassa on tielle laskettu leveyttä 8-10 m, oleva tie on muotoutunut 4 m:ksi emme ole luovuttanut leveänpää aluetta tielle. Tontti on laskettua suurenpi. Tilalla 19:86 on kaksi rakennusta, yhdelle rakennukselle jää pienempi alue kuin muilla. Toivomme tasapuolista kohtelua." Hakijan selvitys alueesta: "Tontilla on sähkö - vesijohto ja viemäri, rajoittuu tiehen." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Tarvitaan omakotitaloa asunnoksi. Toivomme, että saamme luvan, alue on miellyttävää asuntoaluetta, samalla hyödynnetään kunnallistekniikan maksuilla tulleita kustannuksia." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase ma piir ros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alu een määräyksen mukaan rakentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oi keus vai kuttei sella kaavalla. Hakemuksen kohteena oleva määräala si joittuu rakennetun asu tuksen keskelle ja sen poh jois osaa viistää oh jeellinen ulkoilureittivaraus. Osa yleis kaa vas sa määritel ty ra ken nus pai kan vähimmäiskoko on 5000 m2. Ehdotettu raken nuspaikka on kool taan 3600 m2 ja muodoltaan kolmio, jonka kaksi si vua myötäi lee naa pu rus ton, lä hin nä kan ta ti las ta ero tet tu jen kiinteis töjen, tieyh teyksis tä. Jos Nik ka rin tien AP-2-alu eel le ai o taan ra ken taa li sää, on sen si säl lä ole vien yh teensovitettavien maan käyt tö ky sy mys ten vuok si tar kem man kaa voituk sen tar ve il mei nen. Yksittäiset suun nittelu tarve ratkai sut vai keuttava t oleelli sesti mah dolli sen ase ma kaavan tai muun tar kem man kaa van laati mista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteisiin ja sitä on so vellettu kunnan lupaharkinnassa. Lisäksi hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 muodos te tuil le tiloille on vuosina myönnetty kahdeksan suunnittelutarve- tai poikkeamislupaa ja viidelle tilalle on rakennettu muu toin. Myös hakemuksen kohteena olevasta tilasta 19:135 on erotettu vuon na 2005 ti la 19:145, jol le on rakennettu. Maan omis ta jien tasa puo lisen kohte lun huomi oon ot taen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tulee selvittää tar kemman kaavoituksen yhteydessä. Käsillä olevan hakemuksen kanssa on yhtä aikaa vireillä tilan 19:135 toista Nikkarintien varressa sijaitsevaa palstaa koskeva suun nittelutar ve ha ke mus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA 331/602/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti näh tä villä välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot viran omai silta, kunnan hallintokunnilta sekä yhdyskuntatekniikan tärkeimmiltä toimijoilta. Kaavaehdotuksen kanssa samanaikaisesti asetettiin nähtä ville tar kis tettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Energia Kaukolämpö, Oulun Energia Siir toja jakelu, Fingrid, Kiimingin kunnan Hyvinvointilautakunta sekä KIDE. Kaavaeh dotuksesta jätettiin 70 muistutusta. Muistutusten käsittelyä varten suunnittelualue on jaettu kahteen osaan eli Joen eteläpuoleen ja Joen pohjoispuoleen. Joen eteläpuoli on edelleen jaettu kolmeen pienempään osa-alueeseen (JE-1, JE-2 ja JE-3), samoin joen pohjoispuoli (JP-1, JP-2, JP-3). Vas ti neet muis tu tuk siin on laa dit tu osa-alueittain, eli samassa muistutuksessa esitettyihin asioihin saattaa olla vastattu useamman osa-alueen kohdalla. Karttaan Esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta on tehty vastineen mu kai set muu tok set. Esityslistan mukana jaetaan: - asian aikaisempi käsittely - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus - lausunnot ja mielipiteet Liitteenä - nro 1, kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja Kiiminkijoen eteläpuolta koske viin muis tu tuksiin - nro 2, mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - nro 3, esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä Yj: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta annettuihin lausuntoihin sekä Joen eteläpuolta koskeviin muistutuksiin. Lautakunta hyväksyy samalla osayleiskaavan joen eteläpuolisilta osiltaan lukuunottamatta Kuusamontien kaakkoispuolelle ja Koiteliin

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta osoitettuja moottorikelkkareittejä. Viranomaislausuntoihin annettuja vastineita korjataan tämän johdosta. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: viranomaislausunnot, alueet JE-1, JE-2 ja JE-3. Viranomaislausuntoihin annetut vastineet hyväksyttiin yksimielisesti. JE-1 aluetta käsiteltäessä Taisto Haipus teki esityksen, että muistutus nro 27 hyväksytään muistuttajien esittämällä tavalla. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja teki esityksen, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut pöydällepanoesitys, asiasta pitää äänestää. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista ei kannattanut kukaan jäsenistä. Asian jättämistä pöydälle kannatti seitsemän (7) jäsentä (Schönberg, Siira, Haipus, Tomperi, Mikkonen, Hanhela, Savolainen). Yksi (1) jäsen (Isola) äänesti tyhjää. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. JE-2 -alueen vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JE-3 -aluetta käsiteltäessä Tapio Kyllönen esitti, että muistutus 62 jätetään pöydälle, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti muilta osin, paitsi muistutukset 27 ja 62 jätettiin pöydälle. Tapio Kyllönen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-1 alueen kä sit te lyn ja pää töksenteon ajaksi. Juha Schönberg poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-3 -alueen kä sittelyn ja pää töksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Timo Isola. Arkkitehti Kristiina Strömmer Airix Ympäristö Oy:stä esitteli kokouksessa asiaa. Yhdk.ltk Jatketaan Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta jätettyjen muis-

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta tutusten käsittelyä Kiiminkijoen pohjoispuoleisten alueiden osalta. Esityslistan mukana jaetaan: - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus Liitteenä: - Nro 1. kaavoittajan vastineet Kiiminkijoen pohjoispuolta koskeviin muistutuk siin - Nro 2. mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - Nro 3. esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä - Nro 4. Tapani siiran jättämä liite muistutukseen nro 15 Yj. Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan joen pohjoispuoleisia alueita koskeviin muistutuksiin sekä edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyihin, Kiiminkijoen eteläpuoleista aluetta koskeviin muistutuksiin 27 ja 62. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: alueet JP-1, JP-2, JP-3 ja muistutukset 27 ja 62. JP-1 ja JP- 2 -alueiden vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JP-3 -alue: muistutus 15: Tapani Siira esitti an ta mansa liit teen mu kai sesti AP-6 -aluet ta lisät tä väksi tilaan 9:184 ja pois tet tavak si kaavoit tajan esittä mä AP-2 -alue ky sei seltä ti lalta. Taisto Haipus kannatti Siiran esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Hanhela, Isola, Vilmi). Tapani Siiran esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Haipus, Kyllönen, Rantala, Siira). Kaksi (2) jäsenistä äänesti tyhjää (Tomperi, Savolainen). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena päätökseksi tulleen Tapani Siiran esityksen. muistutus 59: Taisto Haipus esitti, että muistutus hyväksytään maanomistajan esittämällä tavalla. Tapani Siira kannatti Haipuksen esitystä.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti kuusi (6) jäsentä (Kyllönen, Tomperi, Savolainen, Hanhela, Vilmi, Rantala). Taisto Haipuksen esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Isola, Haipus, Siira. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän esityksen. Vastineet muistutuksiin 27 ja 62 jätettiin Tapani Siiran esityksestä yksimieli ses ti pöy dälle. Päätös: JP-1 ja JP-2 -alueiden vastineet hyväksyttiin yksimielisesti. JP-3 -alueen vastineet hyväksyttiin muilta osin, paitsi muistukseen 15 annetaan seuraava vastine: AP-6 -aluetta lisätään tilaan 9:184 ja poistetaan kaavoittajan esittämä AP-2 -alue kyseiseltä tilalta (liite 4). Vastineet muistutuksiin 27 ja 62 jätettiin yksimielisesti pöydälle. Arkkitehti Kristiina Strömmer Airix Ympäristö Oy:stä esitteli kokouk sessa asiaa. Antero Karjalainen oli paikalla kokouksessa JP-1 alueiden vastineita käsiteltäessä ja poistui sen jälkeen esteellisenä (osallisuusjäävi) Juha Schönberg poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta kä si teltäes sä aluei den JP-2 ja JP-3 vastineita. Timo Isola kokouksen vanhimpana esitti, että kokouksen puheenjoh taja JP-2- ja JP-3 -alueita käsiteltäessä toimisi Tapio Kyllönen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdk.ltk Yj. Jatketaan Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan käsittelyä edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyjen muistutusten osalta. Esityslistan mukana jaetaan karttaote, joka liittyy muistutukseen 62. Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta tehtyihin muistutuksiin 27 ja 62 niil lä

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta muutoksin, että muistutuksen 27 johdosta viheryhteystarvemer kin tä siir re tään tien varteen ja muistutuksen 62 johdosta AP-aluetta laa jenne taan. Lautakunta hyväksyy osayleiskaavan Kiiminkijoen pohjoispuoliselta osalta pidetyssä kokouksessa päätetyin muutoksin ja lisäksi kaavakartta korjataan tilan 27:127 osalta nähtävillä olleen mukaiseksi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Kes keis ten taa jama-alueiden osayleiskaava ehdo tuk sesta an net tuihin lau sun toihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Edelleen lautakunta esittää kunnanhalli tukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät Keskeisten taaja ma-alueiden osayleiskaavan. Päätös: Kh Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Osayleiskaavasta on pidetty kolmas viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Neuvottelun johdosta karttaan on tehty seuraavat vähäiset muutok set: - Viheryhteystarvemerkintä ja Ohjeellinen ulkoilureitti suunnittelualueen ulkopuolella, Isokankaan länsipuolella, on suunnattu kohti etelää suun nittelualueen rajaa myötäillen - asemakaavanmukainen C-alue (Keskustatoimintojen alue) Kuusamontien ja Iso ahon kan kaan tien vä lissä on merkitty punaisella umpivärillä ja nähtävillä ol lut se kä nähtä villä olon jälkeen tehty C-alueen laajennus on merkitty C-1-alueek si (Keskustatoimintojen alue, jolle ei saa rakentaa vähittäiskaupan suuryk sik köä) Merkintöjen selityksiin on tehty seuraavat muutokset: - Ohjeellinen moottorikelkkaura tai -reitti -merkinnästä on poistettu lause: "Voimajohtoalueelle laadittavasta reittisuunnitelmasta tulee pyytää voimayhtiön lausunto." - Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieympäristö -merkintään on lisätty lause: "Tien historiallinen luonne tulee pyrkiä säilyttämään." - Kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas aluekokonaisuus -merkintään kohtaan 1. Kirkon ympäristö ja Lepikkoniemi on lisätty määre (vk) Esityslistan sähköisissä liitemateriaaleissa jaetaan - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotuskartta - yhdyskuntalautakunnan päätösten ja viranomaisneuvottelun mukaisesti

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Liite Otsikko Sivu 1 1, 2, 3 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Liite Otsikko Sivu 1 1, 2, 3 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Yhdyskuntalautakunta 18.01.2011 AIKA 18.01.2011 klo 17:00-21:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 1 1, 2, 3 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi.

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi. Tekninen lautakunta 118 21.10.2009 Tekninen lautakunta 129 18.11.2009 Timo ja Jaana Tuppuraisen suunnittelutarveratkaisu 4279/66/660/2009 TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08)

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi Rakennuslautakunta 15 01.03.2017 Kaavoitustoimikunta 16 13.03.2017 Kunnanhallitus 69 03.04.2017 Poikkeamislupa, Piira Ismo ja Grenfors Heidi 831/10.03.00.02/2017 Rakennuslautakunta 01.03.2017 15 Hakija:

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot