KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN 336 LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN 121 LAUSUNTO DESTIA OY:N 338 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 122 LAUSUNTO PENTTI SOMERON 339 MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 123 KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN 340 PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 124 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA 342 TERO JA MIIA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO 344 JA LAILA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO 347 JA LAILA 127 KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN 350 TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA POIKKEAMISHAKEMUS; TUOMAALA VEIKKO SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; MARTTI JARNO JA SATU ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 371

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-20:00 jäsen Karjalainen Antero 17:30-20:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-20:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:00 jäsen Rantala Ville 17:30-20:00 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:00 jäsen Siira Tapani 17:30-20:00 jäsen Tomperi Päivi 17:30-20:00 jäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Lappalainen Niina varajäsen MUU Väänänen Martti 17:30-20:00 kunn.hall.puh.j Hankivuo Petteri 17:30-20:00 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-20:00 toimistoarkk. Korpinen Suvi 17:30-20:00 kaavoitusarkk. Vilmi Sirkku 17:30-20:00 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Ville Rantala sekä varalle Mirja Savolainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Mirja Mikkonen ( 121) Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Mikkonen Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Ville Rantala Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN LUNASTUSHINNAN MUUTTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: maanmittausinsinööri Pekka Turunen, puh säh kö posti: Valmistelija: tilaajajohtaja, vs.yhdyskuntajohtaja Ritva Kuusisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnalla on Jäälin Laivakankaalla 6 pientalotonttia, joiden rakentaminen on heti mah dollista. Kirkonky lässä Hako mäessä kunnalla on heti rakennettavissa olevia pientalo tontte ja on 9 kpl. Tonttiky synnän selkeän laskun vuok si on oletettavaa, ettei oma kotitalohankkeita käynnisty vuonna 2009 samassa määrin kuin aiempina vuosina. Liitteet: Karttaliite 11 Hakomäen jaettavat tontit ja karttaliite 12 Jäälin jaettavat tontit. Vs. yj.: Esitän, että lautakunta asettaa haettavaksi välisenä aikana seuraavat tontit niiden yhteydessä mainituilla ja koperusteilla: Jäälin asemakaava-alueelta korttelista 249 AO -tontit 1, 2, 4, 5 ja 7. Tontit myy dään tarjousten perusteella, alin hyväksyttävä tarjous hin ta on 30 /m2. Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta korttelista 294 tontit 4 ja 5 (kaavamerkintä AP mahdollistaa parita lon rakentamisen) sekä kortteleista 294 tontit 6, 7 ja 8, korttelista 292 tontit 1 ja 2, korttelista 290 tontin 2 ja korttelista 291 tontin 2 (kaava merkintä AO-4, joka mahdollistaa yh den per heen oma ko ti ta lon rakenta mi sen). Tontit myydään tar jousten pe rus teella, alin mah dolli nen tar jous hinta on 24 /m2 tai vuokra taan 50 vuo deksi siinä jär jestyk sessä kuin vuokralaiset ovat halun sa il moittaneet. Vuok ra on 8 % myyntihin nasta ja sitä korote taan vuo sittain indek sin mu kaisesti. Vuokrattu tontti on mahdollista lu nastaa omaksi 20 vuoden sisällä vuokrasopimuksen tekemisestä ja lunas tus hinta on 35 /m2 indek sillä korjattuna. Kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä an nettuja tarjouksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdk.ltk 120 Tero Autio on lähestynyt yhdyskuntalautakuntaa päivätyllä kirjeellä, jossa hän esittää, että Hakomäen korttelin 294 tonttien 4-8 vuokra- ja lu nastusehdot muutetaan nykyisistä ehdoista seuraavanlaiseen muotoon: Myyntihinta 24 /m 2 ja vuosivuokra 6% myyntihinnasta. Vuokratontti voidaan lunastaa 10 vuoden aikana elinkustannusindeksillä korjatulla myyntihinnalla. Nämä luovustushinnat vastaisivat tämän hetkisiä luovutus hintoja Hakomäen alueella. Esityksen perusteena hänellä on se, että hän asuu korttelin 294 tontilla 6 ja hänellä on omakotitalo myös saman korttelin tontilla 4. Hänellä on ollut myynnissä tämän tontin 4 omakotitalo ja kaikki myyntiyritykset ovat kaatuneet korkeaan tontin lunastus hintaan. Esityslistan listan mukana jaetaan Tero Aution kirje karttaliitteineen. Yj: Kunta ei näe tarvetta muuttaa aikaisemmin hyväksyttyjä sopimuksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tero Autio maanmittausinsinööri Toimeksi: lupasihteeri

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 211/70/2011 Yhdk.ltk 121 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Esityslistan mukana jaetaan hakemuksen tiivistelmä karttaliitteineen. Yj: Murskaustoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, että pohjavesi ei saastu, eikä ympäröiville vesistöille mm. Jäälinjärvelle aiheuteta ympäristövahinkoa. Muilta osin Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Destia Oy:n ympäristölupahakemukseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asia tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Juha Schönberg poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävii) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen vanhin jäsen Mirja Mikkosen johdolla hänet valittiin tämän asian puheenjohtajaksi.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO PENTTI SOMERON MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 210/70/2011 Yhdk.ltk 122 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos pyytää Kiimingin kunnan lausuntoa Pentti Someron maa-aineslupahakemuksesta. Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Alakylässä tilalla Rantosuo RN 11:24, ottamisalueen pinta-ala on m2, ottamissyvyys 0,20 m, ottamismäärä 1000 m3, vuotuinen otto 300 m3 ja ottamisaika 5 vuotta. Hakemuksessa todetaan, että multamaa kuoritaan aumaan kaivinkoneella kuljetetaan traktorilla pois Rantosuontietä pitkin, liikenne vähäistä, kuljetus päiväsaikaan. Esityslistan mukana jaetaan kartta ottoalueesta. Yj: Päätös: Kiimingin kunnalla ei ole huomautettavaa Pentti Someron maa-ainelupahakemukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISALOITE SÄRKELÄNTIEN PYÖRÄTIEOSUUDEN PALAUTTAMISESTA ENTISELLEEN 209/01/2011 Yhdk.ltk 123 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Marko Kakko ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet seuraavan päivätun kuntalaisaloitteen: "Asia Särkeläntie oli alun perin umpitie, jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten. Näin puhkaistiin kevyelle liikenteelle yhteys Jääliin tie avattiin yllättäen ajoneuvoliikenteelle, tien asukkaiden tietämättä asiasta. Särkeläntiestä tehtiin läpikulkutie ajoneuvoliikenteelle Jääliin. Tästä johtuen liikenne tulee kasvamaan huomattavasti kyseisellä tieosuudella, tuoden useita vaaratilanteita. Johtuen kapeasta, mutkaisesta soratiestä, jossa osa taloista sijaitsee erittäin lähellä tietä. Särkeläntie Särkeläntie on kaitainen ja mutkikas "soratie" jonka päätyyn tehtiin pyörätie n. 5 v sitten Välikylässä asuvat koululaiset kulkevat kouluun kyseistä tietä pitkin. Tiellä on kouluaikana vilkas pyöräliikenne tien varrella on muutamia taloja erittäin lähellä tietä, mm. kapeassa mutkakohdassa asuu lapsiperhe tie on suuremmalle autoliikenteelle erittäin huono kuljettavaksi mm. kaitaisuutensa vuoksi. Vastakkaisen liikenteen ohitukset tulee tehdä tien asukkaiden liittymien kohdalla kunnossapito toimii Särkeläntien asukkaiden toimesta lapiopelillä monttuja peitellen. Sateisina aikoina tie on pehmeä. Jos pyörätien avaamisella ajoneuvoliikenteelle on ajateltu asukkaiden tieturvallisuutta, ajatellen nousua Kuusamontielle Laivakankaan risteyksestä, perusteet ovat erittäin heikot ja riittämättömät. Ratkaisu, joka on tehty, aiheuttaa vaaratilanteita sekä kohtuutonta haittaa koululiikenteelle, että tien varressa oleville asukkaille. Särkeläntien asukkaina vaadimme pyörätieosuuden palauttamista ennalleen. Odotamme lautakunnan päätöstä ja yhteyden ottoa asiasta." Särkeläntien ja Jäkälätien välinen alue on merkitty oikeusvaikutuksettomassa Kiimingin keskeisten tajaama-alueiden osayleiskaavassa (kvalt. hyv ) osaksi ajoväylänä ja osaksi kevyen liikenteen väylänä. Lautakunnassa keväällä käydyn keskustelun pohjalta poistettiin alueella ollut liikennemerkki , koska merkistä ei ollut tehty liikennemerkkipäätöstä.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yj: Kyseinen osayleiskaava ei velvoita kuntaa rajoittamaan läpikulkuliiken nettä Särkeläntien ja Jä kälätien välisellä osuudella. Särkeläntien ja Jä kä lätien välinen osuus pide tään nykyisellään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Marko Kakko Toimeksi: lupasihteeri Tapani Siira poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (MUUTOS); NURKKALA TERO JA MIIA 206/605/2011 Yhdk.ltk 124 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Yhdyskuntalautakunta on antanut myönteisen päätöksen suunnittelutarvehakemukseen kahdelle määräalalle Jääli-nimisestä tilasta RN 35:22. Rakennuspaikka sijaitsee Jäälissä Tallitien varrella. Lupa käsitti kaksi omakotitaloa, talousrakennusta ja hevostallia. "Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty Lupapäätöksessä todetaan, että rakennuslupa hyväksytään siten, että rakennukset sijoitetaan tehdyn suunnittelutarveratkaisun mukaiselle paikalle. Nurkkalat hakevat muutosta suunnittelutarvepäätökseen: " tehdyn suunnittelutarveratkaisun muuttaminen asemapiirroksen osalta. Olemme ostaneet 2010 syksyllä Rekno. 35:22, Jääli nimisen tilan, jolle on tehdyssä ratkaisussa myönnetty kaksi rakennuspaikkaa. Myönnetyt rakennuspaikat näkyvät liitteessä 1 nimillä A ja B. Tahtoisimme muuttaa asemapiirrosta siten, että luopuisimme rakennuspaikasta A ja korvaisimme sen rakennuspaikalla C. Perusteena muutokselle on rakennuspaikan huonous. Rakennuspaikka A sijaitsee huomattavan alhaalla. Rakennuspaikalla A autotalli ja asuinrakennus sijaitsisivat tontin alimmassa osassa, joka on useita metrejä tontin takareunaa alempana. Rakennuspaikka C vastaavasti sijaitsee suhteellisen tasaisella alueella ja siinä rakennukset eivät sijoittuisi alavalle alueelle. Rakennuspaikalla B haluaisimme siirtää Asuinrakennusta 10m taaemmas, koska hyväksytyn suunnittelutarveratkaisun mukaisessa paikassa asuinrakennuksen kohdalla on suuri ja alava monttu. Emme siis ole hakemassa tilalle enempää rakennusoikeutta. Haemme muutosta asemapiirrokseen, jotta rakennukset saadaan sijoitettua hyville rakennuspaikoille. Tilalle on jo myönnetty kaksi rakennuslupaa ja rakentamisen piti alkaa heinäkuun alussa. Olimme hakeneet rakennuslupia tilalle suurinpiirtein näille rakennuspaikoille. Vasta kun ilmoitin rakentamisen aloittamisesta rakennustarkastajalle, selvisi että asemapiirroksemme ei ole suunnittelutarveratkaisun mukainen. Virhe oli tapahtunut tontin myyjälle joka oli myy-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta nyt meille tontin erilaisella asemapiiroksella. Haluaisimme aloittaa rakentamisen mahdollisimman pian ja toivomme yhdyskuntalautakunnan myöntävän muutoksen asemapiirrokseen. Liitteenä 2 esitän rakennuslupahakemuksessa mukana olleen asemapiirroksen, jolle olemme jo saaneet naapurien suostumuksen. Asemapiirroksessa rakennuspaikat sijoittuvat Jääli tilalle lähes samoille paikoille kuin nyt haluaisimme rakentaa. Olemme siis mielestämme jo saaneet naapureilta rakentamiseen suostumuksen halutuille rakennuspaikoille. Tarvittaessa toimitamme uudet naapurien suostumukset (Naapureita 10 kpl)." Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros. Yj: Kunta suostuu suunnittelutarveratkaisun muutokseen siten, että rakennukset sijoitetaan muutoshakemuksen liitteenä 2 olevan ase mapiirroksen mukaisesti enintään 80 metrin etäi syy delle rakennuspaikkojen 1 ja 2 välisestä rajasta. Perustelut: Rakennukset sijoittuvat tilalla maaperältään rakennuskelpoisempaan ja maas tollisesti sopivampaan kohtaan. Rakennusoikeus ja ra ken nus paik kojen lukumäärä eivät muutu aiem paan päätökseen verrattuna ja osa tilasta säilyy rakentamatto mana. Hanke ei vai keu ta osa yleis kaa van to teut ta mista ei kä mah dol lista yksityiskohtaisempaa kaa voit ta mista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakijat vt. rakennustarkastaja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 1); HEINONEN NIILO JA LAILA 107/605/2011 Yhdk.ltk 125 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen -nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityis koh taiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaa vaan tai ase makaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Nikkarintietä pitkin on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Palstan pohjoiskulmassa on kaavaan merkitty viheryhteystarve. Merkintä osoittaa yhteyden kehittämis- ja parantamistarvetta. Yhteyden sijainti on ohjeellinen. Toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua, jonka yhteydessä kuullaan maanomistajia. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selostus tulevasta rakennushankkeesta: "Hyvä rakennuspaikka, tontilla kulkee: sähkö- vesijohto ja viemäri. Rakennetaan mukautuen jo olevaan rakentamiseen. Toteutetaan lämmitysenergiana maalämpö." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase mapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - asuinrakennuksen kerrosalaksi tulee enintään 250 kem2 - Nikkarintien pohjoispuolelle sijoittuva tilan osa jätetään rakentamisesta vapaaksi - kiinteistö liitetään yleiseen vesijohtoon ja viemäriin Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alueen määräyksen mukaan ra kentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oikeusvaikutteisel la kaavalla. Tässä tapauksessa, koska hakemuksen kohde sijaitsee rakennetun ja osayleiskaavassa esitetyn asuin alu een reu nassa tien varressa ja on liitettävissä viemäriin, voidaan hake muk seen myöntyä esitetyin eh doin. Tällöin rakentaminen ei myös kään vaaranna Nikkarintielle osayleiskaavassa osoitettua ohjeellista ulkoilureittivarausta eikä tilan koillisrajaa Nikkarin tien poh jois puo lella sivuavan viheryhteyden toteuttamista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteista. Hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 on muodostettu eteenpäin 18 kiinteistöä, joista kahdeksalle on vuosina myön netty suunnittelutarve- tai poikkeamislupa ja viisi on rakennettu suorin ra kennusluvin. Myös tilasta 19:135 on erotettu tila 19:145 vuonna Li säksi kantatilaan kuulunut Kiiminkijoen ran ta-alue on rakennettu. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun huomi oon ottaen tämän suunnittelutarveratkaisun jälkeinen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tu lee sel vit tää tar kem man oikeusvaikutteisen kaavoituksen yhteydessä, ei yksittäisellä suunnittelutarve- tai poikkeamisluvalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS (NRO 2); HEINONEN NIILO JA LAILA 108/605/2011 Yhdk.ltk 126 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - yksikerroksinen (+kellari) yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus, kerrosala 80 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Juuriainen-nimisestä tilasta RN 19:135 - rakennuspaikka sijaitsee Purontiestä erkanevan Nikkarintien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa (kv hyväksynyt , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-2). Täydennysrakentamisen alue. Alueen rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavoitussopimusta. Rakennuspaikan läpi on kaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Reitin toteuttaminen edellyttää reittitoimitusta tai sopimusta maanomistajien kanssa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi he toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahankkeesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selitys rakennushankkeesta: "Mukautuen alueella jo olevaan omakotiasutukseen. Eko talo maalämpö.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Kartassa on tielle laskettu leveyttä 8-10 m, oleva tie on muotoutunut 4 m:ksi emme ole luovuttanut leveänpää aluetta tielle. Tontti on laskettua suurenpi. Tilalla 19:86 on kaksi rakennusta, yhdelle rakennukselle jää pienempi alue kuin muilla. Toivomme tasapuolista kohtelua." Hakijan selvitys alueesta: "Tontilla on sähkö - vesijohto ja viemäri, rajoittuu tiehen." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Tarvitaan omakotitaloa asunnoksi. Toivomme, että saamme luvan, alue on miellyttävää asuntoaluetta, samalla hyödynnetään kunnallistekniikan maksuilla tulleita kustannuksia." Esityslistan mukana jaetaan ote osayleiskaavasta (kvalt , ei lain voi mai nen), ase ma piir ros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelut: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan AP-2-alu een määräyksen mukaan rakentamismahdollisuudet tulee tutkia tar kemmalla oi keus vai kuttei sella kaavalla. Hakemuksen kohteena oleva määräala si joittuu rakennetun asu tuksen keskelle ja sen poh jois osaa viistää oh jeellinen ulkoilureittivaraus. Osa yleis kaa vas sa määritel ty ra ken nus pai kan vähimmäiskoko on 5000 m2. Ehdotettu raken nuspaikka on kool taan 3600 m2 ja muodoltaan kolmio, jonka kaksi si vua myötäi lee naa pu rus ton, lä hin nä kan ta ti las ta ero tet tu jen kiinteis töjen, tieyh teyksis tä. Jos Nik ka rin tien AP-2-alu eel le ai o taan ra ken taa li sää, on sen si säl lä ole vien yh teensovitettavien maan käyt tö ky sy mys ten vuok si tar kem man kaa voituk sen tar ve il mei nen. Yksittäiset suun nittelu tarve ratkai sut vai keuttava t oleelli sesti mah dolli sen ase ma kaavan tai muun tar kem man kaa van laati mista. Vaikka hyväksymiskäsittelyssä oleva keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (kv ) ei ole vielä lainvoimainen, on se tuo rein kunnan kannanot to kohdealueen maankäyttötavoitteisiin ja sitä on so vellettu kunnan lupaharkinnassa. Lisäksi hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilasta 19:42 muodos te tuil le tiloille on vuosina myönnetty kahdeksan suunnittelutarve- tai poikkeamislupaa ja viidelle tilalle on rakennettu muu toin. Myös hakemuksen kohteena olevasta tilasta 19:135 on erotettu vuon na 2005 ti la 19:145, jol le on rakennettu. Maan omis ta jien tasa puo lisen kohte lun huomi oon ot taen tilan 19:135 mah dollinen lisärakentaminen tulee selvittää tar kemman kaavoituksen yhteydessä. Käsillä olevan hakemuksen kanssa on yhtä aikaa vireillä tilan 19:135 toista Nikkarintien varressa sijaitsevaa palstaa koskeva suun nittelutar ve ha ke mus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, KIRKONKYLÄ - JÄÄLIN POHJOISOSA 331/602/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti näh tä villä välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot viran omai silta, kunnan hallintokunnilta sekä yhdyskuntatekniikan tärkeimmiltä toimijoilta. Kaavaehdotuksen kanssa samanaikaisesti asetettiin nähtä ville tar kis tettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Energia Kaukolämpö, Oulun Energia Siir toja jakelu, Fingrid, Kiimingin kunnan Hyvinvointilautakunta sekä KIDE. Kaavaeh dotuksesta jätettiin 70 muistutusta. Muistutusten käsittelyä varten suunnittelualue on jaettu kahteen osaan eli Joen eteläpuoleen ja Joen pohjoispuoleen. Joen eteläpuoli on edelleen jaettu kolmeen pienempään osa-alueeseen (JE-1, JE-2 ja JE-3), samoin joen pohjoispuoli (JP-1, JP-2, JP-3). Vas ti neet muis tu tuk siin on laa dit tu osa-alueittain, eli samassa muistutuksessa esitettyihin asioihin saattaa olla vastattu useamman osa-alueen kohdalla. Karttaan Esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta on tehty vastineen mu kai set muu tok set. Esityslistan mukana jaetaan: - asian aikaisempi käsittely - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus - lausunnot ja mielipiteet Liitteenä - nro 1, kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja Kiiminkijoen eteläpuolta koske viin muis tu tuksiin - nro 2, mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - nro 3, esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä Yj: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta annettuihin lausuntoihin sekä Joen eteläpuolta koskeviin muistutuksiin. Lautakunta hyväksyy samalla osayleiskaavan joen eteläpuolisilta osiltaan lukuunottamatta Kuusamontien kaakkoispuolelle ja Koiteliin

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta osoitettuja moottorikelkkareittejä. Viranomaislausuntoihin annettuja vastineita korjataan tämän johdosta. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: viranomaislausunnot, alueet JE-1, JE-2 ja JE-3. Viranomaislausuntoihin annetut vastineet hyväksyttiin yksimielisesti. JE-1 aluetta käsiteltäessä Taisto Haipus teki esityksen, että muistutus nro 27 hyväksytään muistuttajien esittämällä tavalla. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja teki esityksen, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut pöydällepanoesitys, asiasta pitää äänestää. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista ei kannattanut kukaan jäsenistä. Asian jättämistä pöydälle kannatti seitsemän (7) jäsentä (Schönberg, Siira, Haipus, Tomperi, Mikkonen, Hanhela, Savolainen). Yksi (1) jäsen (Isola) äänesti tyhjää. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että muistutus nro 27 jätetään pöydälle. JE-2 -alueen vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JE-3 -aluetta käsiteltäessä Tapio Kyllönen esitti, että muistutus 62 jätetään pöydälle, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti muilta osin, paitsi muistutukset 27 ja 62 jätettiin pöydälle. Tapio Kyllönen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-1 alueen kä sit te lyn ja pää töksenteon ajaksi. Juha Schönberg poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) JE-3 -alueen kä sittelyn ja pää töksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Timo Isola. Arkkitehti Kristiina Strömmer Airix Ympäristö Oy:stä esitteli kokouksessa asiaa. Yhdk.ltk Jatketaan Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta jätettyjen muis-

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta tutusten käsittelyä Kiiminkijoen pohjoispuoleisten alueiden osalta. Esityslistan mukana jaetaan: - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus Liitteenä: - Nro 1. kaavoittajan vastineet Kiiminkijoen pohjoispuolta koskeviin muistutuk siin - Nro 2. mielipiteiden sijainti kartoilla (3 kpl) - Nro 3. esitys vahvistettavasta osayleiskaavasta ja sen merkinnöistä - Nro 4. Tapani siiran jättämä liite muistutukseen nro 15 Yj. Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan joen pohjoispuoleisia alueita koskeviin muistutuksiin sekä edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyihin, Kiiminkijoen eteläpuoleista aluetta koskeviin muistutuksiin 27 ja 62. Lautakunta käsitteli vastineet neljässä osassa: alueet JP-1, JP-2, JP-3 ja muistutukset 27 ja 62. JP-1 ja JP- 2 -alueiden vastineet hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. JP-3 -alue: muistutus 15: Tapani Siira esitti an ta mansa liit teen mu kai sesti AP-6 -aluet ta lisät tä väksi tilaan 9:184 ja pois tet tavak si kaavoit tajan esittä mä AP-2 -alue ky sei seltä ti lalta. Taisto Haipus kannatti Siiran esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Hanhela, Isola, Vilmi). Tapani Siiran esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Haipus, Kyllönen, Rantala, Siira). Kaksi (2) jäsenistä äänesti tyhjää (Tomperi, Savolainen). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena päätökseksi tulleen Tapani Siiran esityksen. muistutus 59: Taisto Haipus esitti, että muistutus hyväksytään maanomistajan esittämällä tavalla. Tapani Siira kannatti Haipuksen esitystä.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti kuusi (6) jäsentä (Kyllönen, Tomperi, Savolainen, Hanhela, Vilmi, Rantala). Taisto Haipuksen esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Isola, Haipus, Siira. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän esityksen. Vastineet muistutuksiin 27 ja 62 jätettiin Tapani Siiran esityksestä yksimieli ses ti pöy dälle. Päätös: JP-1 ja JP-2 -alueiden vastineet hyväksyttiin yksimielisesti. JP-3 -alueen vastineet hyväksyttiin muilta osin, paitsi muistukseen 15 annetaan seuraava vastine: AP-6 -aluetta lisätään tilaan 9:184 ja poistetaan kaavoittajan esittämä AP-2 -alue kyseiseltä tilalta (liite 4). Vastineet muistutuksiin 27 ja 62 jätettiin yksimielisesti pöydälle. Arkkitehti Kristiina Strömmer Airix Ympäristö Oy:stä esitteli kokouk sessa asiaa. Antero Karjalainen oli paikalla kokouksessa JP-1 alueiden vastineita käsiteltäessä ja poistui sen jälkeen esteellisenä (osallisuusjäävi) Juha Schönberg poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta kä si teltäes sä aluei den JP-2 ja JP-3 vastineita. Timo Isola kokouksen vanhimpana esitti, että kokouksen puheenjoh taja JP-2- ja JP-3 -alueita käsiteltäessä toimisi Tapio Kyllönen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdk.ltk Yj. Jatketaan Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan käsittelyä edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyjen muistutusten osalta. Esityslistan mukana jaetaan karttaote, joka liittyy muistutukseen 62. Lautakunta hyväksyy kaavoittajan vastineet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta tehtyihin muistutuksiin 27 ja 62 niil lä

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta muutoksin, että muistutuksen 27 johdosta viheryhteystarvemer kin tä siir re tään tien varteen ja muistutuksen 62 johdosta AP-aluetta laa jenne taan. Lautakunta hyväksyy osayleiskaavan Kiiminkijoen pohjoispuoliselta osalta pidetyssä kokouksessa päätetyin muutoksin ja lisäksi kaavakartta korjataan tilan 27:127 osalta nähtävillä olleen mukaiseksi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Kes keis ten taa jama-alueiden osayleiskaava ehdo tuk sesta an net tuihin lau sun toihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Edelleen lautakunta esittää kunnanhalli tukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät Keskeisten taaja ma-alueiden osayleiskaavan. Päätös: Kh Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Osayleiskaavasta on pidetty kolmas viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Neuvottelun johdosta karttaan on tehty seuraavat vähäiset muutok set: - Viheryhteystarvemerkintä ja Ohjeellinen ulkoilureitti suunnittelualueen ulkopuolella, Isokankaan länsipuolella, on suunnattu kohti etelää suun nittelualueen rajaa myötäillen - asemakaavanmukainen C-alue (Keskustatoimintojen alue) Kuusamontien ja Iso ahon kan kaan tien vä lissä on merkitty punaisella umpivärillä ja nähtävillä ol lut se kä nähtä villä olon jälkeen tehty C-alueen laajennus on merkitty C-1-alueek si (Keskustatoimintojen alue, jolle ei saa rakentaa vähittäiskaupan suuryk sik köä) Merkintöjen selityksiin on tehty seuraavat muutokset: - Ohjeellinen moottorikelkkaura tai -reitti -merkinnästä on poistettu lause: "Voimajohtoalueelle laadittavasta reittisuunnitelmasta tulee pyytää voimayhtiön lausunto." - Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieympäristö -merkintään on lisätty lause: "Tien historiallinen luonne tulee pyrkiä säilyttämään." - Kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas aluekokonaisuus -merkintään kohtaan 1. Kirkon ympäristö ja Lepikkoniemi on lisätty määre (vk) Esityslistan sähköisissä liitemateriaaleissa jaetaan - nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotuskartta - yhdyskuntalautakunnan päätösten ja viranomaisneuvottelun mukaisesti

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE Kunnanhallitus 107 23.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 16 26.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 18 02.09.2008 KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso

Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso Kunnanhallitus 183 30.03.2009 Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso 1515/11/111/2009 KHALL 183 Hakija Nimi Matti Juhani

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen Kunnanhallitus 202 14.04.2009 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen 1539/11/111/2009 KHALL 202 Hakija Nimi Pehkonen Ulla ja Marko Osoite

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot