IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007"

Transkriptio

1 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

2 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto EL Elintarvikelaki (23/2006) TsL Terveydensuojelulaki (763/1994) KuTuL TupL Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluksien turvallisuudesta (75/2004) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) KemL Kemikaalilaki (744/1989) ElhL Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) EY-valvonta-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta Valvontaohjelma-asetus Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (xx/200x) Valvontasuunnitelmaasetus REACH Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä (xx/200x) EU:n komission ehdotus uudeksi kemikaaliasetukseksi. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Säädösperusta Elintarvikelaki (23/2006) 47 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluksien turvallisuudesta (75/2004) 14 Terveydensuojelulaki (763/1994) 4a Kemikaalilaki (744/1989) 5, Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) 14a Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (xx/200x) Valtioneuvoston asetus kunnan valvontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä (xx/200x)

3 3 SISÄLLYS I YLEINEN OSA JOHDANTO LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMA VALVONNAN SISÄLTÖ Tarkastuksen sisällön yleinen määrittely ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastustiheys Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi VOIMAVAROJEN RIITTÄVYYS JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS DELEGOINNIT LAATUJÄRJESTELMÄ VARAUTUMINEN ERITYISTILANTEISIIN VIESTINTÄ MAKSULLISUUS...14 II ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA JOHDANTO VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄ TARKASTUKSET JA VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI Perustarkastuksen sisältö Elintarvikehuoneistojen tarkastukset Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset Lihantarkastukset MUU VALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN LAATUKÄSIKIRJA RISKEIHIN POHJAUTUVA VALVONTAKOHTEIDEN ARVIOINTI VALVONNAN VOIMAVARAT JA NIIDEN RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI Elintarvikevalvontatiimin jäsenet Elintarvikevalvontatiimin voimavarat NÄYTTEENOTTO VARAUTUMINEN ELINTARVIKKEISTA AIHEUTUVIIN TERVEYSVAARATILANTEISIIN VARAUTUMINEN RUOKAMYRKYTYSEPIDEMIOIDEN SELVITTÄMISEEN VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU HENKILÖSTÖN KOULUTUS SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA RAPORTOINTI...24 III TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA YLEISTÄ TERVEYDENSUOJELUVALVONNAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA TAVOITTEET TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA TARKASTUKSEN SISÄLLÖN YLEINEN MÄÄRITTELY JA TARKASTUKSEEN KESKIMÄÄRÄISESTI KÄYTETTÄVÄ AIKA...26

4 4 5 RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYS VALVONNAN PAINOPISTEALUEET NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN Talousvesi ja uimavesi Sisäilmanäytteet ja -tutkimukset Muut näytteet terveysvalvonnassa Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu VALVONTASUUNNITELMA Valvontaresurssit Valvontakohteet, tarkastukset ja näytteet Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi...31 IV TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA 32 1 TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA KUNNISSA Kuluttajapalvelusten ja tuotteiden turvallisuusvalvonta kunnissa TUOTETURVALLISUUSVALVONTA ETELÄ-KARJALAN POHJOISEN TOIMINTA- ALUEEN KUNNISSA VUONNA Resurssit ja resurssitarve Valvontakohteiden kartoittaminen Valvontakohteiden tarkastukset ja näytteenotto PROJEKTEIHIN OSALLISTUMINEN TAVOITTEET VUODELLE VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...36 V KEMIKAALILAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA JOHDANTO LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA VALVONTASUUNNITELMA Yleistä Suunnitelmallinen valvonta VALVONNAN MAKSULLISUUS...39 VI TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA JOHDANTO LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA VALVONTASUUNNITELMA Yleistä Suunnitelmallinen valvonta VALVONNAN MAKSULLISUUS...41 VII LÄÄKELAIN MUKAINEN NIKOTIINIVALMISTEIDEN VALVONTA 42 1 JOHDANTO LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA VALVONTASUUNNITELMA Yleistä Suunnitelmallinen valvonta VALVONNAN MAKSULLISUUS...42

5 5 I YLEINEN OSA 1 Johdanto Imatran, Joutsenon, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kesken on aloitettu ympäristöyhteistoiminta, joka käsittää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. Kunnat muodostavat yhteisen toimintaalueen, jossa viranhaltijoilla on toimivaltaa yli kuntarajojen. Lautakunnat ja viranhaltijat ovat sopimuskuntien omassa hallinnossa. Sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun. Ellei sopimusta irtisanota, niin se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Joutseno on sittemmin sanonut sopimuksen irti Irtisanomisajan jälkeen sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä Joutsenon kanssa on Kuntien välisellä yhteistoiminnalla ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun aloilla on tavoitteena yhdenmukaistaa palveluita seudun kuntien kesken, parantaa viranhaltijoiden tavoitettavuutta, yhdenmukaistaa menettelytapoja ja taksoja sekä parantaa asiantuntemusta koko yhteistoiminta-alueella. Näin pyritään tehostamaan nykyisten resurssien käyttöä niin, että kunnille annetut velvoitteet pystytään hoitamaan lain edellyttämällä tavalla koko yhteistoiminta-alueella huomioiden kuitenkin kunnan yhteistoimintaan varaamat resurssit. Yhteistoiminnan kokeilukaudella on tarkoitus myös seurata, voidaanko yhteistoimintaa vakiinnuttaa ja syventää tai laajentaa. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2007 sisältää elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelmat sekä kemikaalilain, tupakkalain ja lääkelain mukaisen valvonnan valvontasuunnitelmat. Elintarvikevalvonnan ja tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelmat ovat yhteiset koko yhteistoiminta alueelle. Terveydensuojelun sekä kemikaalilain, tupakkalain ja lääkelain mukaisen valvonnan valvontasuunnitelmat koskevat pelkästään Imatraa. 2 Lainsäädännöllinen perusta Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto, jolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Sen 1 :ssä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi säädetään kuuluvaksi seuraavat lait: terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluksien turvallisuudesta (75/2004), kemikaalilaki (744/1989), laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaki (685/1990). Kunnan ympäristöterveydenhuollon toimeenpantavaksi kuuluu edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi myös eläintautilaki (55/1980), eläinsuojelulaki (247/1996) sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitii-

6 6 kan täytäntöönpanosta annettu laki (1100/1994). Myös lääkelaissa (395/1987) ja ulkoilulaissa (606/1973) on säädetty tehtäviä ympäristöterveydenhuollolle. Valtionhallinnon tehtävänä on vastata valvonnan johdosta, suunnittelusta ja toimeenpanon yhdenmukaisuudesta maassamme. Valvonnan ylin johto on jaettu ministeriöiden kesken seuraavasti: Terveydensuojelulaki Elintarvikelaki Tuoteturvallisuuslainsäädäntö Tupakkalaki Kemikaalilainsäädäntö Eläinlääkintähuoltolaki sosiaali- ja terveysministeriö maa- ja metsätalousministeriö (tulosohjaus omalla toimialallaan myös kauppaja teollisuusministeriöllä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä) kauppa ja teollisuusministeriö sosiaali- ja terveysministeriö sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö (kumpikin omalla maa- toimialallaan) ja metsätalousministeriö Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialueillaan seuraavasti: Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki tuoteturvallisuuslainsäädäntö terveydensuojelulaki, tupakkalaki, kemikaalilainsäädäntö (terveydelle vaaralliset sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit; ympäristölle vaaralliset aineet Suomen ympäristökeskus) Lääninhallitus ohjaa ja valvoo annettujen säännösten ja määräysten noudattamista läänin alueella. Kemikaalilainsäädännön osalta lääninhallitus ja alueellinen ympäristökeskus ohjaavat ja valvovat, kumpikin omalla toimialallaan, kuntien toimintaa kemikaalilain säännösten noudattamisessa. Valtioneuvosto antoi vuonna 2003 periaatepäätöksen koskien elintarvikevalvonnan kehittämistä. Periaatepäätöksen mukaan tavoitteena on muodostaa paikallistasolle aiempaa suurempia toimintayksikköjä, jotka mahdollistavat paremmin resurssien kokoamisen ja valvontahenkilöstön erikoistumisen. Tavoitteet on tarkoitettu sovellettavaksi koko ympäristöterveydenhuollossa. Periaatepäätökseen on kirjattu, että paikallinen kuntien vastuulla oleva valvonta kootaan vuoden 2006 loppuun mennessä seudulliseen toimintayksikköön ja että saman yksikön hoidettavaksi tulee myös muu kuntien vastuulla oleva ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi periaatepäätöksessä painotetaan kuntien ohjauksen tehostamista valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman avulla sekä kunnan valvonnan suunnitelmallisuutta kehottamalla kuntia laatimaan kirjallisia valvontasuunnitelmia.

7 7 Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä on vuosien aikana uudistettu. Uudistettujen lakien mukaan ympäristöterveydenhuollon keskushallinnon valvontaviranomaisten tulee omilla toimialoillaan laatia valtakunnalliset valvontaohjelmat kuntien valvontasuunnitelmien laatimisen ohjaamiseksi. Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelevät myös asetukset: valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (valvontaohjelma-asetus 664/2006) ja valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä (valvontasuunnitelmaasetus 665/2006). 3 Kunnan valvontasuunnitelma Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma että toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät pianopistealueet, kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioiden. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA KUV + STTV + EVIRA STTV STTV STTV KUV EVIRA Valtakunnallinen terveydensuojelulain valvontaohjelma Valtakunnallinen tupakkalainsäädännön valvontaohjelma Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma Valtakunnallinen tuoteturvallisuuslainsäädännön valvontaohjelma Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kuva 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhde muihin ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmiin ja kunnan valvontasuunnitelmaan. Elintarviketurvallisuusvirasto laatii vuosittain valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman ja Kuluttajavirasto vuosittain valtakunnallisen tuoteturvallisuuden valvontaohjelman. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii vastaavasti valtakunnalliset terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja kemikaalivalvonnan valvontaohjelmat.

8 8 Valvontasuunnitelma-asetuksen 3 :ssä määritellään, että kunnan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään 1) tarkastuksen sisällön määrittelyn, 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheyden, 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan, 4) kunnan toimesta tapahtuvan näytteenoton ja näytteiden tutkimisen sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Kunnan laatima ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksytään kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä (lautakunta). 4 Valvonnan sisältö 4.1 Tarkastuksen sisällön yleinen määrittely ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksella tarkoitetaan valvontakohteeseen valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tekemää tarkastusta, jossa arvioidaan valvontakohteen vaatimuksenmukaisuus. Tarkastus voi kohdistua olosuhteiden, toimintojen, tuotteiden tai asiakirjojen tarkastukseen. Tarkastusten ja selvitysten tekemiseen voidaan tarvittaessa käyttää riittävän asiantuntemuksen ja pätevyyden omaavaa ulkopuolista asiantuntijaa. Tarkastusten määrään ja sisältöön vaikuttavat valvontatoimenpiteiden yhteydessä sekä muuten tarkastuskohteesta saadut tiedot. Tarkastusten päätyypit ovat perustarkastus ja lisätarkastus. Perustarkastuksessa käydään läpi kohde kokonaisuudessaan, esim. valvontakohteen asiakirjat, tilat, rakenteet ja pinnat, laitteet, välineet, toiminnot, tuotteet, omavalvonta, käyttötarkkailu ja mahdollisesti näissä tapahtuneet muutokset. Lisätarkastus kohdistuu johonkin tai joihinkin seikkoihin (osatarkastus) taikka on tiettyä asiaa koskeva jälkitarkastus. Tarkastus voi pitää sisällään näytteenottoa, mutta pelkkää näytteenottokäyntiä, johon ei sisälly esimerkiksi tilojen ja olosuhteiden tarkastusta, ja josta ei laadita tarkastuskertomusta, ei voida pitää tarkastuksena. Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvaa valvonnan toteuttamista. Kun tarkastus on ennalta suunniteltu, puhutaan suunnitelmallisesta tarkastuksesta. Tarkastus voi olla joko ennalta suunniteltu tai se voi tulla vireille jostain muusta syystä esimerkiksi kuntalaisen, kuluttajan tai toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen tai valituksen perusteella. Myöskään uusien valvontakohteen ennakko- tai käyttöönottotarkastuksia ei voi ennalta suunnitella.

9 9 Valvontasuunnitelmassa on varauduttu sekä suunnitelmalliseen valvontaan että suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolisiin toimenpiteisiin. Aikaa on varattu myös valvontasuunnitelman ja maksullisuuden käyttöönoton vaatimiin tehtäviin, valistukseen, neuvontaan ja ohjaukseen sekä Etelä- Karjalan kuntien yhteisen laatujärjestelmän laatimiseen. Työajasta keskimäärin 50 % käytetään muuhun kuin säännölliseen, suunnitelmalliseen valvontaan. Tarkastukseen kuuluu useita vaiheita; 1) tarkastukseen valmistautuminen esimerkiksi tutustumalla kohteeseen liittyviin asiakirjoihin, tarkastuskertomuksiin ja muihin saatavilla oleviin tietoihin, 2) fyysinen tarkastus kohteessa sekä 3) tarkastuskertomuksen laatiminen tarkastuksen jälkeen. Tarkastuskertomus toimitetaan tiedoksi kaikille osapuolille. Tarkastuskertomus voidaan tarvittaessa lähettää tiedoksi myös muille viranomaisille. Usein on myös tarpeen tehdä kohteessa 4) jälkitarkastus, josta myös laaditaan tarkastuskertomus. Valvontasuunnitelmaan kuuluvista tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen toiminnanharjoittajalle. Kaikista tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi tarkastuksen kohteelle ja mahdollisille muille asianosaisille. On myös mahdollista tehdä neuvontaan, ohjaukseen tai muuhun syyhyn liittyvä käynti kohteessa. Tällainen neuvontakäynti ei ole varsinainen tarkastus eikä siitä laadita tarkastuskertomusta. Käynnistä tehdään muistiinpanot tietojärjestelmään ja asiakkaalle voidaan antaa kirjallisia ohjeita ja neuvoja. Mikäli tarkastuksessa on havaittu puutteita ja niiden johdosta on annettu korjauskehotuksia tai määräyksiä, todetaan puutteiden korjaaminen jälkitarkastuksella. Valvontaan voi liittyä myös hallinnollisten pakkokeinojen käyttöä. Tarkastuksissa käytetään apuna mahdollisia valvontaohjeita, tarkastuslistoja, malliasiakirjoja ja työohjeita sekä kuntien yhteisiä menettelytapaohjeita. Tarkastuksiin käytettävään aikaan sisältyy valmistautumiseen, tarkastukseen, matkoihin ja tarkastuskertomuksen laadintaan käytettävä aika. Perustarkastuksen vähimmäisaika on yleensä kaksi tuntia. Osatarkastukseen käytettävä aika on tavallisesti puolet perustarkastukseen käytettävästä ajasta. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksassa on määritetty kohdetyypeittäin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika. Mikäli samaa kohdetta valvotaan kahden tai useamman ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön piiriin kuuluvan lain nojalla, on yleensä tarkoituksenmukaista tehdä tarkastus samanaikaisesti useamman lain perusteella. Tupakkalain mukaiset tarkastukset ja lääkelain mukaiset nikotiinivalmisteiden tarkastukset tehdään elintarvikevalvonnan yhteydessä. Myös tuoteturvallisuusvalvontaa ja terveydensuojelulain mukaista valvontaa voidaan tehdä samanai-

10 10 kaisesti. Tarkastuksesta laaditan normaalisti yksi tarkastuskertomus, johon merkitään minkä lakien mukaan tarkastus on tehty. 4.2 Tarkastustiheys Valvontakohteiden ja valvontakohdetyyppien tarkastustiheys perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, riskinarviointiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Samalla on pyritty huomioimaan ympäristöterveydenhuollon voimavarojen oikea ja tasapuolinen kohdentamisen eri valvontasektorien kesken. Tarkastustiheyttä määritellessä on otettu huomioon myös toimialakohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien ohjeelliset tarkastustiheydet. Lähtökohdan riskien arvioimiselle muodostaa tieto valvontakohteiden lukumääristä ja kohteiden tuntemus. Riskiin vaikuttavat tekijät sekä niiden vaikuttavuus ja todennäköisyys valvontakohteissa on määritelty käytössä olevan tiedon pohjalta, esim. hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta, laadunvalvonta tai käyttötarkkailu on omiaan pienentämään riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten lukumäärä. Riskinarvioinnissa on pyritty järjestelmällisesti tunnistamaan valvontakohteen vaarat ja terveyshaitat sekä arvioimaan niiden merkitys. Tavoitteena on arvioida jokainen valvontakohde erikseen. Niistä kohteista, joista ei ole riittävästi tietoa, on tehty alustava riskinarviointi valvontakohdetyypeittäin ja tarkastustiheys on määritelty keskimääräisenä kohdetyypeittäin. Mikäli samaa valvontakohdetta joudutaan tarkastelemaan useamman eri ympäristöterveydenhuollon lain näkökulmasta, tarkastustiheys riippuu kohteen tosiasiallista riskeistä. Tarkastustiheyttä määritellessä otetaan perustaksi riskialtein toiminta ja harkitaan, missä määrin muut toiminnot tarkastetaan samanaikaisesti. Tarkemmin tarkastustiheydet on määritelty sektorikohtaisissa valvontasuunnitelmissa. 4.3 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Kunnan näytteenottosuunnitelma on osa kunnan valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelmaan sisällytetään ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä kunnan valvontaviranomaisen suoritettavaksi säädetty näytteenotto sekä maininta hyväksytyistä laboratorioista, johon valvonta tukeutuu. Asiasta on säädetty terveydensuojelulaissa ja elintarvikelaissa. Valvontasuunnitelmaan on sisällytetty kaikki ympäristöterveydenhuollon lakien mukaiset näytteenotot ja näytteiden tutkimukset, jotka voidaan etukäteen suunnitella. Näytteenottosuunnitelmasta käy ilmi, mitkä näytteet liittyvät tietyn kohteen suunnitelmalliseen valvontaan, jolloin näytteenotosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat kohteelle, ja mitkä näytteet liittyvät kunnan valvontaprojekteihin, joiden kustannuksista vastaa kunta. Tarkka näytteenottosuunnitelma on esitetty sektorikohtaisissa valvontasuunnitelmissa ja niiden työkaluosioissa.

11 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonta tukeutuu sellaisiin laboratorioihin ja ulkopuolisiin asiantuntijoihin, joilla on lainsäädännössä määritelty pätevyys. Tutkimuksia ja selvityksiä viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava asiantuntemus ja pätevyys. Valtioneuvoston asetuksessa 1174/2006 annetaan määräyksiä elintarvike- ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekeville laboratorioille. Viranomaisille tarkoitetut laboratoriotutkimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä tai rekisteröimässä laboratoriossa. Tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritysten luotettavuus. Laboratoriolla tulee lisäksi olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja tekniset valmiudet. Tämän valvontasuunnitelman mukaisia näytteitä tutkivalta laboratoriolta edellytetään että se on akkreditoitu ja myös kunkin näytteen testauksessa käytettävät menetelmät on akkreditoitu tai ainakin ulkoisen tahon toimesta arvioitu, silloin kuin lainsäädännössä tätä edellytetään. Valvonta tukeutuu seuraaviin hyväksyttyihin laboratorioihin: Nablabs ympäristöanalytiikka OY, EVIRA, VTT, Lappeenrannan Elintarvike- ja ympäristölaboratorio ja Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ja muihin hyväksyttyihin laboratorioihin. 4.5 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain vertaamalla toteutunutta valvontaa suunnitelmaan ja arvioimalla valvonnan tehokkuutta ja kattavuutta sekä voimavarojen riittävyyttä ja kohdentamista eri ympäristöterveydenhuollon lakien mukaiseen työhön. Arvioinnissa seurataan tarkastusten määrää valvontakohdetyypeittäin näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin henkilöstövoimavarojen riittävyyttä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan miten henkilöresursseja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin. resurssien käyttöä eri ympäristöterveydenhuollon lakien mukaiseen työhön eri tyyppisiin tarkastuksiin käytettyä aikaa ja verrataan sitä suunniteltuun ajankäyttöön valvonnasta saatujen tulojen määrää ja kohdentumista valtakunnallisten painopisteiden ja omien paikallisten painopistealueiden valvonnan toteutumista

12 12 Ne erikseen raportoitavat asiat, joita ympäristöterveydenhuollon eri keskusviranomaiset ovat toimialakohtaisissa ohjelmissa pyytäneet kunnilta, esitetään erikseen sektorikohtaisissa valvontasuunnitelmissa. Arvioinnissa voidaan antaa palautetta valtakunnallisista valvontaohjelmista niiden kehittämiseksi. Arviointi valvontasuunnitelman toteutumisesta, valvontakertomus, käsitellään kunnan asianomaisessa lautakunnassa ja lähetetään lääninhallitukselle suunnitelmavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä. 5 Voimavarojen riittävyys ja henkilöstön koulutus Lainsäädännön mukaan valvontaviranomaisella tulee olla käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoitamisen kannalta riittävän kokenutta henkilökuntaa. Valvontaviranomaisen pätevyydestä on säädetty elintarvikelain 35 :ssä, terveydensuojelulain 7 :ssä, eläinlääkintähuoltolain 10 :ssä sekä kansanterveyslain 41 :ssä. Ympäristöterveydenhuolto sisältää monia toisistaan eriäviä sektoreita, kuten mm. elintarvikevalvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, talous- ja uimavesivalvonta ja asumisterveys. Näiden tehokas hoitaminen edellyttää että eri viranhaltijoilla on erikoisosaamista eri osa-alueilta. Erikoistuminen tulisi toteuttaa hallitusti niin, että työparit tai työtiimit voisivat valvontayksikössä hoitaa eri sektorien mukaisen valvonnan. Pari- ja tiimityöskentely on mahdollista toteuttaa elintarvikevalvonnassa. Muilla sektoreilla, talous- ja uimavesivalvonnassa, asumisterveyden valvonnassa sekä tuoteturvallisuus- ja kemikaalilain mukaisessa valvonnassa, tähän ei ole samoja mahdollisuuksia yksikön pienen koon takia. Toimintavuoden aikana työnjakoa ja rooleja täsmennetään ja tarkennetaan. Kansanterveyslaissa säädetään täydennyskoulutuksesta myös ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille. Koulutuksen tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Täydennys- ja jatkokoulutuksen tavoitteena on, että jokainen käyttää oman yksikkönsä talousarvion puitteissa vuodenaikana vähintään 3-4 päivää koulutukseen huomioiden kunkin tarkastajan tehtävien painopistealueet. Koulutus kohdennetaan ympäristöterveydenhuollon osa-alueiden erityisosaamista lisäävään koulutukseen. Varsinaisen koulutuksen lisäksi osallistutaan keskusvirastojen ja lääninhallituksen järjestämiin työkokouksiin ja toiminnanohjauspäiviin. Tarkemmat koulutusohjelmat esitetään sektorikohtaisissa valvontasuunnitelmissa.

13 13 6 Delegoinnit Valvontakeinojen toteutumisen kannalta on tärkeää, että valvontaviranomainen on delegoinut toimivaltaa viranhaltijalle kunkin lain mahdollistamalla tavalla niin, että käytännön valvontatoimenpiteet voidaan tehdä ilman viivytystä. Imatran seudun ympäristöyhteistoiminta-alueella tavanomaiset, käytännön valvontatoimenpiteiden vaatimat delegoinnit on tehty. Delegoinneissa on kuitenkin joiltakin osin erilaisuutta. Tarkoitus on, että toimintavuoden aikana delegoinnit päivitetään ja valmistellaan harmonisointia. 7 Laatujärjestelmä Etelä-Karjalan kunnat laativat yhteistyössä vuoden 2007 aikana ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän. Laatujärjestelmä tulee koskemaan kaikkien ympäristöterveydenhuollon lakien mukaista valvontaa. Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta osallistuu laatujärjestelmän laatimiseen omien vahvuusalueidensa osalta. 8 Varautuminen erityistilanteisiin Terveydensuojelulain 8 ja elintarvikelain 46 velvoittavat kuntia laatimaan suunnitelman, jossa varaudutaan erityistilanteisiin. Kuluttajavirasto on laatinut oppaan Erityistilanteet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnassa (kuluttajaviraston julkaisuja 1/2006). Toimintavuoden aikana pyritään laatimaan ohje erityistilanteisiin varautumisesta tuoteturvallisuusvalvonnassa. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa on otettu myös huomioon erityistilanteiden vaatima työaika. Varautumisesta erityistilanteisiin esitetään sektorikohtaisissa valvontasuunnitelmissa tarkemmin. 9 Viestintä Yleisesti viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan säädetään julkisuuslaissa (621/1999) ja kuntalaissa (365/1995). Lisäksi velvollisuudesta tiedottaa säädetään terveydensuojelulain 6 :ssä ja elintarvikelain 33 :ssä. Viranhaltijat tiedottavat, ohjaavat ja neuvovat paikallisia yrityksiä ja muita yhteistyötahoja lainsäädännössä annettujen vaatimusten noudattamiseksi sekä elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Viestinnän eri osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä tiedottaminen eri keinoin eri tilanteissa. Viestinnän kohde-

14 14 ryhmiä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittajat, toiset viranomaiset ja muut asiakkaat. 10 Maksullisuus Kaikissa ympäristöterveydenhuollon laeissa säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimuksista. Maksullisia ovat myös kohteiden hyväksymiseen liittyvät tarkastukset. Suunnitelmallinen maksullinen valvonta kohdistuu sekä ilmoituksen- ja luvanvaraisiin kohteisiin että sellaisiin, jotka eivät vaadi ympäristöterveydenhuollon ilmoitustai lupakäsittelyä. Elintarvikelain ja kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaan maksujen periminen valvontasuunnitelmaan sisältyvien valvontatoimenpiteiden osalta on voitu käynnistää vuonna Muiden lakien osalta maksujen periminen voidaan aloittaa aikaisintaan Viimeistään maksujen periminen on aloitettava vuoden 2008 alusta. Maksullisuuden laajentamisella on pyritty tehostamaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Yhteistoiminta-alueella Imatra ottaa laajennetun maksullisuuden käyttöön koko ympäristöterveydenhuollon sektorilla. Muissa kunnissa maksullisuuden laajennus koskee tässä vaiheessa elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvontaa. Tarkemmin maksullisuudesta on kuntien hyväksymässä ympäristöterveydenhuollon maksutaksassa.

15 15 II ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA 1 Johdanto Elintarviketurvallisuusvirasto edellyttää kunnilta, että elintarvikevalvonnan tulee perustua suunnitelmallisuuteen. Tämän vuoksi jokaisen kunnan on laadittava vuosittain kirjallinen elintarvikevalvontasuunnitelma elintarvikevalvonnan toteuttamista varten. Suunnitelman tulee perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Suunnitelmassa tulee esittää myös valvonnan painopistealueet sekä ottaa huomioon valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman valvontahankkeet ja projektit sekä maakunnalliset yhteisprojektit. Etelä-Karjalan ns. pohjoiset kunnat, Imatra, Joutseno, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestämisestä yhteistyössä. Tästä yhteistyösopimuksesta on Joutseno irtisanoutunut syksyllä Yhteistyösopimuksessa on päätetty sisäisestä työnjaosta, ja henkilöstö on jaettu tiimeihin jotka huolehtivat omasta osa-alueestaan. Elintarvikevalvontaa varten on perustettu elintarvikevalvontatiimi, johon kuuluu neljä henkilöä. Tiimi huolehtii terveystarkastajien tehtäviin kuuluvasta elintarvikevalvonnasta koko yhteistoiminta-alueella. Yhteistoimintaalueesta on käytetty nimitystä Imatran seudun ympäristöpalvelut, jolla on esimerkiksi omat internetsivustot. Tämä elintarvikevalvontasuunnitelma on koko yhteistoiminta-alueen yhteinen. Joutseno ei ole mukana Etelä-Karjalan pohjoisten kuntien elintarvikevalvontasuunnitelmassa 2007, vaikkakin suunnitelmaa on tehty yhteistyössä Joutsenon elintarvikevalvonnasta vastaavan terveystarkastajan kanssa. Suunnitelman ovat laatineet elintarvikevalvontatiimin jäsenet. Jokaisen kunnan tulee hyväksyttää elintarvikevalvontasuunnitelma kunnan elintarvikevalvonnasta päättävässä toimielimessä, jonka jälkeen se toimitetaan lääninhallitukselle tiedoksi. 2 Valvontakohteiden määrä Pääosa alueen elintarvikevalvontakohteista on tarjoilu- ja myyntipaikkoja. Taulukossa 1 kohteet on jaettu kuuteen eri kategoriaan. Taulukko 1. Erilaisten valvontakohteiden lukumäärä kunnissa Kohdetyyppi Imatra Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Elintarvikelaitokset Alkutuotanto Valmistuspaikat, pitopalvelut Pakkaus, kuljetus ym Tarjoilupaikat Myyntipaikat Valvontakohteita yhteensä

16 16 Valvontakohteiden tiedot tallennetaan Imatralla YT-BOSS- sekä Ruokolahdella ja Parikkalassa TerveKuu -tietojärjestelmään. Rautjärvellä ei ole käytössä atk-pohjaista tietojenkeruujärjestelmää, mutta Rautjärven kohteet on kerätty Parikkalan TerveKuu- tietojärjestelmään. Asiakirjojen arkistointia toteutetaan kuntien arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. Sähköisessä asiakastietojärjestelmässä pyritään aina pitämään ajantasaiset tiedot kohteista. Uudet elintarvikevalvontakohteet lisätään tietojärjestelmään välittömästi ja lopettaneet kohteet poistetaan aina vuoden lopussa. Uusia valvontakohteita kartoitetaan jatkuvasti muun muassa seuraamalla paikallislehtiä. Valvontaan liittyvät paperiasiakirjat säilytetään aina siinä kunnassa, jonka alueella valvontakohde sijaitsee. 3 Tarkastukset ja valvontakohteiden riskinarviointi Tarkastussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon kohteille aiemmin mahdollisesti tehdyt riskiarvioinnit sekä valvontahistoria. Riskiarvioinnit on tarkoitus päivittää vuoden 2007 aikana. Elintarvikevalvontatiimin tavoitteena on tehdä jokaiseen valvontakohteeseen yksi perustarkastus vuoden 2007 aikana. Perustarkastus sisältää kohteen kokonaisvaltaisen tarkastelun (rakenteet, omavalvonta, näytteet, riskiarvioinnin ja tarkastustiheyden määrittelyn vuodelle 2008). Perustarkastuksia varten laaditaan omat tarkastuslomakkeistot, jotka liitetään elintarvikevalvontatiimin laatukäsikirjaan. Perustarkastusten lisäksi pyritään tehostamaan valvontaa tilapäisissä tapahtumissa, joissa on elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua. Alkutuotannon valvontaan kiinnitetään huomiota uuden elintarvikelain mukaisesti. Lisäksi käsihygienian tärkeyttä korostetaan valvontatarkastusten yhteydessä. Tarkastukselle mentäessä tarkastaja käyttää aina asianmukaista suojavaatetusta ja huolehtii omasta käsihygieniasta. Valvonnassa noudatetaan laatukäsikirjan ohjeita. Työkaluosiossa on esitetty suunnitellut perustarkastukset tarkemmin. 3.1 Perustarkastuksen sisältö Yhteen tarkastukseen käytettävä aika riippuu kohteen toiminnan laajuudesta, omavalvonnan toimivuudesta, riskitasosta ja myös kohteen maantieteellisestä sijainnista. Maksutaksassa on määritetty kohteen valvontaan käytettävä aika, jota pyritään noudattamaan. Tarkastusaikaan lasketaan myös matkat, tarkastukseen valmistautuminen sekä tarkastuskertomuksen laadintaan kuluva työaika. Perustarkastukseen kuuluu:

17 17 Toimitilojen tarkastus, pinnat, laitteet ja välineet sekä tilojen toimivuuden tarkastamisen Työskentelytavat, henkilökunta Omavalvontasuunnitelman toteuma, jäljitettävyys, mahdolliset omavalvontanäytteet Elintarvikkeiden koostumus, pakkausmerkinnät ja materiaalit Elintarvikevalvonnan laatua pyritään lisäämään muun muassa kehittämällä ja yhtenäistämällä raportointikäytäntöjä. Jokaisesta vuosiraporttiin tulevasta tarkastuksesta on oltava dokumentti. Elintarvikevalvontatiimi on laatinut valmiita tarkastuslomakkeistoja, joita pyritään käyttämään tarkastuksilla. Myöhemmässä vaiheessa nämä lomakkeistot tullaan liittämään elintarvikevalvonnan laatukäsikirjaan. 3.2 Elintarvikehuoneistojen tarkastukset Taulukoissa 2 on esitetty valvontakohteiden suunnitellut perustarkastusten lukumäärät sekä niihin käytettävä aika. Valvontamaksutaksassa on käytetty samaa arviointimenetelmää tarkastukseen käytettävästä työajasta. Taulukko 2. Valvontakohteiden perustarkastusten lukumäärä ja suunniteltuihin tarkastuksiin käytettävä aika vuonna 2007 Tarkastukset Imatra Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Perustarkastuksen lkm Suunniteltu tarkastusaika / htpv ,0 24,9 9, Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen (854/2004/EY) liitteen 4 luvun 1 mukaan maidontuotantotiloilla oleviin eläimiin on kohdistettava virallista valvontaa sen todentamiseksi, että raakamaidon tuotantoa koskevat terveysvaatimukset sekä eläinten terveydentilaa ja eläinlääkkeiden käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset tehdään pääsääntöisesti kolmen vuoden välein, mutta viranomaisen harkinnan ja riskinarvioinnin mukaan tarkastustiheyttä voidaan tarvittaessa muuttaa. Maidontuotantotilan tarkastuksen suorittaa eläinlääkäri. Imatralla ja Ruokolahdella on kaikki maidontuotantotilat tarkastettu edellisen kerran vuonna Parikkalassa ja Rautjärvellä on eläinlääkäripulan vuoksi

18 18 viime vuosina tarkastettu vain muutamia tiloja, joten vuonna 2007 tulisi tarkastaa miltei kaikki tilat. Taulukossa 3 on esitetty kunnissa olevien maidontuotantotilojen lukumäärät sekä tarkastussuunnitelma vuodelle Taulukko 3. Maidontuotantotilojen lukumäärä ja tarkas-tukset vuonna 2007 kunta maitotilojen yhteismäärä, tarkastettavat v. 2007, kpl kpl Imatra 4 0 Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Lihantarkastukset Yleiseen kulutukseen tarkoitettu koti- ja riistaeläinten liha on tarkastettava. Eläinlääkärit valvovat kuntien alueella sijaitsevia pienteurastamoja sekä tekevät lihantarkastuksia luonnonvaraisen riistan teurastuspaikoissa. Hyväksyttyjä pienteurastamoita on yksi Ruokolahdella ja yksi Parikkalassa. Pienteurastamoissa jokainen teurastettava eläin tarkastetaan ennen teurastusta elävänä (ante mortem tarkastus) ja teurastuksen jälkeen (post mortem tarkastus). Tarkastuksia tehdään teurastuspäivinä. 4 Muu valvonta Elintarvikevalvontatiimi tekee tupakkalain mukaista valvontaa elintarvikehuoneistoissa sekä lääkelain mukaista nikotiinivalmisteiden valvontaa vähittäismyyntipaikoissa. Näiden lakien mukaista valvontaa tehdään elintarvikehuoneistoissa pääsääntöisesti elintarvikevalvonnan yhteydessä. 5 Elintarvikevalvonnan laatukäsikirja Kehittämistehtävänä (erikoistumisopinnot elintarviketurvallisuus, MikkeliAMK, 2006) on laadittu elintarvikevalvontatiimiin käyttöön tarkoitettua elintarvikevalvonnan laatukäsikirjaa. Laatukäsikirja ei ole täysin valmis, vaan sitä on tarkoitus työstää maakunnallisesti. Etelä-Karjalan maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan laatiminen aloitetaan vuonna 2007 ja myös elintarvikevalvontaosuutta on tarkoitus muokata ja kehittää edelleen. Laatukäsikirjan tarkoituksena on ohjata alueen elintarvikevalvonnan laadunhallintaa. Asiakirja sisältää menettelytapaohjeita valvonta-, näytteenotto- ja mittaustoimintaan, ohjeita analyysitulosten tulkintaan, asiakirjojen käsittelyyn sekä päätöksentekoon. Osa ohjeista on käytössä olevia, jotka on tarkoitus vain päivittää. Osa ohjeista jää laadittavaksi vuodelle Ohjeet on laadittu

19 19 käytännön ja lainsäädännön pohjalta. Laatukäsikirjassa tulee selvittää elintarvikevalvonnan organisaation henkilökunta, vastuut ja velvollisuudet ja valtuudet. Laatukäsikirjan tulee sisältää toimintaohje laatukäsikirjan toteutuksen seurantaan. Tuleva valvonnan maksullisuus luo paineita tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi myös asiakkaiden taholta. Yhteistyö eri kuntien kesken on vasta aloitettu, joten kunta- ja tarkastajakohtaisia eroja on vielä paljon. Toimiva laatukäsikirja ja toimintaohjeet lisäävät valvonnan tasapuolisuutta ja tuovat toimintaan myös ryhtiä ja varmuutta. Lainsäädännön muutokset ja jatkuva alan kehittyminen edellyttävät valvontaa tekevien viranhaltijoiden jatkuvaa tietojen ja taitojen kehittämistä, siksi myös laatukäsikirjaa tulee päivittää ja kehittää jatkuvasti. Henkilöstön sitouttaminen noudattamaan laatukäsikirjan ohjeita on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on että jokainen pääsee vaikuttamaan laatukäsikirjan sisältöön ja toimintaohjeisiin. 6 Riskeihin pohjautuva valvontakohteiden arviointi Valvontakohteiden riskiarviointiohje on tehty soveltaen Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa esitettyjä riskiarviointiohjeita. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus tehdä riskiarviointi mahdollisuuksien mukaan kaikkiin valvontakohteisiin yhteistyössä toimijoiden kanssa. Riskiarvioinnin pohjalta saadaan määriteltyä tarkastustiheys ja näytteenottoon liittyvät asiat. Näiden tietojen pohjalta toimija saa arvion valvontamaksujen suuruudesta ja tiedon keinoista, joilla hän voi itse vaikuttaa valvontamaksun suuruuteen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi omavalvonnan toimivuus ja kattavuus sekä toimitilojen pitäminen rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Riskiarvioinnissa huomioitavia asioita ovat kohteen toiminnan luonne ja laajuus, omavalvonnan toimivuus, henkilökunnan asiantuntemus, kohteen rakenteellinen kunto, siisteys ja puhtaustaso, aikaisemmat näyte- ja tarkastustulokset sekä muut mahdolliset tekijät. Työkaluosiossa on ohjeistusta valvontakohteiden riskiluokitukseen sekä kohdekohtainen riskiarviointilomake. Tammikuun 2007 aikana riskiarviointimallia on vielä tarkoitus kehittää elintarvikevalvontatiimissä. 7 Valvonnan voimavarat ja niiden riittävyyden arviointi 7.1 Elintarvikevalvontatiimin jäsenet Imatran seudun ympäristövalvonnan elintarvikevalvonnasta koko toimintaalueella vastaa elintarvikevalvontatiimi yhdessä kuntien eläinlääkäreiden kanssa. Eläinlääkärit osallistuvat käytännön valvontatyöhön lähinnä hygienialain mukaisissa laitoksissa. Lisäksi heidän työtehtäviinsä kuuluvat maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset sekä lihantarkastukset teurastamoissa ja teurastuspaikoissa.

20 20 Elintarvikevalvontatiimiin kuuluu neljä jäsentä: Katariina Hyrkkänen, Ritva Kunelius-Aalto, Tiina Päätalo ja Marjukka Sarkanen. Tiimissä ei ole edustusta kaikista toiminta-alueen kunnista. Sisäisen työnjaon avulla huolehditaan siitä, että elintarvikevalvontasuunnitelman mukainen valvonta toteutuu kaikissa yhteistyökunnissa. Tiimin toiminnasta vastaa elintarvikevalvontatiimin vetäjä, joka on keväästä 2006 alkaen ollut Tiina Päätalo. Peruskuntien terveystarkastajat tekevät satunnaisesti elintarvikevalvontaan liittyviä työtehtäviä, esimerkiksi ottavat vastaan ilmoituksia ja tekevät puhelinneuvontaa. Rautjärven terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri ottaa jonkin verran elintarvikenäytteitä. Syynä on henkilövoimavarojen ja kustannusten säästö. Kohteet ovat kaukana ja samalla kohteesta otetaan monesti esimerkiksi kaivovesinäyte. Vuoden lopussa huolehditaan siitä, että kaikki elintarvikevalvontaan käytetty työaika tulee kirjattua. Dokumentointia varten on laadittu oma seurantalomake, joka on työkaluosiossa. Kuvassa 1 on esitetty elintarvikevalvontatiimin jäsenten päävastuualueet. Toiminta-alueen kaikille valvontakohteille on nimetty vastuutarkastaja, joka on merkitty elintarvikevalvontasuunnitelman työkaluosion tarkastuslistoihin sarakkeeseen A tarkastajan nimen etukirjaimella. Jokaisella tiimin jäsenellä on erityisosaamisalueensa, jota pyritään kehittämään esimerkiksi koulutuksen avulla. Kohteiden vastuutarkastajat käydään läpi vuosittain valvontasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Elintarvikevalvontatiimin työpanos henkilötyövuotena tiimille on seuraava: Tiina Päätalo 1,0 Ritva Kunelius-Aalto0,5 (osa-aikaeläkkeellä, jää eläkkeelle syksyllä 2007) Katariina Hyrkkänen 0,8 Marjukka Sarkanen 0,1 (asiantuntijajäsen) Elintarvikevalvontatiimin henkilöresurssit ovat yhteensä noin 2,4 henkilötyövuotta. Huomioitavaa on, että kaikki resurssit eivät kirjaudu elintarvikevalvonnan vuositilastoihin, vaan peruskuntaan liittyvät työtehtävät verottavat resursseja jonkin verran. Tarkemmat tiedot resurssien jaosta löytyvät vuosittain laadittavasta elintarvikevalvontasuunnitelmasta. Kuva 1. Elintarvikevalvontatiimin jäsenten päävastuualueet Marjukka Sarkanen, Imatra Kaupunginginieläinlääkäri Jäsenenä myös terveysvalvontatiimissä Asiantuntijajäsen Tiina Päätalo, Imatra Elintarvikevalvontatiimin vetäjä, terveystarkastaja Imatralla lähinnä tarjoilupaikat, Ruokolahdelta muutamia valvontakohteita, lähinnä tarjoilupaikkoja Erityisosaamisalueena ruokamyrkytysasiat. Katariina Hyrkkänen, Parikkala Terveystarkastaja Parikkalan ja Rautjärven valvontakohteet ja muutamia kohteita Ruokolahdelta. Erityisosaamisalueena liha-alan laitokset. Ritva Kunelius-Aalto, Imatra Osa-aikainen terveystarkastaja Imatralla myyntipaikat ja vanhusten hoitopaikat, Ruokolahdelta myyntipaikkoja. Erityisosaamisalueena kala-alan laitokset ja vastaavat

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 093-4 (nid.) ISBN 951-681- 094-2 (PDF) Kuluttajaviraston

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 17.12.2009 klo 17.30 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote -kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon Yhteenveto ISAVI/1707/05.14.02/2013 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 2.5.2013 YHTEENVETO ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMIEN

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 18.01.2011 2(48) 1. JOHDANTO...4 2. LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA Hyväksytty nähtäville 27.10.2011 41 Hyväksytty 1.12.2011

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 1 104 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2017 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 1

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 14.11.2014 Porin seudun yhteistoiminta-alue:

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö. Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Inarin kunta Ympäristöyksikkö. Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot