VTT, Timo Aro , Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere"

Transkriptio

1 MISTÄ PUHUMME, KUN PUHUMME HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ? VTT, Timo Aro , Tampere

2 1 MINUUTIN HISSIPUHE 1. Kehittämishankkeen ja osahankkeiden hissipuhe

3 SISÄLTÖ: I Mitä ovat hyvät käytännöt? II Hyvien käytäntöjen liittäminen osaksi hankkeen elinkaari- ja vaikutusketjuajattelua

4 I Mistä me puhumme, kun puhumme hyvistä käytännöistä?

5 Porinatuokio 1. Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen käsitteestä hyvä käytäntö?

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on pitkäkestoinen muutos-, modernisointi- ja innovaatioprosessi. Kaste on kansallinen ohjelma, jossa luodaan, arvioidaan, levitetään ja juurrutetaan uusia hyviä käytäntöjä. - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma , s. 8 -

7 Mikä ihmeen hyvä käytäntö? uusi idea tuotos; tuote, palvelu, palvelutuote kokeilu, pilotti malli, menetelmä, prosessi innovaatio jne.

8 Hyvän käytännön määrittely on haastavaa Hyvä käytäntö liitetään usein hallintatapaan, jossa pyritään toimijoiden väliseen oppimiseen, tiedonsiirtoon ja kokemustenvaihtoon ns. avoimen koordinaation menetelmällä (OMC) EU:n rakennerahastohankkeissa hyvä käytäntö viittaa tavallisesti sellaisiin toimintatapoihin, joilla on yhteiskunnallisesti positiivisia vaikutuksia ja jotka tuottavat positiivista muutosta Kuntaliiton mukaan hyvä käytäntö on esimerkillinen ja muista erottuva tapa tuottaa palveluita tai järjestää hallintoa STM:n ja THL:n mukaan sosiaali- ja terveysalalla hyvä käytäntö on koettu toimintaympäristössään toimivaksi ja arvioitu. Käytäntö on tällöin kuvattu, dokumentoitu ja tiivistetty yleistettävissä olevaan muotoon

9 Määrittely on haastavaa, mutta hyvissä käytännöissä on usein vahva kontekstisidonnaisuus yleensä ei suoraan siirrettävissä kuka määrittelee, mikä on hyvä käytäntö? koordinaattori, partnerit, ohjausryhmä, kohderyhmät, rahoittaja, ulkopuoliset asiantuntijat? hyvä käytäntö perustuu yleensä eri osapuolten yhteiseen näkemykseen vaatii tuekseen vertailutietoa, jolla hyvyys/paremmuus voidaan todentaa

10 Jos on pakko määritellä Hyvät käytännöt kytkeytyvät aina määrättyyn paikkaan, aikaan ja toimintaympäristöön eli eivät ole sellaisenaan siirrettävissä muualle Hyvät käytännöt ovat aina enemmän tai vähemmän katsojan silmissä eli hyvyys saattaa olla erilainen tekijästä tai näkökulmasta riippuen Hyvät käytännöt perustuvat aina eri osapuolten yhteiseen näkemykseen ja ne ovat aina suhteessa johonkin aikaisempaan. Hyvälle käytännölle ei hanketoiminnassa ole virallista määrittelyä, mutta avainsanoina voi käyttää esim. toimivuus käyttökelpoisuus, muutos parannus ja siirrettävyys - hyödynnettävyys

11 Tunnistamisen kriteerit: - Tarve- ja kysyntälähtöisyys (sosiaalinen tilaus) - Toimivuus ja tuloksellisuus (vertaaminen, arviointi) - Mallinnettavuus ja tuotteistaminen (huolellinen dokumentointi) - Siirrettävyys, käytettävyys ja hyödynnettävyys (suunnitelmallinen prosessi) - Kontekstuaalisuus (määrätty aika, paikka ja toimintaympäristö) - Jaettu kehittämisvastuu (yhteinen näkemys)

12 Hyvä käytäntö ei ole sama asia kuin hyvä hanke

13 Hyvää käytäntöä ei siirretä, vaan hyvää käytäntöä koskevaa tietoa -Ilse Julkunen

14 Suurin osa hyvyydestä on piilossa. Kerrotuksi tulee jäävuoren huippu, kun ratkaiseva osa onkin pinnan alla (Robert Arnkill)

15 Vaihtoehtoiset tavat tunnistaa hyviä käytäntöjä: I II III Hyvien käytäntöjen luokittelu kahteen ulottuvuuteen ja liittäminen osaksi hankkeiden elinkaari- ja vaikutusketjuajattelua Hyvien käytäntöjen luokittelu projektin elinkaaren mukaan Hyvien käytäntöjen luokittelu teeman tai näkökulman mukaan

16 Hyvien käytäntöjen luokittelu Hankkeen hyvät käytännöt voidaan luokitella käyttökohteen mukaan kahteen luokkaan työ- ja toimintatapoihin liittyvät käytännöt (työkäytännöt) hanketyöhön liittyvät työkäytännöt voidaan jaotella hankkeen elinkaaren eri vaiheisiin tai eri teemoihin kevyt kuvauspohja substanssiin ja tuotoksiin liittyvät käytännöt (tuote- ja menetelmäkäytännöt) järjestelmällinen kuvaamis- ja arviointiprosessi

17 99 % työkäytäntöjä 1 % Tuote-, prosessi- ja menetelmäkäytäntöjä

18 Työkäytännöt Työkäytännöt ovat vähäisiä muutoksia, parannuksia tai korjauksia kehittämishankkeen ja osahankkeiden arkityössä : asiat tehdään toisella ja paremmaksi koetulla tavalla. Työkäytäntöjä otetaan käyttöön ja hyödynnetään sellaisenaan ilman suuria juhlapuheita. Taustalla ei ole suunnitelmallisesti hyödynnetty arviointi-, palaute- tai muuta näyttöön perustuvaa dokumentaatiotietoa. Työkäytännöt hyödyttävät ensisijaisesti kehittämis- tai osahanketta itseään tai lähiympäristöä eivätkä ole sellaisenaan siirrettävissä toisenlaiseen ympäristöön Työkäytännöillä ei ole yleisempää tai laajempaa merkitystä TIEDON- JA KOKEMUKSENVAIHTO KOROSTUU ESIMERKIKSI KEHITTÄMISHANKKEEN MUODOSTAMA OPPIMISVERKOSTO

19 TYÖKÄYTÄNNÖN LYHYT KUVAUS? Hyvän työkäytännön tiivis kuvaus Hyvä työkäytäntö A: Hyvä työkäytäntö B: Hyvä työkäytäntö C: Hyvä työkäytäntö D: Perustelut: Mikä tekee käytännöstä hyvän? Millä tavalla käytäntöä voidaan hyödyntää hanke- ja arkityössä?

20 Tuote-, prosessi- ja menetelmäkäytännöt Konkreettisia tuotteita, palveluita, malleja, menetelmiä jne, jotka perustuvat todennettuun tietoon ja näyttöön sekä ovat toistettavissa toisenlaisessa toimintaympäristössä. Taustalla vahvaa arviointi-, seuranta-, palaute- ja muuta dokumentaatiotietoa Voidaan esittää prosessikuvauksina, purkaa prosessi osiin, mallinnittavissa jne. Omaavat luonteeltaan yleisempää ja laajempaa merkitystä, jolla on käyttöarvoa vastaavan viiteryhmän, teeman, ongelman jne. ratkaisemisessa Ovat paketoituna siirrettävissä, levitettävissä ja hyödynnettävissä toisenlaiseen toimintaympäristöön, mutta edellyttävät suunnitelmallista hyödyntämis- ja levittämisprosessia S.O.S. HANKKEEN KEHITTÄMISALUSTA, JOHON KUVATAAN YHTEISEKSI HYÖDYKSI OSAHANKKEIDEN KESKEISIMMÄT TUOTOKSET

21 TUOTE-, PROSESSI- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖN KUVAUSLOMAKE Hyvän käytännön kuvaus Kuvaa muutamalla lauseella, millaisesta hyväksi arvioidusta käytännöstä on kyse. Kiinnitä kuvauksessa huomiota siihen, että ulkopuolinen ymmärtää mistä on kysymys. Perustele lyhyesti, miksi tai millä tavalla käytäntö on hyvä tai mikä tekee siitä aikaisempaa paremman. Toimijat Hyvän käytännön toimivuus edellyttää muidenkin kuin hanketyöntekijöiden panosta. Kuvaa millaisia ominaisuuksia tai työnjakoa on muiden toimijoiden kanssa. Muita toimijoita ovat hankkeen lisäksi taustaorganisaation avainhenkilöt, ohjausryhmä, kumppanit, yritys, oppilaitos, kunta, konsultti jne. Rakenne Kuvaa, millaisia välttämättömiä tekijöitä (resursseja) käytännön toimivuus edellyttää. Erittele ja kuvaa erityisesti siis ne tekijät, jotka ovat juuri kyseisen käytännön kannalta välttämättömiä tekijöitä. Prosessi Tässä kohden kuvataan käytännön toiminnallista puolta. Erittele mahdollisuuksien mukaan käytännön eri vaiheet ja se, millaista toimintaa kultakin toimijalta kussakin vaiheessa edellytetään. Tulokset Kuvaa, millaisia tuloksia hyvästä käytännöstä on saatu esimerkiksi käyttäjäkokemusten, pilottien, kokeilujen, asiakaspalautteen, arvioinnin jne. perusteella Levittämissuunnitelma Kuvaa, miten hyvää käytäntöä aiotaan suunnitelmallisesti levittää sidosryhmien, välineiden, resurssien jne. näkökulmasta Tekijät Tiivistelmän tekijät ja yhteystiedot.

22 TUOTE-, PROSESSI- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖN KUVAUSLOMAKE: Hyvä käytäntö A: Hyvän käytännön kuvaus Toimijat Rakenne Prosessi Tulokset Levittämissuunnitelma Tekijät

23 Case-esimerkki hankkeesta, jonka asiakkaita olivat alle 25-vuotiaat työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat Työkäytäntöjä: Tuote-, prosessi- ja menetelmäkäytännöt: Asiakkaan haastattelulomake Haastattelutilanteen käsikirja hankehenkilöstölle Räätälöidyt ostopalvelukurssit eri kohderyhmille Opintopiirit Avointen ovien päivät eri viranomaisten luona Asiakasrekisterin luominen Kustannushyöty analyysit (CBA) eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta Urasuunnittelun asiakasprosessin kuvaus Työpari toimintamalli Systemaattinen julkaisutoiminta Henkilöstön viikkopalaverit Jne noin 30 muuta työkäytäntöä.

24 Miten eteenpäin HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN osalta S.O.S hankkeessa? Vaikuttaminen Hyödyntäminen Käyttöönotto Tunnistaminen Arvioiminen (työkäytännöt ja tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännöt) A Levittäminen Tuotteistaminen Kuvaaminen/ Mallintaminen B Miten hankkeessa: a) tunnistetaan hyvät käytännöt b) kuvataan ja mallinnetaan tuotokset c) miten ja minne ne sen jälkeen siirretään hyödynnettäväksi ja käyttöönotettavaksi? C

25 Hyvät käytännöt ideaaliprosessina Lähde: Mukaillen Ilse Julkunen 1. Tiedon kokoaminen hyvistä käytännöistä kehittämishankkeesta 2. Arviointi Hyvien käytäntöjen tunnistaminen Hyvien käytäntöjen luokittelu 3. Konsultaatio tiedon tiivistäminen tiedon syventäminen tiedon levittäminen Hyvät käytännöt Uudet tulokset Tietoaukkojen tunnistaminen Lisää dokumentaatiota/

26 Ehdotus: S.O.S hankkeen hyviä käytäntöjen tunnistaminen toimintalinjojen tavoitteiden/teemojen mukaisesti Toimintalinja 1: Aktivoivat ja kuntouttavat asiakastyön hyvät käytännöt (asiakkaiden osallisuus, kokemusasiantuntijuus, asiakassegmentointi, palveluprosessien kehittäminen jne.) Toimintalinja 2: Palveluprosessit ja yhteistyörakenteet (toimijamatriisit, yhteistyörakenteen toimintamalli, palveluprosessien kehittäminen jne.) Toimintalinja 3: Sosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenne (paikalliset käytännöt ja menetelmät jne.)

27 Aktivoivan ja kuntouttavan asiakastyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä Kuvaus: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti Perustelut: Mikä tekee käytännöstä hyvän Käyttötarkoitus: Mihin käytäntöä kehitetään ja mitä tavoitellaan Tyyppi: Työ- vai tuotekäytäntö tai vaihtoehtoisesti teema Käyttöönotto: Toimeenpano käytännön hyödyntämiseksi ja käyttöönotettavaksi Kehittäjät ja vastuuhenkilö: Seuranta ja arviointi: Hyvä käytäntö A Hyvä käytäntö B Hyvä käytäntö C Hyvät käytäntö D Hyvä käytäntö E

28 Palveluverkostoon ja yhteistyörakenteeseen liittyviä hyviä työkäytäntöjä Kuvaus: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti Perustelut: Mikä tekee käytännöstä hyvän Käyttötarkoitus: Mihin käytäntöä kehitetään ja mitä tavoitellaan Tyyppi: Työ- vai tuotekäytäntö tai vaihtoehtoisesti teema Käyttöönotto: Toimeenpano käytännön hyödyntämiseksi ja käyttöönotettavaksi Kehittäjät ja vastuuhenkilö: Seuranta ja arviointi: Hyvä käytäntö A Hyvä käytäntö B Hyvä käytäntö C Hyvät käytäntö D Hyvä käytäntö E

29 Sosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenteeseen liittyviä hyviä työkäytäntöjä Kuvaus: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti Perustelut: Mikä tekee käytännöstä hyvän Käyttötarkoitus: Mihin käytäntöä kehitetään ja mitä tavoitellaan Tyyppi: Työ- vai tuotekäytäntö tai vaihtoehtoisesti teema Käyttöönotto: Toimeenpano käytännön hyödyntämiseksi ja käyttöönotettavaksi Kehittäjät ja vastuuhenkilö: Seuranta ja arviointi: Hyvä käytäntö A Hyvä käytäntö B Hyvä käytäntö C Hyvät käytäntö D Hyvä käytäntö E

30 II Hyvien käytäntöjen liittäminen osaksi hankkeen elinkaari- ja vaikutusketjuajattelua

31 Projektin elinkaarimalli (Project Cycle Management) TARVEKARTOITUKSET YMS. Kiinnitetään liian vähän huomiota! Kiinnitetään liian vähän huomiota! PÄÄTTÄMIS- VAIHE TUOTOSTEN LEVITTÄMIS- JA HYÖDYNTÄMISVAIHE TOIMEENPANO- VAIHE SUUNNITTELU- VAIHE ALOITTAMIS- VAIHE Kiinnitetään liikaa huomiota! Timo Aro

32 KAKSI PERUSLÄHTÖKOHTAA 1. Vaikuttavuuden mittaaminen on keskeistä kaikessa hankeja kehittämistoiminnassa 2. Hyvät käytännöt ovat hankkeiden tuotoksia, joita hyödynnetään tai levitetään joko suppealla tai laajalla tasolla

33 Miksi hyvät käytännöt osaksi vaikutusketjuajattelua? 1. Projektin tarve, panokset, toimenpiteet, tuotokset, tulokset ja vaikutukset on integroitava toinen toisiinsa vaikuttavaksi loogiseksi ketjuksi 2. Vain yhteisen viitekehyksen avulla on mahdollista arvioida hankkeiden tuotoksia (so. hyviä käytäntöjä) laajemmin suhteessa käytettyihin resursseihin ja tavoitteisiin

34 Vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä Panokset Tuotokset Tulokset Vaikutukset Input Output Results Outcomes (Impacts, Effects) Esim. tämän koulutuspäivän järjestämiseen liittyvät henkilöstö-, aika- ja tilaresurssit Esim. tämän koulutuspäivän alustusmateriaali, kortit, linkit, muu materiaali jne. Esim. tämän koulutuspäivän oppimistulosten käyttäminen ja hyödyntäminen hanke- ja kehittämistyössä Vaikutukset syntyvät tuotosten ja tulosten yhteisvaikutuksesta Tehokkuus Efficiency Tuotosten suhde panoksiin Vaikuttavuus Relevanssi Effectiveness Relevance Vaikutusten suhde asetettuihin tavoitteisiin Tavoitteiden mielekkyys suhteessa tarpeisiin

35 5. Vaikutus 4. Tulos 4. Tuotos 3. Toimenpiteet Loppukäyttäjien/ rahoittajien intressi 1. Tarve 2. Panos Hankkeen keskeisin intressi Taustaorganisaation keskeisin intressi

36 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 1. Tarve Projektin tarpeen määrittely on periaatteessa yksinkertainen asia Taustalla ovat ne perustelut, jonka tuloksena a) emo-organisaatio on päättänyt hakea projektirahoitusta ja b) rahoittaja päättänyt myöntää hankkeelle rahoituksen Tarpeen taustalla voi olla yhteiskunnallisia, alueellisia, paikallisia, kohde- ja asiakasryhmäkohtaisia, taloudellisia, sosiaalisia jne. perusteluita Tarve pitää pystyä perustelemaan kaikissa yhteyksissä ( hissipuhe )

37 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 2. Panokset Projektin käytettävissä olevat panokset/resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi Käytettävissä olevat henkilöstöresurssit Käytettävissä olevat taloudelliset resurssit Käytettävissä olevat muut resurssit

38 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 3. Toimenpiteet Projektin keskeiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi Vastaa kysymykseen: mitä tehdään projektin aikana? Esim. koulutusta, ohjausta, neuvontaa, konsultaatiota, seminaarien järjestämistä, käsikirjojen tekemistä, liiketoimintasuunnitelmien laatimista, kumppanuuksien luomista jne.

39 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 4. Tuotokset Tuotokset ovat projektin resurssien myötävaikutuksesta syntyneitä aikaansaannoksia Tyypillisiä tuotoksia ovat mm. raportit, julkaisut, käsikirjat, koulutuspäivät, seminaarit, workshopit, mallit, menetelmät, prosessikuvaukset jne. Projektin hyvät (ja huonot) käytännöt/käytänteet ovat myös tuotoksia, jos ne on kuvattu riittävällä tarkkuudella Tuotos ei ole sama asia kuin tulos!!!! Tuotoksilla on välinearvo, sillä niiden avulla voidaan saavuttaa tuloksia, jotka edesauttavat vaikutusten ja vaikuttavuuden syntymistä

40 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 5. Tulokset Tulokset syntyvät aina tuotoksien ansiosta!!! Tuotokset muuttuvat tuloksiksi vasta sen jälkeen, kun tuotokset otetaan pysyvään käyttöön, niitä hyödynnetään normaalitoiminnassa tai niiden ansiosta on opittu toimimaan uudella tavalla Tyypillisiä tuloksia ovat uuden oppiminen, vanhan poisoppiminen, innostuminen, motivoituminen, kiinnostuminen, hyödyntäminen jne. Tulokset ovat eräänlainen vipuvarsi, jonka avulla varmistetaan vaikutusten syntyminen eli tulokset ovat välttämättömiä vaikutusten ja vaikuttavuuden syntymiseksi

41 Keskeiset käsitteet ja sisällöt 6. Vaikutukset ja vaikuttavuus Vaikutukset syntyvät tuotosten ja tulosten yhteisvaikutuksesta Vaikutukset ilmenevät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Vaikutukset voivat olla välittömiä/välillisiä, ennakoituja/ennakoimattomia, aiottuja/ei-aiottuja, taloudellisia, sosiaalisia jne. Kaikki projektin aikana syntyneet vaikutukset eivät välttämättä ole projektin yksin aikaansaamia vaikutuksia, vaan ne olisivat toteutuneet ilman projektiakin Esimerkki työllisyysvaikutukset: Tuotos= koulutuksen järjestäminen 10 hlöllä, Tulos= 6 henkilön työllistyminen tai sijoittuminen jatkokoulutukseen projektin päättymisen jälkeen Vaikutus =työssäolo esim. 6, 12 tai 18 kk projektin päättymisen jälkeen tai tutkinnon suorittaminen jatkokoulutuksesta

42 Esimerkki tämä aamupäivä Tampereella Tarve = Saada tietoa hyviin käytäntöihin liittyvistä asioista Panos = Kaste hankkeen projektihenkilöstön ja muiden koulutukseen osallistuvien käyttämä työaika, järjestäjän tilavaraus, tarjoilut ja koulutusmateriaalit. Kouluttajan eli Timon hankkiminen paikalle. Toimenpiteet = Koulutuksen järjestäminen Tuotos = Alustusmateriaali osallistujille sähköisessä muodossa, hyvien käytäntöjen tunnistamisen apuvälineet, vaikutusketjukorttien täyttöohjeet, sähköiset linkit, tieto hyödyllisistä julkaisuista jne. Tulos = Koulutuksen osallistujat osaavat ja pystyvät hyödyntämään tuotoksia eli pystyvät luokittelemaan hyviä käytäntöjä ja täyttämään vaikutusketjukortit omasta kehittämispilotistaan. Osallistujat oppivat hyödyntämään esimerkiksi hyvät käytännöt tai vaikutusketjuattelua tai muita projektihallinnan apuvälineitä /itsearviointimenetelmiä kehittämistyössään. Vaikutus, vaikuttavuus = Koulutuksen tulokset (hyvien käytäntöjen luokittelu, vaikutusketjukortit jne.) jäävät pysyvään käyttöön osallistujien taustayhteisöissä tai koulutuksen tuloksia hyödynnetään järjestelmällisesti kehittämistyössä jatkossa.

43 Etelä-Pohjanmaan S.O.S hankkeen vaikutusketjukortti VAIHEISTUS OSAHANKKEEN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS OSAHANKKEEN TULOKSET OSAHANKKEEN TUOTOKSET (ml. hyvät käytännöt) OSAHANKKEEN TOIMENPITEET OSAHANKKEEN PANOKSET OSAHANKKEEN TARVE

44 POHJANMAAN S.O.S hankkeen vaikutusketjukortti VAIHEISTUS OSAHANKKEEN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS OSAHANKKEEN TULOKSET OSAHANKKEEN TUOTOKSET (ml. hyvät käytännöt) OSAHANKKEEN TOIMENPITEET OSAHANKKEEN PANOKSET OSAHANKKEEN TARVE

45 PÄIJÄT-HÄMEEN S.O.S hankkeen vaikutusketjukortti VAIHEISTUS OSAHANKKEEN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS OSAHANKKEEN TULOKSET OSAHANKKEEN TUOTOKSET (ml. hyvät käytännöt) OSAHANKKEEN TOIMENPITEET OSAHANKKEEN PANOKSET OSAHANKKEEN TARVE

46 TAMPEREEN S.O.S hankkeen vaikutusketjukortti VAIHEISTUS OSAHANKKEEN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS OSAHANKKEEN TULOKSET OSAHANKKEEN TUOTOKSET (ml. hyvät käytännöt) OSAHANKKEEN TOIMENPITEET OSAHANKKEEN PANOKSET OSAHANKKEEN TARVE

47 S.O.S kehittämishankkeen vaikutusketjukortti VAIHEISTUS KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET KEHITTÄMISHANKKEEN TUOTOKSET (ml. hyvät käytännöt) KEHITTÄMISHANKKEEN TOIMENPITEET KEHITTÄMISHANKKEEN PANOKSET KEHITTÄMISHANKKEEN TARVE

48

49 ESIMERKKI 1: OPINPOLUT MAASTA MAAHAN / SataEdu Oy

50 VAIHEISTUS PROJEKTIN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN TUOTOKSET PROJEKTIN TOIMENPITEET - Lähtömaan koulutusohjelma - Työperusteisen maahanmuuton toimintamalli -Opinpolkuihin liittyviä malleja - Testit (yhteismitallinen) -Osaamiskartoituksen edelleen kehittäminen - Koulutuspäivien päiväkirjat - Verkostomalli hankkeiden välillä -Tutkimus - Lehtiartikkelit -Verkosto- ja seminaaritilaisuudet - Lähtömaan koulutukset (Virossa 3kk, Bulgaria?) - Koulutukset Suomessa. (Vertailevaa tutkimusta jo Suomeen tulleiden ja tulevien välillä suhteessa tehtyyn lähtömaakoulutukseen suhde suomen kielen ja toimintakulttuurin oppimiseen, kotoutuminen. Aineistona esim. Kankaanpään mamut ja perheet, Kesärekryn 6 tilaisuutta) - Infotilaisuuksia eri paikkakunnilla -Yritystilaisuudet - Koulutusten kehittäminen (tehokas lähtömaakoulutus, muuntokoulutus, tutkinnon tunnistaminen, rinnastamislausunnot, työpaikkavalmennus jne.) - Osaamiskartoitusten tekeminen - Tutkimuksellisen tiedon tuottaminen PROJEKTIN PANOKSET PROJEKTIN TARVE -Kokonaiskustannukset euroa -Projektihenkilöstö: päätoiminen projektipäällikkö, projektityöntekijät, kouluttajat, projektisihteerit - Indikaattorit: tavoitteena 120 henkilöä (pääpaino perheissä, ei yksittäisissä tulijoissa), tavoitteena 17 yritystä, ei työpaikka- ja uusi yritys tavoitetta -Läpikäytiin kustannusrakennetta kohta kohdalta Hanketta lähdettiin ideoimaan työperusteisen maahanmuuton hallitusta tarpeesta. Tausta-ajatus oli lähteä liikkeelle rakenteiden kehittämisestä, koulutustarpeista ja kouluttajan roolista (Sataedu). Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja heidän perheensä. Työnantajille annetaan monikulttuurisuuskoulutusta, jolloin he pystyvät aikaisempaa paremmin valmistautumaan maahanmuuttajien vastaanottamiseen. Tarvelähtöisesti on koordinoitu työnjakoa Työhön Satakuntaan! hankkeen kanssa: Työhön Satakuntaan -hanke kohdistuu maahanmuuttajien rekrytointiin ja Opinpolut hanke koulutukseen ja koulutusprosessien kehittämiseen. Hankkeessa pyritään mallintamaan lähtömaan koulutus: millainen koulutus on tehokasta lähtömaassa, miten se toteutetaan hyvin, tarve saada tietoa jne. Kun on riittävästi tietoa, voidaan järjestää kohdennetusti koulutusta. Taustalla tutkimuksellinen puoli vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Korostuu hyvien ja toimivien mallien kehittäminen

51 Esimerkki 2: Puuteollisuuden virtuaalikoulu / WinNova Oy

52 VAIHEISTUS PROJEKTIN VAIKUTUKSET TIIVIS KUVAUS PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN TUOTOKSET PROJEKTIN TOIMENPITEET -Puuteollisuuden virtuaalimalli -Koulutukset valituille kohderyhmille -Non-stop rekrytointimalli opiskelijoiden houkutteluun -Uudet oppimisaineistot -Moodle opetusaineistot opettajille (jatkokehittäminen omin voimin) -Yhteisen koulutusmallin kuvaus -Opiskelijavaihto (amk:t) ja jatkohankkeet (kv-yhteistyö) -Verkostoyhteistyön luominen osatoteuttajien välille (painopiste eri koulutustasojen välisten erojen ymmärtämisessä) yhteiset ohjauskäynnit eri osatoteuttajien luona -Oppimisaineiston kerääminen ja tekeminen (periaatteena se, että jokainen tuottaa oppimisaineiston omista lähtökohdistaanmoodle verkko-oppimisympäristö) -Opetussuunnitelmatyön linkittäminen (uuden opetussuunnitelman työstäminen) -Toimijoiden ja muiden potentiaalisten opettajien verkkovalmiuksien parantaminen koulutettu tekemään aineistoja Moodleen, avattu sosiaalisen median mahdollisuuksia, koulutustapahtumia) - Virtuaalistudion perustaminen (asennetaan puuteollisuuden opetusohjelmistoja, ohjelmistojen testaus) -Rekrytoinnin kehittäminen non-stop opiskelijareittimalli -Kansainvälinen yhteistyö ja opintokäynnit Latviaan ja Liettuaan (vertailukehittäminen puualan koulutukseen muihin maihin Ranska, Latvia ja Liettua, virtuaalimallin kokeileminen) PROJEKTIN PANOKSET -Toteuttajina kaksi pääryhmää: toisen asteen ammattiliset oppilaitokset (Winnova, Sedu ja Salpaus koulutusmallien suunnittelu ja testaus, käyttöönotto) ja amkkumppanit (SAMK, LAMK, TAMK ja virtuaaliamk). Kumppanit osatoteuttajia: aineiston ja asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen -Projektihenkilöstö noin 15 osa-aikaista eri osatoteuttajissa -Hankkeen budjetti euroa -Ulkopuolisia asiantuntijapalveluita (koulutustilaisuudet, aineistojen tuottaminen, ohjelmistojen päivitykset) PROJEKTIN -Puualan vetovoimaisuus kohtalaisen hyvä pl. sahateollisuus. Metsäteollisuuden imago leimautunut alasajoalaksi. Sahateollisuus voi sen sijaan olla tulevaisuuden ala mm. ekologiisesti. Upea oppimisympäristö on ollut aikaisemmin Porin metsäopiston entisissä tiloissa, mutta ei enää. Tämän tilalle tarvittiin monimuotomalliin perustuva

53 Tarvitaan hyviä käytäntöjä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi

54 Kiitokset kiinnostuksesta! Lisätietoja: Kuvat: www. istockphoto.com

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot