HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN"

Transkriptio

1 HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN Timo Aro Timo Aro 2012

2

3

4

5

6 Hyvä käytäntö ei ole sama asia kuin hyvä hanke Suurin osa hyvyydestä on piilossa. Kerrotuksi tulee jäävuoren huippu, kun ratkaiseva osa onkin pinnan alla Hyvää käytäntöä ei siirretä, vaan hyvää käytäntöä koskevaa tietoa Tarvitaan hyviä käytäntöjä hyvien käytäntöjen levittämiseksi

7 KOKEILU INNOVAATIO (PROJEKTI)- TUOTOS IDEA UUSI TUOTE TAI PALVELU (PALVELUTUOTE) MALLI, MENETELMÄ, PROSESSI

8

9 C B A

10 5. Vaikutus 4. Tulos 4. TUOTOKSET 1. Tarve 2. Panos 3. Toimenpiteet Hankkeen keskeisin intressi Emo-organisaation keskeisin intressi Loppukäyttäjien/ rahoittajien intressi

11 Hyvä käytäntö liittyvät toimijoiden väliseen oppimiseen, tiedonsiirtoon ja kokemustenvaihtoon Hyvä käytäntö on koettu toimivaksi arvioinnin ja muun dokumentaation perusteella omassa toimintaympäristössään. Hyvä käytäntö on määritelty, kuvattu ja pakattu yleistettävissä ja siirrettävissä olevaan muotoon EU:n rakennerahastohankkeissa hyvä käytäntö viittaa tavallisesti sellaisiin toimintatapoihin, joilla on yhteiskunnallisesti positiivisia vaikutuksia ja jotka tuottavat positiivista muutosta

12 Hyvissä käytännöissä on usein vahva kontekstisidonnaisuus aikaan, paikkaan ja toimintaympäristöön, mutta eivät ole sellaisenaan suoraan siirrettävissä. Olennaista kuka määrittelee mikä on hyvä käytäntö: hyvyys on aina katsojan silmissä eli se voi saada eri merkityksen hankkeen, taustaorganisaation, ohjausryhmän, kumppanin, käyttäjän, tilaajan jne. näkökulmasta Perustuu usein eri näkökulmien ja osapuolien näkemysten yhteensovittamiseen ja ne ovat suhteessa johonkin aikaisempaan Vaatii tuekseen arviointi-, palaute- ja muuta dokumentointitietoa, jonka perusteella hyvyys tai paremmuus voidaan todentaa: avainsanoja toimivuus, käyttökelpoisuus, muutos, parannus, siirrettävyys ja hyödynnettävyys

13

14 Kehittämistoiminnan resurssit per yksilö/toimenpide Osaamisen kehittyminen

15 Kehittämistoiminnan verkosto-osaaminen Osaamisen kehittyminen

16 Kehittämistoiminnan osaaminen ja erityisasiantuntemus Osaamisen kehittyminen

17 Kehittämistoiminnan yksilöllisyys Osaamisen kehittyminen

18 Kehittämistoiminnan projektituotokset (tuotteistaminen, hyvät käytännöt jne.) Osaamisen kehittyminen

19 Normaalitoiminnan rajalliset resurssit Osaamisen kehittyminen

20 Normaalitoiminnan tiukat budjetit ja menokuri Osaamisen kehittyminen

21 Normaalitoiminnan jatkuvat organisaatiomuutokset Osaamisen kehittyminen

22 Normaalitoiminnan asiakastyön krooninen kiire Osaamisen kehittyminen

23 Normaalitoiminnan henkilöstön ylikuormitus Osaamisen kehittyminen

24 Normaalitoiminta: - Rajalliset resurssit -Tiukat bujdetit -Kiire -Ylikuormitus -Jne. Timo Aro 2012 Kehittämistoiminta: -Resurssit -Verkostot - Erityisosaaminen - Hyvät käytännöt -Yksilöllisyys -Muutosherkkyys -Jne. Satakunnan ESR-hankkeet ESR-hankkeet keskimäärin Normaalitoiminta

25 Hyvän käytännön ensimmäinen käyttäjäpolvi Tuotteistaminen / mallintaminen Hyötyjen ja haittojen arviointi Hyvän käytännön toinen käyttäjäpolvi Lähde: Paju 2007

26

27

28

29 Ketkä tunnistavat? Hyvän käytännön tunnistamisen foorumit Hyvän käytännön tunnistamisen tietoperusta kriteerit Projektissa kehitetty toimintamalli, työtapa jne. Tarve- ja kysyntälähtöisyys Tuloksellisuus (tai toimivuus) Käytettävyys ja hyödynnettävyys Siirrettävyys ja levitettävyys Projekti (ml. ohjausryhmä) Projektin yhteistyötahot (sidosryhmät ml. asiakkaat) Emo-organisaatio Rahoittajat Lähde: Aro & Kuoppala 2002, Hyvien käytäntöjen käsikirja Hyvä käytäntö!

30 Vaihtoehtoiset tavat tunnistaa hyviä käytäntöjä: Timo Aro 2012 I Hyvien käytäntöjen luokittelu hankkeen elinkaaren mukaan II Hyvien käytäntöjen luokittelu teeman mukaan III Hyvien käytäntöjen luokittelu eri toimijoiden mukaan IV Hyvien käytäntöjen luokittelu sisäistä kehittämistyötä palveleviin työ- ja toimintatapoihin (=työkäytännöt) sekä yleistä ja laajempaa merkitystä omaaviin projektituotoksiin (=työ-, prosessi- ja menetelmäkäytännöt)

31 1. Työ- ja toimintatapoihin liittyvät käytännöt (työkäytännöt): Hanketyöhön liittyvät työkäytännöt, jotka palvelevat ensisijaisesti projektin tai sen taustaorganisaation sisäistä kehittämistyötä Kevyt hanketta tai omaa organisaatiota palveleva kuvauspohja 2. Substanssiin ja tuotoksiin liittyvät käytännöt (tuote-, prosessija menetelmäkäytännöt) Yleisempää ja laajempaa merkitystä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, järjestelmä-, rakenne- ja lainsäädäntötason muutoksia tai parannuksia Perusteellinen ja suunnitelmallinen kuvauspohja

32 99 % työkäytäntöjä Timo Aro 2012

33

34 Hyvän työkäytännön tiivis kuvaus Hyvä työkäytäntö A: Hyvä työkäytäntö B: Hyvä työkäytäntö C: Hyvä työkäytäntö D: Perustelut: Mikä tekee käytännöstä hyvän? Millä tavalla käytäntöä hyödynnetään hanke- ja arkityössä?

35 KUVAUS: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti ja ymmärrettävästi siten, että ulkopuolinen ja asiaa tuntematon ymmärtää mistä on kyse Hyvä käytäntö A Valmennusopas Opas sisältää työhönvalmennukseen ja ammatilliseen valmennukseen liittyvät osiot, itsearvioinnin sekä työllistymispolun suunnittelun. Hyvä käytäntö B Seurantajärjestelmä Excel- taulukointijärjestelmä, jonka avulla seurataan asiakkaan työllistymispolun etenemistä. Hyvä käytäntö C Työelämäyhteistyömalli / ns. Roihuvuori-malli Yhteistyömalli, joka on toteutettu Amipajan ja Roihuvuoren vanhusten palvelukeskuksen välillä. Mallissa Amipaja tarjoaa Roihuvuoren palvelukeskukselle mm. ulkoilutusapua ja palvelukeskus amipajalaisille tev- ja ptt-paikkoja. Yhteistyön tavoitteena on pajalaisten pääsy tev- ja PERUSTELUT Mikä tekee käytännöstä hyvän? Jos kyse tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännöstä, niin millaiseen todennettuun näyttöön hyvyys perustuu? Opas tukee ohjausprosessia, ammatillisten valmiuksien oppimista sekä työllistymispolun rakentumista. Opas vahvistaa asiakkaan valmiuksia itsearviointiin, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden havaitsemiseen sekä tukee maahanmuuttajien ammatillisen sanaston kehittymistä. Oppaasta on tullut asiakkailta myönteistä palautetta. Seurantajärjestelmä antaa ajantasaista tietoa asiakkaan työllistymistilanteesta seurantajakson aikana. Yhteistyö on tuottanut runsaasti tev- ja palkkatukipaikkoja, jotka ovat johtaneet asiakkaan pääsyyn ammatilliseen koulutukseen tai normaaliin työsuhteeseen. Palvelukeskus puolestaan saa valmennuksen läpikäyneitä, motivoituneita harjoittelijoita ja potentiaalisia työntekijöitä. Toivotut tulokset ovat toteutuneet. KÄYTTÖTARKOITUS: Millä tavalla käytäntöä tullaan hyödyntämään ns. normaalitoiminnassa? Opasta voi käyttää sellaisenaan tai soveltuvin osin /soveltaen koulutuksissa, projekteissa yms. Seurantajärjestelmää voi soveltaa vastaavanlaisissa koulutuksissa sellaisenaan. Mallia voi sellaisenaan soveltaa koulutuksissa ja valmennuksessa.

36 KUVAUS: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti ja ymmärrettävästi siten, että ulkopuolinen ja asiaa tuntematon ymmärtää mistä on kyse Hyvä käytäntö C TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY Aikuisten työpajaan liittyvä poikkihallinnollinen työryhmätyöskentely Porvoon alueella PERUSTELUT Mikä tekee käytännöstä hyvän? Jos kyse tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännöstä, niin millaiseen todennettuun näyttöön hyvyys perustuu? Asiakasprosesseja suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Läheinen yhteistyö Te-toimiston kanssa, projektilla on Te-toimistossa vastuuvirkailija Kuukausittaiset palaverit, joissa avoin ilmapiiri, toiminta dokumentoidaan (pöytäkirjat). Kaikki asiakkaiden keskeiset tahot edustettuna: - TE-toimisto - TYP - Kaupunki - Seurakunta - Edupoli Osallistuvat tahot tietävät mitä muilla tahoilla on tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Suunnittelee ja ohjaa pajan/projektin toimintaa. KÄYTTÖTARKOITUS: Millä tavalla käytäntöä tullaan hyödyntämään ns. normaalitoiminnassa? Työryhmätyöskentelyä on hankala ohjeistaa tai siirtää muuhun ympäristöön. Toiminnan sujuvuus perustuu pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin. Suhteita eri tahoihin voi hyödyntää muissa Edupolin koulutuksissa.

37 KUVAUS: Hyvän käytännön kuvaus tiiviisti ja ymmärrettävästi siten, että ulkopuolinen ja asiaa tuntematon ymmärtää mistä on kyse PERUSTELUT Mikä tekee käytännöstä hyvän? Jos kyse tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännöstä, niin millaiseen todennettuun näyttöön hyvyys perustuu? KÄYTTÖTARKOITUS: Millä tavalla käytäntöä tullaan hyödyntämään ns. normaalitoiminnassa? Hyvä käytäntö A Mahdollisuuksien Metropolikoulutuskokonaisuus Pitkäaikaistyöttömille tuettuja koulutuspolkuja kohti työelämää, asiakaslähtöisyys suunnittelun perustana. Palvelukeskusten, kouluttajien ja projektin roolin muotoutuminen uuden koulutusväylän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Dokumentoidaan ja tuotteistetaan koulutuskokonaisuus pilotoinnista saadun kokemuksen avulla. Pysyväiskäytäntö, joka voidaan siirtää toteutettavaksi valtakunnallisesti. Hyvä käytäntö B Projektin toteuttamat tapahtumat ja tilaisuudet (seminaarit, verkostotapahtumat, koulutustilaisuudet) Osallisuuden lisääntyminen ja vertaisoppiminen. Verkostojen luominen. Kaksisuuntainen tiedottaminen Toimijoiden tiedonsaanti paranee ja toimintaedellytykset paranevat. Luodaan käytäntöjä verkostomaiselle yhteistyölle. Hyvät käytännöt voivat siirtyä perusorganisaatioille esim. TE-hallinto ja kuntien työllistämispalvelut. Hyvä käytäntö C Välityömarkkinoiden koordinaatiorooli: Tiedon kerääminen ja välittäminen Toimijoiden yhteistyörakenteiden edistäminen Hyvien käytäntöjen saattaminen näkyvämmäksi Rakenteiden ja toimintojen sisällyttäminen uuteen toimistoverkkomalliin

38

39 6. Tekijät 5. Näyttö 1. Nimeäminen ja kuvaaminen TUOTE-, MENETELMÄ- JA PROSESSI- KÄYTÄNNÖN KUVAUS 2. Toimintaympäristön ja toimijoiden kuvaus 3. Resurssit 4. Prosessikuvaus

40 TUOTE-, PROSESSI- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖN KUVAUSLOMAKE 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen 2. Toimintaympäristön ja toimijoiden kuvaus 3. Resurssit. 4. Prosessi(kuvaus) 5. Näyttö 6. Tekijät + Levittämis- ja vakiinnuttamissuunnitelma Timo Aro 2012

41 Ensimmäinen vaihe on hyvän käytännön nimeäminen. Nimeäminen on tärkeää niin erottautumisen kuin kiinnostavuuden herättämiseksi Nimeämisen ja sisällön välillä on kuitenkin oltava vahva yhteys Kuvaaminen kannattaa toteuttaa siten, että niin asiaa tunteva kuin ulkopuolinen ymmärtävät, mistä on kyse, mikä tekee käytännöstä hyvän ja mihin ongelmaan haetaan ratkaisua Keskeiset avainsanat Kuvaamiseen kannattaa käyttää runsaasti aikaa!!! Timo Aro 2012

42 Kuvaa hyvän käytännön toimivuuden kannalta keskeiset toimijat. Keskeiset verkosto- ja kumppanuussuhteet Millaisia toimijoita hyvä käytäntönne toimivuus edellyttää? Minkälaista osaamista toimijoilta edellytetään? Millainen on asiakkaan/käyttäjän/tilaajan/rooli hyvän käytännön toimivuuden kannalta? Kuvaa millainen on hyvän käytännön kehittämiseen, levittämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyvä toimintaympäristö.

43 Kuvaa, millaisia välttämättömiä tekijöitä (resursseja) käytännön toimivuus edellyttää. Erittele ja kuvaa erityisesti ne tekijät, jotka ovat juuri kyseisen käytännön kannalta välttämättömiä tekijöitä. Mitä resursseja tarvitaan? Resurssit voivat olla raha-, aika- ja henkilöresursseja Millaista rakennetta hyvä käytäntö edellyttää? Rakenteet voivat olla laitteita, ohjelmistoja, tiloja, laitteita ja verkostoja.

44 Kuvaa käytännön toiminnallista puolta. Erittele mahdollisuuksien mukaan käytännön kuvaamisen eri vaiheet ja se, millaista toimintaa kultakin toimijalta kussakin vaiheessa edellytetään. Kuvaa kehittämisprosessi, jonka tuloksena käytäntö on syntynyt (muista, että prosessi määritellään yleensä toimintojen ketjuksi tai sarjaksi Minkälaisen toimenpiteiden, toiminnan ja toimintojen avulla hyvä käytäntönne syntyy? Millaisista vaiheista toiminta koostuu? Nimeä päävaiheet!!!!

45 Millaista näyttöön perustuvaa todennettua tietoa on hyvän käytännön hyvyydestä Kokemus- ja tutkimusperäinen tieto: miten tieto on kerätty ja mitä tieto osoittaa (positiivista/negatiivista)? Käytännön toimivuus ja vaikuttavuus Muiden vastaavien hankkeiden tuotokset, tulokset ja vaikutukset Arviointi-, pilotointi-, palaute-, laatu-, ja muu dokumentoituun tietoon perustuva tieto Toistettavuus Kuvaa oletettuja tuloksia ja vaikutuksia, jos hyvä käytäntö siirtyy osaksi niin sanottua pysyvää toimintaa

46 Hanke Henkilöt/asiantuntijat Yhteystiedot Linkit

47 Kuvaa lyhyesti levittämis- ja vakiinnuttamissuunnitelmanne vaihe vaiheelta Mitkä ovat ennakoitavissa olevat levittämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyvät haasteet tai ongelmat? Onko niitä? Ovatko ne vältettävissä tai ratkaistavissa? Miten?

48 TUOTE-, PROSESSI- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖN KUVAUSLOMAKE 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen 2. Toimintaympäristön ja toimijoiden kuvaus 3. Resurssit. 4. Prosessi(kuvaus) 5. Näyttö 6. Tekijät + Levittämis- ja vakiinnuttamissuunnitelma Timo Aro 2012

49 Case-esimerkki hankkeesta, jonka asiakkaita olivat alle 25-vuotiaat työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat Timo Aro 2012

50

51

52 Koulutuksen toinen osa ( klo ) toimii hyvien käytäntöjen kokemustenvaihtofoorumina Jokainen hanke/kokeilu esittelee kolme hankkeen työkäytäntöä ja yhden tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännön. Hankkeille jaetaan sähköisesti lomakkeet niin työkäytäntöjen kuin tuote-, menetelmä- ja prosessikäytäntöjen kuvaamiseksi. Työkäytännöt kuvataan ja esitetään tiiviisti, mutta tuote-, menetelmä- ja prosessikäytäntöjen kuvauslomakkeiden tekemiseen ja esittämiseen varataan enemmän aikaa. Kokemustenvaihtofoorumissa jokainen hanke/kokeilu esittää vuorollaan omat työkäytäntönsä (5 min.) ja yhden tuote-, menetelmä- ja prosessikäytännön (10-15 min.). Jokaisen esittelyn jälkeen asiantuntijaraati esittää kriittisen rakentavia ja arvioivia kysymyksiä hyvän käytännön sovellettavuudesta ja siirrettävyydestä. Asiantuntijaraatiin kutsutaan 3-5 henkilöä (esim. rahoittaja, TE-toimiston/TYP:ien edustaja, koulutusorganisaation edustaja, Välkyn edustaja ja ulkopuolinen arvioitsija/tutkija). Hankkeiden kuvauslomakkeet ja asiantuntijaraatien keskustelu dokumentoidaan Välkyn toimesta Timo Aro 2012

53 Samantekevää, onko kissa musta vai valkoinen, kun se vain nappaa hiiriä - Kiinalainen sananlasku -

54 K I I TO S! Yhteystiedot:

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot