Sivu Y-tunnus: L-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1 27.11.2006 Y-tunnus: 196476L-3"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHATTITUS Kauppareki steri J erj e stel,mh Sivu Y-tunnus: L-3 YHTI CiJ;iRJESTYS Yritys- j a yhtei sotunnus : 1"96476L-3 Yhti ij : Vaakonparkki Oy KH,sittelevii toimi sto: Kauppareki steri Arkadi ankatu 6 A 00L00 Hel"sinki, puh Jaf j ennijksen si sdlt6: Voimassaoleva yhti<5 j Arj estys.ll Voimassaoloaika. 11, Laki ulkomaalai sten selr6 erbiiden yhtei sci j en oikeudesta omi staa j a hallita kiinteetii omaisuutta j a osakkeita on kumottu L. L. L993. $i ihen perustuvat yhti ii j iir j stys - j a shhntomddrdykset sekd sen no j al l" a tehdyt merkinndt ovat mi tdttomi d. Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterij iirjestelmhstd. Patentti- j a rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirj a on alkuperiiinen i Iman allekir j oitusta.

2 Y- tunnus : L- 3 Sivu 1 / VAAKONPARKKI OY -NIMISEN OSAKEYHTION YHTTOTANUESTYS L S Yhtiiin toiminimi on Vaakonparkki Oy j a kotipaikka Tampere. 2$ Yhtiijn toimialana on omistaa j a hallita Tampereen Epiliin kaupunginosan LL45 korttelin tonttia nro 12 ja sille rakennettavaa autohallia, autokatoksia j a autopaikkoj a sekd rasiteoikeuden perusteella saman korttelin tontei IIa nrot L3 j a 14 sijaitsevaa rnaanalaista autohallia ja tontilla nro 1.5 si j ai tsevi a autopaikkoj a. 3 $ Yhtion osakephiioma on nel- j iikymmentdkaksituhatta seitsemhnsataaseitsemiinkymmenth (42.77O) euroa. Osakkeiden nimelli sarvo on kymmenen ( 10 ) euroa. 4$ Osakkeet tuottavat oikeuden hallita auto- ja moottoripyordpaikkoj a, autokatospaikkoj a j a autopaikkoj a seuraavasti (mp = moottoripy$rflpaikka) : Auto - /mp-paikan Pinta- Osake- Osakkeiden j a osakeryhmhn a1a m2 luku numerot nume ro Auto - /np-paikat Taso L Hallipaikat: L I 9 L0 11 T2 1"3 t4 1"5 mp 16 T7 1B L9 20 2T ,0 7,Q L5r0 L L01" -01" ol ,5L ol Q , o O469 o+70-q Q

3 29 31" s ,40 4l B L t2,5 r2,5 tz,5!2,5 r2,5 l2,5!2,5 2Q,0,+0 Y- tunnus : Sivu O Q " "050-L "1"00-1L24 1L " 150 -LL7 4 r.175- L L224 L2-L I L299 1, r ,399 L4, L4-L464 Taso 2 Avopaikat: t 62 HaI llpaikat: B t Inp 74 7s "2,5 15,0 I2,5 t2,5 7,O L L l" " 590- L L l.689 L690-17L4 r.715-1"744 t L Bl l" J L

4 BO 8L Avopaikat: B " L5,0 L I 3 2AL B Q B tL3 2Lt L L64-2tBB 2LB9-22L L B L3 24L s Y- tunnus : L96476L-3 Sivu 3 Taso 3 Avopaikat: L0L LO2 L03 Hal lipaikat: L06 r.0 7 l, LL1 Ll2 1L3 Avopaikat; 11,4 1t5 LL6 TL L20 13r5 13,5 L3,5 L3, BB 2489-L3 1, L3 26L L L Bg5 ^29L9 292A Taso 4 Avopai kat : L2L L22 t23 t24 L i3,0 1-2, so J L47

5 L26 L t28 t29 1, 131 L L5,0 J'2,5 1"3, " 48-33"72 31" 73-32A Y- tunnus : L9647 6t-3 Sivu 4 Taso 1 Autokatospaikat: L r.3 6 L37 L3B Pihapaikat: l.4 L L L44 L4s 15, 0 J"2,5 15,0 J"2, B Bg ,- 363I Pihapaikat tonti lia 15 : L46 L47!2,5 148 li,s 149 L50 LZ,s , 5 L52 lt,s L53 L2, L2,5 L58 ]-2,5 1"59 L2,5 160 L2,5 L61 L2, "2,5 164 r2, L2,5 J,67 J"2,5 168 L2, z r.3 37L L L4-393 I ggB L B LJ g 4L L Bg 4L8g-42L Taso L Hal lipaikka: 170 mp 7,0 L

6 Y-tunnus: L9647 6L-3 Sivu 5 5S YhtiUkokous m6iirhd osakkeenomi sta j ien hallitsemi staan autoja moottoripydrdpaikoista suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeeseen. Hoitovastike mddrhtiidn pinta- a L an mukaan kui tenkin si ten, ettil autokatospaikoista suoritettava hoitovastike on 0,6-kertainen ja avo- sekei pihapaikoi sta suoritettava hoitovastike 0, 3-kertainen autohalli ssa sij aitsevien auto- j a moottoripydrhpaikkoj en hoitovastikkeeseen verrattuna. Rahoitusvastike mddrh.thhn lainoi ttain j a on lainoittain samansuuruinen j okai selta paika I ta. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomi staj al.ta peritthvd vastike lasketaan vastaamaan hdnen osuuttaan yhtion kaikista muista paitsi 6$:ssd mainituista lainoista aiheutunei sta menoi sta. Mi lloin osakkeenomi staj a on maksanut lainaosuudestaan vain osan, Iasketaan hiinen osaltaan vastike siten, ettti siihen edelld mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden Iisdksi Iasketaan kuuluvaksi osakkeenomi staj an vield maksamattoman Iainaosuuden yhtiolle aiheuttamat menot. 6 $ Yhtiijn uud.i srakentami sta varten otetaan kaksi lainaa. La j.na 1 mhdrdltddn euroa paikkaa kohden rasittaa kaikkia autohalli- j a mp-hallipaikkoj a, autokatospaikkoj a sekd avo- j a pihapaikkoja. Laina 2 mdhrhlthdn euroa paikkaa kohden rasittaa vain paikkoj a 1-58, j a l}+-ll3. Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiolle auto- ja moottoripyorh.paikko j en lukumhdrhn mukaan l askettavan o suuden kiintei stijn rakentami sta varten otetui sta yhtidn pitkdaikai si sta tai niith vastaavista lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen mdhrhhmind aikoina. HaIIitus voi mdiirete kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserdn suuruuden. Osakkeenomistaj ilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhticin on viipymdttd k6ytett6,vd yhti6n laino j en lyhentiimi seen. Lainaosuusmaksut on meih,riittiivii siten, ettd osuussuorituksena kertyville varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisdksi siith, menevii korko Laslrettuina siihen phivhhn saakka, j o I loin yhti ii o suussuori tukse IIa lyhentiiii vastaavia lainoj aan. Jos yhtitj osuussuorituksella lainoj a J.yhennettHe s sh j outuu maksamaan enemmein kuin o sakkeenomi sta j a on Lainaosuutena j a muina maksulna suorittanut, osakkeenomistaj an on korvattava yhtidlle ttistii aiheutunut Ii shmeno. 7$ Yhtiiille on hal"litus, johon kuuluu 3 F 5 varsinaista jdsentbi. Hallituksen j Hsenten toimikausi piiiittyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtitjkokouksen piisttyessii. 8$ HaIIitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheen j ohta j an kutsusta niin usein kuin yhtiiin asi at sitd vaativat. Hallitus on piiiitcisvaltaj.nen, kun enemmiin kuin puolet hallituksen

7 Y-tunnus: I-3 Sivu 6 j Hseni sth on ldsnd. Asi at ratkai stain enemmi stdpddtoksin. Adnten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi puheenj ohtaj an vaal i s sa arpa. 9$ Yhti6tIe on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden j a mhh.rhysten mukaan hoitaa yhti6n hallintoa. Toimitusj ohtaj a ei saa toimia halrituksen puheenj ohtaj ana. Toimitusj ohtaj alle maksettavan palkkion mhhrdd yhti6n haliitus. 10$ Yhtion toiminirnen_ Ti"j oittaa hallituksen puheenj ohtaj a j a toimi tus j olf-t: a, kympikin yksin tsi kaksi hai titutsen j Hsentd yhdess6 taikka halj.ituksen siihen oikeuttamat henki liit kaksi yhde s sd. 11S YhticissH' on yksi tilintarkastaja ja hdnelld yksi varamies. Ti Lintarkasta j an toirnikausi paettyy ensimmlli sen vaali a seuraavan varsinai sen yhti dkokouksen phattye s se. 12S Yhticin- ti ti phhtetdlin kalenterivuosittain. Ti linphgtcis on vahintddn kuukautta ennen varsinai sta yhticjkokousta toimitettava ti lintarkaltaj ai Ie, j onka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hal"litukselle viihintiidn kahta viikkoa ennen varsinaista yhti okokou sta. I 3 $ Varsinai si a yhti dkokouksi a pidethdn vuosi ttain yksi huhtikuun loppuun mennessei hallituksen mhhthhmhnh paivana. Ylimiiiirdinen yhtiokokous pidetddn, kun hal"litus niin p6tittiiii tai se Lain mukaan on pidettava. 14$ Kutsu yhtiokokoukseen toimitetaan kirjalllsesti kullekin osakkeenomistajaj.le osakeluetteloon merkilylle osoitteella. Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan nel j d viikkoa j a viimeisthd,n viikkoa ennen kokousta. 15$ Varsinaisessa yhticikokouksessa on: esitettiivii ti linphhtcis, j oka kh,sitteai tuloslaskelman, tnseen ja toimintakertomuksen, sekh tirintarkastuskertomus I phhtetthvh tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta pdhtettavd vastuuvapaudesta hallituksen j Hseni J.Le j a toimitusjohtajalj.e, sekd t pddtettdvh toimenpi tei stii, j oihin vahvi stetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta mbidrhtthvh o sakkeenomi sta j i en yhti 6I Ie suori tettavan vastikkeen suuruus mhhr6ttdvh halj.ituksen j Hsenten j a tilintarkastaj an palkkiot esitettiivd selvitys rakennusten keyttd- j a huolt;-ohj een mukai si sta sekh mui sta suori tetui sta kor j j a huo rtotoimenpi tei sth j a tarki stuksi sta "iruvahvi stettava talousarvi o phiitettiivh hallituksen j Hsenten lukurntiiriisth j a valittava heiddt, sekii vari ttava ti lintarkastaj a j a varati rintarkastaj a.

8 Y-tunnus: L Sivu 7 L6 $ Osal'.keenomi sta j i l Ia on yhtiijkokouksessa yhtii monta iiiintd kuin osaket:akin, j a on poissa olevatla oikeus kiiyttiiii Hdnival*-ansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Kukaan ei kuite:rkaan saa EiHnestdd enemm6llii kuin viidennej.lh osalla (L/5) kokcui:seen osaa ottavien yhteenlasketusta HHnimdHrHstH. i. s: a-- ratkai staan yksinkertai sej. La ddnten enemmi st61ih, e I l-ei - a: s sa oie toi sin siiddetty. AHnten j akautuessa tasan ratkai staan '.'aalrt arvaj"j,a, mutta muissa asioissa tulee peetbkseksi puheenj ohtaj an kannattama mielipide.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE ILIITEAI KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Kaupunginvaltuusto on 6.6.2012, 195 päättänyt hyväksyä 14.10.2011 päivätyn Terveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelman.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O29553939'J.

Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O29553939'J. ll PATENTT. JA REKSTERHALLTUS Kauppanekistenij Arj estelmd Sivu 1 45.11.20'J.3 Y-tunnus: O252239-8 YHTO]AR]ESTYS Ynitys- ja yhteisdtunnus : O252239-8 Kauppanekisteninumenl 35.335 Yhtil Asunt-sakeyhti Cneutzkatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: FIT Biotech Oy 15.06.2015 17:54:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.06.2015 Toiminimi: FIT Biotech Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0984183-4 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot