PL 49 (Itatuulentie 2 A)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 49 (Itatuulentie 2 A)"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu Yritys- ja yhteisötunnus: Kaupparekisterinumero: Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon maistraatti PL 49 (Itatuulentie 2 A) Espoo, puh Jäljennöksen sisältö: Voimassaoleva yhtiöjarjestys Voimassaoloaika Laki ulkomaalaisten seka eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu Siihen perustuvat yhtiöjarjestys- ja saäntömaaraykset seka sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä. Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijarjestelmastä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

2 As Oy lirisrannan yhtiöjärjestys Sivu Yhtiön nimi on Asunto Oy lirisranta ja kotipaikka Espoo. 2 5 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita m2:n suuruista kiinteistöä, kiinteistötunnus seka kiinteistölla olevia asuin- ja muita rakennuksia, joiden rakennuksissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajille asunnoiksi 3 5 Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on kaksituhatta kahdeksansataaviisikymmenta euroa ja seitsemänkymmentäyhdeksän senttiä (2.850,79) jaettuna tuhanteen kuuteensataanyhdeksaänkymmeneenviiteen (1.695) 1,68 euron (ei tarkka arvo) nimellisarvoiseen osakkeeseen. 4 5 Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan yhtion omistamissa taloissa olevia asuinhuoneistoja seuraavan selitelman mukaan. Huoneisto nro laatu P-ala Osakkeiden m2 nrot lkm Jokaisen huoneiston käyttöön on varattu yksi asuntokohtainen katettu nimetty autopaikka, yksi venepaikka seka yksi nimetty varastotila (pinta-ala 2 m2) kylmästä ulkovarastosta. Piha-alueet ovat yhtiön hallinnassa eikä niitä ole jaettu huoneistokohtaisesti. Hallitus päättää venepaikkojen tarkoituksenmukaisesta jaosta huomioiden veneiden maarankoon, syvayksen ja rajoitukset. Yhtiön valittömassa hallinnassa on lämpökeskus laitteineen ja sailiöineen. 5 5 Yhtiökokous maaraa osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista suoritettavan vastikkeen suuruuden. Vastike jaetaan hoito- ja rahoitusvastikkeeseen seka vesimaksuun. Vastikkeen maksuaj an ja -tavan maaraa yhtion hallitus. Rahoitusvastiketta peritään 6 5:ssä mainittujen kustannusten kattamiseksi. Hoito- ja rahoitusvastikkeen perusteena on 4 :ssa mainittujen pinta-alojen suhde. Vesimaksun perusteena käytetään huoneistossa asuvien henkilöiden lukumaaraa.

3 Sivu 2 6 Osakas on oikeutettu maksamaan osakkeitaan vastaavan osuuden yhtion lainoista suorittamalla yhtiölle yhdellä kertaa velkaosuuttaan vastaavan rahamäärän kustakin yhtiön lainasta. Yhtiön on käytettävä varat välittömästi kysymyksessä olevan lainan maksuun. Tällä tavoin lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi maksetulta lainaosuudelta yhtiölle aiheutuneista menoista. I 7 Hoito- ja kunnossapitovastuun jakautuminen Kunnossapitovastuu yhtion ja osakkeenomistajan välillä jakautuu seuraavasti: Yhtiö vastaa seuraavasti hoidosta ja kunnossapidosta: a) yhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat (ks. 4 ), laituri, yleiset piha-alueet seka näissä olevat koneet ja laitteet sekä jateaitaukset b) pihalla olevat viemäri- ja sadevesilaitteet ja johdot, salaoj at, j ate- ja sadevesisailiöt seka sähkö, vesi-, kaukolampö-, tietoliikenne- yms. johdot c) alkuperaiset rakenteet, rakennuksen ulkoverhoilu, sokkeli, katto ja vesikatto seka sadevesi j arjestelma d) vesi- ja kaukolampölaitteet ja -johdot putkikanavassa huoneistokohtaiselle sululle asti, sulut seka erikseen yhteiset vesipostit huoneiston sisalla olevine johtoineen e) sahkölaitteet ja -johdot huoneistokohtaiselle sähkökeskukselle asti seka sähkökeskus f) Talojen pääsisaankäynnin valaistus g) antenni j arj estelma ja puhelinj arjestelma seka naihin liittyvat johdot huoneiston ensimmäiseen (= tulevan johdon kiinnityspiste, josta se voi haaroittua edelleen) jakorasiaan ml. asti h) alkuperaiset savuhormit seka koneellinen ilmastointijarjestelma hormeineen ja huippuimureineen i) muu kuin jäljempänä määritelty osakkaan kunnossapitovastuuseen kuuluva kunnossapito j) kaupunkikuva Osakkeenomistaja vastaa seuraavasti hoidosta ja kunnossapidosta: a) asunto-osakeyhtiölain mukainen kunnossapitovastuu seka vastuu kaikista hallitsemassaan huoneistossa jo tehdyistä tai tehtävistä muutostöistä b) viemärilaitteet ja -johdot huoneiston sisalla ulkoseinaan asti c) vesi- ja lämpölaitteet ja -johdot huoneiston sisalla huoneistokohtaiselta sululta lähtien d) sahkölaitteet ja -johdot huoneiston sisalla huoneistokohtaiselta sahkökeskukselta lähtien e) huoneiston sisapuoliset ikkunat f) ulkoverhoi~ussa olevat ja muut osakkaan ulos asentamat valaisimet ja huoneistokohtaiset vesipostit g) antenni j arj estelma ja puhelinj arj estelma seka naihin liittyvat johdot huoneiston sisalla ensimmäisestä jakorasiasta

4 lähtien Sivu 3 Mikali kosteus- tai muu vaurio aiheutuu rakennuksen ulkoverhoilun (seinät ja katto) tai alkuperäisten rakenteiden läpi tulevasta vedestä tai muusta aineesta, kunnossapitovastuu on yhtiöllä Edellä esitetystä vastuunjaosta riippumatta on kunnossapitovastuu palovahingon osalta kuitenkin aina yhtiöllä. Mikali huoneiston kosteus- tai muu vaurio aiheutuu siitä, ettei yhtiön toinen osakas ole huolehtinut kunnossapitovastuustaan, vastuunsa laiminlyönyt osakas vastaa tästä aiheutuneesta vahingosta vahinkoa kärsineelle osakkaalle tai yhtiölle. Mikali osakkeenomistaja laiminlyö vastuullaan olevan välttämättömän kunnossapitotyön suorittamisen ja laiminlyönti saattaa aiheuttaa yhtiölle tai sen rakennukselle vahinkoa, yhtiölla on oikeus suorittaa tällainen kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella. Osakkeenomistajan tulee tässä tarkoituksessa varata yhtiön edustajalle ja korjausmiehille tilaisuus päästä huoneistoon asiantilan toteamiseksi ja korjauksen suorittamiseksi. 8 5 Yhtion asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen- Hallituksen jäsenten toimikausi paattyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen paattyessa. 9 3 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat ja on paatösvaltainen, kun kaksi jäsentä on paikalla ja nämä ovat päätöksestä yksimieliset. Hallitus valitsee yhtiölle isännöitsijän ja mahdolliset muut työntekijät Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää oikeuden kirjoittaa toiminimen per procuram Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tehtävä paattyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen paattyessa Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille viimeistaan kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistaan kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemista muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin usein kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun osakkaat, jotka yhteensä edustavat

5 Sivu 4 yhteensä vähintään 1/10 osakepääomasta, sita kirjallisesti hallitukselta vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Muut tiedonannot ilmoitetaan osakkaille samalla tavoin viimeistaan seitseman (7) paivaa ennen kyseessä olevaa määräpäivää. Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii sita kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2) tilintarkastuskertomus; päätettävä 3) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 6) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä; 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä 1 valittava 8) hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä 9) tilintarkasta j at j a varatilintarkasta j a 16 5 Jos yhtiökokouksessa aänestettäessä äänet menevät tasan, katsotaan se mielipide kokouksen päätökseksi, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee tuloksen. 17 f Niissä tapauksissa, joista ei tässä yhtiöjarjestyksessa lähemmin määrätä, menetellään voimassa olevan osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot