s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö"

Transkriptio

1 f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja: Erkkilä, Timo. - '*- -^.^ Jäämää, Pia Kataja \ r Hyvä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteistyökumppani! /7/7^< ^'< -<:T:- s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö Tämän viestin liitetiedostona olevassa osavuosikatsauksessa käsitellään sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta. Koko yhtymän tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen toteutuma on 24,1 prosenttia jatoimintakulujen 24,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvion mukaisilla jäsenkuntien maksuosuuksilla. Tästä sopeuttamistoimin pyritään leikkaamaan 3 miljoonaa euroa. Akuutti24:nja ensihoidon alijäämäuhka on tulojen vajauksen vuoksi l J miljoonaa euroa, mutta sopeuttamistoimin alijäämää pyritään merkittävästi leikkaamaan. Pemspalvelukeskus Aavan ja ympäristöterveyskeskuksen tulo s ennusteet ovat talousarvion mukaiset. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tulosennuste on lievästi ylijäämäinen. Osavuosikatsaus on saatavissa myös yhtymän www-sivuilla osoitteessa sekä extranetissä osoitteessa Lisätietoja allekirjoittaneen lisäksi antavat: Jouni Mutanen, kuntayhtymän johtaja puh. (03) , Martti Talja, Päijät-Hämeen keskussairaalan johtaja puh Sirkka-Liisa Pylväs, Pemspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen johtaja puh Pentti Lampi, YmpäristÖterveyskeskuksen johtaja puh Juha Luomala, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen johtaja puh PHSOTEYjDsavuosikatsaus., S.pdf Osavuosikatsaus_LIITTEET_ pdf

2 »

3 2013 OSAVUOSIKATSAUS {tf^ Mt *sar PÄUÄT-HÄMEEN SOSiAALI-JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

4 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot...,,..., Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot 7 Yhtymähallinto 7 Keskussairaala... 8 Lääketieteellisten palvelujen keskus...10 Kuntoutuskeskus...,...11 Tukipalvelukeskus..., Ensihoito-ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 e) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) , Tuloslaskelmat (1000 e)..., Kokonaistarkastelu...22 Erikoissairaanhoito..., Erikoissairaanhoito (ei sisällä Akuutti 24:ääja Ensihoitokeskusta)...24 Akuutti24ja Ensihoitokeskus...,,...,,...25 Ympäristöterveyskeskus...26 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos...^? Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Rahoitusosan toteufumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsen kunnittain vuonna

5 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Tässä vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta saakka. Osavuosikatsaus laaditaan vuonna 2012 uudistetun käytännön mukaisesti. Kevennetty osavuosikatsaus tehdään maaliskuun ja syyskuun lopun toiminnan ja talouden perusteella. Laajempi osavuosikatsaus laaditaan kesäkuun lopun tietojen pohjalta. Erikoissairaanhoidon toimialalla lähtökohdat vuodelle 2013 ovat vaikeat. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa (ei sisällä Akuutti24:n yleislääketieteen ja suun terveydenhuollon eikä ensihoidon osuutta) talousarvion menot ja jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät vuonna 2012 huomattavasti. Vuoden 2012 ylitykset olivat niin suuria, että varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2013 on alhaisempi kuin edellisen tilinpäätöksen taso. Vuodelle 2012 kohdistuneista kertaluonteisista erikoissairaanhoidon menoista voidaan arvioida noin 4 miljoonaa euroa olevan sellaisia eriä, etteivät ne rasita vuoden 2013 taloutta. Jos nämä menot vähennetään vuoden 2012 tilinpäätöksestä, kuluvan vuoden varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio on miljoona euroa suurempi kuin vuoden 2012 tifinpäätöksen summa. Erikoissairaanhoitoon kohdistuu myös kuluvana vuonna merkittäviä menopaineifa, mm. kunnallisten sopimusten mukaiset palkankorotukset, kalliimpien hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät paineet, ostopalvelujen kallistuminen ja yleinen kustannustason nousu. Merkittävä osa lääketieteelliseksi luokiteltavasta menojen kasvusta on luonteeltaan globaalia kehitystä, joka koskee kaikkia vauraita ja vaurastuvia valtioita siitä riippumatta, onko niissä verorahoitteinen vai vakuutusrahoitteinen terveydenhuoltojärjestelmä. Vuoden 2013 talousarvio ei ole riittävä varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen rahoittamiseen vaikka sosiaali- ja te^/eysyhtymä onnistuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla toteuttamaan sellaiset sopeuttamista imet, Jotka ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, hallittuja ja potilaiden lakisääteiset palvelut turvaavia. Sosiaali- ja terveysyhtymän Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on heikkenemässä hyvin huolesfuttavasti. Yhtymän on otettava tämä huomioon ja kyettävä kääntämään vuoden 2013 aikana varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen kasvu maltilliselle kehitysuralle. Tämän varmistamiseksi erikoissairaanhoidon tuottavuutta mitataan vuodesta 2013 lukien 3 kuukauden väliajoin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyä menetelmää käyttäen. Säännöllinen tuotfavuusseuranta ja lääketieteellisen johdon valmiuksien parantaminen tuotannon johtamiseen ja kustannusten hallintaan ovat keskeisiä keinoja, joiden avulla toteutetaan välttämätöntä muutosta hallitun kusfannuskehityksen varmistamiseksi. Toinen keskeinen väline muutoksen toteuttamiseksi on kuntayhtymän hallituksen huhtikuussa 2013 hyväksymän erikoissairaanhoidon tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman toimeenpano.

6 Kolmen kuukauden toiminnan perusteella erikoissairaanhoidon taloustilanne on erittäin huolestuttava. Varsinaisen erikoissairaanhoidon menot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion määrärahat noin 13,5 miljoonaa euroa. Hyväksytyn tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman avulla arvioidaan voitavan pienentää tätä ylityspä in että noin 3 miljoonaa euroa, jolloin nettoylitykseksi muodostuisi noin 10,5 mil- Joonaa euroa. Näin suuri ylitys heikentäisi edelleen vakavasti yhtymän uskottavuutta luotettavana sopimuskumppanina ja syventäisi huolestuttavasti useiden jäsenkuntien taloudellisia vaikeuksia. Huolestuttavaa on myös se, että oman erikoissairaanhoidon tuotantoluvut ovat laskeneet. Menot kasvavat, mutta tuotanto pysyy paikallaan tai laskee. Ostopalvelumenot ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 18,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalvelusuoritteet ovat kasvaneet vähemmän kuin kustannukset, joten hoitotoimenpiteet ovat olleet aikaisempaa kalliimpia. Erikoissairaanhoidon toimialan johdon, tulosryhmien johtajien, kaikkien esimiesten ja henkilöstön ponnistuksia tuottavuus- ja talouskehityksen suunnan muuttamiseksi on lisätty ja kaikki järkevät keinot käytetään hyväksi tämän päämäärän edistämiseksi. Akuutti 24 yleislääketieteen palvelujen haasteena on käyntimäärien ja tulojen jääminen talousarviota alemmalle tasolle. Mikäli tilanteeseen ei kyetä löytämään ratkaisua vuoden aikana, seurauksena on noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta. Tilanteeseen haetaan korjausta sopeuttamaila menoja. Mikäli tässä ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitoksen ennusteen mukaan keskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden aiusta käyttöön otettu suorite peruste] ne n Ja hinnastonmukainen laskutus. Ympäristöterveyskeskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen talous on kehittynyt alkuvuoden aikana suotuisasti. Tähän on vaikuttanut se, että kunnat ovat lisänneet vuodelle 2013 rahoitustaan. Jouni Mutanen kuntayhtymän Johtaja 2

7 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on henkilötyövuosissa kasvanut 5,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vakinaisten määrä henkilötyövuosissa on kasvanut 5,5 % ja määräaikaisten 2,6 %. Suurin osa kasvusta selittyy Päijät-Hämeen alueellisen yhteispäivystyskeskuksen toiminnan aloittamisella ja ensihoitopalvelun aloittamisella Kuitenkin myös ilman ensihoito- ja päivystyskeskusta yhtymän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut 2,4 %. Peruspalvelukeskusta ja liikelaitos Versoa lukuun ottamatta henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut kaikissa tulosryhmissä. Sen sijaan muun muassa varahenkilöstön lisääminen on vähentänyt lyhytaikaisten (1-12 päivää) sijaisten käyttöä 23 % kalenteripäivinä mitattuna. Uutena kulutilinä on vuoden alusta otettu käyttöön henkilöstövuokraus. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana henkilöstövuokraukseen käytettiin yhtymässä n. 1,4 miljoonaa euroa. Tuki-ja liikuntaelinten sairaudet ja hengityselinten sairaudet ovat olleet kalenteripäivinä mitattuna yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä. Henkilötyövuotta kohden sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 15,6 kalenteripäivää, mikä on 1,7 päivää (9,8 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti hengityselinten sairauksia on ollut selvästi edellisvuotta vähemman. Kaikkien poissaolojen osuus vuosityöntekijöistä on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtymän nettotyöpanos on kasvanut 6,9 %. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin tunnusluvut käsiteltiin työhyvinvointiryhmässä ja ne sisälsivät tietoja myös kustannuksista. Tuforyhmien johtajille raportoitiin ensimmäistä kertaa työhyvinvoinnin tunnusluvut vuodelta Yhtymän päihdeohjeen uudistamista varten perustettiin työryhmä johon osallistuu henkilöstön ja työterveyshuollon edustus. Ohje valmistuu syksyllä Uudistettu Aktiivisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden alussa. Esimiehille lähetetään kuukausittain sähköpostiviesti yli 30 päivän sairauspoissaolokertymästä, jos Aktiivisen tuen keskustelua ei ole kirjattu ESS -järjestelmään. Esimiehille tehtiin kysely terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista helmikuussa. Tämän kyselyn tulosten perusteella valmistellaan pisto-ja veritapaturmin ehkäisyyn liittyvää ohjeistusta yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorin ja hygieniahoitajien kanssa. Helmikuussa toteutettiin esimiehille Aktiivinen työkyvyn tuki - kysely, jonka avulla selvitettiin esimiestyössä esiin tulleita ongelmia työntekijöiden työkykyasioiden hoitamisessa. SporttiPassi otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön helmikuun alussa. Yhtymä tukee 562 vakituisen työntekijän uintiharrastusta mobiililippujärjestelmän kautta vuoden ajan. Vakuutusyhtiö Pohjolan, turvallisuustiiminja esimiesten kanssa pilotoitiin riskinarviointityökalua. Riskinan/iointityökalun kehittämistä jatketaan syksyllä. Riskinhallintapolitiikan valmistelu käynnistettiin yhteistyössä turvallisuustiimin kanssa. Inspi-hankkeen esimiehilie suunnattua vertaismentorointi -valmennusta jatkettiin yhteistyössä Balentorin kanssa. Valmennuksessa keskitytään erityisesti Aktiivisen tuen toimintamallin ymmärtämiseen sekä sen käytön ja dokumentoinnin lisäämiseen. 3

8 Yhteistyössä Päijät-Hämeen alueen työhyvinvointipäälliköiden kanssa toteutettiin Aktiivisen tuen kouiutus Lahden kaupungintalolla. Kouluttajina olivat työterveyshuollon ja Kevan asiantuntijat. Työsuojeluvaltuutettu ja työhyvinvointisuunnittelija pitivät maaliskuussa kolme Työhyvinvointikortti - koulutusta laitoshuollon ja välinehuoilon henkilöstölle. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu yhtymän henkilöstösuunnitelman painopisteiden ja syksyllä 2012 käynnistyneen tuottavuus-ja vaikuttavuusohjelman ohjaamana. Henkilöstöstä ulkoiseen koulutukseen on osallistunut 718 henkilöä, yhteensä 1133 kertaa. Yhtymän keskitetysti toteutettua sisäistä ja alueellista koulutusta on järjestetty 225 tilaisuutta, joihin osallistui 2563 henkilöä, heistä yhtymän työntekijöitä oli 2152 ja muita 411. Sähköiseen oppimisympäristöön perehdyttävää koulutusta ja infotilaisuuksia on järjestetty keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Työnohjauksen ostopalveluista on tehty puitesopimukset ja työnohjauksen ohjeistus ja lomakkeet on uudistettu. Verkko-oppimisympäristön kurssitarjontaa on laajennettu, lisäksi valtakunnalliset Potilasturvallisuutta taidolla sekä Tietoturvan verkkokurssi ovat koko henkilöstön käytettävissä. Valtakunnallisen Osaamisen ennakointihankkeen osahankeraportti valmistui helmikuussa. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti henkilöstön asiantuntijuuden käyttöä on kehitetty oppivan organisaation mallilla. Rekrytointi Rekrytointeja päättyi yhteensä 99 kpl, joissa haettiin 141 työntekijää eri tehtäviin. Edellisvuoteen laskua on 16 %. Hakemuksia keskimäärin saatiin 9,6 kpl/rekrytointi. Avoimista tehtävistä määräaikaisia tehtäviä oli 55 kpl. Hoitotyön lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttöpyyntöjä oli 577, joissa onnistumisprosentti on 78 %. Edellisvuodesta täyttöpyynnöt ovat laskeneet 37 %. Kuntayhtymä on ollut mukana Sairaanhoitajapäivillä, Duuniexpossa, TE-toimiston rekrytointitempauksessaja Salpauksessa lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointipäivässä. Vuoden alussa otettiin käyttöön hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujen/työssäoppimisten laskutusohjelma koko kuntayhtymässä. 4

9 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 0,7 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,1 % ja toimintakulujen 24,4 %. Investointien toteuma on 14,2 %. Lähinnä menot ovat kohdistuneet rakennushankkeisiin. Yhtymän maksuvalmius heikkeni merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Vuosikate jäi suunnitellusta erityisesti perusyhtymän (erikoissairaanhoito+ympäristöterveydenhuolto) puolella. Lisäksi maksuvalmiutta rasittivat muut maksuvalmiuden muutokset, joita ovat mm. ostovelkojen ja myynti saamisten kehittyminen. Rahan käyttö oli tuloja suurempää. Vaikka talousarviolaina 3,5 miljoonaa euroa nostetaan, yhtymän maksuvalmius ajautuu kriittiseen tilaan vuoden loppuun mennessä, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on -1,4 miljoonää euroa (-0,3 M vuonna 2012). Toimintatuottojen talousarvioon suhteutettu toteuma on 24,3 prosenttiä (24,4) ja toimintakulujen 24,9 prosenttia (24,6) Erikoissairaanhoidon tuloksen analysointia vaikeuttavat päivystyskeskus Akuutti24:n sekä ensihoidon palvelut. Näiden palvelujen tulot ja menot sisältyvät kirjanpidollisesti erikoissairaanhoidon toimialaan. Palvelujen merkittävä laajeneminen vääristää todellisia erikoissairaanhoidon kustannuskasvuja edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 em. palvelujen kustannuksia toteutui 6,8 miljoonan euron edestä, kun vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu 17,1 miljoonan kustannuksiin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana toteuma on 4,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon oma toiminta ei ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna. DRG-jaksoja on tuotettu 5,8 % edellisvuotta vähemmän. Omana toimintana tuotettujen poliklinikkakäyntien määrä on laskenut psykiatriassa 2,4 %. Somatiikassa kasvua on ollut 1,3 %. Psykiatrian hoitopäivien määrä on omana toimintana vähentynyt 18,8 % edellisvuodesta. Ostopalvelut ovat euromääräisesti lisääntyneet edellisvuodesta 18,4 %. Euromääräisesti eniten ovat kasvaneet psykiatrian ostot (osastot +29,8 %, avohoito +18,3 %), mutta myös somaattiset ostot ovat merkittävässä kasvussa (osastot +17,5 %, avohoito +13,7 %). Hoidot ovat olleet kalliita, koska ostopalvelusuoritteiden kasvu ei vastaa kustannusten kasvua. Esimerkiksi somaattisten hoitojaksojen määrä on alentunut 4,6 % edellisvuodesta. Toimialan ennusteen mukaan tuloksesta on muodostumassa 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästa summasta on eriytetty Akuutti24:n yleislääketieteen, suun terveydenhuollon ja päivystysosaston toiminnot sekä ensihoito. Sopeuttamistoimin ylityspaineesta pyritään leikkaamaan kolme miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidossa henkilöstökulujen toteuma on 23,1 prosenttia (23,1). Henkilöstökulujen toteumaa arvioitaessa täytyy ottaa huomioon merkittävästi lisääntynyt henkilöstönvuokraus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, joissa kummassakin on merkittävät talousarvion ylitysuhkat. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma on 27,9 prosenttia (26,0), joten ylitysuhka on ilmeinen. Toisaalta alkuvuoteen on sattunut erityisen kalliita potilaita. Edellisenä vuonna alkuvuoden kehitys asiakaspalvelujen ostoissa oli maltillinen, mikä vaikutti myös talousarvion laadintaan. Tämän vuoksi vuoden 2013 talousan/iossa on 1,7 miljoonaa euroa vähemmän määrärahaa kuin vuoden 2012 toteuma oli. Lääkemenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 6,2 %. Talousarvion ylitysuhka on selkeä, ellei vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein kalliiden lääkehoitojen määriä saada hillittyä. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat niin ikään merkittävässä kasvussa, ja talousarvio on ylittymässä. 5

10 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi-maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Ennuste poikkeaa alkuperäisestä talousarviosta vuositasolla 4,3 prosenttia (8,6 M ). Edellä mainitun kasvun taustalla ovat ennen kaikkea ostopalvelujen merkittävästi nousseet kustannukset. Oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisvuodesta 1,6 %. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on syntynyt kustannuksia 0,5 miljoonan euron edestä (0,3 miljoonaa euroa edeilisvuonna). Jos lähtökohdaksi otetaan syntyvän alijäämän 10,5 miljoonaa euroa kattaminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2013 nähden on 5,3 prosenttia. Maaliskuun lopun ennusteen mukaan erityisesti Pukkilan, Asikkalan ja Myrskylän maksuosuudet ovat ylittymässä merkittävästi. Yiityspainetta muodostuu sekä ostopalvelujen että oman toiminnan kautta. Merkittävämmin maksuosuudet näyttäisivät alittuvan vain Hämeenkosken osalta. Tässä vaiheessa vuotta ennuste on hyvin alustava, ja muutokset palvelujen käytössä ovat todennäköisiä. Akuutti24:n yleislääketieteen palveluissa haasteena on käyntimäärien jääminen alle talousarviossa ennakoidun tason. Mikäli tilanne ei korjaannu vuoden aikana, seurauksena on tulojen jääminen talousarviotason alle ja noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Maksuosuuksien toteumia tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päivystysosaston osalta laskutus käynnistyy vasta syyskuussa. Suun terveydenhuolto toteutunee suunnitellusti. Ensihoidon laskutuksen käynnistymisen kanssa on ollut merkittäviä ongelmia. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta, mutta toisaalta menoja pyritään vastaavasti sopeuttamaan. Mikäli menojen sopeuttamisessa ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimialan tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu alijäämäuhkana yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa euroa ( euroa). Kuntien maksuosuuksien yhteismäärän tavoite ja ennuste on talousarvion mukainen euroa. Kuntakohtaista vaihtelua esiintyy palvelujen käytön mukaisesti. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 0,5 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto on kasvanut 6,9 % edellisvuodesta 26,8 mil- Joonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava päässee talousarvion mukaiselle tulostasolle. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden alusta käyttöön otettu suoriteperusteinen ja hinnastonmukainen laskutus. Aavan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, mutta kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Kuntakohtaisten toteumien vaihteluväli on 23,1-24,8 %. Alhaisin toteumaprosentti on Sysmällä 22.4 % ja korkein Pukkilalla 24.8 %. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi-maaliskuussa euroa ( euroa). Liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta 17,4 % ja oli euroa. Kuntarahoituksen tasoa on neuvoteltu korkeammaksi vuodelle 2013, mikä näkyy liikevaihdon suotuisassa kehityksessä. Sisäisten palvelutuottajien tulosryhmistä fukipalvelukeskuksen toimintakate on alittamassa talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Toimintamenoissa ylityspaineen aiheuttavat mm. välinehuoilon toimitilojen remontti, tietojärjestelmäpalvelujen kasvavat kustannukset. Lääketieteellisissä palveluissa toimintakate on ylittämässä talousarviotason 2,0 miljoonalla eurolla vaikka toimintamenot ovat ylittymässä 0,9 miljoonaa euroa. Hinnaston tuotto on selkeästi liian korkea. Vuoden edetessä analysoidaan, kuinka suuri osa ylituotosta Johtuu lisääntyneestä palvelujen käytöstä ja tarvittaessa valmistellaan palvelukäytön hyvityksiä asiakkaille. 6

11 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähaflinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen Talous Enn.erö/En n.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% roimintatuotot , ,43-1,19 Toimintakulut , ,43 11,46 Toimintakate r -A2 5, ,36-307,61 Analyysi Yhtymähallinnon toiminta ja talous ovat kehittyneet suunniteflusti. Toimintatuotot kertyvät hankkeiden ja avustusten osalta loppuvuosipainotteisesti. 7

12 Keskussairaala Vastuuhenkilö keskussairaalan johtaja Martti Talja Toimintatiedot M% vrt. Enn.ero Enn.ero OMA TOIMINTA TP2012 TA ,3, TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Lähetteet ,3 28,7 l ,22-1,60 Kaikki käynnit J 27, ,30 1,44 Laskutetut käynnit ,2 26, ,76-0,38 Ensikäynnit ,8 28, ,16-1,80 Hoitopäivät ,1 23, ,97-7,04 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,0 24, ,00-9,82 DRG-jaksot ,7 24, ,66 "6,30 Leikkaukset ,6 24, ,23 0,31 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,5 23, ,34-0,91 Hoitopäivät, psyk ,3 18, ^,92-1,37 Hoitoj'a!<sot ,8 18, ,99-12,31 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA , TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,64-2,27 Toimintakulut , ,55 1,39 Toimintakate , ,89-182,81 Analyysi Tilaus: Saapuneiden lähetteiden määrä oli lähetettä, mikä oli 9,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Ensikäyntiä odottavien määrä laski 45,5 % edellisvuodesta ollen, potilasta, joista yli 3 kk odottaneita 407 potilasta (lähde: uusi Effica Raportointi l. ER). Ensikäyntiä odottavien määrä laski alkuvuodesta edelleen. Leikkausta odotti potilasta (kasvu edelliseen vuoteen 36,5 %), joista yli 6 kk odottaneita oli 10 potilasta. Hoitoa odottavien potilaiden määrä kasvoi voimakkaimmin ortopediassa ja kardiologiassa, joissa tehtiin ensikäyntien jononpurkua vuonna Tuotanto: Lähetteisiin perustuvien ensimmäisten käyntien määrä oli kontaktia (ensikäyntiä tai käynnin korvaavaa soittoa). Vähennys edelliseen vuoteen oli 7,8 % (ER). Kuntalaskutettuja avohoitokäyntejä kertyi edellisvuotta vastaava määrä. DRG-hoitojaksoja kertyi 578 edellisvuotta vähemmän, mistä suurin osa selittyy leikkaustoimenpiteiden määrän laskulla, 489 leikkausta drg-jaksoa. Loppuun kirjaamattomia drg-jaksoja oli kuun vaihteessa noin 200, joiden hoitopäivämäärä arvio on noin 800 hoitopäivää, jotka eivät raportilla näy. Leikkausten määrää vähensi välinehuollon siirron aiheuttama viikon tauko päiväkirurgiassa sekä silmätautien ja naistentautien osaavan lääkärityövoiman väheneminen. Vuodeosastokuormitukset ovat olleet edellisvuoteen verrattuna hieman matalammat johtuen jatkohoitoon siirtymisen nopeutumisesta sopimuksen mukaisesti ja infektioiden vähäisestä määrästä lastentaudeilla ja aikuisosastoilla. Hoitopäiviä kertyi (-9,1 %) edellisvuotta vähemmän, psykiatrialla vähennys 17,7 %. Ostopalvelukäyntejä kertyi 13,5 % edellisvuotta enemmän pääosin konservatiivisella tulosalueella ja lastenpsykiatriassa. Psykiatrian ostettuja hoitopäiviä oli 10,3 % edellisvuotta enemmän ja somatiikan ostettujen hoitojaksojen määrä laski 6,4 %. 8

13 Talous: Toimintatuotot ovat vähentyneet edellisen vuoteen verrattuna 2,3 % ja kasvu talousarvioon oli 0,6 %. Toimintakulut kasvoivat huomioiden jaksotuksen muutokset ja vuoden 2012 talousarvioon budjetoimattomat kulut 1,4 % edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Talousarvioon nähden kasvu oli 4,5 % eli noin 9 milj. euroa, josta 8,4 milj. euroa oli ulkoisia ja 0,6 milj. euroa sisäisiä kuluja. Henkilöstökulujen kasvu oli 5,5 % huomioiden lomapalkkavarauksen muutos. Kasvu oli somaattisilla tulosalueilla ja aiheutui pääosin erikoistuvien lääkäreiden ( euroa) sekä hoitohenkilökunnan vakinaisten ( euroa) ja maksettavien erilliskorvausten ( euroa) palkkamenojen kasvusta. Asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 14,9 %. Edellisen vuoden asiakaspalveluiden ostot olivat vastaavaan aikaan harvinaisen matalalla tasolla. Menojen kasvu aiheutui muutaman kalliin sydän ja lastentauti p oti la a n hoidosta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Sisäisten palveluiden ostoissa kasvu oli hieman taittunut ollen 5,9 %. Hoitotan/ikkeita hankittiin eurolla (6,3 %) enemmän ja lääkekuluihin meni euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Sekä hoitotarvikkeiden että lääkkeiden hinnat ovat myös kallistuneet. Korjaavat toimenpiteet: Tässä raportissa esitetään uusista lähteistä tuotettuja toimintalukuja. Effica Raportoinnin (ER) validointityötä on tehty ja se otettu tuotantokäyttöön valmiilta osin. Tämän raportointijärjestelmän raportteja hyödynnetään jatkossa. Siirtymä kautena käytetään rinnan myös vanhaa Effica Seuranta-raportointityökalua. Henkilöstötyöpanoksen seurantaa on kehitetty merkittävästi yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Lisäksi taloushallintoyksikkö tuottaa kuukausittain vastuu yks ikkötasoisen lyhyen raportin kustannusten vuosittaisista muutoksista Raportteja hyödynnetään vastuuyksikkötasolla kustannusten hallinnassa. Tulosryhmässä on valmisteltu muita tulosryhmiä kuullen tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelma. Yhtyman hallitus on hyväksynyt ohjelman Sen tavoitteena on 3,9 milj. euron kustannussäästöt vuonna Keskeisenä tavoitteena on sulkea erikoissairaanhoidossa sairaansijaa ja samanaikaisesti tehdä muita tuottavuutta parantavia ja menoja leikkaavia toimenpiteitä. 9

14 Lääketieteellisten palvelujen keskus Vastuuhenkilö tulosryhmän Johtaja Hannu Sarkkinen Toimintatiedot Suoritetoteuma : tammi-helmikuu toteuman mukaisena, maaliskuu arviona (:=he!mikuun suoritteiden suuruisena Enn.eroi Enn.ero TP2012f TA ! Tot.% 7PE2013 TA2013%: TP2012% -4- ^- La boratori otoi m i n n ot Perusterveydenhuolto S 24, ,7[ 1,8 * r Erikoissairaanhoito ^- ; , , ,2; 4,3 Myydyt i ] , ,5. 11,9 t^- Yhteensä ' 25, ,9: 5,7.Näistä ostopa! vel ui ut ^- \'~~' ; i 26, ,3:* 27.4 r Kuvantaminen J- Perusteneydenhuolto ,2} \ - 9,5 J. l ^ r Erikoissairaanhoito : ,8 88S77 0,5 6,9 Myydyt r 19213J 20912; 4 852", 23, ,2: 1,0 Yhteensä h ; , , ,6. 5,0 ^Näistä ostopalvslulut r ; , ,3 i 142,8 Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,38 15,41 Toimintakulut , ,38 7,42 Toimintakate , ,17 190,04 Analyysi Suoritteiden toteumaennuste (kaikki tutkimukset yhteensä) laboratoriotoiminnoissa ylittää arvioidun vajaalla yhdeltä prosentilla Ja kuvantamisessa alitus suunniteltuun on 2.6 %. Perusterveydenhuollolle (Aava) tuotetut tutkimukset, samoin kuin ulkoiset myydyt alittavat suunnitellun molemmissa toiminnoissa. Erikoissairaanhoitoon tuotetut suoritteet puolestaan ylittävät suunnitellun, laboratoriotoiminnot 3.2 % ja kuvantaminen 0.5 %. Huomionarvoista on erityisesti kuvantamisen ostopalveluiden voimakas lisääntyminen, mikä johtuu tunnetuista ongelmista palveluntuotannossa. Kokonaistoimintatuotot ylittävät ensimmäisen kvartaalin jälkeen TA2013 noin 3 Meurolla, ennusteen ollessa noin 32.6 euroa. Talousarvion ylitys syntyy sisäisissä tuotoissa, ulkoiset tuotot jäävät ennusteen mukaan 6 % alle suunnitellun (noin e). Johtuen v kesken vuotta tapahtuneista toiminnanmuutoksista on eri tulosyksiköiden/tuloalueiden ennusteet laadittu eri ennustemalleilla, mikä lisää ennusteen epävarmuutta. Toimintamenot: Toimintakulujen ennustamista hankaloittaa vuonna 2012 tapahtuneet toiminnan muutokset. Kokonais kustannuksissa ennuste ylittää suunnitellun noin euroa, TA-% on 23,9. Ylitys muodostuu ulkoisista toimintamenoista. Sisäiset menot ovat suunnitellun mukaiset. Riskeinä ovat: kuvantamisen ja isotooppiiääketieteen ostopalvelujen kehitys, Lahden ostopalveluiden järjestämisestä johtuva mahdollinen alihankintatutkimusten edelleen lisääntyvä kasvu ja muiden asiakkaiden tarpeet kallisiin erikoistutkimuksiin, 10

15 Kuntoutuskeskus Vastuuhenkilö kuntoutuskeskuksen johtaja Marja Mikkelsson. Toimintatiedot Enn.ero Enn.ero TP2012 TA Tot.% TPE2013TA2013% TP2012% OMA TOIMINTA ESH Fysiatrian käynnit , ,87 2,54 Kuntoutustutkimuskäynnit 66S , ,00-1,29 Aavan fysiatrian käynnit , ,51 5,75 Apuvälinelainaukset yhteensä , ,04 9,22 - erikoissairaanhoito , ,14 2,39 - perusterveydenhuolto , ,10 9,44 OSTETUT PALVELUT Kuntoutustutkimus - käynnit , ,86-3,54 - hoitojaksot , ,00 77,42 Fysiatria y Käynnit yhteensä r 25, ,29-17,63 - ESHfysiatria käynnit , ,67-32,10 - Aa\an fysiatrian käynnit , ,00-16,41 Hoitojaksot yhteensä r p , , ESH fysiatha hoitojaksot ,00-16,67 - Aavan fysiatrian hoitojaksot , ,67 138,10 Talous E n n.erö/e n n. ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,33 3,86 Toimintakulut , ,35 8,66 Toi m intä kate , ,60-118,76 Analyysi Kuntoutuskeskuksen kulut ovat toteutuneet 0,1 % yli talousarvion eli tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta huolestuttavaa on, että yliopistosairaalan ostot ovat jo tässä vaiheessa ylittyneet, vuokrakulut ovat suuremmat kuin talousarviossa ja apuvälineiden hankintoja on runsaasti, koska niitä siirrettiin viime vuoden lopulta tähän vuoteen. Toiminta on ollut lähes suunnitelman mukaista. Fysiatrian toiminta on vilkkaampaa kuin vuosi siten, mutta hieman arvioitua vähäisempää. Aavan fysiatriassa on terapiaostopalveluja jouduttu hankkimaan viime vuoteen verrattuna enemmän. Tulojen kertymä on 1 % arvioitua suurempi tässä vaiheessa, mutta kuntoutustutkimusyksikön tulot saattavat jäädä suunniteltua pienemmäksi, koska vammaispoliklinikan rekrytointeja ei tehdä. Henkilöstökuluissa pitäisi vuoden aikana tulla säästöä, mutta kuljetus-ja huoltokulut sekä lääkehoitokulut uhkaavat ylittyä. 11

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot