s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö"

Transkriptio

1 f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja: Erkkilä, Timo. - '*- -^.^ Jäämää, Pia Kataja \ r Hyvä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteistyökumppani! /7/7^< ^'< -<:T:- s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö Tämän viestin liitetiedostona olevassa osavuosikatsauksessa käsitellään sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta. Koko yhtymän tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen toteutuma on 24,1 prosenttia jatoimintakulujen 24,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvion mukaisilla jäsenkuntien maksuosuuksilla. Tästä sopeuttamistoimin pyritään leikkaamaan 3 miljoonaa euroa. Akuutti24:nja ensihoidon alijäämäuhka on tulojen vajauksen vuoksi l J miljoonaa euroa, mutta sopeuttamistoimin alijäämää pyritään merkittävästi leikkaamaan. Pemspalvelukeskus Aavan ja ympäristöterveyskeskuksen tulo s ennusteet ovat talousarvion mukaiset. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tulosennuste on lievästi ylijäämäinen. Osavuosikatsaus on saatavissa myös yhtymän www-sivuilla osoitteessa sekä extranetissä osoitteessa Lisätietoja allekirjoittaneen lisäksi antavat: Jouni Mutanen, kuntayhtymän johtaja puh. (03) , Martti Talja, Päijät-Hämeen keskussairaalan johtaja puh Sirkka-Liisa Pylväs, Pemspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen johtaja puh Pentti Lampi, YmpäristÖterveyskeskuksen johtaja puh Juha Luomala, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen johtaja puh PHSOTEYjDsavuosikatsaus., S.pdf Osavuosikatsaus_LIITTEET_ pdf

2 »

3 2013 OSAVUOSIKATSAUS {tf^ Mt *sar PÄUÄT-HÄMEEN SOSiAALI-JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

4 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot...,,..., Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot 7 Yhtymähallinto 7 Keskussairaala... 8 Lääketieteellisten palvelujen keskus...10 Kuntoutuskeskus...,...11 Tukipalvelukeskus..., Ensihoito-ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 e) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) , Tuloslaskelmat (1000 e)..., Kokonaistarkastelu...22 Erikoissairaanhoito..., Erikoissairaanhoito (ei sisällä Akuutti 24:ääja Ensihoitokeskusta)...24 Akuutti24ja Ensihoitokeskus...,,...,,...25 Ympäristöterveyskeskus...26 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos...^? Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Rahoitusosan toteufumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsen kunnittain vuonna

5 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Tässä vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta saakka. Osavuosikatsaus laaditaan vuonna 2012 uudistetun käytännön mukaisesti. Kevennetty osavuosikatsaus tehdään maaliskuun ja syyskuun lopun toiminnan ja talouden perusteella. Laajempi osavuosikatsaus laaditaan kesäkuun lopun tietojen pohjalta. Erikoissairaanhoidon toimialalla lähtökohdat vuodelle 2013 ovat vaikeat. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa (ei sisällä Akuutti24:n yleislääketieteen ja suun terveydenhuollon eikä ensihoidon osuutta) talousarvion menot ja jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät vuonna 2012 huomattavasti. Vuoden 2012 ylitykset olivat niin suuria, että varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2013 on alhaisempi kuin edellisen tilinpäätöksen taso. Vuodelle 2012 kohdistuneista kertaluonteisista erikoissairaanhoidon menoista voidaan arvioida noin 4 miljoonaa euroa olevan sellaisia eriä, etteivät ne rasita vuoden 2013 taloutta. Jos nämä menot vähennetään vuoden 2012 tilinpäätöksestä, kuluvan vuoden varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio on miljoona euroa suurempi kuin vuoden 2012 tifinpäätöksen summa. Erikoissairaanhoitoon kohdistuu myös kuluvana vuonna merkittäviä menopaineifa, mm. kunnallisten sopimusten mukaiset palkankorotukset, kalliimpien hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät paineet, ostopalvelujen kallistuminen ja yleinen kustannustason nousu. Merkittävä osa lääketieteelliseksi luokiteltavasta menojen kasvusta on luonteeltaan globaalia kehitystä, joka koskee kaikkia vauraita ja vaurastuvia valtioita siitä riippumatta, onko niissä verorahoitteinen vai vakuutusrahoitteinen terveydenhuoltojärjestelmä. Vuoden 2013 talousarvio ei ole riittävä varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen rahoittamiseen vaikka sosiaali- ja te^/eysyhtymä onnistuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla toteuttamaan sellaiset sopeuttamista imet, Jotka ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, hallittuja ja potilaiden lakisääteiset palvelut turvaavia. Sosiaali- ja terveysyhtymän Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on heikkenemässä hyvin huolesfuttavasti. Yhtymän on otettava tämä huomioon ja kyettävä kääntämään vuoden 2013 aikana varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen kasvu maltilliselle kehitysuralle. Tämän varmistamiseksi erikoissairaanhoidon tuottavuutta mitataan vuodesta 2013 lukien 3 kuukauden väliajoin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyä menetelmää käyttäen. Säännöllinen tuotfavuusseuranta ja lääketieteellisen johdon valmiuksien parantaminen tuotannon johtamiseen ja kustannusten hallintaan ovat keskeisiä keinoja, joiden avulla toteutetaan välttämätöntä muutosta hallitun kusfannuskehityksen varmistamiseksi. Toinen keskeinen väline muutoksen toteuttamiseksi on kuntayhtymän hallituksen huhtikuussa 2013 hyväksymän erikoissairaanhoidon tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman toimeenpano.

6 Kolmen kuukauden toiminnan perusteella erikoissairaanhoidon taloustilanne on erittäin huolestuttava. Varsinaisen erikoissairaanhoidon menot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion määrärahat noin 13,5 miljoonaa euroa. Hyväksytyn tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman avulla arvioidaan voitavan pienentää tätä ylityspä in että noin 3 miljoonaa euroa, jolloin nettoylitykseksi muodostuisi noin 10,5 mil- Joonaa euroa. Näin suuri ylitys heikentäisi edelleen vakavasti yhtymän uskottavuutta luotettavana sopimuskumppanina ja syventäisi huolestuttavasti useiden jäsenkuntien taloudellisia vaikeuksia. Huolestuttavaa on myös se, että oman erikoissairaanhoidon tuotantoluvut ovat laskeneet. Menot kasvavat, mutta tuotanto pysyy paikallaan tai laskee. Ostopalvelumenot ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 18,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalvelusuoritteet ovat kasvaneet vähemmän kuin kustannukset, joten hoitotoimenpiteet ovat olleet aikaisempaa kalliimpia. Erikoissairaanhoidon toimialan johdon, tulosryhmien johtajien, kaikkien esimiesten ja henkilöstön ponnistuksia tuottavuus- ja talouskehityksen suunnan muuttamiseksi on lisätty ja kaikki järkevät keinot käytetään hyväksi tämän päämäärän edistämiseksi. Akuutti 24 yleislääketieteen palvelujen haasteena on käyntimäärien ja tulojen jääminen talousarviota alemmalle tasolle. Mikäli tilanteeseen ei kyetä löytämään ratkaisua vuoden aikana, seurauksena on noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta. Tilanteeseen haetaan korjausta sopeuttamaila menoja. Mikäli tässä ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitoksen ennusteen mukaan keskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden aiusta käyttöön otettu suorite peruste] ne n Ja hinnastonmukainen laskutus. Ympäristöterveyskeskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen talous on kehittynyt alkuvuoden aikana suotuisasti. Tähän on vaikuttanut se, että kunnat ovat lisänneet vuodelle 2013 rahoitustaan. Jouni Mutanen kuntayhtymän Johtaja 2

7 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on henkilötyövuosissa kasvanut 5,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vakinaisten määrä henkilötyövuosissa on kasvanut 5,5 % ja määräaikaisten 2,6 %. Suurin osa kasvusta selittyy Päijät-Hämeen alueellisen yhteispäivystyskeskuksen toiminnan aloittamisella ja ensihoitopalvelun aloittamisella Kuitenkin myös ilman ensihoito- ja päivystyskeskusta yhtymän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut 2,4 %. Peruspalvelukeskusta ja liikelaitos Versoa lukuun ottamatta henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut kaikissa tulosryhmissä. Sen sijaan muun muassa varahenkilöstön lisääminen on vähentänyt lyhytaikaisten (1-12 päivää) sijaisten käyttöä 23 % kalenteripäivinä mitattuna. Uutena kulutilinä on vuoden alusta otettu käyttöön henkilöstövuokraus. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana henkilöstövuokraukseen käytettiin yhtymässä n. 1,4 miljoonaa euroa. Tuki-ja liikuntaelinten sairaudet ja hengityselinten sairaudet ovat olleet kalenteripäivinä mitattuna yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä. Henkilötyövuotta kohden sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 15,6 kalenteripäivää, mikä on 1,7 päivää (9,8 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti hengityselinten sairauksia on ollut selvästi edellisvuotta vähemman. Kaikkien poissaolojen osuus vuosityöntekijöistä on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtymän nettotyöpanos on kasvanut 6,9 %. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin tunnusluvut käsiteltiin työhyvinvointiryhmässä ja ne sisälsivät tietoja myös kustannuksista. Tuforyhmien johtajille raportoitiin ensimmäistä kertaa työhyvinvoinnin tunnusluvut vuodelta Yhtymän päihdeohjeen uudistamista varten perustettiin työryhmä johon osallistuu henkilöstön ja työterveyshuollon edustus. Ohje valmistuu syksyllä Uudistettu Aktiivisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden alussa. Esimiehille lähetetään kuukausittain sähköpostiviesti yli 30 päivän sairauspoissaolokertymästä, jos Aktiivisen tuen keskustelua ei ole kirjattu ESS -järjestelmään. Esimiehille tehtiin kysely terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista helmikuussa. Tämän kyselyn tulosten perusteella valmistellaan pisto-ja veritapaturmin ehkäisyyn liittyvää ohjeistusta yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorin ja hygieniahoitajien kanssa. Helmikuussa toteutettiin esimiehille Aktiivinen työkyvyn tuki - kysely, jonka avulla selvitettiin esimiestyössä esiin tulleita ongelmia työntekijöiden työkykyasioiden hoitamisessa. SporttiPassi otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön helmikuun alussa. Yhtymä tukee 562 vakituisen työntekijän uintiharrastusta mobiililippujärjestelmän kautta vuoden ajan. Vakuutusyhtiö Pohjolan, turvallisuustiiminja esimiesten kanssa pilotoitiin riskinarviointityökalua. Riskinan/iointityökalun kehittämistä jatketaan syksyllä. Riskinhallintapolitiikan valmistelu käynnistettiin yhteistyössä turvallisuustiimin kanssa. Inspi-hankkeen esimiehilie suunnattua vertaismentorointi -valmennusta jatkettiin yhteistyössä Balentorin kanssa. Valmennuksessa keskitytään erityisesti Aktiivisen tuen toimintamallin ymmärtämiseen sekä sen käytön ja dokumentoinnin lisäämiseen. 3

8 Yhteistyössä Päijät-Hämeen alueen työhyvinvointipäälliköiden kanssa toteutettiin Aktiivisen tuen kouiutus Lahden kaupungintalolla. Kouluttajina olivat työterveyshuollon ja Kevan asiantuntijat. Työsuojeluvaltuutettu ja työhyvinvointisuunnittelija pitivät maaliskuussa kolme Työhyvinvointikortti - koulutusta laitoshuollon ja välinehuoilon henkilöstölle. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu yhtymän henkilöstösuunnitelman painopisteiden ja syksyllä 2012 käynnistyneen tuottavuus-ja vaikuttavuusohjelman ohjaamana. Henkilöstöstä ulkoiseen koulutukseen on osallistunut 718 henkilöä, yhteensä 1133 kertaa. Yhtymän keskitetysti toteutettua sisäistä ja alueellista koulutusta on järjestetty 225 tilaisuutta, joihin osallistui 2563 henkilöä, heistä yhtymän työntekijöitä oli 2152 ja muita 411. Sähköiseen oppimisympäristöön perehdyttävää koulutusta ja infotilaisuuksia on järjestetty keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Työnohjauksen ostopalveluista on tehty puitesopimukset ja työnohjauksen ohjeistus ja lomakkeet on uudistettu. Verkko-oppimisympäristön kurssitarjontaa on laajennettu, lisäksi valtakunnalliset Potilasturvallisuutta taidolla sekä Tietoturvan verkkokurssi ovat koko henkilöstön käytettävissä. Valtakunnallisen Osaamisen ennakointihankkeen osahankeraportti valmistui helmikuussa. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti henkilöstön asiantuntijuuden käyttöä on kehitetty oppivan organisaation mallilla. Rekrytointi Rekrytointeja päättyi yhteensä 99 kpl, joissa haettiin 141 työntekijää eri tehtäviin. Edellisvuoteen laskua on 16 %. Hakemuksia keskimäärin saatiin 9,6 kpl/rekrytointi. Avoimista tehtävistä määräaikaisia tehtäviä oli 55 kpl. Hoitotyön lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttöpyyntöjä oli 577, joissa onnistumisprosentti on 78 %. Edellisvuodesta täyttöpyynnöt ovat laskeneet 37 %. Kuntayhtymä on ollut mukana Sairaanhoitajapäivillä, Duuniexpossa, TE-toimiston rekrytointitempauksessaja Salpauksessa lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointipäivässä. Vuoden alussa otettiin käyttöön hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujen/työssäoppimisten laskutusohjelma koko kuntayhtymässä. 4

9 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 0,7 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,1 % ja toimintakulujen 24,4 %. Investointien toteuma on 14,2 %. Lähinnä menot ovat kohdistuneet rakennushankkeisiin. Yhtymän maksuvalmius heikkeni merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Vuosikate jäi suunnitellusta erityisesti perusyhtymän (erikoissairaanhoito+ympäristöterveydenhuolto) puolella. Lisäksi maksuvalmiutta rasittivat muut maksuvalmiuden muutokset, joita ovat mm. ostovelkojen ja myynti saamisten kehittyminen. Rahan käyttö oli tuloja suurempää. Vaikka talousarviolaina 3,5 miljoonaa euroa nostetaan, yhtymän maksuvalmius ajautuu kriittiseen tilaan vuoden loppuun mennessä, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on -1,4 miljoonää euroa (-0,3 M vuonna 2012). Toimintatuottojen talousarvioon suhteutettu toteuma on 24,3 prosenttiä (24,4) ja toimintakulujen 24,9 prosenttia (24,6) Erikoissairaanhoidon tuloksen analysointia vaikeuttavat päivystyskeskus Akuutti24:n sekä ensihoidon palvelut. Näiden palvelujen tulot ja menot sisältyvät kirjanpidollisesti erikoissairaanhoidon toimialaan. Palvelujen merkittävä laajeneminen vääristää todellisia erikoissairaanhoidon kustannuskasvuja edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 em. palvelujen kustannuksia toteutui 6,8 miljoonan euron edestä, kun vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu 17,1 miljoonan kustannuksiin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana toteuma on 4,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon oma toiminta ei ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna. DRG-jaksoja on tuotettu 5,8 % edellisvuotta vähemmän. Omana toimintana tuotettujen poliklinikkakäyntien määrä on laskenut psykiatriassa 2,4 %. Somatiikassa kasvua on ollut 1,3 %. Psykiatrian hoitopäivien määrä on omana toimintana vähentynyt 18,8 % edellisvuodesta. Ostopalvelut ovat euromääräisesti lisääntyneet edellisvuodesta 18,4 %. Euromääräisesti eniten ovat kasvaneet psykiatrian ostot (osastot +29,8 %, avohoito +18,3 %), mutta myös somaattiset ostot ovat merkittävässä kasvussa (osastot +17,5 %, avohoito +13,7 %). Hoidot ovat olleet kalliita, koska ostopalvelusuoritteiden kasvu ei vastaa kustannusten kasvua. Esimerkiksi somaattisten hoitojaksojen määrä on alentunut 4,6 % edellisvuodesta. Toimialan ennusteen mukaan tuloksesta on muodostumassa 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästa summasta on eriytetty Akuutti24:n yleislääketieteen, suun terveydenhuollon ja päivystysosaston toiminnot sekä ensihoito. Sopeuttamistoimin ylityspaineesta pyritään leikkaamaan kolme miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidossa henkilöstökulujen toteuma on 23,1 prosenttia (23,1). Henkilöstökulujen toteumaa arvioitaessa täytyy ottaa huomioon merkittävästi lisääntynyt henkilöstönvuokraus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, joissa kummassakin on merkittävät talousarvion ylitysuhkat. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma on 27,9 prosenttia (26,0), joten ylitysuhka on ilmeinen. Toisaalta alkuvuoteen on sattunut erityisen kalliita potilaita. Edellisenä vuonna alkuvuoden kehitys asiakaspalvelujen ostoissa oli maltillinen, mikä vaikutti myös talousarvion laadintaan. Tämän vuoksi vuoden 2013 talousan/iossa on 1,7 miljoonaa euroa vähemmän määrärahaa kuin vuoden 2012 toteuma oli. Lääkemenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 6,2 %. Talousarvion ylitysuhka on selkeä, ellei vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein kalliiden lääkehoitojen määriä saada hillittyä. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat niin ikään merkittävässä kasvussa, ja talousarvio on ylittymässä. 5

10 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi-maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Ennuste poikkeaa alkuperäisestä talousarviosta vuositasolla 4,3 prosenttia (8,6 M ). Edellä mainitun kasvun taustalla ovat ennen kaikkea ostopalvelujen merkittävästi nousseet kustannukset. Oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisvuodesta 1,6 %. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on syntynyt kustannuksia 0,5 miljoonan euron edestä (0,3 miljoonaa euroa edeilisvuonna). Jos lähtökohdaksi otetaan syntyvän alijäämän 10,5 miljoonaa euroa kattaminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2013 nähden on 5,3 prosenttia. Maaliskuun lopun ennusteen mukaan erityisesti Pukkilan, Asikkalan ja Myrskylän maksuosuudet ovat ylittymässä merkittävästi. Yiityspainetta muodostuu sekä ostopalvelujen että oman toiminnan kautta. Merkittävämmin maksuosuudet näyttäisivät alittuvan vain Hämeenkosken osalta. Tässä vaiheessa vuotta ennuste on hyvin alustava, ja muutokset palvelujen käytössä ovat todennäköisiä. Akuutti24:n yleislääketieteen palveluissa haasteena on käyntimäärien jääminen alle talousarviossa ennakoidun tason. Mikäli tilanne ei korjaannu vuoden aikana, seurauksena on tulojen jääminen talousarviotason alle ja noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Maksuosuuksien toteumia tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päivystysosaston osalta laskutus käynnistyy vasta syyskuussa. Suun terveydenhuolto toteutunee suunnitellusti. Ensihoidon laskutuksen käynnistymisen kanssa on ollut merkittäviä ongelmia. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta, mutta toisaalta menoja pyritään vastaavasti sopeuttamaan. Mikäli menojen sopeuttamisessa ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimialan tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu alijäämäuhkana yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa euroa ( euroa). Kuntien maksuosuuksien yhteismäärän tavoite ja ennuste on talousarvion mukainen euroa. Kuntakohtaista vaihtelua esiintyy palvelujen käytön mukaisesti. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 0,5 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto on kasvanut 6,9 % edellisvuodesta 26,8 mil- Joonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava päässee talousarvion mukaiselle tulostasolle. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden alusta käyttöön otettu suoriteperusteinen ja hinnastonmukainen laskutus. Aavan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, mutta kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Kuntakohtaisten toteumien vaihteluväli on 23,1-24,8 %. Alhaisin toteumaprosentti on Sysmällä 22.4 % ja korkein Pukkilalla 24.8 %. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi-maaliskuussa euroa ( euroa). Liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta 17,4 % ja oli euroa. Kuntarahoituksen tasoa on neuvoteltu korkeammaksi vuodelle 2013, mikä näkyy liikevaihdon suotuisassa kehityksessä. Sisäisten palvelutuottajien tulosryhmistä fukipalvelukeskuksen toimintakate on alittamassa talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Toimintamenoissa ylityspaineen aiheuttavat mm. välinehuoilon toimitilojen remontti, tietojärjestelmäpalvelujen kasvavat kustannukset. Lääketieteellisissä palveluissa toimintakate on ylittämässä talousarviotason 2,0 miljoonalla eurolla vaikka toimintamenot ovat ylittymässä 0,9 miljoonaa euroa. Hinnaston tuotto on selkeästi liian korkea. Vuoden edetessä analysoidaan, kuinka suuri osa ylituotosta Johtuu lisääntyneestä palvelujen käytöstä ja tarvittaessa valmistellaan palvelukäytön hyvityksiä asiakkaille. 6

11 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähaflinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen Talous Enn.erö/En n.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% roimintatuotot , ,43-1,19 Toimintakulut , ,43 11,46 Toimintakate r -A2 5, ,36-307,61 Analyysi Yhtymähallinnon toiminta ja talous ovat kehittyneet suunniteflusti. Toimintatuotot kertyvät hankkeiden ja avustusten osalta loppuvuosipainotteisesti. 7

12 Keskussairaala Vastuuhenkilö keskussairaalan johtaja Martti Talja Toimintatiedot M% vrt. Enn.ero Enn.ero OMA TOIMINTA TP2012 TA ,3, TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Lähetteet ,3 28,7 l ,22-1,60 Kaikki käynnit J 27, ,30 1,44 Laskutetut käynnit ,2 26, ,76-0,38 Ensikäynnit ,8 28, ,16-1,80 Hoitopäivät ,1 23, ,97-7,04 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,0 24, ,00-9,82 DRG-jaksot ,7 24, ,66 "6,30 Leikkaukset ,6 24, ,23 0,31 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,5 23, ,34-0,91 Hoitopäivät, psyk ,3 18, ^,92-1,37 Hoitoj'a!<sot ,8 18, ,99-12,31 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA , TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,64-2,27 Toimintakulut , ,55 1,39 Toimintakate , ,89-182,81 Analyysi Tilaus: Saapuneiden lähetteiden määrä oli lähetettä, mikä oli 9,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Ensikäyntiä odottavien määrä laski 45,5 % edellisvuodesta ollen, potilasta, joista yli 3 kk odottaneita 407 potilasta (lähde: uusi Effica Raportointi l. ER). Ensikäyntiä odottavien määrä laski alkuvuodesta edelleen. Leikkausta odotti potilasta (kasvu edelliseen vuoteen 36,5 %), joista yli 6 kk odottaneita oli 10 potilasta. Hoitoa odottavien potilaiden määrä kasvoi voimakkaimmin ortopediassa ja kardiologiassa, joissa tehtiin ensikäyntien jononpurkua vuonna Tuotanto: Lähetteisiin perustuvien ensimmäisten käyntien määrä oli kontaktia (ensikäyntiä tai käynnin korvaavaa soittoa). Vähennys edelliseen vuoteen oli 7,8 % (ER). Kuntalaskutettuja avohoitokäyntejä kertyi edellisvuotta vastaava määrä. DRG-hoitojaksoja kertyi 578 edellisvuotta vähemmän, mistä suurin osa selittyy leikkaustoimenpiteiden määrän laskulla, 489 leikkausta drg-jaksoa. Loppuun kirjaamattomia drg-jaksoja oli kuun vaihteessa noin 200, joiden hoitopäivämäärä arvio on noin 800 hoitopäivää, jotka eivät raportilla näy. Leikkausten määrää vähensi välinehuollon siirron aiheuttama viikon tauko päiväkirurgiassa sekä silmätautien ja naistentautien osaavan lääkärityövoiman väheneminen. Vuodeosastokuormitukset ovat olleet edellisvuoteen verrattuna hieman matalammat johtuen jatkohoitoon siirtymisen nopeutumisesta sopimuksen mukaisesti ja infektioiden vähäisestä määrästä lastentaudeilla ja aikuisosastoilla. Hoitopäiviä kertyi (-9,1 %) edellisvuotta vähemmän, psykiatrialla vähennys 17,7 %. Ostopalvelukäyntejä kertyi 13,5 % edellisvuotta enemmän pääosin konservatiivisella tulosalueella ja lastenpsykiatriassa. Psykiatrian ostettuja hoitopäiviä oli 10,3 % edellisvuotta enemmän ja somatiikan ostettujen hoitojaksojen määrä laski 6,4 %. 8

13 Talous: Toimintatuotot ovat vähentyneet edellisen vuoteen verrattuna 2,3 % ja kasvu talousarvioon oli 0,6 %. Toimintakulut kasvoivat huomioiden jaksotuksen muutokset ja vuoden 2012 talousarvioon budjetoimattomat kulut 1,4 % edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Talousarvioon nähden kasvu oli 4,5 % eli noin 9 milj. euroa, josta 8,4 milj. euroa oli ulkoisia ja 0,6 milj. euroa sisäisiä kuluja. Henkilöstökulujen kasvu oli 5,5 % huomioiden lomapalkkavarauksen muutos. Kasvu oli somaattisilla tulosalueilla ja aiheutui pääosin erikoistuvien lääkäreiden ( euroa) sekä hoitohenkilökunnan vakinaisten ( euroa) ja maksettavien erilliskorvausten ( euroa) palkkamenojen kasvusta. Asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 14,9 %. Edellisen vuoden asiakaspalveluiden ostot olivat vastaavaan aikaan harvinaisen matalalla tasolla. Menojen kasvu aiheutui muutaman kalliin sydän ja lastentauti p oti la a n hoidosta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Sisäisten palveluiden ostoissa kasvu oli hieman taittunut ollen 5,9 %. Hoitotan/ikkeita hankittiin eurolla (6,3 %) enemmän ja lääkekuluihin meni euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Sekä hoitotarvikkeiden että lääkkeiden hinnat ovat myös kallistuneet. Korjaavat toimenpiteet: Tässä raportissa esitetään uusista lähteistä tuotettuja toimintalukuja. Effica Raportoinnin (ER) validointityötä on tehty ja se otettu tuotantokäyttöön valmiilta osin. Tämän raportointijärjestelmän raportteja hyödynnetään jatkossa. Siirtymä kautena käytetään rinnan myös vanhaa Effica Seuranta-raportointityökalua. Henkilöstötyöpanoksen seurantaa on kehitetty merkittävästi yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Lisäksi taloushallintoyksikkö tuottaa kuukausittain vastuu yks ikkötasoisen lyhyen raportin kustannusten vuosittaisista muutoksista Raportteja hyödynnetään vastuuyksikkötasolla kustannusten hallinnassa. Tulosryhmässä on valmisteltu muita tulosryhmiä kuullen tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelma. Yhtyman hallitus on hyväksynyt ohjelman Sen tavoitteena on 3,9 milj. euron kustannussäästöt vuonna Keskeisenä tavoitteena on sulkea erikoissairaanhoidossa sairaansijaa ja samanaikaisesti tehdä muita tuottavuutta parantavia ja menoja leikkaavia toimenpiteitä. 9

14 Lääketieteellisten palvelujen keskus Vastuuhenkilö tulosryhmän Johtaja Hannu Sarkkinen Toimintatiedot Suoritetoteuma : tammi-helmikuu toteuman mukaisena, maaliskuu arviona (:=he!mikuun suoritteiden suuruisena Enn.eroi Enn.ero TP2012f TA ! Tot.% 7PE2013 TA2013%: TP2012% -4- ^- La boratori otoi m i n n ot Perusterveydenhuolto S 24, ,7[ 1,8 * r Erikoissairaanhoito ^- ; , , ,2; 4,3 Myydyt i ] , ,5. 11,9 t^- Yhteensä ' 25, ,9: 5,7.Näistä ostopa! vel ui ut ^- \'~~' ; i 26, ,3:* 27.4 r Kuvantaminen J- Perusteneydenhuolto ,2} \ - 9,5 J. l ^ r Erikoissairaanhoito : ,8 88S77 0,5 6,9 Myydyt r 19213J 20912; 4 852", 23, ,2: 1,0 Yhteensä h ; , , ,6. 5,0 ^Näistä ostopalvslulut r ; , ,3 i 142,8 Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,38 15,41 Toimintakulut , ,38 7,42 Toimintakate , ,17 190,04 Analyysi Suoritteiden toteumaennuste (kaikki tutkimukset yhteensä) laboratoriotoiminnoissa ylittää arvioidun vajaalla yhdeltä prosentilla Ja kuvantamisessa alitus suunniteltuun on 2.6 %. Perusterveydenhuollolle (Aava) tuotetut tutkimukset, samoin kuin ulkoiset myydyt alittavat suunnitellun molemmissa toiminnoissa. Erikoissairaanhoitoon tuotetut suoritteet puolestaan ylittävät suunnitellun, laboratoriotoiminnot 3.2 % ja kuvantaminen 0.5 %. Huomionarvoista on erityisesti kuvantamisen ostopalveluiden voimakas lisääntyminen, mikä johtuu tunnetuista ongelmista palveluntuotannossa. Kokonaistoimintatuotot ylittävät ensimmäisen kvartaalin jälkeen TA2013 noin 3 Meurolla, ennusteen ollessa noin 32.6 euroa. Talousarvion ylitys syntyy sisäisissä tuotoissa, ulkoiset tuotot jäävät ennusteen mukaan 6 % alle suunnitellun (noin e). Johtuen v kesken vuotta tapahtuneista toiminnanmuutoksista on eri tulosyksiköiden/tuloalueiden ennusteet laadittu eri ennustemalleilla, mikä lisää ennusteen epävarmuutta. Toimintamenot: Toimintakulujen ennustamista hankaloittaa vuonna 2012 tapahtuneet toiminnan muutokset. Kokonais kustannuksissa ennuste ylittää suunnitellun noin euroa, TA-% on 23,9. Ylitys muodostuu ulkoisista toimintamenoista. Sisäiset menot ovat suunnitellun mukaiset. Riskeinä ovat: kuvantamisen ja isotooppiiääketieteen ostopalvelujen kehitys, Lahden ostopalveluiden järjestämisestä johtuva mahdollinen alihankintatutkimusten edelleen lisääntyvä kasvu ja muiden asiakkaiden tarpeet kallisiin erikoistutkimuksiin, 10

15 Kuntoutuskeskus Vastuuhenkilö kuntoutuskeskuksen johtaja Marja Mikkelsson. Toimintatiedot Enn.ero Enn.ero TP2012 TA Tot.% TPE2013TA2013% TP2012% OMA TOIMINTA ESH Fysiatrian käynnit , ,87 2,54 Kuntoutustutkimuskäynnit 66S , ,00-1,29 Aavan fysiatrian käynnit , ,51 5,75 Apuvälinelainaukset yhteensä , ,04 9,22 - erikoissairaanhoito , ,14 2,39 - perusterveydenhuolto , ,10 9,44 OSTETUT PALVELUT Kuntoutustutkimus - käynnit , ,86-3,54 - hoitojaksot , ,00 77,42 Fysiatria y Käynnit yhteensä r 25, ,29-17,63 - ESHfysiatria käynnit , ,67-32,10 - Aa\an fysiatrian käynnit , ,00-16,41 Hoitojaksot yhteensä r p , , ESH fysiatha hoitojaksot ,00-16,67 - Aavan fysiatrian hoitojaksot , ,67 138,10 Talous E n n.erö/e n n. ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,33 3,86 Toimintakulut , ,35 8,66 Toi m intä kate , ,60-118,76 Analyysi Kuntoutuskeskuksen kulut ovat toteutuneet 0,1 % yli talousarvion eli tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta huolestuttavaa on, että yliopistosairaalan ostot ovat jo tässä vaiheessa ylittyneet, vuokrakulut ovat suuremmat kuin talousarviossa ja apuvälineiden hankintoja on runsaasti, koska niitä siirrettiin viime vuoden lopulta tähän vuoteen. Toiminta on ollut lähes suunnitelman mukaista. Fysiatrian toiminta on vilkkaampaa kuin vuosi siten, mutta hieman arvioitua vähäisempää. Aavan fysiatriassa on terapiaostopalveluja jouduttu hankkimaan viime vuoteen verrattuna enemmän. Tulojen kertymä on 1 % arvioitua suurempi tässä vaiheessa, mutta kuntoutustutkimusyksikön tulot saattavat jäädä suunniteltua pienemmäksi, koska vammaispoliklinikan rekrytointeja ei tehdä. Henkilöstökuluissa pitäisi vuoden aikana tulla säästöä, mutta kuljetus-ja huoltokulut sekä lääkehoitokulut uhkaavat ylittyä. 11

16 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipaivelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Ennuste Enn.ero Enn.ero Toiminta TP 2012 TA Tot.% TP 2013 TA2013% TP2012% Potilas as iakirjatapahtumat , ,88-0,68 Ateriasuoritteet , ,29-1,59 Kahvion asiakastapahtumat , ,00-0,26 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pak , ,26 3,02 Auto k l aay ajot , ,59 4,48 Fiberoskoopit , ,59 ^,43 Sähkö MWh , ,51 14,39 Kaukolämpö MWh , ,86 10,47 Höyry MWh , ,22 11,09 Raakavesi m , ,18 1,74 Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,35 2,80 Toimintakulut , , Toimintakate , ,64-8,00 Analyysi Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan alittavan talousarvion mukaisen toiminta katteen n. 570 kiloeurolla Excel-pohjaisen tulosaluekohtaisen talouden seuranta- ja ennustamistaulukon pohjalta. Suurimmat kuluylitysennusteet tässä vaiheessa ovat Materiaali-, Huolto- ja Tietojärjestelmäpalveluissa sillä erotuksella, että Materiaalipalveluiden n. 483 kiloeuron kuluylitysennuste on kustannusneutraali johtuen hoitotarvikkeiden myynnistä yhtymän ulkopuolelle siten, että tuotot kattavat em. kulut. Huoltopalveluiden n. 100 kiloeuron ja Tietojärjestelmäpalveluiden n. 700 kiloeuron työasemien leasing-läpilaskutus poislukien osalta kyse on puhtaasta kuluylityksestä pääasiallisina syinä ensiksi mainitun osalta välinehuoltokeskuksen saneerauksen tilapäisjärjestelyiden vaatimat budjetoimattomat laitehankinnat ja jälkimmäisen osalta mm. Tiedon palveluiden lisääntyminen Effica 4.1 :n ja earkiston myötä, tietoliikennekustannusten nousu mm. radiologiaan liittyen sekä perusinfran ylläpitoon kohdistuneet budjetoimattomat kulut. Toimintafietojen osalta vuositason toteumaennusteet vastaavat ennustefarkkuuden puitteissa talousarvion 2013 arvoja pois lukien potilasasiakirjatapahtumat, jotka ennakoivat suoritenousua, ja fiberoskoopit, jotka puolestaan ennakoivat suoritelaskua vuositasolla. Sekä talous- että toimintaennustetta on pidettävä vuoden tässä vaiheessa suuntaa-antavana sillä huomiolla, että talousarviossa pysyminen edellyttää tämänhetkisen ennusteen pohjalta säästökohteiden etsinnän käynnistämistä Huoltopalveluiden ja erityisesti Tietojärjestelmäpalveluiden osalta. Tietojärjestelmäpalveluiden tilanne tulee käsitellä Tietohallintojohtoryhmässä mahdollisten säästötoimenpiteiden yhtymälaajuisfen vaikutusten huomioimiseksi. Talous-ja toimintaennuste eivät pidä sisällään muiden tulosryhmien vielä suunnitteilla olevien tehostamistoimenpiteiden seu ra usvai kutuksi a Tukipalvelu id en kulu-ja suoriterakenteeseen. 12

17 Ensihoito-ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Enn.ero Toiminta TP2012 TA Tot.% TPE2013TA2013% TP2012% Päivystys käynnit (esh) , ,8 1.2 Päivystyskäynnit (pth) , ,0 42,3 -joista hoitaja käynnit , ,9 23,6 Hammas päivystys käynnit , ,8 82,9 DRG-jaksojen (hj) hoitopäivät , ,8-2,8 Päivystys osaston hoitopäivät 2500 o 0,0 0,0 0,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,3 - ei kuljetusta , ,0 Ensihoidonsiirtokuljetustehtävät , ,0 fc nn. ero Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Tuotot , ,2 46,1 Kulut , ,6 47,8 Netto , ,3 63,9 Analyysi Ensihoitokeskuksen tuotot tulevat jäämään alla arvioidun. Siirtokutjetuksien osalta on toimintaa vähennetty tuottojen suhteessa yhden yksikön verran. Säästö tavoite ja kate pyritään saamaan lähelle nollatulosta. Kiireellisten kuljetusten osalta tuotot laahaavat vielä perässä CODEAlaskutusohjelman ongelmien vuoksi. KELA-tuotot jäävät alle kuntien arvion ainakin Koska kesällä lomapalkkoihin kuluu ensimmäisenä vuonna vähemmän rahaa, on säästöpotentiaali Päivystyskeskuksen isoin ongelma on lääketieteellisten palvelujen hintojen suuri nousu vuodelle Hoitotarvikkeissa alibudjetointia, mutta muutoin kulut menevät arvioidusti. Toisessa osavuosikatsauksessa tulee lääketieteellisten palveluiden korjaus ja tämän jälkeen voidaan paremmin ennustaa kokonaistulosta. Päivystysosaston suunnittelu on edelleen kesken keskussairaalan kanssa. 13

18 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöferveyskeskuksen johtaja Pentti Lampi. Toimi ntatiedot Enn.ero Enn.ero Toiminta TP2012 TA Tot,%TPE2013 TA2013 TP2012 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,2-2,5 Päätökset , ,6-16,1 Puhelin-ja sähköpostikontaktit , ,1-25,7 Neuvonta-ja konsultaatiokäynnit , ,2 Lausunnot , ,3 9,0 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla , ,9 1/2-1 h , , h , ,8-17,9 yli 2 h , ,4 5.5 Asiakkaan käynnit vastaanotolla , ,9-2,2 alle 1/2 h , ,7 2,4 1/2-1 h , ,1 yli 1 h , ,1 17,3 Muut tarkastukset , ,1-66,6 alle 2 h , ,6-50,0 yli 2 h , , Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,31 18,48 Toimintakulut , ,18 Toimintakate , ,89 877,55 Rahoitustuotot 0,0 0,00 0,00 Rahoituskulut 0,0 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset ,2 0,00 0,00 Tilikauden tulos o o ,03 Analyysi Terveydensuojelussa suorite-ennuste Johtaa suunniteltua pienempään suoritemäärään muissa suoritteissä paitsi neuvonta- ja konsultaatiokäynneissä. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien kokonaismäärä hieman ja tarkastusten määrä selvemmin jäävät ennusteen mukaan pienemmiksi kuin talousarviossa on arvioitu. Vasta anottokäyntien kokonaismäärän ennuste ylittää arvion. Talouden toteuman ennusteen laatimista hankaloittavat alkuvuoden epävarmuustekijät. Kummankin tulosalueen toimintamenot kokonaisuutena jäävät ennusteen mukaan käyttösuunnitelmaa pienemmiksi. Terveydensuojelussa kaikkien menolajien ennuste on talousarviossa suunniteltua pienempi. Samanlainen on tilanne eläiniääkintähuollossa lukuun ottamatta lievää ylityspainetfa henkilösivukuluissa Ja palvelujen ostoissa. Tässä vaiheessa esitetty ennuste kuluvan tilikauden ylijäämäksi (18 100) on vielä varsin epävarma. Ennustelaskelma on kuitenkin tehty varovalsuusperiaatteella. Tarkalla toiminnan ja talouden seurannalla sekä ohjauksella tavoitellaan kuluvana vuonna talousarvion mukaista tulosta. 14

19 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutuotot jäänevät kuitenkin ennusteen mukaan suunniteltua pienemmiksi. Ohjelmassa suunniteltu luopuminen Padasjoen toimipisteestä on toteutettu. Johtoryhmän kokousten osalta on suunnitelmallisesti siirrytty videovälitteiseen menettelyyn suunnitellulta osin. Virkojen käyttöön oton myöhentäminen ten/eydensuojelussa on toteutettu suunnitellusti. Sopeuttamisvapaita on käytetty eläinlääkintähuollon tulosalueella 8 päivää. 15

20 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvetukeskuksen johtaja Sirkka-Liisa Pylväs. Toimintatiedot E nn. ero Toiminta TA Tot.% TPE2013 TA2013% Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Käynnit , ,93 Sähköinen asiointi , ,55 Asiakasryhmät , ,05 Käynnit (ostetut) , ,78 Sosiaalipalvelu Käynnit , ,92 Asiakas ryhmätoiminta , ,36 Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät , ,06 Hoito-, asumis-ja toimintapäivät (ostetut) , ,38 Koti-ja asumispalvelut Käynnit , ,84 Sähköinen asiointi , ,55 Toimijuutfa tukeva päivätoiminta , ,26 Hoitopäivät* , ,32 Palveluasumispäivät, tehostetut , Hoito-ja asumispäiuat (ostetut) , ,56 Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut Käynnit , ,17 Sähköinen asiointi , ,62 Asiakasryhmät , ,26 Käynnit (ostetut) , ,45 Käynnit (ostetut, kuntoutus) , ,76 Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt * Uudistettujen suoritemerkintöjen \/uoksi vsrtailu tilinpäätökseen 2012 ei ole mahdollista Talous Enn.ero/ E nn, ero/ TP 2012 TA TA% 7PE2013 TA2013% 7P2012% Toimintatuotot , ,06 5,15 Toimintakulut , ,09 4,82 Toimintakate , ,80 370,71 Rahoitustuotot ,1 8-63,64-42,86 Rahoituskulut -1-2 o 0, ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 60,26 Tilikauden tulos -200 o ,50 Analyysi Tammi-maaliskuun tuloksen perusteella Aavan taloudellinen kehitys näyttää tasapainoiselta. Tilikauden tulos maaliskuun lopussa on euroa ylijäämäinen (v euroa). Toimintatuottojen toteuma suhteutettuna talousarvioon on 23,9 % ja toimintakulujen 23,4 %. Ylityspaineita on avustuksissaja asiakaspalveluiden ostoissa, erityisesti liittyen lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lisäksi ylityspaineita saattaa ilmetä muiden palveluiden ostoissa, erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden ostoissa. 16

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot