Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI..."

Transkriptio

1 Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6

2 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI Tasa-arvo sukupuolten välillä Tasa-arvoisuuden määritelmä ja syrjinnän kielto Henkilöstön sukupuoli- ja palkkarakenne Naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet...6 a. Henkilöstön rekrytointi...6 b. Uralla eteneminen...7 c. Palkkaus...7 d. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen...8 e. Työskentelyolosuhteet...8 f. Sukupuolinen häirinnän ehkäiseminen...9 g. Muu organisaation toiminta ja sukupuolten välinen tasa-arvo Apua, neuvoja ja lisätietoja...10 SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI Yhdenvertaisuus ihmisten välillä Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus Yleinen yhdenvertaisuusperiaate Ulkomaalaisväestö Lappeenrannassa Yhdenvertaisuussuunnittelu Yhdenvertaisuuden edistäminen palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa Apua, neuvoja ja lisätietoja...15 HHJ

3 2 (15) Lukijalle Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Kädessäsi olevalla Lappeenrannan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla toteutetaan työnantajalle ja viranomaiselle tasaarvolaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa asetetut velvoitteet laatia tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat suunnitelmat. Näiden suunnitelmien avulla tuetaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden edistämistä kaupungin toiminnassa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tässä suunnitelmassa määritellään ensinnäkin ne tavat, joilla Lappeenrannan kaupunki työnantajana edistää tasa-arvoa sekä puuttuu syrjintään, terveyttä vaarantavaan häirintään ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työntekijöiden ammatillista kehitystä ja yhtäläistä työssä etenemistä, ohjata esimiestyötä ja johtamista, kehittää hyvää yhteistyötä ja työilmapiiriä sekä oikeudenmukaista palkkausta. Toisaalta suunnitelman tarkoituksena on määritellä ne puitteet, keinot ja menetelmät, joiden avulla kaupunki yleisemminkin edistää yhdenvertaisuutta ja estää syrjintää sekä pyrkii hyödyntämään ihmisten monimuotoisuutta voimavarana kaikessa toiminnassaan. Kaupungille työnantajana asetettujen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain julkaistavan henkilöstökertomuksen yhteydessä. Lappeenrannan kaupungin henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa on paikallisesti sovittu, että tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään joka kolmas vuosi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista Lappeenrannan kaupungilla vastaa kaupungin työsuojelutoimikunta.

4 3 (15) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman perusajatukset Kaikessa Lappeenrannan kaupungin toiminnassa kunnioitetaan yksilöllisyyttä ja kulttuurien erityispiirteitä, edellytetään rehellistä, vastuullista ja eettisesti kestävää toimintaa, edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä työntekijöiden hyvinvointia. Vastuu tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain noudattamisesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta käyttäytymisestä kuuluu koko työyhteisölle. Lappeenrannan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on kiinnittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuus luontevaksi ja realistiseksi osaksi organisaation päivittäistä toimintaa.

5 4 (15) SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 1 Tasa-arvo sukupuolten välillä 1.1 Tasa-arvoisuuden määritelmä ja syrjinnän kielto Sukupuoli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on hyväksytty laajasti yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Suomen perustuslaissa kielletään sukupuolinen syrjintä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli tasa-arvolaki kieltää niin ikään sukupuoleen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen sukupuolen vuoksi eri asemaan. Syrjintää on myös eri asemaan asettaminen raskaudesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta, perheenhuoltovelvollisuudesta tai muusta sukupuoleen liittyvästä syystä johtuen. Syrjintää on toiminta, jonka vaikutuksesta naiset ja miehet joutuvat käytännössä eriarvoiseen asemaan, vaikka toiminta näyttäisikin tasapuoliselta. Syrjintää on myös joidenkin velvoitteiden tai rajoitusten asettaminen vain miehille taikka naisille. Lappeenrannan kaupungin tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä kaikissa työelämän tilanteissa. Tavoitteena on erityisesti se, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri organisaatiotasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä, taipumustensa ja koulutuksensa mukaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemista sekä tätä kautta myös työmotivaatiota. Tasa-arvon ylläpitäminen ja edistäminen kuuluu jokaiselle Lappeenrannan kaupunkiorganisaation jäsenelle, ei vain tasa-arvotoimintaan osallistumaan nimetyille henkilöille. 1.2 Henkilöstön sukupuoli- ja palkkarakenne Vuoden 2006 lopussa Lappeenrannan kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä oli naisten osuus 73,8 % miesten osuus 26,2 %.

6 5 (15) Toimialoittain tarkasteltuna naisten ja miesten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli vuoden 2006 lopussa seuraava: Naisia Miehiä Sosiaalija terveystoimi Kasvatus- ja opetustoimi Tekninen toimi Kulttuurija vapaaaikatoimi Alla olevasta taulukosta käy ilmi yleisimmät ammattinimikkeet sukupuolen mukaan jaoteltuna. Otanta on tehty syksyllä Nimike Mies Nainen Yhteensä Lähihoitaja Sairaanhoitaja Luokanopettaja Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Peruskoulun lehtori Perushoitaja Koulunkäyntiavustaja Laitosapulainen Siivooja Perhepäivähoitaja Kanslisti Keittiötyöntekijä Ohjaaja Tuntiopettaja Palomies Hoitaja Maatalouslomittaja Terveydenhoitaja Toimistonhoitaja Konsernihallinto Tarkasteltaessa henkilöstön jakautumista eri ammattitehtäviin voidaan havaita, että tällä hetkellä tehtävät ovat jakautuneet suhteellisen selkeästi perinteisiin naisten ja miesten töihin.

7 6 (15) Keskimääräinen vuosipalkka Lappeenrannan kaupungin vakinaisilla henkilöillä vuonna 2005 oli ,50 euroa. Naisten vuosipalkka oli keskimäärin ,22 euroa ja miesten keskimäärin ,78 euroa. Miesten palkat ovat lähes kaikilla sopimusaloilla ja kaikissa ammattiryhmissä korkeammat kuin naisten. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä syystä, että miehet ovat yleisimmin korkeammin palkatussa johtotehtävissä ja naiset tekevät yleisemmin osa-aikatyötä. Henkilöstön palkkarakenteesta tehdään vuosittain sopimusalakohtainen palkka-analyysi, jota arvioidaan henkilöstökertomuksen yhteydessä. 1.3 Naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet A. Henkilöstön rekrytointi Työnantajan tulee tasa-arvolain mukaan toimia tasa-arvon edistämiseksi työelämässä siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä. Työnantaja ei kuitenkaan ole rikkonut syrjinnän kieltoa, jos menettelyllä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Hakijoiden pätevyyttä ja muita ansioita arvioitaessa asiantuntijoina on käytettävä mahdollisuuksien mukaan sekä miehiä että naisia. Työntekijöiden rekrytoinnissa on tavoitteena lisätä naisten ja miesten määrää niissä tehtävissä, asemissa ja organisaatiotasolla, joissa jompikumpi sukupuoli on aliedustettuna. Työpaikkailmoitukseen voidaan laittaa kehotus, jossa toivotaan hakemuksia sekä miehiltä että naisilta. Rekrytoinnissa voidaan suosia vähemmistönä olevan sukupuolen edustajan valintaa, jos hakijat ovat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan yhdenvertaiset ja mikäli sukupuolijakautuman tasoittamista pidetään tavoiteltavana ja tasa-arvosuunnitelman mukaisena.

8 7 (15) B. Uralla eteneminen Rekrytointi on avointa ja läpinäkyvää. Valittavalle henkilölle asetetut kriteerit määritellään mahdollisuuksien mukaan avoimesti etukäteen. Henkilöstölle tulee taata sukupuolesta riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Uralla etenemisellä tarkoitetaan siirtymistä vaativampiin tehtäviin taikka esimies- ja johtotehtäviin. Aliedustetun sukupuolen positiivista suosimista voidaan käyttää valittaessa työntekijöitä eri tehtäviin, mikäli hakijat ovat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan yhdenvertaiset. Esimies käy jokaisen työyhteisönsä jäsenen kanssa säännöllisesti luottamuksellisen keskustelun, jossa pohditaan työntekijän henkilökohtaisia koulutus- ja kehitystarpeita. Urakehitystä arvioitaessa tulee ottaa huomioon perhepoliittiset vapaat. Perhepoliittisten oikeuksien käyttö ei saa estää urakehitystä. Henkilöstökoulutuksen tulee tukea uralla etenemistä. Koulutukseen pääsy on yhdenvertaisesti mahdollista sekä naisille että miehille. C. Palkkaus Työnantajan tulee tasa-arvon edistämiseksi edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa. Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, että työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä. Työantaja ei kuitenkaan ole rikkonut syrjinnän kieltoa, jos menettelyllä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Tasa-arvolakiin sisältyvä samapalkkaisuusperiaate on keskeisin tasa-arvon toteutumisen edellytys. Periaate tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan on maksettava palveluksessaan oleville nais- ja miestyöntekijälle samantasoista tehtäväkohtaista palkkaa samasta tai samanarvoisesta työstä. Työtehtävien samanarvoisuus tarkoittaa puolestaan sitä, että työn yleisesti todettavissa olevat vaativuustekijät ovat keskeisiltä osiltaan samanarvoisia. Työntekijän ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä tai perhesuhteet eivät saa vaikuttaa arviointiin tai sen tulokseen. Perusteettomat palkkaerot poistetaan. Mahdolliset palkkasyrjintäepäilykset käsitellään nopeasti.

9 8 (15) Palkkapäätöksiä tehtäessä tulee äitiys- ja vanhempainlomalla, hoitovapaalla tai muulla virkavapaalla taikka työlomalla olevia henkilöitä kohdella samanarvoisesti työssäolevien henkilöiden kanssa. Henkilöstökertomuksessa seurataan henkilöstön palkkauksen kehitystä vuosittain sekä miesten että naisten osalta. D. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työnantajan tulee helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Huomiota tulee kiinnittää työjärjestelyihin. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että lain takaamat mahdollisuudet perheellisille naisille ja miehille, esimerkiksi sairaan lapsen hoitoon taikka hoitovapaaseen, toteutuvat tosiasiallisesti käytännössä. Erilaisilla joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan niin ikään helpottaa pienten lasten vanhempien asemaa. Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään menettelee niin, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. Työnantaja ei kuitenkaan ole rikkonut syrjinnän kieltoa, jos menettelyllä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Työpaikoilla pyritään tosiasiallisesti vaikuttamaan asenteisiin ja kannustetaan miehiä käyttämään enemmän perhepoliittisia vapaita sekä osallistumaan sairaan lapsen hoitoon. Perhepoliittisten ja muiden vapaiden aikana turvataan työntekijöille tietojen saanti työpaikan keskeisistä asioista. Perhevapaalta tai muualta pitkältä virkavapaalta tai työlomalta palaaville henkilöille järjestetään tarvittaessa erityistä perehdyttämistä ja täydennyskoulutusta. E. Työskentelyolosuhteet Työnantajan tulee kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille sekä toimia niin, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Työnantajan menettelyä on pidettävä sukupuoleen perustuvana syrjintänä, jos työantaja johtaa työtä, jakaa työtehtäviä tai muutoin järjestää työolot siten, että yksi tai useampi työntekijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. Työoloja kehitetään niin, että ne turvaavat kaikinpuolisen tasa-arvon toteutumisen. Sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilöstö kokee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

10 9 (15) Raskaana olevien työntekijöiden työolosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työtä, joka aiheuttaa vaaraa äidin tai sikiön terveydelle, ei saa teettää. Työvuorojärjestelyissä raskaus on huomioitava riittävällä tavalla. Yleisestikin fyysisesti kuormittavissa töissä on aiheellista hyödyntää entistä enemmän teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat työolosuhteita ja työssä jaksamista. Väkivallan uhka tulee pyrkiä minimoimaan henkilöstökoulutuksen sekä turva- ja hälytysjärjestelmien avulla. Työ- ja sijaisjärjestelyin huolehditaan mahdollisuuksien mukaan siitä, että perhepoliittisista syistä johtuvat poissaolot eivät aiheuta työssä olevan henkilöstön työn rasittavuuden lisääntymistä. Jokaiselle turvataan yhtäläiset mahdollisuudet saada käyttöönsä oman työnsä suorittamisen kannalta sopivat ja tarpeelliset työvälineet ja menetelmät sekä tarpeellinen tuki ja opastus. F. Sukupuolinen häirinnän ehkäiseminen Lappeenrannan kaupungin toiminnassa ei suvaita sukupuolista häirintää eikä muutakaan sukupuolen perusteella tapahtuvaa eriarvoista kohtelua. Sukupuolinen häirintä voi kohdistua sekä miehiin että naisiin, mutta sukupuolisen häirinnän kohteena ovat työelämässä tehtyjen tutkimusten mukaan kuitenkin useimmiten naiset. Varsinaisen sukupuolisen häirinnän lisäksi muukin sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä, kuten toiseen sukupuoleen kohdistuvat halventavat puheet taikka muu toisen sukupuolen alentaminen, on tasa-arvolaissa tarkoitettua työntekijän kiellettyä syrjintää. Tasa-arvolain mukaan kiellettynä häirintänä on pidettävä kaikkea sellaista ei-toivottua käytöstä, joka perustuu toisen ihmisen sukupuoleen. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, etteivät työntekijät joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Myös työnantajan menettelyä pidetään kiellettynä syrjintänä, jos tämä laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on työssään joutunut seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Lappeenrannan kaupungissa on laadittu erillinen henkisen väkivallan torjuntaa koskeva toimintaohje, jota käytetään myös tasa-arvolain tarkoittaman sukupuolisen häirinnän ja työturvallisuuslain tarkoittaman, terveyttä vaarantavan häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi sekä tarvittaessa apuna aktualisoituneiden tilanteiden ratkaisemiseksi. Lappeenrannan kaupungilla on erillinen toimintaohjelma henkisen väkivallan ehkäisemiksi ja mahdollisten häiriötilanteiden poistamiseksi. Henkilöstöllä on aina mahdollisuus kääntyä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen sekä pääluottamusmiesten puoleen kaikissa häirintätilanteissa.

11 10 (15) G. Muu organisaation toiminta ja sukupuolten välinen tasa-arvo Tasa-arvolaki edellyttää, että kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä (lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja) tulee olla sekä naisia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei edelleen erityisistä syistä muuta johdu. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus huolehtivat siitä, että kaupungin luottamushenkilöelimissä olevat paikat jakautuvat tasapuolisesti naisten ja miesten kesken. Lappeenrannan kaupungin päätöksentekoelimet huolehtivat omalta osaltaan siitä, että kaupungin ulkopuolisiin päätöksentekoelimiin, työryhmiin ja toimikuntiin valitaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. 1.4 Apua, neuvoja ja lisätietoja Kaupungin organisaatiossa toimiviin toimikuntiin, neuvottelukuntiin, asiantuntijatehtäviin, työryhmiin ja muihin vastaaviin elimiin valitaan mahdollisuuksien mukaan sekä naisia että miehiä. Lappeenrannan kaupunki sitoutuu siihen lakiin perustuvaan velvoitteeseen, että kaupungin luottamushenkilöelimissä olevat paikat jakautuvat tasapuolisesti naisten ja miesten kesken. Lappeenrannan kaupungin sisäinen asiantuntemus tasa-arvoasioissa Kaupunginkanslian henkilöstöryhmä Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut Toimialojen työsuojeluasiamiehet ja työpaikkaluottamusmiehet Pääluottamusmiehet Kaikkien edellä mainittujen tahojen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät henkilöstökäsikirjasta. Tietoa tasa-arvosta ja tasa-arvosuunnittelusta * Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvosivut * Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan internetsivut

12 11 (15) SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI 2 Yhdenvertaisuus ihmisten välillä 2.1 Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat samaa asiaa: tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan naisten ja miesten välistä tasavertaisuutta. Muihin mahdollisiin tilanteisiin viitattaessa lainsäädännössä käytetään nykyään yhdenvertaisuus-käsitettä. Yhdenvertaisuus-käsitteen rinnalla puhutaan usein myös monimuotoisuudesta. Monimuotoisuudella tarkoitetaan ihmisten moninaisuutta pitäen sisällään sekä sukupuolten välisen tasa-arvon että yhdenvertaisuuden. Monimuotoisuus pitää lähtökohtana sitä, että vaikka ihmiset ovat erilaisia, he ovat yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa. Moninaisuuden edistäminen on olennainen osa Lappeenrannan kaupungin arvoja ja tapaa toimia. Henkilöstön monimuotoisuus on usein tiedostamatta jäänyt voimavara. Monimuotoisuuden lisääminen, hyväksyminen ja hyödyntäminen antaa työyhteisöille mahdollisuuksia kehittää itse työtä, mutta myös työyhteisön ilmapiiriä. 2.2 Yleinen yhdenvertaisuusperiaate Henkilöstön erityisosaaminen, esimerkiksi harvinaisten kielten taito, on tiedossa ja sitä tosiasiallisesti hyödynnetään. Henkilöstön vuorovaikutustaitoja lisätään monipuolisella koulutuksella sekä lisäämällä tietoa eri kulttuureista. Kehitetään käytäntöjä, jotka helpottavat etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien ja maahanmuuttajien pätevöitymistä kaupungin tehtäviin. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään Suomen perustuslain perusoikeussäännöksissä. Näitä säännöksiä täsmentävät useissa eri laeissa säädetyt syrjinnän kiellot sekä tasapuolisuuteen velvoittavat säännökset. Myös Euroopan Unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja vastustamaan syrjintää. Suomessa yhdenvertaisuudesta on säädetty oma lakinsa, yhdenvertaisuuslaki.

13 12 (15) Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon kaikessa muussakin viranomaistoiminnassa, kuten tutkimus- ja selvitystoiminnassa, tilastoinnissa, seurannassa ja arvioinneissa. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Lappeenrannan kaupungin toiminnoissa edellytetään suvaitsevaisuutta erilaisia vakaumuksia ja mielipiteitä kohtaan. Kaikkinainen syrjivä käyttäytyminen ja kohtelu on Lappeenrannan kaupungin toiminnoissa ankarasti kielletty. Mitkään ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa vaikuttaa siihen, miten työntekijää kohdellaan työyhteisössä taikka siihen, miten asiakas huomioidaan ja miten tätä palvellaan Lappeenrannan kaupungin toimintayksiköissä. Lappeenrannan kaupungissa edellytetään, että työyhteisön edustajat reagoivat välittömästi tehokkaalla tavalla estääkseen syrjintää silloin, jos toiminnassa on havaittavissa henkilöihin kohdistuvaa perusteetonta eriarvoista kohtelua. Edellä mainittu koskee myös tilanteita, joissa joku muu taho kuin kaupunki antaa julkisia palveluja ostotai muun sopimuksen perusteella kaupungin puolesta. Kaupungin henkilöstön rooli on avainasemassa syrjinnän tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Tiedotuksella sekä kaupungin ja sidosryhmien yhteistyöllä voidaan lisätä laajempaa tietoisuutta yhdenvertaisuusperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä ja siten myös ehkäistä syrjintää. Henkilöstö tunnistaa etnisen syrjinnän ja syrjivät käytännöt ja osaa ohjata syrjintää kokeneen oikealle taholle. On kuitenkin huomattava, että kaikki eriarvoinen kohtelu ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuusperiaate vaatii ottamaan huomioon erityisryhmien tilanteen ja siten edistämään laaja-alaisen tosiasiallisen tasa-arvoisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuslain mukaan sallittua on sellaisten henkilöiden positiivinen erityiskohtelu, joiden katsotaan olevan esimerkiksi alkuperänsä, ikänsä tai sosiaalisen asemansa vuoksi erityisen suojelun tarpeessa. Positiivisen erityiskohtelun tavoitteena tulee aina olla yhdenvertaisuus ja

14 13 (15) sen tulee perustua jo todennetusta syrjinnästä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen ja lievittämiseen. 2.3 Ulkomaalaisväestö Lappeenrannassa Maahanmuuttajien määrä Lappeenrannassa on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tällä hetkellä Lappeenrannassa asuu vakituisesti 1688 ulkomaan kansalaista lähes sadasta eri valtiosta. Lappeenrannassa vakituisesti asuvat ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden mukaan : muu 328 Ruotsi 30 Kiina 30 Ukraina 34 Entinen Serbia ja Montenegro 44 Turkki 70 Viro 93 Venäjä 1059 Väestörekisterin tietojen mukaan Lappeenrannan väestöstä 3,7 %:lla (2222 henkilöllä) on äidinkielenä muu kuin suomi. Kaiken kaikkiaan Lappeenrannassa puhutaan noin 50 eri kieltä. Muu kuin suomenkielinen väestö äidinkielen mukaan Lappeenrannassa : muut kielet 321 arabia 31 kurdi 33 espanja 34 thai 41 kiina 42 turkki 51 englanti 73 ruotsi 101 venäjä 1388 eesti, viro 107

15 14 (15) 2.4 Yhdenvertaisuussuunnittelu Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tästä syystä myös tämän yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteet keskittyvät etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Suunnitelma tulee tehdä siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii. Etnisinä ryhminä tulee tarkastella maahanmuuttajien lisäksi myös Suomen ns. vanhoja vähemmistöjä, kuten saamelaisia, romaneja, juutalaisia ja tataareja. Lappeenrannan kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää etnistä yhdenvertaisuutta ja ehkäistä sekä välitöntä että välillistä syrjintää viranomaisen toiminnassa ja toimintaympäristössä. Suunnitelman avulla halutaan myös auttaa toimialoja rakentamaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti tasavertaisuuteen ja monimuotoisuuteen perustuvaa toimintapolitiikkaa ja työkäytäntöjä. Yhdenvertaisuuden kehittäminen viranomaistoiminnassa on yksilön, kunkin viranomaisen ja koko yhteiskunnan etu. Se on keskeinen lähtökohta kehitettäessä palveluja eri käyttäjäryhmien tarpeita vastaavaksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma on tästä syystä myös väline viranomaisille seurata toimintansa ja tuottamiensa palvelujen tuloksia ja arvioida niiden vaikutusta etnisten ryhmien osalta. Suunnitelma auttaa myös tunnistamaan toiminnassa niitä mahdollisia riskejä, jotka voisivat johtaa tahattomaan syrjintään. Lappeenrannan kaupungilla on oma maahanmuuttajaohjelma, jossa otetaan laaja-alaisesti huomioon erilaisten etnisten ryhmien palvelutarpeet. 2.5 Yhdenvertaisuuden edistäminen palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa Viranomaisen tulee edistää kaikkinaista ihmisten välistä yhdenvertaisuutta sekä palveluiden saatavuudessa että tarjonnassa. Palveluiden tarjonnassa tulee ottaa tasapuolisesti huomioon naisten, miesten sekä muutoin erilaisten ihmisryhmien arvostukset ja kiinnostuksen kohteet. Palveluiden saatavuudesta on huolehdittava siten, että tarjonnan määrä ja laatu suhteutetaan palvelujen kysyntään. Koska viranomaisen on aktiivisesti selvitettävä, mitkä tekijät estävät yhdenvertaisuuden toteutumisen ja ryhdyttävä toimiin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi, tulee toimenpiteiden vaikutuksia seurata ja arvioida säännöllisesti. Henkilöstökertomuksessa seurataan vuosittain yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin henkilöstön osalta. Yhdenvertaisuuden toteutuminen näkyy selvimmin ihmisten arjessa ja erilaisissa kohtaamistilanteissa. Tästä syystä kaupungin järjestämissä palveluissa tulee osata ottaa huomioon asiakaskunnan moninaisuudesta johtuvat erilaiset tarpeet.

16 15 (15) 2.6 Apua, neuvoja ja lisätietoja Lappeenrannan kaupungin sisäinen asiantuntemus yhdenvertaisuusasioissa Kaupunginkanslian henkilöstöryhmä Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut Toimialojen työsuojeluasiamiehet Pääluottamusmiehet Kaikkien edellä mainittujen tahojen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät henkilöstökäsikirjasta. Lappeenrannan kaupungin maahanmuuttajapalvelut Kirkkokatu 14 A, 3. kerros Lappeenranta Puh. (05) 6161 sähköposti: kirjaamo.lappeenranta.fi Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto Margit Eronen, vammaisneuvoston sihteeri Vammaispalvelutoimisto Armilankatu Lappeenranta Puh. (05) Alueellinen työsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri PL 145, Villimiehenkatu 2 B, 3. kerros Lappeenranta puh sähköposti: Etnistä syrjintää koskevissa asioissa saa lisätietoja seuraavilta tahoilta Vähemmistövaltuutetun toimisto p, sähköposti: Syrjintälautakunta PL 34, Valtioneuvosto sähköposti: Tietoa sukupuolivähemmistöistä Transtukipiste Tietoa sukupuolivähemmistöistä työelämässä

17 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginkanslia, henkilöstöasiat PL 11, Lappeenranta ISSN

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA I Sisällysluettelo I Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus hyväksynyt 02.06.2017 1 1. JOHDANTO Karijoen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu: lakiin naisten ja miesten

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA 2016-2018 Kunnanhallitus hyväksynyt 13.6.2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.6.2016 Sisällysluettelo Evijärven kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

PELLON KUNTA PELLON KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ

PELLON KUNTA PELLON KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ PELLON KUNTA PELLON KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä tasa-arvoa työelämässä. Vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on sisällytettävä

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet...3 1.2 Lainsäädännön edellytykset... 3 2.

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa 1 SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Käsitelty 12.12.2016 Yhteistyötoimikunnassa Hyväksytty kunnanhallituksessa 2 SAVITAIPALEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA vuosille 2016 2018 SISÄLTÖ Johdanto... 3 Tausta... 3 Tarkoitus... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osa-alueet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 Työsuojelutoimikunta 4.12.2014 Yhteistyöneuvottelukunta 15.12.2014 Kunnanhallitus MYNÄMÄEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rääkkylän kunta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018 Hyväksytty kunnanhallituksessa _._.2017 2 Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tausta ja tarkoitus... 3 2. Oikeudellinen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

Tervolan kunta. Tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus

Tervolan kunta. Tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Tervolan kunta Tasa-arvosuunnitelma 2017 Henkilöstötoimikunta 17.11.2016 37 Kunnanhallitus 28.11.2016 330 1 Sisällys Tervolan kunnan tasa-arvosuunnitelma v. 2017... 2 1. Saatteeksi... 2 2. Tervolan kunta

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA XX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA XX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA XX.05.2017 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1 Tarkoitus ja sisältö 3 2. Osa-alueet ja toimenpiteet 3 2.1 Rekrytointi 3 2.2 Erilaisiin tehtäviin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Kvalt. X.X.2016 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... 3 2.1 REKRYTOINTI... 3 2.2 ERI

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. kaupunginhallituksen 29.5.2006 hyväksymä

Lapuan kaupungin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. kaupunginhallituksen 29.5.2006 hyväksymä Lapuan kaupungin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaupunginhallituksen 29.5.2006 hyväksymä -2- SISÄLLYSLUETTELO SIVU 2 1. JOHDANTO SIVU 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Tasa-arvosuunnitelma 2011-2013

VIRTAIN KAUPUNKI. Tasa-arvosuunnitelma 2011-2013 VIRTAIN KAUPUNKI Tasa-arvosuunnitelma 2011-2013 Kaupunginhallitus 7.11.2011 (7.11.2011) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI TASA-ARVOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA...3

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus... 2 1.2 Tasa-arvotyön organisointi... 3 1.3 tasa-arvon edistämiseksi... 3 2. TASA-ARVOTYÖN

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla: 1 (5) TASA-ARVO VALMET AUTOMOTIVE OY:SSÄ Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa suuntaa käytännön toiminnalle siten, että yksilön arvostaminen ja tasa-arvoisuus niin

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HEINÄVEDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA HEINÄVEDEN KUNTA 1 HEINÄVEDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA LÄHTÖKOHDAT Naisten ja miesten välistä tasa-arvon edistämistä koskevaa lakia (609/1986), joka tuli voimaan 1.1.1987, on muutettu 1.6.2005 voimaan

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen.

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen. HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 8.1.2007 TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Haukiputaan kunta on laatinut tämän tasa-arvosuunnitelman tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Tasa-arvolain tavoitteena

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus... 3 1.2 Tasa-arvotyön organisointi... 4 1.3 tasa-arvon edistämiseksi... 4 2. TASA-ARVOTYÖN

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta 16.1.2017 Kunnanhallitus 23.1.2017 1 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAI- SUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Sisällys

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LIITE NRO 1 HKJAO 28.3.2011 30 LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tuli voimaan Suomessa vuonna 1986. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Lapland Rescue Department Työsuojeluorganisaatio Yhdenvertaisuussuunnitelma Laatiminen: 19.12.2016/ Työsuojeluorganisaatio Käsittelyt: 23.1.2017/ YT-toimikunta Pelastuslautakunta 3.3.2017

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty maakuntahallituksessa 19.10.2015 165. Voimaantulo 1.11.2015 Kumoaa 1.3.2011 voimaan tulleen tasa-arvosuunnitelman Johdanto Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat samanarvoisia lain edessä.

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 Kurikan kaupunki yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet 5 2.1 Rasismin kielto 5 2.2. Etnisen

Lisätiedot

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 3.1. Tavoitteet. s Toimenpiteet... s TASA-ARVOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA s.

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 3.1. Tavoitteet. s Toimenpiteet... s TASA-ARVOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA s. B 11 LIITE päivitetty 27.3.2014 TASA-ARVOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1. Lainsäädäntötausta s. 2 1.2. Hallinto- ja toimielinten kiintiöperiaate. s. 3 1.3.Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot