Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma"

Transkriptio

1 Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma

2 Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen 2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa 3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä 4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa sen maailmanlaajuisen toveruusverkoston avulla, jonka muodostavat palvelun ihanteeseen sitoutuneet eri alojen ammattilaiset ja liike-elämän edustajat Palveluväylät Klubipalvelu Ammattipalvelu Yhteiskuntapalvelu Kansainvälinen palvelu Uudet sukupolvet -palvelu Teidän rotaryklubinne Minkälainen teidän rotaryklubinne on? Onko se hauska ja energinen? Esiintyykö se edukseen ja oletko ylpeä siitä? Onko se omanlaisensa? Onko sillä jokin toiminto, josta se tunnetaan? Onko klubin jäsenistö moninainen? Onko jäsenistö avoin uusille ajatuksille? Ovatko jäsenet aktiivisia toimijoita? Kun mietitte omaa klubianne, niin onko se juuri sellainen kuin te sen haluatte olevan? Tässä oppaassa on menestyksekkään klubin parhaita käytänteitä niiden avulla teidän klubistanne voi tulla entistä eläväisempi. Rotaryn palveluhistoria Rotaryn tavoitteeseen ja palveluväyliin sisältyy se palvelun henki, josta Rotary on ollut tunnettu niin kauan. Tänä päivänä Rotary vie eteenpäin palvelun perinnettä siten, että se vastaa jäsentensä ja klubien toimintaympäristön tarpeisiin olemalla merkityksellinen, joustava ja innovatiivinen jäsenistön ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden suhteen jokainen klubi omalla tavallaan. Palvelun perinne voi tulla esiin monella tavalla. Miten teidän klubinne vie tätä perinnettä eteenpäin? Käyttääkö teidän klubinne itsemääräämisoikeutensa kaikki mahdollisuudet parhaimmalla mahdollisella tavalla hyväkseen? Tämä on vuoden 2012 painos julkaisusta Eläväisen klubin eväät: Klubijohtosuunnitelmanne (245-FI; ennen nimeltään Klubijohtosuunnitelma). Mahdollisia kysymyksiä tai kommentteja voit lähettää osoitteella: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA S-posti: Puhelin: Faksi:

3 Parhaat käytänteet Vahvoissa klubeissa annetaan tilaa innovaatioille ja joustavuudelle. Nämä parhaat käytänteet on tarkoitettu vahvistamaan klubeja mikä on RI:n strategiasuunnitelman keskeisin sisältö. Ne motivoivat jäseniä ottamaan käyttöön uusia ideoita klubin elinvoiman lisäämiseksi. Ottakaa nämä ehdotuksina, joita tarpeen mukaan muunnellen vahvistatte klubianne. Näitä parhaita käytänteitä ovat: Kehitellään pitkän aikavälin tavoitteet, joilla tuetaan tehokkaan klubin perustoimintoja. Asetetaan vuositavoitteet, jotka tukevat pitkän aikavälin tavoitteita. Pidetään kaikki jäsenet aktiivisesti mukana toiminnassa ja tiedotetaan heille asioista. Pidetään tiiviisti yhteyttä klubin jäseniin ja piirin johtohenkilöihin. Varmistetaan johtajuuden jatkuvuus rotaryvuodesta toiseen. Muokataan mallisääntöjä vastaamaan klubin toimintaa. Järjestetään säännöllisin väliajoin toveruudenvahvistamistapahtumia. Annetaan kaikille klubin jäsenille tehtäviä suoritettavaksi. Järjestetään säännöllistä ja johdonmukaista koulutusta. Valitaan komiteoita, jotka tukevat klubin toiminnallisia tarpeita. Niihin kuuluvat: hallinto, jäsenyys, julkisuuskuva, palveluprojektit ja Rotarysäätiö. Nämä käytänteet saattavat jo olla osa teidän klubinne toimintaa. Kun käytte läpi tämän oppaan sisältämiä parhaita käytänteitä, kiinnittäkää eniten huomiota niihin, joita klubinne voisi hyödyntää tai parantaa. Tästä aloitetaan Onko klubinne viime aikoina arvioinut perinteisiä toimintojaan ja käytänteitään selvittääkseen, lisäävätkö ne klubinne elinvoimaa? Käyttäkää tätä opasta, kun arvioitte klubinne nykyisiä käytänteitä ja otatte käyttöön joitakin suositelluista parhaista käytänteistä ne auttavat lisäämään jäsenten sitoutumista ja tietoisuutta ympäröivästä yhteiskunnasta ja lisäävät klubin tehokkuutta. Oman klubin arvioiminen ja sen uusien johtamistapojen miettiminen ei ole mikään helppo tehtävä, mutta se on jokaisen klubin jäsenen siihen uhraaman ajan ja työn arvoinen. Voisitte vaikka pitää koko päivän kestävän seminaarin jossain rauhallisessa paikassa tai kokoussarjan puoli vuotta ennen uuden rotaryvuoden alkamista. Tällöin voisitte keskustella siitä, kuinka klubinne voi ottaa käyttöön nämä parhaat käytänteet. Voisitte esimerkiksi pitää nämä kokoukset uudessa ympäristössä, jotta edistäisitte jäsenten luovuutta ja antaisitte kaikille jäsenille tilaisuuden esittää mielipiteensä. Kaikkien jäsenten ottaminen mukaan kertoo siitä, että vastuu klubista kuuluu jokaiselle jäsenelle ja kuvaa tavoitettamme: johtavassa asemassa olevien henkilöiden klubi, joka on sitoutunut palveluun ja klubin tulevaisuuteen. Tämä innostaa klubinne jäseniä ja sitouttaa heidät tekemään klubistanne ainutlaatuisen ja erinomaisen. Strategiasuunnittelunopas voi auttaa klubianne aloittamaan suunnitelman, jonka ansiosta se voi vahvistua, tulla tehokkaammaksi ja eläväisemmäksi. Tutkikaa jatkossakin näitä käytänteitä jäsentenne kanssa vuosittain varmistaaksenne sen, että ne ovat edelleen klubin tavoitteiden mukaisia ja vastaavat sen omaleimaisuutta. Pyytäkää piirin johtohenkilöitä, erityisesti apulaiskuvernööriä, auttamaan teitä, kun otatte käyttöön ja tarkastelette käytänteitänne tarpeen mukaan kautta koko vuoden. Käydessänne läpi kutakin parasta käytännettä näette seuraavat kuvakkeet: Mietittäviä kysymyksiä Kokeiltavia ideoita Lisämateriaalia osoitteessa ja rotary.fi ELÄVÄISEN KLUBIN EVÄÄT 1

4 Kehitellään pitkän aikavälin tavoitteet, joilla tuetaan tehokkaan klubin perustoimintoja. Kaikkien jäsenten tulisi olla mukana pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisessa. Niiden tavoitteiden tulisi kattaa seuraavat 3 5 vuotta ja niiden tulisi tukea tehokkaan klubin perustoimintoja: jäsenyys, palveluprojektit, Rotarysäätiö ja johdon kehittäminen. Niiden tulisi myös sisältää strategioita, joissa on tilaa joustolle ja kekseliäisyydelle ja joiden avulla aiotaan tiedottaa klubin onnistumisista kussakin perustoiminnossa. Mikä on klubin visio? Miten klubin strategiasuunnitelmaa voidaan parantaa? Ketkä jäsenistä ovat vastuussa pitkän aikavälin tavoitteista? Käyttäkää klubin yhden kuukauden kokoukset siihen, että kehittelette strategiasuunnitelman käyttämällä Strategiasuunnittelunopasta. Käyttäkää ensimmäinen kokous siihen, että analysoitte klubin vahvuuksia ja heikkouksia sekä ympäröivästä yhteiskunnasta kumpuavia mahdollisuuksia ja riskejä; toinen vision muodostamiseen; kolmas päätavoitteisiin; ja neljäs toimintasuunnitelmaan. Ottakaa ohjelmaan klubiseminaari, jossa käytte läpi nykyisen strategiasuunnitelman, jotta voitte arvioida ja päivittää tavoitteet. Strategiasuunnittelunopas (www.rotary.fi) Käyttäkää Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille, kun asetatte klubin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia vuositavoitteita. Vuositavoitteet auttavat aikaa myöten saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteet. Suunnitteluopas auttaa arvioimaan klubin nykytilaa ja se auttaa myös vuositavoitteiden asettamisessa. Nämä tavoitteet kuljettavat klubia kohti pitkän aikavälin tavoitteita, joissa tulevat esiin klubin vahvuudet ja jotka parantavat heikkoja kohtia. Opasta voi pitää työskentelyohjeena, jota voi tarpeen vaatiessa päivittää. Kuinka vuositavoitteet määritellään? Kuinka jäsenet saadaan suunnitteluun mukaan? Kuinka usein klubin johto käy läpi suunnitteluoppaan? Pyytäkää klubin komiteoilta vuositavoiteehdotuksia. Tehkää paikkakunnalla tarvekartoitus ennen vuositavoitteiden asettamista. Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille (ao. kohdat löytyvät seuraavista opaskirjoista) Klubin presidentin opaskirja Klubin sihteerin opaskirja Klubin rahastonhoitajan opaskirja Klubikomiteoiden opaskirjat: Hallinto, Jäsenyys, Julkisuuskuva, Palveluprojektit ja Rotarysäätiö 2 ELÄVÄISEN KLUBIN EVÄÄT

5 Pitäkää klubineuvotteluja, jossa jäsenet ovat mukana suunnitteluprosessissa ja joissa heille kerrotaan Rotaryn toiminnoista. Klubineuvottelut auttavat klubin jäseniä pysymään ajan tasalla ja he tuntevat olevansa mukana klubin toiminnassa. Monissa klubeissa klubineuvottelut on tilaisuus, jossa kaikki jäsenet voivat keskustella klubia koskevista päätöksistä ja jossa komiteat voivat kertoa toiminnoistaan. Pitäkää klubineuvottelu tavallisten kokousten aikana. Pitäkää klubineuvottelu neljä kertaa vuodessa, jotta saisitte innovatiivisia ideoita kaikilta jäseniltä. Kuinka voimme saada palautetta jäseniltä klubineuvotteluissa? Mitä aiheita klubimme tulee käsittelemään tämän vuoden klubineuvotteluissa? Kenet piiritasolta voimme kutsua klubineuvotteluihimme? Kuinka usein järjestämme klubineuvottelun? Lisätietoja klubikokouksista ja -neuotteluista (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club meetings) Varmistakaa selkeä yhteydenpito klubin johtohenkilöiden, klubin jäsenten ja piirin johtohenkilöiden kesken. Klubin johtohenkilöiden tulisi yhdessä suunnitella, miten ollaan yhteydessä toinen toistensa kanssa, klubin jäseniin ja piirin johtohenkilöihin. Tällaisessa viestintäsuunnitelmassa pitäisi määritellä, kuka on yhteydessä kehenkin, miten ja milloin. Kuka on vastuussa siitä, että klubin toiminnoista kerrotaan jäsenille ja piirin johtohenkilöille? Kuinka jaamme informaatiota? Mitä sosiaalisen median sivustoja käytämme? Mitä tietoja etsimme piirimme nettisivuilta? Järjestäkää 10 minuutin avoin keskustelutuokio klubikokouksen lopussa kerran kuussa. Tällöin jäseniä rohkaistaan esittämään uusia ideoita tai keskustelunaiheita. Päivittäkää klubinne nettisivut viikoittain tai kuukausittain. Antakaa tämä tehtävä jollekin jäsenryhmälle tai kaikille jäsenille heidän tehtävistään riippuen. Auttakaa sellaisia jäseniä, jotka eivät säännöllisesti käytä internetiä. Nimetkää heille klubista joku, joka voi auttaa heitä surffailemaan klubin sivuilla ja sosiaalisessa mediassa tai antakaa heille tarvittaessa monisteita. Parhaat nettisivukäytänteet (www.rotary.org /graphics Best Web design practices) ELÄVÄISEN KLUBIN EVÄÄT 3

6 Järjestäkää jatkuvasti johtajakoulutusta, jotta klubista löytyy johtohenkilöitä tulevaisuudessakin. Koska rotaryklubin johto vaihtuu vuosittain, jokaisesta klubista pitäisi löytyä jatkuvasti johtajaksi sopivia henkilöitä; sellaisten henkilöiden pitää työskennellä yhdessä vuodesta toiseen. Tällainen jatkuvuus voidaan taata monella tavalla esimerkiksi nimittämällä jäseniä tehtäviin useammaksi vuodeksi, nimeämällä nykyinen tuleva ja jo tehtävässä ollut puheenjohtaja kaikkiin komiteoihin; ja siten, että istuva presidentti tekee läheistä yhteistyötä tulevan presidentin, presidenttiehdokkaan ja edellisen kauden presidentin kanssa. Kuinka varmistamme, että löytyy tarpeeksi ehdokkaita, jotka vastaanottavat uusia klubitehtäviä tänä vuonna? Kuinka klubimme koordinoi sellaisten projektien hallinnon, jotka kestävät enemmän kuin yhden rotaryvuoden? Missä klubitehtävässä jäsenen on oltava ennen valitsemistaan presidentiksi? Jakakaa kaikille jäsenille luettelo klubivirkailijoista tehtäväkuvauksineen. Toteuttakaa työpaikkakoulutus tuleville klubivirkailijoille vähintään kuukautta ennen kuin he ottavat tehtävän vastaan. Järjestäkää johtajuudenkehittämisohjelma, jolla koulutetaan kiinnostuneita jäseniä johtotehtäviin. Osoita uusille jäsenille mentori, joka on entinen presidentti tai nykyinen klubivirkailija. Johtajuuden kehittäminen: Oppaasi koululutusohjelman aloittamiseen Klubin presidentin opaskirja Klubin sihteerin opaskirja Klubin rahastonhoitajan opaskirja Klubikomiteoiden opaskirjat: Hallinto, Jäsenyys, Julkisuuskuva, Palveluprojektit ja Rotarysäätiö. Muuttakaa klubin sääntöjä niin, että ne vastaavat klubin komitearakennetta ja klubin johtohenkilöiden rooleja ja tehtäviä. Muuttakaa RI:n antamia Rotaryklubin mallisääntöjä niin, että ne ovat klubin toiminnan kanssa yhdenmukaiset. Klubin säännöistä löytyy ohjeet klubin johtamiseen. Rotaryklubin mallisäännöt on tehty niin joustaviksi, että ne soveltuvat kunkin yksittäisen klubin tarpeisiin. Ottakaa ne käyttöön ja tehkää niistä sellaiset, että niissä näkyvät teidän klubinne erityispiirteet. Aikaa myöten kun klubinne toiminta kehittyy, käykää säännöt läpi uudelleen ja muuttakaa niitä vastaamaan uusia käytänteitä ja menettelytapoja. Mitkä klubin toiminnot ovat vaihtuneet viime vuonna? Onko joitakin menettelytapamuutoksia, joita haluaisimme koekäyttää? Milloin viimeksi klubin sääntöjä tarkasteltiin tai muutettiin? Ovatko klubin säännöt helposti jäsenten nähtävillä? Pyytäkää jäseniä käymään säännöt läpi ja tekemään muutosehdotuksia tälle asialle varatussa kokouksessa. Voisitteko koeajaa klubin hallituksen hyväksymiä uusia klubikäytänteitä, jotta nähdään, toimivatko ne, ennen kuin sääntöjä muutetaan? Rotaryklubin mallisäännöt Rotaryklubin järjestysmuoto 4 ELÄVÄISEN KLUBIN EVÄÄT

7 Tehkää klubin jäsenten välisten vahvempien ystävyyssuhteiden solmiminen mahdolliseksi. Jäsenet, jotka nauttivat rotarina olemisesta, tuntevat olevansa enemmän toiminnassa mukana. Vahvemmat ystävyyssuhteet klubissa edistävät myös klubin palveluprojektien toteutusta. Mahtuuko viikoittaisiin klubikokouksiimme aikaa verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen? Otetaanko perheenjäsenet mukaan klubiaktiviteetteihin? Kuinka klubimme käyttää piirien tai RI:n tapahtumia ja toimintaryhmiä suhteiden parantamisessa? Pitäkää kuukausittaisia sosiaalisia tapahtumia auttaaksenne klubin jäseniä tutustumaan toisiinsa erilaisissa tilanteissa. Tehkää vuosittain mielipidekyselyjä, jotta saatte selville, millaisiin sosiaalisiin tapahtumiin jäsenet haluaisivat osallistua. Selvitä myös sopivat viikonpäivät ja kellonajat. Käyttäkää yksi klubikokous kerran kuussa tai neljä kertaa vuodessa jäsenten keskeiseen verkostoitumiseen niin, että saatte enemmän tietoa toistenne ammateista. Tehkää palveluprojekteistanne hauskoja kehittääksenne jäsenten välisiä suhteita edelleen. Rotary Fellowships Handbook Kongressiin ilmoittauminen osoitteessa Varmistakaa, että jokainen jäsen on aktiivisesti mukana jossain klubin projektissa tai toiminnossa. Klubin toiminnassa mukanaolo lisää jäsenten tietoa Rotarysta ja auttaa heitä pysymään klubin aktiivisena jäsenenä. Millä tavoin klubinne saa jäsenet mukaan klubin projekteihin? Kuinka usein kysymme jäseniltä, mitä he haluavat klubilta tai mistä he pitävät ja mitä he haluaisivat muuttaa? Kuinka varmistamme, että kaikki jäsenet ilmaisevat mielipiteensä? Ovatko klubimme projektit monipuolisia? Pyytäkää jäseniä auttamaan asioissa, jotka heitä kiinnostavat mieluummin kuin odotatte heidän ilmoittautuvan vapaaehtoisiksi. Tehkää mielipidekysely jäsenten kiinnostuksen kohteista ja käyttäkää kyselyn tuloksia hyväksenne, kun suunnittelette projekteja ja aktiviteetteja ja kehitätte viikkokokousohjelmianne. Käyttäkää viikkokokouksenne johonkin palveluprojektiin eikä aina esitelmänpitoon. Communities in Action Club Assessment Tools ProjectLINK (www.rotary.org /projectlink) ELÄVÄISEN KLUBIN EVÄÄT 5

8 Mikä on klubin uusien jäsenten perehdyttämisprosessi? Kuinka monet jäsenistämme ovat mukana piiritasolla? Kuinka klubimme kehittää jäsentemme johtamistaitoja? Kehitelkää kokonaisvaltainen koulutussuunnitelma. Koulutus on ensiarvoisen tärkeää: sen avulla kehitetään tulevia johtohenkilöitä ja varmistetaan, että nykyiset klubivirkailijat tuntevat Rotaryn hyvin ja että he pystyvät toimimaan klubin johdossa ja tarjoamaan parempaa rotarypalvelua. Kokonaisvaltainen koulutussuunnitelma takaa sen, että seuraavat aihealueet tulevat hoidetuiksi: Klubin johtohenkilöt osallistuvat piirin järjestämiin koulutustapahtumiin. Uusien jäsenten perehdytys tapahtuu systemaattisesti ja säännöllisesti. Koko ajan on meneillään klubin jäsenille suunnattua koulutusta. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua johtamistaitojen kehittämisohjelmaan. Nimittäkää klubikouluttaja tai koulutuskomitea, joka valvoo klubinne koulutussuunnitelman toteutumista. Tehkää johtamistaitojen arviointi, jotta näette, mitä taitoja jäsenenne haluaisivat oppia. Informaatiota uusille jäsenille (www.rotary.org Members New members) Koulutusinformaatiota (www.rotary.org Members Training) Uuden jäsenen opastaminen (www.rotary.fi) Johtajuuden kehittäminen: Oppaasi koulutusohjelman aloittamiseen (www.rotary.fi) Leadership Development Training Cycle Nimittäkää klubinne tarvitsemia komiteoita. Näitä komiteoita ovat: Hallinto Jäsenyys Julkisuuskuva Palveluprojektit Rotarysäätiö Nimittäkää lisää komiteoita tarpeen mukaan tukemaan klubin tavoitteiden toteuttamista. Minkä tahansa rakenteen valitsette, niin komitealla tulee olla neuvoa antava rooli, joka kannustaa jäseniä sitoutumaan ja toimimaan. Mitä komiteoita klubissamme on? Kuinka voimme parantaa nykyistä klubirakennettamme? Kuinka komiteamme koordinoivat työtään? Pienet klubit: Voisitteko yhdistellä eri komiteoiden työtä? Suuret klubit: Voisitteko nimittää lisää komiteoita saadaksenne kaikki jäsenet mukaan ja maksimoidaksenne mahdollisuutenne palvelemiseen? Perustakaa komitea, joka suunnittelee jokaisen palveluprojektin tai klubin näkyvimmän aktiviteetin. Klubin komitearakenne (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club committees) Klubikomiteoiden opaskirjat: Hallinto, Jäsenyys, Julkisuuskuva, Palveluprojektit ja Rotarysäätiö Voisitteko ajatella klubillenne täysin uutta komitearakennetta? 245-FI (112)

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN. Opas koulutusohjelman aloittamiseen

JOHTAJUUDEN. Opas koulutusohjelman aloittamiseen JOHTAJUUDEN K E H I T T Ä M I N E N Opas koulutusohjelman aloittamiseen Tämän julkaisun on laatinut RI:n Leadership Education and Training -jaosto. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, niin lähetä

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA. turkuaboanova.org

KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA. turkuaboanova.org KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA turkuaboanova.org TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia,

Lisätiedot

SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA

SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia, valtaosa aktiivisessa

Lisätiedot

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani.

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Etiikka ammattipalvelu Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Tunnin tavoitteet Miten Rotaryn johtoajatusten pitäisi

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia, valtaosa aktiivisessa

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011 Pietari Brahen Rotaryklubi Viikkokokous 22.11.2011 Rotaryvisailu Ensimmäisen kokouksen kutsui koolle Paul Harris. Mikä oli hänen ammattinsa? Mitä ammatteja muut perustajajäsenet edustivat? Lakimies Hiilikauppias

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Rotaryklubin järjestysmuoto

Rotaryklubin järjestysmuoto * Rotaryklubin järjestysmuoto Artikla 1 Määrittelyt Ellei sisältö muuta vaadi niin tässä järjestysmuodossa käytetyillä sanoilla on seuraava merkitys: 1. hallitus: tämän klubin hallitus. 2. säännöt: tämän

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Näin me sen teimme RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Ylivieskan Rotary klubi Ylivieskan Jokivarsi Rotary klubi Haapaveden Rotary klubi Oulaisten Rotary klubi 22.3.2014 MARTTI MATIKAINEN 1 OHJELMA RYLA-JOHTAMISSEMINAARI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään PÄIvItÄ MaAsEuTuSi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1.

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ 2008 13.9. Rovaniemi 20.9. Kajaani(peruttiin) 27.9. Nivala 11.10. Oulunsalo 12.00 Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus 12.30

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders Rotaryn käsikirja 2007 A Reference Manual for Rotary Leaders 2007 Rotaryn käsikirja käsikirja rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

KLUBIN SIHTEERIN OPAS

KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 229-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006 PCF:n arvojen julkistaminen 22.7. www.porsche-club.fi 1 Toiminnan ydin On pitää yllä ja vahvistaa Porsche-merkkisten moottoriajoneuvojen omistajien yhteenkuuluvaisuutta sekä pitää yllä ja vahvistaa positiivista

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015

MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015 MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015 ORK:n klubikyselyn vastauksia Suomessakin on rotareiden syytä tulla ulos kaapista ja isosti! veli Oulun Rotaryklubista Uusien jäsenten

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Ovatko klubinne kokoukset parhaat mahdolliset? On helppoa kutsua mukaan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Suomen Rotary ry 1(9) päivitetty 25.2.2009 SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Johdanto Jokaisen rotaryklubin on Rotary Internationaliin liittyessään laadittava klubin säännöt ja pidettävä ne ajan tasalla

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUTUKSEEN

TERVETULOA KOULUTUKSEEN TERVETULOA KOULUTUKSEEN D 1400 5.9. Rovaniemi 12.9. Kuhmo 19.9. Ylivieska 3.10. Oulu SEMINAARIN OHJELMA 12.15- Avaus, päämäärät Talon puheenvuoro Järjestelyt PDG Juhani Hannila DGE Leila Risteli AG Erkki

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot