Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 36/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2015

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 79 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 79

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintovirastoihin siirrettiin ELY -keskuksista vuoden 2014 alusta kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät. Siirtoa edelsi valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta sekä siinä yhteydessä todetut aluehallinnon kokonaisuuteen liittyvät kehittämistarpeet. Tehtävät sijoitettiin aluehallintovirastoihin perustettuihin opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueille ja ne ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa osana aluehallintovirastoja. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annettiin Asetuksella perustettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon koottuja tehtäviä hoitamaan aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vaikka hallinto- ja kehittämispalveluja hoitava vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä aluehallintovirastossa, hoidetaan sille kuuluvia hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä alueellisesti hajautetusti aluehallintovirastojen toimipaikoissa. Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen on tuotettava sille kuuluvat palvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Lisäksi asetuksella säädetään, että kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tukee viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Aluehallintovirastot ovat saavuttaneet keskeisiltä osin vuodelle 2014 asetetut strategiset tulostavoitteet. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Aluehallintovirastojen talous on ollut edelleen hyvin tiukka, joka on vaikeuttanut täysimääräistä tulostavoitteiden saavuttamista. Aluehallintovirastoille on pystytty osoittamaan lisämäärärahoja erityisesti ruuhkautuneiden ja käsittelyajoiltaan pitkäksi venyneiden ympäristölupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyyn. Aluehallintovirastot ovat aktiivisesti kehittäneet asiakaslähtöisiä toimintamalleja toimintansa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aluehallintovirastojen edustus on ollut mukana keskus- ja aluehallinnon selvityshankkeen (VIRSU) aluehallinnon selvitysryhmässä. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan perustunut VIRSU-hanke tarkastelee valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen uudistamista. Keskus- ja aluehallinnosta on todettu tarve muodostaa entistä selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus. Rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on turvata palvelut supistuvilla voimavaroilla, helpottaa asiointia ja selkeyttää, joustavoittaa ja tehostaa hallintoa. Aluehallinnon järjestämisen ratkaisuksi on ollut esillä neljä selkeästi erilaista rakennevaihtoehtoa. Selvitystyötä on tehty tulevan hallitusohjelman pohjaksi. Aluehallintovirastoissa työtyytyväisyys kehittyi suotuisasti. Säännöllisesti toteutettu työtyytyväisyyskysely osoittaa työtyytyväisyysindeksin keskiarvon hienoista nousua. Aluehallintovirastoissa on toteutettu monimuotoisia kehittämistoimia, jotka näyttävät toimineen hyvin henkilöstön työkyvyn ja -motivaation edistämisessä sekä johtamisen kehittämisessä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja toteuma on tavoitetasoa parempi. Yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut hyvää. Samoin ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Henkilöstö on tehnyt hienoa työtä tehtävissään aluehallintovirastojen eri toiminnoissa palvellen asiakkaitaan laadukkaasti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Työsuojelun vastuualueiden toiminta Työsuojelun vastuualueiden toiminta jatkui vuonna 2014 runkosopimuskauden tavoitteiden mukaisesti. Valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet olivat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta oli keskeisessä asemassa. Sitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-2 Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia, jota Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maan alueella. Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen sekä rakennusalalla tunnistekortin ja veronumeron valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten väkivallanuhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskienhallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuollon valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Työterveyshuollon valvonnassa työsuojelun vastuualueet tekivät yhteistyötä aluehallintovirastojen perusturva-, oikeus- ja lupa-asiat - vastuualueiden kanssa. Tarkastusten kokonaismäärä sekä niiden kohteena olleiden työpaikkojen määrä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 työsuojelunvastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin työpaikkaan.. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualuekohtaisiksi hankkeiksi organisoidulla valvonnalla on lisätty valvonnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi vuonna 2014 valtakunnallisissa hankkeissa valvottiin kunta-alaa, puhelinmyyntiyrityksiä, kuljetusalaa ja kemikaalien osalta metallin työstönesteitä. Lisäksi valvontaa tehtiin valtakunnallisesti yhteisillä teemoilla rakennusalalla ja markkinavalvonnassa. Hankkeista tiedottaminen ennakkoon sekä hankkeiden tuloksista tiedottaminen on lisääntynyt. Viestinnässä on hyödynnetty valtakunnallista hankeviestinnän mallia. Vera- valvontatietojärjestelmän kehittämishanke (Valtimo-hanke) päättyi vuoden 2014 lopulla ja järjestelmä siirtyi tuotantokäyttöön. Järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti, joskin eräät siihen liittyvät kehittämishankkeet jatkuvat vielä tuotantokäytön aikanakin. Työsuojelun vastuualueet arvioivat toistensa toimintaa ns. vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnin lisäksi EU:n Euroopan johtavien työsuojelutarkastajien (SLIC) komitean asettama ryhmä arvioi Suomen työsuojeluvalvonnan vuonna Tehtyjen arviointien tuloksia hyödynnetään vastuualueiden toiminnan kehittämisessä. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2014 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön viides toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta ja nuorisotoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen - viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueet. Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa raportoitiin vuotta 2013 koskeva arviointi. Arviointikohteet jaoteltiin aluehallintovirastojen kolmen ydinprosessin mukaisesti. Arvioinnin teemana oli ikäihmisten palvelut. Valtakunnallinen arviointiraportti julkistettiin aikataulun mukaisesti vuoden 2014 maaliskuussa ja alueelliset raportit saman vuoden toukokuussa. Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin kehittämistyötä ja yhteensovittamista Patio 2.0:n kanssa jatkettiin yhdistämällä kehittäminen aluehallintovirastojen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Patio 2.0 -projektisuunnitelman mukaiset toiminnallisuudet saadaan tuotantoon helmikuussa 2015 ja samaan aikaa valmistuu ehdotus tiedolla johtamisen hallintamalliksi Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Opetus- ja kultturitoimi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat ** Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat ** * V.2014 työajankohdennus- ja raportointijärjestelmä on vaihtunut. Htv-laskenta on tehty v valtion yhteisessä Kieku-järjestelmässä, aiemmin Personec Aika-järjestelmän tunti-muunnoksin. ** V.2012 tunnuslukuja ei ole laskettu Taulukko 2. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut aluehallintovirastoittain TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv, v.2014 Seurantakohde Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan, että maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Vuoden 2014 tunnusluvut pohjautuvat valtionhallinnon yhteisellä Kieku-järjestelmällä kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Seurantapuitteistoa on uudistettu Kieku-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä etenkin työajanhallinnan osalta ja tästä johtuen kaikilta osin ei ole kyetty tuottamaan tunnuslukuja aikasarjoina. ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu, v.2014 Seurantakohde ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Kuva 1. Kustannukset aluehallintovirastoittain ja toiminnoittain Kustannukset toiminnoittain Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut Aluehallintovirastojen kaikki rahoituslähteet huomioivat kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat n. 101 milj. euroa (97 milj. euroa v.2013). Kuvassa yksi on esitetty kustannukset toiminnoittain kussakin aluehallintovirastossa. Valtakunnallisesti kokonaiskustannuksista n. 66 milj. euroa kohdistuu ohjaukseen ja valvontaa, 22 milj. euroa maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan (luvat ym. maksulliset suoritteet) ja 10 milj. euroa oikeusturvatehtäviin. Rahoitus- ja varautumistehtävien kustannukset olivat yhteensä n. 3 milj. euroa. Edellä mainittuihin kustannuksiin on vyörytetty tukitoimintojen sekä yhteisten toimintojen kustannukset. Tukitoimintojen kustannukset olivat n. 14 milj. euroa (sisältää hallintopalvelut ja erikoistumistehtävät). Muut yhteiset kustannukset olivat n. 13 milj. euroa, josta vuokrat olivat n. 7,8 milj. euroa ja palvelujen ostot n. 4,4 milj. euroa. Kokonaiskustannukset aluehallintovirastoittain olivat: Etelä-Suomen avi 35,6 milj. euroa, Länsi- ja Sisä-Suomen avi 21,9 milj. euroa, Itä-Suomen avi 13,6 milj. euroa, Pohjois-Suomen avi 12,8 milj. euroa, Lounais-Suomen avi 12,3 milj. euroa ja Lapin avi 4,4 milj. euroa. Kuva 2. Työajan jakautuminen toiminnoille aluehallintovirastoittain Työajan jakaumat aluehallintovirastoittain ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % ETELÄ-SUOMEN AVI LOUNAIS-SUOMEN AVI ITÄ-SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOME POHJOIS-SUOMEN AVI * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut LAPIN AVI Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

13 Aluehallintovirastojen substanssitoimintojen työajasta 64,2 % kohdistui ohjaukseen ja valvontaan, 23,8 % lupa-toimintoihin, 9,3% oikeusturva- toimintoihin ja 2,8 % rahoitus- ja varautumis- toimintoihin. Tukitoimintojen osuus kokonaistyöajan käytöstä oli 15,6 % (sisältää myös vastuualueilla tukitoimintoihin kohdistetun työajan). Kokonaistyöaika kohdistui virastoittain seuraavasti: Etelä-Suomen avi 37,6 %, Länsi- ja Sisä- Suomen avi 23,8 %, Itä-Suomen avi 12,6 %, Lounais-Suomen avi 12,5 %, Pohjois-Suomen avi 10,5 % ja Lapin avi 2,9 %. Kuvassa nro kaksi on esitetty eri aluehallintovirastojen sisäinen työajan jakauma eri toimintoihin Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisista tuloista 42,2 % (43,9%) kertyy ympäristöluvat- vastuualueella ja 54,4 % (52,6%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat- vastuuelueella 37,9% (39,5%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella 69,2% (62,1%). Suluissa ovat vuoden 2013 luvut. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvatvastuualueella alkoholilupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon lupien yhteelaskettu kustannusvastaavuus oli n. 105 %, alkoholilupien kustannusvastaavuuden ollessa näistä selkeästi korkeampi (n.130 %). Kustannusvastaavuustavoite 100 % toteutuu alkoholi- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa. Ympäristöluvissa tavoitteena ollutta 50 %:n kustannusvastaavuutta ei saavutettu. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 53,5 % 49,9 % 49,0 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 1255 ESAVI 682 ESAVI* 869 LSAVI 276 LSAVI 207 LSAVI* 346 ISAVI 231 ISAVI 262 ISAVI 303 LSSAVI 595 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 PSAVI 281 PSAVI 207 PSAVI 262 LAAVI 101 LAAVI 114 LAAVI* 152 ESAVI 372 ESAVI 305 ESAVI LSAVI 45 LSAVI 56 LSAVI 35 ISAVI 49 ISAVI 44 ISAVI 48 LSSAVI 119 LSSAVI 122 LSSAVI PSAVI 35 PSAVI 26 PSAVI 38 LAAVI 7 LAAVI 29 LAAVI - ESAVI 530 ESAVI 557 ESAVI 526 LSAVI - LSAVI - LSAVI - ISAVI 197 ISAVI 200 ISAVI 199 LSSAVI 403 LSSAVI 350 LSSAVI 345 PSAVI 255 PSAVI 222 PSAVI 227 LAAVI - LAAVI - LAAVI - Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 1062 ESAVI 765 ESAVI 530 LSAVI 518 LSAVI 320 LSAVI 306 ISAVI 250 ISAVI 491 ISAVI 376 LSSAVI 658 LSSAVI 781 LSSAVI 704 PSAVI 503 PSAVI 462 PSAVI 400 LAAVI 85 LAAVI 43 LAAVI 79 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 11 ESAVI 9 ESAVI 13 LSAVI 15 LSAVI 9 LSAVI 8 ISAVI 15 ISAVI 23 ISAVI 6 LSSAVI 20 LSSAVI 44 LSSAVI 16 PSAVI 8 PSAVI 7 PSAVI 8 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 15 LAAVI 13 LAAVI 10 ESAVI 487 ESAVI 516 ESAVI - LSAVI 38 LSAVI 39 LSAVI - ISAVI 298 ISAVI 176 ISAVI - LSSAVI 55 LSSAVI 82 LSSAVI - PSAVI 17 PSAVI 17 PSAVI - LAAVI 4 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI 198 ESAVI 661 ESAVI - ESAVI 33 ESAVI 45 ESAVI - ESAVI - ESAVI 43 ESAVI - LSAVI - LSAVI 31 LSAVI - ISAVI - ISAVI 15 ISAVI 13 LSSAVI 2 LSSAVI 57 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 32 PSAVI - LAAVI 207 LAAVI 45 LAAVI - ESAVI 1500 ESAVI 839 ESAVI - LSAVI 1547 LSAVI 1165 LSAVI - ISAVI 2355 ISAVI 920 ISAVI 1034 LSSAVI 1980 LSSAVI 1024 LSSAVI - PSAVI 8496 PSAVI PSAVI - LAAVI 247 LAAVI 75 LAAVI - 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

15 Suorite/julkishyödyke Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 40 ESAVI 90 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 363 LSAVI - ISAVI 122 ISAVI 97 ISAVI 246 LSSAVI 38 LSSAVI 213 LSSAVI - PSAVI 756 PSAVI 1064 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 40 LAAVI - ESAVI 20 ESAVI 32 ESAVI - LSAVI 13 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 67 ISAVI 15 ISAVI 26 LSSAVI 22 LSSAVI 13 LSSAVI - PSAVI 7 PSAVI 4 PSAVI - LAAVI 9 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI - ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI 1 LSAVI - ISAVI - ISAVI 1 ISAVI - LSSAVI - LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 1 LAAVI - ESAVI 2 ESAVI 6 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 3 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 3 LSSAVI 5 LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 3 LAAVI - ESAVI 1 ESAVI 2 ESAVI - LSAVI 3 LSAVI 3 LSAVI - ISAVI 1 ISAVI 2 ISAVI - LSSAVI 2 LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI - LAAVI 2 LAAVI - ESAVI 1700 ESAVI 810 ESAVI - LSAVI 985 LSAVI 986 LSAVI - ISAVI 752 ISAVI 859 ISAVI 655 LSSAVI 5122 LSSAVI 2311 LSSAVI - PSAVI 869 PSAVI 1317 PSAVI - LAAVI 557 LAAVI 650 LAAVI - Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 61 ESAVI 71 ESAVI 71 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 32 LSAVI 34 ISAVI 56 ISAVI 48 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 43 Suomenk. 44 Suomenk. 51 ruotsink. 34 ruotsink. 22 ruotsink. 22 PSAVI 32 PSAVI 39 PSAVI 39 LAAVI 23 LAAVI 18 LAAVI 18 - osallistujat ESAVI 4729 ESAVI 3430 ESAVI 2769 LSAVI 2439 LSAVI 1785 LSAVI 1411 ISAVI 4037 ISAVI 2724 ISAVI 2427 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink. 952 PSAVI 2563 PSAVI 3270 PSAVI 3032 LAAVI 1974 LAAVI 1034 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 5121 ESAVI 3671 ESAVI 3104 LSAVI 2816 LSAVI 2077 LSAVI 1791 ISAVI 4851,5 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2948,5 PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 LAAVI 2247 LAAVI 1385 LAAVI 1570 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Suorite/julkishyödyke Kirjastotoimen avustusten/hankkeiden käsitellyt hakemukset, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivät ja informaatioohjaustapahtumat, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä, hlö Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 116 ESAVI - ESAVI - LSAVI 48 LSAVI - LSAVI - ISAVI 71 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 105 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 41 PSAVI - PSAVI - LAAVI 23 LAAVI - LAAVI - ESAVI 56 ESAVI - ESAVI - LSAVI 15 LSAVI - LSAVI - ISAVI 95 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 71 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 70 PSAVI - PSAVI - LAAVI 52 LAAVI - LAAVI - ESAVI 459 ESAVI - ESAVI - LSAVI 500 LSAVI - LSAVI - ISAVI 475 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 1419 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 211 PSAVI - PSAVI - LAAVI 283 LAAVI - LAAVI - Liikuntapaikkarakentamisen käsitellyt ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 21 LSAVI - LSAVI - ISAVI 36 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 72 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden, Liikkuva koulu ohjelman, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeiden sekä maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeiden osalta käsitellyt hakemukset Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivät ja tapahtumat Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien osallistujat Nuorisotoimen avustukset/hankkeet; käsitellyt hakemukset LAAVI 27 LAAVI - LAAVI - ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 37 LSAVI - LSAVI - ISAVI 42 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 56 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 6 ESAVI - ESAVI - LSAVI 11 LSAVI - LSAVI - ISAVI 63 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 10 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 79 PSAVI - PSAVI - LAAVI 7 LAAVI - LAAVI - ESAVI 517 ESAVI - ESAVI - LSAVI 346 LSAVI - LSAVI - ISAVI 270 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 334 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 289 PSAVI - PSAVI - LAAVI 220 LAAVI - LAAVI - ESAVI 364 ESAVI - ESAVI - LSAVI 196 LSAVI - LSAVI - ISAVI 210 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 346 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 136 PSAVI - PSAVI - LAAVI 103 LAAVI - LAAVI - 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

17 Suorite/julkishyödyke Nuorisotoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien ja tapahtumien lukumäärä Nuorisotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä Ehdotukset oppilaitosten valtakunnalliseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Valtionavustushakemukset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Valtionavustusten myöntö-, maksatus-, takaisinperintä- ja muut päätökset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Informaatio-ohjauksen koulutustilaisuudet oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Työsuojelun kokonaistarkastusmäärä, kpl Työsuojelu, työnantajille annetut toimintaohjeet (vähäinen haitta), kpl Työsuojelu, työnantajille annetut kehotukset (vähäistä suurempi haitta tai vaara), kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 30 ESAVI - ESAVI - LSAVI 171 LSAVI - LSAVI - ISAVI 170 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 49 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 86 PSAVI - PSAVI - LAAVI 13 LAAVI - LAAVI - ESAVI 980 ESAVI - ESAVI - LSAVI 2811 LSAVI - LSAVI - ISAVI 1486 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 2505 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 632 PSAVI - PSAVI - LAAVI 327 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 23 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 60 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 77 ESAVI - ESAVI - LSAVI 30 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 70 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 28 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 63 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 294 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 54 LAAVI - LAAVI - ESAVI 2 ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 6 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI - LAAVI - ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 6277 ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI 841 LSAVI 847 LSAVI 680 ISAVI 958 ISAVI 973 ISAVI 754 LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Mittari Tavoite 2014 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Käsittelyaika Käsittelyaika Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI LSAVI ISAVI LSSAVI - - 3,7 PSAVI LAAVI 3,8 ESAVI LSAVI - - 3,6 ISAVI - - 3,6 LSSAVI - - 3,6 PSAVI LAAVI - - 3,5 keskimäärin 8 kk ESAVI 9 kk 11 kk 9 kk LSAVI 6 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 6,15 kk 11,7 kk 23,5 kk LSSAVI 10 kk 9,9 kk 8,9 kk PSAVI 4,9 kk 9,5 kk 8,8 kk LAAVI - kk 5,3 kk 5,1 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 13 kk 14,4 kk 10,9 kk LSAVI 7,4 kk 8,4 kk 13 kk ISAVI 9,8 kk 8,7 kk 9,1 kk LSSAVI 8 kk 6,8 kk 8,3 kk PSAVI 12,1 kk 10,7 kk 8,4 kk LAAVI 6,1 kk 7 kk 9 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 8 kk LSAVI 5,5 kk 6 kk 3 kk ISAVI 9,9 kk 3,9 kk 3,7 kk LSSAVI 6,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 11,3 kk 5,5 kk 9,8 kk LAAVI 4,8 kk 6,7 kk 4,3 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 10 kk 11 kk LSAVI 12 kk 7 kk 7,4 kk ISAVI 8 kk 11 kk 4 kk LSSAVI 8,5 kk 9 kk 4,5 kk PSAVI 3,1 kk 1 kk 2,8 kk LAAVI 6,7 kk 6,2 kk 5,5 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 5 kk 6 kk 6 kk LSAVI - kk - kk 3 kk ISAVI 6 kk 7 kk 6 kk LSSAVI - kk - kk - kk PSAVI - kk - kk - kk LAAVI - kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 1,4 kk 2 kk 1,5 kk ISAVI 2 kk 1,6 kk 1,5 kk LSSAVI 1,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 1,4 kk 2,8 kk 1,95 kk LAAVI 1 kk 1,4 kk 2 kk 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

19 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,5 kk 0,1 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,75 kk LAAVI 0,3 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Kilpailuvalvonta-asiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 1 kk 0,5 kk 1 kk ISAVI 0,8 kk - kk 1 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk - kk PSAVI 0,3 kk - kk- kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat LAAVI 0,1 kk 1kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 13,4 kk 15 kk 13,2 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 11,5 kk 11,4 kk - kk LSSAVI 16,6 kk 15,3 kk - kk PSAVI 16 kk 12,6 kk - kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 8,25 kk 9,4 kk 11,5 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 12,6 kk 9,9 kk 9 kk LSSAVI 15,6 kk 16,9 kk 20,4 kk PSAVI 14,1 kk 15,8 kk 13,5 kk LAAVI - kk - kk - kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 16 kk 15,3 kk 15,8 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 13,8 kk 13,3 kk 10,7 kk LSSAVI 17,8 kk 18,9 kk 19,1 kk PSAVI 18,2 kk 16,1 kk 13,5 kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 7,37 kk 8,24 kk 8,61 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 8,9 kk 8,4 kk 7,2 kk LSSAVI 9,51 kk 10,1 kk 10 kk PSAVI 11,7 kk 7,1 kk 9,1 kk LAAVI - kk- kk- kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,8 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,67 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk 0,89 kk PSAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,5 kk LAAVI 0,2 kk 0,3 kk 0,3 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Yhteiset palvelutavoitteet Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Ympäristöterveydenhuollo n luvat ja päätökset Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika Valvontakäynn it Valvontakäynn it Käsittelyaika Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % keskimäärin 2 kk 10 % toimintayksiköistä 10 % toimintayksiköistä Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 2 kk 1,6 kk kk LSAVI 2 kk 2 kk 2 kk ISAVI 2 kk 2 kk 2 kk LSSAVI 3 kk 3,3 kk 2 kk PSAVI 1,9 kk 1,7 kk 1,8 kk LAAVI 2 kk 2 kk 1,2 kk ESAVI 6,96 % 5,2 % 2,5 % LSAVI 14 % 7 % 10 % ISAVI 10 % 8 % 10 % LSSAVI 8 % 10 % 10 % PSAVI 5,1 % 9,3 % 3,8 % LAAVI 20,5 % 21,5 % 24 % ESAVI 5,49 % 0,75 % 2 % LSAVI 2 % 2 % 1 % ISAVI 6 % 6 % 10 % LSSAVI 8 % 8 % 8 % PSAVI 11,3 % 9,2 % 10,5 % LAAVI 15 % 12,3 % 13 % keskimäärin 6 kk ESAVI 3 kk 3 kk 2 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI - kk - kk - kk LSSAVI 1,5 kk - kk - kk PSAVI 2,4 kk 1 kk 0,75 kk LAAVI 1 kk 1 kk 1 kk 100 % ESAVI 50 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 70 % 70 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % - % LAAVI 100 % 60 % - % Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % 33 % ESAVI 50 % 25 % 33 % 100 % LSAVI 100 % 80 % - % ISAVI 60 % 60 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % 90 % LAAVI 100 % 100 % - % Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma Maanpuolustuskurssien laatu Toteutetut tarkastukset, toteutumisast e % Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisast e % Asiakaskyselyn tulos 100 % ESAVI 100 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 100 % 100 % - % LSSAVI 60 % 61 % - % PSAVI 100 % 93 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 100 % ESAVI 80 % 100 % 100 % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 75 % 70 % - % LSSAVI 100 % 80 % - % PSAVI 80 % 80 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 4 ESAVI 4,0 4,3 4,1 LSAVI 4,0 4,2 - ISAVI 4,1 4,1 4,1 LSSAVI 4,12 4,37 - PSAVI 4,2 4,5 - LAAVI 4,4 3,83-14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Valtion aluehallinnon lakisääteiset tehtävät ja niiden resursointi (AVIt ja ELY-keskukset)

Valtion aluehallinnon lakisääteiset tehtävät ja niiden resursointi (AVIt ja ELY-keskukset) Valtion aluehallinnon lakisääteiset tehtävät ja niiden resursointi (AVIt ja ELY-keskukset) tuloksellisuustarkastuskertomus 9/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 9/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...4 1.1. Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 6 1.2.1. Toiminnan

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot