Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 36/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2015

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 79 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 79

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintovirastoihin siirrettiin ELY -keskuksista vuoden 2014 alusta kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät. Siirtoa edelsi valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta sekä siinä yhteydessä todetut aluehallinnon kokonaisuuteen liittyvät kehittämistarpeet. Tehtävät sijoitettiin aluehallintovirastoihin perustettuihin opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueille ja ne ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa osana aluehallintovirastoja. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annettiin Asetuksella perustettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon koottuja tehtäviä hoitamaan aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vaikka hallinto- ja kehittämispalveluja hoitava vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä aluehallintovirastossa, hoidetaan sille kuuluvia hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä alueellisesti hajautetusti aluehallintovirastojen toimipaikoissa. Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen on tuotettava sille kuuluvat palvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Lisäksi asetuksella säädetään, että kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tukee viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Aluehallintovirastot ovat saavuttaneet keskeisiltä osin vuodelle 2014 asetetut strategiset tulostavoitteet. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Aluehallintovirastojen talous on ollut edelleen hyvin tiukka, joka on vaikeuttanut täysimääräistä tulostavoitteiden saavuttamista. Aluehallintovirastoille on pystytty osoittamaan lisämäärärahoja erityisesti ruuhkautuneiden ja käsittelyajoiltaan pitkäksi venyneiden ympäristölupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyyn. Aluehallintovirastot ovat aktiivisesti kehittäneet asiakaslähtöisiä toimintamalleja toimintansa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aluehallintovirastojen edustus on ollut mukana keskus- ja aluehallinnon selvityshankkeen (VIRSU) aluehallinnon selvitysryhmässä. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan perustunut VIRSU-hanke tarkastelee valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen uudistamista. Keskus- ja aluehallinnosta on todettu tarve muodostaa entistä selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus. Rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on turvata palvelut supistuvilla voimavaroilla, helpottaa asiointia ja selkeyttää, joustavoittaa ja tehostaa hallintoa. Aluehallinnon järjestämisen ratkaisuksi on ollut esillä neljä selkeästi erilaista rakennevaihtoehtoa. Selvitystyötä on tehty tulevan hallitusohjelman pohjaksi. Aluehallintovirastoissa työtyytyväisyys kehittyi suotuisasti. Säännöllisesti toteutettu työtyytyväisyyskysely osoittaa työtyytyväisyysindeksin keskiarvon hienoista nousua. Aluehallintovirastoissa on toteutettu monimuotoisia kehittämistoimia, jotka näyttävät toimineen hyvin henkilöstön työkyvyn ja -motivaation edistämisessä sekä johtamisen kehittämisessä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja toteuma on tavoitetasoa parempi. Yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut hyvää. Samoin ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Henkilöstö on tehnyt hienoa työtä tehtävissään aluehallintovirastojen eri toiminnoissa palvellen asiakkaitaan laadukkaasti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Työsuojelun vastuualueiden toiminta Työsuojelun vastuualueiden toiminta jatkui vuonna 2014 runkosopimuskauden tavoitteiden mukaisesti. Valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet olivat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta oli keskeisessä asemassa. Sitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-2 Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia, jota Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maan alueella. Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen sekä rakennusalalla tunnistekortin ja veronumeron valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten väkivallanuhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskienhallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuollon valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Työterveyshuollon valvonnassa työsuojelun vastuualueet tekivät yhteistyötä aluehallintovirastojen perusturva-, oikeus- ja lupa-asiat - vastuualueiden kanssa. Tarkastusten kokonaismäärä sekä niiden kohteena olleiden työpaikkojen määrä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 työsuojelunvastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin työpaikkaan.. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualuekohtaisiksi hankkeiksi organisoidulla valvonnalla on lisätty valvonnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi vuonna 2014 valtakunnallisissa hankkeissa valvottiin kunta-alaa, puhelinmyyntiyrityksiä, kuljetusalaa ja kemikaalien osalta metallin työstönesteitä. Lisäksi valvontaa tehtiin valtakunnallisesti yhteisillä teemoilla rakennusalalla ja markkinavalvonnassa. Hankkeista tiedottaminen ennakkoon sekä hankkeiden tuloksista tiedottaminen on lisääntynyt. Viestinnässä on hyödynnetty valtakunnallista hankeviestinnän mallia. Vera- valvontatietojärjestelmän kehittämishanke (Valtimo-hanke) päättyi vuoden 2014 lopulla ja järjestelmä siirtyi tuotantokäyttöön. Järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti, joskin eräät siihen liittyvät kehittämishankkeet jatkuvat vielä tuotantokäytön aikanakin. Työsuojelun vastuualueet arvioivat toistensa toimintaa ns. vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnin lisäksi EU:n Euroopan johtavien työsuojelutarkastajien (SLIC) komitean asettama ryhmä arvioi Suomen työsuojeluvalvonnan vuonna Tehtyjen arviointien tuloksia hyödynnetään vastuualueiden toiminnan kehittämisessä. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2014 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön viides toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta ja nuorisotoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen - viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueet. Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa raportoitiin vuotta 2013 koskeva arviointi. Arviointikohteet jaoteltiin aluehallintovirastojen kolmen ydinprosessin mukaisesti. Arvioinnin teemana oli ikäihmisten palvelut. Valtakunnallinen arviointiraportti julkistettiin aikataulun mukaisesti vuoden 2014 maaliskuussa ja alueelliset raportit saman vuoden toukokuussa. Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin kehittämistyötä ja yhteensovittamista Patio 2.0:n kanssa jatkettiin yhdistämällä kehittäminen aluehallintovirastojen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Patio 2.0 -projektisuunnitelman mukaiset toiminnallisuudet saadaan tuotantoon helmikuussa 2015 ja samaan aikaa valmistuu ehdotus tiedolla johtamisen hallintamalliksi Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Opetus- ja kultturitoimi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat ** Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat ** * V.2014 työajankohdennus- ja raportointijärjestelmä on vaihtunut. Htv-laskenta on tehty v valtion yhteisessä Kieku-järjestelmässä, aiemmin Personec Aika-järjestelmän tunti-muunnoksin. ** V.2012 tunnuslukuja ei ole laskettu Taulukko 2. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut aluehallintovirastoittain TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv, v.2014 Seurantakohde Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan, että maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Vuoden 2014 tunnusluvut pohjautuvat valtionhallinnon yhteisellä Kieku-järjestelmällä kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Seurantapuitteistoa on uudistettu Kieku-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä etenkin työajanhallinnan osalta ja tästä johtuen kaikilta osin ei ole kyetty tuottamaan tunnuslukuja aikasarjoina. ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu, v.2014 Seurantakohde ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Kuva 1. Kustannukset aluehallintovirastoittain ja toiminnoittain Kustannukset toiminnoittain Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut Aluehallintovirastojen kaikki rahoituslähteet huomioivat kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat n. 101 milj. euroa (97 milj. euroa v.2013). Kuvassa yksi on esitetty kustannukset toiminnoittain kussakin aluehallintovirastossa. Valtakunnallisesti kokonaiskustannuksista n. 66 milj. euroa kohdistuu ohjaukseen ja valvontaa, 22 milj. euroa maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan (luvat ym. maksulliset suoritteet) ja 10 milj. euroa oikeusturvatehtäviin. Rahoitus- ja varautumistehtävien kustannukset olivat yhteensä n. 3 milj. euroa. Edellä mainittuihin kustannuksiin on vyörytetty tukitoimintojen sekä yhteisten toimintojen kustannukset. Tukitoimintojen kustannukset olivat n. 14 milj. euroa (sisältää hallintopalvelut ja erikoistumistehtävät). Muut yhteiset kustannukset olivat n. 13 milj. euroa, josta vuokrat olivat n. 7,8 milj. euroa ja palvelujen ostot n. 4,4 milj. euroa. Kokonaiskustannukset aluehallintovirastoittain olivat: Etelä-Suomen avi 35,6 milj. euroa, Länsi- ja Sisä-Suomen avi 21,9 milj. euroa, Itä-Suomen avi 13,6 milj. euroa, Pohjois-Suomen avi 12,8 milj. euroa, Lounais-Suomen avi 12,3 milj. euroa ja Lapin avi 4,4 milj. euroa. Kuva 2. Työajan jakautuminen toiminnoille aluehallintovirastoittain Työajan jakaumat aluehallintovirastoittain ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % ETELÄ-SUOMEN AVI LOUNAIS-SUOMEN AVI ITÄ-SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOME POHJOIS-SUOMEN AVI * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut LAPIN AVI Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

13 Aluehallintovirastojen substanssitoimintojen työajasta 64,2 % kohdistui ohjaukseen ja valvontaan, 23,8 % lupa-toimintoihin, 9,3% oikeusturva- toimintoihin ja 2,8 % rahoitus- ja varautumis- toimintoihin. Tukitoimintojen osuus kokonaistyöajan käytöstä oli 15,6 % (sisältää myös vastuualueilla tukitoimintoihin kohdistetun työajan). Kokonaistyöaika kohdistui virastoittain seuraavasti: Etelä-Suomen avi 37,6 %, Länsi- ja Sisä- Suomen avi 23,8 %, Itä-Suomen avi 12,6 %, Lounais-Suomen avi 12,5 %, Pohjois-Suomen avi 10,5 % ja Lapin avi 2,9 %. Kuvassa nro kaksi on esitetty eri aluehallintovirastojen sisäinen työajan jakauma eri toimintoihin Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisista tuloista 42,2 % (43,9%) kertyy ympäristöluvat- vastuualueella ja 54,4 % (52,6%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat- vastuuelueella 37,9% (39,5%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella 69,2% (62,1%). Suluissa ovat vuoden 2013 luvut. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvatvastuualueella alkoholilupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon lupien yhteelaskettu kustannusvastaavuus oli n. 105 %, alkoholilupien kustannusvastaavuuden ollessa näistä selkeästi korkeampi (n.130 %). Kustannusvastaavuustavoite 100 % toteutuu alkoholi- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa. Ympäristöluvissa tavoitteena ollutta 50 %:n kustannusvastaavuutta ei saavutettu. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 53,5 % 49,9 % 49,0 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 1255 ESAVI 682 ESAVI* 869 LSAVI 276 LSAVI 207 LSAVI* 346 ISAVI 231 ISAVI 262 ISAVI 303 LSSAVI 595 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 PSAVI 281 PSAVI 207 PSAVI 262 LAAVI 101 LAAVI 114 LAAVI* 152 ESAVI 372 ESAVI 305 ESAVI LSAVI 45 LSAVI 56 LSAVI 35 ISAVI 49 ISAVI 44 ISAVI 48 LSSAVI 119 LSSAVI 122 LSSAVI PSAVI 35 PSAVI 26 PSAVI 38 LAAVI 7 LAAVI 29 LAAVI - ESAVI 530 ESAVI 557 ESAVI 526 LSAVI - LSAVI - LSAVI - ISAVI 197 ISAVI 200 ISAVI 199 LSSAVI 403 LSSAVI 350 LSSAVI 345 PSAVI 255 PSAVI 222 PSAVI 227 LAAVI - LAAVI - LAAVI - Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 1062 ESAVI 765 ESAVI 530 LSAVI 518 LSAVI 320 LSAVI 306 ISAVI 250 ISAVI 491 ISAVI 376 LSSAVI 658 LSSAVI 781 LSSAVI 704 PSAVI 503 PSAVI 462 PSAVI 400 LAAVI 85 LAAVI 43 LAAVI 79 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 11 ESAVI 9 ESAVI 13 LSAVI 15 LSAVI 9 LSAVI 8 ISAVI 15 ISAVI 23 ISAVI 6 LSSAVI 20 LSSAVI 44 LSSAVI 16 PSAVI 8 PSAVI 7 PSAVI 8 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 15 LAAVI 13 LAAVI 10 ESAVI 487 ESAVI 516 ESAVI - LSAVI 38 LSAVI 39 LSAVI - ISAVI 298 ISAVI 176 ISAVI - LSSAVI 55 LSSAVI 82 LSSAVI - PSAVI 17 PSAVI 17 PSAVI - LAAVI 4 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI 198 ESAVI 661 ESAVI - ESAVI 33 ESAVI 45 ESAVI - ESAVI - ESAVI 43 ESAVI - LSAVI - LSAVI 31 LSAVI - ISAVI - ISAVI 15 ISAVI 13 LSSAVI 2 LSSAVI 57 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 32 PSAVI - LAAVI 207 LAAVI 45 LAAVI - ESAVI 1500 ESAVI 839 ESAVI - LSAVI 1547 LSAVI 1165 LSAVI - ISAVI 2355 ISAVI 920 ISAVI 1034 LSSAVI 1980 LSSAVI 1024 LSSAVI - PSAVI 8496 PSAVI PSAVI - LAAVI 247 LAAVI 75 LAAVI - 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

15 Suorite/julkishyödyke Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 40 ESAVI 90 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 363 LSAVI - ISAVI 122 ISAVI 97 ISAVI 246 LSSAVI 38 LSSAVI 213 LSSAVI - PSAVI 756 PSAVI 1064 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 40 LAAVI - ESAVI 20 ESAVI 32 ESAVI - LSAVI 13 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 67 ISAVI 15 ISAVI 26 LSSAVI 22 LSSAVI 13 LSSAVI - PSAVI 7 PSAVI 4 PSAVI - LAAVI 9 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI - ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI 1 LSAVI - ISAVI - ISAVI 1 ISAVI - LSSAVI - LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 1 LAAVI - ESAVI 2 ESAVI 6 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 3 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 3 LSSAVI 5 LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 3 LAAVI - ESAVI 1 ESAVI 2 ESAVI - LSAVI 3 LSAVI 3 LSAVI - ISAVI 1 ISAVI 2 ISAVI - LSSAVI 2 LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI - LAAVI 2 LAAVI - ESAVI 1700 ESAVI 810 ESAVI - LSAVI 985 LSAVI 986 LSAVI - ISAVI 752 ISAVI 859 ISAVI 655 LSSAVI 5122 LSSAVI 2311 LSSAVI - PSAVI 869 PSAVI 1317 PSAVI - LAAVI 557 LAAVI 650 LAAVI - Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 61 ESAVI 71 ESAVI 71 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 32 LSAVI 34 ISAVI 56 ISAVI 48 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 43 Suomenk. 44 Suomenk. 51 ruotsink. 34 ruotsink. 22 ruotsink. 22 PSAVI 32 PSAVI 39 PSAVI 39 LAAVI 23 LAAVI 18 LAAVI 18 - osallistujat ESAVI 4729 ESAVI 3430 ESAVI 2769 LSAVI 2439 LSAVI 1785 LSAVI 1411 ISAVI 4037 ISAVI 2724 ISAVI 2427 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink. 952 PSAVI 2563 PSAVI 3270 PSAVI 3032 LAAVI 1974 LAAVI 1034 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 5121 ESAVI 3671 ESAVI 3104 LSAVI 2816 LSAVI 2077 LSAVI 1791 ISAVI 4851,5 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2948,5 PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 LAAVI 2247 LAAVI 1385 LAAVI 1570 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Suorite/julkishyödyke Kirjastotoimen avustusten/hankkeiden käsitellyt hakemukset, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivät ja informaatioohjaustapahtumat, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä, hlö Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 116 ESAVI - ESAVI - LSAVI 48 LSAVI - LSAVI - ISAVI 71 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 105 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 41 PSAVI - PSAVI - LAAVI 23 LAAVI - LAAVI - ESAVI 56 ESAVI - ESAVI - LSAVI 15 LSAVI - LSAVI - ISAVI 95 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 71 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 70 PSAVI - PSAVI - LAAVI 52 LAAVI - LAAVI - ESAVI 459 ESAVI - ESAVI - LSAVI 500 LSAVI - LSAVI - ISAVI 475 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 1419 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 211 PSAVI - PSAVI - LAAVI 283 LAAVI - LAAVI - Liikuntapaikkarakentamisen käsitellyt ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 21 LSAVI - LSAVI - ISAVI 36 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 72 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden, Liikkuva koulu ohjelman, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeiden sekä maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeiden osalta käsitellyt hakemukset Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivät ja tapahtumat Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien osallistujat Nuorisotoimen avustukset/hankkeet; käsitellyt hakemukset LAAVI 27 LAAVI - LAAVI - ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 37 LSAVI - LSAVI - ISAVI 42 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 56 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 6 ESAVI - ESAVI - LSAVI 11 LSAVI - LSAVI - ISAVI 63 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 10 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 79 PSAVI - PSAVI - LAAVI 7 LAAVI - LAAVI - ESAVI 517 ESAVI - ESAVI - LSAVI 346 LSAVI - LSAVI - ISAVI 270 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 334 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 289 PSAVI - PSAVI - LAAVI 220 LAAVI - LAAVI - ESAVI 364 ESAVI - ESAVI - LSAVI 196 LSAVI - LSAVI - ISAVI 210 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 346 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 136 PSAVI - PSAVI - LAAVI 103 LAAVI - LAAVI - 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

17 Suorite/julkishyödyke Nuorisotoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien ja tapahtumien lukumäärä Nuorisotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä Ehdotukset oppilaitosten valtakunnalliseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Valtionavustushakemukset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Valtionavustusten myöntö-, maksatus-, takaisinperintä- ja muut päätökset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Informaatio-ohjauksen koulutustilaisuudet oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Työsuojelun kokonaistarkastusmäärä, kpl Työsuojelu, työnantajille annetut toimintaohjeet (vähäinen haitta), kpl Työsuojelu, työnantajille annetut kehotukset (vähäistä suurempi haitta tai vaara), kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 30 ESAVI - ESAVI - LSAVI 171 LSAVI - LSAVI - ISAVI 170 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 49 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 86 PSAVI - PSAVI - LAAVI 13 LAAVI - LAAVI - ESAVI 980 ESAVI - ESAVI - LSAVI 2811 LSAVI - LSAVI - ISAVI 1486 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 2505 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 632 PSAVI - PSAVI - LAAVI 327 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 23 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 60 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 77 ESAVI - ESAVI - LSAVI 30 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 70 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 28 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 63 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 294 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 54 LAAVI - LAAVI - ESAVI 2 ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 6 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI - LAAVI - ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 6277 ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI 841 LSAVI 847 LSAVI 680 ISAVI 958 ISAVI 973 ISAVI 754 LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Mittari Tavoite 2014 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Käsittelyaika Käsittelyaika Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI LSAVI ISAVI LSSAVI - - 3,7 PSAVI LAAVI 3,8 ESAVI LSAVI - - 3,6 ISAVI - - 3,6 LSSAVI - - 3,6 PSAVI LAAVI - - 3,5 keskimäärin 8 kk ESAVI 9 kk 11 kk 9 kk LSAVI 6 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 6,15 kk 11,7 kk 23,5 kk LSSAVI 10 kk 9,9 kk 8,9 kk PSAVI 4,9 kk 9,5 kk 8,8 kk LAAVI - kk 5,3 kk 5,1 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 13 kk 14,4 kk 10,9 kk LSAVI 7,4 kk 8,4 kk 13 kk ISAVI 9,8 kk 8,7 kk 9,1 kk LSSAVI 8 kk 6,8 kk 8,3 kk PSAVI 12,1 kk 10,7 kk 8,4 kk LAAVI 6,1 kk 7 kk 9 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 8 kk LSAVI 5,5 kk 6 kk 3 kk ISAVI 9,9 kk 3,9 kk 3,7 kk LSSAVI 6,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 11,3 kk 5,5 kk 9,8 kk LAAVI 4,8 kk 6,7 kk 4,3 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 10 kk 11 kk LSAVI 12 kk 7 kk 7,4 kk ISAVI 8 kk 11 kk 4 kk LSSAVI 8,5 kk 9 kk 4,5 kk PSAVI 3,1 kk 1 kk 2,8 kk LAAVI 6,7 kk 6,2 kk 5,5 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 5 kk 6 kk 6 kk LSAVI - kk - kk 3 kk ISAVI 6 kk 7 kk 6 kk LSSAVI - kk - kk - kk PSAVI - kk - kk - kk LAAVI - kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 1,4 kk 2 kk 1,5 kk ISAVI 2 kk 1,6 kk 1,5 kk LSSAVI 1,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 1,4 kk 2,8 kk 1,95 kk LAAVI 1 kk 1,4 kk 2 kk 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

19 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,5 kk 0,1 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,75 kk LAAVI 0,3 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Kilpailuvalvonta-asiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 1 kk 0,5 kk 1 kk ISAVI 0,8 kk - kk 1 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk - kk PSAVI 0,3 kk - kk- kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat LAAVI 0,1 kk 1kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 13,4 kk 15 kk 13,2 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 11,5 kk 11,4 kk - kk LSSAVI 16,6 kk 15,3 kk - kk PSAVI 16 kk 12,6 kk - kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 8,25 kk 9,4 kk 11,5 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 12,6 kk 9,9 kk 9 kk LSSAVI 15,6 kk 16,9 kk 20,4 kk PSAVI 14,1 kk 15,8 kk 13,5 kk LAAVI - kk - kk - kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 16 kk 15,3 kk 15,8 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 13,8 kk 13,3 kk 10,7 kk LSSAVI 17,8 kk 18,9 kk 19,1 kk PSAVI 18,2 kk 16,1 kk 13,5 kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 7,37 kk 8,24 kk 8,61 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 8,9 kk 8,4 kk 7,2 kk LSSAVI 9,51 kk 10,1 kk 10 kk PSAVI 11,7 kk 7,1 kk 9,1 kk LAAVI - kk- kk- kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,8 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,67 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk 0,89 kk PSAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,5 kk LAAVI 0,2 kk 0,3 kk 0,3 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Yhteiset palvelutavoitteet Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Ympäristöterveydenhuollo n luvat ja päätökset Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika Valvontakäynn it Valvontakäynn it Käsittelyaika Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % keskimäärin 2 kk 10 % toimintayksiköistä 10 % toimintayksiköistä Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 2 kk 1,6 kk kk LSAVI 2 kk 2 kk 2 kk ISAVI 2 kk 2 kk 2 kk LSSAVI 3 kk 3,3 kk 2 kk PSAVI 1,9 kk 1,7 kk 1,8 kk LAAVI 2 kk 2 kk 1,2 kk ESAVI 6,96 % 5,2 % 2,5 % LSAVI 14 % 7 % 10 % ISAVI 10 % 8 % 10 % LSSAVI 8 % 10 % 10 % PSAVI 5,1 % 9,3 % 3,8 % LAAVI 20,5 % 21,5 % 24 % ESAVI 5,49 % 0,75 % 2 % LSAVI 2 % 2 % 1 % ISAVI 6 % 6 % 10 % LSSAVI 8 % 8 % 8 % PSAVI 11,3 % 9,2 % 10,5 % LAAVI 15 % 12,3 % 13 % keskimäärin 6 kk ESAVI 3 kk 3 kk 2 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI - kk - kk - kk LSSAVI 1,5 kk - kk - kk PSAVI 2,4 kk 1 kk 0,75 kk LAAVI 1 kk 1 kk 1 kk 100 % ESAVI 50 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 70 % 70 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % - % LAAVI 100 % 60 % - % Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % 33 % ESAVI 50 % 25 % 33 % 100 % LSAVI 100 % 80 % - % ISAVI 60 % 60 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % 90 % LAAVI 100 % 100 % - % Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma Maanpuolustuskurssien laatu Toteutetut tarkastukset, toteutumisast e % Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisast e % Asiakaskyselyn tulos 100 % ESAVI 100 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 100 % 100 % - % LSSAVI 60 % 61 % - % PSAVI 100 % 93 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 100 % ESAVI 80 % 100 % 100 % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 75 % 70 % - % LSSAVI 100 % 80 % - % PSAVI 80 % 80 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 4 ESAVI 4,0 4,3 4,1 LSAVI 4,0 4,2 - ISAVI 4,1 4,1 4,1 LSSAVI 4,12 4,37 - PSAVI 4,2 4,5 - LAAVI 4,4 3,83-14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 24/2013 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Mikael Luukanen 20.12.2016 1 AVIen toimiala ja tehtävät 1) sosiaali- ja terveydenhuolto;

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki,

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Terveydenhuollon tarpeet, tavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon!

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Lapin Nuorisofoorumi 2/2014 12.4.2014 Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lyhyt katsaus valtion aluehallinnon historiaan valtion aluehallinnon katsotaan

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Asiakirjayhdistelmä 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Isyyslain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2015 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. 1 Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä noin 1250 Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta AVIen tulosohjausprosessi ja AVI-ELY ohjausjärjestelmän kehittämishanke Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM / kunta-

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Valtionhallinnon uudistaminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen jatkotyö. Tiedotustilaisuus

Valtionhallinnon uudistaminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen jatkotyö. Tiedotustilaisuus Valtionhallinnon uudistaminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen jatkotyö Tiedotustilaisuus Ohjelma 1. Avaus Ylijohtaja Päivi Laajala 2. VIRSU-selvityksen tulokset Finanssineuvos Katju

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot