Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 36/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2015

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2014, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 79 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 79

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintovirastoihin siirrettiin ELY -keskuksista vuoden 2014 alusta kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät. Siirtoa edelsi valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta sekä siinä yhteydessä todetut aluehallinnon kokonaisuuteen liittyvät kehittämistarpeet. Tehtävät sijoitettiin aluehallintovirastoihin perustettuihin opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueille ja ne ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa osana aluehallintovirastoja. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annettiin Asetuksella perustettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon koottuja tehtäviä hoitamaan aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vaikka hallinto- ja kehittämispalveluja hoitava vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä aluehallintovirastossa, hoidetaan sille kuuluvia hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä alueellisesti hajautetusti aluehallintovirastojen toimipaikoissa. Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen on tuotettava sille kuuluvat palvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Lisäksi asetuksella säädetään, että kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tukee viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Aluehallintovirastot ovat saavuttaneet keskeisiltä osin vuodelle 2014 asetetut strategiset tulostavoitteet. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Aluehallintovirastojen talous on ollut edelleen hyvin tiukka, joka on vaikeuttanut täysimääräistä tulostavoitteiden saavuttamista. Aluehallintovirastoille on pystytty osoittamaan lisämäärärahoja erityisesti ruuhkautuneiden ja käsittelyajoiltaan pitkäksi venyneiden ympäristölupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyyn. Aluehallintovirastot ovat aktiivisesti kehittäneet asiakaslähtöisiä toimintamalleja toimintansa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aluehallintovirastojen edustus on ollut mukana keskus- ja aluehallinnon selvityshankkeen (VIRSU) aluehallinnon selvitysryhmässä. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan perustunut VIRSU-hanke tarkastelee valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen uudistamista. Keskus- ja aluehallinnosta on todettu tarve muodostaa entistä selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus. Rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on turvata palvelut supistuvilla voimavaroilla, helpottaa asiointia ja selkeyttää, joustavoittaa ja tehostaa hallintoa. Aluehallinnon järjestämisen ratkaisuksi on ollut esillä neljä selkeästi erilaista rakennevaihtoehtoa. Selvitystyötä on tehty tulevan hallitusohjelman pohjaksi. Aluehallintovirastoissa työtyytyväisyys kehittyi suotuisasti. Säännöllisesti toteutettu työtyytyväisyyskysely osoittaa työtyytyväisyysindeksin keskiarvon hienoista nousua. Aluehallintovirastoissa on toteutettu monimuotoisia kehittämistoimia, jotka näyttävät toimineen hyvin henkilöstön työkyvyn ja -motivaation edistämisessä sekä johtamisen kehittämisessä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja toteuma on tavoitetasoa parempi. Yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut hyvää. Samoin ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Henkilöstö on tehnyt hienoa työtä tehtävissään aluehallintovirastojen eri toiminnoissa palvellen asiakkaitaan laadukkaasti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Työsuojelun vastuualueiden toiminta Työsuojelun vastuualueiden toiminta jatkui vuonna 2014 runkosopimuskauden tavoitteiden mukaisesti. Valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet olivat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta oli keskeisessä asemassa. Sitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-2 Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia, jota Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maan alueella. Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen sekä rakennusalalla tunnistekortin ja veronumeron valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten väkivallanuhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskienhallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuollon valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Työterveyshuollon valvonnassa työsuojelun vastuualueet tekivät yhteistyötä aluehallintovirastojen perusturva-, oikeus- ja lupa-asiat - vastuualueiden kanssa. Tarkastusten kokonaismäärä sekä niiden kohteena olleiden työpaikkojen määrä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 työsuojelunvastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin työpaikkaan.. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualuekohtaisiksi hankkeiksi organisoidulla valvonnalla on lisätty valvonnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi vuonna 2014 valtakunnallisissa hankkeissa valvottiin kunta-alaa, puhelinmyyntiyrityksiä, kuljetusalaa ja kemikaalien osalta metallin työstönesteitä. Lisäksi valvontaa tehtiin valtakunnallisesti yhteisillä teemoilla rakennusalalla ja markkinavalvonnassa. Hankkeista tiedottaminen ennakkoon sekä hankkeiden tuloksista tiedottaminen on lisääntynyt. Viestinnässä on hyödynnetty valtakunnallista hankeviestinnän mallia. Vera- valvontatietojärjestelmän kehittämishanke (Valtimo-hanke) päättyi vuoden 2014 lopulla ja järjestelmä siirtyi tuotantokäyttöön. Järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti, joskin eräät siihen liittyvät kehittämishankkeet jatkuvat vielä tuotantokäytön aikanakin. Työsuojelun vastuualueet arvioivat toistensa toimintaa ns. vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnin lisäksi EU:n Euroopan johtavien työsuojelutarkastajien (SLIC) komitean asettama ryhmä arvioi Suomen työsuojeluvalvonnan vuonna Tehtyjen arviointien tuloksia hyödynnetään vastuualueiden toiminnan kehittämisessä. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2014 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön viides toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta ja nuorisotoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen - viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueet. Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa raportoitiin vuotta 2013 koskeva arviointi. Arviointikohteet jaoteltiin aluehallintovirastojen kolmen ydinprosessin mukaisesti. Arvioinnin teemana oli ikäihmisten palvelut. Valtakunnallinen arviointiraportti julkistettiin aikataulun mukaisesti vuoden 2014 maaliskuussa ja alueelliset raportit saman vuoden toukokuussa. Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin kehittämistyötä ja yhteensovittamista Patio 2.0:n kanssa jatkettiin yhdistämällä kehittäminen aluehallintovirastojen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Patio 2.0 -projektisuunnitelman mukaiset toiminnallisuudet saadaan tuotantoon helmikuussa 2015 ja samaan aikaa valmistuu ehdotus tiedolla johtamisen hallintamalliksi Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Opetus- ja kultturitoimi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu Seurantakohde 2014* Kantelut ** Alkoholiluvat ** Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat ** * V.2014 työajankohdennus- ja raportointijärjestelmä on vaihtunut. Htv-laskenta on tehty v valtion yhteisessä Kieku-järjestelmässä, aiemmin Personec Aika-järjestelmän tunti-muunnoksin. ** V.2012 tunnuslukuja ei ole laskettu Taulukko 2. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut aluehallintovirastoittain TUOTTAVUUS, ratkaisu kpl/htv, v.2014 Seurantakohde Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan, että maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Vuoden 2014 tunnusluvut pohjautuvat valtionhallinnon yhteisellä Kieku-järjestelmällä kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Seurantapuitteistoa on uudistettu Kieku-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä etenkin työajanhallinnan osalta ja tästä johtuen kaikilta osin ei ole kyetty tuottamaan tunnuslukuja aikasarjoina. ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat TALOUDELLISUUS, kustannus e/ratkaisu, v.2014 Seurantakohde ETELÄ- SUOMEN AVI LOUNAIS- SUOMEN AVI ITÄ- SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN AVI POHJOIS- SUOMEN AVI LAPIN AVI Kantelut Alkoholiluvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Kuva 1. Kustannukset aluehallintovirastoittain ja toiminnoittain Kustannukset toiminnoittain Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut Aluehallintovirastojen kaikki rahoituslähteet huomioivat kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat n. 101 milj. euroa (97 milj. euroa v.2013). Kuvassa yksi on esitetty kustannukset toiminnoittain kussakin aluehallintovirastossa. Valtakunnallisesti kokonaiskustannuksista n. 66 milj. euroa kohdistuu ohjaukseen ja valvontaa, 22 milj. euroa maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan (luvat ym. maksulliset suoritteet) ja 10 milj. euroa oikeusturvatehtäviin. Rahoitus- ja varautumistehtävien kustannukset olivat yhteensä n. 3 milj. euroa. Edellä mainittuihin kustannuksiin on vyörytetty tukitoimintojen sekä yhteisten toimintojen kustannukset. Tukitoimintojen kustannukset olivat n. 14 milj. euroa (sisältää hallintopalvelut ja erikoistumistehtävät). Muut yhteiset kustannukset olivat n. 13 milj. euroa, josta vuokrat olivat n. 7,8 milj. euroa ja palvelujen ostot n. 4,4 milj. euroa. Kokonaiskustannukset aluehallintovirastoittain olivat: Etelä-Suomen avi 35,6 milj. euroa, Länsi- ja Sisä-Suomen avi 21,9 milj. euroa, Itä-Suomen avi 13,6 milj. euroa, Pohjois-Suomen avi 12,8 milj. euroa, Lounais-Suomen avi 12,3 milj. euroa ja Lapin avi 4,4 milj. euroa. Kuva 2. Työajan jakautuminen toiminnoille aluehallintovirastoittain Työajan jakaumat aluehallintovirastoittain ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % ETELÄ-SUOMEN AVI LOUNAIS-SUOMEN AVI ITÄ-SUOMEN AVI LÄNSI- JA SISÄ- SUOME POHJOIS-SUOMEN AVI * maksullinen julkisoikeudellinen toiminta ** sis. mm. lausunnot ja selvitykset sekä kantelut LAPIN AVI Lupa* Ohjaus ja valvonta Oikeusturva** Rahoitus Varautuminen 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

13 Aluehallintovirastojen substanssitoimintojen työajasta 64,2 % kohdistui ohjaukseen ja valvontaan, 23,8 % lupa-toimintoihin, 9,3% oikeusturva- toimintoihin ja 2,8 % rahoitus- ja varautumis- toimintoihin. Tukitoimintojen osuus kokonaistyöajan käytöstä oli 15,6 % (sisältää myös vastuualueilla tukitoimintoihin kohdistetun työajan). Kokonaistyöaika kohdistui virastoittain seuraavasti: Etelä-Suomen avi 37,6 %, Länsi- ja Sisä- Suomen avi 23,8 %, Itä-Suomen avi 12,6 %, Lounais-Suomen avi 12,5 %, Pohjois-Suomen avi 10,5 % ja Lapin avi 2,9 %. Kuvassa nro kaksi on esitetty eri aluehallintovirastojen sisäinen työajan jakauma eri toimintoihin Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisista tuloista 42,2 % (43,9%) kertyy ympäristöluvat- vastuualueella ja 54,4 % (52,6%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat- vastuuelueella 37,9% (39,5%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella 69,2% (62,1%). Suluissa ovat vuoden 2013 luvut. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvatvastuualueella alkoholilupien ja sosiaali- ja terveydenhuollon lupien yhteelaskettu kustannusvastaavuus oli n. 105 %, alkoholilupien kustannusvastaavuuden ollessa näistä selkeästi korkeampi (n.130 %). Kustannusvastaavuustavoite 100 % toteutuu alkoholi- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa. Ympäristöluvissa tavoitteena ollutta 50 %:n kustannusvastaavuutta ei saavutettu. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 53,5 % 49,9 % 49,0 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 1255 ESAVI 682 ESAVI* 869 LSAVI 276 LSAVI 207 LSAVI* 346 ISAVI 231 ISAVI 262 ISAVI 303 LSSAVI 595 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 PSAVI 281 PSAVI 207 PSAVI 262 LAAVI 101 LAAVI 114 LAAVI* 152 ESAVI 372 ESAVI 305 ESAVI LSAVI 45 LSAVI 56 LSAVI 35 ISAVI 49 ISAVI 44 ISAVI 48 LSSAVI 119 LSSAVI 122 LSSAVI PSAVI 35 PSAVI 26 PSAVI 38 LAAVI 7 LAAVI 29 LAAVI - ESAVI 530 ESAVI 557 ESAVI 526 LSAVI - LSAVI - LSAVI - ISAVI 197 ISAVI 200 ISAVI 199 LSSAVI 403 LSSAVI 350 LSSAVI 345 PSAVI 255 PSAVI 222 PSAVI 227 LAAVI - LAAVI - LAAVI - Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 1062 ESAVI 765 ESAVI 530 LSAVI 518 LSAVI 320 LSAVI 306 ISAVI 250 ISAVI 491 ISAVI 376 LSSAVI 658 LSSAVI 781 LSSAVI 704 PSAVI 503 PSAVI 462 PSAVI 400 LAAVI 85 LAAVI 43 LAAVI 79 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 11 ESAVI 9 ESAVI 13 LSAVI 15 LSAVI 9 LSAVI 8 ISAVI 15 ISAVI 23 ISAVI 6 LSSAVI 20 LSSAVI 44 LSSAVI 16 PSAVI 8 PSAVI 7 PSAVI 8 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 15 LAAVI 13 LAAVI 10 ESAVI 487 ESAVI 516 ESAVI - LSAVI 38 LSAVI 39 LSAVI - ISAVI 298 ISAVI 176 ISAVI - LSSAVI 55 LSSAVI 82 LSSAVI - PSAVI 17 PSAVI 17 PSAVI - LAAVI 4 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI 198 ESAVI 661 ESAVI - ESAVI 33 ESAVI 45 ESAVI - ESAVI - ESAVI 43 ESAVI - LSAVI - LSAVI 31 LSAVI - ISAVI - ISAVI 15 ISAVI 13 LSSAVI 2 LSSAVI 57 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 32 PSAVI - LAAVI 207 LAAVI 45 LAAVI - ESAVI 1500 ESAVI 839 ESAVI - LSAVI 1547 LSAVI 1165 LSAVI - ISAVI 2355 ISAVI 920 ISAVI 1034 LSSAVI 1980 LSSAVI 1024 LSSAVI - PSAVI 8496 PSAVI PSAVI - LAAVI 247 LAAVI 75 LAAVI - 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

15 Suorite/julkishyödyke Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 40 ESAVI 90 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 363 LSAVI - ISAVI 122 ISAVI 97 ISAVI 246 LSSAVI 38 LSSAVI 213 LSSAVI - PSAVI 756 PSAVI 1064 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 40 LAAVI - ESAVI 20 ESAVI 32 ESAVI - LSAVI 13 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 67 ISAVI 15 ISAVI 26 LSSAVI 22 LSSAVI 13 LSSAVI - PSAVI 7 PSAVI 4 PSAVI - LAAVI 9 LAAVI 7 LAAVI - ESAVI - ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI 1 LSAVI - ISAVI - ISAVI 1 ISAVI - LSSAVI - LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 1 LAAVI - ESAVI 2 ESAVI 6 ESAVI - LSAVI 7 LSAVI 7 LSAVI - ISAVI 3 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 3 LSSAVI 5 LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI 3 LAAVI - ESAVI 1 ESAVI 2 ESAVI - LSAVI 3 LSAVI 3 LSAVI - ISAVI 1 ISAVI 2 ISAVI - LSSAVI 2 LSSAVI 1 LSSAVI - PSAVI - PSAVI 1 PSAVI - LAAVI - LAAVI 2 LAAVI - ESAVI 1700 ESAVI 810 ESAVI - LSAVI 985 LSAVI 986 LSAVI - ISAVI 752 ISAVI 859 ISAVI 655 LSSAVI 5122 LSSAVI 2311 LSSAVI - PSAVI 869 PSAVI 1317 PSAVI - LAAVI 557 LAAVI 650 LAAVI - Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 61 ESAVI 71 ESAVI 71 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 32 LSAVI 34 ISAVI 56 ISAVI 48 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 43 Suomenk. 44 Suomenk. 51 ruotsink. 34 ruotsink. 22 ruotsink. 22 PSAVI 32 PSAVI 39 PSAVI 39 LAAVI 23 LAAVI 18 LAAVI 18 - osallistujat ESAVI 4729 ESAVI 3430 ESAVI 2769 LSAVI 2439 LSAVI 1785 LSAVI 1411 ISAVI 4037 ISAVI 2724 ISAVI 2427 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink. 952 PSAVI 2563 PSAVI 3270 PSAVI 3032 LAAVI 1974 LAAVI 1034 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 5121 ESAVI 3671 ESAVI 3104 LSAVI 2816 LSAVI 2077 LSAVI 1791 ISAVI 4851,5 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2948,5 PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 LAAVI 2247 LAAVI 1385 LAAVI 1570 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Suorite/julkishyödyke Kirjastotoimen avustusten/hankkeiden käsitellyt hakemukset, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivät ja informaatioohjaustapahtumat, kpl Kirjastotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä, hlö Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 116 ESAVI - ESAVI - LSAVI 48 LSAVI - LSAVI - ISAVI 71 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 105 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 41 PSAVI - PSAVI - LAAVI 23 LAAVI - LAAVI - ESAVI 56 ESAVI - ESAVI - LSAVI 15 LSAVI - LSAVI - ISAVI 95 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 71 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 70 PSAVI - PSAVI - LAAVI 52 LAAVI - LAAVI - ESAVI 459 ESAVI - ESAVI - LSAVI 500 LSAVI - LSAVI - ISAVI 475 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 1419 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 211 PSAVI - PSAVI - LAAVI 283 LAAVI - LAAVI - Liikuntapaikkarakentamisen käsitellyt ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 21 LSAVI - LSAVI - ISAVI 36 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 72 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden, Liikkuva koulu ohjelman, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeiden sekä maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeiden osalta käsitellyt hakemukset Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivät ja tapahtumat Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien osallistujat Nuorisotoimen avustukset/hankkeet; käsitellyt hakemukset LAAVI 27 LAAVI - LAAVI - ESAVI 90 ESAVI - ESAVI - LSAVI 37 LSAVI - LSAVI - ISAVI 42 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 56 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 25 PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 6 ESAVI - ESAVI - LSAVI 11 LSAVI - LSAVI - ISAVI 63 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 10 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 79 PSAVI - PSAVI - LAAVI 7 LAAVI - LAAVI - ESAVI 517 ESAVI - ESAVI - LSAVI 346 LSAVI - LSAVI - ISAVI 270 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 334 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 289 PSAVI - PSAVI - LAAVI 220 LAAVI - LAAVI - ESAVI 364 ESAVI - ESAVI - LSAVI 196 LSAVI - LSAVI - ISAVI 210 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 346 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 136 PSAVI - PSAVI - LAAVI 103 LAAVI - LAAVI - 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

17 Suorite/julkishyödyke Nuorisotoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien ja tapahtumien lukumäärä Nuorisotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä Ehdotukset oppilaitosten valtakunnalliseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Valtionavustushakemukset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Valtionavustusten myöntö-, maksatus-, takaisinperintä- ja muut päätökset oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Informaatio-ohjauksen koulutustilaisuudet oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet Työsuojelun kokonaistarkastusmäärä, kpl Työsuojelu, työnantajille annetut toimintaohjeet (vähäinen haitta), kpl Työsuojelu, työnantajille annetut kehotukset (vähäistä suurempi haitta tai vaara), kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 30 ESAVI - ESAVI - LSAVI 171 LSAVI - LSAVI - ISAVI 170 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 49 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 86 PSAVI - PSAVI - LAAVI 13 LAAVI - LAAVI - ESAVI 980 ESAVI - ESAVI - LSAVI 2811 LSAVI - LSAVI - ISAVI 1486 ISAVI - ISAVI - LSSAVI 2505 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI 632 PSAVI - PSAVI - LAAVI 327 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 23 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 60 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 21 LAAVI - LAAVI - ESAVI 77 ESAVI - ESAVI - LSAVI 30 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 70 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 28 LAAVI - LAAVI - ESAVI 99 ESAVI - ESAVI - LSAVI 63 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 294 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 54 LAAVI - LAAVI - ESAVI 2 ESAVI - ESAVI - LSAVI 1 LSAVI - LSAVI - ISAVI - ISAVI - ISAVI - LSSAVI 6 LSSAVI - LSSAVI - PSAVI - PSAVI - PSAVI - LAAVI 1 LAAVI - LAAVI - ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 6277 ISAVI ISAVI LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI ESAVI ESAVI LSAVI 841 LSAVI 847 LSAVI 680 ISAVI 958 ISAVI 973 ISAVI 754 LSSAVI LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Mittari Tavoite 2014 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Käsittelyaika Käsittelyaika Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI LSAVI ISAVI LSSAVI - - 3,7 PSAVI LAAVI 3,8 ESAVI LSAVI - - 3,6 ISAVI - - 3,6 LSSAVI - - 3,6 PSAVI LAAVI - - 3,5 keskimäärin 8 kk ESAVI 9 kk 11 kk 9 kk LSAVI 6 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 6,15 kk 11,7 kk 23,5 kk LSSAVI 10 kk 9,9 kk 8,9 kk PSAVI 4,9 kk 9,5 kk 8,8 kk LAAVI - kk 5,3 kk 5,1 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 13 kk 14,4 kk 10,9 kk LSAVI 7,4 kk 8,4 kk 13 kk ISAVI 9,8 kk 8,7 kk 9,1 kk LSSAVI 8 kk 6,8 kk 8,3 kk PSAVI 12,1 kk 10,7 kk 8,4 kk LAAVI 6,1 kk 7 kk 9 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 8 kk LSAVI 5,5 kk 6 kk 3 kk ISAVI 9,9 kk 3,9 kk 3,7 kk LSSAVI 6,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 11,3 kk 5,5 kk 9,8 kk LAAVI 4,8 kk 6,7 kk 4,3 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 10 kk 11 kk LSAVI 12 kk 7 kk 7,4 kk ISAVI 8 kk 11 kk 4 kk LSSAVI 8,5 kk 9 kk 4,5 kk PSAVI 3,1 kk 1 kk 2,8 kk LAAVI 6,7 kk 6,2 kk 5,5 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 5 kk 6 kk 6 kk LSAVI - kk - kk 3 kk ISAVI 6 kk 7 kk 6 kk LSSAVI - kk - kk - kk PSAVI - kk - kk - kk LAAVI - kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 1,4 kk 2 kk 1,5 kk ISAVI 2 kk 1,6 kk 1,5 kk LSSAVI 1,8 kk 2,1 kk 2,4 kk PSAVI 1,4 kk 2,8 kk 1,95 kk LAAVI 1 kk 1,4 kk 2 kk 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

19 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,5 kk 0,1 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,75 kk LAAVI 0,3 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI - kk- kk- kk LSSAVI - kk- kk- kk PSAVI - kk- kk- kk LAAVI - kk- kk- kk Kilpailuvalvonta-asiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 1 kk 0,5 kk 1 kk ISAVI 0,8 kk - kk 1 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk - kk PSAVI 0,3 kk - kk- kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat LAAVI 0,1 kk 1kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 13,4 kk 15 kk 13,2 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 11,5 kk 11,4 kk - kk LSSAVI 16,6 kk 15,3 kk - kk PSAVI 16 kk 12,6 kk - kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 8,25 kk 9,4 kk 11,5 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 12,6 kk 9,9 kk 9 kk LSSAVI 15,6 kk 16,9 kk 20,4 kk PSAVI 14,1 kk 15,8 kk 13,5 kk LAAVI - kk - kk - kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 16 kk 15,3 kk 15,8 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 13,8 kk 13,3 kk 10,7 kk LSSAVI 17,8 kk 18,9 kk 19,1 kk PSAVI 18,2 kk 16,1 kk 13,5 kk LAAVI - kk- kk- kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 7,37 kk 8,24 kk 8,61 kk LSAVI - kk- kk- kk ISAVI 8,9 kk 8,4 kk 7,2 kk LSSAVI 9,51 kk 10,1 kk 10 kk PSAVI 11,7 kk 7,1 kk 9,1 kk LAAVI - kk- kk- kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,8 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,67 kk LSSAVI 1 kk 0,8 kk 0,89 kk PSAVI 0,6 kk 0,7 kk 0,5 kk LAAVI 0,2 kk 0,3 kk 0,3 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Yhteiset palvelutavoitteet Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Ympäristöterveydenhuollo n luvat ja päätökset Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) Mittari Tavoite 2014 Käsittelyaika Valvontakäynn it Valvontakäynn it Käsittelyaika Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % keskimäärin 2 kk 10 % toimintayksiköistä 10 % toimintayksiköistä Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 2 kk 1,6 kk kk LSAVI 2 kk 2 kk 2 kk ISAVI 2 kk 2 kk 2 kk LSSAVI 3 kk 3,3 kk 2 kk PSAVI 1,9 kk 1,7 kk 1,8 kk LAAVI 2 kk 2 kk 1,2 kk ESAVI 6,96 % 5,2 % 2,5 % LSAVI 14 % 7 % 10 % ISAVI 10 % 8 % 10 % LSSAVI 8 % 10 % 10 % PSAVI 5,1 % 9,3 % 3,8 % LAAVI 20,5 % 21,5 % 24 % ESAVI 5,49 % 0,75 % 2 % LSAVI 2 % 2 % 1 % ISAVI 6 % 6 % 10 % LSSAVI 8 % 8 % 8 % PSAVI 11,3 % 9,2 % 10,5 % LAAVI 15 % 12,3 % 13 % keskimäärin 6 kk ESAVI 3 kk 3 kk 2 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI - kk - kk - kk LSSAVI 1,5 kk - kk - kk PSAVI 2,4 kk 1 kk 0,75 kk LAAVI 1 kk 1 kk 1 kk 100 % ESAVI 50 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 70 % 70 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % - % LAAVI 100 % 60 % - % Ympäristöterveydenhuoll on ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuoll on valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) Toteutetut arvioinnit, toteutumisast e % 33 % ESAVI 50 % 25 % 33 % 100 % LSAVI 100 % 80 % - % ISAVI 60 % 60 % - % LSSAVI 100 % 100 % - % PSAVI 100 % 96 % 90 % LAAVI 100 % 100 % - % Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma Maanpuolustuskurssien laatu Toteutetut tarkastukset, toteutumisast e % Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisast e % Asiakaskyselyn tulos 100 % ESAVI 100 % - % - % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 100 % 100 % - % LSSAVI 60 % 61 % - % PSAVI 100 % 93 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 100 % ESAVI 80 % 100 % 100 % LSAVI 100 % 100 % - % ISAVI 75 % 70 % - % LSSAVI 100 % 80 % - % PSAVI 80 % 80 % - % LAAVI 100 % 100 % - % 4 ESAVI 4,0 4,3 4,1 LSAVI 4,0 4,2 - ISAVI 4,1 4,1 4,1 LSSAVI 4,12 4,37 - PSAVI 4,2 4,5 - LAAVI 4,4 3,83-14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2014

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 24/2013 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 17/2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Mikael Luukanen 20.12.2016 1 AVIen toimiala ja tehtävät 1) sosiaali- ja terveydenhuolto;

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki,

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Terveydenhuollon tarpeet, tavoitteet

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Asiakirjayhdistelmä 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Lisätiedot

Valviran ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ajankohtaisseminaari. Vaasa Tampere Jyväskylä

Valviran ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ajankohtaisseminaari. Vaasa Tampere Jyväskylä Valviran ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ajankohtaisseminaari Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 1 LSSAVIN toiminnalliset linjaukset koskien vanhustenhuoltoa ja laillisuusvalvontaa

Lisätiedot

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon!

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Lapin Nuorisofoorumi 2/2014 12.4.2014 Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lyhyt katsaus valtion aluehallinnon historiaan valtion aluehallinnon katsotaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS 5.3.2014 Tervetuloa 5.3.2014 1 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS Elli Aaltonen Ylijohtaja 5.3.2014 2 Ministeriöiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue Yli Elli Aaltonen organisaatio Maistraatin ohjaus- ja kehittämisyksikkö yksikön päällikkö Merja Koponen Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö yksikön päällikkö Timo Kähärä Johtoryhmä Hallintopalvelujen

Lisätiedot

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta 6.9.2013 Marina Palace Ajankohtaista Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Johtaja Mikael Luukanen 6.9.2013 1 Valtion aluehallinto Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Isyyslain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2015 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta Valtion lupa ja valvontaviraston toimeenpanohanke Sidosryhmätilaisuus 12.10.2017 Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 1 13.10.2017 Etunimi Sukunimi Organisaatiomalli Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto Helsinki 29.3.2017 29.3.2017 1 Varhaiskasvatus Suomessa Lapset ja huoltajat Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus 111/53/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.5.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta AVIen tulosohjausprosessi ja AVI-ELY ohjausjärjestelmän kehittämishanke Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM / kunta-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 2 Maakuntauudistus OKM:n hallinnonalan näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Sirkka Jakonen, johtaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintovirasto edistää

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot