Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2014

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 82 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 82

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintouudistusta koskevan arvioinnin mukaan uusi aluehallinto on saatu toimintakykyiseksi nopeasti. Valtioneuvoston helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käynnisti useita kehittämistoimia. Vuoden 2013 lopulla valmistauduttiin uuden opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2014 alussa. Muutos sujui hyvin aluehallintovirastojen hyvän valmistelun ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 lopulla käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminta on vuonna 2013 ollut vakiintunutta ja tuloksellista. Aluehallintovirastojen tiukka talous on edelleen vaikuttanut toimintaan. Lisääntyneet tehtävät ja henkilöstövoimavarojen niukkuus ovat haitanneet tavoitteiden toteuttamiseen pyrkivää asiakaslähtöistä toimintaa. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Ohjaavat tahot ovat mahdollisuuksien rajoissa osoittaneet lisämäärärahoja sekä ympäristölupien että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyyn. Lisämäärärahojen turvin on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käynnistetty ns. kantelujen purkuhanke, jonka yhteydessä kehitetään uusia toimintatapoja käsittelyn sujuvoittamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat olleet asiakasnäkökulman korostaminen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen AVIen kesken. Aluehallintovirastojen yhteinen CAF-arviointi toteutettiin ja päätettiin kehittämiskohteista. Kirjanpitoyksikössä on otettu käyttöön uusia järjestelmiä, jotka ovat laajalti vaikuttaneet toimintaamme. Marraskuusta 2012 alkaen aluehallintovirastoissa on otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä USPA. Lokakuun alussa 2013 kirjanpitoyksikössä otettiin käyttöön valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä Kieku. USPAn ja Kiekun käyttöönottoihin on liittynyt paljon koulutusta tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi. Työtyytyväisyyden keskiarvotavoite saavutettiin. Työtyytyväisyysindeksit ovat kaikilla osaalueilla yli tavoitetason. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämistä on jatkettu mm. erilaisin hankkein. Yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ohjaavien ministeriöiden kanssa on ollut hyvää. Työsuojelun vastuualueiden toiminta Vuosi 2013 oli työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden toinen toimintavuosi. Kyseisellä runkosopimukaudella valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta on keskeisessä asemassa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia. Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maassa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuoltokäytäntöjen valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Tarkastusten kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 työsuojelun vastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin valvontakohteeseen. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualueet osallistuivat valtakunnallisiin valvonta- ja kehittämishankkeisiin. Koko runkokauden kestävässä valtakunnallisessa kunta-alan valvontahankkeessa valvottiin erityisesti kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Yhteisen valvontatietojärjestelmän (VERA) käyttöönotto eteni suunnitellun mukaisesti. Maistraattien toiminta Vuonna 2013 maistraattien toiminnan pääpaino oli edelleen toiminnan vakiinnuttaminen monipaikkaisessa organisaatiossa. Maistraateissa käyttöönotettiin valtion yhteinen talousja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä. Samalla uudistettiin toimintatapoja, ja prosesseja virtaviivaistettiin niin henkilöstö- kuin taloushallinnossakin. Keväällä 2013 maistraateissa käynnistettiin prosessien kehittämistyö. Kolme maistraattia on saanut erikoistumistehtäväksi vastata maistraattien palveluprosessien kehittämisestä strategiakauden loppuun saakka. Vuoden 2013 aikana kehittämistyön käynnistäminen onnistui hyvin. Esimerkiksi eri prosesseissa on annettu yhtenäistä toimintaohjeistusta prosessien tehostamiseksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2013 laajasti erilaisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisverkoston uudistamistyöryhmän työhön, Perhelehtien digitointihankkeeseen ja vuonna 2012 käynnistyneen Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmistelutyöhön. Näiden osalta työ jatkuu myös tulevana vuonna. Maistraatit ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa toimialansa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Toimintavuonna maistraatit ovat kehittäneet maistraateille CAF-itsearviointimallin ja pilotoineet sitä kahdessa maistraatissa. Positiivisten kokemusten myötä itsearviointia tullaan jatkamaan kaikissa maistraateissa tulevana vuonna. Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Maistraatit ottivat käyttöön henkilöstöstrategian, jonka pohjalta maistraatit laativat inhimillisen pääoman suunnitelmat. Vuoden aikana valmisteltiin myös maistraattien ikäohjelma. Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan, ja toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2013 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön neljäs toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus- ja muu sivistystoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyviä tehtäviä - poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö - varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien. Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Itä-Suomen ja Pohjois- Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Etelä-Suomen sekä Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastoissa ei ole poliisin vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Vuotta 2013 koskeva peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin alueellinen ja valtakunnallinen arviointityö käynnistyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla loppusyksystä Arvioinnin kehittämistyötä jatkettiin yhdessä Patio 2.0 kehittämisen kanssa Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Johto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan että maksuttoman toiminnan tunnusluvuilla. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Työaikajakaumista ei ole voitu kaikilta osin esittää vertailuvuositietoja, johtuen vuonna 2013 muuttuneista työajanseurannan tehtävistä Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut Tuottavuuden tunnusluvut kpl ratkaisut kpl/htv Sosiaalihuollon kantelut Terveyspalveluiden kantelut Sivistystoimen kantelut Kunnalliskantelut Alkoholiluvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Taulukko 2. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Maksullinen julk.oik. toiminta Liiketaloudellinen toiminta Maksuton toiminta Valvonta ja tarkastustehtävät Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja avustukset Muut tehtävät Tukitoiminnot Virastojen yhteiset tukitoiminnot YHTEENSÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Taulukko 3. Työajankäyttö vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Maksullinen julk.oik. toiminta 3,1 1,6 1,4 81,8 69,9 67,4 0,5 0,1 0,0 118,6 110,5 104,5 Liiketaloudellinen toiminta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksuton toiminta 392,2 344,3 326,6 279,8 280,4 282,7 20,6 22,7 21,5 13,6 15,2 13,2 Valvonta ja tarkastustehtävät 298,8 281,1 284,9 105,2 89,9 84,0 3,9 1,7 1,2 0,2 0,0 Oikeusturvatehtävät 1,4 0,3 0,6 57,2 64,5 68,2 0,3 0,7 0,5 2,5 3,2 2,8 Varautumistehtävät 0,0 0,0 3,9 3,2 10,7 10,8 0,0 0,0 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 3,0 3,5 9,2 16,3 17,0 0,2 0,2 0,8 1,2 Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 3,4 2,9 16,7 21,3 22,7 2,5 1,4 4,1 3,0 2,4 Koulutuksen järjestäminen 11,5 6,1 16,7 15,0 16,2 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 Valtionosuudet ja avustukset 0,0 0,0 9,3 8,9 9,9 1,0 1,4 0,0 0,0 Muut tehtävät 92,1 45,0 28,6 65,7 60,6 61,5 15,4 6,0 5,9 6,5 7,6 6,2 Tukitoiminnot 47,3 83,1 70,9 57,1 66,3 64,8 6,8 5,5 5,7 13,8 16,4 17,1 Virastojen yhteiset tukitoiminnot 0,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,6 YHTEENSÄ 442,7 429,2 399,7 418,8 416,7 417,1 27,9 28,4 27,3 145,9 142,1 135,5 Raportti perustuu työajankohdennuksen tietoihin, luvut eivät ole virallisia henkilötyövuosilukuja Kuva 1. Työajan jakautuminen Työajan jakauma 2013 Valvonta- ja tarkastustehtävät 23,8 % 33,5 % Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät 16,8 % 14,3 % 0,8 % 5,5 % 1,0 % 0,8 % 2,1 % Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja -avustukset Muut tehtävät Maksullinen toiminta Tukitoiminnot 1,5 % 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

13 Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin Kustannukset tehtäväryhmittäin, miljoonaa euroa Valvonta ja tarkastustehtävät 30,40 39,52 44,46 Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta 16,17 22,37 19,50 Tukipalvelut 10,70 11,06 9,59 Oikeusturvatehtävät 7,27 8,05 9,07 Muut tehtävät Virastojen yhteiset tukipalvelut(erikoistumisyksiköt) Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 6,03 6,61 6,41 5,19 5,32 5,31 2,39 3,71 2, Koulutuksen järjestäminen 2,17 3,55 1,99 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 1,07 2,39 1,92 Varautumistehtävät 0,57 2,08 1,62 Valtionosuudet ja avustukset 1,10 1,16 1,05 Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastuualueittain ja yksiköittäin Työajan jakauma, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Terveyspalvelut 19,7 % 21,2 % 20,4 % Ympäristöterveydenhuolto 19,8 % 18,5 % 18,8 % Sosiaalipalvelut 18,6 % 18,2 % 17,7 % Alkoholihallinto Kuluttaja- kilpailuhallinto Sivistystoimen palvelut 6,7 % 8,8 % 8,8 10,4 % 10,2 % 12,5 % 16,5 % 14,9 % 15,5 % Muut asiantuntijatehtävät 5,2 % 7,7 % 8,3 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 1,0 % 0,4 % 0,3 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 Työajan jakauma, työsuojelu Viranomaisaloitteinen valvonta 60,4 % Työsuojelun substanssiin liittyvä saatu koulutus 6,3 % Työsuojelun lupa- ym. maksulliset suoritteet 0,7 % 2013 Muut tehtävät 17,1 % Asiakasaloitteinen valvonta 15,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Työajan jakauma, pelastustoimi ja varautuminen Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 18,1 % Valvonta- ja tarkastustehtävät 18,9 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 35,8 % 2013 Maanpuolustuskurssit 19,9 % Sisäinen turvallisuus 7,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

15 Työajan jakauma, ympäristöluvat Ympäristönsuojelu Vesitalous 27,7 % 29,9 % 30,7 % 70,1 % 69,3 % 72,3 % ,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Työajan jakauma, hallintopalvelut (tukitoiminnot) Toimistopalvelut 27,0 % Taloushallinto 15,9 % Henkilöstöhallinto 18,2 % Viestintä 7,9 % 2013 Tietopalvelu 15,9 % Tietohallinto 3,8 % Johtaminen ja yleishallinto 11,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman laskentakäytäntöä muutettiin vuonna 2012 siten, että vastuualueiden tukipalveluihin kirjaaman työajan mukaiset kustannukset on vyörytetty suoraan vastuualueille. Tästä aiheutuu vuoden 2012 laskelmaan noin 2,4 miljoonan euron kustannustason nousu verrattuna vuoteen Vertailukelpoinen kustannusvastaavuus prosentti vuonna 2012 on 55,9. Valtakunnallisten tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu tukitoimintoihin vuoden 2012 ja 2013 laskelmissa, eli laskelmat ovat vertailukelpoisia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Julkisoikeudellisista tuloista 43,9 % (38%) kertyy ympäristölupien vastuualueella ja 52,6 % (59%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat -vastuuelueella 39,5% (32%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella 62,1% (72%). Suluissa vuoden 2012 luvut. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 49,9 % 49,0 % 56,9 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

17 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 682 ESAVI* 869 ESAVI* 943 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LSAVI 192 LSAVI* 346 LSAVI* 348 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ISAVI 262 ISAVI 303 ISAVI 316 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 LSSAVI* 587 *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl PSAVI 207 PSAVI 262 PSAVI 270 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 114 LAAVI* 152 LAAVI* 104 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ESAVI 305 ESAVI ESAVI LSAVI 56 LSAVI 35 LSAVI ISAVI 44 ISAVI 48 ISAVI LSSAVI 122 LSSAVI LSSAVI PSAVI 26 PSAVI 38 PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI 557 ESAVI 526 ESAVI 548 LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 200 ISAVI 199 ISAVI 205 LSSAVI 350 LSSAVI 345 LSSAVI 278 PSAVI 222 PSAVI 227 PSAVI 213 LAAVI LAAVI LAAVI Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 765 ESAVI 530 ESAVI 670 LSAVI 320 LSAVI 306 LSAVI 120 ISAVI 491 ISAVI 376 ISAVI 335 LSSAVI 781 LSSAVI 704 LSSAVI 269 PSAVI 462 PSAVI 400 PSAVI 175 LAAVI 43 LAAVI 79 LAAVI 148 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 9 ESAVI 13 ESAVI 12 LSAVI 9 LSAVI 8 LSAVI 10 ISAVI 23 ISAVI 6 ISAVI 11 LSSAVI 44 LSSAVI 16 LSSAVI 14 PSAVI 7 PSAVI 8 PSAVI 11 LAAVI 13 LAAVI 10 LAAVI 11 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 71 ESAVI 71 ESAVI 79 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 34 LSAVI 30 ISAVI 48 ISAVI 54 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 44 Suomenk. 51 Suomenk. 50 ruotsink. 22 ruotsink. 22 ruotsink. 24 PSAVI 39 PSAVI 39 PSAVI 53 LAAVI 18 LAAVI 18 LAAVI 25 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Suorite/julkishyödyke Toteuma Toteuma Toteuma osallistujat ESAVI 3430 ESAVI 2769 ESAVI 3129 LSAVI 1785 LSAVI 1411 LSAVI 1101 ISAVI 2724 ISAVI 2427 ISAVI 2343 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink. 952 ruotsink PSAVI 3270 PSAVI 3032 PSAVI 3078 LAAVI 1034 LAAVI 1493 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 3671 ESAVI 3104 ESAVI 3333 LSAVI 2077 LSAVI 1791 LSAVI 1506 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 ISAVI 2837 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 PSAVI 2709 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl LAAVI 1385 LAAVI 1570 LAAVI 1181 ESAVI 516 ESAVI ESAVI LSAVI 39 LSAVI LSAVI ISAVI 176 ISAVI ISAVI LSSAVI 82 LSSAVI LSSAVI PSAVI 17 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI ESAVI 661 ESAVI ESAVI ESAVI 45 ESAVI ESAVI ESAVI 43 ESAVI ESAVI LSAVI 31 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 13 ISAVI LSSAVI 57 LSSAVI LSSAVI PSAVI 32 PSAVI PSAVI LAAVI 45 LAAVI LAAVI ESAVI 839 ESAVI ESAVI LSAVI 1165 LSAVI LSAVI ISAVI 920 ISAVI 1034 ISAVI LSSAVI 1024 LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI 75 LAAVI LAAVI ESAVI 90 ESAVI ESAVI LSAVI 363 LSAVI LSAVI ISAVI 97 ISAVI 246 ISAVI LSSAVI 213 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1064 PSAVI PSAVI LAAVI 40 LAAVI LAAVI ESAVI 32 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 26 ISAVI LSSAVI 13 LSSAVI LSSAVI PSAVI 4 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

19 Suorite/julkishyödyke Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 0 ESAVI ESAVI LSAVI 1 LSAVI LSAVI ISAVI 1 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 1 LAAVI LAAVI ESAVI 6 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 0 ISAVI ISAVI LSSAVI 5 LSSAVI LSSAVI PSAVI 0 PSAVI PSAVI LAAVI 3 LAAVI LAAVI ESAVI 2 ESAVI ESAVI LSAVI 3 LSAVI LSAVI ISAVI 2 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 2 LAAVI LAAVI ESAVI 810 ESAVI ESAVI LSAVI 986 LSAVI LSAVI ISAVI 859 ISAVI 655 ISAVI LSSAVI 2311 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1317 PSAVI PSAVI LAAVI 650 LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Mittari Tavoite 2013 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 4 LSAVI 4 ISAVI 4 LSSAVI 3,7 PSAVI 4 LAAVI 3,8 ESAVI 3 LSAVI 3,6 ISAVI 3,6 LSSAVI 3,6 PSAVI 4 LAAVI 3,5 Toteuma 2011 keskimäärin 8 kk ESAVI 11 kk 9 kk 11 kk LSAVI 2,9 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 11,7 kk 23,5 kk 10,5 kk LSSAVI 9,9 kk 8,9 kk 17 kk PSAVI 9,5 kk 8,8 kk 2,7 kk LAAVI 5,3 kk 5,1 kk 6,5 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 14,4 kk 10,9 kk 12,3 kk LSAVI 8,4 kk 13 kk 14 kk ISAVI 8,7 kk 9,1 kk 8,3 kk LSSAVI 6,8 kk 8,3 kk 8,6 kk PSAVI 10,7 kk 8,4 kk 6,2 kk LAAVI 7 kk 9 kk 7,7 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 10 kk LSAVI 6 kk 3 kk 6,3 kk ISAVI 3,9 kk 3,7 kk 7,7 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 5,5 kk 9,8 kk 5,7 kk LAAVI 6,7 kk 4,3 kk 4 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 10 kk 11 kk 12 kk LSAVI 7 kk 7,4 kk 19 kk ISAVI 11 kk 4 kk 3,8 kk LSSAVI 9 kk 4,5 kk 8 kk PSAVI 1 kk 2,8 kk 1,4 kk LAAVI 6,2 kk 5,5 kk 3 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 6 kk 6 kk 6 kk LSAVI kk 3 kk 6 kk ISAVI 7 kk 6 kk 6 kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 2 kk 1,5 kk 2,3 kk ISAVI 1,6 kk 1,5 kk 1,6 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 2,8 kk 1,95 kk 1,9 kk LAAVI 1,4 kk 2 kk 2 kk 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

21 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2013 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,1 kk 0,5 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,75 kk 0,5 kk LAAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Kilpailuvalvontaasiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 1 kk 1 kk ISAVI kk 1 kk 1 kk LSSAVI 0,8 kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI 1 kk kk 2 kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupaja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 15 kk 13,2 kk 13,9 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 11,4 kk kk kk LSSAVI 15,3 kk kk kk PSAVI 12,6 kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 9,4 kk 11,5 kk 13,6 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI 9,9 kk 9 kk 9,5 kk LSSAVI 16,9 kk 20,4 kk 15,7 kk PSAVI 15,8 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 15,3 kk 15,8 kk 16,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 13,3 kk 10,7 kk 11,2 kk LSSAVI 18,9 kk 19,1 kk 15 kk PSAVI 16,1 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 8,24 kk 8,61 kk 10,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 8,4 kk 7,2 kk 8,1 kk LSSAVI 10,1 kk 10 kk 10,1 kk PSAVI 7,1 kk 9,1 kk 7,9 kk LAAVI kk kk kk ESAVI 1 kk 1 kk 0,8 kk LSAVI 0,7 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,7 kk 0,67 kk 0,65 kk LSSAVI 0,8 kk 0,89 kk 0,86 kk PSAVI 0,7 kk 0,5 kk 0,6 kk LAAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,4 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 36/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 24/2013 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 17/2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Asiakirjayhdistelmä 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Lisätiedot

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta 6.9.2013 Marina Palace Ajankohtaista Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Johtaja Mikael Luukanen 6.9.2013 1 Valtion aluehallinto Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Sirkka Jakonen, johtaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintovirasto edistää

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalli Lahti 24.1.2012 Anneli Taina Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä

Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä Aluehallintouudistus arkistonmuodostuksen katkaisu asianhallintajärjestelmissä Suomen VIII Arkistopäivät 18.- 19.5.2010 Jyväskylä Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö, Lauri Päivärinta 10.5.2010

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

ALUEHALLINTO UUDISTUU. Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen

ALUEHALLINTO UUDISTUU. Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen ALUEHALLINTO UUDISTUU Invalidiliiton järjestöpäivät 31.1-1.2.2009 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen Aluehallinnon uudistamishanke Tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta?

Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta? Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta? Sirkka Jakonen TtT, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 14.12.2010 Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.12.2010 1

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Hallinnon haasteet. Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio 26.11.2007. Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Hallinnon haasteet. Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio 26.11.2007. Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio Hallinnon haasteet Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Lapin lääni väestö 186 400 Rovaniemi Oulu Oulun lääni väestö 460 890 Länsi-Suomen lääni väestö

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

2015 toimintalukuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

2015 toimintalukuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto 2015 toimintalukuja 1 Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Dnro 360/54/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Tarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2 Arvio Tavoite Tavoite Tavoite YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2002 2006 2007 2008 2009 Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen peruskoulutukseen sijoittuneet

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen n tehtävät yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Työsuojelun vastuualue Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Toiminta-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot