Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2014

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 82 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 82

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintouudistusta koskevan arvioinnin mukaan uusi aluehallinto on saatu toimintakykyiseksi nopeasti. Valtioneuvoston helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käynnisti useita kehittämistoimia. Vuoden 2013 lopulla valmistauduttiin uuden opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2014 alussa. Muutos sujui hyvin aluehallintovirastojen hyvän valmistelun ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 lopulla käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminta on vuonna 2013 ollut vakiintunutta ja tuloksellista. Aluehallintovirastojen tiukka talous on edelleen vaikuttanut toimintaan. Lisääntyneet tehtävät ja henkilöstövoimavarojen niukkuus ovat haitanneet tavoitteiden toteuttamiseen pyrkivää asiakaslähtöistä toimintaa. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Ohjaavat tahot ovat mahdollisuuksien rajoissa osoittaneet lisämäärärahoja sekä ympäristölupien että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyyn. Lisämäärärahojen turvin on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käynnistetty ns. kantelujen purkuhanke, jonka yhteydessä kehitetään uusia toimintatapoja käsittelyn sujuvoittamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat olleet asiakasnäkökulman korostaminen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen AVIen kesken. Aluehallintovirastojen yhteinen CAF-arviointi toteutettiin ja päätettiin kehittämiskohteista. Kirjanpitoyksikössä on otettu käyttöön uusia järjestelmiä, jotka ovat laajalti vaikuttaneet toimintaamme. Marraskuusta 2012 alkaen aluehallintovirastoissa on otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä USPA. Lokakuun alussa 2013 kirjanpitoyksikössä otettiin käyttöön valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä Kieku. USPAn ja Kiekun käyttöönottoihin on liittynyt paljon koulutusta tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi. Työtyytyväisyyden keskiarvotavoite saavutettiin. Työtyytyväisyysindeksit ovat kaikilla osaalueilla yli tavoitetason. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämistä on jatkettu mm. erilaisin hankkein. Yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ohjaavien ministeriöiden kanssa on ollut hyvää. Työsuojelun vastuualueiden toiminta Vuosi 2013 oli työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden toinen toimintavuosi. Kyseisellä runkosopimukaudella valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta on keskeisessä asemassa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia. Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maassa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuoltokäytäntöjen valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Tarkastusten kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 työsuojelun vastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin valvontakohteeseen. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualueet osallistuivat valtakunnallisiin valvonta- ja kehittämishankkeisiin. Koko runkokauden kestävässä valtakunnallisessa kunta-alan valvontahankkeessa valvottiin erityisesti kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Yhteisen valvontatietojärjestelmän (VERA) käyttöönotto eteni suunnitellun mukaisesti. Maistraattien toiminta Vuonna 2013 maistraattien toiminnan pääpaino oli edelleen toiminnan vakiinnuttaminen monipaikkaisessa organisaatiossa. Maistraateissa käyttöönotettiin valtion yhteinen talousja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä. Samalla uudistettiin toimintatapoja, ja prosesseja virtaviivaistettiin niin henkilöstö- kuin taloushallinnossakin. Keväällä 2013 maistraateissa käynnistettiin prosessien kehittämistyö. Kolme maistraattia on saanut erikoistumistehtäväksi vastata maistraattien palveluprosessien kehittämisestä strategiakauden loppuun saakka. Vuoden 2013 aikana kehittämistyön käynnistäminen onnistui hyvin. Esimerkiksi eri prosesseissa on annettu yhtenäistä toimintaohjeistusta prosessien tehostamiseksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2013 laajasti erilaisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisverkoston uudistamistyöryhmän työhön, Perhelehtien digitointihankkeeseen ja vuonna 2012 käynnistyneen Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmistelutyöhön. Näiden osalta työ jatkuu myös tulevana vuonna. Maistraatit ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa toimialansa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Toimintavuonna maistraatit ovat kehittäneet maistraateille CAF-itsearviointimallin ja pilotoineet sitä kahdessa maistraatissa. Positiivisten kokemusten myötä itsearviointia tullaan jatkamaan kaikissa maistraateissa tulevana vuonna. Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Maistraatit ottivat käyttöön henkilöstöstrategian, jonka pohjalta maistraatit laativat inhimillisen pääoman suunnitelmat. Vuoden aikana valmisteltiin myös maistraattien ikäohjelma. Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan, ja toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2013 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön neljäs toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus- ja muu sivistystoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyviä tehtäviä - poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö - varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien. Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Itä-Suomen ja Pohjois- Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Etelä-Suomen sekä Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastoissa ei ole poliisin vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Vuotta 2013 koskeva peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin alueellinen ja valtakunnallinen arviointityö käynnistyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla loppusyksystä Arvioinnin kehittämistyötä jatkettiin yhdessä Patio 2.0 kehittämisen kanssa Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Johto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan että maksuttoman toiminnan tunnusluvuilla. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Työaikajakaumista ei ole voitu kaikilta osin esittää vertailuvuositietoja, johtuen vuonna 2013 muuttuneista työajanseurannan tehtävistä Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut Tuottavuuden tunnusluvut kpl ratkaisut kpl/htv Sosiaalihuollon kantelut Terveyspalveluiden kantelut Sivistystoimen kantelut Kunnalliskantelut Alkoholiluvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Taulukko 2. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Maksullinen julk.oik. toiminta Liiketaloudellinen toiminta Maksuton toiminta Valvonta ja tarkastustehtävät Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja avustukset Muut tehtävät Tukitoiminnot Virastojen yhteiset tukitoiminnot YHTEENSÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Taulukko 3. Työajankäyttö vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Maksullinen julk.oik. toiminta 3,1 1,6 1,4 81,8 69,9 67,4 0,5 0,1 0,0 118,6 110,5 104,5 Liiketaloudellinen toiminta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksuton toiminta 392,2 344,3 326,6 279,8 280,4 282,7 20,6 22,7 21,5 13,6 15,2 13,2 Valvonta ja tarkastustehtävät 298,8 281,1 284,9 105,2 89,9 84,0 3,9 1,7 1,2 0,2 0,0 Oikeusturvatehtävät 1,4 0,3 0,6 57,2 64,5 68,2 0,3 0,7 0,5 2,5 3,2 2,8 Varautumistehtävät 0,0 0,0 3,9 3,2 10,7 10,8 0,0 0,0 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 3,0 3,5 9,2 16,3 17,0 0,2 0,2 0,8 1,2 Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 3,4 2,9 16,7 21,3 22,7 2,5 1,4 4,1 3,0 2,4 Koulutuksen järjestäminen 11,5 6,1 16,7 15,0 16,2 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 Valtionosuudet ja avustukset 0,0 0,0 9,3 8,9 9,9 1,0 1,4 0,0 0,0 Muut tehtävät 92,1 45,0 28,6 65,7 60,6 61,5 15,4 6,0 5,9 6,5 7,6 6,2 Tukitoiminnot 47,3 83,1 70,9 57,1 66,3 64,8 6,8 5,5 5,7 13,8 16,4 17,1 Virastojen yhteiset tukitoiminnot 0,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,6 YHTEENSÄ 442,7 429,2 399,7 418,8 416,7 417,1 27,9 28,4 27,3 145,9 142,1 135,5 Raportti perustuu työajankohdennuksen tietoihin, luvut eivät ole virallisia henkilötyövuosilukuja Kuva 1. Työajan jakautuminen Työajan jakauma 2013 Valvonta- ja tarkastustehtävät 23,8 % 33,5 % Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät 16,8 % 14,3 % 0,8 % 5,5 % 1,0 % 0,8 % 2,1 % Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja -avustukset Muut tehtävät Maksullinen toiminta Tukitoiminnot 1,5 % 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

13 Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin Kustannukset tehtäväryhmittäin, miljoonaa euroa Valvonta ja tarkastustehtävät 30,40 39,52 44,46 Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta 16,17 22,37 19,50 Tukipalvelut 10,70 11,06 9,59 Oikeusturvatehtävät 7,27 8,05 9,07 Muut tehtävät Virastojen yhteiset tukipalvelut(erikoistumisyksiköt) Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 6,03 6,61 6,41 5,19 5,32 5,31 2,39 3,71 2, Koulutuksen järjestäminen 2,17 3,55 1,99 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 1,07 2,39 1,92 Varautumistehtävät 0,57 2,08 1,62 Valtionosuudet ja avustukset 1,10 1,16 1,05 Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastuualueittain ja yksiköittäin Työajan jakauma, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Terveyspalvelut 19,7 % 21,2 % 20,4 % Ympäristöterveydenhuolto 19,8 % 18,5 % 18,8 % Sosiaalipalvelut 18,6 % 18,2 % 17,7 % Alkoholihallinto Kuluttaja- kilpailuhallinto Sivistystoimen palvelut 6,7 % 8,8 % 8,8 10,4 % 10,2 % 12,5 % 16,5 % 14,9 % 15,5 % Muut asiantuntijatehtävät 5,2 % 7,7 % 8,3 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 1,0 % 0,4 % 0,3 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 Työajan jakauma, työsuojelu Viranomaisaloitteinen valvonta 60,4 % Työsuojelun substanssiin liittyvä saatu koulutus 6,3 % Työsuojelun lupa- ym. maksulliset suoritteet 0,7 % 2013 Muut tehtävät 17,1 % Asiakasaloitteinen valvonta 15,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Työajan jakauma, pelastustoimi ja varautuminen Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 18,1 % Valvonta- ja tarkastustehtävät 18,9 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 35,8 % 2013 Maanpuolustuskurssit 19,9 % Sisäinen turvallisuus 7,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

15 Työajan jakauma, ympäristöluvat Ympäristönsuojelu Vesitalous 27,7 % 29,9 % 30,7 % 70,1 % 69,3 % 72,3 % ,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Työajan jakauma, hallintopalvelut (tukitoiminnot) Toimistopalvelut 27,0 % Taloushallinto 15,9 % Henkilöstöhallinto 18,2 % Viestintä 7,9 % 2013 Tietopalvelu 15,9 % Tietohallinto 3,8 % Johtaminen ja yleishallinto 11,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman laskentakäytäntöä muutettiin vuonna 2012 siten, että vastuualueiden tukipalveluihin kirjaaman työajan mukaiset kustannukset on vyörytetty suoraan vastuualueille. Tästä aiheutuu vuoden 2012 laskelmaan noin 2,4 miljoonan euron kustannustason nousu verrattuna vuoteen Vertailukelpoinen kustannusvastaavuus prosentti vuonna 2012 on 55,9. Valtakunnallisten tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu tukitoimintoihin vuoden 2012 ja 2013 laskelmissa, eli laskelmat ovat vertailukelpoisia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Julkisoikeudellisista tuloista 43,9 % (38%) kertyy ympäristölupien vastuualueella ja 52,6 % (59%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat -vastuuelueella 39,5% (32%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella 62,1% (72%). Suluissa vuoden 2012 luvut. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 49,9 % 49,0 % 56,9 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

17 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 682 ESAVI* 869 ESAVI* 943 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LSAVI 192 LSAVI* 346 LSAVI* 348 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ISAVI 262 ISAVI 303 ISAVI 316 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 LSSAVI* 587 *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl PSAVI 207 PSAVI 262 PSAVI 270 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 114 LAAVI* 152 LAAVI* 104 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ESAVI 305 ESAVI ESAVI LSAVI 56 LSAVI 35 LSAVI ISAVI 44 ISAVI 48 ISAVI LSSAVI 122 LSSAVI LSSAVI PSAVI 26 PSAVI 38 PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI 557 ESAVI 526 ESAVI 548 LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 200 ISAVI 199 ISAVI 205 LSSAVI 350 LSSAVI 345 LSSAVI 278 PSAVI 222 PSAVI 227 PSAVI 213 LAAVI LAAVI LAAVI Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 765 ESAVI 530 ESAVI 670 LSAVI 320 LSAVI 306 LSAVI 120 ISAVI 491 ISAVI 376 ISAVI 335 LSSAVI 781 LSSAVI 704 LSSAVI 269 PSAVI 462 PSAVI 400 PSAVI 175 LAAVI 43 LAAVI 79 LAAVI 148 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 9 ESAVI 13 ESAVI 12 LSAVI 9 LSAVI 8 LSAVI 10 ISAVI 23 ISAVI 6 ISAVI 11 LSSAVI 44 LSSAVI 16 LSSAVI 14 PSAVI 7 PSAVI 8 PSAVI 11 LAAVI 13 LAAVI 10 LAAVI 11 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 71 ESAVI 71 ESAVI 79 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 34 LSAVI 30 ISAVI 48 ISAVI 54 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 44 Suomenk. 51 Suomenk. 50 ruotsink. 22 ruotsink. 22 ruotsink. 24 PSAVI 39 PSAVI 39 PSAVI 53 LAAVI 18 LAAVI 18 LAAVI 25 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Suorite/julkishyödyke Toteuma Toteuma Toteuma osallistujat ESAVI 3430 ESAVI 2769 ESAVI 3129 LSAVI 1785 LSAVI 1411 LSAVI 1101 ISAVI 2724 ISAVI 2427 ISAVI 2343 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink. 952 ruotsink PSAVI 3270 PSAVI 3032 PSAVI 3078 LAAVI 1034 LAAVI 1493 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 3671 ESAVI 3104 ESAVI 3333 LSAVI 2077 LSAVI 1791 LSAVI 1506 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 ISAVI 2837 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 PSAVI 2709 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl LAAVI 1385 LAAVI 1570 LAAVI 1181 ESAVI 516 ESAVI ESAVI LSAVI 39 LSAVI LSAVI ISAVI 176 ISAVI ISAVI LSSAVI 82 LSSAVI LSSAVI PSAVI 17 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI ESAVI 661 ESAVI ESAVI ESAVI 45 ESAVI ESAVI ESAVI 43 ESAVI ESAVI LSAVI 31 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 13 ISAVI LSSAVI 57 LSSAVI LSSAVI PSAVI 32 PSAVI PSAVI LAAVI 45 LAAVI LAAVI ESAVI 839 ESAVI ESAVI LSAVI 1165 LSAVI LSAVI ISAVI 920 ISAVI 1034 ISAVI LSSAVI 1024 LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI 75 LAAVI LAAVI ESAVI 90 ESAVI ESAVI LSAVI 363 LSAVI LSAVI ISAVI 97 ISAVI 246 ISAVI LSSAVI 213 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1064 PSAVI PSAVI LAAVI 40 LAAVI LAAVI ESAVI 32 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 26 ISAVI LSSAVI 13 LSSAVI LSSAVI PSAVI 4 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

19 Suorite/julkishyödyke Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 0 ESAVI ESAVI LSAVI 1 LSAVI LSAVI ISAVI 1 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 1 LAAVI LAAVI ESAVI 6 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 0 ISAVI ISAVI LSSAVI 5 LSSAVI LSSAVI PSAVI 0 PSAVI PSAVI LAAVI 3 LAAVI LAAVI ESAVI 2 ESAVI ESAVI LSAVI 3 LSAVI LSAVI ISAVI 2 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 2 LAAVI LAAVI ESAVI 810 ESAVI ESAVI LSAVI 986 LSAVI LSAVI ISAVI 859 ISAVI 655 ISAVI LSSAVI 2311 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1317 PSAVI PSAVI LAAVI 650 LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Mittari Tavoite 2013 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 4 LSAVI 4 ISAVI 4 LSSAVI 3,7 PSAVI 4 LAAVI 3,8 ESAVI 3 LSAVI 3,6 ISAVI 3,6 LSSAVI 3,6 PSAVI 4 LAAVI 3,5 Toteuma 2011 keskimäärin 8 kk ESAVI 11 kk 9 kk 11 kk LSAVI 2,9 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 11,7 kk 23,5 kk 10,5 kk LSSAVI 9,9 kk 8,9 kk 17 kk PSAVI 9,5 kk 8,8 kk 2,7 kk LAAVI 5,3 kk 5,1 kk 6,5 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 14,4 kk 10,9 kk 12,3 kk LSAVI 8,4 kk 13 kk 14 kk ISAVI 8,7 kk 9,1 kk 8,3 kk LSSAVI 6,8 kk 8,3 kk 8,6 kk PSAVI 10,7 kk 8,4 kk 6,2 kk LAAVI 7 kk 9 kk 7,7 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 10 kk LSAVI 6 kk 3 kk 6,3 kk ISAVI 3,9 kk 3,7 kk 7,7 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 5,5 kk 9,8 kk 5,7 kk LAAVI 6,7 kk 4,3 kk 4 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 10 kk 11 kk 12 kk LSAVI 7 kk 7,4 kk 19 kk ISAVI 11 kk 4 kk 3,8 kk LSSAVI 9 kk 4,5 kk 8 kk PSAVI 1 kk 2,8 kk 1,4 kk LAAVI 6,2 kk 5,5 kk 3 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 6 kk 6 kk 6 kk LSAVI kk 3 kk 6 kk ISAVI 7 kk 6 kk 6 kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 2 kk 1,5 kk 2,3 kk ISAVI 1,6 kk 1,5 kk 1,6 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 2,8 kk 1,95 kk 1,9 kk LAAVI 1,4 kk 2 kk 2 kk 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

21 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2013 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,1 kk 0,5 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,75 kk 0,5 kk LAAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Kilpailuvalvontaasiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 1 kk 1 kk ISAVI kk 1 kk 1 kk LSSAVI 0,8 kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI 1 kk kk 2 kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupaja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 15 kk 13,2 kk 13,9 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 11,4 kk kk kk LSSAVI 15,3 kk kk kk PSAVI 12,6 kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 9,4 kk 11,5 kk 13,6 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI 9,9 kk 9 kk 9,5 kk LSSAVI 16,9 kk 20,4 kk 15,7 kk PSAVI 15,8 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 15,3 kk 15,8 kk 16,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 13,3 kk 10,7 kk 11,2 kk LSSAVI 18,9 kk 19,1 kk 15 kk PSAVI 16,1 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 8,24 kk 8,61 kk 10,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 8,4 kk 7,2 kk 8,1 kk LSSAVI 10,1 kk 10 kk 10,1 kk PSAVI 7,1 kk 9,1 kk 7,9 kk LAAVI kk kk kk ESAVI 1 kk 1 kk 0,8 kk LSAVI 0,7 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,7 kk 0,67 kk 0,65 kk LSSAVI 0,8 kk 0,89 kk 0,86 kk PSAVI 0,7 kk 0,5 kk 0,6 kk LAAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,4 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 24/2013 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Asiakirjayhdistelmä 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki,

Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä. Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Muutos on pysyvää LSSAVIn uusi strategia: Yhteistyöllä yhteiseen tulkintaan hyvästä käytännöstä Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Terveydenhuollon tarpeet, tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon!

Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Tervetuloa Lapin aluehallintovirastoon! Lapin Nuorisofoorumi 2/2014 12.4.2014 Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lyhyt katsaus valtion aluehallinnon historiaan valtion aluehallinnon katsotaan

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta

Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Sisäinen turvallisuus aluehallinnon näkökulmasta Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Mikael Luukanen 20.12.2016 1 AVIen toimiala ja tehtävät 1) sosiaali- ja terveydenhuolto;

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta AVIen tulosohjausprosessi ja AVI-ELY ohjausjärjestelmän kehittämishanke Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM / kunta-

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. 1 Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä noin 1250 Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Isyyslain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2015 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Maakuntaohjelmatyön kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista

Maakuntaohjelmatyön kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista Maakuntaohjelmatyön kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista Jussi Lehtinen Kehittämisjohtaja Kymenlaakson Liitto 17.9.2009 / 2.2. Maakuntaohjelmatyön kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kunta- ja aluehallinto-osasto VM/698/ /2011 VÄLITULOSRAPORTTI Ylijohtaja

Valtiovarainministeriö. Kunta- ja aluehallinto-osasto VM/698/ /2011 VÄLITULOSRAPORTTI Ylijohtaja Raportti HH446A Etelä-Suomi Hallintopalvelujen vastuuyksikkö 4.10.2013 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto VM/698/00.02.07/2011 VÄLITULOSRAPORTTI 2013 Ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

2015 toimintalukuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

2015 toimintalukuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto 2015 toimintalukuja 1 Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä 25.9.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 25.9.2014 1 Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa 25.9.2014

Lisätiedot