Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: (nid.) (pdf) ISSN: (nid.) (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2014

3 Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 82 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MAISTRAATIT TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS... 82

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintouudistusta koskevan arvioinnin mukaan uusi aluehallinto on saatu toimintakykyiseksi nopeasti. Valtioneuvoston helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käynnisti useita kehittämistoimia. Vuoden 2013 lopulla valmistauduttiin uuden opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2014 alussa. Muutos sujui hyvin aluehallintovirastojen hyvän valmistelun ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 lopulla käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminta on vuonna 2013 ollut vakiintunutta ja tuloksellista. Aluehallintovirastojen tiukka talous on edelleen vaikuttanut toimintaan. Lisääntyneet tehtävät ja henkilöstövoimavarojen niukkuus ovat haitanneet tavoitteiden toteuttamiseen pyrkivää asiakaslähtöistä toimintaa. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Ohjaavat tahot ovat mahdollisuuksien rajoissa osoittaneet lisämäärärahoja sekä ympäristölupien että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyyn. Lisämäärärahojen turvin on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käynnistetty ns. kantelujen purkuhanke, jonka yhteydessä kehitetään uusia toimintatapoja käsittelyn sujuvoittamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat olleet asiakasnäkökulman korostaminen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen AVIen kesken. Aluehallintovirastojen yhteinen CAF-arviointi toteutettiin ja päätettiin kehittämiskohteista. Kirjanpitoyksikössä on otettu käyttöön uusia järjestelmiä, jotka ovat laajalti vaikuttaneet toimintaamme. Marraskuusta 2012 alkaen aluehallintovirastoissa on otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä USPA. Lokakuun alussa 2013 kirjanpitoyksikössä otettiin käyttöön valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä Kieku. USPAn ja Kiekun käyttöönottoihin on liittynyt paljon koulutusta tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi. Työtyytyväisyyden keskiarvotavoite saavutettiin. Työtyytyväisyysindeksit ovat kaikilla osaalueilla yli tavoitetason. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämistä on jatkettu mm. erilaisin hankkein. Yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ohjaavien ministeriöiden kanssa on ollut hyvää. Työsuojelun vastuualueiden toiminta Vuosi 2013 oli työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden toinen toimintavuosi. Kyseisellä runkosopimukaudella valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta on keskeisessä asemassa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

8 Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia. Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maassa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuoltokäytäntöjen valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Tarkastusten kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 työsuojelun vastuualueet tekivät yhteensä noin tarkastusta noin valvontakohteeseen. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualueet osallistuivat valtakunnallisiin valvonta- ja kehittämishankkeisiin. Koko runkokauden kestävässä valtakunnallisessa kunta-alan valvontahankkeessa valvottiin erityisesti kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Yhteisen valvontatietojärjestelmän (VERA) käyttöönotto eteni suunnitellun mukaisesti. Maistraattien toiminta Vuonna 2013 maistraattien toiminnan pääpaino oli edelleen toiminnan vakiinnuttaminen monipaikkaisessa organisaatiossa. Maistraateissa käyttöönotettiin valtion yhteinen talousja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä. Samalla uudistettiin toimintatapoja, ja prosesseja virtaviivaistettiin niin henkilöstö- kuin taloushallinnossakin. Keväällä 2013 maistraateissa käynnistettiin prosessien kehittämistyö. Kolme maistraattia on saanut erikoistumistehtäväksi vastata maistraattien palveluprosessien kehittämisestä strategiakauden loppuun saakka. Vuoden 2013 aikana kehittämistyön käynnistäminen onnistui hyvin. Esimerkiksi eri prosesseissa on annettu yhtenäistä toimintaohjeistusta prosessien tehostamiseksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2013 laajasti erilaisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisverkoston uudistamistyöryhmän työhön, Perhelehtien digitointihankkeeseen ja vuonna 2012 käynnistyneen Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmistelutyöhön. Näiden osalta työ jatkuu myös tulevana vuonna. Maistraatit ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa toimialansa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Toimintavuonna maistraatit ovat kehittäneet maistraateille CAF-itsearviointimallin ja pilotoineet sitä kahdessa maistraatissa. Positiivisten kokemusten myötä itsearviointia tullaan jatkamaan kaikissa maistraateissa tulevana vuonna. Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Maistraatit ottivat käyttöön henkilöstöstrategian, jonka pohjalta maistraatit laativat inhimillisen pääoman suunnitelmat. Vuoden aikana valmisteltiin myös maistraattien ikäohjelma. Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan, ja toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

9 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2013 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön neljäs toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus- ja muu sivistystoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyviä tehtäviä - poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö - varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien. Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Itä-Suomen ja Pohjois- Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Etelä-Suomen sekä Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastoissa ei ole poliisin vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

10 Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille , mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle Vuotta 2013 koskeva peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin alueellinen ja valtakunnallinen arviointityö käynnistyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla loppusyksystä Arvioinnin kehittämistyötä jatkettiin yhdessä Patio 2.0 kehittämisen kanssa Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto Pelastustoimi ja varautuminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Johto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

11 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan että maksuttoman toiminnan tunnusluvuilla. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Työaikajakaumista ei ole voitu kaikilta osin esittää vertailuvuositietoja, johtuen vuonna 2013 muuttuneista työajanseurannan tehtävistä Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut Tuottavuuden tunnusluvut kpl ratkaisut kpl/htv Sosiaalihuollon kantelut Terveyspalveluiden kantelut Sivistystoimen kantelut Kunnalliskantelut Alkoholiluvat Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Taulukko 2. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Maksullinen julk.oik. toiminta Liiketaloudellinen toiminta Maksuton toiminta Valvonta ja tarkastustehtävät Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja avustukset Muut tehtävät Tukitoiminnot Virastojen yhteiset tukitoiminnot YHTEENSÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

12 Taulukko 3. Työajankäyttö vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Maksullinen julk.oik. toiminta 3,1 1,6 1,4 81,8 69,9 67,4 0,5 0,1 0,0 118,6 110,5 104,5 Liiketaloudellinen toiminta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksuton toiminta 392,2 344,3 326,6 279,8 280,4 282,7 20,6 22,7 21,5 13,6 15,2 13,2 Valvonta ja tarkastustehtävät 298,8 281,1 284,9 105,2 89,9 84,0 3,9 1,7 1,2 0,2 0,0 Oikeusturvatehtävät 1,4 0,3 0,6 57,2 64,5 68,2 0,3 0,7 0,5 2,5 3,2 2,8 Varautumistehtävät 0,0 0,0 3,9 3,2 10,7 10,8 0,0 0,0 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 3,0 3,5 9,2 16,3 17,0 0,2 0,2 0,8 1,2 Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 3,4 2,9 16,7 21,3 22,7 2,5 1,4 4,1 3,0 2,4 Koulutuksen järjestäminen 11,5 6,1 16,7 15,0 16,2 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 Valtionosuudet ja avustukset 0,0 0,0 9,3 8,9 9,9 1,0 1,4 0,0 0,0 Muut tehtävät 92,1 45,0 28,6 65,7 60,6 61,5 15,4 6,0 5,9 6,5 7,6 6,2 Tukitoiminnot 47,3 83,1 70,9 57,1 66,3 64,8 6,8 5,5 5,7 13,8 16,4 17,1 Virastojen yhteiset tukitoiminnot 0,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,6 YHTEENSÄ 442,7 429,2 399,7 418,8 416,7 417,1 27,9 28,4 27,3 145,9 142,1 135,5 Raportti perustuu työajankohdennuksen tietoihin, luvut eivät ole virallisia henkilötyövuosilukuja Kuva 1. Työajan jakautuminen Työajan jakauma 2013 Valvonta- ja tarkastustehtävät 23,8 % 33,5 % Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät 16,8 % 14,3 % 0,8 % 5,5 % 1,0 % 0,8 % 2,1 % Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja -avustukset Muut tehtävät Maksullinen toiminta Tukitoiminnot 1,5 % 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

13 Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin Kustannukset tehtäväryhmittäin, miljoonaa euroa Valvonta ja tarkastustehtävät 30,40 39,52 44,46 Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta 16,17 22,37 19,50 Tukipalvelut 10,70 11,06 9,59 Oikeusturvatehtävät 7,27 8,05 9,07 Muut tehtävät Virastojen yhteiset tukipalvelut(erikoistumisyksiköt) Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 6,03 6,61 6,41 5,19 5,32 5,31 2,39 3,71 2, Koulutuksen järjestäminen 2,17 3,55 1,99 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 1,07 2,39 1,92 Varautumistehtävät 0,57 2,08 1,62 Valtionosuudet ja avustukset 1,10 1,16 1,05 Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastuualueittain ja yksiköittäin Työajan jakauma, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Terveyspalvelut 19,7 % 21,2 % 20,4 % Ympäristöterveydenhuolto 19,8 % 18,5 % 18,8 % Sosiaalipalvelut 18,6 % 18,2 % 17,7 % Alkoholihallinto Kuluttaja- kilpailuhallinto Sivistystoimen palvelut 6,7 % 8,8 % 8,8 10,4 % 10,2 % 12,5 % 16,5 % 14,9 % 15,5 % Muut asiantuntijatehtävät 5,2 % 7,7 % 8,3 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 1,0 % 0,4 % 0,3 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

14 Työajan jakauma, työsuojelu Viranomaisaloitteinen valvonta 60,4 % Työsuojelun substanssiin liittyvä saatu koulutus 6,3 % Työsuojelun lupa- ym. maksulliset suoritteet 0,7 % 2013 Muut tehtävät 17,1 % Asiakasaloitteinen valvonta 15,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Työajan jakauma, pelastustoimi ja varautuminen Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 18,1 % Valvonta- ja tarkastustehtävät 18,9 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 35,8 % 2013 Maanpuolustuskurssit 19,9 % Sisäinen turvallisuus 7,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

15 Työajan jakauma, ympäristöluvat Ympäristönsuojelu Vesitalous 27,7 % 29,9 % 30,7 % 70,1 % 69,3 % 72,3 % ,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Työajan jakauma, hallintopalvelut (tukitoiminnot) Toimistopalvelut 27,0 % Taloushallinto 15,9 % Henkilöstöhallinto 18,2 % Viestintä 7,9 % 2013 Tietopalvelu 15,9 % Tietohallinto 3,8 % Johtaminen ja yleishallinto 11,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman laskentakäytäntöä muutettiin vuonna 2012 siten, että vastuualueiden tukipalveluihin kirjaaman työajan mukaiset kustannukset on vyörytetty suoraan vastuualueille. Tästä aiheutuu vuoden 2012 laskelmaan noin 2,4 miljoonan euron kustannustason nousu verrattuna vuoteen Vertailukelpoinen kustannusvastaavuus prosentti vuonna 2012 on 55,9. Valtakunnallisten tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu tukitoimintoihin vuoden 2012 ja 2013 laskelmissa, eli laskelmat ovat vertailukelpoisia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

16 Julkisoikeudellisista tuloista 43,9 % (38%) kertyy ympäristölupien vastuualueella ja 52,6 % (59%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat -vastuuelueella 39,5% (32%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella 62,1% (72%). Suluissa vuoden 2012 luvut. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT Toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 49,9 % 49,0 % 56,9 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

17 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 682 ESAVI* 869 ESAVI* 943 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LSAVI 192 LSAVI* 346 LSAVI* 348 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ISAVI 262 ISAVI 303 ISAVI 316 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 LSSAVI* 587 *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl PSAVI 207 PSAVI 262 PSAVI 270 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 114 LAAVI* 152 LAAVI* 104 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ESAVI 305 ESAVI ESAVI LSAVI 56 LSAVI 35 LSAVI ISAVI 44 ISAVI 48 ISAVI LSSAVI 122 LSSAVI LSSAVI PSAVI 26 PSAVI 38 PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI 557 ESAVI 526 ESAVI 548 LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 200 ISAVI 199 ISAVI 205 LSSAVI 350 LSSAVI 345 LSSAVI 278 PSAVI 222 PSAVI 227 PSAVI 213 LAAVI LAAVI LAAVI Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 765 ESAVI 530 ESAVI 670 LSAVI 320 LSAVI 306 LSAVI 120 ISAVI 491 ISAVI 376 ISAVI 335 LSSAVI 781 LSSAVI 704 LSSAVI 269 PSAVI 462 PSAVI 400 PSAVI 175 LAAVI 43 LAAVI 79 LAAVI 148 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 9 ESAVI 13 ESAVI 12 LSAVI 9 LSAVI 8 LSAVI 10 ISAVI 23 ISAVI 6 ISAVI 11 LSSAVI 44 LSSAVI 16 LSSAVI 14 PSAVI 7 PSAVI 8 PSAVI 11 LAAVI 13 LAAVI 10 LAAVI 11 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 71 ESAVI 71 ESAVI 79 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 34 LSAVI 30 ISAVI 48 ISAVI 54 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 44 Suomenk. 51 Suomenk. 50 ruotsink. 22 ruotsink. 22 ruotsink. 24 PSAVI 39 PSAVI 39 PSAVI 53 LAAVI 18 LAAVI 18 LAAVI 25 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

18 Suorite/julkishyödyke Toteuma Toteuma Toteuma osallistujat ESAVI 3430 ESAVI 2769 ESAVI 3129 LSAVI 1785 LSAVI 1411 LSAVI 1101 ISAVI 2724 ISAVI 2427 ISAVI 2343 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink. 952 ruotsink PSAVI 3270 PSAVI 3032 PSAVI 3078 LAAVI 1034 LAAVI 1493 LAAVI koulutettavapäivät ESAVI 3671 ESAVI 3104 ESAVI 3333 LSAVI 2077 LSAVI 1791 LSAVI 1506 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 ISAVI 2837 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk Suomenk Suomenk ruotsink ruotsink ruotsink PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 PSAVI 2709 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl LAAVI 1385 LAAVI 1570 LAAVI 1181 ESAVI 516 ESAVI ESAVI LSAVI 39 LSAVI LSAVI ISAVI 176 ISAVI ISAVI LSSAVI 82 LSSAVI LSSAVI PSAVI 17 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI ESAVI 661 ESAVI ESAVI ESAVI 45 ESAVI ESAVI ESAVI 43 ESAVI ESAVI LSAVI 31 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 13 ISAVI LSSAVI 57 LSSAVI LSSAVI PSAVI 32 PSAVI PSAVI LAAVI 45 LAAVI LAAVI ESAVI 839 ESAVI ESAVI LSAVI 1165 LSAVI LSAVI ISAVI 920 ISAVI 1034 ISAVI LSSAVI 1024 LSSAVI LSSAVI PSAVI PSAVI PSAVI LAAVI 75 LAAVI LAAVI ESAVI 90 ESAVI ESAVI LSAVI 363 LSAVI LSAVI ISAVI 97 ISAVI 246 ISAVI LSSAVI 213 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1064 PSAVI PSAVI LAAVI 40 LAAVI LAAVI ESAVI 32 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 26 ISAVI LSSAVI 13 LSSAVI LSSAVI PSAVI 4 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

19 Suorite/julkishyödyke Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma Toteuma Toteuma ESAVI 0 ESAVI ESAVI LSAVI 1 LSAVI LSAVI ISAVI 1 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 1 LAAVI LAAVI ESAVI 6 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 0 ISAVI ISAVI LSSAVI 5 LSSAVI LSSAVI PSAVI 0 PSAVI PSAVI LAAVI 3 LAAVI LAAVI ESAVI 2 ESAVI ESAVI LSAVI 3 LSAVI LSAVI ISAVI 2 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 2 LAAVI LAAVI ESAVI 810 ESAVI ESAVI LSAVI 986 LSAVI LSAVI ISAVI 859 ISAVI 655 ISAVI LSSAVI 2311 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1317 PSAVI PSAVI LAAVI 650 LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

20 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Mittari Tavoite 2013 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 4 LSAVI 4 ISAVI 4 LSSAVI 3,7 PSAVI 4 LAAVI 3,8 ESAVI 3 LSAVI 3,6 ISAVI 3,6 LSSAVI 3,6 PSAVI 4 LAAVI 3,5 Toteuma 2011 keskimäärin 8 kk ESAVI 11 kk 9 kk 11 kk LSAVI 2,9 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 11,7 kk 23,5 kk 10,5 kk LSSAVI 9,9 kk 8,9 kk 17 kk PSAVI 9,5 kk 8,8 kk 2,7 kk LAAVI 5,3 kk 5,1 kk 6,5 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 14,4 kk 10,9 kk 12,3 kk LSAVI 8,4 kk 13 kk 14 kk ISAVI 8,7 kk 9,1 kk 8,3 kk LSSAVI 6,8 kk 8,3 kk 8,6 kk PSAVI 10,7 kk 8,4 kk 6,2 kk LAAVI 7 kk 9 kk 7,7 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 10 kk LSAVI 6 kk 3 kk 6,3 kk ISAVI 3,9 kk 3,7 kk 7,7 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 5,5 kk 9,8 kk 5,7 kk LAAVI 6,7 kk 4,3 kk 4 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 10 kk 11 kk 12 kk LSAVI 7 kk 7,4 kk 19 kk ISAVI 11 kk 4 kk 3,8 kk LSSAVI 9 kk 4,5 kk 8 kk PSAVI 1 kk 2,8 kk 1,4 kk LAAVI 6,2 kk 5,5 kk 3 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 6 kk 6 kk 6 kk LSAVI kk 3 kk 6 kk ISAVI 7 kk 6 kk 6 kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 2 kk 1,5 kk 2,3 kk ISAVI 1,6 kk 1,5 kk 1,6 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 2,8 kk 1,95 kk 1,9 kk LAAVI 1,4 kk 2 kk 2 kk 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013

21 Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2013 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,1 kk 0,5 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,75 kk 0,5 kk LAAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Kilpailuvalvontaasiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 1 kk 1 kk ISAVI kk 1 kk 1 kk LSSAVI 0,8 kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI 1 kk kk 2 kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupaja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 15 kk 13,2 kk 13,9 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 11,4 kk kk kk LSSAVI 15,3 kk kk kk PSAVI 12,6 kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 9,4 kk 11,5 kk 13,6 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI 9,9 kk 9 kk 9,5 kk LSSAVI 16,9 kk 20,4 kk 15,7 kk PSAVI 15,8 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 15,3 kk 15,8 kk 16,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 13,3 kk 10,7 kk 11,2 kk LSSAVI 18,9 kk 19,1 kk 15 kk PSAVI 16,1 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 8,24 kk 8,61 kk 10,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 8,4 kk 7,2 kk 8,1 kk LSSAVI 10,1 kk 10 kk 10,1 kk PSAVI 7,1 kk 9,1 kk 7,9 kk LAAVI kk kk kk ESAVI 1 kk 1 kk 0,8 kk LSAVI 0,7 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,7 kk 0,67 kk 0,65 kk LSSAVI 0,8 kk 0,89 kk 0,86 kk PSAVI 0,7 kk 0,5 kk 0,6 kk LAAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,4 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot