JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 41 Merkintöjä 5 42 Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 6 43 Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 8 44 Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 46 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 47 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa 50 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös poikkeamishakemukseen Tasalan tilan ostaminen Raatekankaan teollisuusalueelta Ylimääräisestä tonttien luovutuksesta päättäminen Kaupunkirakennelautakunnan vuosikatsaus Kaupunkirakenneyksikön selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna Kaupunkirakenneyksikön sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2014 ja -suunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden päätökset 37

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Martikainen Maija jäsen Tikka Sari jäsen Minkkinen Jaana jäsen Puustinen Timo jäsen Salo Kauko jäsen Surakka Kari jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Kiiskinen Rami nuorisovaltuuston edustaja Varonen Ari vs. tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Juha-Pekka kaavoituspäällikkö Surakka Katarina kaavoitusarkkitehti poistui klo :n 42 käsittelyn jälkeen Poissa Näätänen Anu tekninen johtaja Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Jaana Minkkinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 39 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 40 Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Martikaisen ja Jaana Minkkisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 41 Kokouksen alussa kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka esitteli viherkaavaa klo alkaen. Kuulutus: Koulukatu-Suvantokatu risteyksen kiertoliittymän katusuunnitelmien laa din taan liittyvä asukastilaisuus pidetään klo Carelicumin au dito rios sa. Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus asukastilaisuus

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 14/ /2013 KRAKLK 42 Joensuun viherkaava on valmistumassa. Sitä on aiemmin käsitelty kau pun ginhal li tuk ses sa ( 448, viherkaavan laatimispäätös) ja kau pun ki ra ken nelau ta kun nas sa ( 127, viherkaavan tavoitteiden hyväksyminen) sekä ( 55, viherkaavaluonnoksen nähtäville asettaminen). Viherkaava on kantakaupungin - Reijolan - Hammaslahden viheralueita kä sit tele vä, oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Kaavoituksen työkaluna se asettuu yleis kaa van ja asemakaavan väliin ja perustelee yleiskaavan V- ja P-alkuiset alue va rauk set tuomalla esiin kunkin viheralueen merkityksen koko vi her alue ver kostol le. Viherkaavan tarkoituksena on muodostaa kaavojen viheralueille niiden luonteen ja toiminnallisuuden mukainen hierarkia, joka auttaa tarkemmassa suun nit te lussa.työn yhtenä tavoitteena on määritellä ne viheralueet, jotka virkistyskäytön tai ekologisen asemansa takia ovat ehdottoman tärkeitä säilyttää.toisaalta näin voi daan löytää myös ne viheralueet, joiden käyttämistä täy den nys ra ken ta miseen voidaan selvittää muissa maankäytön suunnitelmissa ja laadittavaksi tu levas sa täydennysrakentamisohjelmassa. Viherkaavan valmistelun yhteydessä on tehty tavanomaista kaavatyötä laa jempaa asukasyhteistyötä, jonka tuloksia käytettiin hyväksi kaavan tavoitteiden teke mi ses sä. Hyväksytyt tavoitteet ovat ohjanneet viherkaavan laadintaa. Vi herkaa va on kehittynyt luonnosvaiheen jälkeen, ja niin kaavan esitystapaa kuin kaava-alu een rajaustakin on muutettu. Viherkaavassa viheralueille on muodostettu hierarkkinen järjestelmä, jossa viher alu een luonne kuvaa sen asemaa koko järjestelmässä. Viheralueiden ni mi tyksiä ja niiden luonnehdintaa on hiukan tarkennettu luonnosvaiheen jälkeen. Ulkoi lu met sät muodostavat viheraluejärjestelmän rungon. Pienialaiset lähipuistot ovat lähiasukkaille tärkeitä linnunlaulupuistoja, vaikka niiden palvelutarjonta oli si kin varsin vähäinen. Kaupunginosapuistot ovat laaja-alaisempia ja pal ve lutar jon nal taan monipuolisempia viheralueita, joista on hyvät yhteydet ym pä ristöön ja muihin viheralueille. Viherkaavassa viheralueet on tyypitelty yleiskaavan luonteen mukaisesti muu tamaan päätyyppiin. Viheralueen luonnetta kuvataan lisäksi pääl lek käis mer kinnöil lä esimerkiksi luonnonmukaisena tai avoimena hoidettavien alueiden tai ope tuk sen kannalta tärkeiden viheralueiden osalta. Tarkemmat alueelliset ke hittä mis suo si tuk set tehdään viherkaavan pohjalta jatkosuunnittelun yhteydessä. Täl löin kullekin viheralueelle määritellään sen oma luonne ja toimenpiteet, joilla tuo ta luonnetta pystytään vahvistamaan ja kehittämään. Viherkaavan kartta-aineisto esitetään yhtenä karttana mittakaavassa 1: Kaa van merkinnät ja määräykset ovat erillisenä vihkosena. Näiden lisäksi päätök sen te koon tuodaan A3-kokoinen vihkonen, johon kaa va-alue on tulostettu 1: mittakaavaisina lehtinä. Vihkonen on laadittu helpottamaan paperisen kaa van käyttöä.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaava-alueesta päätettiin jättää pois ne alueet, joihin viherkaava ei vaikuta. Työn edetessä ovat myös vi her kaa van aluerajauksen perusteet muuttuneet. Kos ka viherkaavan yhteydessä ei tehdä kattavaa hulevesitarkastelua, ei ole perus tel tua rajata kaava-aluetta va lu ma-aluei den mukaan. Viherkaavan selostuksen liitteinä ovat kaavan lähtökohdat, tavoitteet, kaavasta tul lut palaute sekä kohdekortit historiallisista puistoista ja puutarhoista. Se lostuk sen oheismateriaalina olevat selvitykset ovat ladattavissa ja luettavissa kaavan internet-sivulta (www.joensuu.fi/viherkaava). Liitteet: Ehdotus viherkaavaksi, 1: kokonaiskartta Ehdotus viherkaavaksi, merkinnät ja määräykset Ehdotus viherkaavaksi, 1: karttavihko Viherkaavan selostus liitteineen Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa ehdotuksen Joensuun kantakaupungin - Reijolan - Ham mas lahden viherkaavaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti näh tä vil le ja pyytää siitä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuk sen, museoviraston, Joensuun seudun luonnonystävät ry:n, Joensuun La tu ry:n, Joensuun kaupungin hallintokuntien ja yhtiöiden sekä teknisten verk ko jen haltijoiden lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että viherkaavaan osoitetaan ranta rai tin yhteystarve Pataluodosta länteen ja silta Siilaisenpuron suun yli samoin yh teys tar pee na. Yhteystarve -merkinnän tarkoitus selvitetään tarkemmin kaava-ai neis tos sa. Liitteet Liite 2 Viherkaavaehdotus 1: Liite 3 Viherkaavan merkinnät ja määräykset Liite 4 Viherkaava ehdotus 1: Liite 5 Viherkaavan selostus Liite 6 Viherkaavan selostusliite 1: OAS Liite 7 Viherkaavan selostusliite 2: Lähtökohdat Liite 8 Viherkaavan selostusliite 3: Tavoitteet Liite 9 Viherkaavan selostusliite 4: Palauteraportti Liite 10 Viherkaavan selostusliite 5: Historiakohdekortit Jakelu Kuulutus

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3811/ /2014 KRAKLK 43 Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kau pun ginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja vir kistys aluet ta. Asemakaavalla muodostuu Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan kort te li 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä Hukanhaudan (15) kaupunginosan kort te li 1502 ja virkistys- ja katualuetta. Tonttijaolla muodostuvat korttelin 5102 tontti 3 ja korttelin 5159 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1982 ja Kort te li 1502 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort te li alu eek si (YO). Korttelissa on Nepenmäen koulu. Alueelle on osoitettu tont ti te hok kuus luvul la e = 0,30 rakennusoikeutta k-m 2. Muut kaavamuutosalueet ovat eri laisia Nepenmäenpuiston virkistysalueita (VL ja VU) kevyen liikenteen reit tei neen. VU-alueelle on rakennettu pysäköimisalue ja VU-alueelle on osoitettu 400 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin hankkeena. Joensuun kau pungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa (var haiskas va tus- ja koulutuslautakunta ) linjattiin Nepenmäen koulun laa jen ta mi nen yhtenäiskouluksi (esiopetus ja luokat 1 9). Koulu tulee pal ve leman Penttilän, Hukanhaudan, Niinivaaran ja osin myös Karhunmäen kau pun ginosien oppilaita. Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä Nepenmäen koulun han kesuun ni tel ma ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Uusi koulu sovitetaan olemassa olevalle korttelialueelle. Koulun laajetessa on tar ve lisätä korttelin rakennusoikeutta korottamalla tonttitehokkuus lukuun e = 0,45. Tällöin rakennusoikeus lisääntyy k-m 2 :iin ( k-m 2 ). Puis toaluei ta on mukana saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelemiseksi. Ke vyen liiken teen pääreitteihin ja Nepenmäenpuiston virkistysmahdollisuuksiin ei tehdä mer kit tä viä muutoksia. Kaavamuutos tuli vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi dettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaava muu tok ses ta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto vi reil le tulo vai heen lausunnoista ja mielipiteistä ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaava se los tuk sen liitteessä 3. Asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän vi ran omaislau sun toa. Muut osalliset eivät jättäneet mielipiteitä. Yhteenveto luon nos vaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liit-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta tees sä 6. Asemakaavaluonnos täydennettiin kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja mui den havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Merkittävin muutos kohdistui VL-alu eel la olevaan saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyyn. Lisäksi koulun kort te li aluet ta pienennettiin hieman. Kaavamääräyksiä tarkennettiin ja mää räyk siin lisättiin uusi kaa va mää räys, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen kou lun tontille. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun asemakaavan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon non va rat vastuualue), sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnossa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ne pen mäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Kaavaselostus Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Liite 12 Asemakaavakartta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 1474/ /2013 KRAKLK 44 Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupunginosan kort te lia Asemakaavamuutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupun gin osan kortteli ja katualueet. Tonttijaolla muodostuu Joensuun kaupungin 19 kaupunginosan korttelin tont ti 2. Kyseessä on kaavoitusohjelma työ nro Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä Tilatyöryhmä esitti vuoden 2013 talousarvion yhteydessä, että Mutalantie 19:n kiin teis tön myynti selvitettäisiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ( 169). Kiinteistön myyminen liittyy kaupungin sääs tötoi miin. Kaupunki pyrkii vähentämään kiinteistöomaisuuttaan ylläpitokulujen pie nen tä mi sek si. Korttelin nykyinen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Myymis tä varten käyttötarkoitus muutetaan lähipalveluille ja asumiseen so vel tu vaksi. Monipuolinen käyttötarkoitus helpottaa uuden omistajan löytymistä. Mu talan tie 19:n suojellut rakennukset säilyvät parhaiten, jos niille löytyy omistaja, jolla on niille käyttöä. Mutalantie 19:ssa sijaitsevat rakennukset ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Sau nan suojelu poistettaisiin asemakaavamuutoksessa. Rakennuksista laaditun kun to sel vi tyk sen mukaan sauna on niin pahoin kosteus- ja lahovaurioitunut, että si tä ei ole järkevää korjata. Sauna sijaitsee Utrantien kevyen liikenteen väylän vie res sä. Sijainti ei ole hyvä saunomista ajatellen. Muiden rakennusten suojelu säi ly tet täi siin. Utrantien puoleiselle istutettavalle alueen osalle saisi rakentaa me lu suo jauk sen. Utrantien katualuetta kasvatetaan hieman. Mutalantie 19:n tontista otetaan 1-3 met rin levyinen siivu katualueeksi, jotta lumitila katualueella olisi riittävä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Mutalantie 19 ase ma kaa va muu tok sen ja tonttijaon maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lau sun-

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta nos sa ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Kaavaselostus Liite 14 Asemakaavakartta Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 1761/ /2013 KRAKLK 45 Asemakaava koskee Mulon (444) kylän tiloja 27:20, 27:41, 27:56, 27:62, 27:65, 27:123, 27:124, 27:151, 27:173, 27:184, 27:190, 27:198, 27:199, 27:200, 27:201, 28:130, 28:136 ja tilaa 27:1 (rautatiealue). Asemakaavan muutos koskee Reijolan (32) kaupunginosan korttelia 224 sekä maa- ja metsätalousalueita sekä virkistysaluetta.asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Reijolan (32) kau pun gin osan korttelit 224, , katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- sekä vesi- ja erityisalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin Reijolan (32) kaupunginosan kort te lin 248 tontit 1-8, korttelin 249 tontit 1-3, korttelin 250 tontit 1 ja 2, kort telin 251 tontti 1, korttelin 252 tontti 1, korttelin 253 tontit 1-6, korttelin 254 tontit 1-3, korttelin 256 tontit 1 ja 2, korttelin 255 tontti 1 ja korttelin 224 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kainulan asemakaava perustuu Reijolan osayleiskaavaan, jossa alue on pääosin asuin pien ta lo- ja kerrostaloaluetta. Kainulan asemakaavalla turvataan Reijolan alu een yhtiömuotoinen asuinrakentaminen pitkälle tulevaisuuteen. Kaavassa on uu sia kerrostalotontteja viisi, neljä rivitalotonttia ja kuusi omakotitalotonttia. Kaa vas sa on yhdeksän olemassa olevaa omakotitalotonttia ja kaup pa puu tar han ra ken nus paik ka. Korttelin 224 kaavamuutosta haki maanomistaja. Kaa va muu tok sel la korttelin ra jat muutetaan vastaaman kiinteistön rajoja. Korttelissa 224 si jait see vanha maa ti la kes kus. Rakennuspaikan pinta-ala kasvaa noin 200 m 2 mut ta ra ken nus oikeus säilyy entisenä 1000 k-m 2 :nä. Asemakaavaan si säl ly tet tiin ka tu alu ee na Mulon nie men yksityistie. Palveluissa alue tukeutuu Reijolan taa ja maan. Kaa va-alueen katuverkko tukeutuu Vanha valtatiehen ja Mu lon nie men tiehen. Vanha valtatien meluhaitat uusien rakennuspaikkojen piha-alueille ovat es tet tävis sä kaavaan merkityn umpinaisen puurakenteisen meluaidan rakentamisella ja ra ken nus ten si joit te lul la. Jos Vanha valtatien varren olemassa oleville oma ko tita lo ton teil le ra ken ne taan uusia asuinrakennuksia, on rakentamisessa otettava me lu suo jaus huo mi oon. Joensuu - Imatra rautatien meluhaitta on estettävissä uusilla rakennuspaikoilla suo ja vi her alu eel le (EV) rakennettavalla meluvallilla, tonttien rajoille ra ken net tavil la um pi nai sil la aidoilla ja rakennusten sijoittelulla. Rautatietä lähellä olevien kah den ole mas sa olevan omakotitalotontin kohdalla meluvallia kavennetaan, ma ta loi te taan ja meluvallin päälle rakennetaan umpinainen puurakenteinen aita, joka toi mii myös kulkuesteenä rautatielle päin. Meluvallin rakentaminen paran taa myös olemassa olevien omakotitalotonttien viihtyisyyttä. Meluvallin raken ta mi sel le on lii ken ne vi ras ton lupa ja meluvallin sijoituksesta on sovittu tontin omis ta jien kanssa.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Suo ja vi her alu eel le on mer kit ty ulkoilureitti ladun ra ken ta mis ta var ten. Tällä turva taan su ju vat latuyhteydet Reijolan taajamasta Karhunmäen, Re po kal lion ja Nii ni vaa ran suuntaan sekä etelään Hammaslahden suuntaan. Kauppapuutarhan liittymä Vanha valtatieltä poistuu ja uusi liittymä tulee Puu tarha ka dun kautta. Kauppapuutarhan rakennuspaikkaa on laajennettu py sä köin tialu eel la. Nämä ratkaisut parantavat merkittävästi kauppapuutarhan lii ken ne järjes te ly jä ja Vanha valtatien liikenneturvallisuutta. Nämä ratkaisut perustuvat Van ha valtatien yleissuunnitelmaan. Kaavatyön yhteydessä on tehty kuntatekniikan yleissuunnitelma ja me lun suojaus suun ni tel ma (meluvalli), jotka ovat olleet nähtävillä ja esitelty kaa va luon noksen nähtävilläpidon yhteydessä. Vanha valtatien yleissuunnitelma valmistui tämän vuoden alussa ja se pidetään nähtävillä kaavan erillisliitteenä yhtä aikaa kaa va eh do tuk sen kanssa. Yleissuunnitelma ei tule hyväksyttäväksi kaupungin toi mi eli mis sä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muu tos eh dotuk sen sekä tonttijaon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julki ses ti nähtäville, pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta, sekä, mikäli asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa vastaan ei tehdä muis tu tuk sia ja mikäli lausunnoissa ei ole huomautettavaa, esittää kau pungin hal li tuk sel le, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kai nu lan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Liite 16 Asemakaavakartta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 4925/ /2015 KRAKLK 46 Hakija: Tiittanen Seppo. Paikka: Ristivaara niminen tila RN:o 12:32 Ristivaaran kylässä, osoitteessa Pedrinpolku, Öl lö lä. Kiinteistötunnus on ja kiinteistön pinta-ala on 16,4 ha. Hakemus: Saunan ja laavukatoksen rakentaminen. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista osayleis- tai asemakaavaa, jolla eri tyises ti ohjattaisiin ranta-alueiden rakentamista. Rakentamista ohjaa Joensuun seu dun yleiskaava 2020 (tullut voimaan ), jossa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Tällä merkinnällä osoitetaan maa- ja met sä ta lous aluei den kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muu ta käyttöä. Alue on osoitettu II-luokan pohjavesialueeksi (pv-2). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Tontilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: Hakemuksessa ei ole esitetty kaupungin poikkeamisvaltaan kuuluvia poik kea misia. ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluva poikkeaminen: Maankäyttö- ja ra kennus lain (MRL) 72 :n kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista ase makaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakijan perustelut: Rakennusten käyttö metsänhoidon tukikohtana ja oma virkistyskäyttö. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapureita lähetetyllä kirjeellä. He eivät jättäneet muis tu tuk sia määräpäivään mennessä. Lausunto: Hakemuksen kohde sijaitsee Öllölän Ristivaarassa Pitkä Huosiolammen poh joisran nal la. Valtaosa noin 3,5 hehtaarin laajuisen lammen rantaviivasta on hakijan omis tuk ses sa. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka olisi lammelle ensimmäinen. Ha ke muk ses sa esitetään rakennettavaksi sauna (28,5 k-m 2 ) ja laavukatos (8,4 m 2). Haet tu rakentaminen sopeutuu laajalle kiinteistölle ja alueen maisemaan. Jä te ve sien käsittelyssä on huomioitava alueen kuuluminen II-luokan poh ja ve si alu ee seen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Hakemuksen perusteluksi on esitetty erityisiä syitä kuten metsänhoidolliset perus teet ja virkistyskäytön tarve. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tämi sel le, eikä ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ym päris tön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Poikkeaminen ei johda mer kit tävään rakentamiseen, eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ym pä ristö- tai muita vaikutuksia. Kaavoitus esittää myönteisen lausunnon antamista hake muk ses ta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Seppo Tiittasen poikkeamishakemusta. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 17 Sijaintikartta ja kaavaote Seppo Tiittanen Liite 18 Asemapiirros Seppo Tiittanen Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta 5202/ /2015 KRAKLK 47 Hakija: Arja ja Arvo Puhakka Paikka: Rantakylän (11) kaupunginosan korttelin tontti 8, osoitteessa Siiantie 29, Joen suu. Hakemus: Talousrakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on vahvistettu asemakaava. Sen mukaan tontti 8 on oma ko tira ken nus ten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta, jolla raken nuk sis sa on oltava harjakatto (AO-15). Rakennusta ei saa rakentaa kahta met riä lähemmäksi naapuritontin rajaa, lukuun ottamatta vierekkäisille tonteille ra ken net ta via talousrakennuksia, jotka saadaan rakentaa kiinni toisiinsa naa purus ton keskinäisellä sopimuksella. Tonttitehokkuus e=0.25 ja kerrosluku I. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: 1. Rakennusalan rajan ylittäminen. 2. Rakennuksen rakentaminen alle kahden metrin päähän naapuritontin rajasta. 3. Rakennusoikeuden ylittäminen 16,5 k-m 2 :llä. Poikkeamisvalta kuuluu Pohjois-Kar ja lan ELY-keskukselle rakennusoikeuden ylittämisen osalta. Hakijan perustelut: Kiinteistöstä puuttuu autosuoja/katos. Tarve on kahden auton autosuojalle ja kiin teis tön polttoaineen varastolle. Uusi rakennus on rakennettuun ympäristöön so pi va. Rakennus ei haittaa kaavoituksen toteutusta. Alueen järjestely on to teutus kel poi nen. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomautettavaa ha ke muk sesta. Lausunto: Tontilla on 169 k-m 2 kokoinen omakotitalo. Tontin koko on 690 m 2 ja ra ken nusoi keus 173 k-m 2. Omakotitalon toisessa päädyssä on autotalli, mutta sitä käy tetään nykyään harrastetilana. Autotalli on liian pieni nykyaikaisille autoille. Au tojen koko on kasvanut omakotitalon rakentamisen jälkeen.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Tontin takaosaan aiotaan rakentaa talousrakennus, jossa olisi autokatos kah delle henkilöautolle ja varastotilaa. Talousrakennuksen ala olisi 60 m 2 ja kerrosala 20 k-m 2. Talousrakennus rakennettaisiin yhden metrin päähän naapuritonttien ra jois ta, jotta pienen tontin takapihalle jäisi tilaa. Naapurit ovat olleet suos tu vaisia tähän. Talousrakennuksen rakentamisen johdosta tontin rakennusoikeus ylittyisi 16,5 k-m 2. Rakennusalan raja ylittyisi tontin takaosassa ja talousrakennus ra ken nettai siin lähemmäksi kuin asemakaavan yleisissä määräyksissä mainitun kahden met rin päähän tontin takarajasta. Talousrakennuksen rakentaminen ei kaavoituksen mielestä aiheuta haittaa ympä ris töl leen tai kaupunkikuvalle. Tontin takaosaan jää piha-aluetta riittävästi. Hae tut poikkeamiset voidaan sallia. Koska hakemuksen perusteeksi on esitetty erityisiä syitä, joista keskeisin on asuin- ja toimintaympäristön parantaminen eikä poikkeamisesta ole haittaa kaavoi tuk sel le, kaa van toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tä misel le, kaavoitus esit tää myönteisen lausunnon antamista hakemuksesta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemusta kaa voi tuk sen lau sun non mukaisin perusteluin. Samalla kaupunkirakennelautakunta ilmoittaa Pohjois-Karjalan ELY-kes kuk selle, että se voi ratkaista asian myös siltä osin kuin se kuuluu kaupungin toi mi valtaan. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 19 Sijaintikartta ja kaavaote Arja ja Arvo Puhakka Liite 20 Asemapiirros Arja ja Arvo Puhakka Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus 5182/ /2015 KRAKLK 48 Hakija: Joensuun kaupunki, yhdyskuntatekniikka Paikka: Raatekankaan (21) kaupunginosassa valtatie 6 Raatekankaantien ja Sal pa kankaan ka dun liittymäalue Hakemus: Tiesuunnitelman hyväksyminen eritasoliittymän rakentamiseksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Sen mukaan alue on maan tien aluetta (LT). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Poikkeamista haetaan katujen ja valtatien liittymien toteuttamiseen, koska liitty mien likimääräistä sijaintia ei ole merkitty asemakaavaan. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on lähettänyt naapureille kuulemiskirjeen. Aikaa huomautuksen te kemi seen on saakka. Mahdolliset huomautukset ja vastineet niihin esi tellään lautakunnan kokouksessa. Lausunto: Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee poikkeamista asemakaavasta Raa te kan kaan eritasoliittymän rakentamiseksi. Poikkeaminen koskee valtatie 6:n, Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymäaluetta Raatekankaan (21) kau pun gin osas sa. Asemakaavaan ei ole teknisen virheen vuoksi merkitty katujen ja valtatien liit tymien likimääräisiä sijaintipaikkoja. Näiden merkintöjen puuttuminen on muo dolli nen este sille, että liikennevirasto voisi hyväksyä Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man. Maantielain (503/2005) 17.2 :n mukaan "tiesuunnitelmaa ei saa hy väk syä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa" (1242/2009). Liikennevirasto tul kit see voimassa olevaa asemakaavaa erittäin tarkasti ja edellyttää joko kaavan muut ta mis ta tai poikkeamista asemakaavasta ennen tiesuunnitelman hy väk sy mis tä.asemakaavan muuttaminen on aivan liian raskas menettely asian hoi ta mi seen, kun ottaa huomioon, että voimassa oleva asemakaava on nimenomaisesti laa dit tu eritasoliittymän mahdollistamiseksi.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Asia on ratkaistavissa Joensuun kaupungin poikkeamisella asemakaavasta. Poikkea mi ses sa on kyse siitä, että katujen ja valtatien liittymät saa toteuttaa, vaikka niil le ei ole merkitty likimääräistä sijaintia asemakaavaan. Tämä on täysin voimas sa olevan asemakaavan tarkoituksen mukaista (KV ). Asemakaavaehdotuksen nähtävillä ollessa ei esitetty lausuntoja tai muis tu tuksia, joissa olisi kyseenalaistettu eritasoliittymän toteuttaminen. Kaavan hy väk symis pää tös oli yksimielinen. Päättäjät tiesivät hyväksyvänsä eritasoliittymän mah dol lis ta van asemakaavamuutoksen, mikä käy ilmi valtuuston pää tös pöy täkir jas ta ja kaavan asiakirjoista. Hyväksymispäätöksestä ei valitettu ja kaava sai lain voi man kesäkuussa Raatekankaan eritasoliittymän maantielain mukaisten yleissuunnitelman ja tiesuun ni tel man laatimisesta on vastannut Pohjois-Savon ELY-keskus. Suun ni telmat on laadittu maantielain edellyttämällä tavalla vuorovaikutteisesti. Laa dinnan aikana ei ole esitetty lausuntoja tai mielipiteitä, joissa olisi kyseenalaistettu eri ta so liit ty män toteuttaminen. Tiesuunnitelmasta on lisätietoja internetissä osoitteessa (>Tiehankkeet > Pohjois-Karjala > Valtatie 6 Raatekankaan eritasoliittymä). Poikkeaminen asemakaavasta on vähäinen ja koskee vain kaavateknistä mer kintä ta paa. Poikkeaminen mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan to teut ta misen niin, että eritasoliittymän tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ja eritasoliittymä edel leen rakentaa. Poikkeamisesta ei aiheudu mitään sellaisia vaikutuksia, jotka ei vät olisi olleet riittävästi tiedossa asemakaavaa laadittaessa ja sen hy väk sy mises tä päätettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 172 mukaiset poikkea mi sen edellytykset täyttyvät. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man hyväksymiseksi poikkeamisen asemakaavasta maantien ja katu jen välisten liit ty mien toteuttamiseksi hakemuksen ja sen liitteiden mu kai sesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että esittelijä Ari Varonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, koska hakijana on Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka. Esittelijänä toimi kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen. Liitteet Liite 21 Sijaintikartta ja kaavaote Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 22 Asemapiirros Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 23 Asemakaavan hyväksymispäätös KV Liite 24 Raatekankaan eritasoliittymä, suunnitelmakartta

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Jakelu Julkipano Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta Pohjois-Savon ELY-keskus Liikennevirasto

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunkirakennelautakunta 50 24.02.2015 Kaupunginhallitus 97 02.03.2015 Kaupunginhallitus 106 16.03.2015 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta 1008/10.02.00/2013 KRAKLK 24.02.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hakemus: Asuinrakennuksen (150 k-m 2 ) ja varasto/autotallin (200 k-m 2 ) rakentaminen.

Hakemus: Asuinrakennuksen (150 k-m 2 ) ja varasto/autotallin (200 k-m 2 ) rakentaminen. Kaupunkirakennelautakunta 133 02.06.2015 Kaupunkirakennelautakunta 264 07.12.2016 Veli-Pekka Rädyn poikkeamishakemus 5642/10.03.00/2015 KRAKLK 02.06.2015 133 Hakija: Veli-Pekka Räty Paikka: Koivuranta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( )

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( ) Tekninen lautakunta 81 18.08.2015 Kunnanhallitus 118 24.08.2015 Tekninen lautakunta 126 08.12.2015 Kunnanhallitus 200 14.12.2015 Tekninen lautakunta 31 15.03.2016 Kunnanhallitus 54 04.04.2016 Pyhäselkä-Telmonselkä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnis tää maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnis tää maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen. Kaupunginhallitus 225 18.08.2014 Kaupunginhallitus 73 16.02.2015 LAUSUNTO POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVOITUKSEN 4. VAIHEESTA 95/63.630/2013 KH 225 Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on 17.12.2012 päättänyt

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 124 14.04.2014 10 16.01.2017 36 30.01.2017 285 10.07.2017 Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 7/10.02.03/2017

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti Rakennus- ja ympäristölautakunta 37 02.03.2016 Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti 1051/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 02.03.2016 37 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg,

Lisätiedot

Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos

Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallituksen 25 25.09.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 344 02.10.2017 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 54 18.12.2017 Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos 444/10.03.06/2017 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot