JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 41 Merkintöjä 5 42 Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 6 43 Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 8 44 Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 46 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 47 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa 50 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös poikkeamishakemukseen Tasalan tilan ostaminen Raatekankaan teollisuusalueelta Ylimääräisestä tonttien luovutuksesta päättäminen Kaupunkirakennelautakunnan vuosikatsaus Kaupunkirakenneyksikön selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna Kaupunkirakenneyksikön sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2014 ja -suunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden päätökset 37

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Martikainen Maija jäsen Tikka Sari jäsen Minkkinen Jaana jäsen Puustinen Timo jäsen Salo Kauko jäsen Surakka Kari jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Kiiskinen Rami nuorisovaltuuston edustaja Varonen Ari vs. tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Juha-Pekka kaavoituspäällikkö Surakka Katarina kaavoitusarkkitehti poistui klo :n 42 käsittelyn jälkeen Poissa Näätänen Anu tekninen johtaja Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Jaana Minkkinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 39 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 40 Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Martikaisen ja Jaana Minkkisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 41 Kokouksen alussa kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka esitteli viherkaavaa klo alkaen. Kuulutus: Koulukatu-Suvantokatu risteyksen kiertoliittymän katusuunnitelmien laa din taan liittyvä asukastilaisuus pidetään klo Carelicumin au dito rios sa. Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus asukastilaisuus

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 14/ /2013 KRAKLK 42 Joensuun viherkaava on valmistumassa. Sitä on aiemmin käsitelty kau pun ginhal li tuk ses sa ( 448, viherkaavan laatimispäätös) ja kau pun ki ra ken nelau ta kun nas sa ( 127, viherkaavan tavoitteiden hyväksyminen) sekä ( 55, viherkaavaluonnoksen nähtäville asettaminen). Viherkaava on kantakaupungin - Reijolan - Hammaslahden viheralueita kä sit tele vä, oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Kaavoituksen työkaluna se asettuu yleis kaa van ja asemakaavan väliin ja perustelee yleiskaavan V- ja P-alkuiset alue va rauk set tuomalla esiin kunkin viheralueen merkityksen koko vi her alue ver kostol le. Viherkaavan tarkoituksena on muodostaa kaavojen viheralueille niiden luonteen ja toiminnallisuuden mukainen hierarkia, joka auttaa tarkemmassa suun nit te lussa.työn yhtenä tavoitteena on määritellä ne viheralueet, jotka virkistyskäytön tai ekologisen asemansa takia ovat ehdottoman tärkeitä säilyttää.toisaalta näin voi daan löytää myös ne viheralueet, joiden käyttämistä täy den nys ra ken ta miseen voidaan selvittää muissa maankäytön suunnitelmissa ja laadittavaksi tu levas sa täydennysrakentamisohjelmassa. Viherkaavan valmistelun yhteydessä on tehty tavanomaista kaavatyötä laa jempaa asukasyhteistyötä, jonka tuloksia käytettiin hyväksi kaavan tavoitteiden teke mi ses sä. Hyväksytyt tavoitteet ovat ohjanneet viherkaavan laadintaa. Vi herkaa va on kehittynyt luonnosvaiheen jälkeen, ja niin kaavan esitystapaa kuin kaava-alu een rajaustakin on muutettu. Viherkaavassa viheralueille on muodostettu hierarkkinen järjestelmä, jossa viher alu een luonne kuvaa sen asemaa koko järjestelmässä. Viheralueiden ni mi tyksiä ja niiden luonnehdintaa on hiukan tarkennettu luonnosvaiheen jälkeen. Ulkoi lu met sät muodostavat viheraluejärjestelmän rungon. Pienialaiset lähipuistot ovat lähiasukkaille tärkeitä linnunlaulupuistoja, vaikka niiden palvelutarjonta oli si kin varsin vähäinen. Kaupunginosapuistot ovat laaja-alaisempia ja pal ve lutar jon nal taan monipuolisempia viheralueita, joista on hyvät yhteydet ym pä ristöön ja muihin viheralueille. Viherkaavassa viheralueet on tyypitelty yleiskaavan luonteen mukaisesti muu tamaan päätyyppiin. Viheralueen luonnetta kuvataan lisäksi pääl lek käis mer kinnöil lä esimerkiksi luonnonmukaisena tai avoimena hoidettavien alueiden tai ope tuk sen kannalta tärkeiden viheralueiden osalta. Tarkemmat alueelliset ke hittä mis suo si tuk set tehdään viherkaavan pohjalta jatkosuunnittelun yhteydessä. Täl löin kullekin viheralueelle määritellään sen oma luonne ja toimenpiteet, joilla tuo ta luonnetta pystytään vahvistamaan ja kehittämään. Viherkaavan kartta-aineisto esitetään yhtenä karttana mittakaavassa 1: Kaa van merkinnät ja määräykset ovat erillisenä vihkosena. Näiden lisäksi päätök sen te koon tuodaan A3-kokoinen vihkonen, johon kaa va-alue on tulostettu 1: mittakaavaisina lehtinä. Vihkonen on laadittu helpottamaan paperisen kaa van käyttöä.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaava-alueesta päätettiin jättää pois ne alueet, joihin viherkaava ei vaikuta. Työn edetessä ovat myös vi her kaa van aluerajauksen perusteet muuttuneet. Kos ka viherkaavan yhteydessä ei tehdä kattavaa hulevesitarkastelua, ei ole perus tel tua rajata kaava-aluetta va lu ma-aluei den mukaan. Viherkaavan selostuksen liitteinä ovat kaavan lähtökohdat, tavoitteet, kaavasta tul lut palaute sekä kohdekortit historiallisista puistoista ja puutarhoista. Se lostuk sen oheismateriaalina olevat selvitykset ovat ladattavissa ja luettavissa kaavan internet-sivulta (www.joensuu.fi/viherkaava). Liitteet: Ehdotus viherkaavaksi, 1: kokonaiskartta Ehdotus viherkaavaksi, merkinnät ja määräykset Ehdotus viherkaavaksi, 1: karttavihko Viherkaavan selostus liitteineen Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa ehdotuksen Joensuun kantakaupungin - Reijolan - Ham mas lahden viherkaavaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti näh tä vil le ja pyytää siitä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuk sen, museoviraston, Joensuun seudun luonnonystävät ry:n, Joensuun La tu ry:n, Joensuun kaupungin hallintokuntien ja yhtiöiden sekä teknisten verk ko jen haltijoiden lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että viherkaavaan osoitetaan ranta rai tin yhteystarve Pataluodosta länteen ja silta Siilaisenpuron suun yli samoin yh teys tar pee na. Yhteystarve -merkinnän tarkoitus selvitetään tarkemmin kaava-ai neis tos sa. Liitteet Liite 2 Viherkaavaehdotus 1: Liite 3 Viherkaavan merkinnät ja määräykset Liite 4 Viherkaava ehdotus 1: Liite 5 Viherkaavan selostus Liite 6 Viherkaavan selostusliite 1: OAS Liite 7 Viherkaavan selostusliite 2: Lähtökohdat Liite 8 Viherkaavan selostusliite 3: Tavoitteet Liite 9 Viherkaavan selostusliite 4: Palauteraportti Liite 10 Viherkaavan selostusliite 5: Historiakohdekortit Jakelu Kuulutus

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3811/ /2014 KRAKLK 43 Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kau pun ginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja vir kistys aluet ta. Asemakaavalla muodostuu Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan kort te li 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä Hukanhaudan (15) kaupunginosan kort te li 1502 ja virkistys- ja katualuetta. Tonttijaolla muodostuvat korttelin 5102 tontti 3 ja korttelin 5159 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1982 ja Kort te li 1502 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort te li alu eek si (YO). Korttelissa on Nepenmäen koulu. Alueelle on osoitettu tont ti te hok kuus luvul la e = 0,30 rakennusoikeutta k-m 2. Muut kaavamuutosalueet ovat eri laisia Nepenmäenpuiston virkistysalueita (VL ja VU) kevyen liikenteen reit tei neen. VU-alueelle on rakennettu pysäköimisalue ja VU-alueelle on osoitettu 400 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin hankkeena. Joensuun kau pungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa (var haiskas va tus- ja koulutuslautakunta ) linjattiin Nepenmäen koulun laa jen ta mi nen yhtenäiskouluksi (esiopetus ja luokat 1 9). Koulu tulee pal ve leman Penttilän, Hukanhaudan, Niinivaaran ja osin myös Karhunmäen kau pun ginosien oppilaita. Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä Nepenmäen koulun han kesuun ni tel ma ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Uusi koulu sovitetaan olemassa olevalle korttelialueelle. Koulun laajetessa on tar ve lisätä korttelin rakennusoikeutta korottamalla tonttitehokkuus lukuun e = 0,45. Tällöin rakennusoikeus lisääntyy k-m 2 :iin ( k-m 2 ). Puis toaluei ta on mukana saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelemiseksi. Ke vyen liiken teen pääreitteihin ja Nepenmäenpuiston virkistysmahdollisuuksiin ei tehdä mer kit tä viä muutoksia. Kaavamuutos tuli vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi dettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaava muu tok ses ta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto vi reil le tulo vai heen lausunnoista ja mielipiteistä ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaava se los tuk sen liitteessä 3. Asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän vi ran omaislau sun toa. Muut osalliset eivät jättäneet mielipiteitä. Yhteenveto luon nos vaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liit-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta tees sä 6. Asemakaavaluonnos täydennettiin kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja mui den havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Merkittävin muutos kohdistui VL-alu eel la olevaan saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyyn. Lisäksi koulun kort te li aluet ta pienennettiin hieman. Kaavamääräyksiä tarkennettiin ja mää räyk siin lisättiin uusi kaa va mää räys, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen kou lun tontille. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun asemakaavan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon non va rat vastuualue), sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnossa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ne pen mäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Kaavaselostus Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Liite 12 Asemakaavakartta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 1474/ /2013 KRAKLK 44 Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupunginosan kort te lia Asemakaavamuutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupun gin osan kortteli ja katualueet. Tonttijaolla muodostuu Joensuun kaupungin 19 kaupunginosan korttelin tont ti 2. Kyseessä on kaavoitusohjelma työ nro Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä Tilatyöryhmä esitti vuoden 2013 talousarvion yhteydessä, että Mutalantie 19:n kiin teis tön myynti selvitettäisiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ( 169). Kiinteistön myyminen liittyy kaupungin sääs tötoi miin. Kaupunki pyrkii vähentämään kiinteistöomaisuuttaan ylläpitokulujen pie nen tä mi sek si. Korttelin nykyinen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Myymis tä varten käyttötarkoitus muutetaan lähipalveluille ja asumiseen so vel tu vaksi. Monipuolinen käyttötarkoitus helpottaa uuden omistajan löytymistä. Mu talan tie 19:n suojellut rakennukset säilyvät parhaiten, jos niille löytyy omistaja, jolla on niille käyttöä. Mutalantie 19:ssa sijaitsevat rakennukset ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Sau nan suojelu poistettaisiin asemakaavamuutoksessa. Rakennuksista laaditun kun to sel vi tyk sen mukaan sauna on niin pahoin kosteus- ja lahovaurioitunut, että si tä ei ole järkevää korjata. Sauna sijaitsee Utrantien kevyen liikenteen väylän vie res sä. Sijainti ei ole hyvä saunomista ajatellen. Muiden rakennusten suojelu säi ly tet täi siin. Utrantien puoleiselle istutettavalle alueen osalle saisi rakentaa me lu suo jauk sen. Utrantien katualuetta kasvatetaan hieman. Mutalantie 19:n tontista otetaan 1-3 met rin levyinen siivu katualueeksi, jotta lumitila katualueella olisi riittävä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Mutalantie 19 ase ma kaa va muu tok sen ja tonttijaon maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lau sun-

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta nos sa ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Kaavaselostus Liite 14 Asemakaavakartta Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 1761/ /2013 KRAKLK 45 Asemakaava koskee Mulon (444) kylän tiloja 27:20, 27:41, 27:56, 27:62, 27:65, 27:123, 27:124, 27:151, 27:173, 27:184, 27:190, 27:198, 27:199, 27:200, 27:201, 28:130, 28:136 ja tilaa 27:1 (rautatiealue). Asemakaavan muutos koskee Reijolan (32) kaupunginosan korttelia 224 sekä maa- ja metsätalousalueita sekä virkistysaluetta.asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Reijolan (32) kau pun gin osan korttelit 224, , katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- sekä vesi- ja erityisalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin Reijolan (32) kaupunginosan kort te lin 248 tontit 1-8, korttelin 249 tontit 1-3, korttelin 250 tontit 1 ja 2, kort telin 251 tontti 1, korttelin 252 tontti 1, korttelin 253 tontit 1-6, korttelin 254 tontit 1-3, korttelin 256 tontit 1 ja 2, korttelin 255 tontti 1 ja korttelin 224 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kainulan asemakaava perustuu Reijolan osayleiskaavaan, jossa alue on pääosin asuin pien ta lo- ja kerrostaloaluetta. Kainulan asemakaavalla turvataan Reijolan alu een yhtiömuotoinen asuinrakentaminen pitkälle tulevaisuuteen. Kaavassa on uu sia kerrostalotontteja viisi, neljä rivitalotonttia ja kuusi omakotitalotonttia. Kaa vas sa on yhdeksän olemassa olevaa omakotitalotonttia ja kaup pa puu tar han ra ken nus paik ka. Korttelin 224 kaavamuutosta haki maanomistaja. Kaa va muu tok sel la korttelin ra jat muutetaan vastaaman kiinteistön rajoja. Korttelissa 224 si jait see vanha maa ti la kes kus. Rakennuspaikan pinta-ala kasvaa noin 200 m 2 mut ta ra ken nus oikeus säilyy entisenä 1000 k-m 2 :nä. Asemakaavaan si säl ly tet tiin ka tu alu ee na Mulon nie men yksityistie. Palveluissa alue tukeutuu Reijolan taa ja maan. Kaa va-alueen katuverkko tukeutuu Vanha valtatiehen ja Mu lon nie men tiehen. Vanha valtatien meluhaitat uusien rakennuspaikkojen piha-alueille ovat es tet tävis sä kaavaan merkityn umpinaisen puurakenteisen meluaidan rakentamisella ja ra ken nus ten si joit te lul la. Jos Vanha valtatien varren olemassa oleville oma ko tita lo ton teil le ra ken ne taan uusia asuinrakennuksia, on rakentamisessa otettava me lu suo jaus huo mi oon. Joensuu - Imatra rautatien meluhaitta on estettävissä uusilla rakennuspaikoilla suo ja vi her alu eel le (EV) rakennettavalla meluvallilla, tonttien rajoille ra ken net tavil la um pi nai sil la aidoilla ja rakennusten sijoittelulla. Rautatietä lähellä olevien kah den ole mas sa olevan omakotitalotontin kohdalla meluvallia kavennetaan, ma ta loi te taan ja meluvallin päälle rakennetaan umpinainen puurakenteinen aita, joka toi mii myös kulkuesteenä rautatielle päin. Meluvallin rakentaminen paran taa myös olemassa olevien omakotitalotonttien viihtyisyyttä. Meluvallin raken ta mi sel le on lii ken ne vi ras ton lupa ja meluvallin sijoituksesta on sovittu tontin omis ta jien kanssa.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Suo ja vi her alu eel le on mer kit ty ulkoilureitti ladun ra ken ta mis ta var ten. Tällä turva taan su ju vat latuyhteydet Reijolan taajamasta Karhunmäen, Re po kal lion ja Nii ni vaa ran suuntaan sekä etelään Hammaslahden suuntaan. Kauppapuutarhan liittymä Vanha valtatieltä poistuu ja uusi liittymä tulee Puu tarha ka dun kautta. Kauppapuutarhan rakennuspaikkaa on laajennettu py sä köin tialu eel la. Nämä ratkaisut parantavat merkittävästi kauppapuutarhan lii ken ne järjes te ly jä ja Vanha valtatien liikenneturvallisuutta. Nämä ratkaisut perustuvat Van ha valtatien yleissuunnitelmaan. Kaavatyön yhteydessä on tehty kuntatekniikan yleissuunnitelma ja me lun suojaus suun ni tel ma (meluvalli), jotka ovat olleet nähtävillä ja esitelty kaa va luon noksen nähtävilläpidon yhteydessä. Vanha valtatien yleissuunnitelma valmistui tämän vuoden alussa ja se pidetään nähtävillä kaavan erillisliitteenä yhtä aikaa kaa va eh do tuk sen kanssa. Yleissuunnitelma ei tule hyväksyttäväksi kaupungin toi mi eli mis sä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muu tos eh dotuk sen sekä tonttijaon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julki ses ti nähtäville, pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta, sekä, mikäli asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa vastaan ei tehdä muis tu tuk sia ja mikäli lausunnoissa ei ole huomautettavaa, esittää kau pungin hal li tuk sel le, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kai nu lan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Liite 16 Asemakaavakartta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 4925/ /2015 KRAKLK 46 Hakija: Tiittanen Seppo. Paikka: Ristivaara niminen tila RN:o 12:32 Ristivaaran kylässä, osoitteessa Pedrinpolku, Öl lö lä. Kiinteistötunnus on ja kiinteistön pinta-ala on 16,4 ha. Hakemus: Saunan ja laavukatoksen rakentaminen. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista osayleis- tai asemakaavaa, jolla eri tyises ti ohjattaisiin ranta-alueiden rakentamista. Rakentamista ohjaa Joensuun seu dun yleiskaava 2020 (tullut voimaan ), jossa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Tällä merkinnällä osoitetaan maa- ja met sä ta lous aluei den kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muu ta käyttöä. Alue on osoitettu II-luokan pohjavesialueeksi (pv-2). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Tontilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: Hakemuksessa ei ole esitetty kaupungin poikkeamisvaltaan kuuluvia poik kea misia. ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluva poikkeaminen: Maankäyttö- ja ra kennus lain (MRL) 72 :n kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista ase makaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakijan perustelut: Rakennusten käyttö metsänhoidon tukikohtana ja oma virkistyskäyttö. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapureita lähetetyllä kirjeellä. He eivät jättäneet muis tu tuk sia määräpäivään mennessä. Lausunto: Hakemuksen kohde sijaitsee Öllölän Ristivaarassa Pitkä Huosiolammen poh joisran nal la. Valtaosa noin 3,5 hehtaarin laajuisen lammen rantaviivasta on hakijan omis tuk ses sa. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka olisi lammelle ensimmäinen. Ha ke muk ses sa esitetään rakennettavaksi sauna (28,5 k-m 2 ) ja laavukatos (8,4 m 2). Haet tu rakentaminen sopeutuu laajalle kiinteistölle ja alueen maisemaan. Jä te ve sien käsittelyssä on huomioitava alueen kuuluminen II-luokan poh ja ve si alu ee seen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Hakemuksen perusteluksi on esitetty erityisiä syitä kuten metsänhoidolliset perus teet ja virkistyskäytön tarve. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tämi sel le, eikä ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ym päris tön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Poikkeaminen ei johda mer kit tävään rakentamiseen, eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ym pä ristö- tai muita vaikutuksia. Kaavoitus esittää myönteisen lausunnon antamista hake muk ses ta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Seppo Tiittasen poikkeamishakemusta. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 17 Sijaintikartta ja kaavaote Seppo Tiittanen Liite 18 Asemapiirros Seppo Tiittanen Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta 5202/ /2015 KRAKLK 47 Hakija: Arja ja Arvo Puhakka Paikka: Rantakylän (11) kaupunginosan korttelin tontti 8, osoitteessa Siiantie 29, Joen suu. Hakemus: Talousrakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on vahvistettu asemakaava. Sen mukaan tontti 8 on oma ko tira ken nus ten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta, jolla raken nuk sis sa on oltava harjakatto (AO-15). Rakennusta ei saa rakentaa kahta met riä lähemmäksi naapuritontin rajaa, lukuun ottamatta vierekkäisille tonteille ra ken net ta via talousrakennuksia, jotka saadaan rakentaa kiinni toisiinsa naa purus ton keskinäisellä sopimuksella. Tonttitehokkuus e=0.25 ja kerrosluku I. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: 1. Rakennusalan rajan ylittäminen. 2. Rakennuksen rakentaminen alle kahden metrin päähän naapuritontin rajasta. 3. Rakennusoikeuden ylittäminen 16,5 k-m 2 :llä. Poikkeamisvalta kuuluu Pohjois-Kar ja lan ELY-keskukselle rakennusoikeuden ylittämisen osalta. Hakijan perustelut: Kiinteistöstä puuttuu autosuoja/katos. Tarve on kahden auton autosuojalle ja kiin teis tön polttoaineen varastolle. Uusi rakennus on rakennettuun ympäristöön so pi va. Rakennus ei haittaa kaavoituksen toteutusta. Alueen järjestely on to teutus kel poi nen. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomautettavaa ha ke muk sesta. Lausunto: Tontilla on 169 k-m 2 kokoinen omakotitalo. Tontin koko on 690 m 2 ja ra ken nusoi keus 173 k-m 2. Omakotitalon toisessa päädyssä on autotalli, mutta sitä käy tetään nykyään harrastetilana. Autotalli on liian pieni nykyaikaisille autoille. Au tojen koko on kasvanut omakotitalon rakentamisen jälkeen.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Tontin takaosaan aiotaan rakentaa talousrakennus, jossa olisi autokatos kah delle henkilöautolle ja varastotilaa. Talousrakennuksen ala olisi 60 m 2 ja kerrosala 20 k-m 2. Talousrakennus rakennettaisiin yhden metrin päähän naapuritonttien ra jois ta, jotta pienen tontin takapihalle jäisi tilaa. Naapurit ovat olleet suos tu vaisia tähän. Talousrakennuksen rakentamisen johdosta tontin rakennusoikeus ylittyisi 16,5 k-m 2. Rakennusalan raja ylittyisi tontin takaosassa ja talousrakennus ra ken nettai siin lähemmäksi kuin asemakaavan yleisissä määräyksissä mainitun kahden met rin päähän tontin takarajasta. Talousrakennuksen rakentaminen ei kaavoituksen mielestä aiheuta haittaa ympä ris töl leen tai kaupunkikuvalle. Tontin takaosaan jää piha-aluetta riittävästi. Hae tut poikkeamiset voidaan sallia. Koska hakemuksen perusteeksi on esitetty erityisiä syitä, joista keskeisin on asuin- ja toimintaympäristön parantaminen eikä poikkeamisesta ole haittaa kaavoi tuk sel le, kaa van toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tä misel le, kaavoitus esit tää myönteisen lausunnon antamista hakemuksesta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemusta kaa voi tuk sen lau sun non mukaisin perusteluin. Samalla kaupunkirakennelautakunta ilmoittaa Pohjois-Karjalan ELY-kes kuk selle, että se voi ratkaista asian myös siltä osin kuin se kuuluu kaupungin toi mi valtaan. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 19 Sijaintikartta ja kaavaote Arja ja Arvo Puhakka Liite 20 Asemapiirros Arja ja Arvo Puhakka Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus 5182/ /2015 KRAKLK 48 Hakija: Joensuun kaupunki, yhdyskuntatekniikka Paikka: Raatekankaan (21) kaupunginosassa valtatie 6 Raatekankaantien ja Sal pa kankaan ka dun liittymäalue Hakemus: Tiesuunnitelman hyväksyminen eritasoliittymän rakentamiseksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Sen mukaan alue on maan tien aluetta (LT). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Poikkeamista haetaan katujen ja valtatien liittymien toteuttamiseen, koska liitty mien likimääräistä sijaintia ei ole merkitty asemakaavaan. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on lähettänyt naapureille kuulemiskirjeen. Aikaa huomautuksen te kemi seen on saakka. Mahdolliset huomautukset ja vastineet niihin esi tellään lautakunnan kokouksessa. Lausunto: Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee poikkeamista asemakaavasta Raa te kan kaan eritasoliittymän rakentamiseksi. Poikkeaminen koskee valtatie 6:n, Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymäaluetta Raatekankaan (21) kau pun gin osas sa. Asemakaavaan ei ole teknisen virheen vuoksi merkitty katujen ja valtatien liit tymien likimääräisiä sijaintipaikkoja. Näiden merkintöjen puuttuminen on muo dolli nen este sille, että liikennevirasto voisi hyväksyä Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man. Maantielain (503/2005) 17.2 :n mukaan "tiesuunnitelmaa ei saa hy väk syä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa" (1242/2009). Liikennevirasto tul kit see voimassa olevaa asemakaavaa erittäin tarkasti ja edellyttää joko kaavan muut ta mis ta tai poikkeamista asemakaavasta ennen tiesuunnitelman hy väk sy mis tä.asemakaavan muuttaminen on aivan liian raskas menettely asian hoi ta mi seen, kun ottaa huomioon, että voimassa oleva asemakaava on nimenomaisesti laa dit tu eritasoliittymän mahdollistamiseksi.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Asia on ratkaistavissa Joensuun kaupungin poikkeamisella asemakaavasta. Poikkea mi ses sa on kyse siitä, että katujen ja valtatien liittymät saa toteuttaa, vaikka niil le ei ole merkitty likimääräistä sijaintia asemakaavaan. Tämä on täysin voimas sa olevan asemakaavan tarkoituksen mukaista (KV ). Asemakaavaehdotuksen nähtävillä ollessa ei esitetty lausuntoja tai muis tu tuksia, joissa olisi kyseenalaistettu eritasoliittymän toteuttaminen. Kaavan hy väk symis pää tös oli yksimielinen. Päättäjät tiesivät hyväksyvänsä eritasoliittymän mah dol lis ta van asemakaavamuutoksen, mikä käy ilmi valtuuston pää tös pöy täkir jas ta ja kaavan asiakirjoista. Hyväksymispäätöksestä ei valitettu ja kaava sai lain voi man kesäkuussa Raatekankaan eritasoliittymän maantielain mukaisten yleissuunnitelman ja tiesuun ni tel man laatimisesta on vastannut Pohjois-Savon ELY-keskus. Suun ni telmat on laadittu maantielain edellyttämällä tavalla vuorovaikutteisesti. Laa dinnan aikana ei ole esitetty lausuntoja tai mielipiteitä, joissa olisi kyseenalaistettu eri ta so liit ty män toteuttaminen. Tiesuunnitelmasta on lisätietoja internetissä osoitteessa (>Tiehankkeet > Pohjois-Karjala > Valtatie 6 Raatekankaan eritasoliittymä). Poikkeaminen asemakaavasta on vähäinen ja koskee vain kaavateknistä mer kintä ta paa. Poikkeaminen mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan to teut ta misen niin, että eritasoliittymän tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ja eritasoliittymä edel leen rakentaa. Poikkeamisesta ei aiheudu mitään sellaisia vaikutuksia, jotka ei vät olisi olleet riittävästi tiedossa asemakaavaa laadittaessa ja sen hy väk sy mises tä päätettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 172 mukaiset poikkea mi sen edellytykset täyttyvät. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man hyväksymiseksi poikkeamisen asemakaavasta maantien ja katu jen välisten liit ty mien toteuttamiseksi hakemuksen ja sen liitteiden mu kai sesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että esittelijä Ari Varonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, koska hakijana on Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka. Esittelijänä toimi kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen. Liitteet Liite 21 Sijaintikartta ja kaavaote Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 22 Asemapiirros Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 23 Asemakaavan hyväksymispäätös KV Liite 24 Raatekankaan eritasoliittymä, suunnitelmakartta

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Jakelu Julkipano Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta Pohjois-Savon ELY-keskus Liikennevirasto

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014 Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 KRAKLK 4 Liikennevirasto on teettänyt ratalain (110/2007) 11 mukaisen yleissuunnitelman Joen suun

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot