JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 41 Merkintöjä 5 42 Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 6 43 Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 8 44 Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 46 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 47 Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa 50 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös poikkeamishakemukseen Tasalan tilan ostaminen Raatekankaan teollisuusalueelta Ylimääräisestä tonttien luovutuksesta päättäminen Kaupunkirakennelautakunnan vuosikatsaus Kaupunkirakenneyksikön selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna Kaupunkirakenneyksikön sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2014 ja -suunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden päätökset 37

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Martikainen Maija jäsen Tikka Sari jäsen Minkkinen Jaana jäsen Puustinen Timo jäsen Salo Kauko jäsen Surakka Kari jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Kiiskinen Rami nuorisovaltuuston edustaja Varonen Ari vs. tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Juha-Pekka kaavoituspäällikkö Surakka Katarina kaavoitusarkkitehti poistui klo :n 42 käsittelyn jälkeen Poissa Näätänen Anu tekninen johtaja Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Jaana Minkkinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 39 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 40 Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Martikaisen ja Jaana Minkkisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 41 Kokouksen alussa kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka esitteli viherkaavaa klo alkaen. Kuulutus: Koulukatu-Suvantokatu risteyksen kiertoliittymän katusuunnitelmien laa din taan liittyvä asukastilaisuus pidetään klo Carelicumin au dito rios sa. Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus asukastilaisuus

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Ehdotus Joensuun viherkaavaksi 14/ /2013 KRAKLK 42 Joensuun viherkaava on valmistumassa. Sitä on aiemmin käsitelty kau pun ginhal li tuk ses sa ( 448, viherkaavan laatimispäätös) ja kau pun ki ra ken nelau ta kun nas sa ( 127, viherkaavan tavoitteiden hyväksyminen) sekä ( 55, viherkaavaluonnoksen nähtäville asettaminen). Viherkaava on kantakaupungin - Reijolan - Hammaslahden viheralueita kä sit tele vä, oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Kaavoituksen työkaluna se asettuu yleis kaa van ja asemakaavan väliin ja perustelee yleiskaavan V- ja P-alkuiset alue va rauk set tuomalla esiin kunkin viheralueen merkityksen koko vi her alue ver kostol le. Viherkaavan tarkoituksena on muodostaa kaavojen viheralueille niiden luonteen ja toiminnallisuuden mukainen hierarkia, joka auttaa tarkemmassa suun nit te lussa.työn yhtenä tavoitteena on määritellä ne viheralueet, jotka virkistyskäytön tai ekologisen asemansa takia ovat ehdottoman tärkeitä säilyttää.toisaalta näin voi daan löytää myös ne viheralueet, joiden käyttämistä täy den nys ra ken ta miseen voidaan selvittää muissa maankäytön suunnitelmissa ja laadittavaksi tu levas sa täydennysrakentamisohjelmassa. Viherkaavan valmistelun yhteydessä on tehty tavanomaista kaavatyötä laa jempaa asukasyhteistyötä, jonka tuloksia käytettiin hyväksi kaavan tavoitteiden teke mi ses sä. Hyväksytyt tavoitteet ovat ohjanneet viherkaavan laadintaa. Vi herkaa va on kehittynyt luonnosvaiheen jälkeen, ja niin kaavan esitystapaa kuin kaava-alu een rajaustakin on muutettu. Viherkaavassa viheralueille on muodostettu hierarkkinen järjestelmä, jossa viher alu een luonne kuvaa sen asemaa koko järjestelmässä. Viheralueiden ni mi tyksiä ja niiden luonnehdintaa on hiukan tarkennettu luonnosvaiheen jälkeen. Ulkoi lu met sät muodostavat viheraluejärjestelmän rungon. Pienialaiset lähipuistot ovat lähiasukkaille tärkeitä linnunlaulupuistoja, vaikka niiden palvelutarjonta oli si kin varsin vähäinen. Kaupunginosapuistot ovat laaja-alaisempia ja pal ve lutar jon nal taan monipuolisempia viheralueita, joista on hyvät yhteydet ym pä ristöön ja muihin viheralueille. Viherkaavassa viheralueet on tyypitelty yleiskaavan luonteen mukaisesti muu tamaan päätyyppiin. Viheralueen luonnetta kuvataan lisäksi pääl lek käis mer kinnöil lä esimerkiksi luonnonmukaisena tai avoimena hoidettavien alueiden tai ope tuk sen kannalta tärkeiden viheralueiden osalta. Tarkemmat alueelliset ke hittä mis suo si tuk set tehdään viherkaavan pohjalta jatkosuunnittelun yhteydessä. Täl löin kullekin viheralueelle määritellään sen oma luonne ja toimenpiteet, joilla tuo ta luonnetta pystytään vahvistamaan ja kehittämään. Viherkaavan kartta-aineisto esitetään yhtenä karttana mittakaavassa 1: Kaa van merkinnät ja määräykset ovat erillisenä vihkosena. Näiden lisäksi päätök sen te koon tuodaan A3-kokoinen vihkonen, johon kaa va-alue on tulostettu 1: mittakaavaisina lehtinä. Vihkonen on laadittu helpottamaan paperisen kaa van käyttöä.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaava-alueesta päätettiin jättää pois ne alueet, joihin viherkaava ei vaikuta. Työn edetessä ovat myös vi her kaa van aluerajauksen perusteet muuttuneet. Kos ka viherkaavan yhteydessä ei tehdä kattavaa hulevesitarkastelua, ei ole perus tel tua rajata kaava-aluetta va lu ma-aluei den mukaan. Viherkaavan selostuksen liitteinä ovat kaavan lähtökohdat, tavoitteet, kaavasta tul lut palaute sekä kohdekortit historiallisista puistoista ja puutarhoista. Se lostuk sen oheismateriaalina olevat selvitykset ovat ladattavissa ja luettavissa kaavan internet-sivulta (www.joensuu.fi/viherkaava). Liitteet: Ehdotus viherkaavaksi, 1: kokonaiskartta Ehdotus viherkaavaksi, merkinnät ja määräykset Ehdotus viherkaavaksi, 1: karttavihko Viherkaavan selostus liitteineen Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa ehdotuksen Joensuun kantakaupungin - Reijolan - Ham mas lahden viherkaavaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti näh tä vil le ja pyytää siitä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuk sen, museoviraston, Joensuun seudun luonnonystävät ry:n, Joensuun La tu ry:n, Joensuun kaupungin hallintokuntien ja yhtiöiden sekä teknisten verk ko jen haltijoiden lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että viherkaavaan osoitetaan ranta rai tin yhteystarve Pataluodosta länteen ja silta Siilaisenpuron suun yli samoin yh teys tar pee na. Yhteystarve -merkinnän tarkoitus selvitetään tarkemmin kaava-ai neis tos sa. Liitteet Liite 2 Viherkaavaehdotus 1: Liite 3 Viherkaavan merkinnät ja määräykset Liite 4 Viherkaava ehdotus 1: Liite 5 Viherkaavan selostus Liite 6 Viherkaavan selostusliite 1: OAS Liite 7 Viherkaavan selostusliite 2: Lähtökohdat Liite 8 Viherkaavan selostusliite 3: Tavoitteet Liite 9 Viherkaavan selostusliite 4: Palauteraportti Liite 10 Viherkaavan selostusliite 5: Historiakohdekortit Jakelu Kuulutus

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3811/ /2014 KRAKLK 43 Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kau pun ginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja vir kistys aluet ta. Asemakaavalla muodostuu Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan kort te li 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä Hukanhaudan (15) kaupunginosan kort te li 1502 ja virkistys- ja katualuetta. Tonttijaolla muodostuvat korttelin 5102 tontti 3 ja korttelin 5159 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1982 ja Kort te li 1502 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort te li alu eek si (YO). Korttelissa on Nepenmäen koulu. Alueelle on osoitettu tont ti te hok kuus luvul la e = 0,30 rakennusoikeutta k-m 2. Muut kaavamuutosalueet ovat eri laisia Nepenmäenpuiston virkistysalueita (VL ja VU) kevyen liikenteen reit tei neen. VU-alueelle on rakennettu pysäköimisalue ja VU-alueelle on osoitettu 400 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin hankkeena. Joensuun kau pungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa (var haiskas va tus- ja koulutuslautakunta ) linjattiin Nepenmäen koulun laa jen ta mi nen yhtenäiskouluksi (esiopetus ja luokat 1 9). Koulu tulee pal ve leman Penttilän, Hukanhaudan, Niinivaaran ja osin myös Karhunmäen kau pun ginosien oppilaita. Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä Nepenmäen koulun han kesuun ni tel ma ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Uusi koulu sovitetaan olemassa olevalle korttelialueelle. Koulun laajetessa on tar ve lisätä korttelin rakennusoikeutta korottamalla tonttitehokkuus lukuun e = 0,45. Tällöin rakennusoikeus lisääntyy k-m 2 :iin ( k-m 2 ). Puis toaluei ta on mukana saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelemiseksi. Ke vyen liiken teen pääreitteihin ja Nepenmäenpuiston virkistysmahdollisuuksiin ei tehdä mer kit tä viä muutoksia. Kaavamuutos tuli vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi dettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaava muu tok ses ta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto vi reil le tulo vai heen lausunnoista ja mielipiteistä ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaava se los tuk sen liitteessä 3. Asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän vi ran omaislau sun toa. Muut osalliset eivät jättäneet mielipiteitä. Yhteenveto luon nos vaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liit-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta tees sä 6. Asemakaavaluonnos täydennettiin kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja mui den havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Merkittävin muutos kohdistui VL-alu eel la olevaan saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyyn. Lisäksi koulun kort te li aluet ta pienennettiin hieman. Kaavamääräyksiä tarkennettiin ja mää räyk siin lisättiin uusi kaa va mää räys, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen kou lun tontille. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun asemakaavan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon non va rat vastuualue), sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnossa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ne pen mäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Kaavaselostus Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Liite 12 Asemakaavakartta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 1474/ /2013 KRAKLK 44 Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupunginosan kort te lia Asemakaavamuutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Mutalan (19) kaupun gin osan kortteli ja katualueet. Tonttijaolla muodostuu Joensuun kaupungin 19 kaupunginosan korttelin tont ti 2. Kyseessä on kaavoitusohjelma työ nro Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä Tilatyöryhmä esitti vuoden 2013 talousarvion yhteydessä, että Mutalantie 19:n kiin teis tön myynti selvitettäisiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ( 169). Kiinteistön myyminen liittyy kaupungin sääs tötoi miin. Kaupunki pyrkii vähentämään kiinteistöomaisuuttaan ylläpitokulujen pie nen tä mi sek si. Korttelin nykyinen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Myymis tä varten käyttötarkoitus muutetaan lähipalveluille ja asumiseen so vel tu vaksi. Monipuolinen käyttötarkoitus helpottaa uuden omistajan löytymistä. Mu talan tie 19:n suojellut rakennukset säilyvät parhaiten, jos niille löytyy omistaja, jolla on niille käyttöä. Mutalantie 19:ssa sijaitsevat rakennukset ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Sau nan suojelu poistettaisiin asemakaavamuutoksessa. Rakennuksista laaditun kun to sel vi tyk sen mukaan sauna on niin pahoin kosteus- ja lahovaurioitunut, että si tä ei ole järkevää korjata. Sauna sijaitsee Utrantien kevyen liikenteen väylän vie res sä. Sijainti ei ole hyvä saunomista ajatellen. Muiden rakennusten suojelu säi ly tet täi siin. Utrantien puoleiselle istutettavalle alueen osalle saisi rakentaa me lu suo jauk sen. Utrantien katualuetta kasvatetaan hieman. Mutalantie 19:n tontista otetaan 1-3 met rin levyinen siivu katualueeksi, jotta lumitila katualueella olisi riittävä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Mutalantie 19 ase ma kaa va muu tok sen ja tonttijaon maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lau sun-

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta nos sa ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Kaavaselostus Liite 14 Asemakaavakartta Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 1761/ /2013 KRAKLK 45 Asemakaava koskee Mulon (444) kylän tiloja 27:20, 27:41, 27:56, 27:62, 27:65, 27:123, 27:124, 27:151, 27:173, 27:184, 27:190, 27:198, 27:199, 27:200, 27:201, 28:130, 28:136 ja tilaa 27:1 (rautatiealue). Asemakaavan muutos koskee Reijolan (32) kaupunginosan korttelia 224 sekä maa- ja metsätalousalueita sekä virkistysaluetta.asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Reijolan (32) kau pun gin osan korttelit 224, , katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- sekä vesi- ja erityisalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin Reijolan (32) kaupunginosan kort te lin 248 tontit 1-8, korttelin 249 tontit 1-3, korttelin 250 tontit 1 ja 2, kort telin 251 tontti 1, korttelin 252 tontti 1, korttelin 253 tontit 1-6, korttelin 254 tontit 1-3, korttelin 256 tontit 1 ja 2, korttelin 255 tontti 1 ja korttelin 224 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kainulan asemakaava perustuu Reijolan osayleiskaavaan, jossa alue on pääosin asuin pien ta lo- ja kerrostaloaluetta. Kainulan asemakaavalla turvataan Reijolan alu een yhtiömuotoinen asuinrakentaminen pitkälle tulevaisuuteen. Kaavassa on uu sia kerrostalotontteja viisi, neljä rivitalotonttia ja kuusi omakotitalotonttia. Kaa vas sa on yhdeksän olemassa olevaa omakotitalotonttia ja kaup pa puu tar han ra ken nus paik ka. Korttelin 224 kaavamuutosta haki maanomistaja. Kaa va muu tok sel la korttelin ra jat muutetaan vastaaman kiinteistön rajoja. Korttelissa 224 si jait see vanha maa ti la kes kus. Rakennuspaikan pinta-ala kasvaa noin 200 m 2 mut ta ra ken nus oikeus säilyy entisenä 1000 k-m 2 :nä. Asemakaavaan si säl ly tet tiin ka tu alu ee na Mulon nie men yksityistie. Palveluissa alue tukeutuu Reijolan taa ja maan. Kaa va-alueen katuverkko tukeutuu Vanha valtatiehen ja Mu lon nie men tiehen. Vanha valtatien meluhaitat uusien rakennuspaikkojen piha-alueille ovat es tet tävis sä kaavaan merkityn umpinaisen puurakenteisen meluaidan rakentamisella ja ra ken nus ten si joit te lul la. Jos Vanha valtatien varren olemassa oleville oma ko tita lo ton teil le ra ken ne taan uusia asuinrakennuksia, on rakentamisessa otettava me lu suo jaus huo mi oon. Joensuu - Imatra rautatien meluhaitta on estettävissä uusilla rakennuspaikoilla suo ja vi her alu eel le (EV) rakennettavalla meluvallilla, tonttien rajoille ra ken net tavil la um pi nai sil la aidoilla ja rakennusten sijoittelulla. Rautatietä lähellä olevien kah den ole mas sa olevan omakotitalotontin kohdalla meluvallia kavennetaan, ma ta loi te taan ja meluvallin päälle rakennetaan umpinainen puurakenteinen aita, joka toi mii myös kulkuesteenä rautatielle päin. Meluvallin rakentaminen paran taa myös olemassa olevien omakotitalotonttien viihtyisyyttä. Meluvallin raken ta mi sel le on lii ken ne vi ras ton lupa ja meluvallin sijoituksesta on sovittu tontin omis ta jien kanssa.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Suo ja vi her alu eel le on mer kit ty ulkoilureitti ladun ra ken ta mis ta var ten. Tällä turva taan su ju vat latuyhteydet Reijolan taajamasta Karhunmäen, Re po kal lion ja Nii ni vaa ran suuntaan sekä etelään Hammaslahden suuntaan. Kauppapuutarhan liittymä Vanha valtatieltä poistuu ja uusi liittymä tulee Puu tarha ka dun kautta. Kauppapuutarhan rakennuspaikkaa on laajennettu py sä köin tialu eel la. Nämä ratkaisut parantavat merkittävästi kauppapuutarhan lii ken ne järjes te ly jä ja Vanha valtatien liikenneturvallisuutta. Nämä ratkaisut perustuvat Van ha valtatien yleissuunnitelmaan. Kaavatyön yhteydessä on tehty kuntatekniikan yleissuunnitelma ja me lun suojaus suun ni tel ma (meluvalli), jotka ovat olleet nähtävillä ja esitelty kaa va luon noksen nähtävilläpidon yhteydessä. Vanha valtatien yleissuunnitelma valmistui tämän vuoden alussa ja se pidetään nähtävillä kaavan erillisliitteenä yhtä aikaa kaa va eh do tuk sen kanssa. Yleissuunnitelma ei tule hyväksyttäväksi kaupungin toi mi eli mis sä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muu tos eh dotuk sen sekä tonttijaon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julki ses ti nähtäville, pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta, sekä, mikäli asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa vastaan ei tehdä muis tu tuk sia ja mikäli lausunnoissa ei ole huomautettavaa, esittää kau pungin hal li tuk sel le, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kai nu lan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Liite 16 Asemakaavakartta Kainulan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijako Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Seppo Tiittasen poikkeamishakemuksesta 4925/ /2015 KRAKLK 46 Hakija: Tiittanen Seppo. Paikka: Ristivaara niminen tila RN:o 12:32 Ristivaaran kylässä, osoitteessa Pedrinpolku, Öl lö lä. Kiinteistötunnus on ja kiinteistön pinta-ala on 16,4 ha. Hakemus: Saunan ja laavukatoksen rakentaminen. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista osayleis- tai asemakaavaa, jolla eri tyises ti ohjattaisiin ranta-alueiden rakentamista. Rakentamista ohjaa Joensuun seu dun yleiskaava 2020 (tullut voimaan ), jossa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Tällä merkinnällä osoitetaan maa- ja met sä ta lous aluei den kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muu ta käyttöä. Alue on osoitettu II-luokan pohjavesialueeksi (pv-2). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Tontilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: Hakemuksessa ei ole esitetty kaupungin poikkeamisvaltaan kuuluvia poik kea misia. ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluva poikkeaminen: Maankäyttö- ja ra kennus lain (MRL) 72 :n kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista ase makaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakijan perustelut: Rakennusten käyttö metsänhoidon tukikohtana ja oma virkistyskäyttö. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapureita lähetetyllä kirjeellä. He eivät jättäneet muis tu tuk sia määräpäivään mennessä. Lausunto: Hakemuksen kohde sijaitsee Öllölän Ristivaarassa Pitkä Huosiolammen poh joisran nal la. Valtaosa noin 3,5 hehtaarin laajuisen lammen rantaviivasta on hakijan omis tuk ses sa. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka olisi lammelle ensimmäinen. Ha ke muk ses sa esitetään rakennettavaksi sauna (28,5 k-m 2 ) ja laavukatos (8,4 m 2). Haet tu rakentaminen sopeutuu laajalle kiinteistölle ja alueen maisemaan. Jä te ve sien käsittelyssä on huomioitava alueen kuuluminen II-luokan poh ja ve si alu ee seen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Hakemuksen perusteluksi on esitetty erityisiä syitä kuten metsänhoidolliset perus teet ja virkistyskäytön tarve. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tämi sel le, eikä ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ym päris tön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Poikkeaminen ei johda mer kit tävään rakentamiseen, eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ym pä ristö- tai muita vaikutuksia. Kaavoitus esittää myönteisen lausunnon antamista hake muk ses ta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Seppo Tiittasen poikkeamishakemusta. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 17 Sijaintikartta ja kaavaote Seppo Tiittanen Liite 18 Asemapiirros Seppo Tiittanen Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunnon antaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemuksesta 5202/ /2015 KRAKLK 47 Hakija: Arja ja Arvo Puhakka Paikka: Rantakylän (11) kaupunginosan korttelin tontti 8, osoitteessa Siiantie 29, Joen suu. Hakemus: Talousrakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on vahvistettu asemakaava. Sen mukaan tontti 8 on oma ko tira ken nus ten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta, jolla raken nuk sis sa on oltava harjakatto (AO-15). Rakennusta ei saa rakentaa kahta met riä lähemmäksi naapuritontin rajaa, lukuun ottamatta vierekkäisille tonteille ra ken net ta via talousrakennuksia, jotka saadaan rakentaa kiinni toisiinsa naa purus ton keskinäisellä sopimuksella. Tonttitehokkuus e=0.25 ja kerrosluku I. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: 1. Rakennusalan rajan ylittäminen. 2. Rakennuksen rakentaminen alle kahden metrin päähän naapuritontin rajasta. 3. Rakennusoikeuden ylittäminen 16,5 k-m 2 :llä. Poikkeamisvalta kuuluu Pohjois-Kar ja lan ELY-keskukselle rakennusoikeuden ylittämisen osalta. Hakijan perustelut: Kiinteistöstä puuttuu autosuoja/katos. Tarve on kahden auton autosuojalle ja kiin teis tön polttoaineen varastolle. Uusi rakennus on rakennettuun ympäristöön so pi va. Rakennus ei haittaa kaavoituksen toteutusta. Alueen järjestely on to teutus kel poi nen. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomautettavaa ha ke muk sesta. Lausunto: Tontilla on 169 k-m 2 kokoinen omakotitalo. Tontin koko on 690 m 2 ja ra ken nusoi keus 173 k-m 2. Omakotitalon toisessa päädyssä on autotalli, mutta sitä käy tetään nykyään harrastetilana. Autotalli on liian pieni nykyaikaisille autoille. Au tojen koko on kasvanut omakotitalon rakentamisen jälkeen.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Tontin takaosaan aiotaan rakentaa talousrakennus, jossa olisi autokatos kah delle henkilöautolle ja varastotilaa. Talousrakennuksen ala olisi 60 m 2 ja kerrosala 20 k-m 2. Talousrakennus rakennettaisiin yhden metrin päähän naapuritonttien ra jois ta, jotta pienen tontin takapihalle jäisi tilaa. Naapurit ovat olleet suos tu vaisia tähän. Talousrakennuksen rakentamisen johdosta tontin rakennusoikeus ylittyisi 16,5 k-m 2. Rakennusalan raja ylittyisi tontin takaosassa ja talousrakennus ra ken nettai siin lähemmäksi kuin asemakaavan yleisissä määräyksissä mainitun kahden met rin päähän tontin takarajasta. Talousrakennuksen rakentaminen ei kaavoituksen mielestä aiheuta haittaa ympä ris töl leen tai kaupunkikuvalle. Tontin takaosaan jää piha-aluetta riittävästi. Hae tut poikkeamiset voidaan sallia. Koska hakemuksen perusteeksi on esitetty erityisiä syitä, joista keskeisin on asuin- ja toimintaympäristön parantaminen eikä poikkeamisesta ole haittaa kaavoi tuk sel le, kaa van toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tä misel le, kaavoitus esit tää myönteisen lausunnon antamista hakemuksesta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää puoltaa Arja ja Arvo Puhakan poikkeamishakemusta kaa voi tuk sen lau sun non mukaisin perusteluin. Samalla kaupunkirakennelautakunta ilmoittaa Pohjois-Karjalan ELY-kes kuk selle, että se voi ratkaista asian myös siltä osin kuin se kuuluu kaupungin toi mi valtaan. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 22. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 19 Sijaintikartta ja kaavaote Arja ja Arvo Puhakka Liite 20 Asemapiirros Arja ja Arvo Puhakka Jakelu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikan poikkeamishakemus 5182/ /2015 KRAKLK 48 Hakija: Joensuun kaupunki, yhdyskuntatekniikka Paikka: Raatekankaan (21) kaupunginosassa valtatie 6 Raatekankaantien ja Sal pa kankaan ka dun liittymäalue Hakemus: Tiesuunnitelman hyväksyminen eritasoliittymän rakentamiseksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Sen mukaan alue on maan tien aluetta (LT). Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Poikkeamista haetaan katujen ja valtatien liittymien toteuttamiseen, koska liitty mien likimääräistä sijaintia ei ole merkitty asemakaavaan. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on lähettänyt naapureille kuulemiskirjeen. Aikaa huomautuksen te kemi seen on saakka. Mahdolliset huomautukset ja vastineet niihin esi tellään lautakunnan kokouksessa. Lausunto: Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee poikkeamista asemakaavasta Raa te kan kaan eritasoliittymän rakentamiseksi. Poikkeaminen koskee valtatie 6:n, Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymäaluetta Raatekankaan (21) kau pun gin osas sa. Asemakaavaan ei ole teknisen virheen vuoksi merkitty katujen ja valtatien liit tymien likimääräisiä sijaintipaikkoja. Näiden merkintöjen puuttuminen on muo dolli nen este sille, että liikennevirasto voisi hyväksyä Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man. Maantielain (503/2005) 17.2 :n mukaan "tiesuunnitelmaa ei saa hy väk syä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa" (1242/2009). Liikennevirasto tul kit see voimassa olevaa asemakaavaa erittäin tarkasti ja edellyttää joko kaavan muut ta mis ta tai poikkeamista asemakaavasta ennen tiesuunnitelman hy väk sy mis tä.asemakaavan muuttaminen on aivan liian raskas menettely asian hoi ta mi seen, kun ottaa huomioon, että voimassa oleva asemakaava on nimenomaisesti laa dit tu eritasoliittymän mahdollistamiseksi.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Asia on ratkaistavissa Joensuun kaupungin poikkeamisella asemakaavasta. Poikkea mi ses sa on kyse siitä, että katujen ja valtatien liittymät saa toteuttaa, vaikka niil le ei ole merkitty likimääräistä sijaintia asemakaavaan. Tämä on täysin voimas sa olevan asemakaavan tarkoituksen mukaista (KV ). Asemakaavaehdotuksen nähtävillä ollessa ei esitetty lausuntoja tai muis tu tuksia, joissa olisi kyseenalaistettu eritasoliittymän toteuttaminen. Kaavan hy väk symis pää tös oli yksimielinen. Päättäjät tiesivät hyväksyvänsä eritasoliittymän mah dol lis ta van asemakaavamuutoksen, mikä käy ilmi valtuuston pää tös pöy täkir jas ta ja kaavan asiakirjoista. Hyväksymispäätöksestä ei valitettu ja kaava sai lain voi man kesäkuussa Raatekankaan eritasoliittymän maantielain mukaisten yleissuunnitelman ja tiesuun ni tel man laatimisesta on vastannut Pohjois-Savon ELY-keskus. Suun ni telmat on laadittu maantielain edellyttämällä tavalla vuorovaikutteisesti. Laa dinnan aikana ei ole esitetty lausuntoja tai mielipiteitä, joissa olisi kyseenalaistettu eri ta so liit ty män toteuttaminen. Tiesuunnitelmasta on lisätietoja internetissä osoitteessa (>Tiehankkeet > Pohjois-Karjala > Valtatie 6 Raatekankaan eritasoliittymä). Poikkeaminen asemakaavasta on vähäinen ja koskee vain kaavateknistä mer kintä ta paa. Poikkeaminen mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan to teut ta misen niin, että eritasoliittymän tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ja eritasoliittymä edel leen rakentaa. Poikkeamisesta ei aiheudu mitään sellaisia vaikutuksia, jotka ei vät olisi olleet riittävästi tiedossa asemakaavaa laadittaessa ja sen hy väk sy mises tä päätettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 172 mukaiset poikkea mi sen edellytykset täyttyvät. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man hyväksymiseksi poikkeamisen asemakaavasta maantien ja katu jen välisten liit ty mien toteuttamiseksi hakemuksen ja sen liitteiden mu kai sesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että esittelijä Ari Varonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, koska hakijana on Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka. Esittelijänä toimi kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen. Liitteet Liite 21 Sijaintikartta ja kaavaote Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 22 Asemapiirros Joensuun kaupunki/yhdyskuntatekniikka Liite 23 Asemakaavan hyväksymispäätös KV Liite 24 Raatekankaan eritasoliittymä, suunnitelmakartta

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Jakelu Julkipano Joensuun kaupungin yhdyskuntatekniikka Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta Pohjois-Savon ELY-keskus Liikennevirasto

Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunkirakennelautakunta 50 24.02.2015 Kaupunginhallitus 97 02.03.2015 Kaupunginhallitus 106 16.03.2015 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta 1008/10.02.00/2013 KRAKLK 24.02.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( )

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( ) Tekninen lautakunta 81 18.08.2015 Kunnanhallitus 118 24.08.2015 Tekninen lautakunta 126 08.12.2015 Kunnanhallitus 200 14.12.2015 Tekninen lautakunta 31 15.03.2016 Kunnanhallitus 54 04.04.2016 Pyhäselkä-Telmonselkä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnis tää maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnis tää maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen. Kaupunginhallitus 225 18.08.2014 Kaupunginhallitus 73 16.02.2015 LAUSUNTO POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVOITUKSEN 4. VAIHEESTA 95/63.630/2013 KH 225 Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on 17.12.2012 päättänyt

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014 Tekninen lautakunta 90 28.08.2014 Tekninen lautakunta 22 18.02.2015 Tekninen lautakunta 108 17.09.2015 Tekninen lautakunta 26 17.03.2016 Tekninen lautakunta 44 19.05.2016 Kaupunginhallitus 129 07.06.2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen (Savarin laajennusalue Pohjolantien itäpuolella) 49/54.00/2016, 7/54.00/2017

Asemakaavan laatiminen (Savarin laajennusalue Pohjolantien itäpuolella) 49/54.00/2016, 7/54.00/2017 Teknisten palveluiden 26 12.04.2016 lautakunta Teknisten palveluiden 95 18.10.2016 lautakunta Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Asemakaavan laatiminen (Savarin laajennusalue Pohjolantien itäpuolella) 49/54.00/2016,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot