Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus JHY Tarjouspyyntö Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 Tarjouspyyntö 2 (16) Sisällysluettelo 1 HANKINTAYKSIKKÖ HANKINNAN KOHDE TAUSTA JA TAVOITE HANKINNAN SISÄLTÖ / HANKINNAN KUVAUS AIKATAULU SELVITYKSEN OHJAUS JA TULOSTEN RAPORTOINTI AIHEESEEN LIITTYVÄÄ TAUSTAMATERIAALIA SOPIMUSKAUSI HANKINTAMENETTELY TARJOAJAN KELPOISUUS TARJOTTAVIEN HENKILÖIDEN / TIIMIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOUKSEN VERTAILUKRITEERIT LAATU HENKILÖIDEN OSAAMINEN TOTEUTUSSUUNNITELMA HINTA SOPIMUSEHDOT MAKSUEHTO HANKINTAAN LIITTYVIEN KULUJEN KORVAAMISESTA ALIHANKINNAT JA TARJOAMINEN RYHMITTYMÄNÄ OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLO TARJOUSTIETOJEN JA TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS TARJOUKSEN TEKEMINEN JA LIITTEET TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET... 16

3 Tarjouspyyntö 3 (16) Viite: Kansallinen hankintailmoitus julkaistu HILMA-tietokannassa. Tarjouspyyntö on myös julkaistu osoitteessa 1 Hankintayksikkö Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (jäljempänä Tekes). Tekesin tehtävänä on rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistää yritysten kehittymistä. Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Asiakkainamme on vuosittain noin yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissämme on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voimme käynnistää runsaat tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. Alueverkostossa ELY-keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa. Tekesin tehtävissä Suomessa ja ulkomailla työskentelee noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa. Lisätietoja Tekesistä löytyy Internet-osoitteesta. 2 Hankinnan kohde 2.1 Tausta ja tavoite Yrityskentälle on ominaista jatkuva uudistuminen. Yrityksiä menee konkurssiin, lopettaa toimintansa, fuusioituu ja niitä myydään kotimaassa ja ulkomaille. Samanaikaisesti syntyy uusia yrityksiä ja vakiintuneet yritykset uudistavat liiketoimintojaan. Tämä muutosdynamiikka on usein nopeampaa korkean teknologian aloilla kuin perinteisillä teollisuusaloilla. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi erään Suomen bioteknologiasektoria tarkastelleen tutkimuksen mukaan ala edustaa keskitasoa yrityskannan uudistumisessa (Nikulainen et al. 2012). Tämä on yllättävää, koska sektori on vahvasti teknologiavetoinen ja riskitasoltaan korkea. Yhtenä selityksenä tarjotaan, että suuremmat, usein ulkomaiset, bioteknologiayritykset yritykset ostavat epäonnistumista lähellä olevat yritykset itselleen ja nimenomaan niiden arvokkaan aineettoman pääoman takia (Tähtinen et al. 2012).

4 Tarjouspyyntö 4 (16) Aineeton pääoma osaaminen, asiakas- ja yhteistyöverkostot sekä aineettomat oikeudet liikkuu yrityksen muutoskodissa ja tätä liikettä tarkastelemalla voidaan lisätä ymmärrystä tietyn alan muutosdynamiikasta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu erityisesti osaamisen liikkuvuutta, osaamisen merkitystä kilpailutekijänä sekä yritysten erilaisia osaamis- ja teknologiastrategioita. Teknologia- ja osaamisstrategioiden on todettu olevan tärkeässä roolissa yrityksen uudistumiskyvyn ja tuottavuuden kasvattamisessa (Ford et al. 2012; Friesl, 2012). Osaavan henkilöstön palkkaamisella ulkopuolelta on todettu olevan positiivinen ja pitkäaikainen vaikutus vastaanottavan yrityksen tuottavuuteen (Parrotta et al. 2012; Stoyanov et al. 2012; Maliranta et al. 2009). Lisäksi tieto ja osaaminen siirtyvät yritysten välillä yritysdynamiikan kautta (Lehtoranta 2010). Yritysjärjestelyjen osalta sekä myyjän että ostajan näkökulmia on tutkittu kartoittamalla esimerkiksi molempien osapuolten strategisia motiiveja kaupalle sekä kaupasta saatavaa hyötyä (Graebner et al, 2010). Yrityskaupat lisäävät t&k-investointeja. Yrityskauppojen vaikutus yrityksen T&Kinvestointien tasoon on keskimäärin selvästi positiivisempi kuin T&Kinvestointeihin suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon (T&K-intensiteettiin) (Lehto 2007, 2009). 2.2 Hankinnan sisältö / hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on selvitys Tekesin yritysasiakkaiden aineettoman pääoman siirtymisestä tapauksissa, joissa yrityksen y-tunnus on lakannut olemasta (yritys on esimerkiksi mennyt konkurssiin, lopettanut toimintansa, myyty tai fuusioitunut toiseen yritykseen). Selvityksen kohteena ovat vuodesta 2001 lähtien rahoitetut Tekesin asiakasyritykset ja siinä tarkastellaan inhimillisen pääoman, aineettomien oikeuksien sekä asiakas- ja yhteistyöverkostojen siirtymistä y-tunnuksen päättymisen jälkeen. Selvitys kartoittaa aineettoman pääoman dynamiikkaa sellaisissa Tekesin asiakasyrityksissä, joiden y-tunnus on päättynyt. Ensin tehdään 50 yrityksen otanta toimialoittain ja näistä yrityksistä pika-analyysi puhelinhaastatteluilla, mikä syy kyseisten yritysten y-tunnuksen loppumisen taustalla on. Tämän avulla saadaan käsitys esimerkiksi tietyn toimialan yrityskannan uudistumisen tasosta. Toiseksi case-analyysien avulla syvennetään ymmärrystä muutosdynamiikasta tarkastelemalla aineettoman pääoman liikkumista lopettaneista yrityksistä muihin yrityksiin. Tekes seuraa asiakasyritystensä keskeisten tilinpäätöslukujen kehitystä pitkällä aikavälillä (kymmenen vuotta rahoituksen päättymisen jälkeen). Sellaisten yritysten kohdalla, joiden y-tunnus on lakannut olemasta, seuranta usein päättyy. Selvityksen avulla voidaankin täydentää Tekesin seuranta-aineistoa ja saada arvokasta

5 Tarjouspyyntö 5 (16) tietoa aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä. Selvitys palvelee laajemmin Tekesin Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet päämäärää. Selvitys koostuu seuraavista osista: Osa 1: Kvantitatiivinen analyysi päättyneistä y-tunnuksista ja puhelinhaastattelu Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan vuosina rahoitettuja Tekesin yritysasiakkaita, joiden y-tunnus on loppunut. Tällaisia yrityksiä on noin Tekes toimittaa y-tunnuslistan rahoitetuista yrityksistä valitulle toimijalle excel-taulukkona. Aineisto ei ole täydellinen, vaan siihen on päivitettävä noin 1000 yrityksen toimialatiedot. Lisäksi aineistosta puuttuu myyntitiedot ulkomaille, jotka on selvitettävä otantaan kuuluvista yrityksistä (ks. alla oleva määrittely). Aineistossa on kaikkiaan 739 sulautumispäätöksen tehnyttä yritystä. Tekesin toimittamasta aineistosta valitaan riittävän iso otos, josta selvitetään 50 yrityksen toiminnan lopettamisen syy neljältä toimialalta (yhteensä 200 yritystä). Otantaan valitaan erikokoisia yrityksiä, joiden Tekes-rahoitus on ollut merkittävä (pl. suuryritysten sisäiset yritysjärjestelyt.) Toimittaja tekee otannan yhdessä Tekesin kanssa. Tekes toimittaa yritystiedot sulautumisprosessista, josta selviää mihin yritykseen ko. yritys on sulautettu. Konkurssien ja lopettaneiden yritysten osalta yritys- ja henkilötiedot hankkii toimittaja esimerkiksi PRH:n Virre-tietopalvelusta. Tämä tietopalvelu on maksullinen. Otanta tehdään seuraavilta toimialoilta: - Konepajateollisuus ja tähän liittyvä suunnittelu-, asennustoiminta sekä kauppa - Elektroniikkateollisuus (ml. sähkö-, viestintä- ja optiset laitteet) - Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus - Rakennusteollisuus (ml. sahatavara- ja puutuotteet, suunnittelu- ja arkkitehtipalvelut) Näiden osalta palvelun toteuttajan tulee tehdä pika-analyysi, jonka avulla valitaan osan 2 yrityscaset. Tämä tehdään puhelinhaastattelulla: 1) miksi kyseiseen yritysjärjestelyyn on päädytty konkurssi; lopettaminen; fuusio; myynti kotimaahan; myynti ulkomaille; 2) mitä yrityksen osaamiselle ja muulle aineettomalle omaisuudelle on tapahtunut.

6 Tarjouspyyntö 6 (16) Osa 2: Tapaustutkimukset (Case-analyysit) aineettoman pääoman siirtymisestä Tutkimuksen toisessa osassa tehdään tapaustutkimus 20:stä (5 yritystä/toimiala) toimintansa lopettaneesta Tekesin asiakasyrityksestä yllä luetelluilta toimialoilta. Case-analyysien kautta lisätään ymmärrystä aineettoman pääoman eri muotojen (inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja IPR) siirtymisestä yrityksen y-tunnuksen lakattua. Case-analyysin kautta vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: - Mihin osaaminen on siirtynyt yrityksen toiminnan lakattua? - Mihin yrityksen asiakas- ja yhteistyöverkostot ovat siirtyneet yrityksen toiminnan lakattua? - Mihin aineettomat oikeudet ovat siirtyneet yrityksen toiminnan lakattua? - Mihin Tekesin rahoituksen luomat resurssit ovat siirtyneet yrityksen toiminnan lakattua? - Mitkä ovat olleet lopettaneen ja aineetonta pääomaa vastaanottavan yrityksen motiivit yritysjärjestelylle? - Mitkä eroja toimialojen välillä on aineettoman pääoman siirtymisessä? Palvelun toteutussuunnitelmassa tarjotaan lähestymistapa, jolla case-esimerkit valitaan ja rakennetaan. Siinä on kuvattava case-esimerkkien rakenne, sisältö ja pituus. Lopullisen valinnan case-analyysin kohteista ja määrästä tekee toimittajan ehdotuksen pohjalta hankinnan ohjausryhmä. Osa 3 OPTIO: Seurantatutkimus päättyneistä y-tunnuksista Sen jälkeen kun tulokset osista 1 ja 2 on esitelty ohjausryhmän kokouksessa, ohjausryhmä päättää toteutetaanko alla kuvattu optio. Tutkimuksen kolmannessa osassa tehdään seurantatutkimus Tekesin rahoitetuista yritysasiakkaista, joiden y-tunnus on loppunut vuositasolla Tällaisia yrityksiä on vuosittain keskimäärin 10 % Tekesin rahoitusta saaneista yrityksistä (200 kpl). Tässä osassa seurataan myös vuosina rahoitettujen yritysten mahdollisia yritysjärjestelyjä. Tämä vaihe toteutetaan samoin kuin osassa 1. Lisäksi tehdään 3-5 case-analyysiä vuosittain samoin kuin osassa 2.

7 Tarjouspyyntö 7 (16) 2.3 Aikataulu Y-TUNNUKSET VUOSILTA OSA 1 OSA 2 ALOITUS VALMIINA ALOITUS VALMIINA OSA 3 OPTIO: Selvityksen ohjaus ja tulosten raportointi Selvityksen tilaa ja sen toteutusta ohjaa Tekesin Innovaatiorahoituksen strateginen tuki -yksikkö. Selvityksen tueksi asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu Tekesin Ohjaus- ja verkostot-yksiköstä. Palveluntuottaja sitoutuu raportoimaan työn edistymisestä ja tuloksista seuraavasti: Raportointi säännöllisesti ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän kokouksia on 3-4 kpl osien 1-2 aikana ja ne vaativat vähintään hankkeen päävastuullisen läsnäoloa (läsnäolo mahdollinen myös etäyhteydellä). Seurantatutkimus (optio) raportoidaan kerran vuodessa. Kirjallinen tutkimus. Tutkimus case-analyyseista julkaistaan Tekesin raportointisarjassa ja Tekes vastaa julkaisukustannuksista. 2.5 Aiheeseen liittyvää taustamateriaalia Yleistä Tekesin strategia /strategia Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset Funder, activator, networker, investor Exploring Roles of Tekes in Fuelling Finnish Innovation Lataa PDF

8 Tarjouspyyntö 8 (16) Kansallinen innovaatiostrategia. Innovaatioympäristön arviointi. Patentti- ja rekisterihallitus, Virre-tietopalvelu Aihepiiriin liittyviä tutkimuksia Banker, R. Wattal, S. - Plehn-Dujowich, J. (2011) R&D Versus Acquisitions: Role of Diversification in the Choice of Innovation Strategy by Information Technology Firms. Journal of Management Information Systems; Fall2011, Vol. 28 Issue 2, p Ford, S. Mortara, L. Probert, D. (2012) Disentangling the Complexity of Early- Stage Technology Acquisitions Research Technology Management; May/Jun2012, Vol. 55 Issue 3, p40-48 Friesl, M. (2012) Knowledge Acquisition Strategies and Company Performance in Young High Technology Companies. British Journal of Management; Sep2012, Vol. 23 Issue 3, p Graebner, M. Eisenhardt, K. Roundy, P. (2010) Success and Failure in Technology Acquisitions: Lessons for Buyers and Sellers, Academy of Management Perspectives; Aug2010, Vol. 24 Issue 3, p73-92 Lehto, E. (2009) Essays on Mergers and Acquisitions and Trade on Innovations, Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimuksia 108. Lehto, E. (2007) The Impacts of M&As on R&D investments, Palkansaajien tutkimuslaitos, työpapereita 232. Lehtoranta, O. (2010) Knowledge flows from incumbent firms to newcomers. The growth performance of innovative SMEs and services start-ups, VTT Working Papers 143. Maliranta, M. Mohnen, P. Rouvinen, P. (2009) Is inter-firm labor mobility a channel of knowledge spillovers? Evidence from a linked employer employee panel Industrial and Corporate Change, Volume 18, Number 6, pp Nikulainen, T. Tahvanainen, A-J. Kulvik, M. (2012) Expectations, reality and performance in the Finnish biotechnology business. Etlatieto Ltd.

9 Tarjouspyyntö 9 (16) Parrotta, P. - Pozzoli, D. (2012) The effect of learning by hiring on productivity, RAND Journal of Economics, Vol. 43, No. 1, Spring 2012 pp Stoyanov, A. Zubanov, N. (2012) Productivity Spillovers Across Firms through Worker Mobility, American Economic Journal: Applied Economics 4 (April 2012): Tähtinen, M, Kulvik M, Ylä-Anttila P (2012) Business and intellectual capital development in financial riptide case studies of Finnish biotech and pharmaceutical companies dispersing into global value chains 3 Sopimuskausi Sopimus tulee voimaan arviolta ja päättyy arviolta Mikäli hankinnan ohjausryhmä päättää toteuttaa optio-osuuden, päättyy sopimus Sopimuksen päättyminen edellyttää, että ohjausryhmä on hyväksynyt palvelun tulokset. 4 Hankintamenettely Hankinta suoritetaan kansallisena hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Tekesillä on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. 5 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomakkeen (liite nro 3) mukaiset vaatimukset.

10 Tarjouspyyntö 10 (16) 6 Tarjottavien henkilöiden / tiimien vähimmäisvaatimukset Palvelun suorittajaksi Tekes hakee korkeintaan viiden henkilön suuruista ryhmää. Palvelun suorittamiseen tarjoaja nimeää yhden vastuuhenkilön ja hänellä tulee olla vähintään viiden henkilötyövuoden tutkimuskokemus case-analyysien tekemisestä ja yritysdynamiikasta (yritysjärjestelyt, aineettoman pääoman siirtyminen). Vastuuhenkilön työpanoksen on oltava vähintään 30 %:n case-analyysien tekemisessä. 7 Tarjouksen vertailukriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailukriteerit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: 7.1 Laatu Henkilöiden osaaminen Henkilöiden osaamisen painoarvo vertailussa 30 % Jokaisesta palveluun tarjottavasta henkilöstä tulee ilmoittaa liitteenä 2 olevan henkilön taulukon mukaiset tiedot. Vertailussa arvioidaan henkilöiden kokemuksen soveltuvuutta hankinnan kohteeseen nähden. Vertailtavat alakriteerit ovat: - Laaja-alainen (mm. fuusiot, konkurssit, yrityskaupat) yritysjärjestelyihin liittyvä tutkimus- ja tilastotyö. Vertailussa arvioidaan sekä kokemuksen monipuolisuutta että kestoa. Vastuuhenkilön osalta vertaillaan vähimmäisvaatimuksen (5 vuotta) ylittävä kokemus, muiden tiimin jäsenten osalta kaikki hankinnan kohteeseen liittyvä relevantti kokemus. - Monipuolinen menetelmällinen ja teoreettinen tuntemus aineettoman pääoman merkityksestä yritystoiminnassa. Tarjottua tiimiä arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon tiimin jäsenten tarjottu työpanos. Osaamisesta tiimille annetaan korkeammat pisteet, jos tiimin osaavimpien jäsenten työpanos on korkea. Kukin rivi (alakriteeri) on vertailussa samanarvoinen eli kullakin alakriteerillä on sama painoarvo.

11 Tarjouspyyntö 11 (16) Toteutussuunnitelma Toteutussuunnitelman painoarvo vertailussa 40 % Tarjouksessa tulee antaa selvitykselle toteutussuunnitelma. Sen tulee pohjautua tarjouspyynnön kohdassa 2 olevaan hankinnan kohteeseen ja siinä selvitykselle määritettyihin tavoitteisiin ja päätehtäviin. Suunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: - tutkimuksen viitekehys ja lähestymistavat sisältäen kuvauksen caseesimerkkien valintaa ja rakentamista tukevasta lähestymistavasta - käytettävät menetelmät, keinot ja työskentelytavat - aikataulutus, resursointi, kuvaus henkilöiden roolista selvityksen toteuttamisessa sekä erittely henkilöiden työmääristä. Vastuuhenkilö on nimettävä ja hänen työmääränsä case-analyysien tekemisessä tulee olla vähintään 30 %. - arvio matkakuluista, jotka korvataan kohdan 10 mukaisesti Palvelun toteutussuunnitelmaa vertaillaan seuraavilla alakriteereillä: - suunnitelman kattavuus (tilasto- ja case-analyysien laajuus ja monipuolisuus) sekä viitekehyksen ja lähestymistapojen soveltuvuus hankinnan tavoitteisiin (tarjouspyynnön kohta 2.2). - menetelmien, keinojen ja materiaalien käyttö (mm. tilastoaineistot) suhteessa hankinnan tavoitteisiin (tarjouspyynnön kohta 2.2). - työnjaon tehokkuus (työpaketit, aikataulutus, tutkimusryhmän koostumus ja ryhmän jäsenten kontribuutio hankinnassa) Laadun vertailussa käytetään seuraavia laskukaavoja ja pisteytystapaa: Alakriteerit pisteytetään asteikolla 0 5 (0=täysin puutteellinen vastaus 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä, 4=hyvä, 5=erinomainen). Alakriteerit ovat keskenään samanarvoisia, niiden saamat pisteet lasketaan yhteen, ja muunnetaan asteikolle käyttäen seuraavaa kaavaa: tarjouksen pisteet / parhaat pisteet * 100. Siten eniten yhteenlaskettuja pisteitä saanut tarjous saa 100 pistettä kyseisestä kriteeristä ja muut laskukaavan mukaisesti suhteessa vähemmän.

12 Tarjouspyyntö 12 (16) 7.2 Hinta Hinnan painoarvo vertailussa 30 % Tarjouksen hinta on annettava euroina, ilman arvonlisäveroa, seuraavasti: Tarjouksen hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 3 (hintataulu) mukaisesti ja siinä tulee erotella osien 1,2 ja 3 hinta. Hinta annetaan seuraavasti: Osa 1: Tarjoaja ilmoittaa kokonaishinnan osan 1 suorittamiseksi Osa 2: Tarjoaja ilmoittaa kokonaishinnan per Case-analyysi, vertailussa käytetään kertoimena analyysien määrää 20. Palvelu laskutetaan toteutuneiden caseanalyysien mukaisesti. Osa 3 (optio): Tarjoaja ilmoittaa kokonaishinnan/ vuosi. Hinta sisältää osan 1 mukaisen excel-taulukon ja 5 Case-analyysiä osan 2 mukaisesti. Palvelu laskutetaan toteutuneiden case-analyysien mukaisesti. Vertailuhinnan muodostaa osien 1-3 yhteissumma. Hankintaan liittyvien kulujen korvaamisesta ks. kohta 10. Hinnan vertailussa käytetään seuraavaa kaavaa: halvin hinta/tarjouksen hinta * Sopimusehdot Hankintaan sovellettavat sopimusehdot ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta. Lisäksi sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 2009 Palvelut. Sekä sopimusluonnoksen että JYSE 2009 Palvelut sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjoajan on hyväksyttävä sellaisenaan. Tarjoaja ei saa liittää tarjoukseensa omia sopimusehtojaan. Mikäli tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa ei päästä sopimukseen, jatketaan neuvotteluja toisella sijalla olevan kanssa. 9 Maksuehto 30 päivää netto, joka lasketaan laskun päiväyksestä.

13 Tarjouspyyntö 13 (16) Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 10 Hankintaan liittyvien kulujen korvaamisesta Tekes ei korvaa erikseen työn tekemiseen tarvittavia työvälineitä eikä tietoliikennetai puhelinkuluja. Nämä kulut tulee sisällyttää tarjoushintaan. Tekes korvaa toimittajalle kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimittaja ei kuitenkaan veloita matkakuluja matkoista, jotka ovat enintään 30 kilometriä toimittajan toimipisteestä. Toimittaja ei veloita alle 30 km pituisen matkan matka-aikaa ja yli 30 km pituisen matkan matka-ajasta toimittaja veloittaa puolet. Arvio matkakuluista tulee sisällyttää toteutussuunnitelmaan ja kulut korvataan tositteiden mukaisesti. Korvattavista matkoista sovitaan aina erikseen Tekesin yhteyshenkilön kanssa. Tekes ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kuluja. 11 Alihankinnat ja tarjoaminen ryhmittymänä Tarjoajan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa Toimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä (laki julkisista hankinnoista 61 ). Jos tarjouksen antajana on ryhmittymä, on tarjouksesta käytävä ilmi selkeästi, mistä tarjouksen osasta kukin ryhmittymän jäsen vastaa. 12 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 13 Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 120 päivää tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien.

14 Tarjouspyyntö 14 (16) 14 Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Julkisuuslain 11 2 momentin 6 kohdan nojalla tarjousvertailussa käytetyt tiedot ovat asianosaisjulkisia ja tarjoaja hyväksyy tämän tarjouksen antaessaan. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, vertailuhinta ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintapäätös on tehty. Tarjousasiakirjat ovat kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Salassa pidettäviä tietoja määrittäessään tarjoajan tulee ottaa huomioon julkisuuslaissa tarkoitetut salassa pidettäviä tietoja koskevat säännökset ja velvoitteet. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 15 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tullaan hylkäämään. 16 Tarjouksen tekeminen ja liitteet Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä. Kaiken tarjousaineiston tulee olla tarjouksen mukana, esim. www-sivuilla oleviin tietoihin ei voi viitata. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi, y-tunnus, postiosoite sekä tarjouksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarjoajan tulee huolehtia, että tarjous sisältää seuraavat liitetiedostot: 1) Toteuttamissuunnitelma 2) Hintataulukko 3) Henkilöiden taulukot 4) Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 5) Selvitys liikesalaisuuksista

15 Tarjouspyyntö 15 (16) 17 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymykset Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoitteessa: Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. 18 Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään klo Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys) Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: - Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus:. - Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 5 Mt. - Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip) - Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti.pdf- ja.tif-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös.rtf tiedostoina sekä Wordin.doc ja.docx -tiedostoina, Excelin.xls- ja.xlsx tiedostoina sekä Powerpointin.ppt- ja.pptx -tiedostoina. - Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous liitteineen saapuu perille ajoissa. Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tekesin sähköpostijärjestelmä lähettää vastaanotetuista viesteistä kuittauksen. - Sähköpostitse lähetettäessä tarjouksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun tarjouksen sisältävä viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa.

16 Tarjouspyyntö 16 (16) - Jos tarjous lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä. Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) Helsinki 19 Allekirjoitukset Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Hannu Kemppainen johtaja, ohjaus ja verkostot Liitteet 1. hintataulukko 2. henkilön taulukko 3. vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 4. selvitys liikesalaisuuksista 5. sopimusluonnos 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut): Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille Pienhankinnan tarjouspyyntö 1 Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille 1 Hankintayksikkö Innovaatiorahoituskeskus Tekes (jäljempänä Tekes). Tekesin

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Värjäysautomaatti 1(6) Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot