Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER /25/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 Tarjouspyyntö 2 (13) Sisällysluettelo 1 HANKINTAYKSIKKÖ HANKINNAN KOHDE HANKINTAMENETTELY TARJOAJAN KELPOISUUS PALVELUNTARJOAJAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOUKSEN VERTAILUKRITEERIT SOPIMUSKAUSI SOPIMUSEHDOT MAKSUEHTO HANKINTAAN LIITTYVIEN KULUJEN KORVAAMISESTA ALIHANKINNAT JA TARJOAMINEN RYHMITTYMÄNÄ OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLO TARJOUSTIETOJEN JA TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS TARJOUKSEN TEKEMINEN JA LIITTEET TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN ALLEKIRJOITUS LIITTEET... 13

3 Tarjouspyyntö 3 (13) Viite: Kansallinen hankintailmoitus julkaistu HILMA-tietokannassa. Tarjouspyyntö on myös julkaistu osoitteessa 1 Hankintayksikkö Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (jäljempänä Tekes) tehtävänä on rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistää yritysten kehittymistä. Vuoden 2014 alusta Tekes aloittaa pääomasijoitustoiminnan, jota varten perustetaan valtion kokonaan omistama ja Tekesin omistajaohjauksessa toimiva osakeyhtiö (jäljempänä Osakeyhtiö). Osakeyhtiötä pääomitetaan vuosittain 20 milj. eurolla ja se tulee tekemään sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin. Rahastot tekevät itsenäisesti päätökset sijoituksista kohdeyrityksiin. Osakeyhtiössä tulee olemaan töissä 2 5 työntekijää. Yrityksen budjetoidut liiketoiminnan kulut ovat enintään euroa vuodessa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut sekä ostettavat asiantuntipalvelut ja muut liiketoiminnan kulut; taseen merkittävimmät erät ovat pitkäaikaiset sijoitukset ja oma pääoma. Toiminnan aloitus vaatii Osakeyhtiötä koskevan erillislain ja 2014 talousarvion hyväksynnän Eduskunnassa. Lisätietoja Tekesistä löytyy Internet-osoitteesta. Valtioneuvoston esitys osakeyhtiötä koskevasta laista perusteluineen on saatavilla eduskunnan Internet-osoitteesta: 2 Hankinnan kohde 2.1Tausta ja tavoite Hankinnan tarkoituksena on järjestää Osakeyhtiölle toimivat, sen toimintaa tukevat, taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut. Osakeyhtiö perustetaan vuoden 2013 loppupuolella, ja sen ensimmäinen tilikausi loppuu Taloushallintopalveluiden suunniteltu aloitus on joulukuussa 2013, tarkoituksena on että yrityksen varsinainen toiminta alkaa ja työntekijät aloittavat tammikuussa Sopimus taloushallintopalveluista tehdään perustettavan Osakeyhtiön kanssa.

4 Tarjouspyyntö 4 (13) 2.2 Hankinnan sisältö / hankinnan kuvaus Hankittava taloushallintakokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Kirjanpito i. Kirjanpidon laadinta hyvän kirjanpitotavan mukaisesti sekä tarvittavat tarkistukset ja täsmäytykset kuukausittain. Kirjanpidon tulee olla reaaliaikaisesti seurattava ii. Tulojen ja menojen jaksottaminen kirjanpitoon olennaisuusperiaatteen mukaisesti iii. Kirjanpitojärjestelmässä on mahdollista seurata projekteja tai kustannuspaikkoja tai vastaavia tilikausien yli ja syöttää kuukausi- ja vuositason ennuste- tai budjettitietoja iv. Tilikartan sekä kustannuspaikkojen, projektien tai vastaavien ylläpito v. Tilinpäätöksen laadinta suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä vi. Kirjanpitoaineiston tallennus tilikauden päätyttyä CD/DVD levylle 2. Palkanlaskenta ja maksu i. Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksaminen työntekijöiden pankkitileille kuukausittain ja hallituksen jäsenille neljännesvuosittain ii. Palkka- ja palkkiolaskelmien toimittaminen joko sähköisesti tai postitse työntekijöille iii. Kuukausittaisten ennakonpidätys- ja sotutilitysten laadinta iv. Vuosi-ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja eläkelaitokselle v. Tarvittavat todistukset ja hakemukset erikseen sovittaessa vi. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. tai viimeinen päivä vii. Palkanmaksun raportointi sähköisessä järjestelmässä 3. Ostolaskujen vastaanotto, hyväksyntäkierrätys ja maksu i. Laskujen vastaanotto ja käsittely sähköisesti ii. Muiden kuin verkkolaskujen käsittely iii. Tilaaja asiatarkistaa ja hyväksyy laskut maksuun taloushallinnon tietojärjestelmässä iv. Laskujen maksu eräpäivinä

5 Tarjouspyyntö 5 (13) v. Ostolaskujen kirjanpitotiliöinnit 4. Sijoitusten kirjanpitotiliöinnit ja maksut i. Sijoitusten maksu ja kirjaus taloushallinnon tietojärjestelmää käyttäen. Maksun tulee olla perillä enintään viidessä pankkipäivästä järjestelmässä tapahtuneesta hyväksynnästä. Hyväksyntä käsitellään kuten ostolaskut ii. iii. Sijoituksen kirjaaminen kirjanpitoon tilaajan ohjeiden mukaan Palvelun tuottajalla on velvollisuus selvittää tilaajan kanssa pankkitilin kohdistamattomat suoritukset, näitä voi olla sijoitusten pääomanpalautukset kohderahastolta. Tilaaja huolehtii pankkitilin likviditeetistä 5. Matka- ja kululaskujen hallinta ja maksu i. Matka- ja kululaskujen käsittely, tarkistus ja tiliöinti sekä maksaminen sähköisesti hyväksynnän jälkeen ii. Työntekijät syöttävät matka- ja kululaskut suoraan järjestelmään skannatuin tosittein tai vastaava menettely 6. Myyntilaskutus i. Laskujen laadinta ja lähetys postitse, verkkolaskulla tai sähköpostilla ii. Saatavien valvonta sähköisessä järjestelmässä ja maksuhuomautusten lähetys sovittaessa iii. Myyntilaskujen kirjanpitotiliöinnit 7. Raportointi i. Tuloslaskelma ja taseen raportointi reaaliaikaisesti taloushallinnon tietojärjestelmästä, kirjanpidon jaksotukset olennaissuuperiaatteen mukaisesti kuukausittain sovittuna päivänä ii. iii. ALV ja veroilmoitukset sekä verotilin tarkistus Raporttien tarkastelu sähköisessä järjestelmässä porautumismahdollisuudella tositteeseen

6 Tarjouspyyntö 6 (13) 8. Taloushallinnon tietojärjestelmä Palveluntarjoaja tarjoaa Internet-selaimella käytettävää ohjelmistoa, joka on Osakeyhtiön ja valittujen Tekesin toimihenkilöiden käytettävissä. Ohjelmiston tulee tukea mahdollisimman hyvin hankittavaa palvelukokonaisuutta. Ohjelmistoon tulee voida määrittää eri käyttöoikeustasoja. Ohjelmistoon tulee olla mahdollista syöttää suoraan tai esim. Excel tiedostoja tai vastaavia käyttäen kuukausitasoista budjettia. Ohjelmiston kautta tulee voida lähettää ja vastaanottaa konekielisiä pankkiaineistoja. Järjestelmää tulee voida käyttää suomen kielellä. 9. Palvelun käynnistäminen Palveluntarjoaja valmistelee taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöä varten, mm. tallentaa Osakeyhtiön perustiedot, perustaa käyttäjät järjestelmään ja avaa palvelun kannalta tarvittavat palvelut tai yhteydet, näitä ovat mm. pankkiyhteydet ja verkkolasku- ja skannauspalvelut. Palveluntarjoaja kouluttaa Osakeyhtiön ja tarvittavan Tekesin henkilökunnan järjestelmän käyttöön. Koulutuksen kesto on neljä tuntia ja siihen osallistuu kuusi henkilöä. Koulutuksen kesto ja osallistujien määrä on Tekesin arvio, jonka perusteella tarjous tulee antaa. Palveluntarjoajan tulee kuvata tarjouksessa prosessi palvelun käynnistämisestä.

7 Tarjouspyyntö 7 (13) 2.3. Kirjanpitoaineiston määrä Osakeyhtiössä Kirjanpitoaineistoa muodostuu arviolta seuraavasti: Henkilöstö Palkkalaskelmia Hallituksen jäsenien palkkiot Ostolaskuja Myyntilaskuja Matka- ja kululaskuja Muita tositteita Pankkitilejä Kustannuspaikkoja tai projekteja Järjestelmän käyttäjiä 2 henkilöä vuoden 2014 aikana. Kuukausipalkkalaisia 2 kpl/kk 5 henkilöä 4 krt vuodessa. Kuukausi- ja kokouspalkkio 20 kpl/kk, arviona että 50 prosenttia on verkkolaskuja 1 kpl/kk 10 kpl/kk, maksetaan viikoittain 10 kpl/kk 1 kpl useita, jokaiselle kohderahastolle oma, uusia 3 7 kpl vuodessa, ylitilikautinen seuranta tase- ja tuloslaskelman tileille 6 kpl 3 Hankintamenettely Hankinta suoritetaan kansallisena hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Tekesillä on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. 4 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomakkeen (liite nro 2) mukaiset vaatimukset.

8 Tarjouspyyntö 8 (13) 5 Palveluntarjoajan vähimmäisvaatimukset Tekes hakee enintään kolmen hengen tiimiä ja heille varahenkilöitä (yhteensä enintään kuusi henkilöä). Tarjouksessa on nimettävä yksi osakeyhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä tekevä päävastuullinen henkilö. Hänellä on oltava KLT-tutkinto. Palveluntarjoajalla on oltava jatkuvuussuunnitelma toimintaa haittaavien vaikutusten varalle sekä laadunvarmistusjärjestelmä. Palveluntarjoajalla on oltava vastuuvakuutus kirjanpidon ja verotuksen virheitä varten. Jatkuvuussuunnitelma ja laadunvarmistusjärjestelmä kuvataan lyhyesti (yhteensä enintään kaksi A4-sivua). Palvelu tulee tarjota suomeksi. 6 Tarjouksen vertailukriteerit Tarjouksista valitaan hinnaltaan edullisin; hinnan painoarvo vertailussa on 100 prosenttia Tarjouksen hinta on annettava euroina, ilman arvonlisäveroa, seuraavasti: 1. Palvelun käynnistämishinta 2. Palvelun kokonaishinta, pl. palvelun käynnistämishinta, tilikaudelle Vertailuhinta saadaan laskemalla yhteen palvelun käynnistämishinta ja palvelunkokonaishinta. Hinnan vertailussa käytetään seuraavaa kaavaa: halvin hinta/tarjouksen hinta x 100. Hinnoittelun perusteet tulee määrittää liitteessä (1). 7 Sopimuskausi Palvelun tulee olla käytössä yhtiön perustamisesta, aikaisintaan alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi neljän kuukauden irtisanomisajalla. 8 Sopimusehdot Hankintaan sovellettavat sopimusehdot ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta. Toissijaisena sovelletaan JYSE 2009 Palvelut ehtoja. Tarjoaja voi tarjouksessaan tarjota myös omia sopimusehtojaan täydentävinä ehtoina. Ne on mahdollista ottaa sopimukseen siltä osin, kun ne eivät ole ristiriidassa Tekesin omien, sopimusluonnoksesta ilmenevien, tai JYSE 2007 Palvelut ehtojen kanssa.

9 Tarjouspyyntö 9 (13) Palvelun laskutus perustuu toteutuneen volyymin mukaisesti siten että laskutuksen hinnoitteluna käytetään tarjouspyynnön mukaista hinnoittelutaulukkoa, liite (1). Palvelun kokonaishinta ei saa ylittää tarjouksessa annettua hintaa, jos kirjanpitotapahtumien määrä on yhtä suuri tai alittaa tarjouspyynnön kohdassa 2.3 ilmoitetut määrät. Muiden palveluiden osalta hinnoittelun tulee perustua palveluntarjoajan yleiseen hinnoitteluun. Mikäli tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa ei päästä sopimukseen, jatketaan neuvotteluja toisella sijalla olevan kanssa. 9 Maksuehto Laskutuksen perustuu toimittajan yleiseen hinnastoon 30 päivää netto, joka lasketaan laskun päiväyksestä. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä ja niiden tulee sisältyä tarjottaviin hintoihin. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 10 Hankintaan liittyvien kulujen korvaamisesta Tekes ei korvaa työn tekemiseen tarvittavia työvälineitä, eikä tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kuluja. Tekes tai perustettava osakeyhtiö korvaa ainoastaan sen pyynnöstä tapahtuvan matkustamisen pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 11 Alihankinnat ja tarjoaminen ryhmittymänä Tarjoajan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa

10 Tarjouspyyntö 10 (13) Toimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä (laki julkisista hankinnoista 61 ). Jos tarjouksen antajana on ryhmittymä, on tarjouksesta käytävä ilmi selkeästi, mistä tarjouksen osasta kukin ryhmittymän jäsen vastaa. 12 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 13 Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 120 päivää jäljempänä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien. 14 Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Julkisuuslain 11 2 momentin 6 kohdan nojalla tarjousvertailussa käytetyt tiedot ovat asianosaisjulkisia ja tarjoaja hyväksyy tämän tarjouksen antaessaan. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, vertailuhinta ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintapäätös on tehty. Tarjousasiakirjat ovat kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Salassa pidettäviä tietoja määrittäessään tarjoajan tulee ottaa huomioon julkisuuslaissa tarkoitetut salassa pidettäviä tietoja koskevat säännökset ja velvoitteet. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 15 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tullaan hylkäämään.

11 Tarjouspyyntö 11 (13) 16 Tarjouksen tekeminen ja liitteet Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä. Kaiken tarjousaineiston tulee olla tarjouksen mukana, esim. www-sivuilla oleviin tietoihin ei voi viitata. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi, y-tunnus, postiosoite sekä tarjouksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarjoajan tulee huolehtia, että tarjous sisältää seuraavat liitetiedostot: 1) Prosessikuvaus palvelun käynnistämisestä (enintään yksi A4-sivu) 2) Kuvaus tarjottavan tietojärjestelmän keskeisistä ominaisuuksista (enintään kaksi A4-sivua) 3) Jatkuvuus- ja laadunvarmistussuunnitelma (enintään kaksi A4-sivua) 4) CV:t tarjottavista henkilöistä 5) Hintataulukko 6) Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 7) Selvitys liikesalaisuuksista 17 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymykset. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoitteessa: Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. 18 Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään klo Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys) Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: - Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus:. - Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 5 Mt. - Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip)

12 Tarjouspyyntö 12 (13) - Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti.pdf- ja.tif-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös.rtf tiedostoina sekä Wordin.doc ja.docx -tiedostoina, Excelin.xls- ja.xlsx tiedostoina sekä Powerpointin.ppt- ja.pptx -tiedostoina. - Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous liitteineen saapuu perille ajoissa. Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tekesin sähköpostijärjestelmä lähettää vastaanotetuista viesteistä kuittauksen. - Sähköpostitse lähetettäessä tarjouksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun tarjouksen sisältävä viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa. - Jos tarjous lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä. Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) Helsinki 19 Allekirjoitus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Jukka Häyrynen johtaja

13 Tarjouspyyntö 13 (13) Liitteet 1. hintataulukko 2. vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 3. selvitys liikesalaisuuksista 4. sopimusluonnos 5. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut): Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot