Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, Helsinki Innovationsfinansierinsverket Tekes Kyllikkiporten 2 PB 69, Helsingfors Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 Tarjouspyyntö 2 (12) Sisällysluettelo 1 HANKINTAYKSIKKÖ HANKINNAN KOHDE TAUSTA JA TAVOITE HANKINNAN SISÄLTÖ SELVITYKSEN OHJAUS JA TULOSTEN RAPORTOINTI HINTA SOPIMUSKAUSI HANKINTAMENETTELY TARJOAJAN KELPOISUUS TARJOTTAVAN TIIMIN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOUKSEN VERTAILUKRITEERIT LAATU... 7 HENKILÖIDEN OSAAMINEN... 7 ALUSTAVA TOTEUTUSSUUNNITELMA SOPIMUSEHDOT MAKSUEHTO HANKINTAAN LIITTYVIEN KULUJEN KORVAAMISESTA ALIHANKINNAT JA TARJOAMINEN RYHMITTYMÄNÄ OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLO TARJOUSTIETOJEN JA TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS TARJOUKSEN TEKEMINEN JA LIITTEET TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET... 12

3 Tarjouspyyntö 3 (12) Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa. Tarjouspyyntö on myös julkaistu osoitteessa 1 Hankintayksikkö Innovaatiorahoituskeskus Tekes (jäljempänä Tekes). Tekesin tehtävänä on rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistää yritysten kehittymistä. Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Asiakkainamme on vuosittain noin yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissämme on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voimme käynnistää runsaat tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. Alueverkostossa ELY-keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa. Tekesin tehtävissä Suomessa ja ulkomailla työskentelee noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa. Lisätietoja Tekesistä löytyy Internet-osoitteesta 2 Hankinnan kohde 2.1 Tausta ja tavoite Hankinnan taustaa Elinkeinoelämän rakennemuutos on vähentänyt talouden dynamiikkaa Suomessa. Tämä näkyy talouskasvun hidastumisena ja työpaikkojen vähenemisenä. Ilman tutkimus- ja kehitysinvestointeja ja uudistumista elinkeinoelämän vienti, tuotanto ja työpaikat vähenevät edelleen. Siksi tarvitaan uudistumista tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikajänteellä. Tuottavuuskasvu synnyttää myös edellytykset kannattaville investoinneille. Tämä kehitys luo uutta liikevaihtoa, vientituloja ja työpaikkoja. Suomen taloustilanne on jo muuttanut elinkeinoelämämme rakenteita. Perinteisten vientialojen vaikeuksien takia startup-yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä ja uusien innovaatioiden lähteitä. Aloittavien ja kasvuyritysten rahoitusmahdollisuudet ovat merkittävästi parantuneet. Palvelualoille ja teollisuuteen on muodostumassa uusia kasvualoja kuten cleantech, informaatioteknologian sovellukset palveluissa ja teollinen internet. Globaalissa työnjaossa ja tuotannossa Suomen kannattaa erikoistua arvoketjun eniten lisäarvoa tuottaviin osiin, kuten tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, markkinointiin ja brändiin.

4 Tarjouspyyntö 4 (12) Tuloksia Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin toiminnan yhtenä päämääränä on vaikuttaa elinkeinoelämän pitkän aikavälin uudistumiseen ja rakennemuutokseen. Elinkeinoelämän uudistumisen tavoitteena on, että tutkimuksen ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan avulla yritysten tuottavuus kasvaa. Tällöin yritykset voivat entistä paremmin kehittää laadukkaita ja menestyviä tuotteita sekä kotimaahan että globaaleille markkinoille. Työn tuottavuutta voidaan parantaa ratkaisuilla, jotka helpottavat työn organisointia ja tuovat nykyistä järkevämpiä ja selkeämpiä toimintatapoja työelämään. Viime vuosina Tekesin rahoituksena vaikuttavuutta uusiutumiseen ja tuottavuuteen on tutkittu monin tavoin: Koski, et al. (2013) tarkasteli tuottavuuskasvua toimialoilla Suomessa siten mikä on tuottavuuskasvu jatkavissa yrityksissä ja luova tuho, joka määriteltiin miten paljon syntyy uusia yrityksiä ja mikä on poistuvien yritysten määrä vuosina Rouvinen Pajarinen (2012) vertaili Tekesin rahoitusta saaneita yrityksiä samantyyppisiin ja -kokoisiin yrityksiin, jotka eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta. Viljamaa et al. (2013) selvitti Tekesin toiminnan vaikutuksia tuottavuuskehitykseen yrityksissä luvulla. Nämä tutkimukset ovat ansiokkaita ja menetelmiltään tuottavuustutkimuksen kansainvälistä kärkeä. Tulosten mukaan strategisesti merkittävät Tekesin hankkeet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vaikuttaisivat olevan vaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä. Lisäksi erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta (NIY) saaneiden yritysten raportoimat positiiviset tulokset ja tuottavuuskehitys antavat viitteitä siitä, että yritysten tarkka valinta sekä niiden kokonaisvaltainen tukeminen tutkimus- ja kehitysprojektien rinnalla tuottaa hedelmällisiä tuloksia (Viljamaa et al. (2013)). Julkisen innovaatiorahoituksen vaikuttavuus ja mittaamisen haasteet Kuitenkin edellä mainitut tutkimukset eivät huomioi keskeisimpiä Tekesin toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä. Siksi koko aineistolla mitattuna tuottavuusvaikutuksia ei saada näkyviin. Samalla hukataan mahdollisuus vaikuttaa innovaatiojärjestelmän kannalta kaikista kriittisimpiin tekijöihin tulevaisuudessa. Tärkein tekijä on, että analyysit eivät huomioi julkisen innovaatiorahoituksen ulkoisvaikutuksia. Yksi julkisen innovaatiorahoituksen tärkeimmistä keskustelunaiheista on valinta alustoista, joita yritykset voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Tämä perustuu näkemykseen, että yritykset eivät innovoi tarpeeksi yhteiskunnan näkökulmasta. Siksi julkisella innovaatiorahoituksella voidaan tehdä investointeja, joihin yksityinen sektori ei ryhdy. Pitkällä aikavälillä nämä alustat tuottavat ulkoisvaikutuksia, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Lisäksi innovaatiotoiminnassa tuottavuuden hajonta on suurta, joten tämä vaikeuttaa tilastollisten tulosten tulkintaa. Julkisen riskirahoittajan roolina on eritoten lisätä tuottojen hajontaa, koska tavoitteena on rahoittaa yrityksiä joiden potentiaaliset globaalit toimintamahdollisuudet ja skaalaedut ovat suuret. Mittaamiseen liittyy myös muita haasteita (ks. luku 2.2. kohta 2) Hankinnan tavoite

5 Tarjouspyyntö 5 (12) Hankinnan tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän pitkän aikavälin rakennemuutoksen mittausta ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden vaihtoehtoja uudistamisen vauhdittamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tilastoanalyysejä Tekesin asiakkaiden tuottavuuskehityksestä ja tarkastella uusia metodologioita ja niiden tuottamia tuloksia. Hankinnan tutkimuskysymys siis on, - miten Tekesin yritysasiakkaiden tuottavuuskehitystä tulisi mitata, ja - miten Tekesin toiminta vaikuttaa uudistumiseen ja rakennemuutoksen vauhdittamisen jatkossa? Kehittää pitkän aikavälin rakennemuutoksen mittauskehikko innovaatiotoiminnan ja Tekesin vaikuttavuuden näkökulmasta. Määritellä julkisen t&k- ja innovaatiorahoituksen vaikuttavuuden mittausmenetelmiä tuottavuuteen ja elinkeinoelämän uudistumiseen. Tässä kohdassa huomioidaan julkisen innovaatiorahoituksen erityisluonne ja regressioanalyysin rajoitteet (mm. luova tuho, ulkoisvaikutukset, tuki-intensiteetti, heterogeenisuus, tuottavuuden hajonta). Kehittää ja testata ekonometrisillä menetelmillä hankinnassa kehitettyjä mittareita. Hankinta liittyy Tekesin päämäärien toteutumisen seurantaan. Tulokset hyödynnetään Tekesin tulosten ja vaikuttavuuden seurannassa, ja raportoinnissa TEM:lle. 2.2 Hankinnan sisältö Tutkimus koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: 1. Metodologia pitkän aikavälin uudistumiseen ja rakennemuutokseen i. Kausaalimalli ja mittauskehikko pitkän aikavälin rakennemuutokseen vaikuttavista panos- ja tuotostekijöistä. ii. Innovaatiotoiminnan ja Tekesin toiminnan vaikutusmekanismit pitkän aikavälin rakennemuutoksen ja uusiutumisen näkökulmasta. 2. Julkisten interventioiden vaikutusten uudet mittausmenetelmät i. Mittausmenetelmät: tuki-intensiteetti, heterogeenisuus, tuottavuuden hajonta, aikaviiveet, valikoituvuus, yritysten entry ja exit otoksesta ii. Tekesin vaikuttavuuden tulokset: ulkoisvaikutukset, uusien markkinoiden avaukset, markkinapuute, luova tuho. 3. Tulkinta julkisen t&k&i-rahoituksen tilastollisen tutkimuksen hyödyistä ja pullonkauloista sekä näkemys julkisen innovaatiotoiminnan vaikutuksista pitkän aikavälin rakennemuutokseen tulevaisuudessa.

6 Tarjouspyyntö 6 (12) 2.3 Selvityksen ohjaus ja tulosten raportointi Selvityksen tilaa ja sen toteutusta ohjaa Tekesin Innovaatiorahoituksen strateginen tuki - yksikkö. Selvityksen tueksi asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu Tekesin Ohjaus- ja verkostot-yksiköstä. Palveluntuottaja sitoutuu raportoimaan työn edistymisestä ja tuloksista seuraavasti: Raportointi säännöllisesti ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän kokouksia on 4-5 kpl ja ne vaativat vähintään hankkeen päävastuullisen läsnäoloa. Hankinnan tuloksena syntyy: Loppuraportti (Word), yhteenveto (Powerpoint-esitys) lopputuloksista, tutkimusmenetelmistä ja estimointituloksista. Tutkimustulokset laaditaan Suomen kielellä. 3 Hinta Kilpailutus toteutetaan kiinteähintaisena, eli ns. ranskalaisena urakkana. Työn hinta on ilman arvonlisäveroa, sisältäen kaikki selvityksen toteuttamiseen tarvittavat kulut. 4 Sopimuskausi Sopimus tulee voimaan arviolta ja päättyy vastaavasti arviolta Hankintamenettely Hankinta suoritetaan kansallisena hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Tekesillä on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Mikäli Tekes ei voi tehdä sopimusta tarjouskilpailun voittaneen palveluntarjoajan/toimittajan kanssa, voi se tehdä sopimuksen tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen kanssa.

7 Tarjouspyyntö 7 (12) 6 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomakkeen (liite nro 3) mukaiset vaatimukset. 7 Tarjottavan tiimin vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on nimettävä palveluun tiimi, jossa on 2-5 henkilöä ja joista 1 nimetään päävastuulliseksi. Jokaisesta palveluun tarjottavasta henkilöstä tulee ilmoittaa liitteenä 1 oleva taulukko. Kaikilla tarjottavilla henkilöllä on oltava sujuva kirjallinen ja suullinen englannin ja suomen kielen taito. Päävastuullisen henkilön vähimmäisvaatimukset. - Päävastuullisella henkilöllä on oltava yhteensä vähintään viiden vuoden tutkimuskokemus suomalaisesta innovaatioympäristöstä ja innovaatiopolitiikasta sekä talouden ja yritysten uusiutumisen tutkimuksesta. - Päävastuullisen henkilön työmäärän on oltava vähintään 30 % tarjotusta kokonaismäärästä. Muiden tarjottavien henkilöiden vähimmäisvaatimukset: - vähintään yhdellä henkilöllä on oltava yhteenlaskettuna vähintään kolme vuotta tutkimuskokemusta julkisen innovaatiorahoituksen instrumenttien ja innovaatiopolitiikan vaikuttavuuden tutkimuksesta. - vähintään yhdellä henkilöllä on oltava yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta tutkimuskokemusta liittyen talouden rakennemuutokseen ja yritysten uusiutumiseen sekä tuottavuuteen. 8 Tarjouksen vertailukriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailukriteerit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: 8.1 Laatu Henkilöiden osaaminen Henkilöiden osaamisen painoarvo vertailussa on 60 %.

8 Tarjouspyyntö 8 (12) Jokaisesta palveluun tarjottavasta henkilöstä tulee ilmoittaa liitteenä 2 oleva taulukko. Vertailussa arvioidaan henkilöiden kokemuksen monipuolisuutta ja soveltuvuutta hankinnan kohteeseen nähden. Tiimiä arvioidaan kokonaisuutena. Vertailussa huomioidaan ainoastaan liitteeseen 2 merkityt tiedot. Tämän kriteerin vertailussa arvioidaan: kokemus ja tutkimusosaaminen innovaatiotoiminnan ja julkisen innovaatiorahoituksen vaikuttavuudesta Suomen elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja uusiutumiseen kokemus ja tutkimusosaaminen tuottavuuden mittaamisesta Kumpikin rivi (alakriteeri) on vertailussa samanarvoinen eli niillä on keskenään sama painoarvo. Alustava toteutussuunnitelma Alustavan toteutussuunnitelman painoarvo vertailussa on 40 %. Toteutussuunnitelman laajuus on max.10 sivua A4 ja sen tulee noudattaa kohdan 2.2 rakennetta. Toteutussuunnitelman arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä: Työnjaon tehokkuus (työpaketit, aikataulutus, työnjako ja tiimin jäsenten kontribuutio hankinnassa) Toteutussuunnitelmassa kuvattujen aineistojen ja menetelmien uutuusarvo huomioon ottaen niiden soveltuvuus hankinnan tavoitteisiin Alakriteereillä on keskenään sama painoarvo. Laadun vertailu Laadun vertailussa käytetään seuraavia laskukaavoja ja pisteytystapaa: Alakriteerit pisteytetään asteikolla 0 5 (0=täysin puutteellinen vastaus 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä, 4=hyvä, 5=erinomainen). Jos alakriteerit ovat keskenään samanarvoisia, niiden saamat pisteet lasketaan yhteen, ja muunnetaan asteikolle käyttäen seuraavaa kaavaa: tarjouksen pisteet / parhaat pisteet * 100. Siten eniten yhteenlaskettuja pisteitä saanut tarjous saa 100 pistettä kyseisestä kriteeristä ja muut laskukaavan mukaisesti suhteessa vähemmän.

9 Tarjouspyyntö 9 (12) 9 Sopimusehdot Hankintaan sovellettavat sopimusehdot ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta. Lisäksi sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 2014 Palvelut. Sekä sopimusluonnoksen että JYSE 2014 Palvelut sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjoajan on hyväksyttävä sellaisenaan. Tarjoaja ei saa liittää tarjoukseensa omia sopimusehtojaan. Mikäli tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa ei päästä sopimukseen, jatketaan neuvotteluja toisella sijalla olevan kanssa. 10 Maksuehto 30 päivää netto, mikä lasketaan laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 11 Hankintaan liittyvien kulujen korvaamisesta Tekes ei korvaa työn tekemiseen tarvittavia työvälineitä, eikä tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kuluja. 12 Alihankinnat ja tarjoaminen ryhmittymänä Tarjoajan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa Toimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä (laki julkisista hankinnoista 61 ). Jos tarjouksen antajana on ryhmittymä, on tarjouksesta käytävä ilmi selkeästi, mistä tarjouksen osasta kukin ryhmittymän jäsen vastaa. 13 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

10 Tarjouspyyntö 10 (12) 14 Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 120 päivää edellä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien. 15 Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Julkisuuslain 11 2 momentin 6 kohdan nojalla tarjousvertailussa käytetyt tiedot ovat asianosaisjulkisia ja tarjoaja hyväksyy tämän tarjouksen antaessaan. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, vertailuhinta ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintapäätös on tehty. Tarjousasiakirjat ovat kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Salassa pidettäviä tietoja määrittäessään tarjoajan tulee ottaa huomioon julkisuuslaissa tarkoitetut salassa pidettäviä tietoja koskevat säännökset ja velvoitteet. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 16 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tullaan hylkäämään. 17 Tarjouksen tekeminen ja liitteet Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä. Kaiken tarjousaineiston tulee olla tarjouksen mukana, esim. www-sivuilla oleviin tietoihin ei voi viitata. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi, y-tunnus, postiosoite sekä tarjouksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarjoajan tulee huolehtia, että tarjous sisältää seuraavat liitetiedostot: 1. Alustava toteutussuunnitelma

11 Tarjouspyyntö 11 (12) 2. Henkilön taulukot 1 ja 2 kaikista työn toteuttamiseen osallistuvista henkilöistä 3. Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 4. Selvitys liikesalaisuuksista 18 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymykset tuottavuus 68/12/2014 Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoitteessa: Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. 19 Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään klo Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys) Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus:. Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 5 Mt. Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip) Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti.pdf- ja.tif-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös.rtf tiedostoina sekä Wordin.doc ja.docx - tiedostoina, Excelin.xls- ja.xlsx tiedostoina sekä Powerpointin.ppt- ja.pptx - tiedostoina. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous liitteineen saapuu perille ajoissa. Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tekesin sähköpostijärjestelmä lähettää vastaanotetuista viesteistä kuittauksen. Sähköpostitse lähetettäessä tarjouksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun tarjouksen sisältävä viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa. Jos tarjous lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä.

12 Tarjouspyyntö 12 (12) Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostitse, osoitteeseen tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) Helsinki 20 Allekirjoitukset Innovaatiorahoituskeskus Tekes Eero Silvennoinen kehitysjohtaja Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liitteet 1. henkilön taulukko (vähimmäisvaatimukset) 2. henkilön taulukko (osaamisen vertailu) 3. vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 4. selvitys liikesalaisuuksista 5. sopimusluonnos 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut): Julkis/JYSE_2014_palvelut.pdf

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ... 0 IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA... 0 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot