Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011"

Transkriptio

1

2 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Pohjanmaan ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2011 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jouko Nieminen Kehittämispäällikkö Varsinais-Suomen ELY-keskus Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Tiivistelmä Katsauksessa tarkastellaan ELY-keskusalueiden ja niiden seutukuntien talouden ja työllisyyden nykytilaa ja lähiaikojen kehitysnäkymiä. Arvioinnin tuottajia ovat olleet ELY-keskukset ja muut alueelliset asiantuntijat. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Tämän katsauksen arviot kuvastavat tilannetta kuluvan vuoden helmikuun puolessa välissä. Talouden ja työllisyyden näkymät ovat lähes koko maassa odottavan myönteiset. Toteutunut kehitys on vastannut pitkälle edellisen katsauksen arvioita eli talous on kasvussa ja työttömyys laskusuunnassa. Kasvuodotukset ovat kuitenkin vielä maltilliset, mikä näkyy mm. teollisuuden investointien vähäisyytenä. Positiivisimmat odotukset ovat Pohjois-Karjalassa, jossa taantumasta toipuminen on nopeaa. Meriteollisuuden vaikea tilanne näkyy parhaillaan Turun seudulla ja heikentää odotuksia myös Rauman ja Porin seutukunnissa. Tämän hetken tilanteen arvioidaan olevan vuoden takaiseen parempi 59 seutukunnassa ja ennallaan neljässä seutukunnassa. Turun ja Varkauden tilanteet ovat nyt heikommat kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen ennakoidaan paranevan 53 seutukunnassa ja vuoden sisällä 59 seutukunnassa. Heikkenevää kehitystä ei ennakoida missään seutukunnassa, vaikkakin uhkakuvia on matkapuhelinteollisuudessa. Nokian suunnitelmien täsmentymistä odotetaan varsinkin Oulun, Tampereen, Salon ja Helsingin seutukunnissa. Erityisen ripeää kehityksen ennakoidaan olevan lähiaikoina Joensuun, Pielisen-Karjalan ja Pohjois-Satakunnan seutukunnissa. Vuoden kuluessa vahvaa kehitystä on myös Kemi-Tornion, Raahen, Vaasan, Kuopion, Keuruun ja Jämsän seuduilla. Kaivosteollisuuden kasvu heijastelee myönteisesti monilla Itä- ja Pohjois-Suomen seuduilla. Positiivisia alueellisia vaikutuksia on kauppakeskusinvestoinneilla Kuopion, Kouvolan ja Porin seuduilla. Matkailun merkitys on kasvussa monissa Itä- ja Pohjois-Suomen seutukunnissa. Vaikka työttömyysaste onkin laskusuunnassa, monilla alueilla työttömyysjaksojen pitkittyminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu ovat huolestuttavia. Työvoiman saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä ongelma lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalaa. Eläköitymisen ja työvoiman kysynnän piristymisen myötä työvoiman saatavuuskin heikkenee. TEM:n yhteyshenkilönä: Konserniohjausyksikkö / Toimialapalvelu Esa Tikkanen, puh ELY-keskusten yhteyshenkilö: Jouko Nieminen, ; jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, puh Asiasanat Seutukuntien kehitysnäkymät, aluetalous,aluekehitys, elinkeinoelämä,työllisyys ISSN Kokonaissivumäärä 219 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta - Kustantaja

5 Publikationsseriens namn och kod Besöksadress Postadress Regionala ekonomiska utsikter Alexandersgatan HELSINGFORS PB STATSRÅDET Telefon Telefax (09) /2011 Författare Jouko Nieminen Utvecklingschef Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Publiceringstid Uppdragsgivare Arbets- och näringsministeriet Organets tillsättningsdatum Titel Regionala ekonomiska utsikter våren 2011 Referat I I översikten granskas nuläget för ekonomin och sysselsättningen samt utvecklingsutsikterna för de närmaste tiderna inom närings-, trafik- och miljöcentralernas områden och deras ekonomiska regioner. Bedömningen har gjorts av närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra regionala experter. Översikten sammanställs två gånger per år. Be-dömningarna I denna översikt reflekterar situationen i mitten av februari i år. Utsikterna för ekonomin och sysselsättningen är avvaktande positiva i nästan hela landet. Den utveckling som skett har i hög grad motsvarat bedömningarna i föregående översikt, dvs. ekonomin växer och arbetslösheten avtar. Till-växtförväntningarna är dock fortsättningsvis måttliga, vilket bl.a. märks av de begränsade industriinvesteringarna. Mest positiva är förväntningarna i Norra Karelen, där återhämtningen från recessionen är snabb. Det svåra läget inom marinindustrin märks för närvarande i Åboregionen och det försvagar förväntningarna även i Raumo och Björ-neborgs ekonomiska regioner. Nuläget bedöms vara bättre än ett år tillbaka i 59 ekonomiska regioner och som förut i fyra ekonomiska regioner. Läget i Åbo och Varkaus är nu svagare än för ett år sedan. En förbättring i näringslivsläget väntas inom följande halvår i 53 ekonomiska regioner och inom ett år i 59 ekonomiska regioner. En svagare utveckling väntas inte i nå-gon ekonomisk region, även om det finns hotbilder i mobiltelefonindustrin. En precisering av Nokias planer väntas i synnerhet i Uleåborgs, Tammerfors, Salo och Helsingfors ekonomiska regioner. En speciellt snabb utvecklings väntas under den närmaste tiden i Joensuu, Pielinen-Karelens och Norra Satakunta ekonomiska regioner. Under året kommer utvecklingen att vara stark även i regionerna Kemi-Torneå, Brahestad, Vasa, Kuopio, Keuruu och Jämsä. Gruvindustrins tillväxt återspeglas positivt i många regioner i östra och norra Finland. Investeringar i affärscentrum har positiva regionala effekter i Kuopio, Kouvola och Björneborgs regioner. Turismens betydelse ökar i många eko-nomiska regioner i östra och norra Finland. Även om arbetslöshetsgraden är nedåtgående, är utdragna arbetslöshetsperioder och en ökad strukturell arbets-löshet oroväckande i många regioner. Tillgången på arbetskraft är inte för närvarande något större problem, för-utom inom social- och hälsovården. På grund av pensioneringar och en livigare efterfrågan på arbetskraft kommer även tillgången på arbetskraft att försvagas. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten/Branschtjänst/Esa Tikkanen, tfn Kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen: Jouko Nieminen, e-post: jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, tfn Nyckelord Utvecklingsutsikterna för de ekonomiska regionerna, regional ekonomi, regionutveckling, näringsliv, sysselsättning ISSN Sidoantal 219 Utgivare Arbets- och näringsministeriet Språk Finska ISBN Pris - Förläggare

6 Sisällysluettelo Saatteeksi...6 Yhteenveto...8 Pohjanmaan ELY-keskus...13 Vaasan seutukunta Kokkolan seutukunta Kyrönmaan seutukunta Pietarsaaren seutukunta Suupohjan rannikkoseudun seutukunta Kaustisen seutukunta Liite 1: Keskeisiä tilastotietoja, koko maa, ELY-keskukset ja seutukunnat ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 5

7 Saatteeksi Alueelliset talousnäkymät -katsaus on kaksi kertaa vuodessa päivitettävä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten ja muiden keskeisten aluekehittäjien näkemykset alueiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämän katsauksen tiedot tuotettiin tammi-helmikuussa Alueelliset arviot ja analyysit on toteutettu ELY-keskusten johdolla. ELY-keskukset hyödynsivät arvioissaan useiden eri aluekehittäjien näkemyksiä ja arvioita. Monissa ELY-keskuksissa toteutettiin osana katsauksen laatimisprosessia aluetoimijoiden yhteinen paneeli, jossa osallistujat yhdessä pohtivat ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilaa, tulevaisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä. Alueiden arvioinnissa on kolme ajankohtaa: 1) Arvio nykytilasta vuoden takaiseen tilanteeseen 2) Tilanne 6 kk:n kuluttua nykytilaan 3) Tilanne vuoden kuluttua nykytilaan Arviointikohteita ovat elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitys, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus. Arviointiasteikko on viisiportainen, jossa vaihtoehdot ovat: ++ Paljon parempi, + Parempi, 0 Ennallaan/nykytasolla, Heikompi, Paljon heikompi Aluekohtaisia tulevaisuuden kehitysarvioita tulkittaessa on syytä huomioida, että alueen kehitysnäkymiä verrataan suhteessa alueen nykytilaan ja aiempaan kehitykseen. ELYkeskusaluetta tai seutukuntaa verrataan siis itseensä eikä toisiin alueisiin tai esim. koko maan keskimääräiseen kehitykseen. ELY-keskusten vastuutahot katsauksen laatimisessa ovat olleet: Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Häme Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa projektipäällikkö Sasu Pajala työmarkkina-analyytikko Juha Pusila, erikoissuunnittelija Petri Pihlavisto ylijohtaja Marja Karvonen, tutkija Merja Mannelin tutkimuspäällikkö Juhani Turtiainen erikoissuunnittelija Markku Paananen erikoistutkija Niilo Melolinna kehittämispäällikkö Marja Aro strategiapäällikkö Juha Kaipiainen strategiapäällikkö Pekka Myllynen kehitysjohtaja Eija Heinonen erikoistutkija Timo Takala tutkija Jorma Höykinpuro, projektipäällikkö Olli Peltola kehittämispäällikkö Juha Levy 6 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

8 Kainuu Lappi strategiapäällikkö Juha Puranen strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, tutkija Tuula Uusipaavalniemi Katsauksen koostamisesta on vastannut kehittämispäällikkö Jouko Nieminen Varsinais- Suomen ELY-keskuksesta. Turussa Jouko Nieminen ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 7

9 Yhteenveto Talouden ja työllisyyden näkymät ovat lähes koko maassa varsin myönteiset. Yleisesti ilmapiiriä kuvataan odottavan positiiviseksi. Myönteistä kokonaiskuvaa varjostavat uutiset matkapuhelinteollisuudesta sekä meriteollisuudesta. Positiivisimmat odotukset ovat Pohjois- Karjalassa, jossa taantumasta toipuminen on nopeaa. Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät Tämän hetken tilanteen arvioidaan olevan vuoden takaiseen parempi 59 seutukunnassa ja ennallaan neljässä seutukunnassa. Turun ja Varkauden tilanne on nyt heikompi kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen ennakoidaan paranevan 53 seutukunnassa ja vuoden sisällä 59 seutukunnassa. Heikkenevää kehitystä ei ole odotettavissa missään seutukunnassa. Tilanteet saattavat muuttua nopeasti ja esimerkiksi Nokian suunnitelmien täsmentymistä odotetaan varsinkin Oulun, Tampereen, Salon ja Helsingin seutukunnissa. Meriteollisuuden vaikea tilanne heijastelee ennen muuta Turun, Rauman ja Porin seutukuntiin. Erityisen ripeää kehityksen ennakoidaan olevan lähiaikoina Joensuun, Pielisen-Karjalan ja Pohjois-Satakunnan seutukunnissa. Vuoden kuluessa on vahvaa kehitystä myös Kemi- Tornion, Raahen, Vaasan, Kuopion, Keuruun ja Jämsän seuduilla. Kaivosteollisuuden kasvu heijastelee myönteisiin arvioihin monilla Itä- ja Pohjois-Suomen seuduilla. Merkittäviä kauppakeskusinvestointeja toteutetaan Kuopion, Kouvolan ja Porin seuduilla. Matkailuun investoidaan useissa Itä-Suomen seutukunnissa. Useissa seutukunnissa on pitkälle vietyjä investointisuunnitelmia niin tuuli- kuin bioenergian osalta. Työttömyyden määrä ja rakenne Työttömyys on laskenut koko maassa. Turun seutukunnassa työttömyyden lasku on ollut muuta maata hitaampaa. Vaikka työttömyysaste onkin laskusuunnassa, monilla alueilla työttömyysjaksojen pitkittyminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu ovat huolestuttavia. Puolen vuoden sisällä työttömyyden helpottumista odotetaan 50 seutukunnassa ja vuoden kuluessa 52 seutukunnassa. Työttömyys nousee kesällä kausiluonteisesti mm. Tunturi- Lapissa ja muissa matkailuun tukeutuvissa seutukunnissa. 8 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

10 Osaavan työvoiman saatavuus Työvoiman saatavuus ei tällä hetkellä ole merkittävä ongelma. Eläköitymisen ja työvoiman kysynnän piristymisen myötä työvoiman saatavuuskin heikkenee ja puolen vuoden kuluttua saatavuuden ennakoidaan vaikeutuneen 13 seutukunnassa ja vuoden kuluttua 40 seutukunnassa. Sosiaali- ja terveydenhoitoala pysyy edelleen työvoiman saatavuuden kannalta vaikeana alana. Pohjanmaa Pohjanmaan alueella talouselämän kehitys on ollut myönteistä, erityisesti viimeisten kuukausien aikana. Se on luonut toiveikkaita odotuksia. Alueen elinkeinoelämä ei käynyt läheskään niin syvässä taantumassa kuin koko maassa. Suhteellinen paraneminen aikaisempaan vuoteen lähti voimakkaammin liikkeelle kesän 2010 aikana ja jälkeen. Teollisuudessa tilanne on kehittynyt vähitellen suotuisammaksi, vaikkakin on suunnitelmia työpaikkojen ja toimintojen siirtämisestä lähemmäksi asiakkaita ja halvemman tuotannon maihin. Energiaklusterin toimialoilla Pohjanmaalla on toiveikkaat näkymät. Kone- ja metalliteollisuudessa uudet tilaukset ovat kasvussa. Myös metallien jalostuksessa tuotanto on kasvussa. Veneenvalmistuksen tilanne on kohentunut. Kaskisissa on edelleen vaikea tilanne. Uutta yritystoimintaa ei saada helposti käyntiin lakkautetun Metsä-Botnian tilalle. Työttömyyden ennakoidaan vähenevän reippaasti. Nuorten työttömyyden arvioidaan laskevan kevään aikana, mutta rakennetyöttömyys jatkuu vielä vaikeana.. ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 9

11 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Elinkeinoelämä odotukset syksylle 2011 Nykytasolla (15) Parempi (49) Paljon parempi (4) Torniolaakso Rovaniemi Itä-Lappi Kemi-Tornio Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako 10 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

12 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Työttömyys odotukset syksylle 2011 Heikompi (2) Nykytasolla (16) Parempi (48) Paljon parempi (2) Torniolaakso Kemi-Tornio Rovaniemi Itä-Lappi Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 11

13 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Työvoiman saatavuus odotukset syksylle 2011 Heikompi (13) Nykytasolla (49) Parempi (6) Torniolaakso Rovaniemi Itä-Lappi Kemi-Tornio Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako 12 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

14 Pohjanmaan ELY-keskus Jakobstads/Pietarsaaren sk 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta 0 Työttömyyden määrä ja rakenne + Osaavan työvoiman saatavuus 0 Vaasan seutukunta 6 kk Luoto Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne + Pietarsaari Osaavan työvoiman saatavuus - Jakobstadsregionen Korsnäs Maalahti Mustasaari Vaasa Vaasan sk Oravainen Vöyri- Maksamaa Vähäkyrö Isokyrö Kyrönmaan sk Laihia Uusikaarlepyy Kokkolan seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne 0 Osaavan työvoiman saatavuus 0 Pedersören kunta Kannus Kokkolan sk Kruunupyy Kokkola Kaustinen Veteli Toholampi Lestijärvi Kaustisen sk Halsua Perho Kaustisen seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne 0 Osaavan työvoiman saatavuus 0 Närpiö Sydösterbotten Kyrönmaan seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne + Osaavan työvoiman saatavuus - Kaskinen Kristiinankaupunki Sydösterbotten/ Suupohjan rannikkoseutu 6 kk linkeinoelämä ja yritystoiminta 0 Työttömyyden määrä ja rakenne + Osaavan työvoiman saatavuus 0 Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella asui vuoden 2010 lopussa asukasta. Vuoden aikana väkiluku kasvoi henkilöllä. Vuonna 2009 Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli henkilöä. Joulukuun 2010 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,2 %, ja työttömiä työnhakijoita oli Pohjanmaan ELY-keskus Tilanne nyt vuoden takaiseen Tilanne 6 kk kuluttua nykyhetkeen Tilanne 12 kk kuluttua nykyhetkeen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 13

15 Yleinen tunnelma alueella Pohjanmaan alueella talouselämän kehitys on ollut myönteistä, erityisesti viimeisten kuukausien aikana. Se on luonut toiveikkaita odotuksia. Verotulokehitys on ollut joissakin kunnissa hyvää. Toisaalta monet kunnat ovat joutuneet turvautumaan velanottoon. Maahanmuutto ja luonnollinen väestönlisäys (syntyneet kuolleet) ovat lisänneet väestön määrää v yli 1000 henkilöllä. Erityisesti väestö on kasvanut Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa. Sen sijaan väestö on vähentynyt Suupohjan rannikkoseudun ja Kaustisen seutukunnissa. EK:n suhdannebarometrissa teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat Pohjanmaalla koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Palvelujen osalta yritysten suhdannetilanne on noussut normaalitasolleen. Marraskuussa Pohjanmaan kauppakamarin Business Panel-kyselyssä 49 % kaikista yrityksistä kertoi tilauskannan kasvaneen viimeisen 3 kuukauden aikana. Teollisuudessa tilauskannan kasvu oli 56 %. Yleinen tunnelma etenkin teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä oli optimistinen. Kuluttajien talousluottamus tulevaisuuteen on koko maassa parempi kuin aikaisempi. Luottamusindikaattori on muita alueita korkeampi Keski-Pohjanmaalla, missä uskotaan erityisesti tuleviin säästömahdollisuuksiin. Pohjanmaalla luottamus on koko maan tasolla. Molemmissa maakunnissa on vahva usko suotuisaan työllisyyskehitykseen. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät Alueen elinkeinoelämä ei käynyt läheskään niin syvässä taantumassa kuin koko maassa. Suhteellinen paraneminen aikaisempaan vuoteen lähti voimakkaammin liikkeelle kesän 2010 aikana ja jälkeen. Teollisuudessa tilanne on kehittynyt vähitellen suotuisammaksi, vaikkakin on suunnitelmia työpaikkojen ja toimintojen siirtämisestä lähemmäksi asiakkaita ja halvemman tuotannon maihin. Esimerkiksi Wärtsilän Vaasan tehtaat ja Componenta Pietarsaaren tehdas ovat siirtämässä osaa tuotannostaan Aasiaan ja Turkkiin. Pietarsaaressa teollisuus onkin kokenut voimakkaita rakennemuutoksia viimeisten vuosien aikana. Teollisuudessa energiaklusterin toimialoilla Pohjanmaalla on toiveikkaat näkymät. Alueen suuret yritykset pääsivät hyvään tulokseen viime vuonna ja uusia tilauksia on tullut. Tuulivoimapuistoja on suunnitteilla. Kone- ja metalliteollisuudessa uudet tilaukset ovat kasvussa. Myös metallien jalostuksessa tuotanto on kasvussa. 14 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

16 Kulkuneuvojen valmistuksen toimialalla venepuoli alueella lähti ensimmäisenä taantumaan. Nyt tilanne on useilla veneenrakentajilla hyvä. Suurempien purjeveneiden osalta kysyntä on hitaampaa. Autonkorien rakentamisessa tilauskannat ovat kasvaneet. Maataloudessa tilanne on vakaa. Turkistarhauksen puolella tilanne näyttää hyvältä turkisten hinnat ovat hyvällä tasolla. Paperiteollisuudessa menee Pietarsaaren seudulla hyvin. Selluloosan hinta ja menekki ovat suotuisat. Suupohjan alueella tilanne Kaskisissa on edelleen vaikea. Uutta yritystoimintaa ei saada helposti käyntiin lakkautetun Metsä-Botnian tilalle. Alueella on useita erilaisia rakennuskohteita: junaratatyöt Keski-Pohjanmaalla ja radan sähköistystä Pohjanmaalla, tiekohteita, sataman laajennus ja asuntomessut Kokkolassa ja teollisuusrakentamista. Talotehtaiden tilanne on hyvällä mallilla ne eivät käyneet juurikaan taantumassa ja lähtivät nousuun ensimmäisinä. Kaupan alalla on vakaa tilanne. Isoilla kauppaketjuilla on suunnitelmia ja tonttivarauksia uusien liiketilojen rakentamiseksi. Konkurssien määrä vuoden 2010 tammikuusta marraskuuhun on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta 136:sta 127:ään. Sen sijaan vuoden konkursseissa on menetetty enemmän työpaikkoja: vuonna ja v Vuonna 2010 ELY-keskuksessa käsiteltiin 117 työnantajaan kohdistunutta palkkaturvahakemusta, mikä on kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkaturvaa saaneita työntekijöitä oli 306, mikä on 39 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyyden määrä ja rakenne Joulukuun tilanteessa kokonaistyöttömyys laski edellisestä vuodesta 19 %. Vuoden 2010 aikana työttömien määrä kehittyi edellistä vuotta parempaan suuntaan kesäkuun jälkeen. Loppuvuodesta työttömyyden väheneminen oli suhteellisesti suurempaa kuin koko maassa. Erityisen voimakasta työttömyyden väheneminen on ollut Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa. Koko vuonna työttömiä oli keskimäärin 8730 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien työttömyys on pääasiassa kehittynyt parempaan suuntaan, poikkeuksena Suupohjan rannikkoseudun Kaskinen, jonka työttömyyslukemat ovat loppuvuodesta olleet %:n tasolla. Muissa kunnissa työttömyys on jo alle 10 %:n tasolla. Ammattiryhmittäin työttömiä on eniten teollisen työn ammateissa kaikissa TE-toimistoissa. Niinpä työttömyys kohdistuukin enemmän miehiin, joiden osuus kaikista työttömistä oli v ,5 %. Suurin osuus teollisuuden toimialan työttömistä on Pietarsaaren TEtoimistossa eli 32 %. Muissa toimistoissa osuudet ovat yli 24 %. Seuraavaksi suurin ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 15

17 työttömien ryhmä on luokittelemattoman työn ammateissa. Siinä suurimmat osuudet on Vaasassa 16 % ja Kaustisella 14 %. Terveys- ja sosiaalialalla työttömyys on suhteellisesti pahinta Kokkolassa 12 % ja Kaustisella. Maa- ja metsätaloudessa korkeimmalle nousevat Suupohjan rannikkoseudun 12 % ja Kaustisen 9 %. Rakentamisessa työttömyys koettelee Kaustisen 9 % ja Suupohjan rannikkoseudun 9 % alueita. Nuoria työttömiä oli keskimäärin 1236 henkilöä. Se on lähes yhtä suuri (1233) kuin edellisenä vuonna. Nuorten työttömyyden arvioidaan laskevan kevään aikana, kun työvoiman kysynnän odotetaan lisääntyvän. Rakennetyöttömyys on kasvanut viime kuukausina ja jatkuu vielä vaikeana. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden kestänyt työttömyys) oli v lopussa Se oli 330 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä on yli 60-vuotiaita ja 55 % yli 55-vuotiaita eli yli 820 pitkäaikaistyöttömällä on vaikeuksia työllistyä jo ikänsä puolesta.. Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus Pohjanmaan ELY-keskus ennakoi työttömyyden vähenevän edelleen reippaasti. Työttömyyden arvioidaan laskevan noin henkilöllä koko vuonna eli noin 17 %, jolloin työttömien osuus työvoimasta olisi noin 6 %:n luokkaa. ETLA ennustaa vuodelle 2011 yli tuhannen henkilön lisäystä työvoiman kysynnässä. Uusia avoimia työpaikkoja oli viime vuonna Se on yli 3400 eli 18,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten kysyntää on ollut myyntiedustajista ja myyjistä, koneinsinööreistä, sosiaalialan hoitajista ja ohjaajista, siivoojista ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kokoojista. Pulaa hakijoista on seuraavissa ammateissa: lääkärit, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat, myyntiedustajat ja puhelinmyyjät, maanrakennuskoneiden kuljettajat, rakennusinsinöörit ja teknikot sekä siivoojat. Isompia rekrytointiongelmia ei tällä hetkellä ole syksyllä tilanne saattaa olla jo toisenlainen. 16 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

18 Vaasan seutukunta Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri Vaasan seutukunnassa asui vuoden 2010 lopussa asukasta. Vuoden aikana kasvua oli 725 henkilöä. Vuonna 2009 seutukunnassa oli yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli henkilöä. Joulukuun 2010 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,7 %, ja työttömiä työnhakijoita oli Vaasan seutukunta Tilanne nyt vuoden takaiseen Tilanne 6 kk kuluttua nykyhetkeen Tilanne 12 kk kuluttua nykyhetkeen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi Yleinen tunnelma alueella Tunnelma alueella on odottavan positiivinen. Yritysten tilauskanta on parantunut, joskin alakohtaisia eroja on. Rekrytoinnit ovat piristyneet selvästi. Myös kesätyöntekijöitä palkataan edelliskesää reippaammin. Edelleen on menossa jonkin verran YT-neuvotteluja lomautuksista ja irtisanomisista. Avoimia työpaikkoja on runsaasti. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät Energiaklusterin (n työpaikkaa ja 120 yritystä) tilauskanta on parantunut hienosti. Suurin käynnissä oleva investointi- ja rakennuskohde on West Energy Oy:n tilat Lintuvuoressa. Wärtsilän tilauskanta on notkahduksen jälkeen hyvässä kasvussa. Wärtsilällä on kuitenkin samanaikaisesti menossa tukitoimintojen uudelleen järjestely, mikä merkitsee työpaikkojen vähentämistä Vaasassa. ABB on syksyllä palkannut määräaikaisina takaisin aiemmin irtisanottuja henkilöitä ja muutenkin alkanut rekrytoida väkeä. Vaconin tilanne on myös hyvä. The Switch on palkannut lisää työntekijöitä. Yritys sai juuri tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Palkinto on tunnustus kannattavasta kasvusta kansainvälisillä markkinoilla. Vaasa Engineering-konsernissa irtisanottiin joulukuussa 20 työntekijää eikä määräaikaisten työsuhteita jatkettu. Alihankkijoiden ja palveluntuottajien tilanne on selvästi parantunut. Esimerkiksi Citecin työtilanne on palautunut viime vuoden notkahduksesta. Tuulivoimaloihin ja muun uuden energian tuotantoon ja energiansäästöön liittyvässä suunnitteluliiketoiminnassa on työpaikkaja uusien yritysten lisäyksiä. Vaskiluodon kaavoitus tuotantolaitoksen käynnistämistä varten etenee. Vaasa Parksin toimitilat Runsorissa on täynnä ja uusien tilojen rakentamista suunnitellaan. ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 17

19 Talotehtaiden tilanne on hyvä: ainoastaan Simons Elementillä on tulossa talvikaudelle lomautuksia, Oravais Hus on ilmoittanut palkkaavansa keväällä lisää väkeä. Rakentamisessa isot kohteet ovat radan sähköistystyöt, Sepänkylän ohitustie, Vaskiluodon sillan vahvistustyöt. Kuntasektorilla on useita peruskorjaus- ja laajennushankkeita. Asuntorakentaminen ja peruskorjaukset työllistävät tällä hetkellä hyvin. Venepuolella Botnia Marinilla on hyvä työtilanne, lomautukset ovat päättyneet. Vähittäiskaupassa tuli laman aikana vain pientä notkahdusta ja uutta työvoimaa ollaan rekrytoimassa lisää. Isoilla kauppaketjuilla on tontteja/tonttivarauksia investointipäätöksiä varten odottamassa. Risön alueen kaavoitus etenee, samoin kuin Mustasaaren puolelle valmisteilla olevan hevosurheilukeskuksen. ContactCenter toimiala työllistää n 600 työntekijää ja tilanne on tällä hetkellä vakaa. Uusia etabloitumisselvityksiä on tehty syksyllä, mutta päätöksiä ei ole tehty. Uusia yrityksiä on perustettu viime vuoden aikana Vaasaan seutukunnassa 360 yritystä Patentti ja rekisterihallituksen (PRH) tilastojen mukaan (sisältää kaikki rekisteröinnit). Lopettamisia on ollut vähäisessä määrin ja vain yksittäisiä konkursseja. Starttirahaa sai viime vuonna lähes 100 yritystoiminnan käynnistäjää. Työttömyyden määrä ja rakenne Työttömyys on laskusuunnassa, joissakin kunnissa käytiin loka-marraskuussa jo alle 3 %. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen nousussa johtuen tapahtuneiden irtisanomisten ajankohdasta vuonna Työvoiman rekrytointi kohdistuu nuorempiin ikäluokkiin, joissa tarjontaa on vielä riittänyt. Työttömien ikärakenne vaikeutuu; entistä suurempi osa on varttuneen ikäistä, viime vuoden lopussa työttömistä oli 33,5 % iältään yli 50 -vuotiaita. Nuorten työttömyys on helpottunut kohdennetuista toimenpiteistä ja työmarkkinoiden vedosta johtuen, mutta edelleen vastavalmistuneilla on vaikeuksia ensimmäisen työn saannissa. Alle 25 -vuotiaita oli työttömänä vuoden vaihteessa 433 (13,6 % työttömistä). Koska saneeraukset kohdistuivat paljolti miesvaltaisille teollisuusaloille, on miesten osuus työttömistä 60 %. Maahanmuuttajataustaisten työllistyminen vaikeutui notkahduksen aikana ja on nyt ruvennut helpottamaan. Maahanmuuttajien työttömyysaste oli toimistomme alueella 14,2 %. 18 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Hämeen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Etelä-Savon ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Keski-Suomen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 2/2011 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu julkaisusarjan nimi ja tunnus käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2014 KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS: BIO-, DIGI- & OSAAMISTALOUS? KYBERTURVALLISUUDESTA UUDENLAISTA LIIKETOIMINTAA JYVÄSSEUDULLE? MATKAILUSTA UUSIA TYÖPAIKKOJA JÄMSÄN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Huonekalujen valmistus

Näkemyksestä menestystä. Huonekalujen valmistus Näkemyksestä menestystä Huonekalujen valmistus Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot