Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011"

Transkriptio

1

2 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Etelä-Savon ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2011 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jouko Nieminen Kehittämispäällikkö Varsinais-Suomen ELY-keskus Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Tiivistelmä Katsauksessa tarkastellaan ELY-keskusalueiden ja niiden seutukuntien talouden ja työllisyyden nykytilaa ja lähiaikojen kehitysnäkymiä. Arvioinnin tuottajia ovat olleet ELY-keskukset ja muut alueelliset asiantuntijat. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Tämän katsauksen arviot kuvastavat tilannetta kuluvan vuoden helmikuun puolessa välissä. Talouden ja työllisyyden näkymät ovat lähes koko maassa odottavan myönteiset. Toteutunut kehitys on vastannut pitkälle edellisen katsauksen arvioita eli talous on kasvussa ja työttömyys laskusuunnassa. Kasvuodotukset ovat kuitenkin vielä maltilliset, mikä näkyy mm. teollisuuden investointien vähäisyytenä. Positiivisimmat odotukset ovat Pohjois-Karjalassa, jossa taantumasta toipuminen on nopeaa. Meriteollisuuden vaikea tilanne näkyy parhaillaan Turun seudulla ja heikentää odotuksia myös Rauman ja Porin seutukunnissa. Tämän hetken tilanteen arvioidaan olevan vuoden takaiseen verrattuna parempi 59 seutukunnassa ja ennallaan neljässä seutukunnassa. Turun ja Varkauden tilanteet ovat nyt heikommat kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen ennakoidaan paranevan 53 seutukunnassa ja vuoden sisällä 59 seutukunnassa. Heikkenevää kehitystä ei ennakoida missään seutukunnassa, vaikkakin uhkakuvia on matkapuhelinteollisuudessa. Nokian suunnitelmien täsmentymistä odotetaan varsinkin Oulun, Tampereen, Salon ja Helsingin seutukunnissa. Erityisen ripeää kehityksen ennakoidaan olevan lähiaikoina Joensuun, Pielisen-Karjalan ja Pohjois-Satakunnan seutukunnissa. Vuoden kuluessa vahvaa kehitystä on myös Kemi-Tornion, Raahen, Vaasan, Kuopion, Keuruun ja Jämsän seuduilla. Kaivosteollisuuden kasvu heijastelee myönteisesti monilla Itä- ja Pohjois-Suomen seuduilla. Positiivisia alueellisia vaikutuksia on kauppakeskusinvestoinneilla Kuopion, Kouvolan ja Porin seuduilla. Matkailun merkitys on kasvussa monissa Itä- ja Pohjois-Suomen seutukunnissa. Vaikka työttömyysaste onkin laskusuunnassa, monilla alueilla työttömyysjaksojen pitkittyminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu ovat huolestuttavia. Työvoiman saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä ongelma lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalaa. Eläköitymisen ja työvoiman kysynnän piristymisen myötä työvoiman saatavuuskin heikkenee. TEM:n yhteyshenkilönä: Konserniohjausyksikkö / Toimialapalvelu Esa Tikkanen, puh ELY-keskusten yhteyshenkilö: Jouko Nieminen, ; jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, puh Asiasanat Seutukuntien kehitysnäkymät, aluetalous,aluekehitys, elinkeinoelämä,työllisyys ISSN Kokonaissivumäärä 219 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta - Kustantaja

5 Publikationsseriens namn och kod Besöksadress Postadress Regionala ekonomiska utsikter Alexandersgatan HELSINGFORS PB STATSRÅDET Telefon Telefax (09) /2011 Författare Jouko Nieminen Utvecklingschef Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Publiceringstid Uppdragsgivare Arbets- och näringsministeriet Organets tillsättningsdatum Titel Regionala ekonomiska utsikter våren 2011 Referat I I översikten granskas nuläget för ekonomin och sysselsättningen samt utvecklingsutsikterna för de närmaste tiderna inom närings-, trafik- och miljöcentralernas områden och deras ekonomiska regioner. Bedömningen har gjorts av närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra regionala experter. Översikten sammanställs två gånger per år. Be-dömningarna I denna översikt reflekterar situationen i mitten av februari i år. Utsikterna för ekonomin och sysselsättningen är avvaktande positiva i nästan hela landet. Den utveckling som skett har i hög grad motsvarat bedömningarna i föregående översikt, dvs. ekonomin växer och arbetslösheten avtar. Till-växtförväntningarna är dock fortsättningsvis måttliga, vilket bl.a. märks av de begränsade industriinvesteringarna. Mest positiva är förväntningarna i Norra Karelen, där återhämtningen från recessionen är snabb. Det svåra läget inom marinindustrin märks för närvarande i Åboregionen och det försvagar förväntningarna även i Raumo och Björ-neborgs ekonomiska regioner. Nuläget bedöms vara bättre än ett år tillbaka i 59 ekonomiska regioner och som förut i fyra ekonomiska regioner. Läget i Åbo och Varkaus är nu svagare än för ett år sedan. En förbättring i näringslivsläget väntas inom följande halvår i 53 ekonomiska regioner och inom ett år i 59 ekonomiska regioner. En svagare utveckling väntas inte i nå-gon ekonomisk region, även om det finns hotbilder i mobiltelefonindustrin. En precisering av Nokias planer väntas i synnerhet i Uleåborgs, Tammerfors, Salo och Helsingfors ekonomiska regioner. En speciellt snabb utvecklings väntas under den närmaste tiden i Joensuu, Pielinen-Karelens och Norra Satakunta ekonomiska regioner. Under året kommer utvecklingen att vara stark även i regionerna Kemi-Torneå, Brahestad, Vasa, Kuopio, Keuruu och Jämsä. Gruvindustrins tillväxt återspeglas positivt i många regioner i östra och norra Finland. Investeringar i affärscentrum har positiva regionala effekter i Kuopio, Kouvola och Björneborgs regioner. Turismens betydelse ökar i många eko-nomiska regioner i östra och norra Finland. Även om arbetslöshetsgraden är nedåtgående, är utdragna arbetslöshetsperioder och en ökad strukturell arbets-löshet oroväckande i många regioner. Tillgången på arbetskraft är inte för närvarande något större problem, för-utom inom social- och hälsovården. På grund av pensioneringar och en livigare efterfrågan på arbetskraft kommer även tillgången på arbetskraft att försvagas. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten/Branschtjänst/Esa Tikkanen, tfn Kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen: Jouko Nieminen, e-post: jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, tfn Nyckelord Utvecklingsutsikterna för de ekonomiska regionerna, regional ekonomi, regionutveckling, näringsliv, sysselsättning ISSN Sidoantal 219 Utgivare Arbets- och näringsministeriet Språk Finska ISBN Pris - Förläggare

6 Sisällysluettelo Saatteeksi...6 Yhteenveto...8 Etelä-Savon ELY-keskus...13 Mikkelin seutukunta Pieksämäen seutukunta Savonlinnan seutukunta Liite 1: Keskeisiä tilastotietoja, koko maa, ELY-keskukset ja seutukunnat ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 5

7 Saatteeksi Alueelliset talousnäkymät -katsaus on kaksi kertaa vuodessa päivitettävä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten ja muiden keskeisten aluekehittäjien näkemykset alueiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämän katsauksen tiedot tuotettiin tammi-helmikuussa Alueelliset arviot ja analyysit on toteutettu ELY-keskusten johdolla. ELY-keskukset hyödynsivät arvioissaan useiden eri aluekehittäjien näkemyksiä ja arvioita. Monissa ELY-keskuksissa toteutettiin osana katsauksen laatimisprosessia aluetoimijoiden yhteinen paneeli, jossa osallistujat yhdessä pohtivat ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilaa, tulevaisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä. Alueiden arvioinnissa on kolme ajankohtaa: 1) Arvio nykytilasta verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen 2) Tilanne 6 kk:n kuluttua verrattuna nykytilaan 3) Tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykytilaan Arviointikohteita ovat elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitys, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus. Arviointiasteikko on viisiportainen, jossa vaihtoehdot ovat: ++ Paljon parempi, + Parempi, 0 Ennallaan/nykytasolla, Heikompi, Paljon heikompi Aluekohtaisia tulevaisuuden kehitysarvioita tulkittaessa on syytä huomioida, että alueen kehitysnäkymiä verrataan suhteessa alueen nykytilaan ja aiempaan kehitykseen. ELYkeskusaluetta tai seutukuntaa verrataan siis itseensä eikä toisiin alueisiin tai esim. koko maan keskimääräiseen kehitykseen. ELY-keskusten vastuutahot katsauksen laatimisessa ovat olleet: Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Häme Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa projektipäällikkö Sasu Pajala työmarkkina-analyytikko Juha Pusila, erikoissuunnittelija Petri Pihlavisto ylijohtaja Marja Karvonen, tutkija Merja Mannelin tutkimuspäällikkö Juhani Turtiainen erikoissuunnittelija Markku Paananen erikoistutkija Niilo Melolinna kehittämispäällikkö Marja Aro strategiapäällikkö Juha Kaipiainen strategiapäällikkö Pekka Myllynen kehitysjohtaja Eija Heinonen erikoistutkija Timo Takala tutkija Jorma Höykinpuro, projektipäällikkö Olli Peltola kehittämispäällikkö Juha Levy 6 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

8 Kainuu Lappi strategiapäällikkö Juha Puranen strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, tutkija Tuula Uusipaavalniemi Katsauksen koostamisesta on vastannut kehittämispäällikkö Jouko Nieminen Varsinais- Suomen ELY-keskuksesta. Turussa Jouko Nieminen ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 7

9 Yhteenveto Talouden ja työllisyyden näkymät ovat lähes koko maassa varsin myönteiset. Yleisesti ilmapiiriä kuvataan odottavan positiiviseksi. Myönteistä kokonaiskuvaa varjostavat uutiset matkapuhelinteollisuudesta sekä meriteollisuudesta. Positiivisimmat odotukset ovat Pohjois- Karjalassa, jossa taantumasta toipuminen on nopeaa. Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät Tämän hetken tilanteen arvioidaan olevan vuoden takaiseen verrattuna parempi 59 seutukunnassa ja ennallaan neljässä seutukunnassa. Turun ja Varkauden tilanne on nyt heikompi kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen ennakoidaan paranevan 53 seutukunnassa ja vuoden sisällä 59 seutukunnassa. Heikkenevää kehitystä ei ole odotettavissa missään seutukunnassa. Tilanteet saattavat muuttua nopeasti ja esimerkiksi Nokian suunnitelmien täsmentymistä odotetaan varsinkin Oulun, Tampereen, Salon ja Helsingin seutukunnissa. Meriteollisuuden vaikea tilanne heijastelee ennen muuta Turun, Rauman ja Porin seutukuntiin. Erityisen ripeää kehityksen ennakoidaan olevan lähiaikoina Joensuun, Pielisen-Karjalan ja Pohjois-Satakunnan seutukunnissa. Vuoden kuluessa on vahvaa kehitystä myös Kemi- Tornion, Raahen, Vaasan, Kuopion, Keuruun ja Jämsän seuduilla. Kaivosteollisuuden kasvu heijastelee myönteisiin arvioihin monilla Itä- ja Pohjois-Suomen seuduilla. Merkittäviä kauppakeskusinvestointeja toteutetaan Kuopion, Kouvolan ja Porin seuduilla. Matkailuun investoidaan useissa Itä-Suomen seutukunnissa. Useissa seutukunnissa on pitkälle vietyjä investointisuunnitelmia niin tuuli- kuin bioenergian osalta. Työttömyyden määrä ja rakenne Työttömyys on laskenut koko maassa. Turun seutukunnassa työttömyyden lasku on ollut muuta maata hitaampaa. Vaikka työttömyysaste onkin laskusuunnassa, monilla alueilla työttömyysjaksojen pitkittyminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu ovat huolestuttavia. Puolen vuoden sisällä työttömyyden helpottumista odotetaan 50 seutukunnassa ja vuoden kuluessa 52 seutukunnassa. Työttömyys nousee kesällä kausiluonteisesti mm. Tunturi- Lapissa ja muissa matkailuun tukeutuvissa seutukunnissa. 8 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

10 Osaavan työvoiman saatavuus Työvoiman saatavuus ei tällä hetkellä ole merkittävä ongelma. Eläköitymisen ja työvoiman kysynnän piristymisen myötä työvoiman saatavuuskin heikkenee ja puolen vuoden kuluttua saatavuuden ennakoidaan vaikeutuneen 13 seutukunnassa ja vuoden kuluttua 40 seutukunnassa. Sosiaali- ja terveydenhoitoala pysyy edelleen työvoiman saatavuuden kannalta vaikeana alana. Etelä-Savo Elinkeinoelämän vire alueella on piristynyt. Taantuman jälkeen on nousu kuitenkin ollut vielä maltillista. Uhkana on edelleen varovaisuus investointien käynnistämisessä ja suunniteltujen investointien lykkääminen, mikä voi viivyttää kasvun reippaampaa liikkeelle lähtöä. Rakennusalan tilanne ja näkymät ovat hyvät, Myös metalli- ja teknologiateollisuuden tilanne on hieman kohentunut. Muovi- ja komposiittialojen näkymät ovat myös kirkastuneet, mutta graafisessa teollisuudessa rakenteellinen muutos jatkuu. Matkailussa tilanne on hyvä. Erityisesti Savonlinnan seudulla on meneillään suuria investointeja. Elintarviketeollisuudessa tilanne on vakaa, ja odotuksia on varsinkin luomutuotantoon. Kaupan alan kasvu on Etelä-Savossa ollut keskimääräistä nopeampaa. Kuluvana vuonna erityisesti Mikkelin alueen kaupan neliöt tulevat lisääntymään uusien kauppakeskusten rakentamisen myötä. Mekaanisen puunjalostusteollisuuden tilanne on epävarmempi. Puukaupan odotetaan vilkastuvan. Vuoden 2010 työttömyysaste oli hieman vuoden 2009 työttömyysastetta korkeampi, koska työvoiman määrä laski eikä työttömien määräkään alentunut odotetusti. Taantuma on heikentänyt työllisyyttä erityisesti Savonlinnan seudulla, jossa myös nuorisotyöttömyys on vaikea. Vaikka työttömyyden ennakoidaan laskevan, niin työllisten määrän ennakoidaan jäävän selvästi alle 2000-luvun alkuvuosien. ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 9

11 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Elinkeinoelämä odotukset syksylle 2011 Nykytasolla (15) Parempi (49) Paljon parempi (4) Torniolaakso Rovaniemi Itä-Lappi Kemi-Tornio Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako 10 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

12 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Työttömyys odotukset syksylle 2011 Heikompi (2) Nykytasolla (16) Parempi (48) Paljon parempi (2) Torniolaakso Kemi-Tornio Rovaniemi Itä-Lappi Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 11

13 Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi Työvoiman saatavuus odotukset syksylle 2011 Heikompi (13) Nykytasolla (49) Parempi (6) Torniolaakso Rovaniemi Itä-Lappi Kemi-Tornio Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä. Oulunkaari Koillismaa Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Oulu Kehys-Kainuu Raahe Ylivieska Haapavesi- Siikalatva Kajaani Kokkola Jakobstadsregionen Kaustinen Nivala- Haapajärvi Ylä-Savo Pielisen Karjala 20. Government of Åland Vakka- Suomi Kyrönmaa Järviseutu Seinäjoki Suupohja Pohjois- Satakunta Pori Rauma Vaasa Turku Åboland-Turunmaa Kuusiokunnat Ylä- Pirkanmaa Saarijärvi- Viitasaari Luoteis- Pirkanmaa Jämsä Tampere Lounais- Kaakkois- Pirkanmaa Pirkanmaa Loimaa Etelä- Pirkanmaa Salo Forssa Raasepori Keuruu Hämeenlinna Riihimäki Helsinki Äänekoski Jyväskylä Lahti Porvoo Joutsa Loviisa Sisä- Savo Mikkeli Kouvola Kuopio Kotka- Hamina Koillis- Savo Varkaus Pieksämäki Lappeenranta Savonlinna Imatra Joensuu Sydösterbotten Keski- Karjala Lähde: TEM Vuoden 2010 aluejako 12 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

14 Etelä-Savon ELY-keskus Pieksämäen seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta 0 Työttömyyden määrä ja rakenne 0 Osaavan työvoiman saatavuus 0 Savonlinnan seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne + Osaavan työvoiman saatavuus 0 Heinävesi Pieksämäki Joroinen Enonkoski Kangasniemi Mikkeli Mikkelin sk Rantasalmi Pieksämäen sk Kerimäki Savonlinna Juva Sulkava Savonlinnan sk Punkaharju Hirvensalmi Pertunmaa Ristiina Puumala Mäntyharju Mikkelin seutukunta 6 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + Työttömyyden määrä ja rakenne + Osaavan työvoiman saatavuus 0 Etelä-Savossa asui vuoden 2010 lopussa henkilöä. Vuoden aikana väkiluku väheni 914 henkilöllä. Vuonna 2009 maakunnassa oli yritysten toimipaikkaa. Joulukuussa 2010 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,7 %, ja työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Savo Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 13

15 Yleinen tunnelma alueella Syksyn katsauksen parempaa tilannetta ennakoineet arviot ovat toteutuneet ja elinkeinoelämän vire alueella on piristynyt. Suuren pudotuksen ja taantuman jälkeen on nousu kuitenkin ollut vielä maltillista. Uhkana on edelleen varovaisuus investointien käynnistämisessä ja suunniteltujen investointien lykkääminen, mikä voi viivyttää kasvun reippaampaa liikkeelle lähtöä. Maakunnan kehitystä on leimannut väestön väheneminen, mikä suurimmaksi osaksi johtuu vinoutuneesta väestörakenteesta alueella syntyneiden lasten määrä jää paljon vähäisemmäksi kuin kuolleiden määrä. Muuttoliike on myös ollut pitkään tappiollista - vuonna 2010 se kehittyi kuitenkin edelleen positiivisempaan suuntaan ja tappio jäi vain vähäiseksi. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät Etelä-Savon ELY-keskus myönsi yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin tukia vuonna 2010 hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kysyntä on ollut piristymään päin. Myös Finnveran myöntämän rahoituksen (lainat, takaukset ja takuut) määrä laski vuonna Alkuvuonna rahoituksen kysyntä on ollut hieman aiempaa hiljaisempaa. Rahoituksen määrän arvioidaan kuitenkin pysyvän vähintään viime vuoden tasolla. Talouden kohentumisesta kertoo se, että palkkaturvaa ELY-keskuksesta maksettiin vuonna 2010 yli puolet edellisvuotta vähemmän. Myös palkkaturvahakemusten määrä puolittui vuoden 2009 määrästä. Maataloudessa nautakarjatalouden laajennusinvestointien määrä on ollut alhaisella tasolla. Vuodenvaihteen hakukierros oli tuotannon laajennusten osalta hiljainen, mutta kevään myötä investointien odotetaan käynnistyvän laajemmin. Maidontuotannossa, jolla on Etelä-Savossa keskeinen merkitys, kannattavuus on pysynyt vakaana, mutta nousuun kääntyneet rehu-, lannoite- ja energiakustannukset uhkaavat syödä syksyn 2010 maidon tuottajahinnan nousun vaikutuksen. Naudanlihan tuotannon kannattavuus on alentunut viime vuosikymmenellä. Kotieläintuotannosta luopuminen on lisännyt viljatilojen suhteellista osuutta. Viljantuotannossa kannattavuus on kuitenkin painunut pohjalukemiin varsinkin pienillä tiloilla. Puutarhapuolella on yleisesti ennakoitu kannattavuuden paranemista. Luomuviljelyn ala ja luomueläinten määrä on Etelä-Savossa hitaasti lisääntynyt, ja luomutuotannon tilat ovat alueella keskimääräistä suurempia ja kannattavampia. Luomutuotanto saanee jatkossa uutta vauhtia kuluttajien ja alueen elintarvikejalostajien lisääntyvästä kiinnostuksesta ekologiseen tuotantoon ja paikallisruokaan. Puukaupassa Etelä-Savossa yllettiin viime vuonna myrskytuhojen vaikutuksesta lähes ennätyksellisiin puukauppamääriin, joskin myyntitulojen arvioidaan jääneen vielä noin 30 % huippuvuoden 2007 lukuja pienemmiksi. Puukauppa hiljeni vuoden viimeisinä viikkoina ja 14 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

16 ostajien vahvat varannot jarruttavat puukauppaa edelleen. Puukaupan odotetaan kuitenkin vilkastuvan kesään mennessä, sillä teollisuuden puuntarpeen ennakoidaan edelleen vahvistuvan viime vuoteen verrattuna. Etelä-Savon mekaanisen puunjalostusteollisuuden käyntiasteet olivat vuoden jälkipuoliskolla hyviä sahatavaramarkkinoilla loppuvuodesta ilmenneestä epävarmuudesta huolimatta. Nyt tuotantoa joudutaan osalla laitoksia rajoittamaan kysynnän heikennyttyä. Pääasiallisena syynä tähän pidetään Euroopan rakennustoiminnan hidastumista talven takia, joten parempaa lienee luvassa. Kokonaisuudessaan alkaneen vuoden ennakoidaan olevan Etelä- Savon puunjalostuksen kannalta jopa viime vuotta parempi, mikäli tiettyjen euromaiden velkaongelmat eivät aiheuta uusia kriisejä. Sahojen osalta epävarmuutta aiheuttaa sahatavaran tärkeiden vientimaiden Egyptin ja muiden arabimaiden tilanteen kehittyminen. Säädösmuutoksista ja niiden notifioinnista aiheutuvan puusähkön tuotantotuen katkoksen ei oleteta olennaisesti vaikuttavan energiapuun käyttöön Etelä-Savossa. Rakennusalan tilanne ja näkymät ovat hyvät, joskin kuluva talvikausi hiljentää hieman rakentamisvauhtia. Mikkelin ja Savonlinnan seudulla on käynnissä merkittäviä uudisrakentamishankkeita, jotka pitävät yllä hyvää toimeliaisuutta. Rakentamisen kokonaismäärä näyttäisi jäävän vuoden 2010 hyvälle tasolle. Työllisyys alalla on kehittynyt myönteisesti. Käynnissä olevalla Savonlinnan ohitustiehankkeella näyttäisi olevan myönteinen vaikutus rakentamisen kehittymiseen Savonlinnan seutukunnalla. Myös metalli- ja teknologiateollisuuden tilanne on syksyyn verrattuna hieman kohentunut. Yritysten tilauskannassa on nähtävissä lievää kasvua ja monet aikaisemmin investointipäätöksen saaneet ja niitä lykänneet toimijat ovat hakeneet hankkeilleen jatkoaikaa. Muovi- ja komposiittialojen näkymät ovat myös kirkastuneet. Etenkin veneteollisuus on kasvussa ja kesää kohti kysynnän odotetaan kasvavan entisestään. Graafisessa teollisuudessa rakenteellinen muutos jatkuu, mm. sähköisen median vallatessa alaa perinteisiltä painotuotteilta. Alaa vaivaa myös ylikapasiteettitilanne, ja alan keskeisissä yrityksissä on ollut irtisanomisia. Matkailussa tilanne on hyvä. Erityisesti Savonlinnan seudulla on meneillään suuria investointeja. Esim. Punkaharjun Tuunaansaareen lomakeskus laajentaa majoitustilaansa ja avaa juhannukseen mennessä uuden, 400-paikaisen ravintolan. Myös Kruunupuisto remontoi hyvinvointikeskukseensa lisää majoitustilaa. Herttuan Riviera Kerimäellä Puruveden rannalla on myös laajentumassa virkistyskeskukseksi. Kylpylähotelli Casinolla on tulossa merkittäviä investointi- ja laajennushanke. Mikkelissä kartano- ja kuntoutuskeskus Kyyhkylä on investoinut mm. majoitustiloihin ja uuteen rakennukseen. Vuoden vaihteessa ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 15

17 erityisesti venäläisten matkailijoiden määrä maakunnassa on lisääntynyt, mikä vilkastutti mm. vuokramökkien kysyntää. Elintarviketeollisuudessa tilanne on vakaa ja alalla on tehty/vireillä monia kehittämistoimenpiteitä. Mm. puutarha- ja vihannestarhoilla on tehty isoja tilalaajennuksia ja laiteinvestointeja. Myös leipomoalalla on haettu kasvua uusilta markkinoilta ja tuotteista. Etelä-Savon profiloituminen luomumaakuntana on edennyt kun maabrändivaltuuskunnan loppuvuonna 2010 tekemään luomuinstituutti-esitykseen on tartuttu. Luomuinstituutin perustamista Mikkeliin selvitään alkuvuonna erillisen selvityshankkeen avulla. Kaupan alan kasvu on ollut Etelä-Savossa keskimääräistä nopeampaa. Kuluvana vuonna erityisesti Mikkelin alueen kaupan neliöt tulevat lisääntymään uusien kauppakeskusten rakentamisen myötä. Etelä-Savossa tax free kauppa kasvoi yli kolmanneksella vuonna Myyntiä kertyi runsaan kolmen miljoonan euron arvosta. Ostosmatkailijat ovat lähes kaikki Venäjältä. Uusia yrityksiä on perustettu edellisvuoteen nähden vilkkaasti. Uusyrityskeskusten kautta perustettujen yritysten määrä kasvoi vuonna 2010 edellisvuodesta noin 10 %. Lisäys on tullut pääosin rakennuspuolelta. Vuodesta 2011 odotetaan kutakuinkin edellisen vuoden kaltaista uusyritysperustannassa. Etelä-Savossa starttirahalla yritystoiminnan aloittaneiden määrä vuonna 2010 oli 292, mikä on noin neljänneksen edellisvuotta suurempi. Voimakkainta kasvu oli Juvan sekä (+58 %) sekä Pieksämäen (+47 %) TE-toimistojen alueilla. Mikkelissä starteissa ollaan normaalilla tasolla. Työttömyyden määrä ja rakenne Taantuman taittuminen ei vielä näy ainakaan merkittävänä työttömyyden alenemisena. Vuoden 2010 työttömyysaste oli hieman vuoden 2009 työttömyysastetta korkeampi, koska työvoiman määrä laski eikä työttömien määräkään alentunut odotetusti. Työttömyysaste oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa 12,7 %, kun koko maan työttömyysaste oli 10,3 %. Seuduittaiset erot ovat suuria: Savonlinnan TE -toimiston työttömyysaste oli joulukuussa 14,6 %, Mikkelin TE-toimiston 10,6 % sekä Juvan ja Pieksämäen TEtoimistoalueiden 10,3 %. Taantuman aikana heikentynyt miesten työllisyys tarvitsee kohentuakseen erityistoimia. Etelä-Savossa naisten työttömyysaste oli vuoden 2010 joulukuussa 10 % ja miesten työttömyysaste 14 %. Suurin ero sukupuolten välillä oli alle 25-vuotiaissa, joissa naisten työttömyysaste on 12 % ja miesten 21 %. Taantuma vei miesten työt: vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna työttömiä miehiä oli vuoden 2010 joulukuussa 900 enemmän ja naisia 200 vähemmän. 16 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

18 Nuorten työttömien määrä ei ole taantumassa lisääntynyt yhtä paljon kuin koko maassa. Nuorten työttömyysaste on kuitenkin Etelä-Savossa maan keskimääräistä suurempi - joulukuussa se oli 17 %, kun vastaava luku koko maassa oli 13 %. Ero on kasvanut edellisvuoden kolmesta prosenttiyksiköstä neljään prosenttiyksikköön. Nuorten työttömyys ilmenee edelleenkin pahiten ammatillisen koulutuksen saaneiden miesten heikkona työllisyytenä. Savonlinnan tilanne on erityisen vaikea. Nuorten työttömyyden helpottaminen on Etelä-Savolle erityisen tärkeää, sillä kun tuotanto elpyy muualla maassa Etelä-Savoa aiemmin, on suuri vaara, että nuoria lähtee työn perässä Etelä-Savosta pois. Etelä-Savossa taantuma on heikentänyt työllisyyttä erityisesti Savonlinnan seudulla, jossa työllisyysasteet kaikissa ikäryhmissä ja molempien sukupuolten osalta ovat Etelä- Savon keskiarvoja heikommat. Pieksämäen seudulla erityisesti taantuman aiheuttamat metalliteollisuuden vaikeudet näkyvät edelleenkin miesten työllisyydessä. Varkauden teollisen tuotannon rakennemuutosten heijastusvaikutukset erityisesti Joroisissa ovat merkittäviä. Vuosina 2009 ja 2010 Etelä-Savossa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuista noin henkilöstä noin puolet oli vuoden 2010 lopussa edelleen työttömänä ja yli 500:lla heistä työttömyys on kestänyt yli vuoden. Työttömyyden pitkittymisessä ei ole merkittävää eroa sukupuolten välillä. Työttömyyden rakenne ilmentää tuotannollisen työn kriisiä. On selvää, että tarvitaan työntekijöiden aiempaa selvästi mittavampaa liikkumista supistuvilta tuotannollisilta toimialoilta ja ammateista uusille aloille. Työttömien määrä pysyi vuonna 2010 keskiarvona tarkastellen lähes vuoden 2009 tasolla. Myös työttömiä on eläköitynyt, mutta tästä huolimatta työttömien määrä on laskenut vain hieman. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä on talven mittaan jälleen selvästi kasvanut, vaikka ryhmälomautettuja olikin joulukuussa Etelä-Savossa vain noin sata. Yhtäjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on vuoden 2010 aikana noussut huolestuttavasti, lähes 20 %. Kasvu kohdistui ikääntyneempään työvoimaan (kasvusta 40 % kohdistui vuotiaisiin ja 60 % yli 60-vuotiaisiin). Vuoden 2011 työllisyydenhoitoa Etelä-Savossa vaikeuttaa työllisyysmäärärahojen huomattava väheneminen edellisvuodesta. Kansalliset määrärahat laskevat 3 miljoonalla 19,5 miljoonasta 16,5 miljoonaan, ellei lisäbudjettia tule. Kun lisäksi ESR-rahoituksen niukkeneminen vähentää työllistämisen resursseja, tulee tukirahojen puute väistämättä vaikeuttamaan rakenteellisen työttömyyden ehkäisyä ja välityömarkkinoiden kehittämistä. Nuorten palkkatukityöllistämisessä hyväksi välineeksi osoittautunutta Sanssikorttia markkinoidaan jälleen erityisesti koulujen päättyessä ja myös siihen tarvitaan työllistämismäärärahoja. ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 17

19 Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus Vaikka työttömyyden ennakoidaan laskevan, niin työllisten määrän ennakoidaan jäävän selvästi alle 2000-luvun alkuvuosien. (Työllisten määrä laski Etelä-Savossa vuonna 2009 yli 2000 hengellä edellisvuoden :sta :aan.) Rekrytointivaikeuksia ja työvoimapulaa tulee olemaan erikoisammattilaisista, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Mikkelin seutukunta Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Puumala Mikkelin seutukunnassa asui vuoden 2010 lopussa asukasta. Vuoden aikana väkiluku väheni 189 henkilöllä. Vuonna 2009 seutukunnassa oli yritysten toimipaikkaa. Joulukuussa 2010 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli Mikkelin seutukunta Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi Yleinen tunnelma alueella Tunnelmat ovat ihan hyvät. Taantumasta on selvitty, mutta nousu kuitenkin ollut vielä maltillista. Kaupan ala on Mikkelin keskustan suurin investointien myötä vahvassa kasvussa, mutta teollisuuden osalta tunnelmat ovat vielä odottavat. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät Työvoiman kysynnän näkökulmasta vuoden 2010 aikana on tapahtunut käänne parempaan. Mikkelin TE-toimistossa oli vuonna 2010 avoinna uutta avointa työpaikkaa, mikä on 400 paikkaa enemmän kuin vuonna Paikkoja oli avoinna enemmän kuin vuonna 2007 ja 2008, jolloin elettiin normaalia aikaa työmarkkinoilla. Poikkeuksena on kuitenkin teollisuustyöpaikkojen määrä, nyt 334 paikkaa. Luku on puolittunut vuoden 2008 tasosta, jolloin työnvälityksessä oli teollisia työpaikkoja avoinna 683. Teollisuuden osalta tilanne näyttää melko hyvältä, sillä lomautetut on kutsuttu takaisin töihin, eikä suuria yksittäisiä lomautuksia ole tällä hetkellä. Erityisesti elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilymisen osalta vaikuttaa hyvältä. Vasta toimintansa aloittanut, aurinkokeräimiä 18 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 1/2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Hämeen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 2/2011 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu julkaisusarjan nimi ja tunnus käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14 Syksy 2012 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 1.4 Työllisyys ja väestö... 10 1.5 Maakuntien vertailua... 13 2

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2013 MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT NUORISOTAKUU OMA POLKUNI YRITTÄJYYTEEN KORKEAKOULUTYÖTTÖMYYDEN APPROBATUR 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Mainostoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Sosiaalipalvelut Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot