Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Terveys- ja talouspäivät Laura Pouru projektikoordinaattori

2 Niukkenevat resurssit ja priorisoinnin tarpeet Palvelutuotannon monimuotoistuminen Kilpailu osaavasta työvoimasta Kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle 1/3 vuoteen 2020 mennessä, 58% vuoteen 2030 mennessä *Kevan kunta-alan eläkepoistumaennuste Miksi osaamisen ennakointi on tärkeää kuntatyönantajille? Työhyvinvoinnin edistämisen tavoitteet Tuottavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteet Työurien pidentämisen tavoitteet Työn tekemisen muutokset mm. työskentely rajapinnoilla (ylittäen toimialat, sektorit, palvelumuodot) Tarvitaan keskustelua siitä, millaista osaamista kuntapalveluissa tarvitaan tulevaisuudessa Tarvitaan toimintatapoja, joiden avulla osaamisen ennakointi saadaan osaksi henkilöstöjohtamisen prosesseja

3 Työssä tarvittava osaaminen muuttuu Säilytettävä Uusi Poistuva Kehitettävä Uusi Nykyinen osaaminen Nykyinen tarvittava osaaminen Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen

4 Ennakointi Tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä. Olennaista käsittää, mitkä ovat oman organisaation kannalta keskeisimmät muuttujat, jotka muokkaavat tulevaisuutta yksi tärkeistä ennakointityön lopputuloksista on käsityksen saaminen siitä, mihin voidaan ja halutaan vaikuttaa Järjestelmällinen osallistava prosessi, jossa kerätään tietoa ja laaditaan visioita tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista tavoitteena parantaa nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistää yhteisiä toimia Mukaillen Härkönen, Saikkonen & Siikaniemi (2010); Euroopan komissio (2002)

5 Osaamisen ennakointi osana strategista henkilöstöjohtamista Osaamisen ennakointi on organisaation tulevien osaamistarpeiden kartoittamista mihin olemme menossa ja miksi? mitä osaamista organisaatiossa on? millaista osaamista tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan? mitä osaamista puuttuu tai ei enää tarvita? miten osaamista hankitaan ja kehitetään? miten osaamista hallitaan? miten osaamista johdetaan?

6 Millaista osaamista tarvitaan? LAATU Kuinka paljon tekijöitä tarvitaan? MÄÄRÄ

7 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa - hankkeen tavoitteet 1. Kehitetään ja pilotoidaan osaamisen ennakointimalleja tulevaisuusajattelun pohjalta kunta-alan organisaatioiden käyttöön 2. Ennakointinäkökulma liitetään kiinteäksi osaksi strategista henkilöstösuunnittelua kunta-alan organisaatioissa 3. Kunta-alan osaamistarpeet saadaan näkyviksi sekä alueellisessa että valtakunnallisessa koulutussuunnittelussa (sekä nuoriso- että aikuiskoulutus) 4. Tuotetaan pitkän aikavälin ennakointitietoa kunta-alalla tarvittavasta osaamisesta pilottien avulla

8 Piloteissa kehitetyt osaamisen ennakointimallit PILOTTI TEEMA MALLIT Keski-Suomi Keski-Suomen liitto Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Pohjois-Suomi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Lapin liitto Päijät-Häme Päijät-Hämeen koulutuskonserni Hollolan kunta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys kuntayhtymä Kaarinan kaupunki Paimion kaupunki Pääkaupunkiseutu Metropolia ammattikorkeakoulu Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten synnyttämät uudet osaamistarpeet Koulutusorganisaatioide n tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Alueellinen ennakointimalli Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen Rullaava osaamisen ennakointimalli Osaamisen ennakointi osana asiakaslähtöistä palvelumuotoilua Ennakointiprosessi ja tulevaisuustaulutekniikka Kaupungin ja koulutusorganisaation välinen yhteistyömalli opinnoista osaajaksi Osaamistarvekyselyn ja asiantuntijaseminaarin tulokset omana raporttina

9 Osaamistarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa Kunta-alan osaamistarveselvitys syksy 2012

10 Osaamistarvekysely kunta-alan toimijoille Toteutettiin avoimena nettikyselynä Vastauksia yhteensä 394 Vastaajista suurin osa kuntien ja kaupunkien palveluksessa seuraavaksi eniten koulutusorganisaatioiden palveluksessa vastaajia myös kuntayhtymistä, maakunnallisista kehittäjäorganisaatioista, terveydenhuollon kuntayhtymistä, kaupunkien elinkeinoyhtiöistä, kuntayhtymän alaisista liikelaitoksista ja sosiaalialan osaamiskeskuksista

11 Osaamistarpeiden luokittelu Yleinen johtamisosaaminen Ihmisten kohtaaminen johtamisessa Palvelujen uudelleenorganisointi Asiakaslähtöinen kehittäminen Substanssiosaamisen tarpeet Hallinnolliset uudistustarpeet

12 Yleinen johtamisosaaminen Uusi terveydenhuoltolaki tuo perusterveydenhuollossa kansalaiselle lisääntynyttä valinnanvapautta niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas voi valita kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä hoitopaikkansa. Tämä tuo haasteita hoitotietojen saamiseen hoitoprosessissa ja hoidon seurannassa. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa enemmän tietoteknistä osaamista, jotta tietojen saanti mm. KanTa-arkistosta sujuu ripeästi. Kunta-alalle tarvitaan lisää terveydenhuollon asiantuntijoita kehittämään tietojärjestelmiä. Strategiaosaaminen Juridinen osaaminen: hallinto-oikeuden, työlainsäädännön, kunta-alan erityislainsäädännön, hankintalainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen tuntemus, ennakoiva sopimiskyky Eri palvelutuotannon mallien tuntemus: oman ja muiden toimialojen tuntemus, kyky oppia muilta toimialoilta Palveluprosessien hahmottaminen ja hallinta Talouden hallinta: kustannusten hallinta, resurssien ohjaaminen, panos-tuotos ajattelun hallinta, tuotantotalouden osaaminen, talouden hallinta yhdistettynä organisaation kehittämiseen Tietotekninen osaaminen: kyky hyödyntää tietojenkäsittelyä byrokratian vähentämisessä Verkostojen hallinta Viestintäosaaminen Palvelujen tuotteistaminen, innovatiivisuus ja rohkeus uusille palvelumalleille

13 Ihmisten kohtaaminen johtamisessa Osaamista on organisaatiossa, mutta se on yksilöillä eikä kanavoidu organisaation pääomaksi Taito sijoittaa oikeat ihmiset oikeaan tehtävään oikeaan aikaan Muutosjohtaminen: henkilöstön osallistaminen muutoksiin, henkilökohtainen urasuunnittelu ja oppimisen mahdollistaminen organisaation muutoksissa Tietojohtaminen/osaamisen johtaminen: erilaisen osaamisen huomioiminen, yhteistyön tukeminen Rekrytointiosaaminen: rekrytoinnin pullonkaulojen ratkaisu, ulkomaisen työvoiman rekrytointi Monikulttuurisuusosaaminen: yhteistyön lisäämistä ja yhteistyömalleja

14 Palvelujen uudelleenorganisointi Uutta osaamista tarvitaan paljon palvelujen organisoinnissa. Palvelujen kysyntä ja asiakkaiden vaatimukset myös kasvavat väestön ikääntyessä. Palvelujen organisoinnin osaaminen: palvelujen kohdistaminen alueellisiin tarpeisiin, asiakkaan tarpeen hahmottaminen ja purkaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi Verkostomaisen toiminnan osaaminen: hankintaosaaminen, tilaajatuottaja-mallin hallinta, oppilaitosyhteistyön hallinta Ennakointiosaaminen: palvelutarpeiden muutosten ja eri toimenpiteiden vaikutusten ennakointi

15 Asiakaslähtöinen kehittäminen Kasvavat palvelutarpeet, resurssien niukkuus ja työvoiman saatavuuden ongelmat korostavat joustavaa kykyä hyödyntää toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten käyttäytymiseen palveluiden käyttäjinä (palvelusetelit jne.) ja aktivoida yritykset mukaan julkisten palveluiden tuotekehitykseen (hankinnat) Asiakaslähtöinen palvelujen ja toimintamallien kehittäminen, palvelumuotoiluosaaminen Systemaattisen asiakaspalautteen ja asiakkaiden tarpeiden keräämisen hyödyntäminen ja taito kehittää järjestelmää Vuorovaikutusosaaminen: taito kohdata erilaisia ihmisiä, eri kulttuurien tuntemus, kielitaito Palvelujärjestelmän tuntemus: taito ohjata asiakas oikean palvelun piiriin Hoito- ja palvelutarpeen arviointiosaaminen ja sen kehittäminen Palvelusuunnitelmien teko asiakkaan tarpeet huomioiden: taito arvioida asiakkaan voimavarat, rajanveto palvelun ja asiakkaan oman toiminnan välillä

16 Substanssiosaamisen tarpeet Kaikkea ei voi käsitellä aina ryhmätyönä, jossa kymmenen eri osaamisalueen asiantuntijaa pohtii yhden asiakkaan tilannetta. Laajaalainen osaaminen olisi tarpeellista, mutta pitkälle erikoistumista vaaditaan, jotta ammatillinen osaaminen esimerkiksi terveydenhuoltopalveluissa olisi vaadittavalla tasolla. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi: elämäntilanteen tunnistaminen, syrjäytymisen tunnistaminen, systemaattinen palvelutarpeen määrittely Yhtäaikaisesti tarvitaan sekä laaja-alaista että erikoistunutta substanssiosaamista Käytännön, erityisesti hoitotyön, osaaminen Ikääntyvien ennaltaehkäisevä hoito Ravitsemuksen ja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tuntemus Kuntouttava lähestymistapa, erityisesti kotipalveluissa Teknisten apuvälineiden käytön osaaminen ja käytön opastaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

17 Hallinnolliset uudistustarpeet Laissa säädetyt pätevyysvaatimukset aiheuttavat hankaluuksia palveluiden järjestämiseen; joustoa kelpoisuusehtoihin Subjektiivisten oikeuksien uudelleenpohdintaa, esim. päivähoitopalveluissa Palvelurajojen ylittäminen, esim. kulttuurin ottaminen mukaan sotepalvelujen tuotantoon Innovaatiot, palvelumuotoilu Vaikuttamisosaaminen

18 Yleisiä toimialarajat ylittäviä teemoja Huoli siitä, ettei ennakointi kytkeydy suunnittelutoimintaan ja johtamiseen Suunnitteluun ja johtamiseen tarvitaan hallintorajat ylittävää monialaisuutta, avarakatseisuutta ja asiakasorientaatiota Henkilöstöjohtamiseen enemmän luottamusta ja kaikkien työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä

19 Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupunki: - Oppilaitosyhteistyö nähdään ennakoivana rekrytointina - Tavoitteena varmistaa osaavan työvoiman saatavuus Metropolia: - Opintojen ja työelämän kohtaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa - Opintosuunnitelmien kehittäminen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin - Uusien innovatiivisten yhteistyötapojen kehittäminen

20 Suunnitelmallista ja monimuotoista oppilaitosyhteistyötä Yhteistyömallia kuvattu tarkemmin pääkaupunkiseudun pilottiraportissa:

21 Lisätietoja Projektipäällikkö Sirpa Sivonen p , Projektikoordinaattori Laura Pouru p ,

22 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen rahoittajat

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus Ammatilliset opettajapäivät 16.-17.9.2011, Vierumäki Kehittämispäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Tulevaisuuden osaamistarpeista

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu 1 (9) K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu Aika 11.11.2014 klo 8.30 12.00 Paikka, Rajakatu 35, Jyväskylä Osallistujat Haaki Raili Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI. Marja-Liisa Vesterinen. - sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI. Marja-Liisa Vesterinen. - sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi 1 Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI - sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi Väliraportti joulukuu 2009 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Raportteja ja tutkimuksia 2 2

Lisätiedot

Yritys- ja tutkimusprojektit

Yritys- ja tutkimusprojektit Yritys- ja tutkimusprojektit 2008 2015 Yritysprojektit s. 4 49 Sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiot käyttöön Parhaat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissamme muutospaineita

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot