1. Bologna prosessia koskeva tilannekatsaus yliopistoittain aikuiskasvatustieteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Bologna prosessia koskeva tilannekatsaus yliopistoittain aikuiskasvatustieteen"

Transkriptio

1 AIKUISKASVATUKSEN JAOS Aikuiskasvatuksen jaoksen kokous klo , Kansanvalistusseuran kokoustila, Döbelninkatu 2 E, Helsinki Kokouksessa läsnä: Kari Nurmi, Lapin yliopisto Juha Varila, Joensuun yliopisto Anja Heikkinen, Jyväskylän yliopisto Esa Poikela, Tampereen yliopisto Jukka Tuomisto, Tampereen yliopisto Karin Filander, Kuopion yliopisto (sosiaalipedagogiikka) Petri Salo, Åbo Akademi, kokouksen sihteeri Kokouksen puheenjohtajana toimi kokouksen koollekutsuja Kari Nurmi. Kari Nurmi oli etukäteen lähettänyt jaoksen jäsenille kysymyslistan (liite 1). jaoksen alkuvaiheen toiminnan lähtökohdaksi. 1. Bologna prosessia koskeva tilannekatsaus yliopistoittain aikuiskasvatustieteen näkökulmasta Kokoukseen osallistujat kuvasivat lyhyesti oman näkemyksensä Bologna-prosessista ja siihen liittyvistä painotuksista omassa yliopistossaan. Kuvauksien perusteella voidaan todeta seuraavaa: - Uudesta tutkintomallista (3+2) on lähes kaikissa yliopistoissa keskusteltu toistaiseksi melko yleisellä tasolla. Prosessissa on toistaiseksi edetty melko lailla eri tahdissa. Useissa yliopistoissa keskustelu on painottunut rakenteiden sijaan sisältöihin ja eritoten eri kasvatustieteiden eri pääaineiden entistä selkeämpään yhdistämiseen. Yhtenä syynä tähän seikkaan nähtiin opettajankoulutuksen ja sen edustajien vahva asema etenkin Bologna-prosessin alkuvaiheessa. - Edelliseen liittyen todettiin että nykyisellään aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen opintojen suhde niin sisältöjen kuin toteuttamistapojen suhteen on melko lailla erilainen eri yliopistoissa. - Todettiin, että kansallisella tasolla on mielekkäintä keskustella lähinnä yleisistä periaatteellisista ja rakenteellisista kysymyksistä. Bologna prosessin perusteluissa tuotiin liikkuvuuteen liittyen esiin lähinnä maisterintutkintojen opintojen profilointi eri yliopistoissa. Tämän mahdollisuuden ylläpitäminen edellyttää, että linjaukset ja päätökset tehdään myös kasvatustieteiden osalta itsenäisesti eri yliopistoissa ja niiden kasvatustieteellisissä tiedekunnissa. 2. Yleistä keskustelua aikuiskasvatustieteen opinnoista ja tutkinnoista Keskusteltiin yleisesti aikuiskasvatustieteen opinnoista, tutkinnoista sekä sisällöistä. Keskustelussa nousi esille seuraavat kysymykset ja teemat: Aikuiskasvatustieteen opintojen lähtökohdat, näkökulmat ja sisällöt Keskusteltaessa opintojen lähtökohdista esiin tuotiin muun muassa seuraavia periaatteellisia kannanottoja ja lähtökohtia. Yksi keskeisimmistä lähtökohdista aikuiskasvatustieteen opinnoissa on kasvun ja kasvatuksen problematiikka laaja-alaisesti, elinikäisen ja -laajuisen

2 oppimisen näkökulmasta ymmärrettynä ja tarkasteltuna. Tämä tarkoittaa esimerkiksi myös selkeää suuntautumista formaalien kasvatusinstituutioiden ja organisaatioiden (esim. koulun) ulkopuolella, orientoitumista laaja-alaisesti yhteiskuntaan/yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä erilaisten sosiaalisten haasteiden ja ongelmien kenttien huomioimista. Laaja-alaisuus edellyttää myös halua ja valmiutta kasvun kysymysten tunnistamiseen kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja yhteiskunnalliseen toimintaan liittyen myös esimerkiksi poliittisten ja eettisten ulottuvuuksien tunnistamista sekä niiden merkityksen ymmärtämistä ja korostamista. Näin ollen myös muut elämänalueet kuin työelämä (kapea-alaisesti tarkasteluna) asettuvat aikuiskasvatuksellisen toiminnan keskiöön. Laaja-alaisen ja yleisen näkökulman rinnalle nousee tietty vaatimus välittömästä erikoistumisesta ja asemoitumisesta työelämään kokonaisuuden, yhteiskunnallisen toiminnan ja sosiaalisten ongelmien, tarkastelusta tietyistä spesifeistä lähtökohdista ja tietyn asiantuntijuuden edellyttämistä lähtökohdista. Asiantuntijuutta ei kuitenkaan tule tulkita kapea-alaisesti vain tietyn toimintavalmiuden saavuttamisena ja ylläpitämisenä. Työelämässä menestykäsekkäästi toimiminen edellyttää yhä enemmän kykyä reflektoida ja pohtia. Keskeiselle sijalle nousee käsitteellisesti hallittu työ tietyssä välittömässä kontekstissa ja laaja-alaisemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Voidaan puhua ajattelevasta aikuiskasvattajasta, joka on kykenevä kohtaamiensa ilmiöiden kriittis-analyyttiseen tarkasteluun ja tulkintoihin. Tämä puolestaan edellyttää kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden läpikohtaista tuntemista, teoreettis-käsitteellisiä välineitä erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Sisällöllisesti ajattelevana aikuiskasvattajana toimimisen edellytyksenä on kasvatustieteiden eri osaalueiden huomioiminen sekä selkeät yhteydet ja kytkennät muihin tieteisiin, lähinnä yhteiskuntatieteisiin. Edellä esitetyn perusteella nousee esiin kaksi näkökulmaa aikuiskasvatuksen opintoihin ja aikuiskasvattajan toimintaan: akateemis-tieteellinen ja ammatillinen näkökulma. Ongelmaksi tai ehkä pikemminkin haasteeksi muodostuu näiden kahden näkökulman mielekäs sisällyttäminen sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Haasteeksi muodostuu niin ikään profiloituminen ja erottautuminen suhteessa muihin kasvatustieteiden tutkintoihin. Ydinsisältöjen tai -aineksen määrittäminen todettiin ongelmalliseksi. Todettiin, että kyseisten käsitteiden sijaan tulisikin ehkä pikemminkin puhua ydinprosesseista. Tai edelleen vaihtoehtoisesti esimerkiksi (akateemis-tieteellisistä) valmiuksista tai osaamisesta, jotka ovat ydinsisältöjä laaja-alaisempia näkökulmia niin aikuiskasvattajan toimintaan kuin tietyn toimijaidentiteetin rakentumiseen sekä opinnoissa että opintojen jälkeen. Valmius ja osaamiskäsitteiden myötä tiedollisen ulottuvuuden rinnalle nousee tärkeä toiminnallis-kokemuksellinen ulottuvuus. Aikuiskasvatustiede suhteessa muihin yhteiskuntatieteisiin Todettiin aikuiskasvatustieteellä olevan perinteisesti muita kasvatustieteitä selkeämmät kytkennät eri yhteiskuntatieteisiin. Näkökulmat, kytkennät ja yhteydet yhteistyö - eri yhteiskunta- ja taloustieteisiin todettiin tärkeiksi ja merkittäviksi myös, ja ehkä eritoten juuri tulevaisuudessa. Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille aikuiskasvatus on usein ollut tärkeä sivuaine. Valmistumisen jälkeen melko merkittävä osuus aikuiskasvatustieteen opiskelijoista kilpailee työpaikoista ja tehtävistä esim. yhteiskuntatieteilijöiden ja ekonomien kanssa, joten aikuiskasvatustieteen opiskelijoille tiedot ja taidot yhteiskunta- ja taloustieteissä saattavat olla ovat strategisestikin tärkeitä. Eri yliopistojen aikuiskasvatustieteen edustajilla tulee olla/säilyttää mahdollisuus yhteistyöhön ja profilointiin eri tieteenalojen kanssa.

3 Aikuiskasvatustieteen alempi, kandidaatin tutkinto Todettiin aikuiskasvatustieteen alempi, kandidaatin tutkinto monessa mielessä onge lmalliseksi, niin työmarkkina- kuin työelämänäkökulmasta tarkasteltuna. Näkemyksinä esitettiin mm. että aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmien/opintojen sisältöjä ja toteuttamistapoja on ensisijaisesti tarkasteltava ja hahmoteltava maisterintutkinnon kautta. Nykyisissä tutkinnoissa työelämään valmentavat sisällöt (esim. harjoittelu) sisältyvät syventäviin opintoihin (kts. liite 2). Kandidaatin tutkinnon voimakas työelämäsuuntautuneisuus heikentäisi tutkinnon tieteellis-akateemista luonnetta ja eriytyneisyyttä suhteessa ammattikorkeakouluopintoihin sekä myös tieteellis-metodologisia lähtökohtia ja valmiuksia maisterintutkinnon suorittamiseen. Aikuiskasvattajien pedagogisten opinnot kandidaatin/maisterintutkinnossa Todettiin mahdollisuuden sisällyttää Aikuiskasvattajien pedagogiset opinnot osaksi tutkintoa vaihtelevan yliopistoittain, esimerkiksi Tampereen yliopistossa tällainen mahdollisuus on selkeästi olemassa, kun taas Lapin yliopistossa kyseiset opinnot suoritetaan usein maisterintutkinnon jälkeen. Keskusteltiin siitä, missä määrin Aikuiskasvattajien pedagogiset opintojen sisällyttäminen/mahdollistaminen aikuiskasvatustieteen opinnoissa olisi tärkeää tai tarpeellista lähinnä tutkintojen työelämärelevanssin kannalta. Aikuiskasvatustieteen opintojen merkitys ja asema avoimessa yliopistossa Todettiin, että niissäkin yliopistoissa, joissa aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen opinnot ovat esimerkiksi perusopintojen osalta melko pitkälle yhtenevät, on avoimessa yliopistossa tarjolla täysin itsenäiset aikuiskasvatuksen opintokokonaisuudet. Kyseiset, itsenäiset aikuiskasvatuksen opinnot ovat usein hyvin suosittuja ja aikuisopiskelijoita aikuiskasvatuksen opintoihin avoimessa yliopistossa osallistuu vuosittain olla moninkertaisesti tieteenalaohjelman opiskelijamäärään verrattuna. Kokouksen osallistujat halusivat erityisesti korostaa ja painottaa aikuiskasvatustieteen opintojen merkitystä avoimessa ylipistossa. Kyseiset opinnot ovat tärkeitä yliopiston kolmannen tehtävän, eli yhteiskunnallisen ja siihen omaan välittömään toimintaympäristöönsä suuntautumisen ja sen palvelemisen kannalta. Elinikäisen oppimisen ja kasvun yhteinen strategia Todettiin, että elinikäisen oppimisen ajatusta ja periaatetta ei ainakaan toistaiseksi ole tutkinnonuudistusprosessiin liittyen tuotu kovinkaan vahvasti esille. Keskusteltiin ajatuksesta ja mahdollisuudesta profiloitua kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja suhteessa muihin kasvatustieteisiin kokoamalla eri yliopistojen aikuiskasvatustieteen opinnot yhteisen elinikäisen oppimisen ja kasvun strategian alle. Kyseisen strategian ja viitekehyksen tulisi kuitenkin mahdollistaa hyvinkin selkeät ja itsenäiset yliopistokohtaiset profiloinnit. Muita huomioita: - Kasvatustiedettä pääaineenaan lukevat opiskelijat kirjoittavat tekevät pro gradu työnsä usein aikuiskasvatuksellisista teemoista tai aikuiskasvatuksellisia sisältöjä sivuten - Aiemmat kokemukset sekä meneillään olevat prosessit osoittavat se, että aiempi HASTU koulutusohjelma on edelleen ajankohtainen - Tutkinnonuudistustyössä ei toistaiseksi ole kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota rakenteiden tai sisältöjen kansainväliseen harmonisointiin - Opiskelijoiden maantieteellisen liikkuvuuden suhteen, siirryttäessä kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon, esitettiin sekä positiivisia että kyseenlaistavia toteamuksia

4 Vaasa Petri Salo Kokouksen sihteeri

5 LIITE 1. Kari Nurmen aikuiskasvatuksen jaoksen jäsenille lähettämä sähköpostiviesti kokouksen asialistaksi: Peruskysymyksiä varmaan ovat varmaan ainakin asiat sentapaiset kuin: 1. Tieteellisten ja ammatillisten opintojen osuus koulutuksessa: Millaista tiedettä pyritään opettamaan? Mihin ammatteihin tai ammattikentän segmentteihin tähdätään tai miten ammatillisuutta koulutuksessa lähestytään? 2. Mitkä ovat aikuiskasvatustieteen ydinsisältöjä alemmassa tutkinnossa / ylemmässä tutkinnossa / jatkotutkinnoissa? 3. Onko aikuiskasvatustiede omana itsenäisenä koulutuksena/ohjelmana kasvatustieteen rinnalla, vai tarjotaanko niistä jonkinlaisia yhdistelmiä? 4. Kuinka pitkälle aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen opintojen rakenteellinen yhtäläisyys ja sisällöllinen päällekkäisyys voivat mennä tai niiden on pakko mennä(ainakin menetelmäopinnot taitavat olla kaikilla yhteisiä ja rakenteet muutenkin ainakin joltain osin samantapaisia)? 5. Miten kasvatustieteen opintoja on järkevää lukea hyväksi aikuiskasvatuksen puolelle siirryttäessä ja päinvastoin? 6. Miten aikuiskasvatustieteen opintoja päästäisiin harmonisoimaan muiden (EU?-) maiden vastaaviin opintoihin?

6 LIITE 2. Aikuiskasvatuksen tämänhetkiset opinnot suomalaisissa yliopistoissa Aikuiskasvatuksen opinnot yliopistoissamme Perus (15 ov) Aine (20 ov) Syvent. (40 ov) Aik.kasv metodit Aik.kasv metodit Prosemi Aik.kasv metodit Pro gradu Harjoittelu Turun yo 15 ov 0 16 ov 0 4 ov 12 ov 8 ov ov x H:gin yo (suom.) 15 ov 0 8 ov 6 ov 6 ov 14 ov 6 ov ov x Joensuun yo (ei pääaine) 13 ov 2 ov 12 ov 3 ov 5 ov x x x x Åbo Akademi (ei pääaine) 15 ov 0 13 ov 3 ov 4 ov ( 9 ov 11 ov )* x x Lapin yo 7,5 ov 2 ov 6 ov 3 ov 3 ov 8 ov 4 ov 5+15 ov 8 ov Jyväskylän yo 7 ov 2 ov 12 ov 4 ov 4 ov 10 ov 4 ov 8+12 ov 6 ov Tampereen yo 4 ov 3 ov 12 ov 4 ov 4 ov 15 ov 5 ov ov 5 ov* H:gin yo (ruots.) 4 ov 0 6 ov 6 ov 5 ov 7 sv 6 ov 4+15 ov x *mahdollisuus suorittaa Opettajan pedagogiset opinnot 16 ov Petri Salo

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen Pro gradu -tutkielma Elokuu 2011

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN

AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI)-hankkeen loppuraportti, huhtikuu 2011 Työryhmä Anja Heikkinen, ATS Pertti

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTI

ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTI Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTI Hallintotiede Pro gradu tutkielma Lokakuu 2014 Ohjaaja: Petri Virtanen Katri Tissari TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos,

Lisätiedot

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä VAK Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013 Riitta Helevä Sisällys VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet... 4 Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä...5 Aikataulu...6 Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Merja Luoma ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2003 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän

Lisätiedot