KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014"

Transkriptio

1 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

2 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ JOHDANTO TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ JA TYÖNANTAJISTA Tukea käyttäneet Tukea käyttäneiden työnantajat TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Rekisteritiedot Kysytyt taustatiedot KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUKSIEN TUNTEMINEN Kouluttautumismahdollisuuksien tunteminen Kokonaismielikuva kouluttautumismahdollisuuksista Tukimuotojen tunteminen Kokonaismielikuva aikuiskoulutustuesta Aikuiskoulututustuen tunteminen KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN Koulutukseen hakeutumisen todennäköisyys Koulutuksen esteet Koulutukseen hakeutumista edistävät tekijät Aikuiskoulutustuen merkitys KOULUTUKSEN VAIKUTUKSET AIKUISKOULUTUKSEN ARVIOINTI Aikuiskoulutustuen merkitys Aikuiskoulutustuen onnistuminen Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Vertailevat analyysit Kokonaishyöty TUKIAIKA JA MÄÄRÄ Tukiajan lisäämisen tarve Tuen määrän lisäämisen tarve HAKUPROSESSI SUOSITTELEMINEN VAPAAMUOTOINEN PALAUTE JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET... 39

3 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 1. JOHDANTO Koulutusrahasto teetti huhtikuussa 2014 vaikuttavuustutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Miten aikuiskoulutustuki on alentanut kynnystä hakeutua omaehtoiseen koulutukseen? Miten koulutus on mahdollistanut osaamisen kehittymisen? Mitä vaikutuksia aikuiskoulutustuella hankitulla koulutuksella on ollut työuraa? Kohderyhmän muodostivat tukea käyttäneet ja tukea käyttäneiden työnantajat, tuen potentiaaliset käyttäjät ja potentiaaliset tukea käyttävien työnantajat sekä Koulutusrahaston henkilöstö ja sidosryhmät. Tukea käyttäneiden, sidosryhmien ja Koulutusrahaston henkilöstön osalta tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä. Tuen potentiaalisten käyttäjien osalta tutkimuksessa käytettiin paneelitiedonkeruuta ja työnantajat haastateltiin puhelimitse. Tutkimus perustuu yhteensä 2075 vastaukseen.

4 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET Työnantajat ja tuen potentiaaliset käyttäjät tuntevat keskimäärin melko tai erittäin huonosti työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä tätä varten olemassa olevia tukimuotoja. Vain harva tuen potentiaalisista käyttäjistä ja työnantajista tuntee myöskään Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Kaikkien vastaajaryhmien kokonaismielikuva työelämässä olevien mahdollisuuksista kouluttautumiseen yleensä sekä aikuiskoulutustuesta ovat myönteisiä. Suurimpina ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen esteinä pidettiin vastaajien keskuudessa taloudellista tilannetta sekä elämäntilannetta. Tukea käyttäneistä vastaajista 96 prosenttia näkeekin Koulutusrahaston myöntämän aikuiskoulutuen merkityksen koulutukseen hakeuduttaessa melko tai erittäin merkittävänä. Työnantajien vastauksissa nousi esteeksi myös tietoisuus koulutuksista/tuista ja koulutustarjonta. Keskeisten ammatilliseen koulutukseen hakeutumista edistävien tekijöiden osalta hajonta oli suurempaa. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat tietoisuus koulutuksista/tuista, taloudellinen tilanne sekä elämäntilanne. Erityisesti tuen potentiaalisten käyttäjien vastauksissa nousivat myös työnantajan asenne sekä koulutustarjonta. Työelämässä olevien koulutuksella nähtiin olevan eniten vaikutuksia työelämän kannalta ammattitaidon kehittymisessä sekä uuden työpaikan saamisen ja uudelle toimialalle siirtymisen helpottumisessa. Tukea jo käyttäneet kokivat useammin koulutuksella olevan vaikutuksia työelämän kannalta kuin potentiaaliset käyttäjät (sekä kuluttajien että työnantajien vastauksissa). Vastaajien keskuudessa aikuiskoulutustuen koetaan antavan paremman mahdollisuuden opiskelulle ja madaltavan kynnystä lähteä opiskelemaan elämäntilanteesta riippumatta. Tuen vaikuttavuudesta kertoo myös se, että 99 prosenttia aikuiskoulutustukea käyttäneistä suosittelisi sitä kokemustensa perusteella myös ystävilleen/tuttavilleen.

5 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ JA TYÖNANTAJISTA 3.1. Tukea käyttäneet Alla olevassa taulukossa on vertailtu kaikkien aikuiskoulutukseen osallistuneiden vuotiaiden määriä (vuonna 2012) ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan sekä Koulutusrahaston myönteisen maksupäätöksen saaneita (vuonna 2011). Koulutusrahaston tukea saaneet painottuvat enemmän vuotiaisiin sekä huomattavasti kaikkia aikuiskoulutukseen osallistuneita enemmän naisiin. Iän osalta erot johtuvat osaltaan aikuiskoulutustuen saamisen ehtojen täyttymisestä: Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea saadakseen on esimerkiksi oltava ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Tilastokeskuksen määritelmä aikuiskoulutuksesta puolestaan sisältää ohjattujen oppimistilaisuuksien järjestämistä aikuisille, jotka aikaisemmin päättyneen tai keskeytyneen koulujärjestelmäkoulutuksen jälkeen tavallisesti toimivat tai ovat toimineen työelämässä. Aikuiskoulutukseen osallistuneiden vs. myönteisen maksupäätöksen saaneet iän ja sukupuolen mukaan: Kun verrataan opiskelijamääriä koulutusasteen mukaan, Koulutusrahastolta myönteisen maksupäätöksen saaneiden hakijoiden koulutus painottuu huomattavasti kaikkia peruskoulutuksen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita enemmän erityisesti ammattikorkeakoulukoulutukseen. Myös yliopistokoulutukseen on saatu paljon myönteisiä maksupäätöksiä.

6 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Myönteisen maksupäätöksen saaneet vs. kaikki peruskoulun jälkeiset opiskelijat koulutusasteen mukaan: Koulutusalan mukaan tarkasteltuna Koulutusrahaston tukea on saatu kaikkea perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamääriä enemmän erityisesti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutuksiin. Kaikkiin opiskelijoihin verrattuna myönteisen maksupäätöksen saaneita on huomattavasti vähemmän puolestaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnontieteiden alan koulutuksiin. Myönteisen maksupäätöksen saaneet vs. kaikki peruskoulun jälkeiset opiskelijat koulutusalan mukaan: Kun verrataan aikuiskoulutustukea saaneita työnantajan toimialan mukaan suhteessa kaikkiin työllisiin, on myös tässä eroja. Työllisten määrää enemmän koulutukseen on hakeuduttu erityisesti julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä koulutuksen toimialoilta. Vastaavasti tukea saaneita on työllisiä pienemmällä osuudella esimerkiksi teollisuuden ja rakentamisen toimialoilta.

7 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Myönnetty aikuiskoulutustuki hakijan työnantajan toimialan mukaan vs. kaikki työlliset toimialoittain:

8 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 3.2. Tukea käyttäneiden työnantajat Koulutusrahaston listausta, joka sisälsi myönteisen tukipäätöksen vuosina saaneiden työnantajien tietoja, verrattiin koko Suomen yrityskantaan. Listaus sisälsi alun perin yhteensä 9186 kpl tukea käyttäneiden työnantajia. Näistä eri y-tunnuksen omaavia organisaatioita oli rekisterissä yhteensä 3970 kpl. Näiden yritysten tiedot rikastettiin Bisnoden tiedoilla y-tunnusten perusteella. Lopullinen rikastettu rekisteri, josta saatuja jakaumia käytetään seuraavissa tarkasteluissa, sisälsi yhteensä yrityksen tiedot. Maakunnittain tarkasteltuna Koulutusrahaston myöntämät aikuiskoulutustuet ovat jakautuneet suurin piirtein yrityskantaa vastaavalla tavalla, mutta Uudellamaalla koulutustukea on myönnetty suhteessa enemmän. Maakunta: Ahvenanmaa 0 % 1 % Etelä-Karjala 2 % 2 % Etelä-Pohjanmaa 3 % 5 % Etelä-Savo 3 % Kainuu 1 % Kanta-Häme 2 % 3 % Keski-Pohjanmaa 1 % Keski-Suomi 5 % Kymenlaakso 2 % 3 % Lappi Pirkanmaa 3 % 7 % 9 % tukea saaneet kaikki toimipaikat* Pohjanmaa 2 % 4 % Pohjois-Karjala 3 % Pohjois-Pohjanmaa 8 % 6 % Pohjois-Savo 5 % 4 Päijät-Häme 3 % 4 Satakunta 4 % 5 % Uusimaa 28 % 37 % Varsinais-Suomi 8 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % *Kaikki yritysten toimipaikat Suomessa, lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto

9 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Toimialojen väleillä on sen sijaan suuria eroja tukien saamisessa. Koko yrityskantaa useammin aikuiskoulutustukea saaneet ovat työskennelleet julkisen hallinnon, terveysja sosiaalipalveluiden sekä teollisuuden aloilla. Vastaavasti esimerkiksi maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden aloilta ei juuri aikuiskoulutustukea saavia opiskelijoita ole tullut. Toimiala: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3 % 17 % B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemustoiminta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 4 % 5 % 7 % 4 % 3 % 13 % 13 % 12 % 14 % J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 % 3 % 2 % 1 % tukea saaneet kaikki yritykset* L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus 0 % 1 % 1 % 5 % 4 % 4 % 5 % 8 % 10 % 10 % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 6 % 15 % R Taiteet, viihde ja virkistys 2 % 2 % S Muu palvelutoiminta 8 % 6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % *Kaikki yritykset Suomessa, lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto

10 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston mukaan kaiken kaikkiaan suomalaisista yrityksistä osakeyhtiöitä on 41 prosenttia ja toiminimiä 47 prosenttia. Pienille yrityksille tyypillisiä yritysmuotoja (toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö) oli tukea saaneiden työnantajissa vähemmän kuin yrityskannassa kaiken kaikkiaan. Yhtiömuoto (Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea saaneiden työnantajat): osakeyhtiö 56 % yhdistys 10 % toiminimi 9 % kunnan/kaupungin virasto 8 % säätiö 3 % kunta 3 % kommandiittiyhtiö 3 % kirkko 2 % valtioin virasto 2 % osuuskunta 1 % avoin yhtiö 1 % ulkomainen sivuliike 0 % muu oikeudellinen muoto 0 % keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö 0 % julkinen viranomainen 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Aikuiskoulutustukea saaneiden työnantajat ovat liikevaihdoltaan ja henkilökuntaluokaltaan keskimäärin koko yrityskantaa suurempia. Liikevaihtoluokka (miljoonaa euroa): % 5 % 9 % 11 % 8 % 74 % % 4 % 4 % 23 % tukea saaneet kaikki yritykset* % 9 % Yli % 32 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % *Kaikki yritykset, lähde: Bisnode

11 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Henkilökuntaluokka: % 91 % % 12 % % 18 % % 16 % % 0 % 11 % 11 % tukea saaneet kaikki yritykset* % 0 % % 0 % % 0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % *Kaikki yritykset, lähde: Bisnode Lisäksi alla muiden taloudellisten tunnuslukujen jakaumat tukea saaneiden työnantajien osalta: Liikevaihdon muutosprosentti: <0 45 % % >10 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Liiketulosprosentti: <0 28 % % % >10 20 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

12 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Omavaraisuusaste: <0 5 % % % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Quick ratio: erinomainen (yli 1,5) 33 % hyvä (1-1,5) 26 % tyydyttävä (0,6-1) 22 % välttävä (0,3-0,5) 13 % heikko (alle 0,3) 6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Rating: AAA (Korkein luottoluokitus) 9 % AA (Hyvä luottokelpoisuus) A (Luottokelpoinen) 23 % 24 % B (Epätyydyttävä) 7 % C (Luotonantoa ei puolleta) 4 % AN (Toiminta uutta) 0 % Ei Rating (tiedot puutteelliset tai ristiriitaiset) 32 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

13 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 4. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 4.1. Rekisteritiedot KOHDERYHMÄ 2014 tukea käyttänyt 79,6% (1652) tuen potentiaalinen käyttäjä 10,3% (213) tukea käyttäneen työnantaja 4,8% (100) potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja 4,8% (100) sidosryhmä 0,3% (6) Koulutusrahaston henkilökunta 0,2% (4) Yhteensä 100,0% (2075) ORGANISAATIO sidosryhmä Koulutusrahaston henkilökunta AKOL (opettajat) 16,7% (1) 0,0% (0) Arene ry (amk:n rehtorineuvosto) 16,7% (1) 0,0% (0) KELA 16,7% (1) 0,0% (0) Koulutusrahasto 0,0% (0) 100,0% (4) Opetushallitus 33,3% (2) 0,0% (0) Työ- ja elinkeinoministeriö 16,7% (1) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (6) 100,0% (4) MAAKUNTA tukea käyttänyt tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja Etelä-Karjala 1,9% (32) 1,0% (1) 0,0% (0) Etelä-Pohjanmaa 3,4% (56) 2,0% (2) 0,0% (0) Etelä-Savo 3,3% (54) 4,1% (4) 0,0% (0) Itä-Uusimaa 1,4% (23) 0,0% (0) 0,0% (0) Kainuu 1,1% (18) 3,1% (3) 0,0% (0) Kanta-Häme 2,8% (47) 2,0% (2) 0,0% (0) Keski-Pohjanmaa 1,5% (25) 1,0% (1) 0,0% (0) Keski-Suomi 5,7% (94) 2,0% (2) 9,0% (9) Kymenlaakso 3,0% (49) 3,1% (3) 0,0% (0) Lappi 2,9% (48) 5,1% (5) 0,0% (0) Pirkanmaa 9,1% (151) 7,1% (7) 14,0% (14) Pohjanmaa 2,3% (38) 2,0% (2) 0,0% (0) Pohjois-Karjala 3,6% (59) 5,1% (5) 0,0% (0) Pohjois-Pohjanmaa 8,0% (132) 11,2% (11) 9,0% (9) Pohjois-Savo 5,2% (86) 7,1% (7) 0,0% (0) Päijät-Häme 4,2% (69) 4,1% (4) 0,0% (0) Satakunta 3,0% (49) 3,1% (3) 0,0% (0) Uusimaa 28,7% (474) 28,6% (28) 46,0% (46) Varsinais-Suomi 9,0% (148) 8,2% (8) 22,0% (22) Yhteensä 100,0% (1652) 100,0% (98) 100,0% (100) LIIKEVAIHTOLUOKKA tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja ,1% (6) 0,0% (0) ,4% (8) 4,3% (1) ,1% (12) 8,7% (2) ,9% (11) 4,3% (1) ,6% (26) 34,8% (8) ,2% (7) 17,4% (4) ,9% (5) 30,4% (7) ,7% (4) 0,0% (0) ,1% (6) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (85) 100,0% (23)

14 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) HENKILÖKUNTALUOKKA tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja ,0% (33) 0,0% (0) ,0% (16) 0,0% (0) ,0% (12) 35,0% (35) ,0% (26) 39,0% (39) ,0% (8) 10,0% (10) ,0% (2) 12,0% (12) ,0% (2) 3,0% (3) ,0% (1) 1,0% (1) Yhteensä 100,0% (100) 100,0% (100) TUKIJAKSON PITUUS tukea käyttänyt lyhyt tukijakso 44,4% (734) pitkä tukijakso 55,6% (918) Yhteensä 100,0% (1652) KOULUTUSTASO tukea käyttänyt ammatillinen lisä- tai täydennys 6,6% (71) tutkintoon johtava 93,2% (1009) muu 0,3% (3) Yhteensä 100,0% (1083) TUEN MYÖNTÄMINEN tukea käyttänyt ennen uudistusta 34,7% (574) uudistuksen jälkeen 65,3% (1078) Yhteensä 100,0% (1652) 4.2. Kysytyt taustatiedot SUKUPUOLI tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä nainen 81,3% (1330) 39,3% (83) mies 18,7% (306) 60,7% (128) Yhteensä 100,0% (1636) 100,0% (211) IKÄRYHMÄ tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä alle 30 vuotta 0,8% (13) 7,5% (16) vuotta 14,5% (240) 21,1% (45) vuotta 18,2% (301) 17,4% (37) vuotta 19,9% (328) 13,1% (28) vuotta 20,5% (339) 16,0% (34) vuotta 15,8% (261) 15,0% (32) vuotta 8,7% (144) 6,1% (13) vuotta 1,2% (19) 0,5% (1) 64 vuotta tai yli 0,3% (5) 3,3% (7) Yhteensä 100,0% (1650) 100,0% (213)

15 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) KORKEIN KOULUTUSTASO tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä peruskoulu- tai lukiokoulutus 3,2% (53) 10,3% (22) ammatillinen tai opistotason koulutus 28,8% (475) 54,0% (115) ammattikorkeakoulutus 31,6% (521) 20,2% (43) yliopistokoulutus 34,1% (562) 15,0% (32) muu 2,3% (38) 0,5% (1) Yhteensä 100,0% (1649) 100,0% (213) ASEMA tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä työ- tai virkasuhteessa oleva 85,5% (1410) 92,5% (197) yrittäjä tai maatalousyrittäjä 7,5% (124) 7,5% (16) työtön työnhakija 3,0% (50) 0,0% (0) muu 4,0% (66) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (1650) 100,0% (213) TYÖSUHTEEN LAATU tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä määräaikainen 11,9% (183) 9,0% (19) toistaiseksi voimassa oleva 88,1% (1357) 91,0% (192) Yhteensä 100,0% (1540) 100,0% (211) VUODET TYÖELÄMÄSSÄ YHTEENSÄ tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä alle 5 vuotta 0,1% (2) 0,0% (0) 5-7 vuotta 1,2% (20) 0,0% (0) 8-10 vuotta 8,3% (137) 16,4% (35) vuotta 41,8% (686) 39,0% (83) yli 20 vuotta 48,5% (796) 44,6% (95) Yhteensä 100,0% (1641) 100,0% (213) NYKYISEN TYÖSUHTEEN / YRITTÄJYYDEN KESTO tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä alle 1 vuosi 11,7% (188) 0,0% (0) 1-4 vuotta 26,3% (421) 27,2% (58) 5-10 vuotta 26,5% (424) 27,2% (58) vuotta 21,3% (342) 24,4% (52) yli 20 vuotta 14,2% (227) 21,1% (45) Yhteensä 100,0% (1602) 100,0% (213) OLETKO SYNTYPERÄSIN... tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä Suomesta 98,7% (1622) 98,1% (205) ulkomailta 1,3% (21) 1,9% (4) Yhteensä 100,0% (1643) 100,0% (209)

16 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 5. KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUKSIEN TUNTEMINEN 5.1. Kouluttautumismahdollisuuksien tunteminen Kuinka hyvin tunnet työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautumiseen? tukea käyttänyt erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,3% (5) melko huonosti 13,8% (227) melko hyvin 67,8% (1114) erittäin hyvin 18,1% (298) 86 % tuen potentiaalinen käyttäjä erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 2,8% (6) melko huonosti 42,7% (91) melko hyvin 45,1% (96) erittäin hyvin 9,4% (20) 55 % tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 5,1% (5) melko huonosti 54,5% (54) melko hyvin 37,4% (37) erittäin hyvin 3,0% (3) 40 % erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 4,0% (4) melko huonosti 41,0% (41) melko hyvin 52,0% (52) erittäin hyvin 3,0% (3) 55 % sidosryhmä erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,0% (0) melko huonosti 0,0% (0) melko hyvin 66,7% (4) erittäin hyvin 33,3% (2) 100 % Koulutusrahaston henkilökunta 0% erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,0% (0) melko huonosti 0,0% (0) melko hyvin 25,0% (1) erittäin hyvin 75,0% (3) 20% 40% 60% 80% 100% 100 % Tukea käyttäneet vastaajat tuntevat luonnollisesti hyvin työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Työnantajista ja tuen potentiaalisista käyttäjistä noin puolet tuntevat kouluttautumismahdollisuuksia hyvin tai erittäin hyvin. Sekä tukea käyttäneiden että potentiaalisten käyttäjien vastauksissa korkeamman koulutustason omaavat vastaajat tuntevat työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautumiseen paremmin kuin matalammin koulutetut. Työttömät työnhakijat tunsivat yleensä koulutusmahdollisuudet hyvin kun taas yrittäjät työsuhteessa olevia huonommin. Pidemmän työuran tehneet tunsivat myös koulutusmahdollisuudet paremmin. Vertailu vuosien työelämässä mukaan (tukea käyttänyt, tuen potentiaalinen käyttäjä): alle 5 vuotta 5-7 vuotta 8-10 vuotta vuotta yli 20 vuotta erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,0% (0) 0,0% (0) 0,6% (1) 0,7% (5) 0,6% (5) melko huonosti 50,0% (1) 35,0% (7) 30,4% (52) 16,8% (129) 14,4% (128) melko hyvin 50,0% (1) 55,0% (11) 60,8% (104) 67,7% (519) 64,0% (567) erittäin hyvin 0,0% (0) 10,0% (2) 8,2% (14) 14,9% (114) 21,0% (186) Yhteensä 100,0% (2) 100,0% (20) 100,0% (171) 100,0% (767) 100,0% (886) Työnantajien osalta maakunnalla tai toimialalla ei ollut juurikaan vaikutusta kouluttautumismahdollisuuksien tuntemiseen. Henkilökuntaluokaltaan keskisuuret yritykset tunsivat kouluttautumismahdollisuudet parhaiten.

17 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 5.2. Kokonaismielikuva kouluttautumismahdollisuuksista Millainen on kokonaismielikuvasi työelämässä olevien mahdollisuuksista kouluttautua yleensä? tukea käyttänyt erittäin kielteinen 0,4% (6) melko kielteinen 8,6% (142) melko myönteinen 68,6% (1130) erittäin myönteinen 22,5% (370) 91 % tuen potentiaalinen käyttäjä erittäin kielteinen 0,9% (2) melko kielteinen 16,5% (35) erittäin myönteinen 10,4% (22) melko myönteinen 72,2% (153) 83 % tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 2,0% (2) melko myönteinen 72,0% (72) erittäin myönteinen 26,0% (26) erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 3,2% (3) melko myönteinen 73,1% (68) erittäin myönteinen 23,7% (22) 98 % 97 % sidosryhmä erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 0,0% (0) erittäin myönteinen 16,7% (1) melko myönteinen 83,3% (5) 100 % Koulutusrahaston henkilökunta 0% erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 0,0% (0) melko myönteinen 75,0% (3) erittäin myönteinen 25,0% (1) 20% 40% 60% 80% 100% 100 % Kaikkien vastaajaryhmien mielikuvat työelämässä olevien mahdollisuuksista kouluttautumiseen yleensä olivat positiivisia. Vastaajat kokevat koulutustarjontaa olevan runsaasti ja monien työnantajat suhtautuvat kouluttautumiseen kannustavasti. Asiassa on kuitenkin oltava itse aktiivinen ja motivoitunut. Nykyään uudelleenkouluttautuminen jossain vaiheessa työuraa nähdään enemmän sääntönä kuin poikkeuksena, joko lisäkoulutusten tai alanvaihdon osalta. Kielteistä mielikuvaa perusteltiin useimmiten työnantajan asenteella tai heikoilla taloudellisilla mahdollisuuksilla kouluttautumiseen. Teoriassa rakennetut järjestelmät mahdollistavat vastaajien mielestä kouluttautumisen, mutta käytännössä työnantajat eivät aina mahdollista kouluttautumista työajalla.

18 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 5.3. Tukimuotojen tunteminen Kuinka hyvin tunnet olemassa olevia taloudellisia tukimuotoja työelämässä olevien kouluttautumiseen? tukea käyttänyt tuen potentiaalinen käyttäjä erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,5% (9) melko huonosti 26,9% (441) melko hyvin 61,1% (1002) erittäin hyvin 11,5% (189) erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 18,0% (38) melko huonosti 61,1% (129) melko hyvin 18,5% (39) erittäin hyvin 2,4% (5) 73 % 21 % tukea käyttäneen työnantaja potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja sidosryhmä erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 33,0% (33) melko huonosti 44,0% (44) melko hyvin 21,0% (21) erittäin hyvin 2,0% (2) erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 28,0% (28) melko huonosti 48,0% (48) melko hyvin 24,0% (24) erittäin hyvin 0,0% (0) 24 % erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,0% (0) melko huonosti 16,7% (1) melko hyvin 83,3% (5) erittäin hyvin 0,0% (0) 23 % 83 % Koulutusrahaston henkilökunta erittäin huonosti, en ole koskaan kuullut 0,0% (0) melko huonosti 0,0% (0) melko hyvin 0,0% (0) erittäin hyvin 100,0% (4) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tuen potentiaaliset käyttäjät ja työnantajat tuntevat keskimäärin melko tai erittäin huonosti olemassa olevia taloudellisia tukimuotoja työelämässä olevien kouluttautumiseen. Erityisesti henkilökunta- ja liikevaihtoluokaltaan pienet yritykset tuntevat tukimuodot heikosti. Teollisuusaloilla ja terveys- ja sosiaalipalveluissa tunnettiin tukimuodot hieman muiden toimialojen työnantajia paremmin. Työnantajille tuli useimmiten ensimmäisenä mieleen työelämässä olevien kouluttautumisen taloudellista tukimuodoista oppisopimus, mutta myös aikuiskoulutustuki ja Koulutusrahasto mainittiin melko usein. Tuen potentiaaliset käyttäjät mainitsivat usein aikuiskoulutustuen, mutta myös opintotuki ja oppisopimus tulivat monella ensimmäisenä mieleen. Mainitse ensimmäisenä mieleen tuleva: Tukea käyttäneet:

19 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) Tuen potentiaaliset käyttäjät: Tukea käyttäneen työnantajat: Potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja:

20 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 5.4. Kokonaismielikuva aikuiskoulutustuesta Millainen on kokonaismielikuvasi aikuiskoulutustuesta? tukea käyttänyt erittäin kielteinen 0,5% (9) melko kielteinen 2,4% (40) melko myönteinen 48,7% (801) erittäin myönteinen 48,3% (794) 97 % tuen potentiaalinen käyttäjä erittäin kielteinen 1,9% (4) melko kielteinen 20,2% (43) melko myönteinen 66,7% (142) erittäin myönteinen 11,3% (24) 78 % tukea käyttäneen työnantaja erittäin kielteinen 1,1% (1) melko kielteinen 2,1% (2) erittäin myönteinen 8,5% (8) melko myönteinen 88,3% (83) 97 % potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 4,3% (4) erittäin myönteinen 13,8% (13) melko myönteinen 81,9% (77) 96 % sidosryhmä erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 16,7% (1) melko myönteinen 50,0% (3) erittäin myönteinen 33,3% (2) 83 % Koulutusrahaston henkilökunta 0% erittäin kielteinen 0,0% (0) melko kielteinen 0,0% (0) melko myönteinen 50,0% (2) erittäin myönteinen 50,0% (2) 20% 40% 60% 80% 100% 100 % Mielikuvat aikuiskoulutustuesta ovat vahvasti myönteisiä kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Kielteiseen mielikuvaan liittyvät perustelut käsittelivät usein yrittäjien aikuiskoulutustukea sekä tukimäärän riittämättömyyteen. Positiivisia perusteluita oli sen sijaan laidasta laitaan. Monet tukea käyttäneistä eivät olisi lähteneet kouluttautumaan ilman aikuiskoulutustukea. Sen nähtiin mahdollistavan opiskeleminen esimerkiksi opintotukea paremmin, koska tuki on sidottu ansiotasoon.

21 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 5.5. Aikuiskoulutustuen tunteminen Tunnetko Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea? tukea käyttänyt en 3,5% (57) kyllä 96,5% (1579) tuen potentiaalinen käyttäjä kyllä 13,2% (27) en 86,8% (178) tukea käyttäneen työnantaja kyllä 19,0% (19) en 81,0% (81) potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja kyllä 26,0% (26) en 74,0% (74) sidosryhmä en 16,7% (1) kyllä 83,3% (5) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Koulutusrahaston aikuiskoulutustuen tunnettu on heikkoa työnantajien ja erityisesti tuen potentiaalisten käyttäjien keskuudessa. Tuen potentiaalisista käyttäjistä yliopistokoulutuksen saaneet ja pitkän työuran jo tehneet tuntevat aikuiskoulutustuen hieman muita ryhmiä paremmin. Vertailu vuosien työelämässä mukaan (tuen potentiaaliset käyttäjät): 8-10 vuotta vuotta yli 20 vuotta kyllä 8,8% (3) 13,9% (11) 14,1% (13) en 91,2% (31) 86,1% (68) 85,9% (79) Yhteensä 100,0% (34) 100,0% (79) 100,0% (92) Työnantajien osalta terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä teollisuudessa Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki tunnetaan yleistä tasoa hieman paremmin

22 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 6. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 6.1. Koulutukseen hakeutumisen todennäköisyys Kuinka todennäköistä on, että hakeudut ammatilliseen koulutukseen lähitulevaisuudessa?, tuen potentiaalinen käyttäjä erittäin todennäköistä 4,7% (10) melko todennäköistä 19,9% (42) 25 % melko epätodennäköistä 43,6% (92) erittäin epätodennäköistä 31,8% (67) tukea käyttäneen työnantaja erittäin todennäköistä 5,0% (5) 5 % melko todennäköistä 0,0% (0) melko epätodennäköistä 33,0% (33) erittäin epätodennäköistä 62,0% (62) potentiaalinen tukea käyttävä työnantaja 0% erittäin todennäköistä 1,0% (1) 12 % melko todennäköistä 11,0% (11) melko epätodennäköistä 48,0% (48) erittäin epätodennäköistä 40,0% (40) 20% 40% 60% 80% 100% Tuen potentiaalisista käyttäjistä vain joka neljäs pitää melko tai erittäin todennäköisenä ammatilliseen koulutukseen hakeutumista lähitulevaisuudessa. Heidän osaltaan todennäköisyys ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen lähitulevaisuudessa pienenee kun vuodet työelämässä kasvavat. Iän mukaan tarkasteltuna alle 30-vuotiaat pitävät koulutukseen hakeutumista lähitulevaisuudessa kaikkein todennäköisimpänä. Vertailu vuosien työelämässä mukaan (tuen potentiaalinen käyttäjä): 8-10 vuotta vuotta yli 20 vuotta erittäin todennäköistä 2,9% (1) 9,8% (8) 1,1% (1) melko todennäköistä 35,3% (12) 20,7% (17) 13,7% (13) melko epätodennäköistä 41,2% (14) 52,4% (43) 36,8% (35) erittäin epätodennäköistä 20,6% (7) 17,1% (14) 48,4% (46) Yhteensä 100,0% (34) 100,0% (82) 100,0% (95)

23 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 6.2. Koulutuksen esteet Minkä näet keskeisenä tekijänä joka estää hakeutumasta ammatilliseen koulutukseen? taloudellinen tilanne 45,5% (928) koulutustarjonta 3,9% (80) työnantajan asenne 6,1% (125) tietoisuus koulutuksista/tuista 9,2% (188) hakuprosessi 1,3% (27) elämäntilanne 24,9% (507) muu syy 9,0% (183) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Taloudellinen tilanne nähdään useimmiten keskeisenä ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen esteenä. Tukea käyttäneistä puolet piti sitä suurimpana esteenä. Myös elämäntilanne nähdään usein koulutukseen hakeutumista estävänä tilanteena. Työnantajat pitävät lisäksi tietoisuutta koulutuksista ja tuista sekä koulutustarjontaa koulutukseen hakeutumista estävinä tekijöinä. Vertailu vastaajaryhmän mukaan: Vastauksissa ei ole suuri eroja eri taustamuuttujien suhteen tarkasteltaessa. Työttömät työnhakijat näkevät taloudellisen tilanteen työsuhteessa ja yrittäjiä harvemmin esteenä, mutta elämäntilanteen muita useammin. Vertailu aseman mukaan (tukea käyttäneet, tuen potentiaaliset käyttäjät): työ- tai virkasuhteessa oleva yrittäjä tai maatalousyrittäjä työtön työnhakija muu taloudellinen tilanne 47,0% (748) 46,4% (64) 36,7% (18) 56,1% (37) koulutustarjonta 2,6% (41) 1,4% (2) 4,1% (2) 3,0% (2) työnantajan asenne 6,5% (104) 3,6% (5) 10,2% (5) 10,6% (7) tietoisuus koulutuksista/tuista 8,0% (127) 14,5% (20) 8,2% (4) 9,1% (6) hakuprosessi 0,8% (13) 1,4% (2) 2,0% (1) 0,0% (0) elämäntilanne 27,5% (438) 20,3% (28) 32,7% (16) 15,2% (10) muu syy 7,5% (119) 12,3% (17) 6,1% (3) 6,1% (4) Yhteensä 100,0% (1590) 100,0% (138) 100,0% (49) 100,0% (66)

24 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (39) 6.3. Koulutukseen hakeutumista edistävät tekijät Minkä näet keskeisenä tekijänä joka edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista? taloudellinen tilanne 20,7% (421) koulutustarjonta 13,3% (271) työnantajan asenne 12,9% (262) tietoisuus koulutuksista/tuista 27,3% (556) hakuprosessi 0,3% (7) elämäntilanne 18,0% (365) muu syy 7,4% (151) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tietoisuus koulutuksista/tuista nähdään useimmiten ammatilliseen koulutukseen hakeutumista edistävänä tekijänä, erityisesti työnantajien näkökulmasta. Tuen potentiaalisten käyttäjien vastauksissa korostuu myös työnantajan asenne. Hajonta koulutukseen hakeutumista edistävissä tekijöissä on suurempaa kuin sitä estävissä. Vertailu vastaajaryhmän mukaan: Tukea käyttäneiden ja potentiaalisten käyttäjien vastauksissa ei juurikaan ollut vaihtelua eri taustamuuttujaryhmien välillä. Työnantajien osalta teollisuudessa ja kaupan alalla korostui tietoisuus koulutuksista ja tuista kun taas esimerkiksi rakentamisen ja terveysja sosiaalipalveluiden aloilla taloudellisen tilanteen rooli nähtiin suurempana.

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2009, 2. vuosineljännes Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan Aloittaneiden

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2008

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2008 Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna Vuonna aloittaneiden yritysten määrä laski 2,2

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2010

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2010 Yritykset 2010 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2010 Lopettaneiden yritysten määrä väheni vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi reilut kuusi

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot