ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Hoitopaikan hakeminen Päivähoidon toteuttamisvastuu Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Päivähoidon talous Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA Päivähoidon muodot Kunnallinen perhepäivähoito Kotona toimiva perhepäivähoitaja Kolmiperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kunnallinen päiväkotihoito Ostopalvelut päivähoidossa Yksityinen päivähoito Yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Esiopetus Vuoropäivähoito Erityispäivähoito Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten päivähoito Perhekeskustoiminta Päivähoidon yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Päivähoidon arviointi Analyysia päivähoidon nykytilasta Orimattilassa Kyselyn tulokset Katsaus päivähoidon nykytilaan tehdyn kyselyn pohjalta Päivähoidon tarjonta ja esiopetus Ostopalvelut ja yksityinen päivähoito Päivähoidon erityisryhmät Päivähoidon toteutus alueellisesti Päivähoidon kokonaisuus ORIMATTILAN PÄIVÄHOITO VUOTEEN 2015 MENNESSÄ 26 1

3 5.1 Tulevaisuuden painopisteet kyselyn pohjalta Päivähoitoikäisten lasten määrällisiin muutoksiin vaikuttavia 27 tekijöitä Päivähoitoikäisten lasten määrällinen muutos Omakotitalojen määrällinen kehitys sekä muuttoliike Arviointia päivähoitoikäisten lasten määrällisestä kehityksestä Päivähoitoikäisten lasten alueellinen sijoittuminen Erityisryhmät päivähoidossa Vuorohoidossa olevat lapset Erityislasten määrälliset muutokset Eri kieli- ja kulttuuriryhmät päivähoidossa PÄIVÄHOIDON TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Päivähoidon taloudellinen toteuttaminen Toimenpide-ehdotukset Yksityisten päivähoitopalveluiden osuus päivähoidossa Toimenpide-ehdotukset Kotona hoitamisen tukeminen Toimenpide-ehdotukset Erityisryhmien määrälliseen kasvuun varautuminen Toimenpide-ehdotukset Päivähoidon arviointi Toimenpide-ehdotukset 34 LIITTEET Liite 1: Tietoja Orimattilan varhaiskasvatuspalveluista Liite 2: Orimattilassa myönnetyt omakotitaloluvat kylittäin vuosina Liite 3: Orimattilassa syntyneiden lasten määrät koulualueittain vuosina Liite 4: Ennuste 0-6-vuotiaiden määrästä Päijät-Hämeessä Tilastokeskuksen mukaan 2

4 1. JOHDANTO Päivähoidon perusteet lähtevät valtionhallinnosta. Eduskunta ja valtioneuvosto säätävät päivähoitoa koskevat lait ja asetukset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erilaisten linjauksien ja ohjeistuksen antamisesta päivähoidon toteuttamiseen, esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista on koottu suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet sekä kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen monipuolisesta kokonaisuudesta. Vallitsevin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on päivähoito ja sen eri muodot, mutta myös esiopetus kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen toteuttamisesta vastaa kaupunki siihen liittyvien lakien ja asetusten puitteissa. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungissa ylintä päätäntävaltaa. Päivähoidon sekä esiopetuksen ohjaamisesta annettujen tavoitteiden mukaisesti vastaa sivistystoimi. Orimattila on muuttovoittokunta ja kaupunkiin muuttaa pääasiassa lapsiperheitä. Päivähoidosta säädetyt lait velvoittavat kuntaa järjestämään päivähoitoa erittäin kattavasti alle kouluikäisille lapsille. Subjektiivisen päivähoito- ja esiopetusoikeuden myötä päivähoitoa käyttävien lasten määrä on kasvanut, minkä seurauksena myös päivähoitoon käytetyt resurssit ovat kasvaneet. Kaupungin yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa päivähoidon tiukasti normitetut vaatimukset aiheuttavat haasteen päivähoidon lainmukaiselle järjestämiselle. Orimattilan päivähoidon strategian tarkoitus on tukea kaupunginstrategiassa määriteltyjä painopisteitä sekä selventää Orimattilassa toteutettua päivähoitoa ja muodostaa siihen selkeä tavoitteellinen linjaus taloudelliset näkökulmat huomioiden. Strategiassa hahmotetaan myös niitä tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta päivähoidon toteuttamiseen. Strategian laadinnassa on huomioitu luottamushenkilöiden, päivähoidon henkilöstön sekä päivähoidosta vastuussa olevien viranhaltijoiden näkemykset. Sidosryhmille lähettiin strategian laadintaan liittyvä kysely ja järjestettiin kyselyn pohjalta keskustelutilaisuus. Päivähoidon henkilöstöä on kuultu myös strategian kirjoittamisvaiheessa ja päivähoidon ydintyöryhmä on antanut lausuntoja strategiaan liittyen. Strategiaa päivitetään valtuustokausittain noin joka neljäs vuosi vastaamaan sen hetkisiin vaatimuksiin. 3

5 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 2.1 Päivähoidon määritelmä Päivähoito on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa lähtökohtana on ammattitaitoon perustuva kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. 2.2 Päivähoidon muodot Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotihoito Päiväkotihoito Esiopetus 2.3 Päivähoitoon liittyvä lainsäädäntö Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 Perusopetuslaki 628/1998 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/ Päivähoidon henkilöstön kelpoisuuteen ja koulutukseen liittyvä lainsäädäntö Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (6 sekä 8 ) Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) 2.5 Päivähoidon maksuihin liittyvä lainsäädäntö Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 4

6 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA 3.1 Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Orimattilan kaupungin strategiassa hahmotellaan visio viihtyisästä asukkaan maaseutukaupungista, jolla on tasapainoinen talous. Orimattilan tavoitteena on tarjota asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja erityisenä painopistealueena määritellään lapset, nuoret ja perhe. Palveluita pyritään kehittämään etsimällä esimerkiksi uusia toimintamalleja niiden toteuttamiseen. Orimattilan kaupungin henkilöstöstrategian visioissa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) määritellään henkilöstön olevan ammattitaitoista, koulutettua sekä motivoitunutta. Ammattitaitoa ja koulutustasoa pyritään ylläpitämään laatimalla vuosittain koulutussuunnitelma, jonka tavoitteisiin kuuluu suunnitelmallisen ja tulevat vaatimukset huomioivan koulutuksen järjestäminen. Henkilöstön motivoituneisuutta ylläpidetään edistämällä työhyvinvointia, johon kuuluu fyysisten ja henkisten haittojen ennaltaehkäiseminen sekä työolosuhteiden arviointi. Työssä jaksamista edesautetaan virkistyspäivillä sekä yksilökohtaisesti ratkaistuilla työaika- ja eläkejärjestelyillä. Orimattilan sosiaalilautakunta (päivähoidosta aiemmin vastannut lautakunta) on esittänyt vuosittain kaupunginvaltuustolle päivähoidon toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan asiakohtaisesti määritellyillä mittareilla. Vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet käsittelevät laadukkaan päivähoidon tarjontaa, päivähoidon järjestämistä asiakaskeskeisesti ja joustavasti sekä erityispäivähoidon kehittämistä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Varhaiskasvatus (päivähoito, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) siirtyy sivistyslautakunnan alaisuuteen kaupunginvaltuuston tekemällä päätöksellä. Päivähoidon johtaja yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa on laatinut Orimattilan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2006 alussa. Suunnitelman tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintatavat Orimattilan varhaiskasvatuksesta vastaaville toimijoille. Suunnitelma luo samalla pohjaa varhaiskasvatuksen arvioinnille. Esiopetussuunnitelma on laadittu vuonna 2001 yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kanssa lain edellyttämällä tavalla. 3.2 Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Päivähoidon ja esiopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti sekä tukea perheitä näiden kasvatustehtävässä. Päivähoitoa pyritään tarjoamaan sellaisina toimintamuotoina ja aikoina, jotka parhaiten tyydyttävät perheiden tarpeita. Perheiden toiveita lastenhoitomuodon valinnassa kuunnellaan. Orimattilan päivähoidon toiminta-ajatus on laadittu yhdessä päivähoidon henkilöstön kanssa: PÄIVÄHOITOA JOUSTAVASTI LAPSEN PARHAAKSI PERHEEN TARPEITA KUUNNELLEN JA HUOMIOIDEN 5

7 3.2.1 Hoitopaikan hakeminen Vanhemmat voivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa ympäri vuoden jättämällä hakemuksen neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Hoitopaikkaa voi hakea myös lyhyemmällä varoitusajalla, mikäli hoidon tarve johtuu vanhempien ennakoimattomasta elämäntilanteen muutoksesta (esimerkiksi työllistyminen tai opintojen alkaminen). Tällöin kaupunki on sitoutunut järjestämään lapselle hoitopaikan viimeistään kahden viikon sisällä. Lain mukaan päivähoitopaikka on mahdollisuuksien puitteissa järjestettävä vanhempien toivomassa muodossa. Käytännössä toivottua hoitomuotoa ei useinkaan pystytä toteuttamaan, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toivomalta alueelta Päivähoidon toteuttamisvastuu Päivähoito (mukaan lukien esiopetus) kuuluu kaupunginvaltuuston päätöksellä sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen. Sivistyspalvelukeskuksen johdossa on sivistystoimenjohtaja. Lasten päivähoitopalvelujen tulosalueesta vastaa päivähoidonjohtaja. Päiväkotien johtajat vastaavat oman yksikkönsä taloudenpidosta ja toimivat paitsi päiväkotinsa henkilöstön esimiehenä myös lapsiryhmässä. Päivähoidon ohjaajat toimivat perhepäivähoitajien esimiehenä ja vastaavat perhepäivähoidon taloudesta ja laadusta. Perhekeskus Kimpan toiminnasta vastaa vastaava ohjaaja. Tarkemmin henkilöstön tehtävät määritellään johtosäännössä ja toimenkuvissa. Päivähoidon organisaatiokaavio: Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtaja Pienten lasten hoidon tuet - Kotihoidon tuki - Yksityisen hoidon tuki kustannusvastuu Päivähoidon johtaja valvontavastuu Yksityinen päiväkoti Päiväkotien johtajat Ryhmäperhe päiväkodin johtaja Päivähoidon ohjaajat Vastaava Ohjaaja Ostopalvelu päiväkodin johtaja Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkodin johtaja Kunnalliset päiväkodit Ryhmäperhepäiväkoti Perhepäivähoito Perhekeskus Kimppa Ostopalvelu päiväkoti Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkoti 6

8 3.2.3 Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Perhepäivähoitajat: Useimmilla Orimattilassa toimivilla perhepäivähoitajilla (perhepäivähoitajilla sekä kolmiperhepäivähoitajilla) on vähintään perhepäivähoitajan koulutus, mutta perhepäivähoitajien koulutustausta vaihtelee kuitenkin runsaasti ikäluokittain. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevät: Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee koulutustaustaltaan lastentarhanopettajia, perhepäivähoitajia, sosiaalikasvattajia sekä lähihoitajia. Orimattilassa ryhmäperhepäiväkodin henkilöstörakenne on laadittu siten, että ryhmäperhepäiväkodissa on mahdollista antaa myös esiopetusta. Päiväkotien henkilöstö: Päiväkodeissa varhaiskasvatustehtävissä työskentelee lastentarhanopettajia, sosionomeja (AMK), sosiaalikasvattajia, pedagogisia valmiuksia omaavia hoitajia, ryhmäavustajia sekä erityiskoulutuksen saaneita erityislastentarhanopettajia. Varhaiskasvatustehtävissä työskentelevä henkilöstö vastaa lasten yleisestä hoidosta ja kasvatuksesta. Erityispäivähoidon henkilöstö: Orimattilassa toimii kaksi erityislastentarhanopettajaa (ELTO), joilla on tehtävään vaadittava erityisopettajan koulutus. Erityislastentarhanopettajat toimivat kokoaikaisesti omissa päiväkodeissaan erityisryhmissä. Kiertävää erityislastentarhanopettajaa (KELTO) Orimattilassa ei tällä hetkellä ole. Erityislastentarhanopettajat ovat erittäin sidottuja omiin toimipisteisiinsä, mutta he pyrkivät resurssiensa mukaisesti opastamaan myös muuta päiväkodin henkilöstöä erityislasten ohjauksessa. PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN V LÄHTIEN 1 v v v Perhepäivähoitajien lukumäärä Lastentarhanopettajien lukumäärä Hoitajien lukumäärä Ryhmäavustajien lukumäärä ,5 Erityislastentarhanopettajien lukumäärä Yhteensä ,5 125,5 Hoitajien lukumäärän lisääntyminen vuonna 2005 selittyy uuden yksikön, Pennalan päiväkodin avaamisella. Lastentarhanopettajien lukumäärä on pidetty tasaisena sisäisten vaihtojen avulla kustannuksellisista syistä. Suurin vaihtelevuus päivähoidon henkilöstössä on perhepäivähoitajien määrässä, joka vaihtelee palvelukysynnän mukaan. 1 Strategiassa esitetyissä taulukoissa vuoden 2006 lukema on tilanne Vuosien 2004 ja 2005 lukemat perustuvat koko vuoden viimeiseltä päivältä oleviin tietoihin. 7

9 3.3 Päivähoidon talous Päivähoidon nettomenoissa on ollut lievää kasvua vuodesta 2000 johtuen lapsimäärän kasvusta sekä esiopetuksen painottumisessa päivähoidossa. Huomattavaa kuitenkin on, että päivähoito ei juuri ole poikennut sille varatuista talousraameista. Päivähoitoa on siis kyetty toteuttamaan erittäin taloudellisesti ja joustavasti huolimatta päivähoidon tarpeen voimakkaista vuosittaisista vaihteluista. Päivähoidon nettomenot 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,05 4,33 4,50 4,42 4,66 4,28 4,59 4,74 4,82 4,86 Nettomenot milj. Talousarvio milj. 1,00 0,00 v v v v v v Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Lasten kotihoidon tuki 19 % Ryhmäperhepäiväkodit 6 % 0,30 milj. 1,00 milj. 2,1 milj. Päiväkodit 38 % 2,0 milj. Perhepäivähoito 37 % 8

10 Päivähoidossa kaksi suurinta menoerää ovat päiväkoti- sekä perhepäivähoito, sillä suurin osa päivähoidosta toteutetaan näissä yksiköissä. Päiväkodin kustannuksia nostaa erityisesti erityispäivähoito. Perhepäivähoidon kustannuksissa on huomioitu hoidon kokonaisvaltaiset kustannukset (kuten hoitajalle maksettavat ruokahuollon kustannukset), jotka päiväkotihoidon yhteydessä ostetaan sisäisesti muilta kaupungin toimijoilta Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Päivähoidon kustannukset kaupungille vaihtelevat sen mukaan millä tavoin hoito on järjestetty. Eri päivähoitopalveluista kaupungille aiheutuneet kustannukset on esitetty taulukoissa hoitomuodoittain. Laskelmat on vuodelta Hoidon kustannus /kk/lapsi Päiväkotihoito/ Lintulan pvk 829, , 07 Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Ostopalvelu päivähoito Kotihoidon tuki (max) Yksityisen hoidon tuki (päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin) Yksityisen hoidon tuki (perhepäivähoitoon) 841,89 779,31 800,94 462,48 507,34 406,43 Päivähoidon kustannukset päiväkotihoidossa, ryhmäperhepäiväkotihoidossa sekä perhepäivähoidossa on laskettu päivähoitopäivän kokonaiskustannuksista/lapsi oletuksena, että yksi lapsi käyttää hoitopalveluita 21 päivää kuukaudessa. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuissa summa on laskettu tuen maksimimäärän mukaisesti. Yksityisen hoidon tuessa on huomioitu kunnan maksama kuntalisä. Kustannuksissa on huomioitu myös toiminnasta saatavat tuotot. Päiväkotihoidon hintaa nostaa etenkin vuorohoito, erityispäivähoito ja esiopetus. Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan Lintulan päiväkodissa. Lintulan vuoropäiväkoti on erotettu kustannuksiltaan muista päiväkodeista, jotta saadaan esiin todelliset kustannukset. Lintulan päiväkotihoidon hintaan vaikuttaa se, että päiväkoti on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista sunnuntaihin, kun muut päiväkodit ovat avoinna keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa maanantaista perjantaihin. Valtakunnallisesti Lintulan vuoropäiväkodin lapsikohtainen hinta kuukaudessa ei ole kohtuuttoman korkea verrattuna muihin vuorohoitoyksiköihin. Edullisimmat päivähoidon vaihtoehdot ovat Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet. Päivähoidosta peritään lainsäädännön nojalla maksua perheen koosta ja tuloista riippuen Päiväkodissa järjestetty esiopetus on maksutonta. Päivähoidon tulot olivat euroa vuonna Kaupunki saa päivähoidon perusteella laskennallista valtioapua, joka vuonna 2006 on arvioitu olevan noin 1,8 miljoonaa euroa. Päivähoitoon liittyviä valtionapua korottavia tekijöitä ovat esimerkiksi esiopetus, alle kouluikäisten määrä sekä erityislasten määrä. 9

11 3.4 Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä Ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista määritellään kuitenkin varhaiskasvatuksen oleellisiksi toimijoiksi myös lasta palveleva laaja verkosto, jossa ovat osallisena sosiaali-, terveys-, ja opetustoimi. Oleellista on hyödyntää eri koulutuksen ja kokemustaustan omaavien henkilöiden tieto-taitoa aina tarpeiden ja tilanteiden vaatimalla tavalla. Yhteistyöllä pyritään luomaan verkosto, joka tukee lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tällöin päivähoidon toiminnassa korostuu varhaisen tukemisen näkökulma ja sitä kautta ehkäisevän toiminnan merkitys. Tiivis yhteistyö mahdollistaa mahdollisten ongelmien nopean ja sujuvan käsittelyn sekä päivähoidon toiminnan tasapainoisuuden. Keskeisiä sidosryhmiä päivähoidon toteuttamisessa ovat: NEUVOLA PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖ PSYKOLOGI/ PUHETERAPEUTTI / TOIMINTATERAPEUTTI PERUSOPETUKSEN HENKILÖSTÖ TILAPALVELU LAPSI PERHE PERHETYÖ RUOKAHUOLTO YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ KAAVOITUSTOIMI Eri toimijoiden yhteistoimintaa harjoitetaan etenkin lasten siirtyessä esiopetuksesta perusopetuksen piiriin ja erikoisesti erityislasten kuntouttamisessa. Erityislapsille laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa ja suunnitelman laatimisen jälkeen eri sidosryhmät (esimerkiksi psykologi ja päivähoidon henkilöstö) jatkavat yhteistyötä varmistaakseen suunnitelman tasapainoisen toteutumisen. Neuvola tukee osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ylläpitää ja edistää lapsen terveyttä. Päivähoidossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan kanssa, jotta etenkin erityislapset ja heidän tarpeensa huomattaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivähoitoa tukevia palveluita ovat ruokahuolto ja tilapalvelu. 10

12 Tavoite: Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiivistetään ja kehitetään edelleen. 4. PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA 4.1 Päivähoidon muodot Seuraavassa on kuvattu lyhyesti Orimattilan päivähoidon toteuttamisen nykytilaa. Jokaisen eri hoitomuodon yhteydessä on lisäksi mainittu kyseiseen hoitoon asetettu toiminnallinen tavoite Kunnallinen perhepäivähoito Orimattilan sosiaalilautakunta on talousarviossaan 2006 asettanut tavoitteeksi perhepäivähoidon painottumisen päivähoidon palveluvalikoimassa. Tätä hoitomuotoa painotetaan erityisesti sen edullisuuden vuoksi. Kunnallinen perhepäivähoito on perinteisesti ollut suosittu lasten hoitomuoto Orimattilassa Kotona toimiva perhepäivähoitaja Perhepäivähoito on hoitajan kodissa tapahtuva päivähoidon muoto, jossa kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa 0-6-vuotiaita lapsia. Hoidon ajankohta voidaan sopia lapsikohtaisesti vanhempien tarpeiden mukaan. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Viidentenä lapsena päivähoidossa voi osapäiväisesti olla vielä yksi esiopetuksessa oleva tai jo koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitoaikana perhepäivähoitaja vastaa lapsen fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta ja tukee lapsen kehitystä päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaisesti vanhempien toiveet huomioiden. Perhepäivähoitajia toimii koko Orimattilan alueella. Perhepäivähoitajien omia lapsia ei ole laskettu perhepäivähoidossa oleviin lapsiin, vaan he näkyvät kotihoidon tukea saavien taulukossa Kolmiperhepäivähoito Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa 2-4 perheen lapsia sovittuina aikoina jonkun ryhmässä olevan perheen kotona. Perhe, joka on luovuttanut kotinsa ryhmän käyttöön vastaa samalla tarvittavasta ruokahuollosta. Kodin varustetasolta ja siisteydeltä edellytetään samoja asioita kuin yleensä perhepäiväkodilta. 11

13 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on useamman hoitajan toteuttamaa perhepäivähoitoa, joka tapahtuu yhteisessä tilassa, ryhmäperhepäiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa kokopäiväisesti enintään kahdeksaa alle kouluikäistä lasta sekä kahta esiopetus- tai kouluikäistä lasta osapäiväisesti. Erityisestä syystä kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 12 kokopäiväistä ja kolmea osapäiväistä lasta ryhmäperhepäiväkodin tiloissa, mutta tällöin vähintään yhdellä kolmesta hoitajasta tulee olla ammatillinen pätevyys varhaiskasvatustehtäviin. Orimattilassa toimii kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti-Annitanni. Annitanni on varahoitokoti perhepäivähoidossa oleville lapsille mm. hoitajien lomien ajan ja siellä on 12 hoitopaikkaa. Lilliputissa on 13 alle kouluikäistä lasta, ja siellä tarjotaan myös esiopetusta. KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Alle 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Lapsia perhepäivähoidossa, yhteensä Alle 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 1-5 Yli 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 2-5 Lapsia kolmiperhepäivähoidossa yhteensä 3-10 Alle 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia perhepäivähoidossa Yhteensä Toukokuussa 2006 oli perhepäivähoidon palvelujen piirissä 24,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Perhepäivähoidon tavoite: Perhepäivähoidon osuus päivähoidossa säilytetään vakaana. Tavoitteena on perhepäivähoitajien rekrytointi kysynnän mukaan sekä toimiva varahoitojärjestelmä Kunnallinen päiväkotihoito Noin puolet kunnallisesta päivähoidosta järjestetään päiväkodeissa. Orimattilan kaupungissa on viisi päiväkotia, joista yksi (Lintulan päiväkoti) on vuoropäiväkoti. Kaupungin kaikki päiväkodit toimivat myös perhepäivähoitoa tarvitsevien lasten varahoitopaikkana mm. perhepäivähoitajien sairaslomien ja vuosilomien aikana. Täten perhepäivähoitajien ja päiväkotien yhteistyö on tiivistä ympäri vuoden. 12

14 Kaikki päiväkodit toimivat myös sosiaalityön ja lastensuojelun tukipaikkoina. Päiväkodeissa järjestetty päivähoito on pääsääntöisesti kokopäivähoitoa ja esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään osapäivähoitoa. Seuraavassa taulukossa on eritelty Orimattilan kaupungin päiväkodit, niiden sijainti sekä hoitopaikkojen määrä. Päiväkodin sijainti Ikäjakauma päiväkodissa Päivähoidon hoitopaikat Lintulan päiväkoti Keskusta Peltolan päiväkoti Keskusta Myllylän päiväkoti Keskusta Pennalan päiväkoti Pennala Kuivannon päiväkoti (Hepokatti) Kuivanto yht. 230 Tällä hetkellä päiväkodit ovat sijainniltaan keskittyneet kaupungin keskustan alueelle. Alueellisesti keskustan ulkopuolisissa päiväkodeissa on kuitenkin laajempi ikäjakauma (vuoropäiväkoti Lintulaa lukuun ottamatta, jossa tarjotaan päivähoitoa 0-7-vuotiaille lapsille), sillä niissä pyritään hoitamaan kaikki alueen päiväkotihoitoa tarvitsevat lapset. Liitteessä 1 on päiväkotien tarkempi yksilöllinen kuvaus. Päiväkotien lapsiryhmien mitoituksesta säädetään päivähoitoasetuksella: Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla vähintään yksi henkilö: - enintään neljää alle 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden - enintään seitsemää yli 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta Esiopetuksessa kohden olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. Esiopetuksessa olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. KUNNALLISEN PÄIVÄKOTIHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 kunnallisessa päiväkotihoidossa oli 21,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. 13

15 Kunnallisen päiväkotihoidon tavoite: Toteutetaan laadukasta päivähoitoa tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Käytäntö ja selvitykset osoittavat, että vanhemmat toivovat päiväkotihoitoa enenevässä määrin Ostopalvelut päivähoidossa Omien päivähoitoyksiköidensä lisäksi kaupunki käyttää päivähoidon järjestämisessä ostopalveluita. Palveluita ostetaan kahdelta palvelun tuottajalta, Mallusjoen nuorisoseuralta sekä Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry:ltä. Mallusjoen nuorisoseura ylläpitää yksityistä päiväkotia Kuperkeikkaa, joka toimii Järvikunnan alueella. Päiväkodista Orimattilan kaupunki ostaa hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotku on Heinä-Leitsamaan maaseutuseuran ylläpitämä hoitopaikka, joka tarjoaa päivähoitoa sekä esiopetusta. Kaupunki ostaa Onnenpotkusta hoitopaikkaa. Päivähoidon ostopalvelusopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen sisältö tarkistetaan ostopalveluista päättämisen yhteydessä. Ostopalvelusta maksettavat korvaussummat määräytyvät lopullisesti palveluiden tarjoajien laatimien tilinpäätösten mukaisesti. Ostopalvelupäivähoidon hoitopaikat täytetään kaupungin normaalin päivähoidon hakuprosessin kautta. OSTOPALVELUNA HANKITTU PÄIVÄHOITO V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Yli 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 ostopalveluna hankitussa päiväkotihoidossa oli 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Ostopalveluna hankitun päivähoidon tavoite: Ostopalveluilla pyritään turvaamaan kylien päivähoito taloudelliset näkökulmat ja lapsimäärät huomioiden Yksityinen päivähoito Vaihtoehtona kunnan järjestämille päivähoitopalveluille on vanhemmilla mahdollisuus sijoittaa lapsensa yksityiseen päivähoitoon, jonka voi järjestää yksityinen henkilö tai yhteisö. Mikäli vanhemmat valitsevat lapsellensa yksityisen päivähoidon, on heillä oikeus saada siihen yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. 14

16 Tällä hetkellä (v. 2006) Orimattilassa toimii yksi täysin yksityinen päiväkoti, Keinuhevonen. Päiväkodissa on 25 hoitopaikkaa pääasiallisesti 3-6 -vuotiaille lapsille, ja siellä tarjotaan iän ja kehityksen mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Yksityisiä perhepäivähoitopalveluita tarjoaa Orimattilassa vuodesta riippuen noin 1-3 perhepäivähoitajaa. Kaupungin vastuulla on huolehtia, että yksityistä päivähoitoa tarjoavien toimijoiden toimitilat sekä hoitotarjonta vastaavat päivähoidolle asetettuja vaatimuksia. Kaupunki toteuttaa valvontavastuutaan tekemällä säännöllisiä tarkastuskäyntejä yksityisiä päivähoitopalveluita tarjoavien toimijoiden tiloissa. Mikäli päivähoitopaikassa mahdollisesti havaittuja puutteita ei korjata asetetussa määräajassa, on kaupungilla oikeus kieltää lasten hoitaminen kyseisessä hoitopaikassa. YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS ORIMATTILASSA V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Yli 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Lapsia yksityisessä päiväkodissa, yhteensä Lapsia yksityisellä perhepäivähoitajilla, yhteensä Lapsia yksityisessä päivähoidossa yhteensä v v v Toukokuussa 2006 oli yksityisessä päivähoidossa Orimattilassa 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen päivähoidon tavoite: Yksityisen päivähoidon osuutta lisätään muuan muassa hakemalla alalle uusia yrittäjiä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Lahden Alueen Kehittämisyhtiön kanssa. Yksityisten päiväkotien markkinoinnissa tehdään yhteistyötä neuvolan kanssa Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tukea on mahdollista saada, kun alle kouluikäinen lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahan suuruus on 137,33 /kk jokaista lasta kohden. Hoitolisä on riippuvainen vanhempien tuloista ja enimmillään se on 134,55/kk lasta kohden. Maksuliikenne suoritetaan Kansaneläkelaitoksen kautta, mutta kokonaisuudessaan yksityisen hoidon tuen rahoittaa kunta. Orimattilassa on käytössä myös kuntalisä, joka on tarkoitettu lasten yksityiseen kokopäivähoitoon. Kuntalisän suuruus riippuu hoitomuodosta. Päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa kuntalisä on hoidettavaa lasta kohti 235,46 /kk ja perhepäivähoidossa 134,55 /kk/lapsi. Kuntalisän tarkoituksena on houkutella vanhempia käyttämään kunnallisten päivähoitopalveluiden sijaan yksityisiä palveluita yhä enenevässä määrin. 15

17 Orimattilassa yksityisen hoidon kuntalisää on mahdollista saada vaikka lapsi on hoidossa toisessa kunnassa. Nykyisellään yksityisen hoidon kuntalisä Orimattilassa on suurempi kuin esimerkiksi Hollolassa tai Nastolassa. Osapäiväiseen päivähoitoon ei Orimattilassa makseta yksityisen hoidon tuen kuntalisää, sillä kunnallisen päivähoidon painetta helpottaa lähinnä lapsen kokoaikainen yksityinen päivähoito. Osapäiväisen päivähoidon tarve muodostuu suurimmaksi osaksi kunnallisessa esiopetuksessa olevien lasten jäämisestä päivähoitoon esiopetuksen jälkeen. Esiopetuksen järjestäminen tapahtuu pääasiallisesti kunnallisesti, eli näiden lasten osapäiväinen hoito kyetään järjestämään kunnan omin voimavaroin, eikä osapäiväisen hoidon siirtyminen yksityiselle vapauta merkittävästi päivähoidon resursseja. YKSITYISEN HOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia yksityisen hoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli yksityisen hoidon tuen piirissä 4,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen hoidon tuen tavoite: Yksityisen päivähoidon lisääntyessä kuntalisää tarkennetaan Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi jota ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea on mahdollista saada myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahaa maksetaan yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 294, 29, muista alle 3-vuotiasta maksetaan 84,09 ja alle kouluikäisistä sisaruksista 50,46. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta ja se on riippuvainen vanhempien tuloista. Enimmillään hoitolisä on 168,19 /kk. Kotihoidon tuen rahoittajana on kunta, mutta maksuliikenne hoidetaan Kansaneläkelaitoksen kautta. Orimattilassa ei makseta lasten kotihoidon tuen kuntalisää. KOTIHOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia kotihoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli kotihoidon tuen piirissä 29,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Kotihoidon tuen tavoite: Kotihoidon tukijärjestelmää kehitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoa selvittämällä. 16

18 4.1.7 Esiopetus Kunnan velvollisuus järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille määrätään perusopetuslaissa. Lain mukaan lapsella on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen ennen peruskoulun alkua. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetuksen järjestämisvastuu on Orimattilassa päivähoidon järjestämisvastuun tavoin sivistystoimella. Valtaosa esiopetuksesta järjestetään päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotitoiminnan yhteydessä (kunnallisessa tai ostopalveluna hankittuna) osana päivähoitotoimintaa. Päivähoidon lisäksi toimii Jokivarren koululla esiopetusryhmä, johon sijoittuu n. 29 % esiopetuksessa olevista lapsista. Orimattilan kaupungissa on laadittu vuonna 2000 esiopetussuunnitelma, jota kaikkien esiopetusta tarjoavien yksiköiden tulee toiminnassaan noudattaa. Esiopetussuunnitelmassa on määritelty tarkemmin esiopetuksen tavoitteet, menetelmät sekä arviointi. Esiopetuksen käyttölaajuuden yhteydessä on huomioitava, että osa päiväkotien lapsista käyttää sekä päivähoito- että esiopetuspalveluita. Täten heidät on huomioitu sekä päiväkotihoidossa että esiopetuksissa oleviin lapsiin. ESIOPETUKSEN KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Lapsia esiopetuksessa Toukokuussa 2006 oli esiopetuksessa 86 prosenttia orimattilalaisista esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetuksen tavoite: Esiopetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa 4.2 Vuoropäivähoito Kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä vuorokaudenaikana kun sitä tarvitaan. Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu päivähoidon lisäksi klo välisenä aikana maanantaista sunnuntaihin. Orimattilassa vuorohoito on keskittynyt pääsääntöisesti Lintulan vuoropäiväkotiin, jossa tarjotaan päivähoitoa tarvittaessa ympäri vuorokauden maanantaista sunnuntaihin. Myös muut Orimattilan päivähoidon yksiköt venyttävät jonkin verran aukioloaikojaan perheiden tarpeiden mukaisesti klo välillä. Vaikka Lintulan vuoropäiväkodissa on hoitopaikkoja 71, voi vakituisluonteisten sijoituspäätösten määrä olla jopa lähes 80 lasta muun muassa vuorohoidon epäsäännöllisyyden vuoksi. Vuorohoidon ominaisluonteeseen kuuluu, että hoidontarve vaihtelee lapsikohtaisesti hyvin paljon. Mikäli vanhemmat joutuvat tekemään epäsäännöllisiä työvuoroja, saattaa lapsi viettää päiväkodissa enimmillään useita vuorokausia. Tällöin hoitotuntien lukumäärä vuorohoidossa olevaa lasta kohti saattaa 17

19 nousta hyvin korkeaksi viikossa, kun taas normaalissa päivähoidossa lapsi on hoidossa n. 9 h /vuorokausi. 18

20 Tämän vuoksi pelkkä vuorohoidossa olevien lasten lukumäärä ei kerro kattavasti vuorohoidon tarpeen laajuutta, vaan sitä kuvaa paremmin hoitotuntien lukumäärä/lapsi sekä sellaiset tarkemmat kuvaukset, jotka esittävät lasten läsnäolojen mitan kellonaikoina vuorokaudessa. Vuoropäivähoidon osuus päivähoidossa on myös lisääntynyt merkittävästi, jota kuvaa oheinen kuvaaja Lintulan vuoropäiväkodin vuorohoidon kehityksestä. Vuonna 2004 vuorohoitolapsia oli n. 14.3% Lintulan vuoropäiväkodissa, vuonna 2005 n. 50 % ja vuonna 2006 n. 97 %. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut toiminnan kehittäminen. 100,0 % 80,0 % 97 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 14,30 % 50 % vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 VUOROHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN V V V Lapsia vuorohoidossa päiväkodissa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa perhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa yhteensä Toukokuussa 2006 oli vuorohoidossa 7,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Vuorohoidon tavoite: Vuorohoidon tarpeen lisääntyessä muutetaan toinen olemassa oleva yksikkö vuorohoidon yksiköksi. 4.3 Erityispäivähoito Erityispäivähoitoa tarjotaan lapsille jotka fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tarvitsevat erityistä kuntoutusta ja opetusta. Erityispäivähoidon tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja hoitaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä häiriöitä. 19

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia.

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia. HE 163/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3.

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3. PÄIVÄHOIDON RAKENNESELVITYS JA ARVIO PALVELUTARPEESTA Taustaa Päivähoidon kehittämissuunnitelmassa on mainittu kaksi keskeistä teemaa, jotka ovat perhepäivähoitajien määrän väheneminen henkilöstön saavuttaessa

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/12.06.00/2016 14 Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa 1.8.2016 alkaen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 1.3.2016: Eduskunta on

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Varhaiskasvatuspalvelut 29.9.2016 1(9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2016 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna 4.2.2016 Tavoitteet Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja säätelevä laki opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä 26.6.2006 Toim. Anne Peltonen Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Lasten

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA STM:n järjestämä kuulemistilaisuus 4.11.2014 VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA Hallituksen esityksessä laista lasten hoidon tuista ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia

Lisätiedot

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 16.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja rahoituksen riittävyys Asiantuntijalausunto Varhaiskasvatusvirasto

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot