ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Hoitopaikan hakeminen Päivähoidon toteuttamisvastuu Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Päivähoidon talous Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA Päivähoidon muodot Kunnallinen perhepäivähoito Kotona toimiva perhepäivähoitaja Kolmiperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kunnallinen päiväkotihoito Ostopalvelut päivähoidossa Yksityinen päivähoito Yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Esiopetus Vuoropäivähoito Erityispäivähoito Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten päivähoito Perhekeskustoiminta Päivähoidon yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Päivähoidon arviointi Analyysia päivähoidon nykytilasta Orimattilassa Kyselyn tulokset Katsaus päivähoidon nykytilaan tehdyn kyselyn pohjalta Päivähoidon tarjonta ja esiopetus Ostopalvelut ja yksityinen päivähoito Päivähoidon erityisryhmät Päivähoidon toteutus alueellisesti Päivähoidon kokonaisuus ORIMATTILAN PÄIVÄHOITO VUOTEEN 2015 MENNESSÄ 26 1

3 5.1 Tulevaisuuden painopisteet kyselyn pohjalta Päivähoitoikäisten lasten määrällisiin muutoksiin vaikuttavia 27 tekijöitä Päivähoitoikäisten lasten määrällinen muutos Omakotitalojen määrällinen kehitys sekä muuttoliike Arviointia päivähoitoikäisten lasten määrällisestä kehityksestä Päivähoitoikäisten lasten alueellinen sijoittuminen Erityisryhmät päivähoidossa Vuorohoidossa olevat lapset Erityislasten määrälliset muutokset Eri kieli- ja kulttuuriryhmät päivähoidossa PÄIVÄHOIDON TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Päivähoidon taloudellinen toteuttaminen Toimenpide-ehdotukset Yksityisten päivähoitopalveluiden osuus päivähoidossa Toimenpide-ehdotukset Kotona hoitamisen tukeminen Toimenpide-ehdotukset Erityisryhmien määrälliseen kasvuun varautuminen Toimenpide-ehdotukset Päivähoidon arviointi Toimenpide-ehdotukset 34 LIITTEET Liite 1: Tietoja Orimattilan varhaiskasvatuspalveluista Liite 2: Orimattilassa myönnetyt omakotitaloluvat kylittäin vuosina Liite 3: Orimattilassa syntyneiden lasten määrät koulualueittain vuosina Liite 4: Ennuste 0-6-vuotiaiden määrästä Päijät-Hämeessä Tilastokeskuksen mukaan 2

4 1. JOHDANTO Päivähoidon perusteet lähtevät valtionhallinnosta. Eduskunta ja valtioneuvosto säätävät päivähoitoa koskevat lait ja asetukset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erilaisten linjauksien ja ohjeistuksen antamisesta päivähoidon toteuttamiseen, esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista on koottu suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet sekä kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen monipuolisesta kokonaisuudesta. Vallitsevin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on päivähoito ja sen eri muodot, mutta myös esiopetus kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen toteuttamisesta vastaa kaupunki siihen liittyvien lakien ja asetusten puitteissa. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungissa ylintä päätäntävaltaa. Päivähoidon sekä esiopetuksen ohjaamisesta annettujen tavoitteiden mukaisesti vastaa sivistystoimi. Orimattila on muuttovoittokunta ja kaupunkiin muuttaa pääasiassa lapsiperheitä. Päivähoidosta säädetyt lait velvoittavat kuntaa järjestämään päivähoitoa erittäin kattavasti alle kouluikäisille lapsille. Subjektiivisen päivähoito- ja esiopetusoikeuden myötä päivähoitoa käyttävien lasten määrä on kasvanut, minkä seurauksena myös päivähoitoon käytetyt resurssit ovat kasvaneet. Kaupungin yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa päivähoidon tiukasti normitetut vaatimukset aiheuttavat haasteen päivähoidon lainmukaiselle järjestämiselle. Orimattilan päivähoidon strategian tarkoitus on tukea kaupunginstrategiassa määriteltyjä painopisteitä sekä selventää Orimattilassa toteutettua päivähoitoa ja muodostaa siihen selkeä tavoitteellinen linjaus taloudelliset näkökulmat huomioiden. Strategiassa hahmotetaan myös niitä tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta päivähoidon toteuttamiseen. Strategian laadinnassa on huomioitu luottamushenkilöiden, päivähoidon henkilöstön sekä päivähoidosta vastuussa olevien viranhaltijoiden näkemykset. Sidosryhmille lähettiin strategian laadintaan liittyvä kysely ja järjestettiin kyselyn pohjalta keskustelutilaisuus. Päivähoidon henkilöstöä on kuultu myös strategian kirjoittamisvaiheessa ja päivähoidon ydintyöryhmä on antanut lausuntoja strategiaan liittyen. Strategiaa päivitetään valtuustokausittain noin joka neljäs vuosi vastaamaan sen hetkisiin vaatimuksiin. 3

5 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 2.1 Päivähoidon määritelmä Päivähoito on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa lähtökohtana on ammattitaitoon perustuva kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. 2.2 Päivähoidon muodot Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotihoito Päiväkotihoito Esiopetus 2.3 Päivähoitoon liittyvä lainsäädäntö Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 Perusopetuslaki 628/1998 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/ Päivähoidon henkilöstön kelpoisuuteen ja koulutukseen liittyvä lainsäädäntö Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (6 sekä 8 ) Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) 2.5 Päivähoidon maksuihin liittyvä lainsäädäntö Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 4

6 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA 3.1 Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Orimattilan kaupungin strategiassa hahmotellaan visio viihtyisästä asukkaan maaseutukaupungista, jolla on tasapainoinen talous. Orimattilan tavoitteena on tarjota asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja erityisenä painopistealueena määritellään lapset, nuoret ja perhe. Palveluita pyritään kehittämään etsimällä esimerkiksi uusia toimintamalleja niiden toteuttamiseen. Orimattilan kaupungin henkilöstöstrategian visioissa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) määritellään henkilöstön olevan ammattitaitoista, koulutettua sekä motivoitunutta. Ammattitaitoa ja koulutustasoa pyritään ylläpitämään laatimalla vuosittain koulutussuunnitelma, jonka tavoitteisiin kuuluu suunnitelmallisen ja tulevat vaatimukset huomioivan koulutuksen järjestäminen. Henkilöstön motivoituneisuutta ylläpidetään edistämällä työhyvinvointia, johon kuuluu fyysisten ja henkisten haittojen ennaltaehkäiseminen sekä työolosuhteiden arviointi. Työssä jaksamista edesautetaan virkistyspäivillä sekä yksilökohtaisesti ratkaistuilla työaika- ja eläkejärjestelyillä. Orimattilan sosiaalilautakunta (päivähoidosta aiemmin vastannut lautakunta) on esittänyt vuosittain kaupunginvaltuustolle päivähoidon toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan asiakohtaisesti määritellyillä mittareilla. Vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet käsittelevät laadukkaan päivähoidon tarjontaa, päivähoidon järjestämistä asiakaskeskeisesti ja joustavasti sekä erityispäivähoidon kehittämistä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Varhaiskasvatus (päivähoito, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) siirtyy sivistyslautakunnan alaisuuteen kaupunginvaltuuston tekemällä päätöksellä. Päivähoidon johtaja yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa on laatinut Orimattilan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2006 alussa. Suunnitelman tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintatavat Orimattilan varhaiskasvatuksesta vastaaville toimijoille. Suunnitelma luo samalla pohjaa varhaiskasvatuksen arvioinnille. Esiopetussuunnitelma on laadittu vuonna 2001 yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kanssa lain edellyttämällä tavalla. 3.2 Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Päivähoidon ja esiopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti sekä tukea perheitä näiden kasvatustehtävässä. Päivähoitoa pyritään tarjoamaan sellaisina toimintamuotoina ja aikoina, jotka parhaiten tyydyttävät perheiden tarpeita. Perheiden toiveita lastenhoitomuodon valinnassa kuunnellaan. Orimattilan päivähoidon toiminta-ajatus on laadittu yhdessä päivähoidon henkilöstön kanssa: PÄIVÄHOITOA JOUSTAVASTI LAPSEN PARHAAKSI PERHEEN TARPEITA KUUNNELLEN JA HUOMIOIDEN 5

7 3.2.1 Hoitopaikan hakeminen Vanhemmat voivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa ympäri vuoden jättämällä hakemuksen neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Hoitopaikkaa voi hakea myös lyhyemmällä varoitusajalla, mikäli hoidon tarve johtuu vanhempien ennakoimattomasta elämäntilanteen muutoksesta (esimerkiksi työllistyminen tai opintojen alkaminen). Tällöin kaupunki on sitoutunut järjestämään lapselle hoitopaikan viimeistään kahden viikon sisällä. Lain mukaan päivähoitopaikka on mahdollisuuksien puitteissa järjestettävä vanhempien toivomassa muodossa. Käytännössä toivottua hoitomuotoa ei useinkaan pystytä toteuttamaan, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toivomalta alueelta Päivähoidon toteuttamisvastuu Päivähoito (mukaan lukien esiopetus) kuuluu kaupunginvaltuuston päätöksellä sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen. Sivistyspalvelukeskuksen johdossa on sivistystoimenjohtaja. Lasten päivähoitopalvelujen tulosalueesta vastaa päivähoidonjohtaja. Päiväkotien johtajat vastaavat oman yksikkönsä taloudenpidosta ja toimivat paitsi päiväkotinsa henkilöstön esimiehenä myös lapsiryhmässä. Päivähoidon ohjaajat toimivat perhepäivähoitajien esimiehenä ja vastaavat perhepäivähoidon taloudesta ja laadusta. Perhekeskus Kimpan toiminnasta vastaa vastaava ohjaaja. Tarkemmin henkilöstön tehtävät määritellään johtosäännössä ja toimenkuvissa. Päivähoidon organisaatiokaavio: Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtaja Pienten lasten hoidon tuet - Kotihoidon tuki - Yksityisen hoidon tuki kustannusvastuu Päivähoidon johtaja valvontavastuu Yksityinen päiväkoti Päiväkotien johtajat Ryhmäperhe päiväkodin johtaja Päivähoidon ohjaajat Vastaava Ohjaaja Ostopalvelu päiväkodin johtaja Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkodin johtaja Kunnalliset päiväkodit Ryhmäperhepäiväkoti Perhepäivähoito Perhekeskus Kimppa Ostopalvelu päiväkoti Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkoti 6

8 3.2.3 Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Perhepäivähoitajat: Useimmilla Orimattilassa toimivilla perhepäivähoitajilla (perhepäivähoitajilla sekä kolmiperhepäivähoitajilla) on vähintään perhepäivähoitajan koulutus, mutta perhepäivähoitajien koulutustausta vaihtelee kuitenkin runsaasti ikäluokittain. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevät: Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee koulutustaustaltaan lastentarhanopettajia, perhepäivähoitajia, sosiaalikasvattajia sekä lähihoitajia. Orimattilassa ryhmäperhepäiväkodin henkilöstörakenne on laadittu siten, että ryhmäperhepäiväkodissa on mahdollista antaa myös esiopetusta. Päiväkotien henkilöstö: Päiväkodeissa varhaiskasvatustehtävissä työskentelee lastentarhanopettajia, sosionomeja (AMK), sosiaalikasvattajia, pedagogisia valmiuksia omaavia hoitajia, ryhmäavustajia sekä erityiskoulutuksen saaneita erityislastentarhanopettajia. Varhaiskasvatustehtävissä työskentelevä henkilöstö vastaa lasten yleisestä hoidosta ja kasvatuksesta. Erityispäivähoidon henkilöstö: Orimattilassa toimii kaksi erityislastentarhanopettajaa (ELTO), joilla on tehtävään vaadittava erityisopettajan koulutus. Erityislastentarhanopettajat toimivat kokoaikaisesti omissa päiväkodeissaan erityisryhmissä. Kiertävää erityislastentarhanopettajaa (KELTO) Orimattilassa ei tällä hetkellä ole. Erityislastentarhanopettajat ovat erittäin sidottuja omiin toimipisteisiinsä, mutta he pyrkivät resurssiensa mukaisesti opastamaan myös muuta päiväkodin henkilöstöä erityislasten ohjauksessa. PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN V LÄHTIEN 1 v v v Perhepäivähoitajien lukumäärä Lastentarhanopettajien lukumäärä Hoitajien lukumäärä Ryhmäavustajien lukumäärä ,5 Erityislastentarhanopettajien lukumäärä Yhteensä ,5 125,5 Hoitajien lukumäärän lisääntyminen vuonna 2005 selittyy uuden yksikön, Pennalan päiväkodin avaamisella. Lastentarhanopettajien lukumäärä on pidetty tasaisena sisäisten vaihtojen avulla kustannuksellisista syistä. Suurin vaihtelevuus päivähoidon henkilöstössä on perhepäivähoitajien määrässä, joka vaihtelee palvelukysynnän mukaan. 1 Strategiassa esitetyissä taulukoissa vuoden 2006 lukema on tilanne Vuosien 2004 ja 2005 lukemat perustuvat koko vuoden viimeiseltä päivältä oleviin tietoihin. 7

9 3.3 Päivähoidon talous Päivähoidon nettomenoissa on ollut lievää kasvua vuodesta 2000 johtuen lapsimäärän kasvusta sekä esiopetuksen painottumisessa päivähoidossa. Huomattavaa kuitenkin on, että päivähoito ei juuri ole poikennut sille varatuista talousraameista. Päivähoitoa on siis kyetty toteuttamaan erittäin taloudellisesti ja joustavasti huolimatta päivähoidon tarpeen voimakkaista vuosittaisista vaihteluista. Päivähoidon nettomenot 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,05 4,33 4,50 4,42 4,66 4,28 4,59 4,74 4,82 4,86 Nettomenot milj. Talousarvio milj. 1,00 0,00 v v v v v v Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Lasten kotihoidon tuki 19 % Ryhmäperhepäiväkodit 6 % 0,30 milj. 1,00 milj. 2,1 milj. Päiväkodit 38 % 2,0 milj. Perhepäivähoito 37 % 8

10 Päivähoidossa kaksi suurinta menoerää ovat päiväkoti- sekä perhepäivähoito, sillä suurin osa päivähoidosta toteutetaan näissä yksiköissä. Päiväkodin kustannuksia nostaa erityisesti erityispäivähoito. Perhepäivähoidon kustannuksissa on huomioitu hoidon kokonaisvaltaiset kustannukset (kuten hoitajalle maksettavat ruokahuollon kustannukset), jotka päiväkotihoidon yhteydessä ostetaan sisäisesti muilta kaupungin toimijoilta Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Päivähoidon kustannukset kaupungille vaihtelevat sen mukaan millä tavoin hoito on järjestetty. Eri päivähoitopalveluista kaupungille aiheutuneet kustannukset on esitetty taulukoissa hoitomuodoittain. Laskelmat on vuodelta Hoidon kustannus /kk/lapsi Päiväkotihoito/ Lintulan pvk 829, , 07 Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Ostopalvelu päivähoito Kotihoidon tuki (max) Yksityisen hoidon tuki (päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin) Yksityisen hoidon tuki (perhepäivähoitoon) 841,89 779,31 800,94 462,48 507,34 406,43 Päivähoidon kustannukset päiväkotihoidossa, ryhmäperhepäiväkotihoidossa sekä perhepäivähoidossa on laskettu päivähoitopäivän kokonaiskustannuksista/lapsi oletuksena, että yksi lapsi käyttää hoitopalveluita 21 päivää kuukaudessa. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuissa summa on laskettu tuen maksimimäärän mukaisesti. Yksityisen hoidon tuessa on huomioitu kunnan maksama kuntalisä. Kustannuksissa on huomioitu myös toiminnasta saatavat tuotot. Päiväkotihoidon hintaa nostaa etenkin vuorohoito, erityispäivähoito ja esiopetus. Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan Lintulan päiväkodissa. Lintulan vuoropäiväkoti on erotettu kustannuksiltaan muista päiväkodeista, jotta saadaan esiin todelliset kustannukset. Lintulan päiväkotihoidon hintaan vaikuttaa se, että päiväkoti on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista sunnuntaihin, kun muut päiväkodit ovat avoinna keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa maanantaista perjantaihin. Valtakunnallisesti Lintulan vuoropäiväkodin lapsikohtainen hinta kuukaudessa ei ole kohtuuttoman korkea verrattuna muihin vuorohoitoyksiköihin. Edullisimmat päivähoidon vaihtoehdot ovat Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet. Päivähoidosta peritään lainsäädännön nojalla maksua perheen koosta ja tuloista riippuen Päiväkodissa järjestetty esiopetus on maksutonta. Päivähoidon tulot olivat euroa vuonna Kaupunki saa päivähoidon perusteella laskennallista valtioapua, joka vuonna 2006 on arvioitu olevan noin 1,8 miljoonaa euroa. Päivähoitoon liittyviä valtionapua korottavia tekijöitä ovat esimerkiksi esiopetus, alle kouluikäisten määrä sekä erityislasten määrä. 9

11 3.4 Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä Ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista määritellään kuitenkin varhaiskasvatuksen oleellisiksi toimijoiksi myös lasta palveleva laaja verkosto, jossa ovat osallisena sosiaali-, terveys-, ja opetustoimi. Oleellista on hyödyntää eri koulutuksen ja kokemustaustan omaavien henkilöiden tieto-taitoa aina tarpeiden ja tilanteiden vaatimalla tavalla. Yhteistyöllä pyritään luomaan verkosto, joka tukee lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tällöin päivähoidon toiminnassa korostuu varhaisen tukemisen näkökulma ja sitä kautta ehkäisevän toiminnan merkitys. Tiivis yhteistyö mahdollistaa mahdollisten ongelmien nopean ja sujuvan käsittelyn sekä päivähoidon toiminnan tasapainoisuuden. Keskeisiä sidosryhmiä päivähoidon toteuttamisessa ovat: NEUVOLA PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖ PSYKOLOGI/ PUHETERAPEUTTI / TOIMINTATERAPEUTTI PERUSOPETUKSEN HENKILÖSTÖ TILAPALVELU LAPSI PERHE PERHETYÖ RUOKAHUOLTO YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ KAAVOITUSTOIMI Eri toimijoiden yhteistoimintaa harjoitetaan etenkin lasten siirtyessä esiopetuksesta perusopetuksen piiriin ja erikoisesti erityislasten kuntouttamisessa. Erityislapsille laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa ja suunnitelman laatimisen jälkeen eri sidosryhmät (esimerkiksi psykologi ja päivähoidon henkilöstö) jatkavat yhteistyötä varmistaakseen suunnitelman tasapainoisen toteutumisen. Neuvola tukee osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ylläpitää ja edistää lapsen terveyttä. Päivähoidossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan kanssa, jotta etenkin erityislapset ja heidän tarpeensa huomattaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivähoitoa tukevia palveluita ovat ruokahuolto ja tilapalvelu. 10

12 Tavoite: Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiivistetään ja kehitetään edelleen. 4. PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA 4.1 Päivähoidon muodot Seuraavassa on kuvattu lyhyesti Orimattilan päivähoidon toteuttamisen nykytilaa. Jokaisen eri hoitomuodon yhteydessä on lisäksi mainittu kyseiseen hoitoon asetettu toiminnallinen tavoite Kunnallinen perhepäivähoito Orimattilan sosiaalilautakunta on talousarviossaan 2006 asettanut tavoitteeksi perhepäivähoidon painottumisen päivähoidon palveluvalikoimassa. Tätä hoitomuotoa painotetaan erityisesti sen edullisuuden vuoksi. Kunnallinen perhepäivähoito on perinteisesti ollut suosittu lasten hoitomuoto Orimattilassa Kotona toimiva perhepäivähoitaja Perhepäivähoito on hoitajan kodissa tapahtuva päivähoidon muoto, jossa kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa 0-6-vuotiaita lapsia. Hoidon ajankohta voidaan sopia lapsikohtaisesti vanhempien tarpeiden mukaan. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Viidentenä lapsena päivähoidossa voi osapäiväisesti olla vielä yksi esiopetuksessa oleva tai jo koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitoaikana perhepäivähoitaja vastaa lapsen fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta ja tukee lapsen kehitystä päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaisesti vanhempien toiveet huomioiden. Perhepäivähoitajia toimii koko Orimattilan alueella. Perhepäivähoitajien omia lapsia ei ole laskettu perhepäivähoidossa oleviin lapsiin, vaan he näkyvät kotihoidon tukea saavien taulukossa Kolmiperhepäivähoito Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa 2-4 perheen lapsia sovittuina aikoina jonkun ryhmässä olevan perheen kotona. Perhe, joka on luovuttanut kotinsa ryhmän käyttöön vastaa samalla tarvittavasta ruokahuollosta. Kodin varustetasolta ja siisteydeltä edellytetään samoja asioita kuin yleensä perhepäiväkodilta. 11

13 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on useamman hoitajan toteuttamaa perhepäivähoitoa, joka tapahtuu yhteisessä tilassa, ryhmäperhepäiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa kokopäiväisesti enintään kahdeksaa alle kouluikäistä lasta sekä kahta esiopetus- tai kouluikäistä lasta osapäiväisesti. Erityisestä syystä kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 12 kokopäiväistä ja kolmea osapäiväistä lasta ryhmäperhepäiväkodin tiloissa, mutta tällöin vähintään yhdellä kolmesta hoitajasta tulee olla ammatillinen pätevyys varhaiskasvatustehtäviin. Orimattilassa toimii kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti-Annitanni. Annitanni on varahoitokoti perhepäivähoidossa oleville lapsille mm. hoitajien lomien ajan ja siellä on 12 hoitopaikkaa. Lilliputissa on 13 alle kouluikäistä lasta, ja siellä tarjotaan myös esiopetusta. KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Alle 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Lapsia perhepäivähoidossa, yhteensä Alle 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 1-5 Yli 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 2-5 Lapsia kolmiperhepäivähoidossa yhteensä 3-10 Alle 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia perhepäivähoidossa Yhteensä Toukokuussa 2006 oli perhepäivähoidon palvelujen piirissä 24,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Perhepäivähoidon tavoite: Perhepäivähoidon osuus päivähoidossa säilytetään vakaana. Tavoitteena on perhepäivähoitajien rekrytointi kysynnän mukaan sekä toimiva varahoitojärjestelmä Kunnallinen päiväkotihoito Noin puolet kunnallisesta päivähoidosta järjestetään päiväkodeissa. Orimattilan kaupungissa on viisi päiväkotia, joista yksi (Lintulan päiväkoti) on vuoropäiväkoti. Kaupungin kaikki päiväkodit toimivat myös perhepäivähoitoa tarvitsevien lasten varahoitopaikkana mm. perhepäivähoitajien sairaslomien ja vuosilomien aikana. Täten perhepäivähoitajien ja päiväkotien yhteistyö on tiivistä ympäri vuoden. 12

14 Kaikki päiväkodit toimivat myös sosiaalityön ja lastensuojelun tukipaikkoina. Päiväkodeissa järjestetty päivähoito on pääsääntöisesti kokopäivähoitoa ja esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään osapäivähoitoa. Seuraavassa taulukossa on eritelty Orimattilan kaupungin päiväkodit, niiden sijainti sekä hoitopaikkojen määrä. Päiväkodin sijainti Ikäjakauma päiväkodissa Päivähoidon hoitopaikat Lintulan päiväkoti Keskusta Peltolan päiväkoti Keskusta Myllylän päiväkoti Keskusta Pennalan päiväkoti Pennala Kuivannon päiväkoti (Hepokatti) Kuivanto yht. 230 Tällä hetkellä päiväkodit ovat sijainniltaan keskittyneet kaupungin keskustan alueelle. Alueellisesti keskustan ulkopuolisissa päiväkodeissa on kuitenkin laajempi ikäjakauma (vuoropäiväkoti Lintulaa lukuun ottamatta, jossa tarjotaan päivähoitoa 0-7-vuotiaille lapsille), sillä niissä pyritään hoitamaan kaikki alueen päiväkotihoitoa tarvitsevat lapset. Liitteessä 1 on päiväkotien tarkempi yksilöllinen kuvaus. Päiväkotien lapsiryhmien mitoituksesta säädetään päivähoitoasetuksella: Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla vähintään yksi henkilö: - enintään neljää alle 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden - enintään seitsemää yli 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta Esiopetuksessa kohden olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. Esiopetuksessa olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. KUNNALLISEN PÄIVÄKOTIHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 kunnallisessa päiväkotihoidossa oli 21,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. 13

15 Kunnallisen päiväkotihoidon tavoite: Toteutetaan laadukasta päivähoitoa tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Käytäntö ja selvitykset osoittavat, että vanhemmat toivovat päiväkotihoitoa enenevässä määrin Ostopalvelut päivähoidossa Omien päivähoitoyksiköidensä lisäksi kaupunki käyttää päivähoidon järjestämisessä ostopalveluita. Palveluita ostetaan kahdelta palvelun tuottajalta, Mallusjoen nuorisoseuralta sekä Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry:ltä. Mallusjoen nuorisoseura ylläpitää yksityistä päiväkotia Kuperkeikkaa, joka toimii Järvikunnan alueella. Päiväkodista Orimattilan kaupunki ostaa hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotku on Heinä-Leitsamaan maaseutuseuran ylläpitämä hoitopaikka, joka tarjoaa päivähoitoa sekä esiopetusta. Kaupunki ostaa Onnenpotkusta hoitopaikkaa. Päivähoidon ostopalvelusopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen sisältö tarkistetaan ostopalveluista päättämisen yhteydessä. Ostopalvelusta maksettavat korvaussummat määräytyvät lopullisesti palveluiden tarjoajien laatimien tilinpäätösten mukaisesti. Ostopalvelupäivähoidon hoitopaikat täytetään kaupungin normaalin päivähoidon hakuprosessin kautta. OSTOPALVELUNA HANKITTU PÄIVÄHOITO V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Yli 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 ostopalveluna hankitussa päiväkotihoidossa oli 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Ostopalveluna hankitun päivähoidon tavoite: Ostopalveluilla pyritään turvaamaan kylien päivähoito taloudelliset näkökulmat ja lapsimäärät huomioiden Yksityinen päivähoito Vaihtoehtona kunnan järjestämille päivähoitopalveluille on vanhemmilla mahdollisuus sijoittaa lapsensa yksityiseen päivähoitoon, jonka voi järjestää yksityinen henkilö tai yhteisö. Mikäli vanhemmat valitsevat lapsellensa yksityisen päivähoidon, on heillä oikeus saada siihen yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. 14

16 Tällä hetkellä (v. 2006) Orimattilassa toimii yksi täysin yksityinen päiväkoti, Keinuhevonen. Päiväkodissa on 25 hoitopaikkaa pääasiallisesti 3-6 -vuotiaille lapsille, ja siellä tarjotaan iän ja kehityksen mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Yksityisiä perhepäivähoitopalveluita tarjoaa Orimattilassa vuodesta riippuen noin 1-3 perhepäivähoitajaa. Kaupungin vastuulla on huolehtia, että yksityistä päivähoitoa tarjoavien toimijoiden toimitilat sekä hoitotarjonta vastaavat päivähoidolle asetettuja vaatimuksia. Kaupunki toteuttaa valvontavastuutaan tekemällä säännöllisiä tarkastuskäyntejä yksityisiä päivähoitopalveluita tarjoavien toimijoiden tiloissa. Mikäli päivähoitopaikassa mahdollisesti havaittuja puutteita ei korjata asetetussa määräajassa, on kaupungilla oikeus kieltää lasten hoitaminen kyseisessä hoitopaikassa. YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS ORIMATTILASSA V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Yli 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Lapsia yksityisessä päiväkodissa, yhteensä Lapsia yksityisellä perhepäivähoitajilla, yhteensä Lapsia yksityisessä päivähoidossa yhteensä v v v Toukokuussa 2006 oli yksityisessä päivähoidossa Orimattilassa 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen päivähoidon tavoite: Yksityisen päivähoidon osuutta lisätään muuan muassa hakemalla alalle uusia yrittäjiä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Lahden Alueen Kehittämisyhtiön kanssa. Yksityisten päiväkotien markkinoinnissa tehdään yhteistyötä neuvolan kanssa Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tukea on mahdollista saada, kun alle kouluikäinen lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahan suuruus on 137,33 /kk jokaista lasta kohden. Hoitolisä on riippuvainen vanhempien tuloista ja enimmillään se on 134,55/kk lasta kohden. Maksuliikenne suoritetaan Kansaneläkelaitoksen kautta, mutta kokonaisuudessaan yksityisen hoidon tuen rahoittaa kunta. Orimattilassa on käytössä myös kuntalisä, joka on tarkoitettu lasten yksityiseen kokopäivähoitoon. Kuntalisän suuruus riippuu hoitomuodosta. Päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa kuntalisä on hoidettavaa lasta kohti 235,46 /kk ja perhepäivähoidossa 134,55 /kk/lapsi. Kuntalisän tarkoituksena on houkutella vanhempia käyttämään kunnallisten päivähoitopalveluiden sijaan yksityisiä palveluita yhä enenevässä määrin. 15

17 Orimattilassa yksityisen hoidon kuntalisää on mahdollista saada vaikka lapsi on hoidossa toisessa kunnassa. Nykyisellään yksityisen hoidon kuntalisä Orimattilassa on suurempi kuin esimerkiksi Hollolassa tai Nastolassa. Osapäiväiseen päivähoitoon ei Orimattilassa makseta yksityisen hoidon tuen kuntalisää, sillä kunnallisen päivähoidon painetta helpottaa lähinnä lapsen kokoaikainen yksityinen päivähoito. Osapäiväisen päivähoidon tarve muodostuu suurimmaksi osaksi kunnallisessa esiopetuksessa olevien lasten jäämisestä päivähoitoon esiopetuksen jälkeen. Esiopetuksen järjestäminen tapahtuu pääasiallisesti kunnallisesti, eli näiden lasten osapäiväinen hoito kyetään järjestämään kunnan omin voimavaroin, eikä osapäiväisen hoidon siirtyminen yksityiselle vapauta merkittävästi päivähoidon resursseja. YKSITYISEN HOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia yksityisen hoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli yksityisen hoidon tuen piirissä 4,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen hoidon tuen tavoite: Yksityisen päivähoidon lisääntyessä kuntalisää tarkennetaan Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi jota ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea on mahdollista saada myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahaa maksetaan yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 294, 29, muista alle 3-vuotiasta maksetaan 84,09 ja alle kouluikäisistä sisaruksista 50,46. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta ja se on riippuvainen vanhempien tuloista. Enimmillään hoitolisä on 168,19 /kk. Kotihoidon tuen rahoittajana on kunta, mutta maksuliikenne hoidetaan Kansaneläkelaitoksen kautta. Orimattilassa ei makseta lasten kotihoidon tuen kuntalisää. KOTIHOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia kotihoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli kotihoidon tuen piirissä 29,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Kotihoidon tuen tavoite: Kotihoidon tukijärjestelmää kehitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoa selvittämällä. 16

18 4.1.7 Esiopetus Kunnan velvollisuus järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille määrätään perusopetuslaissa. Lain mukaan lapsella on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen ennen peruskoulun alkua. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetuksen järjestämisvastuu on Orimattilassa päivähoidon järjestämisvastuun tavoin sivistystoimella. Valtaosa esiopetuksesta järjestetään päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotitoiminnan yhteydessä (kunnallisessa tai ostopalveluna hankittuna) osana päivähoitotoimintaa. Päivähoidon lisäksi toimii Jokivarren koululla esiopetusryhmä, johon sijoittuu n. 29 % esiopetuksessa olevista lapsista. Orimattilan kaupungissa on laadittu vuonna 2000 esiopetussuunnitelma, jota kaikkien esiopetusta tarjoavien yksiköiden tulee toiminnassaan noudattaa. Esiopetussuunnitelmassa on määritelty tarkemmin esiopetuksen tavoitteet, menetelmät sekä arviointi. Esiopetuksen käyttölaajuuden yhteydessä on huomioitava, että osa päiväkotien lapsista käyttää sekä päivähoito- että esiopetuspalveluita. Täten heidät on huomioitu sekä päiväkotihoidossa että esiopetuksissa oleviin lapsiin. ESIOPETUKSEN KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Lapsia esiopetuksessa Toukokuussa 2006 oli esiopetuksessa 86 prosenttia orimattilalaisista esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetuksen tavoite: Esiopetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa 4.2 Vuoropäivähoito Kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä vuorokaudenaikana kun sitä tarvitaan. Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu päivähoidon lisäksi klo välisenä aikana maanantaista sunnuntaihin. Orimattilassa vuorohoito on keskittynyt pääsääntöisesti Lintulan vuoropäiväkotiin, jossa tarjotaan päivähoitoa tarvittaessa ympäri vuorokauden maanantaista sunnuntaihin. Myös muut Orimattilan päivähoidon yksiköt venyttävät jonkin verran aukioloaikojaan perheiden tarpeiden mukaisesti klo välillä. Vaikka Lintulan vuoropäiväkodissa on hoitopaikkoja 71, voi vakituisluonteisten sijoituspäätösten määrä olla jopa lähes 80 lasta muun muassa vuorohoidon epäsäännöllisyyden vuoksi. Vuorohoidon ominaisluonteeseen kuuluu, että hoidontarve vaihtelee lapsikohtaisesti hyvin paljon. Mikäli vanhemmat joutuvat tekemään epäsäännöllisiä työvuoroja, saattaa lapsi viettää päiväkodissa enimmillään useita vuorokausia. Tällöin hoitotuntien lukumäärä vuorohoidossa olevaa lasta kohti saattaa 17

19 nousta hyvin korkeaksi viikossa, kun taas normaalissa päivähoidossa lapsi on hoidossa n. 9 h /vuorokausi. 18

20 Tämän vuoksi pelkkä vuorohoidossa olevien lasten lukumäärä ei kerro kattavasti vuorohoidon tarpeen laajuutta, vaan sitä kuvaa paremmin hoitotuntien lukumäärä/lapsi sekä sellaiset tarkemmat kuvaukset, jotka esittävät lasten läsnäolojen mitan kellonaikoina vuorokaudessa. Vuoropäivähoidon osuus päivähoidossa on myös lisääntynyt merkittävästi, jota kuvaa oheinen kuvaaja Lintulan vuoropäiväkodin vuorohoidon kehityksestä. Vuonna 2004 vuorohoitolapsia oli n. 14.3% Lintulan vuoropäiväkodissa, vuonna 2005 n. 50 % ja vuonna 2006 n. 97 %. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut toiminnan kehittäminen. 100,0 % 80,0 % 97 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 14,30 % 50 % vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 VUOROHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN V V V Lapsia vuorohoidossa päiväkodissa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa perhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa yhteensä Toukokuussa 2006 oli vuorohoidossa 7,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Vuorohoidon tavoite: Vuorohoidon tarpeen lisääntyessä muutetaan toinen olemassa oleva yksikkö vuorohoidon yksiköksi. 4.3 Erityispäivähoito Erityispäivähoitoa tarjotaan lapsille jotka fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tarvitsevat erityistä kuntoutusta ja opetusta. Erityispäivähoidon tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja hoitaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä häiriöitä. 19

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa 1 VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET Porukalla mansikkamaalla moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa Saatteeksi 2 Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 16.2.2004

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLIITTINEN HYVINVOINTIOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLIITTINEN HYVINVOINTIOHJELMA - 1 - SOSIAALI- JA TERVEYSPOLIITTINEN HYVINVOINTIOHJELMA 1. Hyvinvointiselonteon tausta, tarkoitus ja toteutus 2. Mitä hyvinvointi on 3. Lähtökohdat 3.1. Lapuan kaupungin strategiat vuoteen 2011 3.2. Terveys

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT?

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? Sanna Savolainen LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? - Asiakaslähtöinen varhaiskasvatuspalveluiden arviointi Oulun kaupungissa 2007 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot