ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Hoitopaikan hakeminen Päivähoidon toteuttamisvastuu Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Päivähoidon talous Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA Päivähoidon muodot Kunnallinen perhepäivähoito Kotona toimiva perhepäivähoitaja Kolmiperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kunnallinen päiväkotihoito Ostopalvelut päivähoidossa Yksityinen päivähoito Yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Esiopetus Vuoropäivähoito Erityispäivähoito Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten päivähoito Perhekeskustoiminta Päivähoidon yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Päivähoidon arviointi Analyysia päivähoidon nykytilasta Orimattilassa Kyselyn tulokset Katsaus päivähoidon nykytilaan tehdyn kyselyn pohjalta Päivähoidon tarjonta ja esiopetus Ostopalvelut ja yksityinen päivähoito Päivähoidon erityisryhmät Päivähoidon toteutus alueellisesti Päivähoidon kokonaisuus ORIMATTILAN PÄIVÄHOITO VUOTEEN 2015 MENNESSÄ 26 1

3 5.1 Tulevaisuuden painopisteet kyselyn pohjalta Päivähoitoikäisten lasten määrällisiin muutoksiin vaikuttavia 27 tekijöitä Päivähoitoikäisten lasten määrällinen muutos Omakotitalojen määrällinen kehitys sekä muuttoliike Arviointia päivähoitoikäisten lasten määrällisestä kehityksestä Päivähoitoikäisten lasten alueellinen sijoittuminen Erityisryhmät päivähoidossa Vuorohoidossa olevat lapset Erityislasten määrälliset muutokset Eri kieli- ja kulttuuriryhmät päivähoidossa PÄIVÄHOIDON TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Päivähoidon taloudellinen toteuttaminen Toimenpide-ehdotukset Yksityisten päivähoitopalveluiden osuus päivähoidossa Toimenpide-ehdotukset Kotona hoitamisen tukeminen Toimenpide-ehdotukset Erityisryhmien määrälliseen kasvuun varautuminen Toimenpide-ehdotukset Päivähoidon arviointi Toimenpide-ehdotukset 34 LIITTEET Liite 1: Tietoja Orimattilan varhaiskasvatuspalveluista Liite 2: Orimattilassa myönnetyt omakotitaloluvat kylittäin vuosina Liite 3: Orimattilassa syntyneiden lasten määrät koulualueittain vuosina Liite 4: Ennuste 0-6-vuotiaiden määrästä Päijät-Hämeessä Tilastokeskuksen mukaan 2

4 1. JOHDANTO Päivähoidon perusteet lähtevät valtionhallinnosta. Eduskunta ja valtioneuvosto säätävät päivähoitoa koskevat lait ja asetukset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erilaisten linjauksien ja ohjeistuksen antamisesta päivähoidon toteuttamiseen, esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista on koottu suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet sekä kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen monipuolisesta kokonaisuudesta. Vallitsevin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on päivähoito ja sen eri muodot, mutta myös esiopetus kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen toteuttamisesta vastaa kaupunki siihen liittyvien lakien ja asetusten puitteissa. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungissa ylintä päätäntävaltaa. Päivähoidon sekä esiopetuksen ohjaamisesta annettujen tavoitteiden mukaisesti vastaa sivistystoimi. Orimattila on muuttovoittokunta ja kaupunkiin muuttaa pääasiassa lapsiperheitä. Päivähoidosta säädetyt lait velvoittavat kuntaa järjestämään päivähoitoa erittäin kattavasti alle kouluikäisille lapsille. Subjektiivisen päivähoito- ja esiopetusoikeuden myötä päivähoitoa käyttävien lasten määrä on kasvanut, minkä seurauksena myös päivähoitoon käytetyt resurssit ovat kasvaneet. Kaupungin yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa päivähoidon tiukasti normitetut vaatimukset aiheuttavat haasteen päivähoidon lainmukaiselle järjestämiselle. Orimattilan päivähoidon strategian tarkoitus on tukea kaupunginstrategiassa määriteltyjä painopisteitä sekä selventää Orimattilassa toteutettua päivähoitoa ja muodostaa siihen selkeä tavoitteellinen linjaus taloudelliset näkökulmat huomioiden. Strategiassa hahmotetaan myös niitä tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta päivähoidon toteuttamiseen. Strategian laadinnassa on huomioitu luottamushenkilöiden, päivähoidon henkilöstön sekä päivähoidosta vastuussa olevien viranhaltijoiden näkemykset. Sidosryhmille lähettiin strategian laadintaan liittyvä kysely ja järjestettiin kyselyn pohjalta keskustelutilaisuus. Päivähoidon henkilöstöä on kuultu myös strategian kirjoittamisvaiheessa ja päivähoidon ydintyöryhmä on antanut lausuntoja strategiaan liittyen. Strategiaa päivitetään valtuustokausittain noin joka neljäs vuosi vastaamaan sen hetkisiin vaatimuksiin. 3

5 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 2.1 Päivähoidon määritelmä Päivähoito on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa lähtökohtana on ammattitaitoon perustuva kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. 2.2 Päivähoidon muodot Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotihoito Päiväkotihoito Esiopetus 2.3 Päivähoitoon liittyvä lainsäädäntö Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 Perusopetuslaki 628/1998 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/ Päivähoidon henkilöstön kelpoisuuteen ja koulutukseen liittyvä lainsäädäntö Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (6 sekä 8 ) Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) 2.5 Päivähoidon maksuihin liittyvä lainsäädäntö Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 4

6 3. PÄIVÄHOITO ORIMATTILASSA 3.1 Päivähoito kytkettynä Orimattilan kaupungin muihin asiakirjoihin Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Orimattilan kaupungin strategiassa hahmotellaan visio viihtyisästä asukkaan maaseutukaupungista, jolla on tasapainoinen talous. Orimattilan tavoitteena on tarjota asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja erityisenä painopistealueena määritellään lapset, nuoret ja perhe. Palveluita pyritään kehittämään etsimällä esimerkiksi uusia toimintamalleja niiden toteuttamiseen. Orimattilan kaupungin henkilöstöstrategian visioissa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) määritellään henkilöstön olevan ammattitaitoista, koulutettua sekä motivoitunutta. Ammattitaitoa ja koulutustasoa pyritään ylläpitämään laatimalla vuosittain koulutussuunnitelma, jonka tavoitteisiin kuuluu suunnitelmallisen ja tulevat vaatimukset huomioivan koulutuksen järjestäminen. Henkilöstön motivoituneisuutta ylläpidetään edistämällä työhyvinvointia, johon kuuluu fyysisten ja henkisten haittojen ennaltaehkäiseminen sekä työolosuhteiden arviointi. Työssä jaksamista edesautetaan virkistyspäivillä sekä yksilökohtaisesti ratkaistuilla työaika- ja eläkejärjestelyillä. Orimattilan sosiaalilautakunta (päivähoidosta aiemmin vastannut lautakunta) on esittänyt vuosittain kaupunginvaltuustolle päivähoidon toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan asiakohtaisesti määritellyillä mittareilla. Vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet käsittelevät laadukkaan päivähoidon tarjontaa, päivähoidon järjestämistä asiakaskeskeisesti ja joustavasti sekä erityispäivähoidon kehittämistä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Varhaiskasvatus (päivähoito, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) siirtyy sivistyslautakunnan alaisuuteen kaupunginvaltuuston tekemällä päätöksellä. Päivähoidon johtaja yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa on laatinut Orimattilan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2006 alussa. Suunnitelman tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintatavat Orimattilan varhaiskasvatuksesta vastaaville toimijoille. Suunnitelma luo samalla pohjaa varhaiskasvatuksen arvioinnille. Esiopetussuunnitelma on laadittu vuonna 2001 yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kanssa lain edellyttämällä tavalla. 3.2 Päivähoidon toiminta-ajatus ja toteuttamisvastuu Päivähoidon ja esiopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti sekä tukea perheitä näiden kasvatustehtävässä. Päivähoitoa pyritään tarjoamaan sellaisina toimintamuotoina ja aikoina, jotka parhaiten tyydyttävät perheiden tarpeita. Perheiden toiveita lastenhoitomuodon valinnassa kuunnellaan. Orimattilan päivähoidon toiminta-ajatus on laadittu yhdessä päivähoidon henkilöstön kanssa: PÄIVÄHOITOA JOUSTAVASTI LAPSEN PARHAAKSI PERHEEN TARPEITA KUUNNELLEN JA HUOMIOIDEN 5

7 3.2.1 Hoitopaikan hakeminen Vanhemmat voivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa ympäri vuoden jättämällä hakemuksen neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Hoitopaikkaa voi hakea myös lyhyemmällä varoitusajalla, mikäli hoidon tarve johtuu vanhempien ennakoimattomasta elämäntilanteen muutoksesta (esimerkiksi työllistyminen tai opintojen alkaminen). Tällöin kaupunki on sitoutunut järjestämään lapselle hoitopaikan viimeistään kahden viikon sisällä. Lain mukaan päivähoitopaikka on mahdollisuuksien puitteissa järjestettävä vanhempien toivomassa muodossa. Käytännössä toivottua hoitomuotoa ei useinkaan pystytä toteuttamaan, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toivomalta alueelta Päivähoidon toteuttamisvastuu Päivähoito (mukaan lukien esiopetus) kuuluu kaupunginvaltuuston päätöksellä sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen. Sivistyspalvelukeskuksen johdossa on sivistystoimenjohtaja. Lasten päivähoitopalvelujen tulosalueesta vastaa päivähoidonjohtaja. Päiväkotien johtajat vastaavat oman yksikkönsä taloudenpidosta ja toimivat paitsi päiväkotinsa henkilöstön esimiehenä myös lapsiryhmässä. Päivähoidon ohjaajat toimivat perhepäivähoitajien esimiehenä ja vastaavat perhepäivähoidon taloudesta ja laadusta. Perhekeskus Kimpan toiminnasta vastaa vastaava ohjaaja. Tarkemmin henkilöstön tehtävät määritellään johtosäännössä ja toimenkuvissa. Päivähoidon organisaatiokaavio: Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtaja Pienten lasten hoidon tuet - Kotihoidon tuki - Yksityisen hoidon tuki kustannusvastuu Päivähoidon johtaja valvontavastuu Yksityinen päiväkoti Päiväkotien johtajat Ryhmäperhe päiväkodin johtaja Päivähoidon ohjaajat Vastaava Ohjaaja Ostopalvelu päiväkodin johtaja Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkodin johtaja Kunnalliset päiväkodit Ryhmäperhepäiväkoti Perhepäivähoito Perhekeskus Kimppa Ostopalvelu päiväkoti Ostopalvelu ryhmäperhepäiväkoti 6

8 3.2.3 Kunnallisen päivähoidon henkilöstö Perhepäivähoitajat: Useimmilla Orimattilassa toimivilla perhepäivähoitajilla (perhepäivähoitajilla sekä kolmiperhepäivähoitajilla) on vähintään perhepäivähoitajan koulutus, mutta perhepäivähoitajien koulutustausta vaihtelee kuitenkin runsaasti ikäluokittain. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevät: Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee koulutustaustaltaan lastentarhanopettajia, perhepäivähoitajia, sosiaalikasvattajia sekä lähihoitajia. Orimattilassa ryhmäperhepäiväkodin henkilöstörakenne on laadittu siten, että ryhmäperhepäiväkodissa on mahdollista antaa myös esiopetusta. Päiväkotien henkilöstö: Päiväkodeissa varhaiskasvatustehtävissä työskentelee lastentarhanopettajia, sosionomeja (AMK), sosiaalikasvattajia, pedagogisia valmiuksia omaavia hoitajia, ryhmäavustajia sekä erityiskoulutuksen saaneita erityislastentarhanopettajia. Varhaiskasvatustehtävissä työskentelevä henkilöstö vastaa lasten yleisestä hoidosta ja kasvatuksesta. Erityispäivähoidon henkilöstö: Orimattilassa toimii kaksi erityislastentarhanopettajaa (ELTO), joilla on tehtävään vaadittava erityisopettajan koulutus. Erityislastentarhanopettajat toimivat kokoaikaisesti omissa päiväkodeissaan erityisryhmissä. Kiertävää erityislastentarhanopettajaa (KELTO) Orimattilassa ei tällä hetkellä ole. Erityislastentarhanopettajat ovat erittäin sidottuja omiin toimipisteisiinsä, mutta he pyrkivät resurssiensa mukaisesti opastamaan myös muuta päiväkodin henkilöstöä erityislasten ohjauksessa. PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN V LÄHTIEN 1 v v v Perhepäivähoitajien lukumäärä Lastentarhanopettajien lukumäärä Hoitajien lukumäärä Ryhmäavustajien lukumäärä ,5 Erityislastentarhanopettajien lukumäärä Yhteensä ,5 125,5 Hoitajien lukumäärän lisääntyminen vuonna 2005 selittyy uuden yksikön, Pennalan päiväkodin avaamisella. Lastentarhanopettajien lukumäärä on pidetty tasaisena sisäisten vaihtojen avulla kustannuksellisista syistä. Suurin vaihtelevuus päivähoidon henkilöstössä on perhepäivähoitajien määrässä, joka vaihtelee palvelukysynnän mukaan. 1 Strategiassa esitetyissä taulukoissa vuoden 2006 lukema on tilanne Vuosien 2004 ja 2005 lukemat perustuvat koko vuoden viimeiseltä päivältä oleviin tietoihin. 7

9 3.3 Päivähoidon talous Päivähoidon nettomenoissa on ollut lievää kasvua vuodesta 2000 johtuen lapsimäärän kasvusta sekä esiopetuksen painottumisessa päivähoidossa. Huomattavaa kuitenkin on, että päivähoito ei juuri ole poikennut sille varatuista talousraameista. Päivähoitoa on siis kyetty toteuttamaan erittäin taloudellisesti ja joustavasti huolimatta päivähoidon tarpeen voimakkaista vuosittaisista vaihteluista. Päivähoidon nettomenot 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,05 4,33 4,50 4,42 4,66 4,28 4,59 4,74 4,82 4,86 Nettomenot milj. Talousarvio milj. 1,00 0,00 v v v v v v Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Päivähoitopalveluiden kustannusten jakaantuminen Lasten kotihoidon tuki 19 % Ryhmäperhepäiväkodit 6 % 0,30 milj. 1,00 milj. 2,1 milj. Päiväkodit 38 % 2,0 milj. Perhepäivähoito 37 % 8

10 Päivähoidossa kaksi suurinta menoerää ovat päiväkoti- sekä perhepäivähoito, sillä suurin osa päivähoidosta toteutetaan näissä yksiköissä. Päiväkodin kustannuksia nostaa erityisesti erityispäivähoito. Perhepäivähoidon kustannuksissa on huomioitu hoidon kokonaisvaltaiset kustannukset (kuten hoitajalle maksettavat ruokahuollon kustannukset), jotka päiväkotihoidon yhteydessä ostetaan sisäisesti muilta kaupungin toimijoilta Päivähoidon eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannusvertailu Päivähoidon kustannukset kaupungille vaihtelevat sen mukaan millä tavoin hoito on järjestetty. Eri päivähoitopalveluista kaupungille aiheutuneet kustannukset on esitetty taulukoissa hoitomuodoittain. Laskelmat on vuodelta Hoidon kustannus /kk/lapsi Päiväkotihoito/ Lintulan pvk 829, , 07 Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Ostopalvelu päivähoito Kotihoidon tuki (max) Yksityisen hoidon tuki (päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin) Yksityisen hoidon tuki (perhepäivähoitoon) 841,89 779,31 800,94 462,48 507,34 406,43 Päivähoidon kustannukset päiväkotihoidossa, ryhmäperhepäiväkotihoidossa sekä perhepäivähoidossa on laskettu päivähoitopäivän kokonaiskustannuksista/lapsi oletuksena, että yksi lapsi käyttää hoitopalveluita 21 päivää kuukaudessa. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuissa summa on laskettu tuen maksimimäärän mukaisesti. Yksityisen hoidon tuessa on huomioitu kunnan maksama kuntalisä. Kustannuksissa on huomioitu myös toiminnasta saatavat tuotot. Päiväkotihoidon hintaa nostaa etenkin vuorohoito, erityispäivähoito ja esiopetus. Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan Lintulan päiväkodissa. Lintulan vuoropäiväkoti on erotettu kustannuksiltaan muista päiväkodeista, jotta saadaan esiin todelliset kustannukset. Lintulan päiväkotihoidon hintaan vaikuttaa se, että päiväkoti on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista sunnuntaihin, kun muut päiväkodit ovat avoinna keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa maanantaista perjantaihin. Valtakunnallisesti Lintulan vuoropäiväkodin lapsikohtainen hinta kuukaudessa ei ole kohtuuttoman korkea verrattuna muihin vuorohoitoyksiköihin. Edullisimmat päivähoidon vaihtoehdot ovat Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet. Päivähoidosta peritään lainsäädännön nojalla maksua perheen koosta ja tuloista riippuen Päiväkodissa järjestetty esiopetus on maksutonta. Päivähoidon tulot olivat euroa vuonna Kaupunki saa päivähoidon perusteella laskennallista valtioapua, joka vuonna 2006 on arvioitu olevan noin 1,8 miljoonaa euroa. Päivähoitoon liittyviä valtionapua korottavia tekijöitä ovat esimerkiksi esiopetus, alle kouluikäisten määrä sekä erityislasten määrä. 9

11 3.4 Yhteistyö päivähoidon toteuttamisessa eri toimijoiden välillä Ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista määritellään kuitenkin varhaiskasvatuksen oleellisiksi toimijoiksi myös lasta palveleva laaja verkosto, jossa ovat osallisena sosiaali-, terveys-, ja opetustoimi. Oleellista on hyödyntää eri koulutuksen ja kokemustaustan omaavien henkilöiden tieto-taitoa aina tarpeiden ja tilanteiden vaatimalla tavalla. Yhteistyöllä pyritään luomaan verkosto, joka tukee lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tällöin päivähoidon toiminnassa korostuu varhaisen tukemisen näkökulma ja sitä kautta ehkäisevän toiminnan merkitys. Tiivis yhteistyö mahdollistaa mahdollisten ongelmien nopean ja sujuvan käsittelyn sekä päivähoidon toiminnan tasapainoisuuden. Keskeisiä sidosryhmiä päivähoidon toteuttamisessa ovat: NEUVOLA PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖ PSYKOLOGI/ PUHETERAPEUTTI / TOIMINTATERAPEUTTI PERUSOPETUKSEN HENKILÖSTÖ TILAPALVELU LAPSI PERHE PERHETYÖ RUOKAHUOLTO YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ KAAVOITUSTOIMI Eri toimijoiden yhteistoimintaa harjoitetaan etenkin lasten siirtyessä esiopetuksesta perusopetuksen piiriin ja erikoisesti erityislasten kuntouttamisessa. Erityislapsille laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa ja suunnitelman laatimisen jälkeen eri sidosryhmät (esimerkiksi psykologi ja päivähoidon henkilöstö) jatkavat yhteistyötä varmistaakseen suunnitelman tasapainoisen toteutumisen. Neuvola tukee osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ylläpitää ja edistää lapsen terveyttä. Päivähoidossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan kanssa, jotta etenkin erityislapset ja heidän tarpeensa huomattaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivähoitoa tukevia palveluita ovat ruokahuolto ja tilapalvelu. 10

12 Tavoite: Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiivistetään ja kehitetään edelleen. 4. PÄIVÄHOIDON TILANNE ORIMATTILASSA 4.1 Päivähoidon muodot Seuraavassa on kuvattu lyhyesti Orimattilan päivähoidon toteuttamisen nykytilaa. Jokaisen eri hoitomuodon yhteydessä on lisäksi mainittu kyseiseen hoitoon asetettu toiminnallinen tavoite Kunnallinen perhepäivähoito Orimattilan sosiaalilautakunta on talousarviossaan 2006 asettanut tavoitteeksi perhepäivähoidon painottumisen päivähoidon palveluvalikoimassa. Tätä hoitomuotoa painotetaan erityisesti sen edullisuuden vuoksi. Kunnallinen perhepäivähoito on perinteisesti ollut suosittu lasten hoitomuoto Orimattilassa Kotona toimiva perhepäivähoitaja Perhepäivähoito on hoitajan kodissa tapahtuva päivähoidon muoto, jossa kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa 0-6-vuotiaita lapsia. Hoidon ajankohta voidaan sopia lapsikohtaisesti vanhempien tarpeiden mukaan. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Viidentenä lapsena päivähoidossa voi osapäiväisesti olla vielä yksi esiopetuksessa oleva tai jo koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitoaikana perhepäivähoitaja vastaa lapsen fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta ja tukee lapsen kehitystä päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaisesti vanhempien toiveet huomioiden. Perhepäivähoitajia toimii koko Orimattilan alueella. Perhepäivähoitajien omia lapsia ei ole laskettu perhepäivähoidossa oleviin lapsiin, vaan he näkyvät kotihoidon tukea saavien taulukossa Kolmiperhepäivähoito Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa 2-4 perheen lapsia sovittuina aikoina jonkun ryhmässä olevan perheen kotona. Perhe, joka on luovuttanut kotinsa ryhmän käyttöön vastaa samalla tarvittavasta ruokahuollosta. Kodin varustetasolta ja siisteydeltä edellytetään samoja asioita kuin yleensä perhepäiväkodilta. 11

13 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on useamman hoitajan toteuttamaa perhepäivähoitoa, joka tapahtuu yhteisessä tilassa, ryhmäperhepäiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa kokopäiväisesti enintään kahdeksaa alle kouluikäistä lasta sekä kahta esiopetus- tai kouluikäistä lasta osapäiväisesti. Erityisestä syystä kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 12 kokopäiväistä ja kolmea osapäiväistä lasta ryhmäperhepäiväkodin tiloissa, mutta tällöin vähintään yhdellä kolmesta hoitajasta tulee olla ammatillinen pätevyys varhaiskasvatustehtäviin. Orimattilassa toimii kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti-Annitanni. Annitanni on varahoitokoti perhepäivähoidossa oleville lapsille mm. hoitajien lomien ajan ja siellä on 12 hoitopaikkaa. Lilliputissa on 13 alle kouluikäistä lasta, ja siellä tarjotaan myös esiopetusta. KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Alle 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia perhepäivähoidossa Lapsia perhepäivähoidossa, yhteensä Alle 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 1-5 Yli 3-vuotiaita lapsia kolmiperhepäivähoidossa 2-5 Lapsia kolmiperhepäivähoidossa yhteensä 3-10 Alle 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia ryhmäperhepäivähoidossa Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia perhepäivähoidossa Yhteensä Toukokuussa 2006 oli perhepäivähoidon palvelujen piirissä 24,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Perhepäivähoidon tavoite: Perhepäivähoidon osuus päivähoidossa säilytetään vakaana. Tavoitteena on perhepäivähoitajien rekrytointi kysynnän mukaan sekä toimiva varahoitojärjestelmä Kunnallinen päiväkotihoito Noin puolet kunnallisesta päivähoidosta järjestetään päiväkodeissa. Orimattilan kaupungissa on viisi päiväkotia, joista yksi (Lintulan päiväkoti) on vuoropäiväkoti. Kaupungin kaikki päiväkodit toimivat myös perhepäivähoitoa tarvitsevien lasten varahoitopaikkana mm. perhepäivähoitajien sairaslomien ja vuosilomien aikana. Täten perhepäivähoitajien ja päiväkotien yhteistyö on tiivistä ympäri vuoden. 12

14 Kaikki päiväkodit toimivat myös sosiaalityön ja lastensuojelun tukipaikkoina. Päiväkodeissa järjestetty päivähoito on pääsääntöisesti kokopäivähoitoa ja esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään osapäivähoitoa. Seuraavassa taulukossa on eritelty Orimattilan kaupungin päiväkodit, niiden sijainti sekä hoitopaikkojen määrä. Päiväkodin sijainti Ikäjakauma päiväkodissa Päivähoidon hoitopaikat Lintulan päiväkoti Keskusta Peltolan päiväkoti Keskusta Myllylän päiväkoti Keskusta Pennalan päiväkoti Pennala Kuivannon päiväkoti (Hepokatti) Kuivanto yht. 230 Tällä hetkellä päiväkodit ovat sijainniltaan keskittyneet kaupungin keskustan alueelle. Alueellisesti keskustan ulkopuolisissa päiväkodeissa on kuitenkin laajempi ikäjakauma (vuoropäiväkoti Lintulaa lukuun ottamatta, jossa tarjotaan päivähoitoa 0-7-vuotiaille lapsille), sillä niissä pyritään hoitamaan kaikki alueen päiväkotihoitoa tarvitsevat lapset. Liitteessä 1 on päiväkotien tarkempi yksilöllinen kuvaus. Päiväkotien lapsiryhmien mitoituksesta säädetään päivähoitoasetuksella: Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla vähintään yksi henkilö: - enintään neljää alle 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden - enintään seitsemää yli 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta Esiopetuksessa kohden olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. Esiopetuksessa olevat lapset lasketaan kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. KUNNALLISEN PÄIVÄKOTIHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Yli 3-vuotiaita lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 kunnallisessa päiväkotihoidossa oli 21,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. 13

15 Kunnallisen päiväkotihoidon tavoite: Toteutetaan laadukasta päivähoitoa tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Käytäntö ja selvitykset osoittavat, että vanhemmat toivovat päiväkotihoitoa enenevässä määrin Ostopalvelut päivähoidossa Omien päivähoitoyksiköidensä lisäksi kaupunki käyttää päivähoidon järjestämisessä ostopalveluita. Palveluita ostetaan kahdelta palvelun tuottajalta, Mallusjoen nuorisoseuralta sekä Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry:ltä. Mallusjoen nuorisoseura ylläpitää yksityistä päiväkotia Kuperkeikkaa, joka toimii Järvikunnan alueella. Päiväkodista Orimattilan kaupunki ostaa hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotku on Heinä-Leitsamaan maaseutuseuran ylläpitämä hoitopaikka, joka tarjoaa päivähoitoa sekä esiopetusta. Kaupunki ostaa Onnenpotkusta hoitopaikkaa. Päivähoidon ostopalvelusopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen sisältö tarkistetaan ostopalveluista päättämisen yhteydessä. Ostopalvelusta maksettavat korvaussummat määräytyvät lopullisesti palveluiden tarjoajien laatimien tilinpäätösten mukaisesti. Ostopalvelupäivähoidon hoitopaikat täytetään kaupungin normaalin päivähoidon hakuprosessin kautta. OSTOPALVELUNA HANKITTU PÄIVÄHOITO V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Yli 3-vuotiaita lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä Lapsia ostopalveluna hankitussa päivähoidossa, yhteensä v v v Toukokuussa 2006 ostopalveluna hankitussa päiväkotihoidossa oli 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Ostopalveluna hankitun päivähoidon tavoite: Ostopalveluilla pyritään turvaamaan kylien päivähoito taloudelliset näkökulmat ja lapsimäärät huomioiden Yksityinen päivähoito Vaihtoehtona kunnan järjestämille päivähoitopalveluille on vanhemmilla mahdollisuus sijoittaa lapsensa yksityiseen päivähoitoon, jonka voi järjestää yksityinen henkilö tai yhteisö. Mikäli vanhemmat valitsevat lapsellensa yksityisen päivähoidon, on heillä oikeus saada siihen yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. 14

16 Tällä hetkellä (v. 2006) Orimattilassa toimii yksi täysin yksityinen päiväkoti, Keinuhevonen. Päiväkodissa on 25 hoitopaikkaa pääasiallisesti 3-6 -vuotiaille lapsille, ja siellä tarjotaan iän ja kehityksen mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Yksityisiä perhepäivähoitopalveluita tarjoaa Orimattilassa vuodesta riippuen noin 1-3 perhepäivähoitajaa. Kaupungin vastuulla on huolehtia, että yksityistä päivähoitoa tarjoavien toimijoiden toimitilat sekä hoitotarjonta vastaavat päivähoidolle asetettuja vaatimuksia. Kaupunki toteuttaa valvontavastuutaan tekemällä säännöllisiä tarkastuskäyntejä yksityisiä päivähoitopalveluita tarjoavien toimijoiden tiloissa. Mikäli päivähoitopaikassa mahdollisesti havaittuja puutteita ei korjata asetetussa määräajassa, on kaupungilla oikeus kieltää lasten hoitaminen kyseisessä hoitopaikassa. YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS ORIMATTILASSA V LÄHTIEN Alle 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Yli 3-vuotiaita lapsia yksityisessä päiväkodissa Lapsia yksityisessä päiväkodissa, yhteensä Lapsia yksityisellä perhepäivähoitajilla, yhteensä Lapsia yksityisessä päivähoidossa yhteensä v v v Toukokuussa 2006 oli yksityisessä päivähoidossa Orimattilassa 3,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen päivähoidon tavoite: Yksityisen päivähoidon osuutta lisätään muuan muassa hakemalla alalle uusia yrittäjiä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Lahden Alueen Kehittämisyhtiön kanssa. Yksityisten päiväkotien markkinoinnissa tehdään yhteistyötä neuvolan kanssa Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tukea on mahdollista saada, kun alle kouluikäinen lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahan suuruus on 137,33 /kk jokaista lasta kohden. Hoitolisä on riippuvainen vanhempien tuloista ja enimmillään se on 134,55/kk lasta kohden. Maksuliikenne suoritetaan Kansaneläkelaitoksen kautta, mutta kokonaisuudessaan yksityisen hoidon tuen rahoittaa kunta. Orimattilassa on käytössä myös kuntalisä, joka on tarkoitettu lasten yksityiseen kokopäivähoitoon. Kuntalisän suuruus riippuu hoitomuodosta. Päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa kuntalisä on hoidettavaa lasta kohti 235,46 /kk ja perhepäivähoidossa 134,55 /kk/lapsi. Kuntalisän tarkoituksena on houkutella vanhempia käyttämään kunnallisten päivähoitopalveluiden sijaan yksityisiä palveluita yhä enenevässä määrin. 15

17 Orimattilassa yksityisen hoidon kuntalisää on mahdollista saada vaikka lapsi on hoidossa toisessa kunnassa. Nykyisellään yksityisen hoidon kuntalisä Orimattilassa on suurempi kuin esimerkiksi Hollolassa tai Nastolassa. Osapäiväiseen päivähoitoon ei Orimattilassa makseta yksityisen hoidon tuen kuntalisää, sillä kunnallisen päivähoidon painetta helpottaa lähinnä lapsen kokoaikainen yksityinen päivähoito. Osapäiväisen päivähoidon tarve muodostuu suurimmaksi osaksi kunnallisessa esiopetuksessa olevien lasten jäämisestä päivähoitoon esiopetuksen jälkeen. Esiopetuksen järjestäminen tapahtuu pääasiallisesti kunnallisesti, eli näiden lasten osapäiväinen hoito kyetään järjestämään kunnan omin voimavaroin, eikä osapäiväisen hoidon siirtyminen yksityiselle vapauta merkittävästi päivähoidon resursseja. YKSITYISEN HOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia yksityisen hoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli yksityisen hoidon tuen piirissä 4,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Yksityisen hoidon tuen tavoite: Yksityisen päivähoidon lisääntyessä kuntalisää tarkennetaan Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi jota ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea on mahdollista saada myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä. Hoitorahaa maksetaan yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 294, 29, muista alle 3-vuotiasta maksetaan 84,09 ja alle kouluikäisistä sisaruksista 50,46. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta ja se on riippuvainen vanhempien tuloista. Enimmillään hoitolisä on 168,19 /kk. Kotihoidon tuen rahoittajana on kunta, mutta maksuliikenne hoidetaan Kansaneläkelaitoksen kautta. Orimattilassa ei makseta lasten kotihoidon tuen kuntalisää. KOTIHOIDON TUEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET ORIMATTILASSA V LÄHTIEN v v v Lapsia kotihoidon tuen piirissä Toukokuussa 2006 oli kotihoidon tuen piirissä 29,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Kotihoidon tuen tavoite: Kotihoidon tukijärjestelmää kehitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoa selvittämällä. 16

18 4.1.7 Esiopetus Kunnan velvollisuus järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille määrätään perusopetuslaissa. Lain mukaan lapsella on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen ennen peruskoulun alkua. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetuksen järjestämisvastuu on Orimattilassa päivähoidon järjestämisvastuun tavoin sivistystoimella. Valtaosa esiopetuksesta järjestetään päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotitoiminnan yhteydessä (kunnallisessa tai ostopalveluna hankittuna) osana päivähoitotoimintaa. Päivähoidon lisäksi toimii Jokivarren koululla esiopetusryhmä, johon sijoittuu n. 29 % esiopetuksessa olevista lapsista. Orimattilan kaupungissa on laadittu vuonna 2000 esiopetussuunnitelma, jota kaikkien esiopetusta tarjoavien yksiköiden tulee toiminnassaan noudattaa. Esiopetussuunnitelmassa on määritelty tarkemmin esiopetuksen tavoitteet, menetelmät sekä arviointi. Esiopetuksen käyttölaajuuden yhteydessä on huomioitava, että osa päiväkotien lapsista käyttää sekä päivähoito- että esiopetuspalveluita. Täten heidät on huomioitu sekä päiväkotihoidossa että esiopetuksissa oleviin lapsiin. ESIOPETUKSEN KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN v v v Lapsia esiopetuksessa Toukokuussa 2006 oli esiopetuksessa 86 prosenttia orimattilalaisista esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetuksen tavoite: Esiopetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa 4.2 Vuoropäivähoito Kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä vuorokaudenaikana kun sitä tarvitaan. Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu päivähoidon lisäksi klo välisenä aikana maanantaista sunnuntaihin. Orimattilassa vuorohoito on keskittynyt pääsääntöisesti Lintulan vuoropäiväkotiin, jossa tarjotaan päivähoitoa tarvittaessa ympäri vuorokauden maanantaista sunnuntaihin. Myös muut Orimattilan päivähoidon yksiköt venyttävät jonkin verran aukioloaikojaan perheiden tarpeiden mukaisesti klo välillä. Vaikka Lintulan vuoropäiväkodissa on hoitopaikkoja 71, voi vakituisluonteisten sijoituspäätösten määrä olla jopa lähes 80 lasta muun muassa vuorohoidon epäsäännöllisyyden vuoksi. Vuorohoidon ominaisluonteeseen kuuluu, että hoidontarve vaihtelee lapsikohtaisesti hyvin paljon. Mikäli vanhemmat joutuvat tekemään epäsäännöllisiä työvuoroja, saattaa lapsi viettää päiväkodissa enimmillään useita vuorokausia. Tällöin hoitotuntien lukumäärä vuorohoidossa olevaa lasta kohti saattaa 17

19 nousta hyvin korkeaksi viikossa, kun taas normaalissa päivähoidossa lapsi on hoidossa n. 9 h /vuorokausi. 18

20 Tämän vuoksi pelkkä vuorohoidossa olevien lasten lukumäärä ei kerro kattavasti vuorohoidon tarpeen laajuutta, vaan sitä kuvaa paremmin hoitotuntien lukumäärä/lapsi sekä sellaiset tarkemmat kuvaukset, jotka esittävät lasten läsnäolojen mitan kellonaikoina vuorokaudessa. Vuoropäivähoidon osuus päivähoidossa on myös lisääntynyt merkittävästi, jota kuvaa oheinen kuvaaja Lintulan vuoropäiväkodin vuorohoidon kehityksestä. Vuonna 2004 vuorohoitolapsia oli n. 14.3% Lintulan vuoropäiväkodissa, vuonna 2005 n. 50 % ja vuonna 2006 n. 97 %. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut toiminnan kehittäminen. 100,0 % 80,0 % 97 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 14,30 % 50 % vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 VUOROHOIDON KÄYTTÖLAAJUUS V LÄHTIEN V V V Lapsia vuorohoidossa päiväkodissa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa perhepäivähoidossa, yhteensä Lapsia vuorohoidossa yhteensä Toukokuussa 2006 oli vuorohoidossa 7,0 prosenttia orimattilalaisista päivähoitoikäisistä lapsista. Vuorohoidon tavoite: Vuorohoidon tarpeen lisääntyessä muutetaan toinen olemassa oleva yksikkö vuorohoidon yksiköksi. 4.3 Erityispäivähoito Erityispäivähoitoa tarjotaan lapsille jotka fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tarvitsevat erityistä kuntoutusta ja opetusta. Erityispäivähoidon tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja hoitaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä häiriöitä. 19

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä 11.7.2007 Toim. Anne Peltonen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä 6.8.2010 toim. Jaana Heinonen ja Eero Ylinentalo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3.

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3. PÄIVÄHOIDON RAKENNESELVITYS JA ARVIO PALVELUTARPEESTA Taustaa Päivähoidon kehittämissuunnitelmassa on mainittu kaksi keskeistä teemaa, jotka ovat perhepäivähoitajien määrän väheneminen henkilöstön saavuttaessa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004

Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004 Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä ja erityispäivähoitoa selvittänyt pienryhmä Anne Peltonen 27.9.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä 16.6.2008 Toim. Anne Peltonen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti:

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 JOHDANTO Päivähoito koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jotka limittyvät jokapäiväiseen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen Pöydälle 02.12.2015 HEL 2014-014404 T 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot