YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro Iita Aho Tero Malmberg

2 1. Johdanto Tässä arviointisuunnitelmassa kuvataan suunnitelma verkkopalvelun laadukkuuden arvioinnin toteuttamiselle. Tämän arviointisuunnitelman tarkoitus on kuvata tavoitteita, keinoja ja menetelmiä joita tullaan käyttämään laadukkuuden arvioinnissa. Arviointisuunnitelman pohjalta tullaan ryhmässä toteuttamaan laadukkuuden arviointi Ylen uutissivustolle Arviointisuunnitelmassa esitellään aluksi arvioitava verkkopalvelu sekä arvioinnin tavoitteet. Tämän jälkeen esitellään käytettävä arviointimalli, joka toimii laadukkuuden arvioinnin pohjana. Arvioinnin eri osa alueisiin perehdytään tätä seuraavassa luvussa, jonka jälkeen arvioidaan vielä arvioinnin luotettavuutta. Kappaleissa kuvataan myös syitä menetelmien ja mallien valinnoille. Viimeisessä kappaleessa esitellään vielä alustavalla tasolla ryhmän työnjako tulevaa laadukkuuden arviointia koskien. 2. Arvioinnin kohde Tässä työssä laadukkuuden arvioinnin kohteena on Ylen verkkopalvelun uutissivusto, joka on saatavilla osoitteesta Tarkasteltava verkkopalvelu on uutisista koostuva sivusto, jossa käyttäjät ensisijaisesti lukevat uutisia ajankohtaisista asioista tai erilaisista aiheista. Ylen uutissivuston etusivunäkymä sisältää otsikoita, linkkejä ja kuvia ajankohtaisista uutisista ja etusivun sisältö päivittyy uusien uutisten myötä. Yle on kaupallisesti ja poliittisesti riippumaton julkinen palvelu, joka tekee ohjelmia kaikille suomalaisille. Yle pyrkii tarjoamaan paikan yhteiskunnalliselle keskustelulle, journalismille ja kulttuurille ja sen tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa. (Yle 2013) Verkkopalvelun käyttötarkoitus on pääasiassa uutisten esittäminen. Ylen tavoitteiden mukaisesti myös uutissivusto pyrkii esittämään uutiset kaupallisesti ja poliittisesti riippumattomasta näkökulmasta, eli näin ollen luotettavasti ja puolueettomasti. Verkkopalvelun kohderyhmänä toimivat suomalaiset verkkosivuston käyttäjät. Laadukkuuden tarkastelu ja arviointi tullaan tekemään ensisijaisesti verkkopalvelun käyttäjien näkökulmasta. Käyttäjäkohderymä on melko laaja, eikä ole selkeästi rajattavissa esimerkiksi tiettyä ikäryhmää kenelle verkkopalvelu olisi ensisijaisesti suunnattu. Tässä vaiheessa käyttäjiä ei eritellä sen tarkemmin, mutta arviointityön edetessä tarpeen vaatiessa käyttäjiä voidaan jaotella erilaisiin käyttäjäryhmiin. Tyypillinen Ylen uutisten verkkopalvelun käyttäjä esimerkiksi selailee uutisotsikoita etusivunäkymältä ja avaa mielenkiintoiseksi tai tarpeelliseksi kokemansa uutiset lähempään tarkasteluun. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi selailla uutisia eri kategorioiden tai lajitteluperusteiden mukaan, tai käyttää verkkopalvelun hakutoimintoa uutisten hakemiseen.

3 3. Arvioinnin tavoitteet Arvioinnilla pyritään saada kuva Ylen uutispalvelun käyttökelpoisuuden ja hyödyllisyyden laadukkuudesta palvelun käyttäjälle. Arviointi tehdään harjoitustyönä Tampereen teknillisen yliopiston kurssille: Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi kurssille. Arviointi siis suoritetaan oppimista varten. Arvioinnin suorittajilla ei ole mitään tekemistä Yle organisaation kanssa, joten arviointi tehdään ilman Ylen lupaa, tai että Ylellä olisi tässä vaiheessa tietoa arvioinnin tapahtumisesta. Arviointi suoritetaan myös yleisen mielenkiinnon takia verkkopalveluun, että kuinka hyvin palvelu vastaa erilaisiin laatuvaatimuksiin, varsinkin kun kyseessä on ison organisaation verkkopalvelu. 4. Arviointimalli Arviointimalliksi valittiin käyttökelpoisuuden arviointimalli. Tässä mallissa keskitytään kahteen suurempaan laadukkuuden osa alueseen: käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys. Nämä kaksi osa aluetta taas on jaettu pienempiin osiin: käytettävyys, saavutettavuus, tavoitteiden saavuttamisen tukeminen ja informaation laadukkuus. Nämä esitellään tarkemmin luvussa 5. (Tervakari et al , Käyttökelpoisuuden arviointimalli) Tämä malli kattaa laajasti eri verkkopalvelun laadukkuuden osa alueita, joita on helpompi arvioida verkkopalvelun luoneen organisaation ulkopuolinen ryhmä, johon tämän arvostelun suorittajat kuuluvat. Tämä malli valittiin myös sen takia, että se kattaa laajasti eri osa alueita verkkopalvelun laadukkuudesta. Tässä mallissa ja siten tulevassa arvioinnissa ei oteta huomioon verkkopalvelun teknistä toteutusta tai sen aiheuttamia kustannuksia, joista arvioinnin suorittajilla ei olisikaan tietoa tai pääsyä tähän tietoon. Mallin vahvuuksiin kuuluu se, että se suosittelee erilaisten menetelmien käyttöä ja erilaisten toimijoiden näkökulmista tarkkailua (Tervakari et al , Käyttökelpoisuuden arviointimalli). Kuitenkin koska malli pitää sisällään 4 eri arvioinnin osa aluetta, saattaa arvioinnissa joidenkin osa alueiden arviointi jäädä puutteelliseksi ajan puutteen takia, kuin jossain toisessa mallissa, joka keskittyisi vain tarkastelemaan yhtä osa aluetta laajemmin kuin tässä arviointimallissa. Arviointi saattaa olla myös puutteellinen arvioiden kokemattomuuden takia. 5. Arvioinnin osa-alueet 5.1. Käytettävyys Kuten aiemmin mainittiin palvelun käyttäjäkunta on laaja, käytännössä kaikki suomen kieltä ymmärtävät ihmiset, joilla on laite päästä verkkoon. Koska käyttäjäkunta on päätelaiteriippumaton, tulee päätelaite ottaa huomioon arviointimenetelmän valinnassa. Palvelun sisältö on päivittäin vaihtuvaa, mutta juuri sivuston sisältö on koko sivuston tarkoitus ja käyttäjälle merkityksellisin osa. Tämä asettaa käytettävyyden arviointimenetelmälle sellaisen vaatimuksen,

4 arvioinnit tulee suorittaa samanaikaisesti, jotta tuloksista saadaan vertailtavia. Samanaikainen arviointi poistaa kvantitatiiviset menetelmät mahdollisten joukosta, koska ei ole mahdollista järjestää riittävää määrää arviointeja samanaikaisesti. Käytettävyyden arviointiin valittiin käytettäväksi pluralistinen (käytettävyys)läpikäynti, joka mahdollistaa usean arvioinnin samanaikaisesti. Läpikäynti on ryhmätilanne, jossa osallistujat käyvät arvioinnin kohdetta vaiheitta läpi. Kukin osallistuja antaa läpikäynnin tuloksiin oman mielipiteensä ja lisäksi keskusteluista muodostuu ryhmän mielipiteitä. Pluralistisella läpikäynnillä on viisi ominaispiirrettä, sääntöä. Läpikäynnin pluralistinen, moniarvoinen, luonne tulee ensimmäisestä ominaisuudesta, jonka mukaan samaan läpikäyntiin osallistuu kolmen tyyppisiä henkilöitä: oletettuja loppukäyttäjiä, tuotteen kehittäjiä sekä käytettävyysammattilaisia. Toisen ominaisuuden mukaan läpikäytävät näyttökuvat ovat tehtävänsuoritusjärjestyksessä siten kuin ne olisivat lopullisessa toteutuksessa. (Bias 1991, s. 94). Tämä koskee vain paperiprototyyppien läpikäyntejä. Bias on kehittänyt menetelmää vuosien saatossa ja lisäsi kolmanneksi ominaisuudeksi vaatimuksen, että kaikki osallistujat omaksuvat loppukäyttäjän roolin. Sekä toteuttajien että käytettävyysasiantuntijoiden tulee asettaa itsensä loppukäyttäjän asemaan suorittaessaan tehtäviä. (Bias 1994, s. 65) Neljäs ominaisuus edellyttää, että kaikki osallistujat kirjoittavat ylös kaikki ne toimet, jotka he tekisivät suorittaakseen tehtävän, mahdollisimman tarkasti sekä kaikki muut huomiot ennen keskustelun aloittamista. Kirjatuista huomioista saadaan kvantitatiivista dataa, joka voi olla arvokasta tietoa. Viidennen ominaisuuden mukaan keskustelu tehtävästä käydään vasta, kun kaikki ovat valmiita ja kunkin keskustelun aloittaa aina todellisten käyttäjien edustajat. Muut osallistujat saavat osallistua keskusteluun vasta heidän jälkeensä. (Bias 1994, s ) Tässä työssä menetelmää sovelletaan siten, että painotetaan loppukäyttäjien osuutta osallistujissa. Ryhmän kaksi jäsentä osallistuvat läpikäyntiin käytettävyysasiantuntijoina ja yksi ryhmäläinen, Iita Aho, toimii tilaisuuden moderaattorina ja menetelmän asiantuntijana. Lisäksi pyritään saamaan osallistuja myös YLE:ltä, mutta tämä voi osoittautua mahdottomuudeksi. Osallistujien tulisi sopia seuraaviin käyttäjäprofiileihin. tehomobiilikäyttäjä vieras älypuhelin satunnaismobiilikäyttäjä oma älypuhelin satunnaistablettikäyttäjä oma laitte tehotablettikäyttäjä vieras laite (rooli voi olla haastava saada toteutumaan) satunnaiskäyttäjä oma tietokone (luultavasti kannettava tietokone) tehokäyttäjä vieras tietokone Päätelaite vaikuttaa tehtävän suoritukseen, tästä syystä meillä on kolme eri ryhmää mobiili, tabletti ja tietokonekäyttäjät. Mielenkiintoisempien tulosten toivossa olemme jakaneet rooleille myös laitteen, jolla he läpikäyntiin osallistuvat. Niille, jotka palvelua käyttävät enemmän, annetaan käyttöön heille vieras laite, jolloin käyttötilanteeseen saattaa tulla heillekin uutta näkökulmaa. Käyttötiheys vaikuttaa usein myös käyttötapaan ja tehokkuuteen, joten pyrimme saamaan sekä

5 satunnais että tehokäyttäjiä. Tehokäyttäjälle ei ole virallista määritelmää olemassa, mutta tässä kontekstissa määrittelemme tehokäytöksi useamman kuin yhden vierailun viikossa sivustolla. Suunniteltuja tehtäviä ei voi tässä julkaista, koska se vaikuttaisi niihin ryhmän jäseniin, jotka osallistuvat läpikäyntiin. Pluralistinen läpikäynti ei tue käyttäjän vapaata tutkiskelua käyttöliittymässä, mikä on oppimisen perusta (Bias 1994, s. 69). Näin ollen tällä menetelmällä ei voida arvioida opittavuuden osaa palvelun käytettävyydessä. Pluralistisen läpikäynnin merkittävä etu verrattuna moniin muihin käytettävyyden arviointimenetelmiin on kuitenkin se, että siihen osallistuu usean eri roolin henkilöitä, jotka pääset keskustelemaan tuotteesta keskenään ja saattavat keksiä ongelmiin ratkaisun jo läpikäynnin aikana (Bias 1994, s.70). Lisäksi yhteistilaisuudessa saatetaan löytää sellaista dataa, jota ei löydettäisi suoritettaessa esimerkiksi yksittäisiä käytettävyystestejä, koska kunkin tehtävän jälkeen koko ryhmä keskustelee (Bias 1991, s. 95). Palvelussa itsessään ei ole muuta uutta opittavaa kuin sivuston käyttämä uutisaiheiden jaottelu tavallisen verkkoselaamisen lisäksi. Näin ollen opittavuuden arvioinnin poisjäänti ei ole kriittinen puute eikä edellytä erillisen menetelmän käyttöönottoa Saavutettavuus Saavutettavuuden arviointiin käytetään WCAG 2.0 Verkkosisällön saavutettavuusohjeita sekä ohjelmallista arviointia tämän tukena. Ohjelmalliset työkalut päätetään myöhemmin. WCAG 2.0 arviointi tehdään asiantuntija-arviointina käyttäen ohjeita tarkistuslistana. Kuten oppimateriaalissa sanotaankin, niin saavutettavuuden ja käytettävyyden raja on häilyvä (Tervakari et al , Käyttökelpoisuuden arviointimalli), joten käytettävyyden arvioinnissa otetaan huomioon myös saavutettavuuden näkökulmat. Palvelun päätelaitesidonnaisuutta arvioidaan myös käytettävyysläpikäynnissä hankkimalla kolmenlaisia eri käyttäjiä ja suorittamalla läpikäynti kolmella eri laitteella: tietokoneella, tabletilla ja mobiililaitteella. Tabletti on mobiililaitteiden erikoistapaus, mutta tabletit ovat suuri ja kasvava laiteryhmä kotitalouksissa sekä ne ovat luonteeltaan erilaisia kuin matkapuhelimet, jolloin niiden erottaminen omaksi ryhmäkseen on perusteltua. Saavutettavuuden arviointi tässä työssä rajataan koskemaan vain normaaleja laitekonfiguraatioita eikä apuvälineiden tukemista oteta tässä työssä huomioon. Suoritettaessa ohjelmallisia arviointeja, niiden raportit saattavat olla puutteellisia ja vaativat aina tulkintaa. Tulkinnan tulee olla kriittistä, mutta tulokset ovat aina vain yhtä luotettavia kuin niiden tulkitsija. Lisäksi ohjelmallisesti ei saada arvioitua palvelun koko saavutettavuutta, vain pelkästään sen osia. (Tervakari et al , 11.4 Ohjelmallinen arvioiminen) Käytettäessä WCAG 2.0:n kaltaisia tarkistuslista -tyylisiä työkaluja arvioinnissa, arviointi on niin kattava kuin itse tarkistuslista (Tervakari et al , 11.5 Asiantuntija-arviointi). 5.3 Tavoitteiden saavuttamisen tukeminen

6 Kolmas osa alue käsittää tavoitteiden saavuttamisen tukemisen. Tarkoituksena on tutkia, kuinka verkkopalvelu tukee käyttäjälle keskeisten toiminto ja asiointiprosessien toteutumisen. Keskeisinä kysymyksinä mielessä ovat mitä asiakas saa ja miten. (Tervakari et al , Käyttökelpoisuuden arviointimalli) Jotta osa aluetta pystyttäisiin arvioimaan, täytyy ensin selvittää mitkä prosessit ovat keskeisessä asemassa. Eläytymismenetelmän avulla pystytään prosessien selvittäminen sekä itse arviointi toteuttamaan samanaikaisesti. Menetelmässä kehitetään kattava määrä skenaarioita, joita toteutetaan käytännössä. Tällä tavalla pystytään samanaikaisesti arvioimaan kuinka erilaiset prosessit toimivat. Toisaalta saadun tiedon perusteella pystytään mahdollisesti ryhmittelemään eri prosesseja niin, että saadaan aikaan yksityiskohtaisen lisäksi hiukan yleisempi kuva tietyntyyppisten prosessien hyvistä ja huonoista puolista. (Tervakari et al , Eläytymismenetelmä) Arvioinnin tukena käytämme WeSQu arviointityökalua, joilla voidaan tutkia esimerkiksi navigoinnin tukemista (TTY/Hypermedialaboratorio 2008). Valitun arviointimenetelmän vahvuutena on käytännönläheisyys. Arvioinnin suorittava ryhmä kuuluu tutkittavan sivuston kohderyhmäksi, joten sivustoon tutustuminen menetelmän avulla on luonnollista. Heikkoutena menetelmässä on testaajien mahdollinen subjektiivisuus työssä. Tätä pyritään välttämään lisäämällä työn kulkuun systemaattisuutta WeSQu arviointityökalun avulla. 5.4 Informaation laadukkuus Informaation laadukkuus viittaa verkkopalvelussa toteutettuun informaatioarkkitehtuuriin, informaation esitystapaan ja luotettavuuteen (Tervakari et al , Käyttökelpoisuuden arviointimalli). Käytämme myös tämän osa alueen arvioinnissa apuna WeSQu työkalua (TTY/Hypermedialaboratorio 2008). Työkalu tarjoaa apua informaation esitystavan sekä luotettavuuden arviointiin. Informaatioarkkitehtuuria voidaan arvioida kappaleessa 5.3 mainitun eläytymismenetelmän yhteydessä. Toimintoprosessien arvioinnin yhteydessä on mahdollista havaita muun muassa kuinka informaatioarkkitehtuuri tukee tutkittavia prosesseja. Arviointimenetelmien heikkouden ja vahvuudet tulivat esille edellä kappaleessa Lisäarvo Lisäarvon tutkimisella on tarkoitus ottaa selvää siitä, tuottaako palvelu verkossa toteutettuna asiakkaalle sellaista lisäarvoa, mitä jokin toinen toteutustapa ei pystyisi tuottamaan (Tervakari et al , 13. Lisäarvo). Tutkitaan siis sitä, onko verkkopalvelun olemassaolo ylipäätään perusteltua. Vertailukohteina tässä yhteydessä voivat olla mm. sanomalehdet, televisio ja radiolähetykset. Olennaista on myös arvioida sitä, pärjääkö verkkopalvelu vertailussa muihin vastaaviin palveluihin. Tuottaako palvelu käyttäjälle sellaista lisäarvoa, mitä se ei jo muualta saisi. Esimerkiksi informaation luotettavuus lienee yksi tärkeimmistä tekijöistä valitessa vastaavanlaisten verkkopalvelujen joukosta mieluisinta. Verkkopalvelun toimivuus

7 mobiililaitteessa voi olla myös yksi ominaisuus, joka tuo palvelulle lisäarvoa verrattuna muihin vastaaviin sivustoihin. Vertailu toteutetaan laatimalla lista vertailtavista verkkopalveluista sekä ominaisuuksista. Ominaisuuksien tutkimisen ja listaamisen apuna voidaan käyttää WeSQu arviointityökalua (TTY/Hypermedialaboratorio 2008). Tämän osa alueen arviointi toteutetaan arviointityön lopuksi, kun harjoitusryhmälle on syntynyt kokonaisvaltaisempi kuva palvelun eri osa alueiden laadusta. Arvioinnin vahvuutena on se että asiaa lähestytään kahdesta näkökulmasta. Kyseenalaistetaan verkkopalvelun olemassaolon tarpeellisuus, ja toisaalta tutkitaan verkkopalvelua omassa ympäristössään, sitä kuinka se pärjää vastaaville palveluille. Heikkoudeksi saattaa muodostua vertailun tuottama työmäärä. Vertailun yhteydessä joudutaan mahdollisesti käyttämään paljonkin aikaa muiden verkkopalvelujen ominaisuuksien selvittämisessä. Tässä yhteydessä ryhmän koko lienee vahvuus. 6. Luotettavuuden arviointi Arvioinnin luotettavuuden arvioinnissa meidän tulee keskittyä käytetyn mallin ja menetelmien luotettavuuteen ja sopivuuteen juuri Ylen uutispalvelua varten. Lisäksi voimme etukäteen pohtia käytetyn mallin ja menetelmien ja tekijöiden vahvuuksia ja heikkouksia ja minkälaisia ongelmakohtia voi tulla vastaan. Pientä ongelmaa tuottaa luonnollisesti se, että arvioinnin luotettavuuden arvioinnin suorittaa ryhmän oma jäsen, mutta tähän saadaan toista näkökulmaa vertaisarvioinnin myötä. Valitsimme vain yhden käytettävän mallin kahden tai useamman sijaan, sillä uskomme että arvioinnista saa enemmän irti kun käytämme yhtä mallia syvällisesti paneutuen, kuin silloin jos käyttäisimme useampaa mallia jolloin itse malleihin paneutuminen olisi mahdollisesti enemmän pintaraapaisua. Valitsemamme malli, käyttökelpoisuuden arviointimalli, on suomalainen malli verkkopalvelun laadukkuuden arviointiin. Käytössämme on siis suomalainen malli, suomalaiset arvioijat ja suomalainen sivusto. Kansainvälisessä verkkopalvelussa tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia, mutta kun kyseessä on suomalaiselle yleisölle suunniteltu uutispalvelu, niin koemme tästä kulttuurisesta yksiulotteisuudesta olevan jossain määrin jopa hyötyä. Lisäksi osalta ryhmästämme löytyy kokemusta suoritettujen hypermedian opintojen lisäksi mm. saavutettavuuden ja käytettävyyden arvioinnista työelämässä. Valitsimme käyttökelpoisuuden arviointimallin koska tämä on laaja ja luotettava malli laadukkuuden arviointiin ja soveltuu varsin hyvin myös ulkopuolisen ryhmän käyttöön. Lisäksi malli ei ota kantaa tekniseen toteutukseen tai kustannuksiin jotka ryhmämme näkökulmasta ovat tässä vaiheessa hyödytöntä tietoa sekä näistä on hyvin vaikea saada tietoa. Kaiken kaikkiaan uskomme arvioinnista tulevan luotettavan ja

8 kattavan dokumentin ylen uutispalvelun laadukkuudesta. Lähestymme aihetta systemaattisesti valitun mallin avulla ja käytämme järkevästi erilaisia menetelmiä ja hyödynnämme aikaisempaa osaamistamme. 7. Työnjako Työnjaossa on pyritty jakamaan työtehtävät tasaisesti, kuitenkin painottaen sitä että jaot pysyvät loogisina kokonaisuuksina ja työstä saadaan täten eheä kokonaisuus. Käyttämämme käyttökelpoisuuden arviointimalli on helpoin jakaa viiteen osaan: käytettävyys, saavutettavuus, tavoitteiden saavuttamisen tukeminen, informaation laadukkuus ja lisäarvo. Näin ollen jokaiselle jäsenelle saadaan yksi kokonaisuus jota tutkia ja josta kirjoittaa sekä arvioinnin että kehittämisehdotusten osalta. Vaikka työnjakoa tässä esitellään niin korostettakoon että ei ole kovinkaan järkevää lyödä tätä ehdottoman lukkoon vaan tämä on enemmänkin lähtökohta ja saattaa harjoitustyön edetessä muuttua. Iita tulee vastaamaan käytettävyydestä, Tero saavutettavuudesta, Pekka tavoitteiden saavuttamisen tukemisesta, Juho informaation laadukkuudesta ja Marjaana lisäarvosta. Näin jokaisella on yksi selkeä alue josta vastata sekä arvioinnin että kehityksen osalta. Jokaiselle kuuluu itse käyttämien menetelmien esittely ja käytön kuvaus. Johdanto, ulkoasu ja harjoitustyön merkityksen arviointi tehdään yhdessä, jokainen on vastuussa oman alueensa lähteistä ja liitteistä. Säännöllisillä tapaamisilla varmistamme työn etenemisen ja sen että työ säilyy eheänä kokonaisuutena. Työtä tehdään google documents pilvipalvelulla joten kaikki pystyvät myös seuraamaan etenemistä kotoa käsin. Työnjakoa arvioidaan jatkuvasti ja jos esimerkiksi jokin osa alue oli selkeästi vähemmän työläs kuin muut niin tälle henkilölle voidaan antaa muita tehtäviä.

9 Lähteet Bias, R Walkthroughs: Efficient collaborative testing. IEEE Software, 8, 5, pp Bias, R The Pluralistic Usability Walkthrough: Coordinated Empathies. In: Nielsen, J. Mack, R.L. (eds.). Usability Inspection Methods. New York. Wiley. pp Tervakari, A M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Intelligent Information Systems Laboratory. [viitattu ]. Saatavissa: oppimateriaali TTY/Hypermedialaboratorio WeSQu verkkomateriaalien arviointiin [online]. [Viitattu ] Saatavissa: Yle Yle lyhyesti [online]. [viitattu ]. Saatavissa: lyhyesti

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

STEAM PALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA. MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

STEAM PALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA. MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi STEAM PALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi Ryhmä: SteamRunk Janne Mäkitalo Petteri Nyrhilä Juho Koskenranta Ville Tyrväinen 1.10.2013 i Sisällysluettelo 1. STEAM

Lisätiedot

Napsu.fi verkkopalvelun arviointisuunnitelma

Napsu.fi verkkopalvelun arviointisuunnitelma Napsu.fi verkkopalvelun arviointisuunnitelma MAT 81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi Ryhmä: Nathan Douglas Timo Heinonen Nikke Rotonen Johanna Mäkinen Mikko Sinikallio Sisällysluettelo 1 RYHMÄ...

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 10. luento 8.11.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU Arviointisuunnitelma Team Jet Lag Miika Järvinen, 212163 miika.h.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä?

SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä? SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä? Totti Tuhkanen Kehittämispäällikkö Suomen virtuaaliyliopiston Palveluyksikkö TieVie 17.3.2005 Turku SVY:n keskeiset laatupalvelut ja -hankkeet/kumppanuudet:

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 4. luento 20.9.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 10. luento 5.11.2007 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Pluralistinen läpikäynti

Pluralistinen läpikäynti Pluralistinen läpikäynti Sami Laaksonen 7.11.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Järjestelmien käytettävyyden arviointiin on monia menetelmiä, joiden avulla

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI 1 TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI Kommentoiva ryhmä: Onnen lähettiläät 2 1 TYÖN RAKENNE Kattaako otsikko työn sisällön ja onko se informatiivinen? Koskien työn otsikkoa, työn tämän hetkinen otsikko

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin www.vy.fi/vomyke Kristiina Karjalainen ja Annikka Nurkka Lappeenrannan teknillinen yliopisto etunimi.sukunimi@lut.fi VOPLAn sadonkorjuujuhla 24.10.2007

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät

Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät (usability walkthrough) ja kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough) (usability walkthrough) [Bias91] on käyttäjien kanssa pidetty ohjattu palaveri,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 3. luento 10.9.2007 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Tarkista työympäristösi työkuntoon! Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ -seminaari 5.-6.6.2014, Rovaniemi Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija Fyysiset

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti)

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) 5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) Millainen on hyvä verkkopalvelu? Laadukas? Ilmeisestikin saavutettavuus on vain eräs laadun tekijä (vrt. hyväksyttävyys vs. käytettävyys). Suomessa on vuoden

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 3. luento 13.9.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tiedonhankinta tehtiin avoimella kyselyllä syksyllä 2011. Kyselyyn vastasi 97 kone ja

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Kurkistus oppimis- sekä taito- ja osaamiskäsityksiimme Millaisessa kontekstissa opetamme?

Lisätiedot

Niku Husu, Iiro Kaisla, Marko Nyby, Anssi Puustinen, Eetu Rasi

Niku Husu, Iiro Kaisla, Marko Nyby, Anssi Puustinen, Eetu Rasi MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi Työryhmä Hyperkuutio Kohdeyritys: Gigantti VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA / LUONNOS v3 2013-10-01 Niku Husu, Iiro Kaisla, Marko Nyby, Anssi Puustinen,

Lisätiedot

DIIGO TIEDONHALLINNASSA

DIIGO TIEDONHALLINNASSA Kiravo kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär biblioteket som ett öppet lärcentra DIIGO TIEDONHALLINNASSA Krista Auvinen, Marjut Lahtela ja Katariina Lauronen Sosiaaliset kirjanmerkit Sosiaalisten

Lisätiedot

Saavutettavuutta arvioimassa tapaus Avustajaportti

Saavutettavuutta arvioimassa tapaus Avustajaportti Saavutettavuutta arvioimassa tapaus Avustajaportti MATHM-47050 Saavutettavuus vierailuluento Ilkka Kaikuvuo, 20.11.2007 1 Ohjelmassa tänään Määritelmiä saavutettavuudesta Arviointi yleisellä tasolla Arviointi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET HEIPÄHEI! Ja tervetuloa EduCycle-tehtävien pariin! Alta löydät muutaman ohjeen, joiden avulla navigoit tehtävien läpi jouhevasti. 1. EduCycle-tehtävät on jaettu

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 7 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 29.11.2004

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Janne Pitkänen Adusso Oy, Aalto yliopisto Matti Pitkäranta Adusso Oy Terveydenhuollon tietojärjestelmien

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot