TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI"

Transkriptio

1 1 TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI Kommentoiva ryhmä: Onnen lähettiläät

2 2 1 TYÖN RAKENNE Kattaako otsikko työn sisällön ja onko se informatiivinen? Koskien työn otsikkoa, työn tämän hetkinen otsikko Verkkokauppakandidaattien vertailu kattaa osin työn tämän hetkisen sisällön. Lukijalle tulee selvä käsitys siitä, että työssä tullaan käsittelemään useaa eri verkkokauppasovellusta. Otsikko jättää lukijan kuitenkin hieman arvailemaan sen suhteen, minkä tyyppisistä verkkokaupoista on kyse. Parannusehdotuksena tähän olisi sisällyttää Webshop Sportheavy otsikkoon. Tällöin otsikko voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Webshop Sportheavy: Verkkokauppakandidaattien vertailu. Onko sisällysluettelo looginen ja tasapainoinen? Sisällysluettelo on sinällään hyvin suppea, mutta kertoo osin tämän vuoksi hyvin yksiselitteisesti työn sisällön. Rakenne etenee loogisesti johdannosta testattaviin ohjelmistoihin sekä yhteenvetoon. Työn rakenne eikä tämän seurauksena työn sisällysluettelo sisällä kuitenkaan lainkaan omia lukuja arviointimallin (ARVO) tai arvioinnin suorituksen esittelylle. Kehitysehdotuksena tähän ehdottaisimme, että testattavat ohjelmistot esiteltäisiin lyhyesti johdannon jälkeen, jonka perään olisi omat luvut arviointimallin (arvo) esittelylle sekä arvioinnin tuloksiin. Lopuksi voitaisiin esittää johtopäätökset arvioinnin tulosten pohjalta. Tällöin lukijalle jäisi selkeämpi kuva siitä, miten johtopäätökset eri verkkokauppakandidaattien keskinäisestä vertailusta on tehty. Ovatko lukujen otsikot hyviä ja kattavia? Lukujen otsikot kuvaavat tällä hetkellä melko selkeästi sen, mitä kyseisessä luvussa tullaan käsittelemään. Toisen luvun Testattavat ohjelmistot voisi kuvitella sisältävän vain verkkokauppaohjelmistojen esittelyn, mutta sen sijaan niissä käsitellään jo arvioinnin tuloksia. Tämän voisi korjata siten, että toisen luvun yhteydessä esiteltäisiin eri ohjelmistoja yleisesti ja arvioinnin tulokset siirrettäisiin toiseen lukuun. Kieliasu ja tyyli Työn kieliasua ja tyyliä koskien, tekstin yleisasu on ilmeeltään hyvä ja korrekti. Muutamia kirjoitusvirheitä tekstistä löytyy, ja esimerkiksi verkkokaupan väärin kirjoitettu

3 nimi (Sporheavy) saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä lukijalle siitä, mistä verkkopalvelusta onkaan kysymys. Teksti on kirjoitettu minä-muodossa, jota akateemisemmassa paperissa tulisi välttää, mutta varmasti toimii näinkin käytännönläheisessä työssä. 3

4 4 2 TYÖN SISÄLTÖ Onko kohteen valinta tarkoituksenmukainen? Olet lähtenyt toteuttamaan harjoitustyötä erityyppisestä näkökulmasta kuin mikä oli alkuperäisen tehtävänannon mukainen. Et keskity tietyn verkkopalvelun arviointiin vaan teet vertailun. Näkökulmasi työhön ei ole täysin tehtävänannonmukainen, mutta olet varmasti hyväksyttänyt harjoitustyön aiheesi kurssinhenkilökunnalla. Koska näkökulmasi poikkesi merkittävästi tehtävänannosta, olisit voinut selvittää johdannossa vieläkin perusteellisemmin, mitä tulet työssäsi tekemään ja kuinka aiot arvioinnin toteuttaa. Onko menetelmien valinta perusteltua? Mitä muita mahdollisuuksia olisi ollut? Selvitit johdannossa, että arvioit verkkopalvelut ARVO-menetelmän avulla. Olisit kuitenkin voinut esitellä työssäsi menetelmän, sillä nyt lukijalle ei tullut selväksi, millainen menetelmä on ja kuinka sitä käytetään. Myös ARVO-menetelmän vahvuuksista, heikkouksista ja haasteista olisi ollut mukava lukea muutama lause. Sitä, onko menetelmä sopiva juuri tähän työhän, on vaikea arvioida, koska lukija ei tiedä millaisesta menetelmästä on kyse. Vaikka menetelmä soveltuisi kyseisten verkkopalveluiden arviointiin erinomaisesti, toisi arviointituloksille luotettavuutta, mikäli olisit käyttänyt useampia malleja ja menetelmiä. Nyt arviointitulokset ovat saatu ARVOa käyttäen, mutta olisivatko tulokset voineet olla täysin erilaiset, mikäli arviointi olisi suoritettu jollain toisella menetelmällä? Perusteluja ARVO-menetelmän valinnalle olet esittänyt, vaikkakin hiukan suppeasti. Suoritit arvioinnin yksin, joten voidaan olettaa, että arviointi perustuu pitkälti sinun subjektiiviseen näkemykseesi. Olisimme kaivanneet, että olisit pohtinut työssäsi sitä, millainen merkitys tällä on arviointitulosten luotettavuuteen. Arviointitulosten luotettavuuden pohdinta puuttui muutenkin raportistasi. Ehkä jokin käyttäjätestaus olisi sopinut tilanteeseesi sopivaksi arviointimenetelmäksi ARVO:n ohella, sillä tällöin arviointitulokset olisivat muodostuneet useamman henkilön näkökulmasta. Onko harjoitustyön sisältö luonnehdittu selkeästi? Kokonaisuudessaan työsi sisältö oli luonnehdittu selkeästi, vaikka työsi olikin suppea. Työsi sisältö koostuu lähinnä verkkopalveluiden esittelystä. Tämä osio on suoritettu

5 5 selkeästi ja kuvankaappaukset olivat plussaa, mutta kaikkea tehtävänannossa vaadittua sisältöä työstäsi ei löydy. Onko aineistosta tehty olennaisia ja perusteltuja huomioita? Yhteenvedossa mainitset, että ARVO:n tulosten perusteella verkkokauppasovellusten välillä ei ilmennyt merkittäviä eroja. Tämä saattaa johtua muun muassa kysymysten valinnasta, sillä olet valinnut 100 kysymystä 337:stä, jos Koulutusportaalin tuki eri käyttäjäryhmille kategorian kysymyksiä ei lasketa mukaan. Yhteenvedon toisessa kappaleessa mainitset mittaamattomia ominaisuuksia, jotka vaikuttivat yhden vaihtoehdon karsiutumiseen. Kyseiset ominaisuudet eivät kuitenkaan tule esille verkkokauppasovellusten arviontituloksissa. Monet yhteenvedossa esitetyistä johtopäätöksistä ja tekijöistä esiintyvät myös ensimmäistä kertaa harjoitustyössä, jolloin lukijalle ei välttämättä ole täysin selvää, mihin aineistoon ne pohjautuvat. Onko työn kokonaisuus luotettava? Työn luotettavuutta heikentää eniten se, että tutkimus perustuu ainoastaan yhden henkilön mielipiteeseen, eikä tehtävänannon edellyttämää arviointimallia ole valittu tai esitelty. Lisäksi arvioinnin tulosten pisteiden muodostumista ei selitetä ollenkaan, jolloin niiden merkitys jää epäselväksi. Hyvää työssä on se, että olet muistanut mainita arviointiin mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä, kuten esimerkiksi järjestyksen, jossa sivustoja arvioitiin. Voisiko jotain tulkita toisin? Ovatko tehdyt päätelmät riittävän perusteltuja ja johdonmukaisia? Johdannossa mainitsit, että tarkoituksenasi on erotella mitkä tekijät tai ongelmat voivat johtua verkkokauppasovelluksesta itsestään ja mitkä taas sivuston ylläpitäjien valinnoista. Arvioinnin tuloksista ja yhteenvedosta tämä jaottelu puuttuu kuitenkin täysin. Valitsemistasi ARVO:n kysymyssarjoista ainakin visuaalinen suunnittelu ja tekstin luettavuus taitavat riippua suurimmaksi osaksi juuri ylläpidosta, eikä verkkokauppasovelluksesta itsestään. Koska kyseessä on tuhansien eurojen arvoisia verkkokauppasovelluksia, on hyvin todennäköistä, että ostaja saa itse valita esimerkiksi haluamansa fontit ja sivustolla käytettävät värit. Vaikka tulosten perusteella erot sovellusten välillä olivatkin hyvin pieniä, niin mielestämme ne kuvaavat tässä tapauksessa enemmän ylläpidon kuin verkkokauppasovelluksen ominaisuuksia.

6 6 3 AIHEEN KÄSITTELY Mitä hyvää aiheiden käsittelyssä on? Aiheen käsittelyssä on hyvää se, että jokaista erilaista verkkokauppaa vertaillessa olet esitellyt arvioinnin aikana huomaamiasi vahvuuksia ja heikkouksia. Näin tekstin lukija saa kuvan verkkokaupan todellisista piirteistä ja sen käyttöön todellisuudessa liittyvistä ominaisuuksista. Lisäksi aiheen käsittelyssä on mukavasti otettu huomioon hintalaatusuhde ja sen vaikutus lopulliseen verkkokaupan valintapäätökseen. Tämä on hyvä ja tärkeä asia, joka tuleekin huomioida vertailtaessa tuotteita ostopäätöstä ajatellen. Onko tekijä kenties sivuuttanut joitain aiheita? Työssä aiheen käsittely jää muutamilta osin hieman suppeaksi. Kuten aiemmin jo todettiin, esimerkiksi ARVO-menetelmää ei ole juuri lainkaan esitelty. Lisäksi johdantoluvussa luvataan kertoa myöhemmin enemmän Oraclen kymmenen tärkeän asian listasta, mutta jostain syystä tällaista kohtaa ei työn lukemisella löytynyt. Näin ollen kokonaisuudessaan arvioinnin osa-alueiden esittely jää työssä melko heikolle pohjalle, sillä kokonaisuus muodostuu lukijan kannalta hieman epäselväksi. ARVO-menetelmän esittely olisi työssä ollut erityisen tärkeää muun muassa siksi, että olet johdannossa todennut menetelmän olevan itse asiassa tarkoitettu pedagogisten verkkosivujen arviointiin. Koska et kuitenkaan työssä hyödynnä sitä tähän käyttötarkoitukseen, olisimme kaivanneet enemmän perusteluja siitä, miksi menetelmän todellisuudessa on kuitenkin hyvä valitsemaasi käyttötarkoitukseen sekä mitkä ovat mallin vahvuudet ja heikkoudet tämän tyyppisessä arvioinnissa. Lisäksi itse ainakin ymmärsimme tehtävänannon siten, että tarkoituksena oli hyödyntää vähintään yhtä arviointimallia sekä arviointimenetelmää. Nyt työssä siis jäi hyödyntämättä jokin arviointimalli, jonka käyttö olisi varmasti lisännyt tulosten luotettavuutta. Miten esimerkkejä on käytetty? Onko valittu edustavia esimerkkejä? Onko esimerkit analysoitu oikein? Esimerkkejä on hyödynnetty työssä siinä mielessä hyvin, että jokaisesta arvioitavasta verkkokaupasta löytyy lyhyt kuvaus sekä kuvakaappaus sivuston ulkoasusta. Tämä havainnollistaa lukijalle kulloinkin arvioitavaa verkkokauppaa. Tässä mielessä esimerkit

7 ovat tutkimusta ja tutkimuksen kohdetta edustavia. Toisaalta olisit mahdollisesti voinut esimerkein havainnollistaa myös verkkokaupoissa huomaamiasi puutteita tai vahvuuksia. Nyt sivustolta ei ollut kuin yksi kuvakaappaus, mutta sivuston eri ominaisuuksia olisi varmasti pystynyt esittelemään käyttämällä vielä enemmän kuvakaappauksia. Esimerkkinä luvussa 2.3 olisit hyvin voinut ottaa toisen kuvakaappauksen, josta näkyisivät nämä huomaamasi seitsemän eri fonttikokoa ja useat eri värit. Näin lukijakin saisi käsityksen siitä, mikä sivustolla todellisuudessa on pielessä. 7

8 8 4 LÄHTEET Onko lähdeluettelossa kaikki teokset, joihin tekstissä viitataan? Onko lähteitä käytetty riittävästi, liikaa tai liian vähän? Lähdeluettelosta löytyvät kaikki ne kohdat, joihin tekstissäkin viitataan, mikä on hyvä. Kokonaisuutena lähteiden käyttö jää kuitenkin hieman suppeaksi, sillä työn kahdeksasta lähteestä kuusi on arvioitujen verkkokauppojen nettisivuja. Näin ollen vain kaksi lähdettä liittyy itse arviointimalliin. Lähteiden vähyys näkyykin lähinnä siinä, että arviointimallin esittely jää hyvin suppeaksi ja toisaalta arvioinnin tulosten perustelut tuntuvat joissain kohdin puuttuvan kokonaan. Kuten aiemmin todettiin, on ARVO-menetelmää käytetty työssä ainoastaan subjektiiviseen arviointiin, jolloin arvioinnin tulosten luotettavuutta ei välttämättä voida pitää kovin hyvänä. Onko tekijä siteerannut teoksia oikein? Lähteiden käytön kohdalla olisit ehkä voinut olla vielä hieman tarkempi sen suhteen, mihin teokseen milloinkin viittaat ja merkitä lähdeviitteet heti kyseisen lauseen tai asian perään. Nyt kahteen täysin erilliseen lähteeseen liittyvien lauseiden perään ei joissain kohdin ole lainkaan merkattu niiden omia lähteitä ennen kuin koko kappaleen loppuun. Tämä hankaloittaa hieman lukijan mahdollisuuksia seurata sitä, mihin mikäkin väite perustuu. Tämä on kuitenkin hyvin pieni puute kokonaisuuden kannalta, sillä asianmukaisiin lähteisiin on kuitenkin aina viitattu kyseisen kappaleen aikana. Muutenkin siteeraaminen on asianmukaista, eikä selkeästi lähdeviitteen vaativia väitteitä ole esitetty ilman oikeanlaista esitystapaa.

ONNIBUS OY:N VERKKOKAUPPA

ONNIBUS OY:N VERKKOKAUPPA Verkkopalvelun arviointisuunnitelma ONNIBUS OY:N VERKKOKAUPPA MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Ryhmä: Onnen lähettiläät Jäsenet: Johanna Kari, Jenni Nikkanen, Kalle Ollberg ja Otto

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Hyvä kääntäjä Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Susanna Uppa Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Cleantech-tiimi KIRJALLISUUSTYÖT Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen - tiedon hankinta Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Minna Kamppuri 13.9.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistotuotteen käytettävyys perustuu ihmisten

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot