Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL 376 33101 TAMPERE"

Transkriptio

1 SOPIMUS 1 (9) Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Jämsän kaupunki (jäljempänä Kunta) Seppolantie JÄMSÄ y-tunnus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Tienpitoviranomainen) Cygnaeuksenkatu 1 PL JYVÄSKYLÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL TAMPERE 1.2 Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt yhteystietoineen ja muutosten ilmoittaminen on esitetty liitteessä 1. 2 Erikoiskuljetuslupien myöntämiseen liittyvä toimivalta Tieliikennelain 87 :ssä, ajoneuvolain 24 a :ssä ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa erikoiskuljetuksista ja

2 SOPIMUS 2 (9) erikoiskuljetusajoneuvoista (786/2012) 36 :ssä määritetään erikoiskuljetusluvan tarve. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (407/2013) 19, 20, 21, 23, 24 ja 25 määrittävät ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää lupaviranomaisena kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella erikoiskuljetusluvan (Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 7 ja Tieliikennelaki 87 c ). Katuverkon tai yksityistieverkon tienpitäjälle ei ole säädöksissä annettu oikeutta myöntää erikoiskuljetuslupaa katuverkolle, yksityistieverkolle tai maantieverkolle. Lupaviranomainen voi myöntää asianomaisen tienpitäjän suostumuksella erikoiskuljetusluvan myös muulla kuin maantiellä tapahtuvaa kuljetusta varten (liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista (786/2012) 38. Maantien tienpitäjä on valtio ja valtion tienpitoviranomaisena toimii toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Maantielaki 10 ja 11 ). 3 Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sovitaan erikoiskuljetuslupien myöntämisestä Jämsän kaupungin katuverkolle. Tämä sopimus korvaa Kunnan, Tienpitoviranomaisen ja Lupaviranomaisen välillä solmitun sopimuksen. Edellä mainitun sopimuksen voimassaolo päättyy tämän nyt allekirjoitettavan sopimuksen tullessa voimaan. Erikoiskuljetusluvan saaja ja kuljetuksen suorittaja ovat kumpikin velvollisia noudattamaan erikoiskuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä ja erikoiskuljetusluvan lupaehtoja. Erikoiskuljetuslupa myönnetään kuljetuksen ylikorkeuden, ylileveyden, ylipituuden tai ylimassan vuoksi. Erikoiskuljetusluvassa voi ylittyä yksi tai useampi asetuksissa sallittu mitta tai massa. Erikoiskuljetuslupa voi olla joko reittikohtainen tai reitistölupa.

3 SOPIMUS 3 (9) Lupaviranomaisella on oikeus periä Kunnan katuverkolle myönnettävästä erikoiskuljetusluvasta luvanhakijalta kulloinkin voimassaolevat maksut, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston vuosittaiseen asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista. Kunnan, Tienpitoviranomaisen tai Lupaviranomaisen välillä korvauksia erikoislupatoiminnasta ei makseta. 4 Lupaviranomaisen oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa katuverkolle 4.1 Sopimukseen sisältyvät kadut ja reitit Lupaviranomaisella on oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa Kunnan suostumuksen mukaisesti liitteessä 2 esitetyille kaduille liitteissä 2 ja 3 esitettyjen mitta- ja massa-arvojen mukaisesti. Maanteinä lakkautettavat maantieverkon osat, jotka siirtyvät Kunnan katuverkoksi, kuuluvat automaattisesti tämän sopimuksen piiriin. Näillä tieosuuksilla ja niillä olevilla silloilla noudatetaan niitä erikoiskuljetusten massa- ja mittarajoja sekä siltojen kantavuusarvoja, jotka olivat käytössä ennen kaduksi muuttamista. Kunnan ja Tienpitoviranomaisen välisessä luovutussopimuksessa voidaan sopia tien massa- ja mittarajojen sekä siltojen kantavuusarvojen muutoksista. Luovutussopimuksesta tulee ilmoittaa Lupaviranomaiselle. Jos Kunnan katuverkosta katu tai sen osa siirtyy Tienpitoviranomaisen ylläpidettäväksi, on Tienpitoviranomainen velvollinen pitämään tähän sopimukseen kuuluva katu tai sen osa sopimuksen mukaisessa erikoiskuljetusten massa- ja mittarajoissa, mikäli luovutussopimuksessa ei muuta mainita. Jos erikoiskuljetuslupa on tarpeen myöntää tämän sopimuksen ulkopuolisille kaduille, ilmoitetaan yli 6 metriä leveistä tai yli 5 metriä korkeista kuljetuksista Kunnalle. Mikäli reitti kulkee sellaisten siltojen yli, joita ei ole erikseen mainittu liitteessä 3, ilmoitetaan yli 80 tonnia painavista kuljetuksista Kunnalle. Yli 120 tonnia painavista kuljetuksista sovitaan aina erikseen Kunnan kanssa. Lupaviranomainen ja Kunta sopivat tarvittaessa tapauskohtaisesti erikoiskuljetusluvan myöntämisestä.

4 SOPIMUS 4 (9) Jos erikoiskuljetus ylittää tämän sopimuksen liitteessä 2 esitetyt mittatai massarajat, Lupaviranomainen ja Kunta voivat sopia tapauskohtaisesti erikoiskuljetusluvan myöntämisestä. 4.2 Sillat ja siltojen kantavuusarvot Kunta sitoutuu ylläpitämään ja päivittämään siltaluetteloa sekä ilmoittamaan Lupaviranomaiselle ja Tienpitoviranomaiselle siltatietoihin tehdyistä kantavuus- tai ulottumarajoitusmuutoksista sekä uusista silloista. Kunta antaa tällä sopimuksella Lupaviranomaiselle suostumuksensa tarkastella Kunnan siltaluettelossa olevia tietoja tai muiden hallussa olevia Kunnan siltoja koskevia asiakirjoja erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi. Tarvittaessa Lupaviranomainen voi antaa siltoja koskevia tietoja sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle sillan kantavuuden selvittämiseksi. Jos Lupaviranomaisella ei ole kantavuustietoja käytettävissään, se voi myöntää erikoiskuljetusluvan enintään 120 t painavalle kuljetukselle. Tätä raskaamman kuljetuksen sallimisesta ja erikoiskuljetusluvan myöntämisestä Lupaviranomainen ja Kunta sopivat tapauskohtaisesti liitteessä 1 mainittujen yhteyshenkilöiden tai heidän valtuuttamiensa henkilöiden kanssa. 4.3 Sillanvalvonnan järjestäminen Kunnan omistamalla sillalla Jos ylimassainen kuljetus ylittää sillalle määritetyt yleiskuljetuksen kantavuusarvot, voidaan sillan ylitys suorittaa valvottuna sillan ylityksenä. Mikäli sillan valvotut kantavuusarvot ylittyvät, sovitaan sillan ylittämisestä tapauskohtaisesti. Lupaviranomainen ottaa yhteyttä Kunnan siltayhteyshenkilöön, jos sillan kantavuusarvoja ei ole saatavissa tai kuljetuksen massa sitä muutoin edellyttää. Erikseen sovittaessa myös kuljetusluvan saaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi suorittaa yhteydenoton. Lupaviranomainen vastaa sillan valvonnan järjestämisestä ja toimittaa erikoiskuljetuslupapäätöksen tiedoksi Kunnalle. Sillanvalvonnasta peritään siltakohtainen maksu kulloinkin voimassa olevien maksujen mukaisesti lupamaksun yhteydessä. Kunnan siltayhteyshenkilön yhteystiedot ovat liitteessä 1. Lupaviranomainen kirjaa myöntämäänsä erikoiskuljetuslupaan tarvittaessa siltayhteyshenkilön yhteystiedot.

5 SOPIMUS 5 (9) 4.4 Muut kuin Kunnan omistamat sillat katuverkolla Kunnan katuverkolla ei sijaitse muita kuin Kunnan omistuksessa olevia siltoja. 5 Katuverkon hoito ja ylläpito erikoiskuljetusverkon osalta 5.1 Erikoiskuljetusverkon toimivuuden varmistaminen Kunta edesauttaa huomioimalla suunnittelussa, rakentamisessa, hoidossa ja ylläpidossa, että liitteessä 2 sovitut A- ja B-luokkien katuosuudet säilyvät vähintään liitteessä sovituissa mittarajoissa tai muuttuvat vähintään liitteessä 2 sovittuihin tavoitemittarajoihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Katuverkon pysyvien ja tilapäisten muutosten ilmoitusmenettelyn yksityiskohdista on sovittu liitteessä Tulevaisuuden katuvaraukset, korvaavat reitit ja reittien kehittäminen Sopijapuolet sitoutuvat ottamaan huomioon erikoiskuljetusten tarvitsemat mitta- ja massarajat tulevien katuhankkeiden suunnittelussa liitteessä 2 sovituilla reiteillä. Reiteillä havaitut rajoitteet ja ongelmapaikat on lueteltu liitteessä. 4. Kunta sitoutuu mahdollisuuksien mukaan parantamaan reittien käytettävyyttä. Mikäli Kunta toimillaan estää aiemmin sovitun erikoiskuljetusreitin käytön, on se velvollinen osoittamaan korvaavan reitin yhteistyössä Lupaviranomaisen kanssa. 6 Vastuut 6.1 Vastuu tietojen oikeellisuudesta Kunta vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja toimittaa päivitetyt tiedot niiden muuttuessa. Lupaviranomainen vastaa siitä, että erikoiskuljetuslupa myönnetään Kunnan katuverkolle tämän sopimuksen mukaisesti Kunnan ilmoittamien tietojen ja tässä sopimuksessa sovittujen menettelytapojen mukaisesti.

6 SOPIMUS 6 (9) 6.2 Vahingonkorvausvastuu Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 40 :n mukaan erikoiskuljetusluvan saaja tai kuljetuksen suorittaja vastaa erikoiskuljetuksen aiheuttamista vahingoista tielle, liikenteenohjauslaitteille, tiemerkinnöille, aurausviitoille ja muille tiealueen laitteille ja rakenteille kuten esimerkiksi siltojen rakenteille. 7 Sopimuksen ja sen liitteiden muuttaminen Kunta toimittaa yhdyskuntatoimen työohjelman työkohteet Lupaviranomaiselle aina kaupunginhallituksen hyväksyttyä kohteet sähköpostiosoitteeseen Kunta vastaa, että tiedot erikoiskuljetusten reitteinä käytettävän katuverkon tilapäisistä sekä pysyväisluonteisista muutoksista ilmoitetaan välittömästi jokaisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Sopimuksen liitteiden pysyvät muutokset ilmoitetaan kirjallisesti. Tilapäinen muutos voi koskea reitin käytettävyyttä ylimittaisiin tai -massaisiin kuljetuksiin. Yhteyshenkilöt kirjaavat tiedot katuverkon pysyvistä muutoksista sopimusliitteisiin sekä tarvittaviin rekistereihin. Sopimus liitteineen tarkistetaan vähintään kerran vuodessa yhteyshenkilöiden tai heidän valtuuttamiensa henkilöiden toimesta. Tarkistaminen tehdään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Muutokset kirjataan kaikkien osapuolten sopimuskappaleisiin. Tarvittaessa sopimusliitteet uusitaan, pienet muutokset voidaan sopia ilman allekirjoituksia. 8 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei neuvottelemalla päästä sopimukseen, kaikki tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse yksimielisyyteen, jätetään Keski-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

7 SOPIMUS 7 (9) 9 Sopimuksen siirtäminen Tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ei Tienpitoviranomainen eikä Lupaviranomainen ole oikeutettu siirtämään neljännelle osapuolelle ilman Kunnan suostumusta. 10 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan jokaisen sopijapuolen allekirjoitettua tämän asiakirjan ja kun Kunnan viranomaisten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Tällä sopimuksella korvataan asiasta tehty sopimus. Sopimus voidaan irtisanoa toisille sopijapuolille todisteellisesti tiedoksi annettavalla kirjallisella ilmoituksella. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus annettiin tiedoksi. Kunnalla on oikeus pyydettäessä antaa tähän sopimukseen perustuvia tietoja neljännelle osapuolelle. 11

8 SOPIMUS 8 (9) Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi Jämsän kaupungille, yksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja yksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jämsässä, kuun. päivänä 2015 Jämsän kaupunki Seppolantie 10, JÄMSÄ y-tunnus Tekninen johtaja Tarja Kuisma Kaupungininsinööri Katja Rissanen Jyväskylässä, kuun. päivänä 2015 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Cygnaeuksenkatu 1, PL 250, JYVÄSKYLÄ Suunnittelupäällikkö Pasi Pirtala Liikenteen palvelupäällikkö Kari Keski-Luopa Tampereella, kuun. päivänä 2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yliopistonkatu 38, PL 376, TAMPERE Johtaja Juha Sammallahti Tiepalvelupäällikkö Sirkka Lahtinen

9 SOPIMUS 9 (9) LIITTEET Liite 1: Yhteystiedot ja sopimuksen tietojen ylläpito - Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle - Liite 3: Sillat ja siltojen kantavuusarvot - Liite 4: Parannuskohteet ja niiden aikataulut.

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05)

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05) EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, Le 05) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE 05)

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot