STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport Henkilöstöraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport 2005. Henkilöstöraportti"

Transkriptio

1 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI Personalrapport 2005 Henkilöstöraportti 2005

2 1. JOHDANTO foto/kuva: Ben Griep 1. INLEDNING Stadsfullmäktige i Jakobstad godkände staden Jakobstads strategiplan för åren i mars Tillsammans med Staden Jakobstads personalstrategi utgör strategiplanen en fyrbåk som anger färdriktningen för utvecklandet av staden under det närmaste decenniet. För att kunna lyckas i den strategiska målsättningen att erbjuda landets bästa service år 2015 måste vi ha en motiverad och kompetent personal. Kort sagt skall staden skapa förutsättningar för att rätt person finns på rätt plats med rätt kompetens och med tillräckliga resurser samt en god motivation. Allt strategiskt utvecklingsarbete tar tid. Ett långsiktigt arbete kräver mellanstationer där vi kontrollerar var vi befinner oss på den utstakade stigen. Ett arbetsredskap i denna process utgörs av Stadens Jakobstads personalrapport. Du håller som bäst personalrapporten för år 2005 i din hand. Detta är den i ordningen femte personalrapporten i Jakobstad. Personalrapporten utgör ett arbetsredskap för uppföljningen och utvecklandet av verksamheten. I denna personalrapport finns ymnigt med information som förhoppningsvis utgör ett underlag för stadens förtroendevalda, stadens ledning, stadens personal och övriga intressentgrupper att göra bra beslut som gör en bra stad ännu bättre. Jag tillönskar intressanta och konstruktiva läsestunder tillsammans med personalrapporten. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi Pietarsaaren kaupungin vuosien strategiasuunnitelman maaliskuussa Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategia strategiasuunnitelma muodostavat yhdessä suuntaviitan, joka ilmoittaa kaupungin kehittämisen kulkusuunnan lähimmän vuosikymmenen aikana. Jotta kaupunki onnistuisi saavuttamaan strategisen tavoitteensa, maan parhaiden palvelujen tarjoamisen vuonna 2015, on sillä oltava motivoitunut ja osaava henkilöstö. Lyhyesti ilmaistuna kaupungin on luotava edellytykset sille, että oikean pätevyyden omaava henkilö sijoittuu oikeaan paikkaan, hänellä on hyvä motivaatio ja riittävät voimavarat käytettävissään. Strategiseen kehittämistyöhön kuluu aina aikaa. Kauaskantoinen työ vaatii välipysäkkejä, joissa tarkistetaan, mihin asti viitoitetulla polulla on päästy. Pietarsaaren kaupungin henkilöstöraportti on tämän prosessin eräs työkalu. Kädessäsi on nyt vuoden 2005 henkilöstöraportti. Se on järjestyksessään Pietarsaaren kaupungin viides henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti on toiminnan seurannan ja kehittämisen väline. Tässä henkilöstöraportissa on runsaasti tietoja, joiden pohjalta kaupungin luottamushenkilöt, sen johto ja henkilöstö ja muut eturyhmät voivat toivottavasti tehdä hyviä päätöksiä tehtäessä hyvää kaupunkia entistäkin paremmaksi. Toivotan kiintoisia ja rakentavia lukuhetkiä henkilöstöraportin parissa. Mikael Jakobsson Stadsdirektör Kaupunginjohtaja 2 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

3 1.1. PERSONALRAPPORT 2005 Denna redogörelse uppgörs första gången efter att stadens nya löneprogram togs i bruk från Eftersom ett sådant programbyte bör göras i löpande fart har inte alla detaljer i programmet kunnat utnyttjas till fullo från det inledande årets början. Ett optimalt utnyttjande av löneprogrammet i ledningsrapportering är fortsättningsvis under arbete. T.ex. uppgifterna angående personalens mängd är i denna handling för sista gången inhämtade manuellt från stadens enheter medan de flesta andra uppgifter är plockade från dataprogrammet. Av denna orsak kan en del uppgifter visa olikheter vid korsjämförelser. I denna rapport har de flesta uppgifterna uppdelats så att stadens tre stora verk (socialväsendet, dagvårds- och utbildningsväsendet samt tekniska verket) redovisas med egna siffror och alla övriga enheter redovisas tillsammans. I gruppen övriga ingår centralförvaltningen, miljö- och byggnadstillsynsverksamheten, kulturväsendet, idrottsbyrån samt stadens tre affärsverk. 2. PERSONALSTRATEGIN I stadens strategiplan finns angivet som ett mål att vår stad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. Den mera detaljerade personalpolitiken finns i den antagna personalstrategin som anger enhetliga verksamhetsprinciper i personalfrågor. Den dagliga personalpolitiken strävar till att skapa sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. Personalens välmåga och signaler utåt påverkar Staden Jakobstads image som arbetsgivare. Detta har betydelse också för rekrytering av ny personal. För att kunna anta framtida utmaningar bör stadens personalpolitik präglas av vi-anda och förtroende. Arbetsförhållandet bör kännas tryggt och i arbetsuppgifterna bör ges rum för spontanitet och kreativitet. Atmosfären på arbetsplatsen skall vara positiv och uppmuntrande och därmed ge inspiration att ytterligare förbättra arbetsinsatsen. Detaljer inom personalstrategin som årligen genomgår vissa uppdateringar kan man lämpligast bekanta sig med från personalbyråns hemsidor på intranet. Under år 2005 har följande uppdateringar och kompletteringar gjorts: 1.1. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2005 Tämä selvitys tehdään ensimmäistä kertaa kaupungin uuden palkkaohjelman käyttöönoton jälkeen. Koska tuollainen ohjelmanvaihto on tehtävä lennossa, ei ohjelman kaikkia yksityiskohtia ole voitu täysin ottaa käyttöön vuoden alusta. Palkkaohjelman optimaalinen hyödyntäminen johdonraportoinnissa on edelleen tekeillä. Esim. henkilöstön määrää koskevat tiedot on haettu tähän asiakirjaan viimeistä kertaa manuaalisesti kaupungin yksiköistä, mutta useimmat muut tiedot on poimittu tietokoneohjelmasta. Tästä syystä voi joissain tiedoissa olla eroavuuksia ristiin vertailtaessa. Tässä tilinpäätöksessä on useimmat tiedot jaettu siten, että kaupungin kolme suurinta hallintokuntaa (sosiaalitoimi, päivähoito- ja koulutustoimi ja tekninen virasto) selostetaan niiden luvuin ja kaikki muut hallintokunnat yhdessä. Muiden ryhmään kuuluvat keskushallinto, ympäristö- ja rakennusvalvontatoiminta, kulttuuritoimi, liikuntatoimisto ja kaupungin kolme liikelaitosta. 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kaupungin strategiasuunnitelmassa on ilmoitettu eräänä tavoitteena, että kaupunkimme on uudenajan houkutteleva työnantaja, jolla on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Yksityiskohtaisempi henkilöstöpolitiikka on esitetty hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa, josta ilmenevät henkilöstöasioiden yhdenmukaiset toimintaperiaatteet. Päivittäisessä henkilöstöpolitiikassa pyritään luomaan sellaiset työolot, henkilöstösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee työtyytyväisyyttä ja sekä tahtoo että pystyy tehokkaaseen työskentelyyn kaupungin päämäärien saavuttamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi ja sen ulospäin antamat viestit vaikuttavat Pietarsaaren kaupungin imagoon työnantajana. Asialla on merkitystä myös uuden henkilöstön hankinnassa. Jotta tulevaisuuden haasteisiin voitaisiin vastata, on kaupungin henkilöstöpolitiikalle oltava tunnusomaista me-henki ja luottamus. Työsuhteen on tunnuttava turvalliselta ja tehtävissä on annettava tilaa välittömyydelle ja luovuudelle. Työpaikkojen ilmapiirin on oltava myönteinen ja kannustava ja näin innostettava työpanoksen parantamiseen entuudestaan. Henkilöstöstrategian vuosittain tietyiltä osin päivitettävät yksityiskohdat ovat luettavissa henkilöstötoimiston kotisivuilta intra-netistä. Vuonna 2005 on tehty seuraavat päivitykset ja täydennykset: STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 3

4 Principer angående beviljande av prövningsbaserade tjänstledigheter, Personalpolitisk jämställdhetsplan , Verksamhetsprogram/strategi för arbetarskyddet, Förebyggande av våld på arbetsplatser. 3. PERSONALENS MÄNGD OCH STRUKTUR Staden hade på avlöningslistan vid årsskiftet totalt 1239 personer som hade anställningsförhållande på minst 10 % av full arbetstid. Under de senaste fem åren har motsvarande antal anställda hållits relativt konstant. Siffran för år 2001 var 1226 personer och under mellanåren har antalet varierat uppåt och neråt med några tiotal. Förändringarna beror främst på variationer i utnyttjande av deltidsanställningar. En jämförelse av antalet årsverken ger en mera tydlig (och jämnare) bild av arbetsproduktionen genom åren. Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämisperiaatteet Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma/strategia Väkivallan ehkäisy työpaikoilla. 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kaupungin palkkalistoilla oli vuoden vaihteessa yhteensä 1239 työntekijää, joilla oli vähintään 10 %:n työsuhde kokopäivätoimisuudesta. Viimeksi kuluneina viitenä vuonna on vastaava työntekijämäärä pysytellyt suhteellisen muuttumattomana. Vuoden 2001 luku oli 1226 työntekijää ja välivuosina luku on vaihdellut muutamilla kymmenillä ylös- tai alaspäin. Muutokset johtuvat lähinnä osa-aikaisuuksien käyttämisen vaihtelusta; tuolloin otetaan usein tilapäisiä työntekijöitä. Henkilötyövuosien määrän vertailusta saa selvemmän (ja tasaisemman) kuvan työtuotannosta eri vuosina. Jubileumssamling /Palvelusvuosijuhla foto/kuva: Ben Griep 4 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

5 ANTAL ANSTÄLLDA, LÄGESRAPPORT TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ,TILANNERAPPORTTI Heltid 100 % Deltid 50-99% Deltid 10-49% Totalt Tidsbestämt Kokoaika 100 % Osa-aika % Osa-aika % Yhteensä Määräaikaiset Antal, Määrä Antal, Määrä Antal, Määrä Antal, Määrä Antal, Määrä Stadsstyrelsen/Kaupunginhallitus 3 3 Stadskansliet/Kaupunginkanslia Utv.avd. 3 3 Drätselkontoret/Rahatoimisto Personalbyrån/Henkilöstötoimisto Turistbyrån/Matkailutoimisto Bostadsbyrån/Asuntotoimisto Miljövårdsbyrån/Ympäristönsuojelu 2 2 Byggnadstillsynsb./Rakennusvalvonta Socialförvaltning/Sosiaalihallinto 2 2 Hemvårdsbyrån/Kotipalvelutoimisto Åldringshem/Vanhainkodit Handikappvård/Vammaishuolto A-kliniken/A-klinikka Socialbyrån/Sosiaalitoimisto Dagvårds- och utbildningsförvaltn./päivähoito- ja koulutushallinto 8 8 Grundläggande utbildning Perusopetus Gymnasiet Lukio Musikinstitutet/Musiikkiopisto Förskolan-Esiopetus (i skolor, kouluissa) Daghemmen/Päiväkodit (inkl. förskoleundervisning, sis. esiopetuksen Familjedagvård/Perhepäivähoito Arbetarinstituten/Työväenopistot Ungdomsbyrån/Nuorisotoimisto Stadsbiblioteket/Kaupunginkirjasto Museiverksamhet/Museotoiminta Idrottsbyrån/Liikuntatoimisto Kulturbyrån/Kulttuuritoimisto 2 2 Teknisk förvaltning/tekninen hallinto Planläggning/Kaavoitus Husavdelning/Talo-osasto Mätning/Mittaus Kommunaltekniska/Kunnallistekniikka J:stads vatten/p:saaren vesi J:stads energiverk/p:saaren energialaitos J:stads hamn/p:saaren satama 7 7 Totalt/Yhteensä Antal anställda i huvudsyssla (arb.tid %)/ Päätoimisia työntekijöitä (työaika %) 1197 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 5

6 Från och med ingången av 2005 överflyttades barndagvårdsverksamheten organisatoriskt från socialväsendet till utbildningsväsendet. Det nya dagvårds- och utbildningsväsendet utvidgades med ca 210 årsverken och blev således i ett slag stadens i särklass största verk Vuoden 2005 alusta lasten päivähoitotoiminta siirrettiin organisatorisesti sosiaalitoimesta koulutustoimeen. Uusi päivähoito- ja koulutustoimi kasvoi n. 210 työvuodella ja siitä tuli siten kerta heitolla kaupungin ylivoimaisesti suurin virasto. foto/kuva: Ben Griep Stadens anställda enligt verksvis fördelning Kaupungin työtekijät virastoittain jaettuina Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut Trenden under de fem senaste åren har varit att inom socialväsendet (barndagvården ej inräknad) har antalet årsverken i jämn takt ökat medan de övriga sektorerna hållits konstant eller något minskat. Det är att vänta att trenden fortsätter. I statistiken märks förändring från årsskiftet när räddningsverket organisatoriskt överfördes till annan arbetsgivare. Suuntaus on viimeksi kuluneiden vuosien aikana ollut se, että sosiaalitoimessa (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta) on työvuosien määrä lisääntynyt tasaisesti, ja muilla toimialoilla on määrä pysynyt vakaana tai vähentynyt hiukan. Suuntauksen otaksutaan jatkuvan. Tilastossa näkyy muutos vuodenvaihteesta , kun pelastuslaitoksen organisaatio siirtyi toiselle työnantajalle. 6 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

7 Under 1970-talet och likaså under 1980-talet utvidgades den kommunala servicen märkbart och på samma sätt utökades också personalen. Antalet kommunalt anställda i vårt land fördubblades under denna 20-års period från ca personer till ca På 1990-talet stagnerade den kommunala personalens antal och har efter år 2000 i någon mån stigit. På 1970-talet och 1980-talet gjordes även i vår stad en mängd nyanställningar för att kunna ombesörja den utökande kommunala servicen. Största delen av dessa anställda finns kvar vilket medför att genomsnittsåldern på de anställda har märkbart stigit. Medelåldern för stadens alla anställda är 46,6 år. Motsvarande medelålder för kommunalt anställda i Finland är 44,5 år. Kunnalliset palvelut laajenivat huomattavasti 1970-luvulla ja 1980-luvullakin ja sitä mukaa lisääntyi myös henkilöstö. Maamme kuntien työntekijämäärä kaksinkertaistui tuona 20-vuotisjaksona n henkilöstä n :ään luvulla kunnallisen henkilöstön määrän lisäys pysähtyi ja on vuoden 200 jälkeen alkanut nousta hiukan. Omaankin kaupunkiimme palkattiin ja luvuilla uusia työtekijöitä huolehtimaan lisääntyneistä kuntapalveluista. Suurin osa näistä työntekijöistä on edelleen työssä, ja siksi työntekijöiden keskimääräinen ikä on tuntuvasti noussut. Kaupungin kaikkien työntekijöiden keski-ikä on 46,6 vuotta. Vastaava keski-ikä kunta-alalla työskentelevillä Suomessa on 44,5 v. Antal årsverken sektorvis under åren Henkilötyövuodet toimialoittain Socialväsendet. Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet, Päivähoitoja koulutustoimi Tekniska verket, Tekninen virasto Övriga, Muut Årsverken totalt, Henk.työv. yhteensä sysselsättningsanställda ingår inte, työllästämisvaroin palkattuja ei sisälly Personalens åldersfördelning kvinnor / män Henkilöstön ikäjakauma, naisia/miehiä < >59 Kvinnor/Naiset Män/Miehet STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 7

8 Personalens genomsnittsålder /verksvis Henkilöstön keski-ikä virastoittain 60,0 40,0 20,0 0,0 Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut Ordinarie / Vakinaiset 43,2 48,9 49,4 48,7 Tidsbundna / Määräaikaiset 35,5 44,2 39,1 38,2 Fördelningen av kvinnor och män är i staden Jakobstad på samma sätt som inom hela kommunala sektorn starkt övervägande kvinnlig. Gällande hela stadens personal utgör kvinnornas andel 73,8 % och männens andel 26,2 %. Fördelningen enligt kön verksvis framgår från diagram på följande sida. Naisten ja miesten välinen jakauma on Pietarsaaren kaupungissa kuten koko kuntasektorilla hyvin naisvaltainen. Kaupungin koko henkilöstöstä naisten osuus on 73,8 % ja miesten osuus 26,2 %. Sukupuolen mukainen jakauma näkyy kuviosta seuraavalla sivulla. foto/kuva: Jan-Ole Bäck Förberedelser för Vinterfesten /Talvijuhlan valmistelu STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

9 Personalens fördelning kvinnor/män verksvis Henkilökunnan jakauma naiset/miehet virastoittain Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagv- o utb.väsendet / Phoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut Kvinnor/Naiset Män/Miehet I stadens antagna personalstrategitext finns angivet att personalen anställs i ordinarie anställningsförhållande ifall det inte finns klar orsak att anställningsförhållandet bör gälla för viss tid. Anställningsförhållandet för stadens alla anställda är till 78,4 % ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande och till 21,6 % tidsbundna tjänsteförordnanden eller arbetsavtal. Den verksvisa fördelningen framgår nedan. Kaupungin henkilöstöstrategiatekstiin on kirjoitettu, että henkilöstö palkataan vakinaiseen työsuhteeseen ellei työsuhteen määräaikaisuudelle ole selkeää syytä. Kaupungin kaikkien työntekijöiden työsuhteet ovat 78,4-prosenttisesti vakinaisia virka- tai työsopimussuhteita ja 21,6-prosenttisesti määräaikaisia virkamääräyksiä tai työsopimuksia. Virastoittainen jakauma ilmenee seuraavasta. Symbolen för staden Jakobstads personalstrategi Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategian symbooli Symbolen för staden Jakobstads samarbetsavtal Pietarsaaren kaupungin yhteistyösopimussymbooli STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 9

10 Personalens anställningsförhållanden ordinarie/tidsbundna verksvis Henkilökunnan työsuhteet vakinaiset/määräaikaiset virastoittain 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagv- o utb.väsendet / Tekniska verket / Tekninen Övriga / Muut Ordinarie / Vakinaiset 85,9 % 71,4 % 96,2 % 76,3 % Tidsbundna / Määräaikaiset 14,1 % 28,6 % 3,8 % 23,7 % 4. PERSONALKOSTNADER Under perioden har stadens totala löne- och arvodeskostnader stigit från 29,6 milj till 33,2 milj. vilket innebär en ökning med 12,2 %. Den något moderata förhöjningen av totala löneutgifterna dämpas m.a.a att den sammanlagda volymen anställda under nämnda femårsperiod har minskat något. En verksvis jämförelse av löneutvecklingen ställer sig svår med anledning av förändringar av den verksvisa uppdelningen samt organisationsförändringen mellan socialväsendet och dagvårds- och utbildningsväsendet fr.o.m HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Kaupungin palkka- ja palkkiokustannukset nousivat kaudella yhteensä 29,6 milj. :sta 33,2 milj. :oon, eli lisäystä on 12,2 %. Koko-naispalkkamenojen melko kohtuullista nousua hillitsee se, että työntekijöiden kokonaismäärä on mainittuna viisivuotiskautena vähentynyt hiukan. Virastoittainen palkkakustannusten vertailu on vaikeaa virastoittaisen jakauman muutosten ja sosiaalitoimen ja päivähoito- ja koulutustoimen tapahtuneen organisaatiomuutoksen vuoksi. Stadens utbetalda löner och arvoden Kaupungin maksetut palkat ja palkkiot Socialväsendet. Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet, Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket, Tekninen virasto Övriga, Muut Lönekostn. totalt Palkkakust. yhteensä STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

11 Löner och arvoden år 2005 uppdelade enligt anställningsart Palkat ja palkkiot v työsuhteen luonteen mukaan jaettuna 2005 Ordinarie anställda / Vakinaiset ,90 Visstidsanställda / Määräaikaiset ,36 Vikarier / Sijaiset ,17 Praktikanter, sommarjobbare / Harjoittelijat, kesätyöntekijät ,92 Närståendevård, fosterföräldrar / Lähihoito, sijaisvanhemmat ,31 Sysselsättningsanst. / Työllistämisvaroin palkatut ,30 Förtroendevalda /Luottamushenkilöt ,43 Övriga / Muut ,03 Totalt / Yhteensä ,41 5. PERSONALSITUATIONEN 5.1 Trivseln i arbetet En kartläggning av arbetsklimatet har utförts 1996, 1999, 2001 och Arbetsplatserna har på arbetsplatsmöten gått igenom kartläggningsresultatet och även kommit överens om vilka 5 faktorer som främst påverkar klimatet positivt/negativt. Efter det har arbetsplatserna gett förslag till åtgärder (minst 2) för att förbättra sitt klimat. Merparten av förslagen har varit sådana som arbetsplatsen egentligen själv kunnat/kunde genomföra utan desto större resurser eller hjälp utifrån. Det är då fråga om förslag att förbättra informationen t.ex. med hjälp av fler arbetsplatsmöten, veckopalavrar, infotavlor, utvecklingssamtal mm. Även förslag om klarare direktiv angående arbetsuppgifter, befogenheter, att alla behandlas lika o.s.v. är sådant som borde kunna skötas inom avdelningarna, ibland med lite hjälp utifrån. Arbetsplatserna har också framfört önskemål angående ergonomin. När det gäller anskaffning av mera ergonomiska möbler, maskiner o. dyl. har arbetsplatserna försökt beakta dem i samband med budgetarbetet. Ergonomikartläggningar och skolning har kunnat ges till de flesta arbetsplatser som så önskat. Även en del annan skolning har ordnats, enligt önskemål. Säkerheten (hot om våld) har förbättrats på flera arbetspunkter. 5. HENKILÖSTÖTILANNE 5.1 Työviihtyvyys Työilmapiirikartoitus on tehty v. 1996, 1999, 2001 ja Työpaikat ovat käyneet kartoitustuloksen läpi työpaikkakokouksissa ja sopineet myös siitä, mitkä 5 tekijää vaikuttavat ensisijaisesti ilmapiiriin myönteisesti/kielteisesti. Sen jälkeen työpaikat ovat tehneet toimenpide-ehdotukset (vähintään 2) ilmapiirinsä parantamiseksi. Suurin osa ehdotuksista oli sellaisia, jotka työpaikat oikeastaan voivat/voisivat toteuttaa ilman sen suurempia voimavaroja tai ulkopuolista apua. Tuolloin on kyse viestinnän parantamisehdotuksista esim. työpaikkakokousten määrää lisäämällä, viikkopalavereiden pitämisellä, infotauluilla, kehittämiskeskusteluilla ym. Osastojen sisäisesti pitäisi voida hoitaa myös työtehtävien selkeämpää ohjeistusta, toimivaltaa, yhdenvertaista kohtelua jne. koskevien ehdotusten toteuttaminen, joskus vähäisen ulkopuolisen avun turvin. Förslag som framkommit och som kräver mera resurser för att kunna genomföras är bl.a. - mera personal - nyare maskiner, investeringsplaner - bättre inomhusluft, ventilation mm - arbetshandledning foto/kuva: Ben Griep De senast nämnda problemen är till stor del sådana som Työpaikat ovat myös esittäneet toivomuksia endast kan lösas i samarbete och samförstånd mellan STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 11

12 politikerna och tjänstemännen vid respektive förvaltningsenhet/arbetsplats. På grund av de omorganiseringar som påbörjats 2005 men som ännu inte slutförts görs en ny kartläggning av arbetsklimatet först 2007, när personalen bättre hunnit sätta sig in sina nya uppgifter och bekanta sig med sin nya arbetsmiljö. Vid behov kan mindre omfattande kartläggningar/uppföljningar göras Arbetsplatsbespisning Den arbetsplatsbespisning som arbetsgivaren ordnar är i huvudsak a) ett system med subventionerade måltidskuponger som kan användas vid ett antal matserveringar i staden med vilka avtal har ingåtts, eller b) möjlighet till måltider som framställs i skolor, daghem, åldringshem o.s.v. Av de måltider som framställts på arbetsplatserna är en del avgiftsbelagda. Utgående ifrån arbetsuppgifternas art, erhåller en betydande del av de anställda den dagliga måltiden som naturaförmån. ergonomiasta. Ergonomisempien kalusteiden, koneiden yms. hankinnassa ovat työpaikat yrittäneet huomioida asian talousarviotyön yhteydessä. Ergonomiakartoituksia on voitu tehdä ja -koulutusta antaa useimmille niitä toivoneille työpaikoille. Myös muuta koulutusta on järjestetty toivomusten mukaan Turvallisuus (väkivallan uhkan ehkäisy) on parantunut monissa työpisteissä. Tehdyistä ehdotuksista enemmän voimavaroja toteutuakseen vaativia ovat mm. seuraavat - enemmän henkilöstöä - uudempia koneita, investointisuunnitelmia - parempi sisäilma, ilmastointi ym. - työnohjaus Viimeksi mainitut ongelmat ovat suurimmaksi osaksi sellaisia, että ne voidaan ratkaista vain yhteistyössä ja - ymmärryksessä poliitikkojen ja virkamiesten kesken kussakin hallintokunnassa / kullakin työpaikalla. Vuonna 2005 aloitettujen, mutta vielä keskeneräisten organisaatiomuutosten vuoksi tehdään uusi työilmapiirin kartoitus vasta v. 2007, kun henkilöstö on ehtinyt perehtyä uusiin tehtäviinsä ja tulla tutuksi uuden työympäristönsä kanssa. Tarvittaessa voidaan suppeahkoja kartoituksia/seurantoja tehdä v Työpaikkaruokailu Traditionell julgröt/perinteinen joulupuuro foto/kuva: Ben Griep Työnantajan järjestämä työpaikkaruokailu on pääasiassa a) järjestelmä, jossa subventoituja aterialipukkeita voidaan käyttää tietyissä kaupungissa sijaitsevissa ruokailupaikoissa, joiden kanssa kaupunki on tehnyt sopimuksen, tai b) mahdollisuus nauttia kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa jne. valmistettuja aterioita. Työpaikoilla valmistetuista aterioista osa on maksullisia. Työtehtävien laadun mukaan saa huomattava osa työntekijöitä päivittäisen ateriansa luontoisetuna. PERSONALENS ARBETSPLATSBESPISNING, ANTAL MÅLTIDER HENKILÖSTÖN TYÖPAIKKARUOKAILU, ATERIAMÄÄRÄ Måltidskuponger, restaurang, Aterialipukkeita, ravintola Måltider på arb.platsen, avgiftsbelagda ca. Aterioita työpaikalla, maksullisia n Måltider, naturaförmån ca. Aterioita, luontoisetu n MÅLTIDER TOTALT, ATERIOITA YHTEENSÄ STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

13 5. 3 Personalens sjukfrånvaro Vår målsättning enligt Tyky-programmet är att förebygga sjukfrånvaron så att den är högst 11,5 dagar/anställd. Det här fordrar ständiga satsningar. Sjukfrånvaron tenderar att stiga på arbetsplatserna i hela landet. Sjukfrånvaron, antalet dagar och orsaker, beaktas bl.a. när tykygruppen tillsammans med arbetsplatserna planerar den riktade tykyverksamheten. Antalet sjukfrånvarodagar var år kalenderdagar, dvs.1519 dagar fler än föregående år. Medelsjukfrånvaron sjönk ändå från 12,5 till 12,4 kalenderdagar per person. Det här beror på att personalbyrån tagit i bruk ett nytt löneprogram och antalet anställda som beaktats vid uträkning av medeltalet ökat. I praktiken betyder det här att 47 anställda, under årets alla dagar, är borta från arbetet på grund av sjukdom. Sjukfrånvaron har ökat mest inom Sociala sektorn/hemservice och inom TV/husavdelningen. Det här beaktas i arbetsplatsernas egen verksamhet, samt inom arbetshälsovården och i tyky-verksamheten. Stöd- och rörelseorganens andel har de senaste åren varit kring 30 % av orsakerna till sjukfrånvaro. Inom åldringsvården förorsakades sjukfrånvaron år 2004 till 41 % av besvär i stöd- och rörelseorganen, år 2005 var motsvarande siffra 34 % Henkilöstön sairauspoissaolot Tavoitteenamme on Tyky-ohjelman mukaan ehkäistä sairauspoissaoloja siten, että niitä on enintään 11,5 päivää/työntekijä. Tämä vaatii jatkuvia panostuksia. Sairauspoissaolot ovat työpaikoilla lisääntymään päin koko maassa. Sairauspoissaolot, päivien lukumäärä ja syyt otetaan huomioon mm. tykyryhmän suunnitellessa työpaikkojen kanssa kohdistettua tykytoimintaa. Sairauspoissaolopäiviä oli vuonna kalenteripäivää, ts päivää edellisvuotta enemmän. Keskimääräiset sairauspoissaolot vähenivät kuitenkin 12,5:stä 12,4 kalenteripäivään henkilöä kohden. Tämä johtuu siitä, että henkilöstötoimisto on ottanut käyttöön uuden palkkaohjelman, ja keskiarvoa laskettaessa huomioitava työntekijämäärä on kasvanut. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 47 työntekijää on vuoden jokaisena päivänä poissa töistä sairauden takia. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet eniten sosiaalisektorilla/kotipalvelussa ja teknisessä virastossa / talo-osastolla. Tämä huomioidaan työpaikkojen omassa toiminnassa sekä työterveyshuollossa ja tykytoiminnassa. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen osuus on viime vuosina ollut n. 30 % sairauspoissaolojen syistä. Vanhushuollossa olivat sairauspoissaolojen syynä 41-prosenttisesti tuki- ja liikuntaelinvaivat vuonna 2004, vuonna 2005 vastaava luku oli 34 %. Antal sjukfrånvarodagar (kalenderdagar /anställd, olycksfall ingår) Sairauspoissaolopäivät (kalenteripäiviä/työntekijä, sis. tapaturmat) Medelsjukfrånvaro Sairauspoissaolojen keskiarvo Socialväsendet Sosiaalitoimi 14,1 14,1 12,5 15,3 16,2 Dagvårds- och utbildningsväsendet Päivähoito- ja koulutustoimi 12,4 10,5 9,5 10,3 9,3 Tekniska verket Tekninen virasto 13,5 9,4 15,0 14,6 19,7 Övriga Muut 8,6 8,5 12,4 9,7 9,4 Hela personalen Koko henkilöstö 12,1 11,3 11,7 12,5 12,4 Sjukfrånvarodagar totalt Sairauspoissaolopäiviä yht Dagvårdsavdelningen överflyttad från socialväsendet Medeltalet har beräknats enl. personalsituationen 31.12, personalöverföringar Päivähoito-osasto siirretty sosiaalitoimesta v Keskiarvo lasketaan henkilöstötilanteen mukaan, henkilöstösiirtoja STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 13

14 Sjukfrånvarons procentuella indelning i kortare och längre frånvaron Sairauspoissaolojen prosenttuaalinen jakauma lyhyisiin ja pitkiin poissaoloihin 1-5 dagar / päivää 6-30 dagar / päivää % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut De främsta av arbetshälsan statistik förda orsakerna till sjukfrånvaro 2005 fördelas enligt följande: Työterveyden tilastoimat sairauspoissaolojen yleisimmät syyt v. 2005: 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % andningsorgan, hengityselim. övriga infektioner, muut infektiot mentala störningar, mielenterv. blodtryck, verenpaine stöd- o rörelseorgan, tuki- ja liikuntaelin skador, vammat 5. 4 Arbetsolycksfall Då man granskar statistiken för år 2005 kan man konstatera det inträffat 49 arbetsolycksfall. På grund av olycksfall som inträffat under arbetsfärd har If Skadeförsäkringsbolag Ab ersatt 319 dagar, på grund av olycksfall på arbetsplatsen 328 dagar. Av olycksfallen inträffade 17 inom sociala sektorn, 15 inom dagvårds- och utbildningssektorn, 12 inom tekniska sektorn och 5 inom övrig förvaltning. Olycksfallsersättningarna för år 2005 utgjorde Työtapaturmat Vuoden 2005 tilastoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että on tapahtunut 49 työtapaturmaa.if Vahinkovakuutus Oy on korvannut matkatapaturmien vuoksi 319 päivää, ja varsinaisella työpaikalla tapahtuneen tapaturman vuoksi 328 päivää. Tapaturmista 17 tapahtui sosiaalisektorilla, 15 päivähoito- ja koulutustoimessa,12 teknisellä sektorilla ja 5 sektorilla muut. Tapaturmakorvausten määrä oli vuonna STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

15 Antal olycksfall och yrkessjukdomar Tapaturmien ja ammattitautien lukumäärä Olycksfall under arbetsfärd Työmatkatapaturma Olycksfall, minst 3 sjukdagar. Tapaturmat väh. 3 sairpv Olycksfall, mindre än 3 dagar.tapaturmat alle 3 sairp Antal ersättningsdagar (av försäkringbolaget ersatta) Korvauspäivien lukumäärä ( vakuutusyhtiön korvaamat ) Olycksfall under arbetsfärd Työmatkatapaturma Olycksfall, minst 3 dagar. Tapaturmat väh. 3 sairp. Olycksfallsfrekvens Tapaturmatajuus Antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar. Tapaturmien lukumäärä/miljoona työtuntia Jakobstad/Pietarsaari Kommuner/Kunnat* * med kommuner avses kommuner som till storlek och verksamhet kan jämföras med J:stad (IF:s bedömning) * kunnilla tarkoitetaan kooltaan ja toiminnaltaan Pietarsaareen verrattavia kuntia (IF:n arvio) STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 15

16 5.5. Annan frånvaro Staden förhåller sig positiv till olika former av familjeledigheter. Till denna kategori kan man räkna moderskapsledighet, föräldraledighet, faderskapsledighet, föräldraledighet vid adoption, vårdledighet och vård av sjukt barn. Därutöver ser arbetsgivaren om möjligt positivt på begärda studieledigheter, alterneringsledigheter och tidsbestämda deltidsarrangemang. Under året fastställde stadsstyrelsens personalsektion principer gällande prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter som i korthet går ut på att en anställd efter fem års anställningstid har rätt till ett års prövningsbaserad ledighet oberoende av orsak Pensioner Sedan 2005 finns det inte längre någon egentlig pensionsålder. En anställd kan gå i ålderspension enligt eget val efter fyllda 63 år. Enligt eget övervägande kan den anställde fortsätta i arbete fram till 68 års ålder och t.o.m. efter det, om man kommer överens om saken med arbetsgivaren. Med anledning härav kan man inte förutse de årliga pensionsavgångarna. Dock kan man utgående från personalens åldersstruktur beräkna att under en period på 14 år fram till år 2020 kommer ca 450 personer att gå i ålderspension. Därutöver kommer sannolikt en betydande mängd personer att gå i olika förtidspensioner och deltidspensioner. Eftersom den kommunala servicen endast till mycket liten del kan rationaliseras, krävs det att staden kan locka ny personal i takt med pensioneringarna. Staden kan i konkurrensen med övriga arbetsgivare lyfta fram trygga arbetsplatser, goda arbetsförhållanden, och en omtänksam personalpolitik. En planlagd satsning bör göras på budskapet att staden är en god och modern arbetsgivare. Beviljade deltidspensioner är numera betydligt färre än åren före Det här beror antagligen på att den nedre åldersgränsen för deltidspension höjdes i början av år 2003 till 58 år (tidigare 56 år). Även det faktum att deltidspensionen härefter i någon mån inverkar på pensioner som beviljas efter deltidspensioneringen torde inverka på benägenheten att söka deltidspension (gäller inte personer födda före 1947) Muut poissaolot Kaupunki suhtautuu myönteisesti erilaisiin perhevapaisiin. Tähän luokkaan voidaan laskea äitiyslomat, vanhempainlomat, isyyslomat, vanhempainvapaa adoption yhteydessä, hoitovapaa ja sairaan lapsen hoito. Lisäksi työnantaja suhtautuu mahdollisuuksien mukaan myönteisesti pyydettyihin opintovapaisiin, vuorotteluvapaisiin ja määräaikaisiin osaaikajärjestelyihin. Vuoden aikana kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto vahvisti harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevat periaatteet, jotka lyhyesti ilmaistuna tarkoittavat sitä, että työntekijällä on viiden vuoden työssäolon jälkeen oikeus yhden vuoden harkinnanvaraiseen vapaaseen syystä riippumatta Eläkkeet Vuodesta 2005 lähtien ei enää ole varsinaista eläkeikää. Työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan täytettyään 63 vuotta. Työntekijä voi oman harkintansa mukaan jatkaa työssään 68 vuoden ikään asti ja jopa sen jälkeen, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa. Tästä syystä ei vuotuisia eläkkeellesiirtymisiä voida arvioida. Kuitenkin henkilöstön ikärakenteen perustella voidaan arvioida, että 14 vuoden jaksolla vuoteen 2020 mennessä n. 450 työntekijää jää vanhuuseläkkeelle. Lisäksi jää todennäköisesti huomattava määrä työntekijöitä erilaisille varhaiseläkkeille ja osaaikaeläkkeille. Koska kuntapalveluja voidaan järkeistää vain hyvin pieniltä osin, on kaupungin pystyttävä houkuttelemaan töihinsä uutta henkilöstöä sitä mukaan kuin eläkkeelle jäädään. Kaupunki voi kilpaillessaan työntekijöistä muiden työnantajien kanssa korostaa työpaikkojen turvallisuutta, hyviä työoloja ja huolehtivaista henkilöstöpolitiikkaa. Kaupungin tekemiseen tunnetuksi hyvänä ja aikaansa seuraavana työnantajana on suunnitelmallisesti panostettava. Myönnettyjä osa-aikaeläkkeitä on nykyisin huomattavasti vähemmän kuin vuotta 2003 edeltäneinä vuosina. Tämä johtuu luultavasti siitä, että osa-aikaeläkkeen alaikärajaa korotettiin vuoden 2003 alussa 58 vuoteen (aikaisemmin 56 vuotta). Myös se seikka, että osaaikaeläke vaikuttaa tästä lähtien jonkin verran osaaikaeläkkeelle jäännin jälkeen myönnettäviin eläkkeisiin, vaikuttanee osa-aikaeläkkeiden hakemiseen (ei koske ennen vuotta 1947 syntyneitä). 16 STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

17 Pensionsform Eläkemuoto Ålderspens./Vanhuuseläke Inv.pens/Työkyv.eläke Part. inv.pens./ositt työkyv.eläke Indiv.förtidspens/Yksil.varh.el äke Rehab.stöd/Kuntoutustuki Arbetslöshpens./Työttömyysel äke Deltidspension/Osa-aikaeläke Fört. ålderspens./varhaiseläke Pensioner totalt Eläkkeitä yhteensä Morgon i advent / Adventtiaamu foto/kuva: Ben Griep Stadens självriskavgifter p.g.a. beviljade pensioner För invalidpensioner, individuella förtidspensioner och arbetslöshetspensioner uppbärs en självriskandel från staden ifall staden var den senaste arbetsgivaren. Den pensionerades ålder har stor inverkan vid uträkning av självriskandelens belopp. Självriskandelen år 2005 var i fråga om invalidpension 20 %, beträffande individuell förtidspension 40 % och arbetslöshetspension 60 % av de kostnader som pensionen föranleder. Kaupungin omavastuumaksut myönnetyistä eläkkeistä Työkyvyttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä peritään kaupungilta omavastuuosuus, jos se on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jääneen ikä vaikuttaa paljon omavastuuosuutta laskettaessa. Omavastuuosuus oli vuonna 2005 työkyvyttömyyseläkkeestä 20 %, yksilöllisestä varhaiseläkkeestä 40 % ja työttömyyseläkkeestä 60 % eläkkeen aiheuttamista kustannuksista. Självriskavgifterna/Omavastuumaksut (euro) Pensionsform Eläkelaji Inv.pens/Työkyv.eläke Ind.förtpens/Yksilöll.varhaisel Arbetslösh.pens/Työttömyysel Totalt Yhteensä STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 17

18 Skolning i ledarskap inleddes hösten Bilden från ett skolningstillfälle i Saima Johtajuuskoulutus aloitettiin syksyllä Kuva koulutustilaisuudesta Saimassa kuva/foto: BenGriep 6. PERSONALUTBILDNING Den löpande personalutbildningen med mål att upprätthålla yrkeskunskapen ombesörjs och bekostas i huvudsak av de olika enheterna inom staden. Ett centralt anslag som administreras från personalbyrån används för övergripande utbildningar såsom t.ex. Adb-skolning, ledarskapsskolning. Anslaget används även för bidrag till enskilda utbildningar. Under år 2005 gjordes en speciell satsning på utbildning av förmän. Ca 18 st. av stadens ledare och förmän deltar i Optimas (relativt omfattande) kurs med mål att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap. Därutöver har 16 st. förmän genomgått en något enklare ledarskapsutbildning som till omfånget utgjorde 8 eftermiddagar. Enskilda föreläsningar har ordnats i samband med de månatliga chefssamlingarna. En helhetsplan (strategi) gällande personalutbildning kommer att uppgöras under år En speciell tyngdpunkt på ledarskapsskolning kommer fortsättningsvis att gälla. Det centrala utbildningsanslaget under år 2005 har använts enligt följande fördelning: Adb-utbildning Understöd för enskild utbildning Övrig utbildning inkl. ledarskapsutb Totalt HENKILÖSTÖKOULUTUS Pääasiassa kaupungin eri hallintokunnat huolehtivat ja kustantavat jatkuvan henkilöstönkoulutuksen, joka tähtää ammattitaidon ylläpitämiseen. Henkilöstötoimiston hallinnoimaa keskeistä määrärahaa käytetään yleiseen koulutukseen, kuten esim. atk-koulutukseen ja johtajuuskoulutukseen. Määrärahaa käytetään myös yksittäisten kouluttautumisten avustamiseen. Vuonna 2005 panostettiin erityisesti esimiesten koulutukseen. N. 18 kaupungin johtohenkilöä ja esimiestä osallistuu Optiman (suhteellisen laajaan) kurssiin, joka tähtää johtajuuden erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Lisäksi 16 esimiestä on osallistunut hiukan pelkistetympään johtajakoulutukseen, jota pidettiin 8 iltapäivänä. Yksittäisiä luentoja on järjestetty kuukausittaisten päällikkökokoontumisten yhteydessä. Kattava suunnitelma (strategia) henkilöstönkoulutuksesta tullaan laatimaan vuoden 2006 aikana. Painopiste tulee edelleen olemaan erityisesti johtajuuskoulutuksessa. Keskeistä koulutusmäärärahaa on käytetty vuonna 2005 seuraavasti: Atk-koulutus Yksittäisen kouluttautumisen avustukset Muu koulutus, sis. johtajuuskoulutuksen Yhteensä STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

19 Hela kursdagar i genomsnitt/anställd sektorvis år 2005 Täysiä kurssipäiviä keskimäärin/työntekijä, sektoreittain v Kursdagar / anställd Kurssipäiviä / työntekijä 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koultustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut 7. ARBETSMILJÖN Arbetsmiljön, ändamålsenliga arbetsutrymmen och - redskap samt ett gott socialt arbetsklimat och en god arbetsledning har stor betydelse för personalens säkerhet, hälsa och välbefinnande. Arbetarskyddslagen förutsätter bl.a. att arbetsgivaren skall sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet och även att i detta arbete beakta de anställdas personliga förutsättningar. Arbetarskydd är egentligen en del av det dagliga, normala, förmans arbetet. Att kartlägga risker, sörja för säkerhet och hälsa, hör till arbetsgivarens arbetsplatsernas eget ansvar. Arbetarskyddspersonalen kan här endast vara en stödresurs i att utveckla arbetarskyddet på arbetsplatserna, utveckla arbetarskyddssamarbetet och utgöra en kontakt till arbetarskyddsmyndigheter. 7.1 Samarbetet inom arbetarskyddet Stadens arbetarskyddsverksamhet har under året speciellt inriktat sig på de delområden inom arbetarskyddet som ingår i arbetarskyddsdistriktens projekt för , det vill säga: Hot om våld, mobbning, psykosocial belastning, bildskärmsarbete och tunga lyft. I den riskkartläggning som utför(t)s på arbetsplatserna har speciellt riskerna angående hot om våld ökat. 7. TYÖYMPÄRISTÖ Työympäristö, tarkoituksenmukaiset työtilat ja -välineet ja hyvä sosiaalinen työilmapiiri ja hyvä työjohto ovat tärkeitä henkilöstön turvallisuus-, terveys- ja hyvinvointitekijöitä. Työsuojelulaki edellyttää mm., että työnantajan on huolehdittava työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja myös tässä työssä otettava huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset. Työsuojelu kuuluu oikeastaan osaksi päivittäistä, tavanomaista esimiestyötä. Riskien kartoittaminen, turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen kuuluvat työnantajan työpaikkojen omalle vas-tuulle. Työsuojeluhenkilöstö voi toimia tässä kohden ainoastaan tukivoimavarana työpaikkojen työsuojelun kehittämisessä ja kehittää työsuojeluyhteistyötä työpaikoilla ja olla yhdysside työsuojeluviranomaisiin. 7.1 Työsuojeluyhteistyö Kaupungin työsuojelutoiminta on suuntautunut vuoden aikana erityisesti työsuojelun niille osa-alueille, jotka kuuluvat työsuojelupiirin vuosien hankkeisiin. Niitä ovat: väkivallan uhka, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, psyko-sosiaalinen kuormitus, näyttöpäätetyöt ja raskaat nostot. Työpaikoilla tehtävässä/tehdyssä riskienkartoituksessa on lisääntynyt erityisesti väkivallan uhka. STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI 19

20 En orsak är kanske att hot om våld härefter anmäls (blankett på intranet) till arbetarskyddet. Flera säkerhetssystem/alarm har installerats och anvisningar för hot om våld situationer har utarbetats. Vid riskkartläggningarna har också inomhusluftens kvalitet, ventilationen mm lyfts fram, speciellt i daghem och skolor, men även på övriga arbetsplatser. Ergonomin har också uppmärksammats och beaktats både inom arbetarskyddet, arbetshälsovården och inom tykyverksamheten. Beslut om ändringar anskaffningar och skolning, görs inom själva verksamhetsenheten. Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet har förnyats, likaså planen för jämställdhet på stadens arbetsplatser. Övertid Nedan redovisas övertiden endast för de arbetsplatser/avdelningar som har det största antalet övertidstimmar per anställd. Övertidstimmarna vid Jakobstads hamn har granskats årligen (även av arbetarskyddsmyndigheterna, inga anmärkningar). Antalet timmar har flera år legat på gränsen av vad arbetstidslagen tillåter, 250 h + 80 h = 330 h. Enligt hamndirektören har problemet med övertiden nu hög prioritet både inom hamnstyrelsen och inom den operativa ledningen. Internt ser personalen över olika arbetsmoment samt personalbehovet för att utföra arbetsuppgifterna i avsikt att minska på övertiden. Samtidigt dryftas nya koncept vari vissa funktioner kunde utgöras av köptjänster. Målsättning är att under 2006 kunna få fram en hållbar lösning och betydligt minska på övertidstimmarna. Trafikbilden förändras nu kontinuerligt på grund av frekventare anlöp. Beräkningar och uppföljning görs därför kontinuerligt och utomstående expertis kommer att delta i processen. Eräänä syynä on ehkä se, että väkivallan uhka ilmoitetaan nykyään (lomake intranetissä) työsuojelulle. Useita turva-/hälytysjärjestelmiä on asennettu ja laadittu uhkaavia väkivaltatilanteita koskevia ohjeita. Riskienkartoituksessa on otettu esiin myös sisäilman laatu, ilmastointi jne. varsinkin päiväkodeissa ja kouluissa, mutta myös muilla työpaikoilla. Ergonomiaan on samoin kiinnitetty huomiota sekä työsuojelussa, työterveyshuollossa että tykytoiminnassa. Päätökset muutoksista hankinnoista ja koulutuksesta tehdään kuitenkin varsinaisessa toimintayksikössä. Työsuojelun toimintaohjelma on uudistettu, samoin kaupungin työpaikkojen tasa-arvosuunnitelma. Ylityö Seuraavassa selvitetään ainoastaan niiden työpaikkojen/osastojen ylityöt, jossa on eniten ylityötunteja työntekijää kohden. Pietarsaaren sataman ylityötunnit tarkastetaan vuosittain (myös työsuojeluviranomaisten taholta, ei huomauttamista). Tuntimäärä on usein ollut työaikalain sallimalla rajalla, 250 h + 80 h = 330 h. Ylityöongelma on nyt erityisen etusijalla sekä satamahallituksen että operatiivisen johdon asioissa. Sisäisesti henkilöstö tarkastaa eri työmomentteja ja henkilöstötarvetta, jotta työtehtävät voitaisiin tehdä siten, että ylityöt vähenisivät. Samalla pohditaan uutta konseptia, jossa eri toiminnot voisivat olla ostopalveluja. Tavoitteena on päästä vuoden 2006 aikana kestävään ratkaisuun ja vähentää huomattavasti ylityötunteja. Liikennekuva muuttuu nyt jatkuvasti lisääntyneen tuloliikenteen vuoksi. Laskelmia ja seurantaa tehdään siksi jatkuvasti ja ulkopuolinen asiantuntija tulee osallistumaan prosessiin. Antal anställda Överttid (timmar) Timmar/anställd Työntekijämäärä Ylityö (tunnit) Tunnit/työnt. TV, kom.tek.avd. TV, kunnallistekn.osasto Jakobstads vatten Pietarsaaren vesi Jakobstads energiverk Pietarsaaren energialaitos Jakobstads hamn Pietarsaaren satama STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

Personalrapport Henkilöstöraportti

Personalrapport Henkilöstöraportti 2009 Personalrapport Henkilöstöraportti Foto: Ben Griep INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO 1. Inledning/ Johdanto...3 2. Personalstrategi och åtgärdsprogram Henkilöstöstrategia ja toimenpideohjelma...4

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Pirjo Salon en/gerd Sunngren Vi kavlar upp ärmarna LEDARE År 2009 har börjat i exceptionella omständigheter för världsekonomin. Inte sedan 1930-talet har världsekonomin

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Työturvallisuus valtion työpaikoilla

Työturvallisuus valtion työpaikoilla Työturvallisuus valtion työpaikoilla Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 202/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 202/2010 Työturvallisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2013 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2013

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot