Personalrapport Henkilöstöraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personalrapport Henkilöstöraportti"

Transkriptio

1 2009 Personalrapport Henkilöstöraportti

2 Foto: Ben Griep INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO 1. Inledning/ Johdanto Personalstrategi och åtgärdsprogram Henkilöstöstrategia ja toimenpideohjelma Personalens mängd och struktur Henkilöstön määrä ja rakenne Personalkostnader/Henkilöstökustannukset Personalsituationen Henkilöstötilanne Årets arbetsteam/vuoden työtiimi Arbetsplatsbespisning/Työpaikkaruokailu Personalens sjukfrånvaro / Henkilöstön sairauspoissaolot Arbetsolycksfall/ Työtapaturmat Annan frånvaro / Muu poissaolo Pensioner/Eläkkeet Personalutbildning/Henkilöstökoulutus Arbetsmiljö/Työympäristö Samarbetet inom arbetarskyddet/ Työsuohjeluyhteistyö Verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan Työkyvyn ylläpitämistoiminta Arbetsklimatet/Työilmapiiri Personalhälsovård/Työterveyshuolto Samarbete med personalens representanter Yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa Lokala fackavdelningar/ Paikalliset ammattiosastot Sysselsättningsverksamhet/Työllistämistoiminta Personalföreningen/Henkilöstöyhdistys Sjukkassa Ebba/Sairauskassa Ebba... 2

3 CARPE DIEM grip dagen Du håller i din hand Staden Jakobstads personalrapport för år I personalrapporten genomgås olika nyckeltal och centrala händelser i stadens verksamhet och personalens roll i den. Det gångna året har varit exceptionellt på många sätt. Under år 2009 upplevde världsekonomin en recession vars omfattning inte skådats sedan talet. Industriproduktionen i foto: Pirjo Salonen Finland sjönk år 2009 med 20,9% jämfört med året innan, den största djupdykningen sedan Inte ens under krigsåren på 1940-talet sjönk industriproduktionen i Finland lika mycket. Bruttonationalproduktionen sjönk med 7,8 % år Under 1990-talets depression var den största enskilda minskningen 6 % år Jakobstad, som har en exportinriktad näringsstruktur, drabbas mycket snabbare och hårdare än många andra orter av förändringar i världsekonomin. (Förvisso gäller också det omvända i uppgångar). CARPE DIEM tartu hetkeen Kädessäsi on Pietarsaaren kaupungin vuoden 2009 henkilöstöraportti. Henkilöstöraportissa esitellään kaupungin toiminnan eri tunnuslukuja ja keskeisiä tapahtumia ja henkilöstön osuutta toiminnassa. Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen monella tavoin. Vuoden 2009 aikana maailmantalous vaipui taantumaan, jonka laajuista ei ole nähty sitten 1930-luvun. Suomen teollinen tuotanto väheni 20,9 % vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna, mikä oli syvin sukellus vuoden 1918 jälkeen. Edes sotavuosina 1940-luvulla ei Suomen teollinen tuotanto vähentynyt yhtä paljon. Bruttokansantuote väheni 7,8 % vuonna luvun laman aikaan suurin yksittäinen vähennys oli 6 % vuonna Maailmantalouden heilahtelut heijastuvat Pietarsaaren vientivoittoiseen elinkeinorakenteeseen paljon nopeammin ja tuntuvammin kuin monien muiden paikkakuntien (tosin sama pätee myös suhdanteiden noustessa). I tider som denna blir stadens personalstrategi ännu viktigare. Under svåra tider understryks och mäts de fyra centrala värderingar som vi har i vårs personalstrategi: delaktighet, förtroende, respektfullt bemötande och rättvisa. Om vi håller oss till dessa centrala principer så kommer vi ut tillsammans stärkta ur svårigheterna. Det gäller att se möjligheter i varje situation. I brytningstider föds möjligheter att göra saker och ting på nya sätt. Detta har vi mycket konkret sett under de samarbetsförhandlingar som hållits under början av Personalen har, i enlighet med våra värderingar, beretts möjligheter att komma med förslag och mycket av de resultat som åstadkommits kan vi alla dra nytta av för lång tid framöver. Detta bådar gott för framtiden. Det centrala är nu att titta framåt. Det som varit kan vi inte påverka. Framtiden kan vi påverka. För att bygga en framtid är det viktigt att både leva i nuet och se framåt. Det gäller att se möjligheter. Den romerske diktaren Horatius myntade det odödliga uttrycket Carpe Diem- grip dagen. Carpe Diem - låt oss bygga upp en ännu bättre stad. Mikael Jakobsson, stadsdirektör, kaupunginjohtaja Tällaisina aikoina kaupungin henkilöstöstrategian merkitys on vielä tärkeämpi. Vaikeina aikoina korostuvat ja tulevat punnituiksi henkilöstöstrategiamme sisältämät neljä keskeistä arvotusta: osallisuus, luottamus, kunnioittava kohtelu ja oikeudenmukaisuus. Jos pitäydymme noissa keskeisissä periaatteissa, voitamme yhdessä vaikeudet, jotka ovat vain vahvistaneet meitä. Jokaisen tilanteen mahdollisuudet on nähtävä. Murrosaikoina tulee esiin mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Tämä on nähty hyvin konkreettisesti vuoden 2010 alussa käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Henkilöstölle on arvotusten mukaisesti tarjottu mahdollisuus tehdä ehdotuksia, ja monista syntyneistä tuloksista on hyötyä kaikille vielä pitkäksi aikaa eteenpäin. Tuo ennustaa hyvää tulevaisuuden kannalta. Keskeistä juuri nyt on katseen suuntaaminen eteenpäin. Menneeseen emme voi vaikuttaa. Tulevaisuuteen voimme. Tulevaisuuden rakentamisessa on tärkeää elää nykyisyydessä ja katsoa eteenpäin. On nähtävä mahdollisuudet. Roomalainen runoilija Horatius ilmaisi asian lausumalla kuolemattomat sanat: Carpe Diem - tartu hetkeen. Carpe Diem - rakentakaamme kaupunkimme entistä ehommaksi. 3

4 1.1. PERSONALRAPPORT 2009 I personalrapporten redovisas tabeller och grafer huvudsakligen enligt en uppdelning i fyra grupper: a) socialväsendet, b) dagvårds- och utbildningsväsendet c) tekniska verket och d) övriga. I gruppen övriga ingår centralförvaltningen, miljö- och byggnadstillsynsverksamheten, kulturväsendet, idrottsbyrån samt stadens tre affärsverk (Jakobstads Energiverk, Jakobstads Vatten och Jakobstads Hamn). Detta är den sista rapporten som görs upp enligt den gamla organisationen. Från och med 2010 övertog staden värdskapet för social- och hälsovårdsservicen för fyra kommuner i nejden (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo). I samband med detta fördubblades antalet anställda i staden vilket självklart kommer att väsentligt påverka personalrapporten som redovisar verksamhetsåret PERSONALSTRATEGIN OCH ÅTGÄRDSPROGRAM Stadens personalstrategi förnyades år 2008 Inom ramen för projektet Mobilisering 2010 utarbetades i samarbete med representanter från Larsmo kommun, Pedersöre kommun, Nykarleby stad och samkommunen MHSO den förnyade personalstrategin. Strategin är anpassad för att gälla i staden också när värdkommunarrangemanget för nejdens social- och hälsovårdsservice infördes. Staden Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad, kunnig och välmående personal. Personalstrategin utgör grunden för den personalpolitik som staden iakttar vid skötseln av olika personalfrågor. Stadens personalpolitik bör skapa en sådan arbetsmiljö och sådana attityder att personalen känner arbetstillfredsställelse samt motivation att arbeta ansvarsfullt och effektivt för att uppnå stadens och samarbetsområdets målsättningar. Inom ramen för Mobilisering 2010 har också uppgjorts ett åtgärdsprogram för genomförandet av personalstrategin. Åtgärdsprogrammet godkändes av stadsstyrelsen I programmet som långt skall betraktas som personaladministrationens verksamhetsplan konkretiseras olika personalpolitiska åtgärder med tidtabell och ansvarspersoner HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 Henkilöstöraportissa esitetään taulukoita ja graafeja pääasiassa neljän ryhmän mukaan. Ne ovat a) sosiaalitoimi, b) päivähoito- ja koulutustoimi, c) tekninen virasto ja d) muut. Muiden ryhmään kuuluvat keskushallinto, ympäristö- ja rakennusvalvontatoiminta, kulttuuritoimi, liikuntatoimisto ja kaupungin kolme liikelaitosta (Pietarsaaren energialaitos, Pietarsaaren vesi ja Pietarsaaren satama). Tämä on viimeinen raportti, joka tehdään vanhan organisaation mukaan. Kaupunki alkoi toimia vuodesta 2010 alkaen seudun neljän kunnan (Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon) sosiaali- ja terveydenhuollon isäntänä. Tässä yhteydessä kaupungin työntekijämäärä kaksinkertaistui, mikä vaikuttaa luonnollisesti tuntuvasti toimintavuodesta 2010 laadittavaan henkilöstöraporttiin. 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA Kaupungin henkilöstöstrategia uudistettiin vuonna Uudistettu henkilöstöstrategia laadittiin Liikkeelle hankkeessa yhteistyössä Luodon kunnan, Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn kaupungin ja MTHA:n kuntayhtymän kanssa. Kaupunki voi soveltaa strategiaa myös lähtien, jolloin seudun sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen isäntäkuntajärjestely alkoi. Pietarsaaren kaupunki on houkutteleva, uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategia toimii kaupungin eri henkilöstöasioiden hoidossa noudattaman henkilöstöpolitiikan perustana. Kaupungin henkilöstöpolitiikan on luotava sellainen työympäristö ja sellaiset asenteet, että henkilöstö tuntee työtyytyväisyyttä ja on motivoitunut työskentelemään vastuullisesti ja tehokkaasti kaupungin ja yhteistyöalueen tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikkeelle hankkeessa laadittiin myös toimenpideohjelma henkilöstöstrategian toteuttamista varten. Kaupunginhallitus hyväksyi toimenpideohjelman Ohjelmassa, jota on paljolti pidettävä henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmana, konkretisoituvat erilaiset henkilöstöpoliittiset toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. 4

5 3. PERSONALENS MÄNGD OCH STRUKTUR Staden hade på avlöningslistan vid årsskiftet totalt 1425 personer som hade anställningsförhållande på minst 10 % av full arbetstid. Motsvarande siffra var ett år tidigare Inga förskjutningar av personalvolymerna av betydelse mellan de olika verken kan noteras under år HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kaupungin palkkalistoilla oli vuodenvaihteessa yhteensä 1425 työntekijää, joilla oli vähintään 10 %:n työsuhde kokopäivätoimisuudesta. Vastaava luku oli edellisvuonna Eri virastojen välillä ei ole havaittavissa merkittäviä henkilöstövolyymien siirtymiä vuoden 2009 aikana. Antal anställda, lägesrapport Työntekijämäärä, tilanneraportti % % % DAGVÅRDS- OCH UTBILDNINGSVÄSENDET TOT./ PÄIVÄHOITO- JA KOULUTUSTOIMI YHT. SOCIALVÄSENDET / SOSIAALITOIMI TOT/YHT TEKNISKA VERKET / TEKNINEN VIRASTO TOT/YHT ÖVRIGA / MUUT TOTALT / YHTEENSÄ Antal anställda i huvudsyssla (arb.tid %) Päätoimisia työntekijöitä (työaika %) 1324 Antal årsverken sektorvis under åren Henkilötyövuodet toimialoittain Socialväsendet/ Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet/ Päivähoitoja koulutustoimi Tekniska verket/ Tekninen virasto Övriga/Muut Årsverken totalt, Henk.työv. yhteensä sysselsättningsanställda ingår inte, työllästämisvaroin palkattuja ei sisälly Under 1970-talet och likaså under 1980-talet utvidgades den kommunala servicen märkbart och på samma sätt utökades också personalen. Antalet kommunalt anställda i vårt land fördubblades under denna 20-års period från ca personer till ca På 1990-talet stagnerade den kommunala personalens antal och har efter år 2000 i någon mån stigit. På 1970-talet och talet gjordes även i vår stad en mängd nyanställningar för att kunna ombesörja den utökande kommunala servicen. Största delen av dessa anställda finns kvar vilket medför att genomsnittsåldern på de anställda är relativt hög. Kunnallisia palveluja laajennettiin tuntuvasti ja samoin 1980-luvulla, ja henkilöstö lisääntyi sen myötä. Kunnallisten työntekijöiden määrä kaksinkertaistui maassamme tuona 20-vuotiskautena n henkilöstä n :een luvulla kunnallisen henkilöstön määrän lisääntyminen pysähtyi ja on vuoden 2000 jälkeen hiukan noussut ja 1980-luvuilla palkattiin omassa kaupungissammekin uusia työntekijöitä lisääntyneiden kunnallisten palvelujen hoitamiseksi. Suurin osa näistä työntekijöistä on edelleen kaupungin työssä, mistä johtuen työntekijöiden keski-ikä on suhteellisen korkea. Kaupungin 5

6 Medelåldern för stadens alla anställda är 48 år. Motsvarande medelålder för kommunalt anställda i Finland är 45,3 år. kaikkien työntekijöiden keski-ikä on 48 vuotta. Vastaava kunnallisten työntekijöiden keski-ikä on Suomessa 45,3 vuotta. Medelålder för staden Jakobstads anställda Pietarsaaren kaupungin työntekijöiden keski-ikä ,6 47,5 47,6 47,7 48,0 Personalens medelålder / Henkilöstön keski-ikä 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Ordinarie / Vakinaiset Tidsbundna / Määräaikaiset 0,0 Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut Personalens åldersfördelning kvinnor / män Henkilökunnan ikäjakauma, naisia / miehiä Antal / määrä Kvinnor/Naiset Män/Miehet 20 0 < >59 Ålder / ikä 6

7 Fördelningen av kvinnor och män är i staden Jakobstad på samma sätt som inom hela kommunala sektorn starkt övervägande kvinnlig. Gällande hela stadens personal utgör kvinnornas andel 74,7 % och männens andel 25,3 %. Kvinnornas andel av hela landets kommunalt anställda är 79 %. Inom Staden Jakobstad är många yrkesgrupper uppdelade enligt kön till typiska kvinnliga och manliga yrken. Inom sociala sektorn och inom barndagvården finns stor majoritet kvinnor. Inom tekniska yrken är majoriteten män, medan man inom undervisningsväsendet har en jämnare fördelning, fastän kvinnornas andel även här har ökat Naisten ja miesten välinen jakauma on Pietarsaaren kaupungissa koko kunta-alan tavoin vahvasti naisenemmistöinen. Kaupungin koko henkilöstöstä on naisten osuus 74,7 % ja miesten 25,3 %. Naisten osuus koko maan kuntatyöntekijöistä on 79 %. Pietarsaaren kaupungin monet henkilöstöryhmät ovat jakautuneet sukupuolen mukaisiin tyypillisiin naisten ja miesten ammatteihin. Sosiaalisektorilla ja lasten päivähoidossa on valtaenemmistö naisia. Teknisissä ammateissa on enemmistö miehiä, opetustoimessa puolestaan on tasaisempi jakauma, vaikka naisten osuus on lisääntynyt myös siinä. Personalens fördelning kvinnor / män verksvis Henkilökunnan jakautuma naiset / miehet virastoittain Antal / määrä Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut Kvinnor/ Naiset Män/Mie het Till fördelarna med en kommunal arbetsplats hör tryggheten och många faktorer som har med välbefinnande att göra, bland annat trivsel och arbetsklimat. Omsättningen bland den fast anställda personalen är ytterst liten. Tre fjärdedelar av kommunernas anställda i Finland har arbetat kommunalt i minst tio år. I personalpolitikens grundprinciper ingår att personalen anställs tills vidare (ordinarie anställningsförhållande) ifall det inte finns grundad anledning att ingå arbetsavtal eller ge tjänsteförordnande för viss tid. Anställningsförhållandet för stadens alla anställda är till 77 % ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande och till 23 % tidsbundna tjänsteförordnanden eller arbetsavtal. Bland samtliga kommunanställda i landet är 75 % fastanställda. Den verksvisa fördelningen i Jakobstad framgår nedan. Kunnallisen työpaikan etuja ovat turvallisuus ja monet hyvinvointiin liittyvät tekijät, mm. viihtyvyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pieni. Kolme neljäsosaa kuntatyöntekijöistä Suomessa on ollut kunnan palveluksessa vähintään kymmenen vuotta. Henkilöstöpolitiikan perusperiaatteisiin kuuluu, että henkilöstö palkataan toistaiseksi jatkuvaan (vakinaiseen) työsuhteeseen, ellei määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tai virkamääräyksen antamiseen ole perusteltua syytä. Kaupungin kaikista työntekijöistä 77 % on vakinaisessa virka- tai työsopimussuhteessa ja 23 % määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa. Kaikista maamme kuntatyöntekijöistä 75 % on vakinaisia. Pietarsaaren virastoittainen jakauma ilmenee seuraavasta. 7

8 Personalens anställningsförhållanden ordinarie / tidsbundna verksvis Henkilökunnan työsuhteet vakinaiset / määräaikaiset virastoittain 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % Tidsbundna / Määräaikaiset 40,0 % 20,0 % Ordinarie / Vakinaiset 0,0 % Socialväsendet / Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väsendet / Päivähoito- ja koulutustoimi Tekniska verket / Tekninen virasto Övriga / Muut 4. PERSONALKOSTNADER Under perioden har stadens totala löneoch arvodeskostnader stigit från 33,2 milj till 40,1 milj. vilket innebär en ökning med i genomsnitt 5,2% per år. Från år 2008 till 2009 steg kostnaderna med 4,9 %. 4. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Kaudella ovat kaupungin palkka- ja palkkiokustannukset lisääntyneet 33,2 milj. :sta 40,1 milj. :oon, missä on lisäystä keskimäärin 5,2 % vuodessa. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 kustannukset lisääntyivät 4,9 %. Stadens utbetalda löner och arvoden Kaupungin maksetut palkat ja palkkiot Socialväsendet. Sosiaalitoimi Dagvårds- och utb.väs., Päivähoito- ja koul.toimi Tekniska verket, Tekninen virasto Övriga, Muut Lönekostn. Totalt/ Palkkakust. Yhteensä PERSONALSITUATIONEN 5. HENKILÖSTÖTILANNE 5.1 Årets arbetsteam Vid stadens julfest korades till årets arbetsteam 2009 personalen vid Solbackens demeshem avd 1. I belöning fick de åtta medlemmarna 450 per person. Såsom motivering till utnämningen framförs följande: I teamet ingår: Tiimiin kuuluvat: 5.1. Vuoden työtiimi Kaupungin joulujuhlassa valittiin vuoden 2009 työtiimiksi Aurinkorinteen demen-tiakodin osasto 1. Nuo kahdeksan tiimiläistä saivat palkkioksi 450 henkilöä kohden. Nimitys perustui seuraaviin seikkoihin: Svetlana Karhu, Anne Särkioja, Yrsa Saranpää, Hanna Villbacka, Katja Holmqvist, Anu Kujala, Gun-Mari Östman, Anneli Olin. 8

9 Solbackens boende är i centrum. Arbetsteamet ser till demenshemmets alla speciella personer. Man lockar fram den enskilda personen och ger utrymme för dennes vilja och intresse. Var och en får hjälp att göra det som han/hon kan och vill. Teamets medlemmar vill göra sitt bästa eftersom man tycker om sina boende. Man gråter och skrattar tillsammans. Den lilla glada stunden med en boende på Solbacken ger en guldkant i vardagen. På delad andra plats i tävlingen placerade sig följande arbetsteam vars medlemmar fick 100 /person: Arbetsteamet för Runebergsveckan, 5 personer Arbetsteamet vid Björkbackas kök, 8 personer Arbetsteam Hava vid Energiverket, 4 personer Genom att på detta sätt uppmuntra och lyfta fram de goda arbetsteamen vill staden speciellt poängtera att det goda teamarbetet höjer arbetsmotivationen och ger trygghet i jobbet. Det känns inte tungt att dagligen åka till jobbet utan tvärtom så känns det behagligt. Aurinkorinteen asukkaat ovat tärkeimmällä sijalla. Työtiimi huolehtii dementiakodin kaikista persoonista. Jokaisen oma persoonallisuus houkutellaan esiin ja annetaan omalle tahdolle ja kiinnostuksenkohteille tilaa. Jokainen saa apua siinä, mitä tahtoo ja osaa tehdä. Tiimin jäsenet tahtovat tehdä parhaansa, sillä omista asukkaista pidetään. Heidän kanssaan nauretaan ja itketään yhdessä. Pieni iloinen hetki Aurinkorinteen asukkaan kanssa kultaa arjen. Toiselle sijalle kilpailussa sijoittuivat seuraavat työtiimit, joiden jäsenet saivat 100 /henkilö: Runeberginviikon työtiimi, 5 henkilöä Koivurinteen keittiön työtiimi, 8 henkilöä Energialaitoksen Hava-työtiimi, 4 henkilöä. Kannustamalla hyviä työtiimejä ja tuomalla niitä esiin tällä tavoin kaupunki tahtoo korostaa erityisesti sitä, että hyvä tiimityö parantaa työmotivaatiota ja tuo työhön turvallisuuden tunnetta. Työhön lähteminen ei tunnu raskaalta, vaan päinvastoin mukavalta Arbetsplatsbespisning Arbetsplatsbespisning ordnas i huvudsak på två olika sätt a) ett system med subventionerade måltidskuponger som kan användas vid ett 20-tal matserveringar i staden med vilka avtal har ingåtts, b) möjlighet till måltider som framställs i skolor, daghem, åldringshem o.s.v. Av de måltider som framställts på arbetsplatserna är en del avgiftsbelagda. Utgående ifrån arbetsuppgifternas art, kan en betydande del av de anställda få den dagliga måltiden som naturaförmån Työpaikkaruokailu Työpaikkaruokailu järjestetään pääasiassa kahdella eri tavalla, joko a) subventoiduilla aterialipukkeilla, joita voidaan käyttää parissakymmenessä kaupungissa sijaitsevassa ruokailupaikassa, joiden kanssa kaupunki on tehnyt sopimuksen, tai b) tarjotaan mahdollisuus nauttia kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa jne. valmistettuja aterioita. Työpaikoilla valmistetuista aterioista osa on maksullisia. Työtehtävien laadun mukaan huomattava osa työntekijöistä saa päivittäisen ateriansa luontoisetuna. PERSONALENS ARBETSPLATSBESPISNING, ANTAL MÅLTIDER HENKILÖSTÖN TYÖPAIKKARUOKAILU, ATERIAMÄÄRÄ Måltidskuponger, restaurang, Aterialipukkeita, ravintola Måltider på arb.platsen, avgiftsbelagda ca. Aterioita työpaikalla, maksullisia n Måltider, naturaförmån ca. Aterioita, luontoisetu n MÅLTIDER TOTALT, ATERIOITA YHTEENSÄ

10 5.3 Personalens sjukfrånvaro Vår målsättning enligt Tyky-programmet är fortsättningsvis att förebygga sjukfrånvaron så att den är högst 11,5 kalenderdagar/anställd. Då vi granskar sjukfrånvarostatistiken, som visar en stigande trend, bör vi även beakta följande faktorer: 1. Personalens medelålder har stigit från 46,6 år till 48,0 år under perioden Den ordinarie personalens medelålder är nu 49,9 år. Medelåldern för kommunalt anställda i landet är 45,6 år. 2. Medelåldern för anställda som gått i KomPL pension är 60,7 år mot 59,4 år i hela landet. 3. Medelåldern för dem som gått i inv. pension är 61 år, jfr med 57,8 år för hela landet. 4. Kostnaderna för sjukfrånvarodagar just innan anställda fyllt 63 år blir betydligt billigare för arbetsgivaren än det skulle vara om de gick i förtidspension. 5. Under 2009 har 65 anställda gått i pension, jfr med 31 personer år Ibland föregås pensioneringen av långa, t.o.m. 365 dagar långa, sjukskrivningar. Alla sjukfrånvarodagar räknas med i statistiken, medeltalet har fåtts så att dagarna dividerats med antalet anställda dvs. med färre antal personer än som de facto bidragit med frånvarodagar 6. Ifall man jämför antalet sjukfrånvarodagar med övriga kommuner, bör man känna till att dagarna beräknas på många olika sätt, en del använder kalenderdagar, en del arbetsdagar och en del endast avlönade dagar. Dessutom bör även medelåldern beaktas. 5.3 Henkilöstön sairauspoissaolot Tyky-ohjelman mukaisena tavoitteena on edelleen ehkäistä sairauspoissaoloja siten, että ne ovat enintään 11,5 kalenteripäivää/työntekijä. Sairauspoissaolot ovat tilastossa noususuunnassa, ja sitä tarkasteltaessa on otettava huomion seuraavat tekijät: 1. Henkilöstön keski-ikä on noussut 46,6 vuodesta 48,0 vuoteen kaudella Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on nyt 49,9 vuotta. Kunnan työntekijöiden keski-ikä on maassamme 45,6 vuotta. 2. KuEL-eläkkeelle jääneiden työntekijöiden keski-ikä on 60,7 vuotta koko maan 59,4 vuoden keski-ikään verrattuna. 3. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keskiikä on 61 vuotta, vrt. 57,8 vuotta koko maassa. 4. Sairauspoissaolokustannukset juuri ennen kuin työntekijät ovat täyttäneet 63 vuotta ovat huomattavasti huokeammat työnantajalle kuin jos työntekijä jäisi varhaiseläkkeelle. 5. Vuonna 2009 on eläkkeelle jäänyt 65 työntekijää, vrt. 31 vuonna Joskus eläkkeelle jäämistä edeltävät pitkät, jopa 365 päivän sairauslomat. Kaikki sairauspoissaolopäivät lasketaan tilastoon, keskiarvo on saatu siten, että päivät on jaettu työntekijöiden määrällä ts. pienemmällä henkilömäärällä kuin joka itse asiassa on tuottamassa poissaolopäiviä 6. Verrattaessa sairauspoissaolojen määrää muihin kuntiin on tiedettävä, että päiviä voi laskea monin eri tavoin; jotkin käyttävät kalenteripäiviä, jotkin työpäiviä ja jotkin ainoastaan palkallisia päiviä. Lisäksi on huomioitava myös työntekijöiden keski-ikä. Foto: Pirjo Salonen 10

11 Antal sjukfrånvarodagar (kalenderdagar/anställd, olycksfall ingår) Sairauspoissaolopäivät (kalenteripäiviä/työntekijä, tapaturmat mukaan luettuna) Medelsjukfrånvaro Sairauspoissaolojen keskiarvo Socialväsendet Sosiaalitoimi 16,2 17,8 18,0 17,2 15,6 Dagvårds- och utbildningsväsendet Päivähoito- ja koulutustoimi 9,3 10,6 10,9 10,0 12,7 Tekniska verket Tekninen virasto 19,7 20,4 20,7 19,6 21,8 Övriga Muut 9,4 11,5 10,7 13,7 13,4 Hela personalen Koko henkilöstö 12,4 13,9 13,7 13,5 14,2 Sjukfrånvarodagar totalt Sairauspoissaolopäiviä yht Som framgår av följande diagram är det framför allt den medellånga sjukfrånvaron inom dagvårds- och utbildningsverket som ökat samt längre sjukfrånvaro inom tekniska verket. Kuten seuraavasta kuviosta ilmenee, ovat erityisesti keskipitkät sairauspoissaolot lisääntyneet päivähoitoja koulutusvirastossa ja pitkät sairauspoissaolot teknisessä virastossa. Sjukfrånvarons indelning i kortare och längre frånvaron Sairauspoissaolojen jakauma lyhyisiin ja pitkiin poissaoloihin Dagvårds- o utb.väsendet/päiväh. ja koulutustoimi Socialväsendet/Sosiaalitoimi dagar päiviä dagar dgr dgr > 180 dagar päiviä dagar dgr dgr > 180 Tekniska verket/tekninen virasto Övriga/Muut dagar dagar dgr dgr > 180 dagar dagar dgr dgr >

12 De största orsakerna till den ökade sjukfrånvaron 2009 är olika långvariga sjukdomar som tumörer och andra fynd, över dagar. Övriga sjukdomar som har ökat antalet frånvarodagar är förkylningar, mentala problem och förhöjt blodtryck. En positiv sak är att sjukfrånvaro p.g.a. problem i stöd- och rörelseorgan minskat från 36 % år 2007 till 29 % år Belastningsskadornas andel av sjukfrånvaron är fortsättningsvis stor inom t.ex. hemservice och städservice. Men belastningsskadornas andel av sjukfrånvaron har inom hemservice minskat från 51 % år 2008 till 46 % år Sjukfrånvaron inom hemservice har minskat med 810 dagar från 2008 till 2009! Projekt hemservice, , som har ordnats med skolningshjälp från arbetshygieninstitutet har gett god utdelning. Städpersonalen har en liten ökning av från tidigare hög sjukfrånvaro. Projekt för dem planeras. Suurimmat syyt sairauspoissaolojen lisääntymiseen vuonna 2009 ovat erilaiset pitkäaikaiset sairaudet, joita kasvaimet ja muut löydökset aiheuttavat, yli 1000 päivää. Muut poissaolopäivien määrää lisänneet sairaudet ovat vilustumisia, mielenterveysongelmia ja kohonnutta verenpainetta. Myönteistä on, että tuki- ja liikuntaelimistä johtuvat vaivat ovat vähentyneet oltuaan 36 % vuonna %:iin vuonna Rasitusvammojen osuus sairauspoissaoloista on edelleen suuri esim. koti- ja siivouspalveluissa. Mutta rasitusvammojen osuus poissaoloista on kotipalvelussa vähentynyt vuoden %:sta 46 %:iin vuonna Kotipalvelun sairauspoissaolot ovat vähentyneet 810 päivää vuodesta 2008 vuoteen 2009! Hanke kotipalvelu, , joka on järjestetty työhygieniainstituutin koulutusavulla, on tuottanut hyvää tulosta. Siivoushenkilöstössä on pientä lisäystä edellisistä suurista poissaoloista. Henkilöstölle suunnitellaan hanketta. De främsta av arbetshälsan statistikförda orsakerna till sjukfrånvaro Työterveyden tilastoimat sairauspoissaolojen yleisimmät syyt: 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % andnigsorgan, hengityselim övriga infektioner, muut infektiot mentala störningar, mielenterv. stöd- o. rörelseorgan,tuk i- ja liikuntaelin skador,vammat blodtryck, verenpaine Arbetsolycksfall Då man granskar statistiken från 2009 kan man konstatera att det inträffat 39 arbetsolycksfall. På grund av olycksfall som inträffat under arbetsfärd har If Skadeförsäkringsbolag Ab ersatt 69 dagar, på grund av olycksfall på arbetsplatsen 201 dagar. Olycksfall som inträffat när man snubblat och fallit har förorsakat flest frånvarodagar. Av olycksfallen inträffade 13 inom tekniska sektorn, 9 inom sociala sektorn, 7 inom dagvårds- och utbildningssektorn och 10 inom övriga förvaltningsenheter. Sammanlagt har 14 skriftliga anmärkningar angående hot om våld -situationer inlämnats under 5.4 Työtapaturmat Vuoden 2009 tilastoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että työtapaturmia on sattunut 39. Työmatkalla sattuneista tapaturmista on If Vahinkovakuutusyhtiö oy korvannut 69 päivää, työpaikalla sattuneista tapaturmista 201 päivää. Kompastumisesta ja kaatumisesta aiheutuneet tapaturmat ovat aiheuttaneet pisimmät poissaolot. Tapaturmista 13 sattui teknisellä sektorilla, 9 sosiaalisektorilla, 7 päivähoito- ja koulutussektorilla ja 10 muissa hallintokunnissa. Väkivallan uhka -tilanteista tehtiin yhteensä 14 kirjallista ilmoitusta vuoden 2009 aikana, lähinnä 12

13 2009, främst från Solbacken och hemservice. 5 kortkurser i självförsvar har ordnats för sammanlagt 81 anställda. Under 2009 deltog 55 anställda i förstahjälprepetitionskurser Aurinkorinteestä ja kotipalvelusta. Itsepuolustuskursseja järjestettiin 5 yhteensä 81 työntekijälle. Vuoden 2009 aikana osallistui 55 työntekijää ensiapukertauskursseille. Till If erlagda olycksfallsförsäkringsavgifter If:ille maksetut tapaturmavakuutusmaksut Olycksfallsersättningar, av If betalda,ifin maksamat tapaturmakorvaukset * Förskott/ennakko * Antal olycksfall och yrkessjukdomar Tapaturmien ja ammattitautien lukumäärä Olycksfall, mindre än 3 dagar.tapaturmat alle 3 sairp Olycksfall, minst 3 sjukdagar. Tapaturmat väh. 3 sairpv Olycksfall under arbetsfärd Työmatkatapaturma Antal ersättningsdagar (av försäkringsbolaget ersatta) Korvauspäivien lukumäärä (vakuutusyhtiön korvaamat) Olycksfall, minst 3 dagar. Tapaturmat väh. 3 sairp. Olycksfall under arbetsfärd Työmatkatapaturma Olycksfallsfrekvens Tapaturmataajuus Antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar. Tapaturmien lukumäärä/miljoona työtuntia ** Jakobstad/Pietarsaari Kommuner/Kunnat* 13

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Pirjo Salon en/gerd Sunngren Vi kavlar upp ärmarna LEDARE År 2009 har börjat i exceptionella omständigheter för världsekonomin. Inte sedan 1930-talet har världsekonomin

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering 3/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering Laivakuraattori tuntee merityön arjen Skeppskuratorn

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot