VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010"

Transkriptio

1 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto Toimialue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä Viestintä Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan toimialat Yleistä Riskinarviointi Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Elintarvikevalvonta Terveydensuojelu Tupakkalainvalvonta Nikotiinivalmisteiden myynti ja valvonta Kemikaalivalvonta Tuoteturvallisuusvalvonta Eläinlääkintähuolto Erityistilanteisiin varautuminen Suunnitelman toteutumisen arviointi Muita periaatteita ympäristöterveydenhuollon valvonnassa 18 OSA II LIITTEET Liite 1. Kuntien valvontaa ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä. Valvontatarpeen yleiset laskentaperusteet Liite 2. ELINTARVIKEVALVONNAN TAULUKOT...20 Liite 3. TERVEYSVALVONNAN TAULUKOT..23 Liite 4. TUPAKKALAIN TAULUKOT.26 Liite 5. TUOTETURVALAIN TAULUKOT..29

2 2 OSA I VALVONTASUUNNITELMA 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä terveyshaittojen ehkäisy. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvonnalla varmistetaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuus ja toimijoiden tasapuolisen kohtelu. Kansanterveyslakiin (KtL) (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto (Ympth), jolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi säädetään (1 ): terveydensuojelulaki (763/1994) (TsL), elintarvikelaki (23/2006) (EL), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) (KuTulL), kemikaalilaki (744/1989) (Varkaudessa vastaa ympäristönsuojeluviranomainen), laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) (TupL), eläinlääkintähuoltolaki (685/1990).(ElhL) Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Seuraava toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä kunnan toimielimessä ja toimitettava Itä-Suomen lääninhallitukselle. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmat ja kunnan valvontasuunnitelma Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmat Elintarvikeval- Eläintauti -ja Kemikaalival- Terveydensuojel Tuoteturvalli- Tupakkala ki vonta hyvinvointi vonta u suus Evira Evira STTV STTV KuVi STTV Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma (?) (2008) Säädösperusteet valvontasuunnitelmalle Elintarvikelaki (23/2006) 47, (Kemikaalilaki (744/1989) 5 ), Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 14, Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) 14, Terveydensuojelulaki (763/1994) 4a. Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) (VaSuA). Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (664/2006) Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen lakien lisäksi myös lääkelakiin (395/198), eläintautilakiin (55/1980) (EtL), eläinsuojelulakiin (247/1996) sekä (EsL), Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin (1100/1994). Valvonnan ylin johto on tällä hetkellä jaettu ministeriöiden kesken seuraavasti: Elintarvikelaki: maa- ja metsätalousministeriö (MMM); tulosohjaus omalla toimialallaan myös kauppa- ja teollisuusministeriöllä (KTM) ja sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM) Eläinlääkintähuoltolaki: MMM Kemikaalilainsäädäntö: STM ja ympäristöministeriö; kumpikin omalla toimialallaan Terveydensuojelulaki: STM

3 3 Tuoteturvallisuuslainsäädäntö: KTM Tupakkalaki: STM Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset (keskusviranomaiset) suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialueillaan seuraavasti: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira): elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki Kuluttajavirasto: tuoteturvallisuuslainsäädäntö (KuVi) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV): terveydensuojelulaki, tupakkalaki, kemikaalilainsäädäntö, elintarvikelaki (alkoholijuomat) Suomen ympäristökeskus (SYKE): kemikaalilainsäädäntö (ympäristölle vaaralliset kemikaalit) Lääninhallitus ohjaa ja valvoo annettujen säännösten ja määräysten noudattamista läänin alueella. Kemikaalilainsäädännön osalta lääninhallitus ja alueellinen ympäristökeskus ohjaavat ja valvovat toimialoillaan. 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Varkauden kaupunki Terveyslautakunta Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuolto 2.1 Toimialue Varkauden kaupunki Terveystarkastajan palvelut myydään Joroisten kunnalle; Joroinen täten osana toimialuetta Eläinlääkintähuollon tuotantoeläinpraktiikkapalvelut ostetaan Joroisten kunnalta Eläinlääkintähuollon päivystysalueeseen kuuluvat Varkauden ja Pieksämäen kaupungit Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kunnat Varkauden, Joroisten, Leppävirran, Heinäveden kunnilla on alkaen toistaiseksi voimassaoleva yhteistyösopimus jonka mukaan viranhaltijoilla on toimivaltuudet yli kuntarajojen. Valtioneuvoston teki periaatepäätöksen seudullisen elintarvikevalvonnan ja muun ympäristöterveydenhuollon kehittämisestä ja kuntien yhteisten valvontayksiköiden perustamisesta sekä muutoksen aikataulutus: PARAS -hanke: Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden oltava toiminnassa puitelain voimaantulon päättyessä vuoden 2012 lopussa. Mikäli kunta ei ole tehnyt päätöstä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta mennessä, valtioneuvostolle annetaan valtuus ratkaista yksittäisen kunnan osalta kuuluminen johonkin yhteistoiminta-alueeseen. Varkauden, Joroisten, Leppävirran, Heinäveden ja Pieksämäen kuntien yhteisen alueellisen (YTA) ympäristövalvontayksikön toiminnan aloittaminen on suunnitteilla 2.2 Valvonnan voimavarat ja tehtävät Kaikissa valtakunnallisissa ohjelmissa on annettu ohjeellisia tarkastustiheyksiä eri kohdetyypeille. Kunnissa tiedetään kohteiden määrät ja tunnetaan toiminnanharjoittajat. Täten voidaan arvioida suunnitelmalliseen valvontaan tarvittavaa kokonaistyöaikaa. Suunnitelmaa laadittaessa on jouduttu miettimään käytettävissä olevien voimavarojen jakaminen eri toimialoille ja niiden riittävyys. Valvontasuunnitelma on pyritty laatimaan realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi.

4 4 Ympäristöterveysvalvonnassa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida, mutta niiden tekemiseen on silti varattava aikaa. Tällaisia ovat mm. satunnaisesti esiin tulevien, suuritöistenkin ympäristöterveyden ongelmatilanteiden selvittämiset, lausuntojen antaminen sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittely. Viranomaistyöhön kuuluu myös runsaasti aikaa vievää neuvontaa ja ohjausta. Myös koulutukseen sekä työ- ja muihin kokouksiin on varattava riittävästi aikaa. Taulukko 2.2a Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin käytettävissä oleva henkilöstö Virkanimike erityisosaaminen/vastuualue Henkilötyö vuosi (htv) Kaupungineläinlääkäri, terveysvalvonnan johtaja Terveysinsinööri Terveystarkastaja Toimistosihteeri Yhteensä htv 3,35 Varkaus Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki ptsi sisäilma Maidontuotantotilojen hygieniavalvonta Ruokamyrkytystyöryhmä Lihantarkastus ja zoonoosit Eläinlääkintähuoltolaki (hyötyeläinpraktiikka ostopalveluina Joroisten kunnalta) Eläinsuojelulaki, Eläintaudit Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Terveydensuojelulaki/ sisäilma Tuoteturvalaki Eläinsuojelulaki Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki paitsi sisäilma Tupakkalaki Ruokamyrkytystyöryhmä Lääkelaki: nikotiinikorvaus Eläinsuojelulaki Elintarvikelaki: markkinoilta vedot; EtL 36: tarkastukset Ruokamyrkytystyöryhmä Eläinsuojelulaki Toimistotehtävät Osaaikavirka 0,6 0,75 Varkaus, 0,25 Joroinen 1/1 1/1 1 henkilötyövuosi (htv) = keskimäärin 220 htp= 1628 h (hth). Taulukko 2.2b Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta valvottaville toimialoille Käytettävissä kokonaisuudessa Varkaus 3,35htv (Joroisille 0,25 htv terveysinsinöörin palveluita) Henkilötyötunteja kokonaisuudesta käytettävissä suunnitelmalliseen valvontaan Henkilötyötunteja Elintarvikevalvonta (1,5-2 x) 2383 h 305 h Terveydensuojelun valvonta 2625 h 86 h Tupakkavalvonta 59 h 26 (Kemikaalivalvonta) Tuoteturvallisuusvalvonta 237 h 53 h Eläinlääkintähuolto+Eläinsuojelu 150 h

5 5 Yhteensä 5454 h 470 h 2.3 Koulutus Työnantaja ja lääninhallitukset järjestävät koulutustilaisuuksia sekä työkokouksia, joissa informoidaan lainsäädännön uudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Näihin pyritään osallistumaan aina mahdollisuuksien mukaan. Keskusvirastot ja ammatilliset yhdistykset ym. järjestävät koulutuspäiviä. Näihin osallistumisesta laaditaan vuosittain tarveharkintaan perustuva koulutussuunnitelma (Ks.henkilöakti), josta poiketaan mikäli aiheellista. Koulutusbudjetti on n / 3vuotiskausi/henkilö. Toteutunut koulutus ja kustannukset dokumentoidaan. Koulutusbudjetista voidaan poiketa, siten että tarpeelliseksi katsottava koulutus pyritään aina järjestämään. 2.4 Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä Ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet ja suoritetut tarkastukset ym. toimenpiteet kirjataan TerveKuu - tietojärjestelmään. 2.5 Viestintä (Julkisuuslaki 621/1999, TsL 6, EL 33 ) Keskusvirastot tiedottavat omilla toimialoillaan kuluttajille ja toiminnanharjoittajille aktiivisesti ja laajasti yleisistä ja ajankohtaisista ympäristöterveysvaaroista, valvonnasta, tuotteiden markkinoilta vedoista ym. Varkaudessa paikallinen ympäristöterveydenhuollon viestintä on asiakaspalvelua, opastusta, koulutusta ja tiedottamista eri keinoin. Viestinnän kohderyhmiä ovat mm. tiedotusvälineet, kuntalaiset, elinkeinonharjoittajat, opiskelijat ja toiset viranomaiset. Eri yhteistyötahojen yhteystiedot on koottu kohderekisteriin, elintarvikevalvonnan laatujärjestelmän liitteeksi sekä valmiussuunnitelmaan. Eviran sivuilta löytyvät julkisten yhteistyötahojen tiedot. Varkaudessa annetaan lehdistötiedotteet aina paikallisista terveysvaaratilanteista ja valvontaprojektien yhteenvedoista sekä tarvittaessa muista ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista asioista. Ympäristöterveydenhuollon on laadittu Varkauden kaupungin sivustojen yhteyteen ja niitä kehitetään edelleen. Tulevan seudullisen YTA-yksikön viestintäsuunnitelma laaditaan erikseen. 2.6 Valvonnan maksullisuus Valvonnan maksullisuutta eduskunnassa käsiteltäessä korostettiin, että valvonnasta saaduilla tuloilla tulee turvata kuntien mahdollisuus ylläpitää valvontaa. Tämän suunnitelman mukainen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. (TsL 50, EL 71, (KemL 60 ), KuTul 20, TsL 50,TupL 25 a ) Kunta perii maksun valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta Maksullista on myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Suunnitelmallinen maksullinen valvonta kohdistuu sekä ilmoituksen- ja luvanvaraisiin kohteisiin että sellaisiin, jotka eivät vaadi ilmoitus- tai lupakäsittelyä. Valvontamaksu määräytyy kohdetyypin riskinarviointiin perustuen keskimääräisesti käytetyn ajan mukaan. Muu maksullisuus: kohteiden ja toiminnan hyväksyminen / ilmoituksen ja hakemusten käsittely ao. lainsäädännön mukaan ja mm. osa todistuksista ja pyydetyistä lausunnoista.

6 6 Maksujen perusteista ja taksasta päättää kunta sen jälkeen kun valvontasuunnitelma on hyväksytty, siten että maksujen suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Valvonnassa pyritään, mikäli mahdollista, sisällyttämään tarkastuksiin samalla kerralla useamman lain mukaiset (eri toimialojen) tarkastukset. Hyväksytty maksutaksa on nähtävillä Ympäristöterveydenhuollon toimipisteessä, Sulkukuja 3, Varkaus (Taipale) 2.7 Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteenottosuunnitelma on osa valvontasuunnitelmaa (TsL, EL) Näytteenotto voi sisältyä tarkastukseen tai näytteenotto voidaan suorittaa ilman tarkastustoimia Näytteet tietyn kohteen suunnitelmallisessa valvonnassa, esim. ravintolan elintarvikenäytteet (toiminnanharjoittaja maksaa) Näytteet kunnan vastuulla olevan valvonnan toteuttamisessa, esim. uimarantavedet (kunta maksaa) Erityistilanteiden näytteet, esim. vesiepidemianäytteet (ympth maksaa) Ns. valitusnäytteet, esim. asiakas ostanut pilaantuneen elintarvikkeen (ympth maksaa) Mahdollisia valtakunnallisten ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmien mukaisia näytteitä (keskusviranomaisen kustannuksella) Viranomaisnäytteet voi ottaa viranhaltija tai näytteenottoon voidaan käyttää paikallisen valvontaviranomaisen hyväksymiä ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on riittävä viranomaisen toteama asiantuntemus ja pätevyys Elintarvikelain ja terveydensuojelulain valvonnassa hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu: Savolab, Sulkukuja 3, Varkaus/ Graanintie 7, Mikkeli Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Yrittäjäntie 24, Kuopio Evira, Eläintauti- ja elintarviketutkimus, Mustialankatu 3, Helsinki, Evira, Eläintauti- ja elintarviketutkimus, Neulaniementie 4, PL 92, Kuopio Laboratorioiden valinnassa otetaan huomioon hankintalainsäädännön asettamat vaatimukset. Laboratoriopalveluiden ostosopimuksia kilpailutettaessa, tarjouspyynnössä ja tarjouksia vertailtaessa tullaan ottamaan huomioon varsinaisten tutkimushintojen lisäksi, että näytteiden analysointi aloitetaan näytteenottopäivän aikana, näytteiden lähettämis- ja kuljetus palvelut, toimintavarmuus virka-aikaan ja erityistilanteissa myös virka-ajan ulkopuolella, ja missä ajassa laboratorio lupaa toimittaa tutkimustulokset, mahdollisuus saada tarvittaessa keskeneräisistä tutkimuksista alustavia tietoja, mitkä ovat analyysivalikoimat sekä muut, esim. neuvonta-, asiantuntija-, ym. valvonnan toteuttamista tukevat ja helpottavat palvelut. 3. Valvonnan toimialat 3.1 Yleistä Tämän suunnitelman mukainen valvonta perustuu kansanterveyslain 1 :ssä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan kunnille säädettyyn valvontaan. Lainsäädäntö ja valvonta on esitetty tarkkaan valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa. Varkauden kaupungin suunnitelma perustuu kohteiden tuntemiseen ja käytettävissä oleviin resursseihin. Valtakunnallinen valvontaohjelma sisältyy soveltuvin osin suunnitelmaan. Keskeisin valvottava lainsäädäntö on esitetty yksityiskohtaisesti tämän suunnitelman liitteessä 1. Liitteisiin on koottu toimialoittain yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2008 suunnitelluista tarkastuksista.

7 7 Valvontasuunnitelman osat 1. tarkastusten sisällön määrittely, ks.ao. Liitteet 2. valvontakohteiden tarkastustiheys ja tarkastusaika, ks.ao. Liitteet 3. näytteenottosuunnitelma, ks.ao. Liitteet 4. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi (kohta 5.) 5. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu (kohta 2.7) Riskinarviointi Valvonnan tarve määräytyy kohteiden riskinarvioinnin perusteella. Riskinarviointi ja luokitus ovat jokaisella toimialalla erilaisia ja niiden yksityiskohtaiset perusteet käyvät ilmi ao. valtakunnallisesta valvontaohjelmasta. Valvontakohdetyypin riskit vaikuttavat tarkastustiheyteen: Kohteet kartoitetaan, kohdeluettelo (TerveKuu-tiedosto) Suoritetaan kohdetyyppikohtainen riskinarviointi (kohteiden tuntemus on oleellinen perusta) Riskiin yleisesti vaikuttavat tekijät valvontakohteissa: Toiminnan laatu ja terveyshaitan toteutumisen todennäköisyys Mahdollisen terveyshaitan vakavuus Mahdollisen terveyshaitan laajuus (asiakas- ja tuotantomäärät) Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Toimialakohtaisten tarkastusten yksityiskohtaiset sisällöt on kirjattu keskusvirastojen toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin ja keskusvirastojen antamiin ohjeisiin. Yleistä (VaSuA 3): Selvitetään kohteen tai toiminnan vaatimustenmukaisuus. Suoritetaan koko kohteen tarkastus tai jonkin osa-alueen tarkastus. Tarkastus kohdistuu tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Voi sisältää näytteiden ottoa ja mittauksia: Tarkastuksesta laaditaan allekirjoitettu tarkastuskertomus, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille Laskutettavaan keskimääräiseen tarkastusaikaan sisältyy tarkastuksen valmistelu, varsinainen tarkastuskäynti matkoineen, tarkastuskertomuksen laatiminen ja laskutus. Liitteiden toimialakohtaisiin valvontasuunnitelma-taulukoihin on kirjattu valvontakohdetyyppikohtainen tarkastustiheys ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä jolloin tarkastuspöytäkirjasta käy ilmi, minkä säännösten mukaan tarkastukset on tehty. Taulukko Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Tarkastuksen yleinen sisältö Elintarvikevalvonta minkä tahansa näkökohdan tutkiminen sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta vaatimusten mukainen Pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa, kohdistuu johonkin tiettyyn osaan, kuitenkin niin, että vuoden aikana kaikki yrityksen toiminnot tulevat tarkastetuiksi. (Kemikaalivalvonta säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti arvioitava valvontakohteen vaatimustenmukaisuus Yleensä tarkastuksista ilmoitetaan ennakkoon)

8 8 Terveydensuojelun -valvonta Tuoteturvallisuusvalvonta Tupakkalainvalv. selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen (aistinvaraista tarkastelua ja arviointia, usein mittauksia ja näytteenottoa) tarkastuksen tarkoitus selvittää, onko tarjottu palvelu tai tavara turvallinen Yleensä tarkastuksista ilmoitetaan ennakkoon. Tavoite tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen vaatimustenmukaisuus Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Keskusvirastojen toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on valvontakohteet ryhmitelty riskinarvioinnin perusteella valvontakohdetyypeiksi ja annettu näille ohjeelliset tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävät ajat. Varkaudessa valvontakohdetyyppien tarkastustiheyksiä ja aikoja on täsmennetty käytettävissä olevien resurssien ja valvontakohteiden tuntemuksen perusteella. Valvontasuunnitelmaasetusta (665/2006) ja tarkastusten maksullisuutta sovelletaan ensimmäistä kertaa käytäntöön vuonna Kyseessä on uuden toimintamallin sisäänajovuosi, jonka aikana saadut kokemukset määräävät jatkossa suunnitelmallisen valvonnan työajan käytön ja prioriteetit. Tarkastustiheys on kirjattu toimialojen suunnitelmiin/ tarkastustaulukoihin: Kohdetyyppikohteittain suunniteltu tarkastustiheys ja keskimääräinen tarkastusaika. Jos kohdekohtainen toiminta on ala-arvoista ja/tai omavalvonta/ sisäinen valvonta/ laadunvalvonta/ käyttötarkkailu ei toimi, joudutaan turvautumaan lisätarkastuksiin. Tällöin tarkastustiheys ja käytetty laskutettava valvonta-aika määräytyvät tilannekohtaisesti. Valvontasuunnitelma antaa kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa valvontamaksu tulee kohdetyypissä olemaan. Lopullinen maksu määräytyy sen perusteella, miten paljon valvontaa ao. kohteessa on jouduttu tekemään. Suunnitelma on nähtävillä Ympäristöterveydenhuollon toimipisteessä, Sulkukuja 3, Varkaus. 3.2 Elintarvikevalvontasuunnitelma (taulukot Liitteessä 2.) Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikelaki (23/2006) 1 : Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus ja elintarvikemääräysten mukainen laatu elintarvikkeiden jäljitettävyys ja niistä annettavan tiedon totuudenmukaisuus Elintarvikealan toimijoiden /huoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen. Elintarvikehuoneisto on hyväksyttävä kyseessä olevaa toimintaa varten, jos kohde täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset toimijalla on hyväksytty omavalvontasuunnitelma, alkutuotantopaikoilla omavalvonnan kuvaus Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja laadusta on elintarvikealan toimijalla. Toimivan omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu. Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista ja vaikuttavaa. (EtL 48 ja valvontasuunnitelma-asetus (665/2006)) Valvontaviranomainen laatii valvonnastaan suunnitelman, perii suunnitelman mukaisesta valvonnasta maksun ja seuraa suunnitelman toteutumista vuosittain. Valvontasuunnitelman osat tarkastusten sisällön määrittely, Liite 2.1 valvontakohteiden tarkastustiheys ja tarkastusaika, Liite 2.2

9 9 näytteenottosuunnitelma, Liite 2.3 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi (kohta 5.) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu (kohta 2.7) tiedot kaikista kunnan elintarvikevalvontakohteista. TerveKuu - tietokannassa Maksullisuus (ks kohta 2.6) Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa v ei ole kunnille suunnattuja projekteja Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ks. kohta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma (taulukot Liitteessä 3.) Terveydensuojelulaki (763/1994). Lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Valvonnan tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen ja antaa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset määräykset ja ohjeet. Tarkastuksessa voidaan ottaa näytteitä ja suorittaa mittauksia. Sama tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä, jolloin tarkastuskertomukseen kirjataan kunkin osion lakiperusteet. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma. Säädösperusteet. Terveydensuojelulaki. (Terveydensuojelulain muutos (285/ ) Valtakunnallinen toimialakohtainen valvontaohjelma (STTV) (Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) Valvontasuunnitelma perustuu kohteiden tuntemukseen, viranhaltijoiden kokemukseen ja riskinarviointiin. Se pyritään laatimaan realistiseksi. Tarkastusten tarkoitus ja sisältö (ks.liite 3.2). Suunnitelmallisen valvonnan kohteet (ks. Liite 3.1) valvontakohteet ovat luvan- tai ilmoituksenvaraisia, joista on tehty päätös. Osa ilmoitusvelvollisista toiminnoista ei tule suunnitelmallisen valvonnan piiriin, vaan tarkastetaan tarpeen mukaa Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on esitetty eri valvontakohdetyypeille riskiperusteiset ohjeelliset valvontatiheydet ja ohjeet tarkastuksen sisällöstä Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys (ks. Liite 3.1) Riskinarviointi. toiminnan aiheuttamat terveysuhat tai kohteen olosuhteet, joista voi aiheutua terveyshaittaa TsL 13 :n erilaisilla ilmoituksenvaraisilla toiminnoilla ja huoneistoilla on erilaiset riskit. talousvettä toimittavat laitokset ovat luvanvaraisia (TsL 18 ).

10 10. Merkittäviä tekijöitä riskinarvioinnin kannalta Altistuvien ihmisten määrä ja erityisominaisuudet: esim. lapset, vanhukset, sairaat Altistavan tekijän määrittely (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) Altistuksen kesto ja/tai toistuvuus (vakituinen tai tilapäinen oleskelu) Esim. ajallinen altistusaika: 1 tunti / 24 tuntia ; kerran kuukaudessa / 5 kertaa päivässä. Tarkastustiheyden määrittelyn muut perusteet Erityiskohteen, johon ei ole olemassa valvonnan ohjetta tai käytäntöä, riski määritellään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa asiantuntijoita konsultoiden Toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (hygieniatuntemus, omavalvonta tai käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat, yleinen asennoituminen, piittaamattomuus ym.) Huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto ym.) Tarkastukseen käytettävä laskutettava aika (taulukko Liitteessä 3.1) riippuu seuraavista tekijöistä tarkastuksen tarkoitus tarkastuksen valmistelutyö tarkastuksen sisältö toiminnanharjoittajan asenteet ja yhteistyö tarkastuskertomuksen laatiminen matkat Maksullisuus (ks. kohta 2.6) Näytteenotto (taulukko Liitteessä 3.1) Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva terveydensuojelulain edellyttämä valvonta, mm. asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, epidemiaselvitykset, asiakkaiden valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Lausunnot ja asiantuntijatehtävät Terveydensuojelulain 8 :ssä määriteltyihin erityistilanteisiin varautuminen ( Ks VARKAUDEN JA JOROISTEN VALMIUSSUUNNITELMA 2007). Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii terveydensuojelulain 8 :n mukaisen suunnitelman talousveden laadun turvaamiseksi erityistilanteissa ohjeeksi kunnille Talousvesi ja uimavesi Talousveden laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: STM asetus (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista STM asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Vesilaitosten omistajien kanssa yhteistyössä on laadittu jokaiselle vedenottamolle valvontatutkimusohjelmat, jotka tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein Uimavesien laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: Allasvedet STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista Uimarantavedet

11 11 Uusi STM:n asetus on valmisteilla. Vuodesta 2008 alkaen sovelletaan ns. EU-uimarantojen eli EU:lle raportoitavien uimarantojen vesiin. Muu suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä näytteenotto tarpeen mukaan: Puhtausnäytteet ja niiden mikrobiologiset tutkimukset: saunojen, uimahallien, pesutilojen, wc-tilojen ym parturi-kampaamojen (välineet) kauneushoitoloiden ja muiden ihonkäsittelyhuoneistojen (välineet, tekstiilit) Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteet: tarvittaessa harkinnan mukaan. Pääsääntöisesti joudutaan sisäilman laadun selvitykset teettämään kiinteistön kustannuksella sen valitsemaa ja terveysvalvontaviranomaisen hyväksymää asiantuntijaa käyttäen. Terveydensuojelun painopisteet STTV. (ks Liite 3.3) Kunnan toimesta tapahtuvien näytteiden tutkiminen (ks. kohta 2.7) Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ks. kohta Tupakkalainvalvonta (taulukot liitteessä Liite 4.) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976)( tupakkalaki) Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006). Tupakkalain tehtävä ja tarkoitus pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään terveyshaittojen syntymistä vähentämää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. painopisteenä alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen estää alaikäisten tupakan saatavuus Kunnan tupakkalain mukaiset valvontatehtävät Tupakkalain 14 a :n 1 momentin mukaan kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kunnan alueella tämän lain mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä toimielin. Kunnan tulee (TupL17 1mom.) omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella valvoa tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkoja tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä automaattisen myyntilaitteen sijoittamista tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa sekä tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainontaa muuta myynninedistämistoimintaa tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan. Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelman laatimista ohjaavat tupakkalaki valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

12 12 valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma hyväksytään kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä. Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma lääninhallitukselle. Tarkastuskohteet (TerveKuu-tiedosto), tarkastukset ja niiden sisältö (ks Liite ) Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelma. Riskinarviointi, tarkastustiheys ja aika ( taulukko Liitessä 4.5) Tupakkalain säännöllinen valvonta suoritetaan mikäli mahdollista osana kohteessa tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Maksullisuus (ks kohta 2.6) Painopistealueet. Ks Liite 4.5 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ks. kohta 5. Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta suoritetaan pääsääntöisesti tupakkavalvonnan yhteydessä 3.5 Kemikaalivalvonta Ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaa 3.6 Tuoteturvallisuusvalvonta (taulukot liitteessä 5) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75/2004) (tuoteturvalaki, KuTuL) sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden aiheuttamien terveys- ja omaisuusvaarojen ehkäisemisestä ei muussa lainsäädännössä ole säännöksiä, joissa edellytetään vähintään samaa turvallisuustasoa. Tuoteturvallisuusvalvonnan työnjaon mukaisesti kunnat kantavat päävastuun kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnasta. Kuluttajavirasto vastaa kulutustavaroiden markkinavalvonnasta. Valvontasuunnitelma perustuu tuoteturvalakiin15 ja valtioneuvoston asetukseen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) sekä Kuluttajaviraston ohjeisiin Kuluttajaviraston ohjeet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatimiseksi 9/2004 ja Kunnan tuoteturvallisuusvalvonnan valvonta kriteeristö 2/2006. Valvontasuunnitelma sisältää tarkastusten määrittelyn, valvontakohteiden tarkastustiheyden, tarkastukseen keskimäärin käytettävän ajan (ks. Liite 5.2), kunnan toimesta, kuluttajaviraston pyynnöstä tapahtuvan näytteenoton ja suunnitelman toteutumisen arvioinnin (ks kohta 5.) sekä tuoteturvallisuuden erityistilannesuunnitelman (vuoden 2007 valvontasuunnitelman liitteenä).

13 13 Tarkastusten määrittely (ks.liite 5.1) Suunnitelman mukaiset tarkastukset suunnitelmaan perustuva kuluttajapalvelun turvallisuuden ja / tai kulutustavaroiden turvallisuuden tarkastaminen palvelukohteessa, valmistus-, maahantuonti- tai myyntipaikalla. Jälkivalvontaan liittyvä lisätarkastus tehdään tarvittaessa. Muut kuin suunnitelmaan sisältyvät tarkastukset mm. kohteessa tapahtuu onnettomuus, vaaratilanne tai muu erityistilanne tavaran tai palvelun turvallisuutta koskevan ilmoituksen käsittely, esim.kuluttajan tekemässä ilmoituksen aihealuetta koskeva valvontaprojekti myynnistä poistettujen tuotteiden jälkivalvonta Tarkastuksia tehtäessä käytetään apuna Kuluttajaviraston julkaisemia valvontaohjeita, tarkastuslistoja, malliasiakirjoja sekä työohjeita. Tehdyistä tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus osapuolille. Kohteiden kartoitus on tehty kunnan yrittäjäluettelon ja netistä saatujen kohdetietojen perusteella. Tietojen arkistointi on TerveKuu-tiedostossa ja Ympäristöterveydenhuollon toimiston käsiarkistossa. Riskinarviointi ja tarkastustiheys (Liite 5.2) Valvontakohteiden tarkastustiheys on laadittu oman riskinarvioinnin ja Kuluttajaviraston ohjeiden perusteella. Valvonnan tarpeen arviointi (Liite 5.3 ja 5.4) Paikallinen suunnitelma poikkeaa tuoteturvan valtakunnallisessa ohjelmassa esitetystä tarpeesta, koska Varkaudessa ei tällä hetkellä ole merkittäviä vaarallisia kohteita. Maksullisuus ks kohta 2.6 Tarkastukset pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan yhtäaikaisesti muiden Ympäristöterveydenhuollon tarkastusten kanssa. Muuta, ei suunnitelmaan perustuvaa tuoteturvallisuusvalvontaa tukevaa työtä kuluttajien ja toiminnanharjoittajien (palveluiden tarjoajat, paikalliset tavaroiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät) opastaminen muu viestintä ja tiedottaminen näytteiden otto (keskusviraston ym. toimeksiannosta) jatkuva tietojen keruu ja valvontakohteiden kartoittaminen/arviointi sekä raportoinnit koulutukseen ja työnohjauspäiviin osallistuminen sekä nopeasti muuttuvan tuoteturvallisuusvalvonnan kehityksen seuranta Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ks. kohta 5. Tuoteturvallisuuden erityistilannesuunnitelma on laadittu erillisenä. Ks suunnitelma v.2007

14 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon tuotantoeläinpraktiikka ostetaan Joroisten kunnalta Eläinlääkintähuoltolain edellyttämiä pieneläinpraktiikkapalveluita ei ole saatu järjestettyä. Paikkakunnalla on kaksi yksityistä pieneläinvastaanottoa. Palveluiden saatavuudessa on ollut ajoittain ongelmia. Lisäksi yksityiset palvelut ovat hintavia verrattuna kunnalliseläinlääkäreiden taksoihin. Eläinlääkintähuollon päivystysalueeseen kuuluvat Varkauden ja Pieksämäen kaupunki, Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kunnat Päivystysajan pieneläinlääkintähuollon erikoiseläinlääkäripalvelut takapäivystyksenä ostetaan Kuopion kaupungilta 4. Erityistilanteisiin varautuminen Elintarvike- terveydensuojelu-, tuoteturvallisuus- ja eläinlääkintähuoltolaissa on määräykset siitä, että kunnan on ennakolta varauduttava erityistilanteisiin. Varautuminen erityistilanteisiin (TsL 8, EL 46 ): Kunnan valmiussuunnitelma on laadittu erikseen. (Ks Varkauden ja Joroisten valmiussuunnitelma 2007). Lisäksi käytettävissä on keskusvirastojen toimialakohtaiset ohjeet erityistilanteita varten. Epidemioiden selvittäminen ja selvitystyöryhmä: Epidemioiden selvittäminen ja sen ohjeistus sisältyy Varkauden ja Joroisten yhteiseen valmiussuunnitelmaan Ruokamyrkytystyöryhmän jäseniä ovat terveyskeskuksen infektiolääkäri, infektiohoitaja, kaupungineläinlääkäri, terveystarkastaja ja vesiepidemioissa lisäksi vesilaitoksen vastaava. 5. Suunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan toteutumisen arvioinnissa tulee arvioida tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin tarkastusten kattavuus näytteiden määrä kohdetyypeittäin sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista Toteutumisen toimialakohtaisessa arvioinnissa käytetään apuna keskusvirastojen laatimia lomakkeita. Arvioidaan myös miten voimavarojen jakautuminen eri sektoreille käytännössä toteutui. Tässä suunnitelmassa esitetyn taulukon 2.2b toteutuminen katsotaan arvioinnissa taulukon 5.1a mukaisesti: toteutuiko taulukossa esitetty arvio suunnitelmalliseen valvontaan käytetyn ajan suhteen? Mikäli suunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, toteutumisen arvioinnissa kirjataan mahdollisia syitä. Tarvittaessa otetaan myös kantaa siihen, oliko suunnitelma alunperin laadittu toteuttamiskelpoiseksi, realistiseksi. Mikäli valvontasuunnitelman mukaisista tavoitteista on jääty merkittävästi, on tämä otettava huomioon valvontatulojen kohdistamisessa. Arviointiosiossa koko valvontayksikön saamat tulot esitetään kootusti taulukkomuodossa (taulukko 5.1b). Taulukoiden lisäksi arvioinnissa esitetään myös lyhyt sanallinen arvio onnistumisesta sekä toimenpide-ehdotuksia tulevaa vuotta ja suunnitelmaa ajatellen. Arvioidaan resurssien riittävyys jatkossa. Taulukko 5.1a Voimavarojen jakautuminen valvottaville toimialoille

15 15 Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Tupakkavalvonta Kemikaalivalvonta Tuoteturvallisuusvalvonta Eläinlääkintähuolto yhteensä Suunniteltu (taulukosta 2.2b) Toteutunut Kommentti Taulukko 5.1b Toimialakohtaiset tulot Suunnitelmallisen valvonnan tulot Elintarvikevalvonta Terveydensuojeluvalvonta Tupakkavalvonta Kemikaalilainvalvonta Tuoteturvallisuusvalvonta Yhteensä Muut tulot (hyväksymispäätökset yms.) Toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa lääninhallitukselle, jotka toimittavat ne edelleen keskusvirastoille. 6. Muita periaatteita ympäristöterveydenhuollon valvonnassa Voimavarojen riittävyys ja henkilöstön pätevyys. Valvontaviranomaisella tulee olla käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoitamisen kannalta riittävän kokenutta henkilökuntaa. ( EL 35, TsL 7, ElhL 10, KtL 41 ) Tehokkaan voimavarojen käytön periaatteita: Eri viranhaltijoilla on erikoisosaamista ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueilta. Pätevyyden ylläpito (koulutussuunnitelmat) Valvontaviranomainen on delegoinut toimivaltaa viranhaltijalle kunkin lain mahdollistamalla tavalla Mahdollisuuksien mukaan suoritetaan valvontaa useamman lain perusteella samalla kertaa Voimavarojen käyttö eri toimialueilla on suunnitelmallista, priorisoitua Elinympäristön terveellisyyden edistäminen sekä terveyshaittojen ja vaarojen torjunta ennakolta. Määritellään, suunnitellaan kuinka suuri osa työstä on suunnitelmallista (maksullista) valvontaa ja kuinka suuri osa on muuta valvontaa ja kuinka suuri osa perustoimintaa, kuten esim. neuvontaa, asiakaspalvelua, koulutusta, oman pätevyyden ylläpitämistä ja kehittämistä Laatutyö ja laatujärjestelmät ympäristöterveydenhuollossa. Laatujärjestelmä sisältää toimintatavat, työprosessit, työohjeet ja malliasiakirjat. Varkaudella, Joroisilla, Leppävirralla ja Heinävedellä on yhteinen elintarvikevalvonnan laatujärjestelmää, jota

16 16 ollaan päivittämässä. Elintarvikelakia lukuun ottamatta ( 41 ) muut ympäristöterveydenhuollon lait eivät edellytä valvontaviranomaiselta laatujärjestelmää

17 17 OSA II VALVONTASUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1.Kuntien valvontaa ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä. Valvontatarpeen yleiset laskentaperusteet. Elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä 1) Elintarvikelaki (23/2006) 2) Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 3) Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (321/2006) 4) Alkutuotantoasetus (134/2006) 5) Elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 6) Elintarvikevalvonta-asetus (321/2006) 7) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 8) Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 9) Ensisaapumisasetus (118/2006) 10) Lihantarkastusasetus (38/ELO/2006) 11) STM:n asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä (251/2007) 12) Yleinen elintarvikevalvonta-asetus (EY) N:o 178/ ) valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (1174/2006) 14) Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista (valmisteilla, tulossa 2008) 15) MMM:n asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (Laitosasetus) (37/EEO/2006) 16) STM:n asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (Elintarvikehuoneistoasetus) (905/2007) 17) STM:n asetus elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (731/2007) Kemikaalivalvonnan lainsäädäntöä 1) Kemikaalilaki (744/1989, muutoksineen) 2) Kemikaaliasetus (675/1993, muutoksineen) 3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista 4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 6) STM:n asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001, muutoksineen) 7) STM:n asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005) 8) STM:n asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (374/2002, muutos 101/2005) 9) STM:n asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta (430/2001) 10) Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista (466/2000). EY komission asetukset (EY) N:o 2032/2003 ja 1048/ ) Suojauskemikaaliasetus (123/1994) 12) Valtioneuvoston antamat asetukset ja päätökset kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista (liite 2)

18 18 13) Asetus vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä (676/1993) Terveydensuojelun lainsäädäntöä 1) Terveydensuojelulaki (763/94) 2) Terveydensuojeluasetus (1280/1994) Talousveden osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: o STM asetus (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista o STM asetus(401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Uimavesien osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: Allasvedet o STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista Uimarantavedet o Uusi STM:n asetus valmisteilla, sovelletaan vuodesta 2008 alkaen EU- uimarantojen vesiin. Tupakkavalvonnan lainsäädäntöä 1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) 2) Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (225/1977) 3) STM:n asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista (641/2002) 4) STM:n päätös tupakointivälineistä (1158/1999) 5) STM:n omavalvontasuunnitelmamääräys: STM:n määräyskokoelma (dnro 1999:53) Tuoteturvallisuusvalvonnan lainsäädäntöä 1) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 2) Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) 3) Laki lelujen turvallisuudesta (287/1997) 4) Laki kosmeettisista valmisteista (22/2005) 5) KTM:n asetus kosmeettisista valmisteista (75/2005) Muuta 1) Hallintolaki (434/2003) 2) Kuntalaki (365/1995) 3) Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (N:o 665) 4) Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (N:o 664) Valvontatarpeen yleiset laskentaperusteet. Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa on arvioitu, että elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanostarve on 1,5-2 kertaa alueella sijaitsevien kohteiden tarkastukseen tarvittava aika. Tuoteturvallisuuden valvontaohjelmassa esitetään, että painopistealueiden valvontaan tarvittava työaika voidaan arvioida niille määriteltyjen tarkastustiheyksien ja aikojen perusteella. Muulle tuoteturvallisuusvalvonnalle on arvioitu tarvittavan 1 htv/ asukasta sekä hallinnolliseen työhön 10 htv (mm. koulutukset, suunnittelu ja raportointi). Terveydensuojelun-, tupakkalain- ja kemikaalilain valvontaohjelmissa korostetaan, että aikaa on varattava myös muuhun kuin suunnitelmalliseen työhön.

19 19 LIITE 2. ELINTARVIKEVALVONNAN TAULUKOT 2.1 Elintarvikevalvonnan tarkastusten sisältö Elintarvikevalvonta. Tarkastuksen sisältö. Arvioidaan: Toiminnan luonne ja laajuus Toimintojen laatu ja laajuus alkutuotanto valmistus, myynti, tarjoilu, varastointi, kuljetus, ensisaapumistoiminta paikallinen, maakunnallinen, valtakunnallinen, vientiä tuotevalikoima: suppea, runsas Tilat ja laitteet Tilojen riittävyys / sijoittelu Kunnossapito, siisteys, järjestys, puhtaus Tuotantoon ja valmistukseen liittyvät tekijät Kasvatus- ja viljelymenetelmät eläinten terveys lääkkeiden ja torjunta-aineiden käyttö vedenhankinta (pintaveden käyttö alkutuotannossa) Käsittelymenetelmät jauhaminen, paloittelu, viipalointi, jäädytys, sulatus, kuivaus Lämpötilahallinta kuumennus, kypsennys, jäähdytys, pakastus Kontaminaatio mikrobiologinen, kemiallinen (allergeenit) Pakkaaminen myynti pakkaamattomana, pakattuna, pakkausmerkinnät, pakkausmateriaali Työskentelytavat henkilökohtainen hygienia, suojavaatetus Tuotteeseen liittyvät tekijät Koostumus valmistus- ja lisäaineet, vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat, vieraat aineet, gmo Pilaantuvuus pilaantuva/helposti pilaantuva irtotavara/pakattu, pakkaustapa (esim. suojakaasu) käyttötapa: sellaisenaan syötävä/ kuumennettuna syötävä Kuljetukseen ja varastointiin liittyvät tekijät Kuljetustapa, -aika ja lämpötila Suojaaminen Omavalvonnan taso Sisältö, toimivuus ja riittävyys Valvontahistoria Aiemmat valvontatulokset ja toimenpiteet Käyttäjäryhmä Tuote tarkoitettu yleiseen kulutukseen / Tuote tarkoitettu erityiselle riskiryhmälle: lapset, raskaana olevat, allergikot, pitkäaikaissairaat, vanhukset

20 Elintarvikevalvontakohteet, tarkastustiheydet j tarkastuksiin keskimääräisesti käytettävä aika Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka Liha-alan laitokset Pienteurastamo: Teurastusten lkm/teurastuksen valvontaan käyt.aika Liha-alan laitos yli 10 milj.kg/v Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v Kohteita kpl Tarkastustiheys kpl/v h / tarkastus Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v Kala-alan laitokset Kala-alan laitos yli kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan laitos alle kg/v 4 1 Maitoalan laitokset Maitoalan laitos yli l/v Maitoalan laitos l/v Maitoalan laitos alle l/v Muu maitoalan laitos Muna-alan laitokset Munapakkaamo yli kg/v Munapakkaamo alle kg/v 1 1 Munatuotteiden valmistelaitos Kasvisten pakkaamot ja kasvistuotteiden valmistuspaikat Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai muuta jalostusta 1 2 Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta 1 1 Leipomot Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta Ruoka- ja kahvileivän valmistusta 0,7 1 Muut valmistuspaikat sekä varastot ja kuljetustoiminnat Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka (esim.yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus) Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos Elintarvikevarasto, muu kuin edellä mainittu Elintarvikekuljetus Ammattikeittiöt 3 h / v 7 0,3 1 2,1 Keskuskeittiö ja ravintola, joka toimittaa ruokaa myös muualla tarjoiltavaksi Ravintola (valmistus ja tarjoilu ko. paikassa) ,5 105 Laitoskeittiö (koulut, päiväkodit, sairaalat, henkilöstöravinto ,5 25,5 lat) (valmistus ja tarjoilu ko. paikassa) Tarjoilukeittiö (muualla valmistetun ruoan tarjoilua) Tarjoilupaikka (ei ruoanvalmistusta, vähäistä tarjoilua) Myymälät ja myyntipaikat ,7 1 30,1 Myymälä, jossa ruoanvalmistusta Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myydään myös palvelumyyntinä Helposti pilaantuvat elintarvikkeet myydään teollisesti pakattuina (esim. laatikkomyymälät ja kioskit) ,7 1 25,2 "Suurmyymälä"(oma kohdetyyppi)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJE- LULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo 1. Taustaa...1 Terveydensuojelun tarkoitus ja tehtävä... 1 Kunnan terveydensuojelulain valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Luonnos. Simon ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010

Luonnos. Simon ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos Simon ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Lainsäädäntöä 1.2 Kunnan valvontasuunnitelma 1.2.1 Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2 TARKASTUKSEN

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö

Inarin kunta Ympäristöyksikkö 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Sisällys

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto...

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(10) Ympäristöterveydenhuollon tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 1.1 Johdanto 5 1.2 Tarkastuksen

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 10.6.2015 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto Sodankylän

Lisätiedot

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) 1/9 LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) Hyväksytty: Laukaan kunnanhallitus 15.9.2014 183 Voimaantulo: 01.01.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2012

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2012 1 Ymp. ltk 14.12.2010 Oheismateriaali nro 1 Ympäristölautakunta 14.12.2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2012 2 Sisältö 1. Johdanto 2. Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot