A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat"

Transkriptio

1 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta Voimaantulo: Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Terveydensuojelulain 13 :n mukaista huoneiston käyttöönottoilmoituksen käsittelyä Terveydensuojelulain 18 :n mukaista laitoksen hyväksymistä Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista

2 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 :ssä edellytettyä talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua 29 :ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa Asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen) Yksityisen omistaman kaivon näytteenotosta tutkimuksia varten silloin, kun kyse ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen) C) Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) 15 :ssä tarkoitetun Valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin D) Lääkelain (395/1987) 54d :ssä säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan myöntämistä Myyntiluvan vuotuista valvontamaksua E) Laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen F) Kemikaalilain (744/1989) 7 :ssä tarkoitetun Valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin

3 Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. 2 Maksujen yleiset määräytymisperusteet Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokuluista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 40. Työtunnin hinta kerrotaan käytettävällä työajalla, joka on määritetty joko etukäteen (=maksutaulukon kiinteät hinnat) tai lasketaan tapauskohtaisesti käytettävään työaikaan perustuen puolen tunnin tarkkuudella siten, että pyöristys tapahtuu ylöspäin (=tuntitaksan perustuva hinta). Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan. Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useita viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella, tai mikäli kohteelle on määritelty toimialakohtaisesti luokiteltu maksu, maksu määräytyy pääasiallisen tarkoituksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna 50 % muun samanaikaisesti tehtävän tarkastuksen maksusta ja 25 % sitä seuraavien samanaikaisesti tehtävien tarkastusten maksusta. Mikäli kohteelle ei ole määritelty toimialakohtaista maksua taikka tuntihintaa maksutaulukoissa, peritään toimenpiteestä tuntitaksaan perustuva maksu ja tarvittaessa sovelletaan 5-11 :n säännöksiä. 3 Maksujen yksityiskohtaiset määräytymisperusteet Elintarvikelaki Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä peritään 80 : n kirjausmaksu, joka sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen viranomaisen valvontakohdetietokantaan, todistuksen lähettämisen ilmoittajalle ja elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin. Elintarvikehuoneiston olennaista muuttamista koskevasta ilmoituksesta peritään 80 : n kirjausmaksu, johon sisältyy toimijalle lähettävä todistus käsittelystä.

4 Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen laitokseksi Huoneistoista, joilta edellytetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaista elintarvikehuoneiston hyväksyntää, hyväksytään laitoksiksi, jolloin käsittelystä peritään 40 /tunti käytettävään työaikaan perustuen puolen tunnin tarkkuudella siten, että pyöristys tapahtuu ylöspäin. Laitoksen toiminnan olennaista muuttamista koskevasta päätöksestä peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu. Hakemuksen käsittelyyn ja tarkastukseen kuuluvat laitoksen käyttöönottotarkastus, matkat, asiakirjojen tarkastus, tarvittaessa uusintatarkastus sekä hyväksymispäätös. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvien elintarvikehuoneistojen ja laitosten valvonnasta peritään valvontamaksu. Valvontasuunnitelma perustuu kohteiden riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti kohteessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laatu. Riskinarvioinnin perusteella määritetään kohteen tarkastustiheys. Jos elintarvikehuoneistossa tai laitoksessa on useita eri toimintoja, määräytyy tarkastustiheys riskialtteimman toiminnan mukaan. Valvontasuunnitelmaan sisältyvien elintarvikehuoneistojen tarkastus ja näytteenoton maksut perustuvat toteutuneisiin toimenpiteisiin. Näytteenottomaksut on esitetty liitteessä 2. Laitosten osalta valvontamaksu perustuu valvontasuunnitelmassa määriteltyyn vuosittaiseen valvontatarkastusten määrään. Tarkastusaikaan sisältyy valmistautuminen, kohteen tarkastus, matkat ja tarkastuskertomuksen laatiminen. Elintarvikelain mukainen suunnitelmallinen valvonta jakaantuu perustarkastuksiin ja lisätarkastuksiin. Maksut määräytyvät käytetyn työajan perusteella sisältäen tarkastukseen valmistautumisen, matkat, tarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittamisen. Tarkastusmaksut on esitetty liitteessä 1. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättäminen Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi kuten esimerkiksi määräysten tai kieltopäätöksen antamiseen tai niihin liittyvien toimenpiteiden valvontaan liittyvästä tarkastuksesta peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. Elintarvikehuoneistossa omavalvonnan toimivuuden tarkastamiseksi tehtävästä erillisestä näytteenotosta veloitetaan liitteessä 2 esitetyn mukainen näytteenottomaksu. Euroopan Unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu peritään toteutuneiden tarkastusten ja niihin kuluneen ajan perusteella. Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella, mukaan lukien matka-aika. Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 882/2004, 27 ja 28 artiklassa säädetään.

5 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksu kuluneen ajan mukaan. Vientitodistus, joka ei vaadi asiakirjojen/elintarvikkeen tarkastusta peritään 10 /todistus. Terveydensuojelulaki Maksullisia toimenpiteitä ovat terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoituksen käsitteleminen, 18 :n mukainen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset, asunnon/kiinteistön tarkastaminen terveyshaitan selvittämiseksi ja näytteiden ottaminen. Maksut määräytyvät toimenpiteisiin käytetyn työajan mukaan siten että niiden suuruus vastaa työstä aiheutuneita keskimääräisiä kustannuksia. 13 :n mukaiset ilmoitukset ja 18 :n mukaiset hyväksymiset Käsittelymaksun määräytymisen yleisinä perusteina ovat käsittelyn laajuus, ilmoituksessa tarkoitetun laitoksen, huoneiston tai toiminnan laatu sekä viranomaisen tekemien selvitysten laajuus ja käytetty työaika. Ilmoitusten hyväksymismaksut on esitetty liitteessä 1. Lopullista maksua määrättäessä arvioidaan aina asiaan käsittelyyn käytetty työaika. Asuntojen tai muiden oleskelutilojen tarkastukset Terveydensuojelulain 27 : n mukaisen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan toteamiseksi suoritetun toimenpiteen maksun määräytymisen perusteina ovat näytteenottomaksu ja toimenpiteeseen käytetty työaika (arvonlisäverollinen). Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskeva ensimmäinen tarkastus on maksuton. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki Maksujen suuruus määräytyy suunnitelmalliseen valvontatarkastukseen käytetyn työajan mukaan. Valvontatarkastukseen lasketaan tarkastuksen valmistautumiseen, kohteen tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan käytettävä työaika. Tarkastukseen käytettävän ajan pituus riippuu valvontakohdetyypistä ja siitä, onko kyseessä perustarkastus vai jälki- tai muu osatarkastus. Lääkelaki Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelymaksu on 80, haettaessa lupaa useammalle myyntipaikalle samalla hakemuksella maksua korotetaan 40 /kpl. Nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu kohteista, joista ei peritä tupakan myynnin valvontamaksua on 80 /vuosi.

6 Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi a) Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja myyntiluvan vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut: Myyntipisteiden määrä (kpl) Myyntilupamaksu ( ) Vuosittainen valvontamaksu ( ) Määräaika. luvan valvontamaksu ( ) Myyntilupa on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. Myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu peritään myyntiluvan haltijoilta kalenterivuosittain luvan myöntämispäivää seuraavalta vuodelta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. b) Valvontasuunnitelman mukaisista tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonnasta sekä suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä havaitun epäkohdan johdosta annetun määräyksen valvonnasta peritään tarkastusmaksu käytetyn työajan mukaan tuntitaksaan perustuva hinta. Kemikaalilaki Maksujen suuruus määräytyy valvontatarkastukseen käytetyn työajan mukaan. Valvontatarkastukseen lasketaan tarkastuksen valmistautumiseen, kohteen tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan käytettävä työaika. Tarkastukseen käytettävän ajan pituus riippuu valvontakohdetyypistä ja siitä, onko kyseessä perustarkastus vai jälki- tai muu osatarkastus. 4. Toiminnan keskeyttäminen, toiminnan lopettaminen sekä toimijan vaihtuminen Hyväksytyn huoneiston, laitoksen tai toiminnan keskeyttämistä, toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 5 Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää tai poikkeuksellisia toimenpiteitä vaativasta tehtävästä maksu lasketaan työtunnin hinnan perusteella tapauskohtaisesti.

7 6 Hakemuksen/Ilmoituksen peruuttaminen Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa hakemuksensa/ilmoituksensa ennen päätöksen tekemistä taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa muusta syystä raukeaa ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %. 7 Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen Ilmoituksesta tai hakemuksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat olleet niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua. Jos päätös on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 8 Hyväksymispäätöksen tai muun asian palauttaminen Jos päätös ilmoituksesta, hyväksyminen tai muu asia valituksen johdosta palautetaan kunnan valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä maksu taksan mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu. 9 Hyväksymispäätöksen kumoaminen Jos hyväksymispäätös kumotaan sen vuoksi, ettei toiminta ollut hyväksymisen tarpeessa, palautetaan maksu kokonaisuudessaan. 10 Hyväksymis- tai käsittelymaksun kohtuullistaminen Huoneiston toimijan vaihtumiseen liittyvistä toiminnallisten tai rakenteellisten muutosten hyväksymisestä perittävä maksu on 50 % kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta hyväksymismaksusta. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonteen tai merkityksen huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä erityisestä syystä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu, jonka kuitenkin tulee olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka taksassa on määritelty.

8 11 Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen Tuntihintaan perustuvasta maksusta sekä taksan mukaisten maksujen kohtuullistamisesta ja muutoksesta poikkeustapauksessa päättää päätöksen tai toimenpiteen tekevä toimivaltainen viranhaltija. 12 Maksun suorittaminen ja periminen Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, se voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72, KemL (744/1989) 60, TsL (763/1994) 50, TupL (693/1976) 25 b, KuTuL (75/2004) 21 ). 13 Voimaantulo Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan alkaen. Ennen vireille tulleeseen asiaan sovelletaan aiemmin voimassa ollutta ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa. Sovelletut oikeusohjeet Elintarvikelaki (23/2006) :t 48, 71, 72,73 (muutos 352/2011) :t 13, 14, 15, 15a, 22, 23, 32 Terveydensuojelulaki (763/1994) :t 6, 13, 15, 16, 18, 20, 26, 29, 45, 50 ja 56 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) :t 1, 11, 15, 20, 21 ja 34 Lääkelaki (395/1987) :t 54a ja 54d Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) :t 10b, 14 a, 25 a, 25 b ja 35 Kemikaalilaki (744/1989) :t 7, 55 ja 60

9 MAKSUTAULUKKO ELINTARVIKEVALVONTA (liite 1) Hakemuksen käsittelymaksut Suunnitelmallinen valvonta Perustarkastus Lisätarkastus Kala-alan laitokset Kala-alan laitos yli kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan laitos alle kg/v Maitoalan laitokset Maitoalan laitos yli 2 milj. l/v Maitoalan laitos milj. l/v Maitoalan laitos alle l/v Muu maitoalan laitos Muna-alan laitokset Munapakkaamo yli kg/v Munapakkaamo alle kg/v Munatuotteiden valmistelaitos Ilmoituksen käsittely Kasvisten pakkaamot ja kasvistuotteiden valmistuspaikat Perustarkastus Lisätarkastus Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai muuta jalostusta Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta

10 Leipomot Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta Ruoka- ja kahvileivän valmistusta (kotileipomo) Muut valmistuspaikat sekä varastot ja kuljetustoiminnat Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka esimerkiksi yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus /h 40 /h Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos /h 40 /h Pienimuotoinen elintarvikkeiden valmistus (hillot) Elintarvikevarasto ( muu kuin edellä mainittu ) /h 40 /h Elintarvikekuljetus Ammattikeittiöt Keskuskeittiö ja ravintola, joka toimittaa ruokaa myös muualla tarjoiltavaksi (yli 100 annosta/vrk) Ruokaravintola, alle 50 asiakaspaikkaa Ruokaravintola, yli 50 asiakaspaikkaa Laitoskeittiö ( koulut, päiväkodit, sairaalat, henkilöstöravintolat; valmistus ja tarjoilu ko. paikassa ) [alle 100 annosta/vuorokausi] Laitoskeittiö (yli 100 annosta/vuorokausi) Tarjoilukeittiö ( muualla valmistetun ruoan tarjoilua) [alle 100 annosta/vuorokausi] Tarjoilukeittiö (muualla valmistetun ruuan tarjoilua) [yli 100 annosta/vuorokausi] Tarjoilupaikka ( ei ruoan valmistusta; vähäistä tarjoilua) [alle 300 asiakaspaikkaa] Tarjoilupaikka ( ei ruuan valmistusta; vähäistä tarjoilua) [yli 300 asiakaspaikkaa] Kahvila, pizzeria, grilli (alle 50 asiakaspaikkaa) Kahvila, pizzeria, grilli (yli 50 asiakaspaikkaa)

11 Terassi, ulkotarjoilualue 80 Myymälät ja myyntipaikat Myymälä, jossa helposti pilaantuvat elintarvikkeet myydään teollisesti pakattuna, alle 100 m 2 (elintarvikekioskit) Myymälä, jossa helposti pilaantuvat elintarvikkeet myydään teollisesti pakattuna, m Myymälä, jossa helposti pilaantuvat elintarvikkeet myydään teollisesti pakattuina yli 400 m 2 (esim. laatikkomyymälät) Myymälä, jossa helposti pilaantuvia elintarvikkeita myydään myös palvelumyyntinä alle 400 m Myymälä, jossa helposti pilaantuvia elintarvikkeita myydään myös palvelumyyntinä m Myymälä, jossa helposti pilaantuvia elintarvikkeita myydään myös palvelumyyntinä yli 1000 m Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita ( maahantuonti, nettimyynti ) Siirrettävä tila, liikuteltava myyntilaite Toistuva samassa paikassa tapahtuva elintarvikkeiden myynti (ulkonamyynti) Suurten yleisötilaisuuksien elintarvikemyynti /h ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA Suunnitelmallinen valvonta Perustarkastus Lisätarkastus Alkutuotanto Maidontuotanto 60 Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely 40 Muu alkutuotanto 40 Muu ilmoitusta edellyttävä toiminta Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat 40 /h Elintarvikelain 13.2 :n mukainen ilmoitettava toiminta ( kohdat 2 18 ) Elintarvikelain 7 luvussa mainittujen toimenpiteiden valvominen 40 /h

12 Luonnonvaraisen riistan tarkastus Lihantarkastusmaksu ensimmäinen ruho 40 virka-ajalla 40 /h seuraavat 10 muulloin 60 /h TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET HYVÄKSYMISPÄÄTÖS- JA ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSUT (liite 1) Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksu Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot < 400 m 2 80 Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot > 400 m Terveydensuojelulain 13 :n 1 momentin 1. kohdan tarkoittama työtila 160 Julkinen majoitushuoneisto; hotelli, motelli 400 Julkinen majoitushuoneisto; retkeilymaja, matkustajakoti, leirikeskus, lomamökkiyritykset 240 Yleinen sauna 120 Kylpylä, uimahalli 520 Uimala, uima-allas 120 Muu yleinen uimaranta, avantouintipaikka 80 Eläinsuojat ja aitaukset asemakaava-alueella 80 Koulu ja oppilaitos alle 100 opiskelijaa 240 Koulu ja oppilaitos yli 100 opiskelijaa 400 Päivähoitopaikat, esiopetustilat, muut työ- ja päivätoimintatilat, alle 50 lasta 160 Päivähoitopaikat, esiopetustilat, muut työ- ja päivätoimintatilat, yli 50 lasta 240 Vanhainkodit, palvelutalot ja vastaava asumispalvelu 240 Kuntosali tai muu liikuntatila 160 Parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai - hoitoa 100 Hautausmaa 400 Yksityiset hautapaikat 80 Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua terveyshaittaa 40 /h Talousvettä toimittava laitos, yli 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d 520 Talousvettä toimittava laitos, alle 5000 mutta yli 50 käyttäjää tai alle 1000 m 3 /d, mutta yli 10 m 3 /d (tai muu 461/2000 asetuksen kohde) 400 Talousvettä toimittava laitos, alle 50 käyttäjää tai

13 alle 10 m 3 /d (tai muu 401/2001 asetuksen kohde) 160 NÄYTTEENOTTOMAKSUT (Liite 2) Näytteenottomaksujen lisäksi tulevat näytteiden tutkimusmaksut, mitkä määräytyvät laboratorion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Näytteenotto ensimmäinen näyte seuraavat näytteet Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisten elintarvikenäytteiden ottaminen * 25 5 Talousveden näytteenotto 25 5 Yksityisen talousveden kaivoveden näytteenotto, silloin, kun kysymys ei ole TsL 16 :n 4 mom. tarkoittama laitos 25 + (alv 23 %) TsL 29 :n tarkoittama uimaveden valvonta (uimala, uimahalli, uimaranta, kylpylä) 25 5 Muu kuin viranomaistoimintaan kuuluva näytteenotto 25 + (alv 23 %) 5 + (alv 23 %) * Näytteenotosta ei peritä erillistä maksua, mikäli se tehdään tarkastuskäynnin yhteydessä.

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 YMPÄRISTÖTOIMEN TAKSA - Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut hyväksytty 4.11.2014 Haminan ympäristölautakunnassa 125. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot