SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. VIESTINNÄN ROOLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TAVOITE VIESTINTÄSUUNNITELMAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ VIESTINTÄSUUNNITELMAN LÄHTÖTIEDOT SUUNNITELMA VIESTINNÄSTÄ HANKKEEN ERI VAIHEISSA SISÄILMATYÖRYHMÄN SISÄINEN TIEDONKULKU JA VIESTINTÄVASTUUT ULKOINEN VIESTINTÄ, SUHTEET TIEDOTUSVÄLINEISIIN... 7 LIITE 1: SISÄILMAHANKKEEN KAIKKI OSAPUOLET

2 1. VIESTINNÄN ROOLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA Erityisesti pitkään jatkuneet sisäilmasto-ongelmat herättävät työpaikalla usein epätietoisuutta ja huolta terveydestä. Epäselvä informaatio, huhut ja huono viestintä eri osapuolten kesken ylläpitävät ja vahvistavat ongelmaa senkin jälkeen, kun varsinaiset fyysiseen ympäristöön liittyvät pulmat on ratkaistu. Suunnitelmallinen ja selkeä viestintä sisäilmaongelman toteamisesta, tutkimuksista, ratkaisusta ja vaikutuksista on tärkeää. Hyvä viestintä ei ole pelkästään tiedon välittämistä, vaan lisäksi tarvitaan käyttäjiltä tietoa mm. tilan käytöstä ja mahdollisista oireista. Onnistuneessa viestintäprosessissa kaikki osapuolet saavat riittävästi tietoa ja äänensä kuuluviin. 2. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TAVOITE Suunnitelmallinen viestintä parantaa tiedonkulkua, loppukäyttäjän tyytyväisyyttä ja sisäilman ratkaisuprosessin sujuvuutta ja auttaa yhteisymmärryksen löytämisessä eri osapuolten välille. Viestintäsuunnitelman tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin: - Miten saadaan tarvittavaa tietoa tilan käyttäjiltä sisäilmatyöryhmälle? - Mistä asioista, missä vaiheessa ja millä tavalla sisäilmatyöryhmän tieto tulisi välittää tilankäyttäjille? - Miten vahvistetaan sisäilmatyöryhmän sisäistä tiedonkulkua ja viestintää? - Miten otetaan huomioon ulkoinen viestintä, tiedotusvälineet? Sisäilmatyöryhmä suunnittelee ongelman käsittelyprosessin ja prosessin aikaisen viestinnän. Prosessia koskevat päätökset ryhmä tekee yhdessä neuvotellen ja kaikkien ammattiryhmien osaamista hyödyntäen. Työryhmän jäsenten roolien on oltava selkeitä ja kaikilla ryhmän jäsenillä tiedossa. Työryhmän viestin ulospäin on oltava yhtenäinen. Selkeä ja yhtenäinen viestintä synnyttää luottamusta. Sisäilmatyöryhmän sisäisen sekä työryhmän ja käyttäjien välisen yhteisymmärryksen saavuttamiseen tarvitaan puolueetonta tietoa ongelmasta, sen laajuudesta ja syytekijöistä. Yhteiseen näkemykseen pääseminen edellyttää lisäksi aina vuorovaikutusta ja keskustelua tehtyjen selvitysten tuloksista ja tulkinnasta. Usein tarvitaan myös esimerkiksi yhteistä koulutusta tai yhdessä toteutettuja katselmuksia ongelmakohteeseen. Ne ovat keskustelun lisäksi hyödyllisiä tapoja edesauttaa yhteisymmärryksen syntymistä ongelmasta, sen ratkaisusta ja terveydellisestä merkityksestä. Sisäilmaongelman tiedottamisesta tulee huolehtia, vaikka ongelman ratkaisemiseen ei perustettaisi sisäilmatyöryhmää. Prosessin aikana huolehditaan siitä, että ongelman ilmoittanut työntekijä ja työyhteisö saavat tietoa ongelmanratkaisuprosessista ja sen vaiheista. Säännöllistä tiedottamista jatketaan tilannekatsauksin, vaikka mitään akuuttia ongelmaa tai tapahtumaa ei juuri olisi. 3. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ Viestintäsuunnitelman käyttöönotosta vastaa sisäilmatyöryhmä tai sen puuttuessa isännöitsijä. Kohdassa 4 nimetty viestintäsuunnitelman päivittämisestä vastaava henkilö huolehtii tämän viestintäsuunnitelman tietojen välittämisestä ja käyttöönotosta prosessiin uutena mukaan tuleville tahoille. Kaikilla prosessiin osallistuvilla on velvoite toimia viestintäsuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 2

3 4. VIESTINTÄSUUNNITELMAN LÄHTÖTIEDOT Kohde Kohteen nimi Osoite Viestinnässä huomioitavia kohteen erityispiirteitä (Tekijöitä joiden vuoksi viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota; esim. käyttäjien huolestuneisuus, tilanteen pitkittyminen, rakennuksen käytön päättyminen lähivuosina jne.) Viestintäsuunnitelman päivittämisestä ja jakamisesta vastaava sisäilmatyöryhmän jäsen, joka huolehtii, että viestintäsuunnitelma on prosessin aikana kaikkien osapuolten käytettävissä (päätetään sisäilmatyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa) Mihin viestintäsuunnitelma tallennetaan, jotta se olisi kaikkien osapuolten saatavilla? Viestinnän kohderyhmät (Keille kaikille tietoa tulisi välittää?) Ongelmakohteen tiloja käyttävät ryhmät (henkilökunta, tiloissa asioivat, harrasteryhmät jne.) A) B) C) Ongelman ratkaisuun osallistuvat osapuolet (sisäilmatyöryhmä ja muut asiantuntijat) D) Sisäilmatyöryhmä (liite 1) E) F) Muut osalliset (esim. lasten vanhemmat päiväkodeissa ja kouluissa) G) Mitä tietoa ongelmatilanteesta tulisi saada tilan käyttäjiltä ja miten se kerätään? (Kyselyt, haastattelut, keskustelut; esimerkit taulukossa) Tarvittava tieto Menetelmä (esim. sisäilmastokysely, haastattelu) Vastuuhenkilö Ajankohta lasten oireilu sairauspoissaolot päiväkodin johtaja ennen 2. kokousta henkilökunnan oireilu sisäilmastokysely työsuojeluvaltuutettu ennen 2. kokousta tilakohtaiset havainnot Tiken sisäilmalomake päiväkodin johtaja ennen 2. kokousta teknisten järjestelmien kunto tekninen tarkastus isännöitsijä ennen 2. kokousta siivoustyön laadun/siivottavuuden arviointi arvio siivoustyön tilaaja ennen 2. kokousta 3

4 5. SUUNNITELMA VIESTINNÄSTÄ HANKKEEN ERI VAIHEISSA - Miten eri kohderyhmät saavat tietoa hankkeen etenemisestä ja kuka vastaa vaiheen viestinnästä? - Kuinka tieto siirtyy hankkeen vaiheesta toiseen, jos eri vaiheissa on mukana uusia osapuolia? (esim. sisäilmatutkijalta korjaussuunnittelijalle tai rakennuttajalle) - Kenelle mahdolliset lisäkysymykset ohjataan? (vastuuhenkilö/esimies/sisäilmatyöryhmä) - Urakoitsijoiden viestintä- ja dokumentointivastuut tarjouspyyntöön Hankkeen vaihe Viestinnän kohderyhmät (määritelty edellisellä sivulla) Viestinnän sisältö (räätälöidään kohderyhmän mukaan) Viestintämenetelmät (esim. tiedotteet, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, tutustumiskäynnit) Vastuuhenkilöt Suunniteltu ajankohta Tehty/ ajankohta Hankkeen käynnistäminen ja sisäilmatyöryhmän perustaminen (Tieto siitä, että tutkimukset on aloitettu. Tietoa prosessin etenemisestä ja sisäilmatyöryhmän toiminnasta) - A - B - C - Ongelmaan on tartuttu ja tilanteen vaatimiin toimiin ryhdytään - Sisäilmatyöryhmän jäsenet ja tehtävät - Oireilevia työntekijöitä pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon - Alustava aikataulu jatkotoimille Alustavat selvitykset saatu päätökseen (lyhyt yhteenveto tuloksista ja tietoa jatkoetenemisestä, esim. kutsu tiedotustilaisuuteen) Ongelmasta, sen syistä ja terveydellisestä merkityksestä on muodostunut kokonaiskuva ja alustava arvio toimenpiteistä tehty (selkokielinen esitys tuloksista ja niiden terveydellisistä riskeistä sekä jatkotoimenpiteiden esittely) - Alustava arvio ongelmasta - Suunnitelma tarvittavista lisäselvityksistä aikatauluineen ja toteuttajatahoineen - Ajantasaista tietoa selvitysten aikana (mitä ja missä tutkitaan, milloin, mitä vaikuttaa käyttäjiin) - Info sisäilmastokyselyn järjestelyistä - Yhdyshenkilö selvitysten aikana - Tehtyjen tutkimusten tulokset, terveydellisen merkityksen arviointi ja johtopäätökset - Korjaustoimien tavoitteet (mm. sisäilmahaittaa aiheuttavat tekijät on korjattu, koetut työympäristöhaitat ja työhön liittyvät oireet seurannassa alle vertailuaineiston tason) - Miten onnistumista tullaan seuraamaan ja arvioimaan - Ennakoitu korjausten toteuttamisaikataulu - Väistötilaratkaisut ja niihin liittyvät järjestelyt 4

5 Korjaussuunnittelu (Tieto korjaussuunnittelun etenemisestä) - Korjaussuunnittelun käynnistyminen, arvioitu aikataulu ja toteuttajatahot - Korjaussuunnitelmat pääpiirteissään Toteutettavien toimenpiteiden ja korjausten aikana (Tieto työn etenemisestä - työmaaviestintä - sisäilmaryhmän viestintä) - Korjaukset tehdään perusteellisesti -ydinviesti - Ajankohtaistiedotus korjausten etenemisestä - Paluumuuton suunnittelun käynnistäminen - Tarkennettu seuranta- ja jälkihoitosuunnitelma Seurantatutkimusten valmistuttua (Seurantatulosten läpikäynti käyttäjien kanssa; saavutetut tulokset näkyviksi, jotta voidaan saavuttaa yhteinen näkemys saavutetusta lopputuloksesta) - Seurantatutkimusten tulokset ja johtopäätökset: Saavutettiinko asetetut tavoitteet? - Mahdollisen jälkihoidon ja pitkänajan seurannan tarpeen arviointi 5

6 6. SISÄILMATYÖRYHMÄN SISÄINEN TIEDONKULKU JA VIESTINTÄVASTUUT Sisäilmatyöryhmän kokouskäytännöt (sovitaan ensimmäisessä kokouksessa) Alustava suunnitelma kokousten ajoituksesta (säännöllisin väliajoin) Hankkeen aikana syntyneiden dokumenttien hallinta (minne muistiot, raportit yms. tallennetaan (esim. PRIS) ja miten huolehditaan, että kaikki ryhmän jäsenet saavat tarvitsemansa tiedot) Sisäilmatyöryhmän viestintävastuiden määrittely Sisäilmatyöryhmän jäsen Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja (esim. isännöitsijä) Sisäilmatyöryhmän sihteeri (esim. sisäilmatutkija) Kuka toimii kokousten koollekutsujana (esim. isännöitsijä) Sisäilmatutkija Työpaikan edustaja (esim. johtaja/esimies) Työterveyden edustaja (esim. työterveyslääkäri) Työsuojelun edustaja (esim. työsuojeluvaltuutettu) Terveydensuojelun edustaja (terveydensuojeluviranomainen) Nimi, rooli Viestintävastuut (sisäinen ja ulkoinen) (esimerkkejä taulukossa) - Kokousten valmistelu ja puheenjohtajuus - Yhteyshenkilönä tiedotteissa, tiedotustilaisuuksissa ym. - Alustukset tiedotustilaisuuksiin ja vastaaviin - Tiedon kokoaminen tiedottamista varten - Muistioiden kirjoittaminen - Dokumenttien tallentaminen PRISiin ja PRIS käyttöoikeuksien hallinta - kokousten kalenterikutsut; aika, paikka - esityslistat - Sisäilmatutkimusten tulosten esittely selkokielisesti sisäilmatyöryhmälle, käyttäjille ja muille asiantuntijoille - Toimenpide-ehdotusten välittäminen tutkimusvaiheen jälkeen esim. rakennesuunnittelijalle, rakennuttajalle - Tiedon välittäminen käyttäjiltä ja toisin päin - Sisäilmakyselyt ja niiden tulosten viestintä sisäilmatyöryhmälle ja käyttäjille - Terveysriskin arvion kommunikoiminen eri osapuolille - Kommentit tiedotteisiin, työterveyden puheenvuoro tiedotustilaisuuksissa - Tilanteen kommentointi työsuojelun näkökulmasta - Tilanteen kommentointi terveydensuojelun näkökulmasta 6

7 7. ULKOINEN VIESTINTÄ, SUHTEET TIEDOTUSVÄLINEISIIN Kuka/ketkä hoitavat mediasuhteita? Ketkä antavat lausuntoja mistäkin aihepiiristä? Henkilö tiedottaja tiedottaja Aihepiiri tutkimukset ovat käynnissä tutkimustuloksista Mitkä ovat keskeiset tiedotusvälineille suunnattavat ydinviestit? Tutkimukset ovat käynnissä/tehty ja niistä tiedotetaan asianosaisia. Tulokset ovat julkisia. Vastauksia hankaliin kysymyksiin (täytetään tarvittaessa kun tutkimustulokset ovat valmistuneet) Kysymys Vastaus Keskeisten alueen medioiden yhteystiedot; Aamulehti Yle Tampere 7

8 LIITE 1: SISÄILMAHANKKEEN KAIKKI OSAPUOLET RAKENNUKSEN OMISTAJAN EDUSTAJAT (isännöitsijä, huoltomies, mahdollinen vuokranantaja) TYÖNTEKIJÖIDEN/TYÖPAIKAN EDUSTAJAT (esimies/johtaja, aluepäällikkö jne.) TYÖSUOJELUN EDUSTAJAT (työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö, työsuojeluasiamies) TYÖTERVEYSHUOLLON EDUSTAJAT (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja) TERVEYDENSUOJELUN EDUSTAJAT (terveydensuojeluviranomainen) 8

9 TOIMIALAN TILAAJAN EDUSTAJAT SISÄILMATUTKIJAT RAKENNUTTAJAT SUUNNITTELIJAT URAKOITSIJAT MUUT Lähteenä käytetty Työterveyslaitoksen Selätä sisäilmastokiista viesti viisaasti -kirjaa (Lahtinen Marjaana, Ginström Anu, Harinen Seija, Lappalainen Sanna, Tarkka Outi, Unhola Terhi:2010). 9

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Työterveyslaitos: Katja Tähtinen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Sari Rautio-Laine & Marjut Reiman Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vahanen Oy Tilaajan

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT... 2 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Varhainen tuki toimintamalli

Varhainen tuki toimintamalli Varhainen tuki toimintamalli tammikuu 2009 2 SISÄLTÖ 1. VARHAISEN TUEN MERKITYS..3 2. VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI...4 3. TUNNISTAMINEN..5 4. ALOITE KESKUSTELUUN...6 LOMAKKEET PUHEEKSI OTTAMINEN 8 YHTEINEN

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma

viestintäsuunnitelma 1 (18) Häiriötilanteiden viestintäsuunnitelma Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus Vuorikatu 27 70100 Kuopio koulutuspalvelukeskus@kuopio.fi www.kuopio.fi 2.9.2008 2 (18) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 27.7.2015 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2015 Petteri Kontro, (pj.) Anneli

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot