Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä"

Transkriptio

1 Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä Sisäilmatyöryhmä Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus

2 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 2 (12) Sisällys 1. KITEEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMIEN EHKÄISYYN JA HALLINTAAN SISÄILMATYÖRYHMÄ JA SEN TOIMINTA Sisäilmatyöryhmän jäsenet Kokouskäytäntö SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSMENETTELY Toimintatavat sisäilmaongelmasta ilmoitettaessa Tekninen ongelma ilmoitetaan suoraan esimiehelle Oireileva henkilö yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Sisäilmayhteyshenkilö Haittailmoitus Ilmoituksen teon jälkeen ONGELMANRATKAISU Ennaltaehkäisevä toiminta Esiselvitykset ja alustava arvio Laajempi selvitys Ongelman määrittely ja arviointi Tavoitteet Toimenpiteiden toteutus Arviointi ja seuranta VIESTINTÄ... 8 LIITTEET Ilmoitus sisäilmaongelmasta tekniseen keskukseen Haittailmoitus Lyhyt toimintaohje sisäilmaongelmasta ilmoittamiseen... 12

3 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 3 (12) 1. KITEEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMIEN EHKÄISYYN JA HALLINTAAN Työpaikan sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttaa työntekijöiden ja myös muiden tiloja päivittäin käyttävien hyvinvointiin. Huono sisäilma aiheuttaa oireita ja sairauksia, hyvä sisäilma lisää viihtyvyyttä ja parhaimmillaan edistää työn tuottavuutta. Sisäilmaongelmat ovat usein hankalia ja niiden tutkiminen on vaikeaa suorien mittaus ja arviointimenetelmien puuttuessa. Sisäilmahaittojen tutkiminen on ongelmallista myös siksi, että syy-seuraussuhteiden osoittaminen on epävarmaa. Usein sisäilmahaittoja aiheuttavat kuiva ilma, huoneilman pölyt tai väärä lämpötila. Myös kosteus- ja homevaurioista aiheutuvat ilman epäpuhtaudet sekä huono ilmanvaihto voivat aiheuttaa oireilua. Sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan tarkoitetun toimintamallin avulla luodaan selkeä sisäilmaongelmien hallintaprosessi. Toimintamalli sisältää ilmoitusmenettelyn, sisäilmatyöryhmän roolin, tehtävät ja tiedottamisen. Toimintamalli koskee pääasiassa kaupungin omia kiinteistöjä, mutta myös kaupungin vuokraamien tilojen sisäilma-asioita voidaan käsitellä sisäilmatyöryhmässä. Sisäilma-asioiden käsittely tulee huomioida vuokrasopimuksissa. Kiteen kaupunki edellyttää, että työskentelytiloiksi vuokratut tilat ovat terveelliset ja turvalliset. 2. SISÄILMATYÖRYHMÄ JA SEN TOIMINTA Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on toimia sisäilmaongelmien käsittelyelimenä. Sisäilmatyöryhmän tärkein tehtävä on suunnitelmallisesti edetä ongelmien ratkaisussa sekä pyrkiä luomaan kestäviä ja yhtenäisiä toimintasuunnitelmia. Sisäilmatyöryhmä voi tarvittaessa olla myös asiantuntija-apuna sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja toimia aktiivisesti hyvän sisäilman puolesta kaupungin kiinteistöissä. Sisäilmatyöryhmä on yhteistyöelin, joka tekee esitykset yhdessä keskustellen ja sopien. Ryhmässä on vallalla yhteisymmärrys, tasaveroisuus ja vuorovaikutus. Työryhmän jäsenten roolien on oltava selkeitä ja kaikilla ryhmän jäsenillä tiedossa. Työryhmän arvovallan ja prosessin toimivuuden kannalta on tärkeää, että linja ulospäin on yhtenäinen. Selkeä ja yhtenäinen viestintä synnyttää luottamuksen ilmapiirin.

4 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 4 (12) 2.1 Sisäilmatyöryhmän jäsenet työterveyslääkäri/työterveyshoitaja terveystarkastaja työsuojeluvaltuutettu/työsuojeluvaltuutetut työhyvinvointipäällikkö (sihteeri ja koollekutsuja) kiinteistöpäällikkö (puheenjohtaja) Lisäksi työryhmä voi käyttää muiden asiantuntijatahojen palveluita ja kutsua kokouksiinsa henkilöitä, joita asia koskettaa. 2.1 Kokouskäytäntö Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa työryhmän sihteerin koolle kutsumana. Työryhmän jäsenten tulee saada käsiteltävä materiaali riittävän ajoissa ennen kokouspäivää, jotta työryhmän jäsenillä on aikaa tutustua ja perehtyä asiaan. Kokouksista tehdään muistiot, jotka arkistoi työryhmän sihteeri. Sisäilmatyöryhmä on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai sihteeri, työterveyshuollon edustaja, työsuojeluvaltuutettu ja terveystarkastaja. 3. SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSMENETTELY Sisäilmaongelman ilmoitusmenettelyn tulee olla ennalta selkeä prosessi. Tavoitteena on, että pienet sisäilmaongelmat ja havainnot pystytään korjaamaan ilman sisäilmatyöryhmää esimiehen ja työterveyshuollon kautta. Laajat ja vaikeat ongelmat käsitellään sisäilmatyöryhmässä. 3.1 Toimintatavat sisäilmaongelmasta ilmoitettaessa Sisäilmaongelman luonteen tai käsittelyn mukaisesti ilmoitusmenettelyssä on kolme eri toimintatapaa: Tekninen ongelma ilmoitetaan suoraan esimiehelle Välittömiä toimenpiteitä vaativasta teknisestä ongelmasta (esim. vesivuoto) tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajille puhelimitse ja sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksen tekee se, joka ongelman havaitsee. Kopio sähköpostista pitää lähettää tiedoksi myös omalle esimiehelle.

5 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 5 (12) Esimies ilmoittaa sisäilmaongelmasta eteenpäin tekniselle toimelle intranetistä löytyvällä ilmoitus sisäilmaongelmasta lomakkeella (liite 1). Tekninen toimi tai muu huoltotoimenpiteen tekijä ilmoittaa esimiehelle mitä toimenpiteitä on tehty. Esimiehen tulee arkistoida kaikki tehdyt ilmoitukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Oireileva henkilö yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Oireilevan henkilön tulee kääntyä työterveyshuollon puoleen, joka käynnistää työperäisyyden arvioinnin ja ohjaa työntekijän tarvittaessa työterveyslääkärille oirekuvan selvittämiseksi. Työntekijän on ilmoitettava sisäilmaongelmasta kirjallisesti myös omalle esimiehelle. Työterveyshuollon tulee tarvittaessa esimiehen pyynnöstä selvittää oireilua työyhteisössä sisäilmakyselyin, jolloin saadaan laajempaa tietoa haittatekijöistä. Työterveyshuolto voi oireiden yleisyydestä johtuen myös esittää sisäilmakyselyn tekemistä. Työterveyshuolto arkistoi tekemänsä kyselyt. Työterveyshuolto tuo tiedot sisäilmatyöryhmään Sisäilmayhteyshenkilö Niille kiinteistöille, joissa on havaittu sisäilmaongelmia tulisi nimetä sisäilmayhteyshenkilö. Esimies voi toimia itse sisäilmayhteyshenkilönä tai nimetä sisäilmayhteyshenkilön. Tarkoituksenmukaista olisi, että sisäilmayhteyshenkilö työskentelee tiloissa, joita ongelma koskee. Sisäilmayhteyshenkilö toimii yhteistyössä sisäilmatyöryhmän kanssa silloin kun hänen edustamansa kiinteistön sisäilma-asioita käsitellään sisäilmatyöryhmässä Haittailmoitus Haittailmoituksen tekoon tulee turvautua vasta, kun ongelman ratkaisua ei ole löydetty esimiehen tai työterveyshuollon kautta. Haittailmoituksen voi myös tehdä, jos henkilö tai työyhteisö ei koe saavansa asiaa eteenpäin esimiehen tai työterveyshuollon kautta lukuisista ilmoituksista huolimatta. (liite 2) Haittailmoituksen luontevin vastaanottaja on työsuojelupäällikkö, joka on myös sisäilmatyöryhmän jäsen. Työsuojelupäällikön on annettava palautetta ilmoituksen tekijälle haittailmoituksen etenemisestä. Työsuojelupäällikkö arkistoi kaikki haittailmoitukset ja niihin liittyvät muut asiakirjat. Haittailmoitukset tuodaan tiedoksi sisäilmatyöryhmään. 3.2 Ilmoituksen teon jälkeen Helposti havaittavan teknisen ongelman korjaamisen jälkeen asiasta on tiedotettava esimiestä, joka tiedottaa henkilöstölle ja ilmoituksen tekijälle. Oireileva henkilö selvit-

6 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 6 (12) tää työterveyshuollon kautta oireilun tarkempia syitä. Jos työterveyshuollolla on epäily sisäilmaongelmasta, asia tuodaan sisäilmatyöryhmään työsuojelupäällikön kautta. Työsuojelupäällikkö tuo haittailmoitukset työterveyshuollon kautta sisäilmatyöryhmän käsittelyyn. Sisäilmatyöryhmän kokouksiin tulee kerätä kaikki ennalta saatava tieto käsittelyä varten. Arvioinnin tueksi tulisi kerätä riittävästi taustatietoa haitoista ja oireista: niiden yleisyydestä ja laadusta ja esiintyvyydestä työpaikalla. Näiden taustatietojen pohjalta työryhmä miettii ongelman laajuutta ja jatkotoimenpiteitä. 4. ONGELMANRATKAISU 4.1 Ennaltaehkäisevä toiminta Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy lähtee jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Riskirakenteiden tunnistaminen ja erilaisten fysikaalisten tekijöiden hallinta ovat osa työympäristötekijöiden kartoitusta ennen rakennuksen toiminnan aloittamista. Käyttöönoton jälkeen tulee rakennuksen käyttö olla suunnittelun mukaista ja rakennukset tulee huoltaa säännöllisesti. Myös hyvä ja säännöllinen siivous on osa sisäilmaongelmien ehkäisyä. Ennaltaehkäisy ei ole sisäilmatyöryhmän pääasiallinen tehtävä, vaan ohjeistukset tilojen käyttöön, korjaukseen, kiinteistöhuoltoon ja siivoukseen tulevat esimiehiltä tai toimialojen vastaavilta. Ennaltaehkäisyssä korostuu esimiesten ja tilojen käyttäjien rooli ja vastuu. Jokaisen tulee omalta kohdaltaan kiinnittää huomiota oman toimintansa vaikutuksesta sisäilman laatuun. Tarvittaessa sisäilmatyöryhmä voi olla neuvoa-antavana ryhmänä, esimerkiksi harkittaessa toimenpiteitä, joilla vältyttäisiin uusilta sisäilmaongelmilta kaupungin kiinteistöissä. Sisäilmatyöryhmän ratkaisuprosessin tulee olla suunnitelmallinen aina ongelman havaitsemisesta sen seurantaan ja arviointiin saakka. 4.2 Esiselvitykset ja alustava arvio Kun asia tulee sisäilmatyöryhmän käsittelyyn, kaikki aiempi tutkimusaineisto tulee olla työryhmän käytössä. Tärkeintä on selvittää oireiden ja haittojen laatu ja yleisyys työpaikalla. Oireilun arviointi saadaan työterveyshuollon selvityksillä. Tämä voi tapahtua haastattelujen tai työterveyslaitoksen sisäilmakyselyn avulla. Kiinteistön omistajan tulee antaa selvitys rakennuksen kunnosta ja huoltotoimenpiteistä, jos ne liittyvät ongelman asetteluun. Sisäilmatyöryhmä valitsee keskuudestaan edustajat, jotka tekevät katselmoinnin työpaikalla. Katselmoinneissa selvitetään keskeiset sisäilma-asioihin vaikuttavat

7 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 7 (12) asiat, kuten ilmanvaihto, tiedossa olevat kosteusvauriot, remontit, henkilöstön oireilu ja rakennuksen historia. Kiinteistöjen taustatiedot löytyvät Kiteen kaupungin, Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kesälahden Vuokratalot Oy:n käyttämästä Kupari Solutions kiinteistöohjelmasta. 4.3 Laajempi selvitys Jos esiselvityksen perusteella todetaan tarpeelliseksi tehdään laajempi ongelman kartoitus. Myös pienellä alueella ilmenevä ongelma on riittävä peruste rajattuihin työympäristön tutkimuksiin. Tämä tapahtuu havainnoimalla, arvioimalla pintakosteuksia ja määrittämällä materiaalien mikrobeja. Tarvittaessa rakennukselle tehdään kuntotutkimus (esim. rakenteiden kosteusmittaus, ilmanvaihdon tarkastus, mikrobinäytteiden ottaminen), jolloin rakennuksen rakenteita voidaan avata. Kuntotutkimukseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden ja heidän käyttämiensä mittausmenetelmien tulee täyttää annetut säädökset ja viranomaisohjeet. Kuntotutkimuksesta ja kuntotutkimuksen tuloksista tiedotetaan sisäilmatyöryhmälle. Sisäilmatyöryhmä toimii yhteistyössä eri vastuutahojen kanssa ja avustaa tarvittavien lisäselvitysten suunnittelussa. Henkilöstölle tiedotetaan toimenpiteiden etenemisestä. Jos prosessi tulee kestämään kauan on mietittävä ratkaisuvaihtoehtoja, joilla henkilöstön oireita ja oloa helpotetaan. Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. 4.4 Ongelman määrittely ja arviointi Sisäilmatyöryhmä määrittelee selvitysten perusteella kokonaiskuvan ongelmasta, sen taustoista ja mahdollisista syistä oikeiden ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. Arviointi perustuu rakennusteknisiin tutkimuksiin ja tarvittaessa mikrobiologisiin tai kemiallisiin selvityksiin. Arviossa huomioidaan vaurion laajuus ja ilmayhteys työtiloihin, mikrobikasvuston määrä ja laatu sekä tilannetta pahentavat tekijät. Näiden tutkimusten perusteella arvioidaan tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys. 4.5 Tavoitteet Tavoitteena on auttaa saavuttamaan, käytössä olevilla resursseilla, mahdollisimman hyvä sisäilma, joka ei aiheuta terveydellistä haittaa tilojen käyttäjille. Ihmisten kokemus hyvästä sisäilmasta on yksilöllinen, joten kaikkea oireilua ei voi poistaa. Tavoitteena on yleinen hyvinvoinnin lisääntyminen.

8 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 8 (12) 4.6 Toimenpiteiden toteutus Toimenpiteiden tavoitteena on saada ongelmat hallintaan ja estää uusien ongelmien syntyminen. Jos sisäilmaongelma vaatii rakennuksen korjausta, korjaukset on toteutettava siten, että niistä ei aiheudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Toimenpiteistä, korjaussuunnitelmasta ja aikataulusta tiedotetaan tilojen käyttäjiä. 4.7 Arviointi ja seuranta Tehtyjä suunnitelmia ja toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan kaikissa prosessin vaiheissa. Loppuarviossa tuodaan saavutetut parannukset kaikkien näkyville. Samalla tuodaan esille toimintatapojen ja ongelmanratkaisujen ongelmakohdat, jotta niitä voidaan tulevaisuudessa parantaa. Tiedotetaan seurantatuloksista. Ne tulee käydä yhdessä läpi tilan käyttäjien kanssa. 5. VIESTINTÄ Sisäilmaongelman ratkaisussa kaikkien osallisten tiedottaminen on tärkeää. Sisäilmatyöryhmän yhteisistä tiedotteista vastaa työhyvinvointipäällikkö. Työryhmä voi myös jakaa tiedotusvastuun tapauskohtaisesti niin, että erikoisosaamista vaativissa tiedotustilanteissa tai tiedotteissa käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Esimies tai sisäilmayhteyshenkilö huolehtii tiedottamisesta työyhteisön ja sisäilmatyöryhmän välillä ongelmanratkaisuprosessista ja sen vaiheista. Vaikeiden ja konflikteja helposti aiheuttavien asioiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huomaavaisuutta ja pyrkiä toimivaan yhteistoimintaan. LIITTEET 1. Ilmoitus sisäilmaongelmasta tekniseen keskukseen 2. Haittailmoitus 3. Lyhyt toimintaohje sisäilmaongelmasta ilmoittamiseen

9 1. Ilmoitus sisäilmaongelmasta tekniseen keskukseen Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 9 (12)

10 2. Haittailmoitus Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 10 (12)

11 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 11 (12)

12 3. Lyhyt toimintaohje sisäilmaongelmasta ilmoittamiseen Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 12 (12)

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN Tampereen kaupunki 7.2.2014 Päivitetty 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT... 2 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. VIESTINNÄN ROOLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA... 2 2. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TAVOITE... 2 3. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ... 2 4. VIESTINTÄSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginjohtajalle N VÄLIRAPORTTI Ryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja asetti 12.12.2007, 90, kaupungin sisäilmaryhmän tehtävänään - kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä

Lisätiedot

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Työterveyslaitos: Katja Tähtinen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Sari Rautio-Laine & Marjut Reiman Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vahanen Oy Tilaajan

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Versio 0.1 Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 3.6.2015 Espoon kaupunki 2015 1 / 18 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Työyhteisö sisäilmaongelmien ratkaisijana

Työyhteisö sisäilmaongelmien ratkaisijana Työyhteisö sisäilmaongelmien ratkaisijana Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.-21.11.2007 Marjaana Lahtinen, erikoispsykologi, PsT Sisäilmasto-ongelmien

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 27.7.2015 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2015 Petteri Kontro, (pj.) Anneli

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 2 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Tehokas työsuojelu

Lisätiedot

Opetusalan sisäilmatutkimus

Opetusalan sisäilmatutkimus Opetusalan sisäilmatutkimus OAJ:n julkaisusarja 1:2014 Sisällys Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 1.1 Kyselyn tausta ja tutkimusmenetelmä 4 2. Tulokset 5 2.1 Tutkimusaineisto 5 2.2 Sisäilmaongelmien selvittäminen

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot