1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA Säädösperusta Turvallisuusasiakirjan laadinta TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ..."

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA Säädösperusta Turvallisuusasiakirjan laadinta TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ TURVALLISUUSASIAKIRJAN RAKENNE MALLIASIAKIRJA... 6

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (12) 1 Turvallisuusasiakirjan laadinta 1.1 Säädösperusta Rakennuttaja laatii rakentamisen tai kunnossapidon suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirjan, jossa selvitetään ja esitetään toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Tällöin selvitetään ja esitetään myös ne vaara- ja haittatekijät, jotka käsittelevät työturvallisuusmääräyksissä (VNa 205/2009 liite 2 /1/) määriteltyjä vaarallisia töitä. Turvallisuusasiakirjan laadinta kuuluu rakennuttajalle. Turvallisuusasiakirjan laadinnasta vastaa hankkeen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuusasiakirja laaditaan päätoteuttajalle ja rakennushankkeessa muille suoraan sopimussuhteessa oleville urakoitsijoille sekä kunnossapidossa kunnossapitourakoitsijalle. Urakoitsijoille laadittu turvallisuusasiakirja toimitetaan myös hankkeessa toimiville suunnittelijoille. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. Liikenneviraston hankkeissa otetaan erityisesti huomioon rautatie-, tie- ja meriliikenteen turvallisuus. 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta Turvallisuusasiakirjaan tulevia turvallisuustietoja kerätään hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Nämä tiedot kirjataan hankkeesta laadittavaan turvallisuusselvitykseen tai vastaavaan dokumenttiin. Turvallisuuskoordinaattori tai tämän puuttuessa hankkeen vastuullinen henkilö huolehtii turvallisuustietojen keräämisestä ja kirjaamisesta ylös turvallisuusselvitykseen tai vastaavaan dokumenttiin. Suunnittelijoille annetaan suunnittelua varten suunnittelutoimeksiannossa turvallisuustiedot rakennustyön turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä menettely korvaa suunnittelijoita varten laadittavan turvallisuusasiakirjan. Suunnittelutoimeksiannossa käsitellään rakentamisen aikaisia turvallisuusasioita turvallisuusasiakirjan sisältöjaottelulla (liite). Suunnittelijan velvollisuus on toimittaa rakennuttajalle tiedot suunnittelun aikana esiin tulleista turvallisuustiedoista, joilla voi olla vaikutusta rakennustyön turvallisuuteen. Turvallisuusasiakirja on osa sopimusasiakirjoja. Turvallisuusasiakirja laaditaan ennen rakennustai kunnossapitourakan tarjouspyyntöä ja liitetään osaksi tarjouspyyntöasiakirjoja. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään tarvittaessa tarjouskyselyn aikana.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (12) Turvallisuusasiakirjaa pidetään ajan tasalla koko hankkeen tasalla ja siihen päivitetään muuttuneet ja uudet esille tulleet turvallisuustiedot. Pitkissä rakennushankkeissa ja kunnossapidossa turvallisuusasiakirja päivitetään ainakin kerran vuodessa. Turvallisuuskoordinaattori vastaa turvallisuusasiakirjan päivittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Turvallisuusasiakirja päivitetään aina, kun rakennus- tai kunnossapitohankkeessa tilataan uusia urakoita. Jokaisessa hankkeessa on vain yksi ajan tasalla oleva turvallisuusasiakirja, joka jaetaan hankkeen kaikille osapuolille. Turvallisuusasiakirjan päivityksessä otetaan huomioon päätoteuttajalta saadut turvallisuustiedot ja rakennuttajan itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvät tekijät ja olosuhteet sekä hankkeessa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat ja riskienarvioinneissa esille nousset riskit. Päätoteuttaja tai hankkeeseen osallistuva muu urakoitsija esittää puolestaan turvallisuussuunnitelmassa keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa esille tuotujen vaarojen ja haittojen hallitsemiseksi ja poistamiseksi. 2 Turvallisuusasiakirjan sisältö Turvallisuusasiakirjaan tulevat tiedot pohjautuvat vaarojen ja haittatekijöiden järjestelmälliseen tunnistamiseen (riskienarviointiin) ja tämän pohjalta tehtyihin toimenpiteisiin, esimerkiksi suunnittelijan tekemiin suunnitteluratkaisuihin tai tarkempiin selvityksiin. Riskienarvioinnissa käytetään Liikennevirastossa yleisesti käytössä olevia riskienarviointimenetelmiä. Yleensä turvallisuutta uhkaavat riskit tunnistetaan Liikenneviraston turvallisuusriskien tunnistusmenetelmällä käyttäen ainakin Toimintaympäristö-riskikarttaa ja Liikenne-riskikarttaa. Turvallisuusasiakirjassa ei toisteta muissa asiakirjoissa olevia turvallisuustietoja tai -vaatimuksia. Turvallisuusasiakirjaan ei kirjoiteta turvallisuusmääräyksiä tai niistä tehtyjä tiivistelmiä. Lähtökohtana pitää olla, että jokainen osapuoli hankkeessa tuntee työturvallisuuslainsäädännön ja muun turvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti. Liikenneviraston turvallisuusvaatimukset esitetään turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa, näistä asiakirjoista on myös viittaukset noudatettaviin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuusasiakirjassa esitetään sellaiset hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina. Turvallisuusasiakirjassa esitetään hankkeen vaara- ja haittatekijät, joita urakoitsija ei normaalin rakentamis- tai työkokemuksen perusteella mahdollisesti osaa tunnistaa. Yleisiä ja joka hankkeessa esiintyviä rakentamisen tai kunnossapidon vaaroja ei turvallisuusasiakirjassa esitetä. Turvallisuusasiakirjaan liitetään vain hankkeen toteuttamiseen eli rakentamis- tai kunnossapitotyöhön liittyvät vaara- tai haittatekijät. Turvallisuusasiakirja sisältää vain työn aikaisia turvalli-

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (12) suustietoja. Rakentamista koskevassa turvallisuusasiakirjassa ei ole käytön aikaisia turvallisuustietoja. Rautatiehankkeissa turvallisuusasiakirjassa ei ole myöskään YTM -asetuksen /2/ mukaisia rautatiejärjestelmään liittyviä turvallisuustietoja (kuten vaararekisteritietoja). Turvallisuusasiakirjassa esitetään vaaroja ja haittoja, jotka kohdistuvat sekä työmaalla työskenteleviin että työn vaikutuspiirissä oleviin. Liikenneviraston hankkeissa turvallisuusasiakirjassa esitetään myös liikenteelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Turvallisuusasiakirjaan liitetään tiedot hankkeessa olevista VNa 205/2009 liitteen 2 /1/ mukaisista vaarallisista töistä sekä keskeiset tiedot näiden töiden vaaroista. Turvallisuusasiakirjaan liitetään esille tulleet työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot sekä kohteeseen liittyvästä muusta toiminnasta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Turvallisuusasiakirjassa esitetään liikenteeseen liittyviä turvallisuus- ja olosuhdetietoja sekä liikenteen aiheuttamia vaaroja työlle. Turvallisuusasiakirjassa voidaan viitata turvallisuutta käsitteleviin lisäselvityksiin ja suunnitelmiin, kuten saastuneen maaperän tutkimustietoihin tai olemassa olevien putkistojen ja kaapelien sijaintitietoihin. 3 Turvallisuusasiakirjan rakenne Turvallisuusasiakirja laaditaan turvallisuusasiakirjan sisältömallin mukaan (liite). Turvallisuusasiakirja koostuu seitsemästä osasta: - yleistä - työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät - vaaralliset työt - hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot - työmaahan liittyvät muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat - liikenteen aiheuttamat vaarat työlle - työn aiheuttamat vaarat liikenteelle Turvallisuusasiakirjaa laadittaessa käydään läpi kaikki turvallisuusasiakirjan alakohdat/luvut oheisen sisältömallin mukaan. Mikäli johonkin alakohtaan ei löydy turvallisuuteen liittyviä tietoja, tähän kohtaan kirjoitetaan esimerkiksi maininta: "Tässä hankkeessa ei ole kyseisen kohdan mukaisia vaara- tai haittatekijöitä." Vaara- ja haittatekijät pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Turvallisuusasiakirjassa tulee kuvata ne vaara- ja haittatekijät, jotka muodostuvat vilkkaasta junaliikenteestä tai junien suuresta nopeudesta.

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (12) 4 Malliasiakirja Turvallisuusasiakirjan sisältömalli on kuvattu liitteessä. Malliasiakirjassa mainitut yksittäiset asiat ovat muistilistan omaisia auttamassa turvallisuusasiakirjan laadintaa. Niistä otetaan huomioon vain ne asiat, jotka hankkeessa voivat aiheuttaa poikkeuksellisia tai merkittäviä vaaroja ja haittoja. 5 Viiteluettelo /1/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) /2/ Komission asetus (EY) N:o 352/2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun riskien arviointia koskevan yhteisen turvallisuusmenetelmän hyväksymisestä

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (12) Liite ohjeeseen TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖMALLI 1. Yleistä 1.1 Kohdetiedot - hanke, johon turvallisuusasiakirja liittyy - urakka/kohde, johon turvallisuusasiakirja liittyy - kohteen lyhyt kuvaus 1.2 Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin - liittyminen muihin rakennuttajan asiakirjoihin (erityisesti turvallisuuteen liittyvät muut asiakirjat) - velvoittavuus/hierarkkisuus 1.3 Turvallisuusasiakirjan tietojen ylläpito - turvallisuusasiakirjan versiohallinta - turvallisuusasiakirjan sisällön/tietojen käsittely urakoitsijan kanssa - turvallisuusasiakirjan tietojen täydentäminen/asiakirjan ylläpito - urakoitsijan velvoitteet turvallisuusasiakirjan suhteen mm. turvallisuussuunnitelman laadintaan - urakoitsijan velvoite ilmoittaa turvallisuusasiakirjaan kohdistuvista muutostarpeista tai puutteellisuuksista ja poikkeamista - turvallisuusasiakirjan laadintaan/ylläpitoon liittyvät yhteyshenkilöt 2. Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät 2.1 Hankkeen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät - Suuruus - Tila - mittasuhteet, koko, korkeus, syvyys - töiden määrä - materiaalien määrä - kaluston määrä - urakoiden ja työntekijöiden määrä - keskeiset työmäärät - laajuus, pituus, etäisyydet - työmaan maantieteellinen laajuus - työpisteiden määrä ja sijainti - rautatiealueet - tiealueet - muut mahdolliset alueet - työhön kuuluvat laitetilat ja rakennukset

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (12) - Kesto - lyhyt- tai pitkäkestoisuus - ajankohta - jaksottaisuus - Vaativuus - poikkeuksellisuus - ainutkertaisuus - hankalia tai vaativia töitä - vaativia suunnitteluratkaisuja - vaativia rakenteita, taitorakenteita - tekniset ratkaisut - liikennejärjestelmät - liikenteenohjaus - turvalaitteet, turvalaitetilat - sähkörata - turvallisuusvaatimukset - materiaaliratkaisut - Kuntotiedot - vauriot, viat - epävarmuus rakenteiden kunnosta - vanhojen rakenteiden toteutusratkaisut ja niistä johtuvat vaaratekijät (esimerkiksi rakenteet eivät kestä työstä syntyvää tärinää) - vanhat rakennustavat ja niiden mukana tuomat vaaratekijät (esimerkiksi heikko kantavuus) 2.2 Hankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät - Työympäristö - työmaajärjestelyt, rajoitukset - työmaan ahtaus - maasto-olosuhteet (esimerkiksi maaston jyrkkyys) - luonnonolosuhteet (esimerkiksi pehmeiköt) - yhtäaikaiset työt - päällekkäiset työt ja työvaiheet - työmaan sisäinen liikenne - ratatyöliikenne - kaluston siirrot, pysäköinti tai säilytys - työkoneiden liikkeet, työskentelyjärjestys - tiealueella liikkuvan kaluston käyttö, liikkuminen ja säilytys - kiskoilla kulkevan kaluston käyttö, liikkuminen ja säilytys - varastopaikat, -alueet - materiaalien varastointi - työpisteet, asennusalueet - sosiaalitilat - jätehuolto, jätteet

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (12) - Työskentelyolosuhteet - sää - keli - valaistus - kirkkaus, pimeys, häikäisy - lämpötila, kylmyys ja kuumuus, veto - pöly - melu - tärinä - työn kuormittavuus, työn raskaus - työskentelyn erityispiirteet (esimerkiksi työskentely maan alla, korkealla, vedessä, ahtaissa rakenteissa tai paikoissa) - työskentely yöllä/pimeässä - yksintyöskentely - Poikkeukselliset olosuhteet - ruuhkat, - liikennehäiriöt - onnettomuudet, vaaratilanteet - liikenneonnettomuudet - tulipalo - luonnonilmiöt (esimerkiksi tulva) - sähkö- tai tietoliikennekatkot 2.3 Hankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät - Toteutus- tai urakkamuodosta johtuvat tekijät - urakoiden yhtäaikaisuus tai päällekkäisyys - rakennuttajan muut tilaamat työt (esimerkiksi kunnossapito) - muiden rakennuttamistahojen tilaamat työt (esimerkiksi kaupunki, tienpitäjä) - urakoiden määrä, urakkarajat - muut sopimukset ja sopimussuhteet - työraot, liikennekatkot - Tiedonkulun ongelmat - tiedonkulun katkot - tiedonkulku liikenteenohjaukseen/poikkeukselliset tilanteet - kieli- tai kulttuuriongelmat - Aikataulusta johtuvat ongelmat - tiukkuus - töiden yhtäaikaisuus - kriittiset työvaiheet, polut - työkatkot - rajoitukset

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (12) - Sopimussuhteista johtuvat ongelmat - alistamiset - yhteensovitukset - puuttuvat sopimussuhteet - kolmannet osapuolet - työn aikainen kunnossapito - Työajasta johtuvat ongelmat - työaika - yötyö - työraot, seisokit, katkot - työvuorojen tarve 3. Vaaralliset työt - Ilmoitetaan kaikki VNa 205/2009 liitteen 2 mukaiset työt - Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi. - Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta. - Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen tai valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla. - Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt. - Työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara. - Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa. - Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä. - Painekammiossa tehtävät työt. - Työt, joissa käytetään räjähdysaineita. - Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista. - Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö. - Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla. - Muut mahdolliset vaaralliset työt 4. Hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot - Fysikaaliset tekijät - työilman epäpuhtaudet - pölylähteet - melu- ja tärinälähteet - säteilylähteet - sähköjännitteet, sähkölähteet - suurjännite - painevaihtelut, paineen aiheuttamat vaarat ja haitat - lämpötilaolosuhteet (kuumat pinnat, rakenteet, kylmät tilat)

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (12) - Kemialliset tekijät - terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit - terveydelle vaaralliset jätteet - räjähdysvaaralliset aineet - syttymis- ja palovaaralliset aineet - myrkytys, hukkumisvaara, hapenpuute - Biologiset tekijät - bakteerit ja virukset - Työn kuormittavuus - Ergonomiahaitat - Muut työturvallisuus- ja terveystiedot - Pilaantuneet maa-alueet 5. Työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat 5.1 Vaaralliset rakenteet, rakennelmat ja laitteet - sähkörata, sähkölinjat - putket ja johdot - kaapelit - teollisuusprosessit, -laitokset - muut vaaroja aiheuttavat prosessit - varastot, säiliöt - ratarakenteet - tasoristeys - ramppi, liittymä, risteys - pysäköintialue, levähdysalue - ratapihat, liikennepaikat - portaalit ja mastot - tunnelit - sillat - rummut - muut taitorakenteet - kaivot, kaivannot, - kaapelikourut ja johtokanavat - pumppaamot - kallioleikkaukset - kanavat, sulut, padot - kääntösillat - purettavat rakenteet - muut mahdolliset rakenteet ja rakennelmat

12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (12) 5.2 Muita vaaroja aiheuttavia toimintoja - kunnossapito, huoltotyöt - liikennöinti - ratapihatyöt, vaihtotyöt - asennustyöt - peruuttavat työkoneet - lastaus, kuorman purku - kaluston huolto- ja korjaustyöt - eri liikennemuodot (raskas liikenne, kevyt liikenne) - viereiset rakennustyömaat 6. Liikenteen aiheuttamat vaarat työlle (kaikki liikennemuodot) - työmaan ohittava tieliikenne - laivaliikenne - junaliikenne, vaihtotyöliikenne - työskentelyä rajoittava liikenne (esimerkiksi VAK) - liikkuvan kaluston aiheuttamat vaarat (esimerkiksi lentävä jää tai kivet) 7. Työn aiheuttamat vaarat liikenteelle (kaikki liikennemuodot) - liikenneonnettomuus, jossa mukana työmaan ajoneuvo - suistumavaara - törmäysvaara - räjäytystyöt (sinkoavat kivet) - häiriöt tietoliikenteelle - ruuhkat

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 11.2.2002 1 (9) POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 1 YLEISTÄ POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSISTA Tässä esityksessä tarkastellaan yksityiskohtaisesti potentiaalisten ongelmien analyysin (POA) laatimista

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot