JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA"

Transkriptio

1 Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1

2 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään julkisivukorjauksen osapuolien työturvallisuustehtävät tyypillisen julkisivukorjaushankkeen eri vaiheissa. Ohjetta voidaan soveltaa lähinnä tavanomaisiin julkisivukorjauskohteisiin, esim. betoniulkoseinän pinnoitus- ja paikkauskorjauksiin. Tämä ohjevihkonen on laadittu TTY Rakennetekniikan laitoksen tutkimushankkeen Julkisivukorjausten turvallisuus tuloksena. Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt DI Saija Varjonen. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Muina rahoittajina ovat toimineet Julkisivuyhdistys r.y Suomen rakennussaumausyhdistys r.y Suomen maalarimestariliitto r.y

3 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA 1.1 JULKISIVUKORJAUKSEN OSAPUOLET 1.2 JULKISIVUKORJAUKSEN URAKKAMUODOT 2 TEHTÄVÄTAULUKOT 2.1 SUUNNITTELUVAIHE 2.2 RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHE 2.3 RAKENNUSVAIHE 3 YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU 3.1 YHTEISTYÖVERKOSTO 3.2 URAKOITSIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3.3 TIEDONKULKU RAKENNUKSEN KÄYTTÄJIEN JA URAKOITSIJOIDEN VÄLILLÄ

4 1 TAUSTAA 1.1 Julkisivukorjauksen osapuolet Tilaaja () on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai ohjaa tai valvoo rakennushanketta. n tehtävänä on huolehtia hankkeen kokonaisuudesta. lla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Urakoitsijat ovat urakkaa, aliurakkaa tai muuta työsuoritusta tekeviä henkilöitä, joilla voi olla kyseessä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä. Pääsuunnittelija on hankkeeseen nimetty korjaussuunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava henkilö. Käyttäjät. Julkisivukorjauksissa korjattava rakennus on yleensä käytössä korjauksen aikana. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa. Viranomaiset. Julkisivukorjauksessa ollaan yhteyksissä ainakin rakennusvalvontaan, työsuojeluviranomaisiin ja ympäristöviranomaisiin. Julkisivukorjaushankkeessa tilaajana eli rakennuttajana on usein rakentamisen eiammattilainen, kuten asunto-osakeyhtiö ja rakennuttajan velvollisuuksia hoitamaan nimetään rakennuttajakonsultti. n turvallisuustehtäviä ovat yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestäminen sekä rakennustöiden turvallisuussuunnittelu ja rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu työmaan yleinen turvallisuus ja terveellisyys huomioiden. lla tulee olla kyky ja sopimukselliset edellytykset huolehtia hankkeen kokonaisuudesta. Julkisivukorjaushankkeessa urakoitsijat ovat usein varsin pieniä yrityksiä, tiettyyn korjaustapaan erikoistuneita erikoisurakoitsijoita. Muita tyypillisiä ulkopuolisia asiantuntijoita ovat - Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelijat - Kuntotutkija - Työmaavalvoja

5 1.2 Julkisivukorjauksen urakkamuodot Korjaushankkeen laajuudesta ja urakkamuodosta riippuu kuinka monta eri osapuolta hankkeessa on ja missä laajuudessa tässä ohjeessa luoteltuja tehtäviä hoidetaan. Mitä laajempi korjaushanke on, sitä enemmän asiantuntijoita tarvitaan. PIENI KORJAUSHANKE KÄYTTÄJÄN AJOITTAMA KORJAUS työn sisältö ja laajuus selkeä korjaustyöstä laaditaan erillinen suunnitelma ESIMERKKIHANKE Autotallin ovien maalaus Pinnoitus- ja paikkauskorjaus tai levyverhous URAKOITSIJAN VALINTA Urakoitsija tuttu ja luotettava Ei varsinaista urakkakilpailua Kilpailutetaan kolme urakoitsijaa laaditulla perussuunnitelmalla ja työselostuksella SOPIMUSMALLI Työtilaus, jossa luettelo tehtävistä töistä Pienurakkasopimus täydennettynä urakkaneuvottelupöytäkirjalla PÄÄTOTEUTTAJAN VALINTA Hankkeelle ei nimetä päätoteuttajaa, velvollisuuksista huolehtii rakennuttaja Hankkeelle nimetään päätoteuttaja, joka on yleensä hankkeen pääurakoitsija Julkisivukorjaushanke on tyypillisesti käyttäjän ajoittama korjaus, jossa hankkeen päätoteuttajaksi nimetään pääurakoitsija. TILAKORJAUS KOKONAISJÄRJESTELY Toistuva korjaustyö, josta laaditaan suunnitelmat ja urakkaohjelma Voidaan toteuttaa valitsemalla pääurakoitsija, joka valitsee tarvittavat erikoisurakoitsijat. Tarvitaan eri alojen urakoitsijoita ja työt ovat toisistaan riippumattomia Myös sisäpuolisia korjauksia, kuten kevyiden väliseinien siirtoa tai kalusteiden asennusta, myös LVIS-työt sisältyy korjaukseen Hyvin perusteellinen korjaus, esim. käyttötavan muutos (rakennus ei käytössä korjaustyön aikana) Kilpailutetaan 3 6 urakoitsijaa suunnittelijan laatimilla urakkaasiakirjoilla Kilpailutetaan 3 6 urakoitsijaa suunnittelijan laatimilla urakkaasiakirjoilla Urakkasopimus Urakkasopimus Urakkaohjelma YSE 98:n määrittelemällä tavalla Urakkaohjelma YSE 98:n määrittelemällä tavalla Hankkeelle nimetään päätoteuttaja, joka on yleensä hankkeen pääurakoitsija Hankkeelle nimetään päätoteuttaja, joka on yleensä hankkeen pääurakoitsija

6 2 TEHTÄVÄTAULUKOT 2.1 Suunnitteluvaihe Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Korjaushankkeen käynnistäminen Tilaajan tavoitteiden määrittely Konsulttien valinta ja toimeksiantojen määrittely Suunnittelu Lähtötietojen hankinta ja toimittaminen suunnittelijoille Suunnittelijoiden valinta Pääsuunnittelijan nimeäminen Suunnittelun ohjauksesta huolehtiminen ja suunnittelijoiden yhteistyön varmistaminen Rakenteiden kantavuuden varmistaminen Asukasturvallisuuden huomioiminen suunnittelussa Suunnitelmien sopimuksenmukaisuuden valvonta Suunnittelutietojen välittäminen muille osapuolille Selitys voi asettaa myös määräystason ylittävät turvallisuustavoitteet. Tällaiset vaatimukset on syytä kirjata turvallisuusasiakirjaan sekä sopimuksiin. Konsulttien toimeksiantojen määrittelyissä ja sopimuksissa edellytettävä turvallisuusasioiden huomioimista. Kuntotutkimukset ja vaarallisten aineiden (asbesti, PCB, lyijy ja PAH-yhdisteet) kartoitus. n ja pääsuunnittelijan tulee yhteistyössä selvittää että suunnittelu- ja toteutusaikataulut ovat realistiset, huolehtia rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä sekä järjestää suunnittelijoiden yhteistyö. Suunnittelu toteutetaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti turvallisuusasiat huomioiden.

7 Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Selitys Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirjan laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen Turvallisuusasiakirjaa on päivitettävä jatkuvasti hankkeen edetessä. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpitäminen () () () Jos sisällytetty sopimukseen. Turvallisuusasiakirjan tietojen välittäminen Turvallisuusasiakirjan tietojen käsittely yhteistyössä Turvallisuusasiakirjan tiedot ja niistä aiheutuvat turvallisuustoimenpiteet on käsiteltävä yhteistyössä ennen rakennustyön alkua, pelkkä tiedotus ei riitä.

8 2.2 Rakentamisen valmisteluvaihe Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Selitys Hankkeen urakkamuoto Toteutusmuotojen vertailu ja valinta Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu ja tarjouskilpailun järjestäminen turvallisuusasiat huomioiden Pätevän urakoitsijan valinta Pätevien aliurakoitsijoiden valinta Aliurakoitsijoiden hyväksyminen Urakka-asiakirjojen valmistelu Eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen sääntöjen laatiminen kirjallisesti n nimeäminen n asiantuntemuksesta ja tosiasiallisista toimivaltuuksista tulee varmistua. Suunnittelu Suunnitelmien yhteensopivuuden ja ristiriidattomuuden tarkistaminen sekä riittävyyden varmistaminen Suunnitelmien hyväksyminen Suunnittelutietojen välittäminen Turvallisuusasiakirjan päivittäminen () () () Jos sisällytetty sopimukseen.

9 Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Viranomaisyhteistyö Työmaan ennakkoilmoituksen laadinta Tarvittavien lupien hakeminen Suunnitelmien tarkastuttaminen viranomaisilla Työmaan turvallisuussuunnittelu Työmaasuunnitelman laatiminen Turvallisuus- tai järjestyssääntöjen sekä tarvittaessa turvallisuusohjeiden laatiminen Erityisiä vaaroja sisältävien töiden suunnittelu Työvaiheiden ajoituksen suunnittelu Tiedotuksen järjestäminen urakoitsijoiden kesken Selitys Ajoitus suunnitellaan ja eri osapuolten toiminnot yhteensovitetaan turvallisuus huomioiden. Suunnitelmien, aikataulun, vaatimusten ja olosuhteiden muutoksista tiedottaminen.

10 2.3 Rakennusvaihe Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Selitys Turvallisuussuunnittelun toteutus Rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen ja valvonta Turvallisuussuunnittelun ottaminen osaksi työsuunnittelua Turvallisten työmenetelmien ja tapojen käyttö Turvallisuusasiakirjan täydentäminen ja ajantasalla pitäminen () () () Jos sisällytetty sopimukseen. Rakennustöiden turvallisuussuunnittelun ajantasalla pitäminen Muutostarpeista ilmoittaminen päätoteuttajalle Tarpeellisten tietojen antaminen työntekijöiden työmaalla työskentelystä päätoteuttajalle ja muille urakoitsijoille Työturvallisuutta koskevien ohjeiden ja määräysten mukaan toimiminen Työntekijän pätevyyden varmistaminen Turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antaminen ja tiedonkulusta huolehtiminen rakennustyömaalla Henkilötunnisteen käytön järjestäminen Sivu- ja aliurakoitsijat varmistavat omien työntekijöidensä pätevyydet Rakennuksen käyttäjien turvallisuudesta huolehtiminen

11 Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Selitys Työmaan olosuhteet, siisteys, järjestys Työmaan siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Työalueiden ja telineiden siivous ja järjestys Ohjeiden antaminen. Erityisesti kulkutiet on pidettävä puhtaana. Rakennustarvikkeiden varastoinnista huolehtiminen. Sivu- ja aliurakoitsijat huolehtivat omista työalueistaan. Jätehuolto Pölyn leviämisen estävistä rakenteista ja tiivistyksistä vastaaminen Tekijä riippuu sopimuksen sisällöstä. Ohjeiden antaminen henkilökohtaisten suojainten käytöstä Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja toimittaminen Työmaan yleisjohtaminen Yleinen turvallisuusjohtaminen Perehdyttämis- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen Työmaakokoukset, palaverit, turvallisuusohjeet ja valvonta Vastuuhenkilöiden ja vastuunalaisten henkilöiden nimeäminen Pätevyyksien tarkistus Vaaroista tiedottaminen urakoitsijoille ja näiden työntekijöille - ohjeiden antaminen vaaratilanteista ilmoittamista varten - vaaratilanteiden käsittely kokouksissa - erityisten turvallisuusohjeiden antaminen Perehdyttäminen Urakoitsijoiden perehdyttäminen Urakoitsijoiden työntekijöiden perehdyttäminen - työn laadun ja olosuhteiden edellyttämän opetuksen ja ohjauksen antaminen - turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavien asioiden tiedottaminen työntekijöille

12 Sivu- ja aliurakoitsija Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Muut suunnittelijat Asukkaat / käyttäjät Tehtävät Selitys Tarkastukset Työmaan tarkastusten ja turvallisuusseurannan organisoiminen, tarkastusten menettelytapojen laadinta, tarkastustoiminnan valvonta Koneiden, nosturien ja nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, väliaikaisten tukien, henkilösuojainten ja muiden laitteiden vastaanottotarkastukset Työ- ja suojatelineiden, nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastukset Tarkastukset suorittaa tehtävään nimetty vastuuhenkilö. Pöytäkirja tarkastuksista on toimitettava päätoteuttajalle. Viikoittaiset (nostolaitteiden osalta päivittäiset) kunnossapitotarkastukset ja työmaa-alueen tarkastukset Kunnossapitotarkastuksista laadittava pöytäkirja

13 3 YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU 3.1 Yhteistyöverkosto Työturvallisuuden kannalta yhteistyö ja tiedonkulku eri osapuolten välillä korjaustyömaalla ovat erittäin tärkeitä. Yhteistyöverkosto on hyvin monimutkainen ja monimuotoinen, kuten alla oleva kaavio havainnollistaa. Siksi yhteistyö ja tiedottaminen on organisoitava järjestelmällisesti. Käyttäjä Suunnittelijat Viranomaiset Kuntotutkija Urakoitsija Urakoitsija Urakoitsija Työntekijät Työntekijät

14 3.2 Urakoitsijoiden välinen yhteistyö Työmaan turvalliseen toimintaan vaikuttaa pääasiassa yhteistyö päätoteuttajan, urakoitsijoiden ja työntekijöiden välillä. määrittelee eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisen säännöt. toteuttaa yhteistoiminnan ja tiedonkulun työmaalla pääasiassa työmaa- ja urakoitsijakokouksissa sekä viikkopalavereissa. Työmaakokouksissa on aina omana kohtanaan käsiteltävä turvallisuusasiat. 3.3 Tiedonkulku rakennuksen käyttäjien ja urakoitsijoiden välillä Julkisivukorjaushankkeen aikana rakennukset ovat usein käytössä, jolloin rakennuksen käyttäjien tai asukkaiden turvallisuus on erityisen tärkeää. Yksi suurimpia ongelmia korjaushankkeissa on puutteellinen tiedonkulku käyttäjille. Tiedottamisen laajuus ja tarve suhteutetaan hankkeen laajuuteen. Tiedotus toteutetaan tiedotustilaisuuksin (esim. asukasinfot) ja tiedottein. Merkittävistä muutoksista hankkeen aikana tulee tiedottaa erikseen. Urakoitsijoiden tulee tiedottaa käyttäjille erikseen myös sellaisista työmenetelmistä tai -vaiheista, jotka saattavat aiheuttaa erityistä haittaa käyttäjille tai muuten vaikuttaa käyttäjien toimintaan. Urakoitsijat ovat eritasoisissa sopimussuhteissa ja osa voi toimia rinnakkain ilman keskinäistä sopimussuhdetta. n rooli yhteistyöverkostossa on merkittävä. Kun korjaushanke toteutetaan erillisinä urakoina tai kun hankkeeseen osallistuu alistamattomia sivuurakoita, on rakennuttajalla selkeä rooli yhteistyön järjestämisessä. Sivu-urakoitsijat velvoitetaan osallistumaan yhteistoimintaan samoin kuin muutkin urakoitsijat. Jokaisen urakoitsijan tulee osallistua päätoteuttajan järjestämään yhteistoimintaan sekä olla vielä erikseen yhteistoiminnassa niiden urakoitsijoiden kanssa, joiden työhön oma toiminta vaikuttaa. Sivu- ja aliurakoitsijoiden työnjohto on taas velvollinen välittämään tiedot työntekijöilleen. Rakennuksen käyttäjille on tiedotettava riittävästi työmaa-alueen käytön suunnittelusta, materiaalien ja purkujätteiden varastoinnista, kulkuväylistä ja urakoitsijoiden käytössä olevista piha-alueista. Tiedotustapa ja tiedottamisen säännöllisyys sovitaan käyttäjien kanssa. Vaihtoehtoisia tapoja ovat mm: tiedotus ilmoitustauluilla, tiedotteiden jakelu huoneistoihin ja sähköposti. Tiedotustilaisuus (asukasinfo) järjestetään aina ennen korjaustyön alkua. Säännöllisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen on suositeltavaa. Tiedotettavia asioita ovat esim. parvekkeiden poistaminen käytöstä ja muutokset kulkutiejärjestelyissä (esim. ulko-ovien sulkeminen). Tiedotteet on annettava riittävän ajoissa.

15 Usein käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa korjaushankkeen kulkuun on rajallinen. Hankkeen alussa on sovittava selkeästi miten käyttäjät voivat olla yhteydessä urakoitsijaan. Lähin yhteyshenkilö käyttäjille on esimerkiksi asuinrakennuksissa isännöitsijä, joka voi olla yhteydessä rakennuttajaan ja urakoitsijoihin. Käyttäjien näkemysten huomioon ottaminen suunnittelussa yleensä kuitenkin parantaa käyttäjien myönteistä suhtautumista työmaajärjestelyjä kohtaan, siksi yhteistyön järjestämisestä ja tiedonkulkutavoista käyttäjien edustajien, hallituksen tms., kanssa on hyvä sopia. Käyttäjien suoraa yhteydenottoa urakoitsijaan tulee välttää.

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236 Hannu Koski Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2236 Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen Hannu Koski VTT Rakennus-

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot