ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero EPOELY/330/ /2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero Projektikoodi S10808 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi seduuni - osumaa työhön Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu Projektin vastuuhenkilön nimi Reija Lepola Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Katri Nyman Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Työpaikat tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat koulutustaan vastaavaa työtä. Työelämän ja työmarkkinoiden muutosten nopea ennakointi ja uusiin tarpeisiin vastaaminen edellyttävät entistä tiiviimpää vuorovaikutusta oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Opetuksen työelämävastaavuuden kehittämistyössä tarvitaan työelämän näkemystä ja opettajien ajankohtaista työelämäosaamista. Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on osoittanut, että oppilaitoksissa ei tunneta riittävän hyvin työelämän vaatimuksia, eikä työelämän edustajilla ole ollut mahdollisuuksia osallistua opetuksen kehittämiseen työelämälähtöisemmäksi ja työelämän tarpeisiin paremmin vastaavaksi. Tästä syystä nähtiin tarpeelliseksi rakentaa uusi silta oppilaitosyritysyhteistyön kehittämiseen ja molemminpuoliseen tiedon jakamiseen. Työelämätaitojen opettaminen on alakohtaisen ammattitaidon ohella tärkeää jo ammatillisen koulutuksen alkuvaiheista saakka. Pelisääntöjen selkeä läpikäyminen opiskelijoiden kanssa parantaa aidoissa EURA JÄRJESTELMÄ 1/44

2 työympäristöissä tapahtuvan oppimisen sujumista. Kun oppilaitoksen ja työelämän viestit tukevat toinen toistaan, syntyy opiskelijoille käsitys siitä, mitä taitoja työelämässä vaaditaan ja kuinka tärkeää on valmentautua työelämän vaatimuksiin jo opintojen aikana sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla. Tärkeää on myös viestintä työelämän suuntaan ja tiedon välittäminen siitä, minkälaista osaamista tämän päivän ammatillinen koulutus tuottaa ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. Molemminpuolinen tietoisuuden lisääntyminen vähentää epärealistisia odotuksia niin opiskelijalta kuin työpaikoiltakin osaamisen tasosta ja ehkäisee negatiivisia kokemuksia, jotka pohjautuvat liian korkeisiin tai liian vaatimattomiin osaamisen odotuksiin. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata Koulutuskeskus Sedun ja työelämän yhteistyömalleja. Tavoitteeseen pyrittiin lisäämällä opettajien ja työelämän välistä vuorovaikutusta, jossa opettajat ja työpaikkojen yhteyshenkilöt ohjasivat opiskelijoita työpaikalla tapahtuvissa, projektinomaisissa oppimistilanteissa ja laajensivat oppimisympäristöjä oppilaitoksen tiloista oikeille työpaikoille. Lisäksi järjestettiin yritysten ja oppilaitoksen yhteisiä koulutuksia ja opintomatkoja, asiantuntijapaneeleja sekä tarjottiin opettajille mahdollisuutta lyhyisiin työelämäjaksoihin. Keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa työssäoppimista ohjaavien henkilöiden perehdyttämisosaamista, ohjaustaitoja ja lisätä tietoisuutta työturvallisuudesta. Tavoitteeseen vastattiin kehittämällä ja testaamalla työssäoppimisen mobiiliohjauksen toimintamallia ja alakohtaisia kysymyspatteristoja. Tavoitteena oli mobiiliohjauksen (etaitava) saaminen käytännön työkaluksi sekä opiskelijoiden ohjaamiseksi että työpaikkaohjaajien ja opettajien väliseksi vuorovaikutuskanavaksi. Hankkeen päätyttyä tavoitteena oli saattaa etaitava osaksi Koulutuskeskus Sedun työssäoppimisen ohjausprosessia. Hankkeen kohderyhmäksi valittiin Koulutuskeskus Sedun opettajat ja opetusta avustava henkilöstö sekä oppilaitoksen yhteistyöyritysten työpaikkaohjaajat, esimiehet ja muut työntekijät. Kohderyhmän valintaa voidaan pitää onnistuneena. Työssäoppimisprosessissa keskeinen rooli on työssäoppimista ohjaavalla opettajalla ja työpaikkaohjaajalla, heidän yhteistyönsä on oppilaitoksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen ytimessä. Opettajien työelämäosaamisen kehittämiseksi on tärkeää lisätä tätä vuorovaikutusta ja mahdollistaa uudenlaisten yhteistyökuvioiden kautta syntyvä opetuksen, opetussuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittyminen. Tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välillä lisää keskinäistä ymmärrystä ja toisen osapuolen toiminnan arvostusta sekä vahvistaa yhteisen osaamisen syntymistä mm. opiskelijoiden ohjauksessa. Tärkeää on myös siirtää opettajien päivittyvä työelämäosaaminen jokapäiväiseksi osaksi ammatillista opetusta. Hankkeen henkilöstön muutokset: Hankkeen käynnistyessä aloitti projektipäällikkö Hanna-Mari Rintala työntekijänä hankkeessa. Hankkeen projektisihteerinä aloitti Päivi Lähdemäki. Ensimmäisen vuoden kokemusten ja palautteiden perusteella havaittiin, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan päätoimisia henkilöitä, joiden tehtävänä on rakentaa siltoja opettajien ja työpaikkojen yhteistyöhenkilöiden välille. Oppilaitosv. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 2/44

3 yritysyhteistyön systemaattinen ylläpito ja kehittäminen edellyttivät henkilöitä, joilla oli aikaa ja osaamista kontaktien rakentamiseen ja ylläpitoon sekä yhteistyön toimintaedellytyksistä huolehtimiseen. Huhtikuussa 2010 palkattiin päätoiminen mobiiliohjauskoordinaattori Katri Nyman kehittämään etaitavaohjelmiston käyttöä Koulutuskeskus Sedussa. Viisi työelämäkoordinaattoria aloitti määräaikaisessa, vuoden mittaisessa tehtävässään lukuvuoden käynnistyessä. Heidän tavoitteenaan oli kehittää vähintään yksi uusi toimintamalli oman vastuuketjunsa alueelle sekä motivoida 5 opettajaa työelämäjaksolle. Vastuuketjut ja työelämäkoordinaattorit : o Pellolta pöytään (ravitsemis-, talous- ja elintarvikeala, maatalous, laboratorio) työelämäkoordinaattori Kirsi Nyrhinen o Puusta pytingiksi (rakentaminen, metsäala ja matkailuala) työelämäkoordinaattori Mikko Kamila o Versosta varttuneeksi (sosiaali- ja terveysala sekä hiusala) työelämäkoordinaattori Tuija Mattila o Taiteesta taseeseen (kauppa- ja kulttuuriala) työelämäkoordinaattori Sami Alho ( alkaen Johanna Ikola) o Pellistä pyörille (teollisuus ja turva-ala) työelämäkoordinaattori Antti Juuti Hankkeen henkilöstö : o projektipäällikkö Hanna-Mari Rintala o mobiiliohjauskoordinaattori Katri Nyman o työelämäkoordinaattori Tuija Mattila o osa-aikainen projektisihteeri Päivi Lähdemäki Hankkeen henkilöstö : o projektipäällikkö Katri Nyman o työelämäkoordinaattori Tuija Mattila o osa-aikainen projektisihteeri Päivi Lähdemäki Hankkeen henkilöstön määrä on tarpeiden ja tavoitteiden muuttuessa vaihdellut vuosien aikana. Saavutetut tulokset syksyn 2010 ja kevään 2011 osalta korreloivat hankkeessa käytettävissä olleeseen henkilöstöresurssiin. EURA JÄRJESTELMÄ 3/44

4 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Hankkeen aikana kehitettiin ja jalkautettiin yhteistyö- ja toimintamalleja eri opetuspisteisiin ja paikkakunnille. Hanke mahdollisti yhteistyön syventämisen ja uudenlaisten tavoitteiden asettelun yhteistyölle. TosiDuuni, EtäDuuni ja TuttuDuuni -toimintamallien toteuttamisessa oppilaitoksen näkökulmana oli oppimisympäristöjen laajentaminen oikeille työpaikoille ja opetussuunnitelmien osittaisen toteuttamisen työpaikoilla tapahtuvan työskentelyn muodossa. Työpaikkojen kannalta antoisaa oli mahdollisuus tutustua suureen määrään alan opiskelijoita, jotka ovat mahdollisia tulevia työntekijöitä. Työpaikat pääsivät vaikuttamaan opetuksen sisältöön konkreettisesti tarjoamalla työtilaisuuksien kautta tapahtuvia oppimiskokemuksia opiskelijoille. Hankkeessa tapahtuneiden toimintojen yhtenä keskeisenä saavutuksena voidaan pitää molemminpuolista osaamisen kehittymistä ja luottamuksen vahvistumista eri osapuolten välillä. Tärkeänä hankkeen myönteisenä vaikutuksena koettiin myös yhteisten pelisääntöjen noudattaminen koulussa ja työpaikoilla tapahtuvassa opiskelijoiden ohjauksessa, mikä vahvisti myös oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun motivaatiota. Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot kehittyivät järjestettyjen koulutusten ja mobiiliohjauksen ansiosta ja opettajien työelämä osaaminen vahvistui teemakoulutusten, asiantuntijapaneelien ja työelämäjaksojen avulla. TOSIDUUNI, ETÄDUUNI JA TUTTUDUUNI TosiDuunia, EtäDuunia ja TuttuDuunia pilotoitiin yhteensä hankkeen aikana useissa eri perustutkinnoissa ja koulutusohjelmissa. Lisätietoja toimintamalleista löytyy hankkeen www-sivuilla (http://seduuni.sedu.fi/tapahtumia/tapahtuneita). Vuosi 2009 TosiDuunia Järviseudun omaishoitajapäivässä marraskuussa 2009 Sedu Lappajärven lähihoitajaopiskelijat osallistuivat Järviseudun omaishoitajien hemmottelupäivän toteuttamiseen marraskuussa 2009 yhteistyössä alueen omaishoitajayhdistyksen kanssa. Päivään osallistui nelisenkymmentä omaishoitajaa, osa hoidettavien kanssa. Ohjelmaan sisältyi etukäteen tunneilla harjoiteltujen tehtävien suorittamista kuten verenpaineen ja verensokerin mittausta, terveysvalistuksen antamista, hierontaa, jalka- ja käsihoitoja ja tarjoilua. TuttuDuunia ABC:llä lv Koulutuskeskus Sedun catering-alan opiskelijat pääsevät lukuvuoden aikana Seinäjoen ABC-liikenneaseman keittiön arkityöhön. Kokeilussa osa catering-alan ammatillista opetusta toteutetaan ABC-liikenneasemalla. Jakson sisältö suunniteltiin koulun ja työpaikan tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Lopputuloksena syntyi kolmen päivän tutustumisjakso, jonka aikana opiskelijat saavat työpaikkatutorinsa kanssa työskennellessään kuvan keittiöalan ammattilaisen päivään kuuluvista työtehtävistä ja oikeasta työelämästä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/44

5 TosiDuunia Linnunpesässä lv Koulutuskeskus Sedun Kauhajoen opetuspiste ja päiväkoti Linnunpesä tiivistävät yhteistyötään lähihoitajien oppimisympäristöjä laajentaen. Yhteistyössä mukana ovat sosiaali-ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja catering-alan perustutkinto (suurtalouskokki). Yhteistoiminnan tavoitteena oli vahvistaa ja lisätä oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä ja yhteistä osaamista mm. työssäoppijoiden ohjauksessa. Syksyn aikana toteutettiin joitain opintojaksoja yhteistyössä oppilaitoksen ja päiväkodin kesken. Kokeilussa osia opintojaksoista toteutetaan osallistumalla päiväkotityöhön opettajan ohjaamana. Syksy 2010 TuttuDuunia Kouran alakoulussa Koulutuskeskus Sedu Koskenalantien lähihoitajaopiskelijaryhmä toteutti kouluikäisille suunnittelemiaan ohjaustuokioita Kouran koulussa. Tuokioiden aiheina olivat näytelmä, leikki, harrastukset, työkasvatus, perushoito, kirjallisuus, musiikki ja liikunta. TosiDuunia Halkosaaressa Sedu Lappajärven opetuspisteen lähihoitajaopiskelijat toteuttivat puuhapäivän Lappajärven päiväkodin, ryhmisten ja perhepäivähoidon lapsille ja henkilökunnalle. Luontoaiheisen puuhapäivän ohjelmaan osallistui noin 50 lasta ja 20 aikuista. Päivän tarkoituksena oli opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti suunnitella ja toteuttaa lapsille erilaisia toimintatuokioita. Ohjelmaan sisältyi luontopolku, ongintaa, kasvomaalausta, saappaanheittoa, näytelmä Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä laululeikkeineen sekä makkaratarjoilua. Paikalle tultiin ja poistuttiin linja-autokyydityksellä, jossa mukana olivat eläinhahmot viihdyttämässä pieniä matkustajia TosiDuunia Eskoon Metsätähti-osastolla marraskuu 2010 Lähihoitajakoulutuksesta vammaistyön koulutusohjelmaryhmä Koskenalantieltä oli Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymässä Metsätähti-osastolla, jossa asiakkaat ovat vaikeavammaisia ja liikuntakyvyttömiä. Heille annetaan apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ympäri vuorokauden. Päivä sisälsi potilaiden aamupesuissa ja ruokailutilanteissa avustamista, raportointia Effica-ohjelmalla, asentohoidon toteuttamista, potilaan kuivittamista, lääkehoitoon tutustumista vuoteenvierusraportointina ja asukkaiden viriketoimintaa (hierontaa, musiikkihetki). TosiDuunia vuodeosastoilla joulukuu 2010 TosiDuuni -päivään osallistuivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta lähihoitaja -koulutuksen Practical Nurse -ryhmän yhdeksän ensimmäisen lukuvuoden opiskelijaa. TosiDuuni toteutettiin Kuntayhtymä kaksineuvoisen alueella Lappajärven hoivaosastolla ja kuntoutusosastolla. Opiskelijoille nimettiin omat potilaat päivän ajaksi, joiden kanssa perushoitoa toteutettiin opettajan opastuksessa. Opiskelijat huolehtivat potilaan puhtaudesta, syömisestä, pukemisesta ja liikkumisesta sekä harjoittelivat Efficaan kirjaamista. EURA JÄRJESTELMÄ 5/44

6 TuttuDuunia Lappajärven alakoulussa joulukuu 2010 Sedu Lappajärven opetuspisteen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat toteuttivat suunnittelemiaan toimintatuokioita eri-ikäisille lapsiryhmille. Toimintatuokiot liittyivät lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa sisältyvään kasvun tukeminen ja ohjaus- tutkinnon osaan. Koko päivä touhuttiin eri aihepiirien toimintatuokioissa. Päivän aikana pidettiin lukupiiriä, laulettiin joululauluja, askarreltiin jouluaiheisia töitä, tiskattiin astioita, pelattiin salibandya ja harjoiteltiin ensiavun antamista. TosiDuunia Raikulan hoitokodissa lv Sedu Ähtäri Koulutien opetuspisteen kotitalous- ja kuluttajapalveluiden perustutkintoa suorittavat opiskelijat pääsevät kehittämään työelämävalmiuksiaan Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hoitokoti Raikulassa. Yhteistyötä tiivistettiin mm. puhtaanapito-, tekstiilienhuolto-, ruoanvalmistus- ja leipomistoiminnoissa sekä hoivapalveluissa. Asukkaiden arkea piristivät opiskelijoiden toteuttamat virkistyshetket herkullisine tarjoiluineen. TuttuDuunia rytmikorjaamolla lv Kurikan opetuspisteen turvallisuusalan perustutkinnon 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat Rytmikorjaamon klubi-iltoihin. Opiskelijat osallistuvat syyslukukauden ja talven aikana Rytmikorjaamon klubin tapahtumiin 2-4 hengen ryhmissä opettajan ja Selmu Ry:n edustajan tekemän vuorolistan mukaisesti. Jokainen opiskelija osallistui kahteen tapahtumaan. Ennen tapahtumiin osallistumista opiskelijat osallistuivat rytmikorjaamolla Selmu Ry:n järjestämään perehdytykseen, jonka sisältönä olivat tilat, erilaiset tiloissa järjestettävät tapahtumat ja niihin liittyvät turvallisuusriskit sekä järjestystä ylläpitävien henkilöiden toiminta tapahtumissa. Tapahtumissa opiskelijat toimivat järjestyksenvalvonnan luontoisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä olivat liikenteenohjaus, narikassa ja ovella työskentely ja blokkaus sekä järjestysmiehien avustaminen. Lisäksi täysi-ikäiset opiskelijat ovat toimineet järjestysmiehinä. Pääsääntöisesti työvuoro alkoi kello 20:30 ja päättyi 02:00. Tapahtumissa opiskelijoiden ohjauksesta huolehti Rytmikorjaamon henkilökunta. Kevät 2011 TosiDuunia maatalouskaupoissa Sedu Ilmajoentien opetuspisteen ensimmäisen vuoden maaseutuyrittäjä opiskelijat osallistuivat TuttuDuuniin Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepee:n Agrimarketin, K-maatalouden ja Kuljetusliike Koivulahden kanssa. Opiskelijat kävivät tutustumiskäynnillä ja infotilaisuudessa työpaikoilla ennen työn aloitusta. Työpaikan nimeämä ohjaaja kävi läpi työpaikan tapoja ja yhteisiä pelisääntöjä. Kukin opiskelija lähti vuorollaan kolmeksi päiväksi työpaikalle, jossa he tutustuivat maatalouskauppojen tuotevalikoimiin ja olivat mukana asiakaspalvelussa. He purkivat kuormia, hyllyttivät uusia tuotteita ja kasasivat koneita luovutuskuntoon. TosiDuunia Amica -ravintolassa Ensimmäisen vuoden kokkiopiskelijat suorittivat osan opintokokonaisuudesta majoitus- ja ravitsemisalalla toimivan Fazer Food Services -ketjun Amica -ravintolassa auttaen ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa EURA JÄRJESTELMÄ 6/44

7 yrittäjyyskasvatus -konferenssin ajan. TuttuDuunia Matador -ravintolassa Kolmannen vuoden Sedu törnäväntien kokkiopiskelijat osallistuivat pöytien kattamiseen, lihanleikkaukseen, tarjoiluun ja noutopöydän hoitoon Ruokaravintola Matadorissa isossa 1000 henkilön juhlatilaisuudessa. TuttuDuunia ABC -pikaruokalassa ABC:llä catering-alan opiskelijat pääsivät tekemään pizzoja, hampurilaisia ja kahvileipiä. Opiskelijat tutustuivat kahvilan ja pikaruokapaikan laitteiden puhdistukseen, pääsivät käyttämään kahvilan omavalvontaa, opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua kassajärjestelmiin ja he saivat olla mukana asiakaspalvelussa oikeiden asiakkaiden parissa. TosiDuunia vuodeosastoilla tammikuu 2011 Lappajärven yksikön lähihoitajaopiskelijat toteuttivat osan sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmaan kuuluvasta aikuisen sairaanhoidon kurssista. TosiDuuni -päivät toteutettiin Kuntayhtymä kaksineuvoisen alueella Lappajärven hoivaosastolla ja kuntoutusosastolla. Hoivaosasto tarjoaa laitoshoitoa vanhuksille niissä tapauksissa, kun heidän sairautensa ja hoidon tarpeensa sitä vaativat. Osastolla toteuttamansa perushoidon ohessa opiskelijat tarkkailivat sairauksien ilmenemistä potilaiden kohdalla. He tutustuivat potilaan lääkehoitoon selvittäen, mikä lääke oli määrätty mihinkin sairauteen. TuttuDuunia päiväkodeissa helmikuu 2011 Sedu Koskenalantien lähihoitajakoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat lähtivät toteuttamaan koulussa suunnittelemiaan toimintatuokioita Seinäjoen päiväkoteihin. Toimintatuokiot toteutettiin Seinäjoen alueen päiväkodeissa, joista mukana olivat Kultavuori, Katajalaakso, Pajuluoma, Tenavakoti, Huhtala ja Yritys. Päivän tavoitteena oli toteuttaa ja arvioida ohjaushetkiä, joiden kohteena olivat 1-6 -vuotiaat lapset. Monipuolisten ohjaushetkien kautta opiskelijat saivat kosketuksen aitoon työympäristöön, ja harjaannuttivat ohjaustaitojensa lisäksi vuorovaikutustaitojaan ensisijaisesti lasten mutta myös työpaikkojen henkilöstön kanssa. TuttuDuunia Seinäjoen kaupunginsairaalassa helmikuu 2011 Sedu Koskenalantien ensimmäisen vuosikurssin lähihoitajaopiskelijat toteuttivat suunnittelemiaan toimintatuokioita ikäihmisille. Toimintatuokiot pidettiin Seinäjoen kaupunginsairaalan osastoilla 1 ja 5, joista ensimmäinen on suuntautunut potilaan kuntoutumiseen ja jälkimmäinen dementiapotilaiden sairaalahoitoon. Opiskelijat suunnittelivat itsenäisesti opettajan ohjaamina toimintatuokioiden sisällöt etukäteen. vanhuksille ohjasi toinen pareista tuolijumppaa, joka tehtiin musiikin inspiroimana. Toinen pari ohjasi vanhuksille musiikkitietovisaa, jossa kuunneltiin erilaisia musiikkikappaleita ja sitten yritettiin vielä muistaa, mikä kappale olikaan ja kuka sen esitti. Näin aktivoitiin vanhusten muistia. Lapsille ohjaustilanteet olivat kaikkea luovan toiminnan muotoja: musiikkimaalausta pienille, temppu/seikkailurataa isommille, maalausta/askartelua, liikuntaleikkejä yms. EURA JÄRJESTELMÄ 7/44

8 TosiDuunia työhyvinvointi -päivässä Parisen kymmentä Seinäjoen toimintakeskuksen tuetun työn asiakasta ohjaajiensa kera olivat viettämässä työhyvinvointi-päivää. Tyhy -päivä toteutettiin Koulutuskeskus Sedu Koskenalantien tiloissa. Paikkoina olivat auditoriot, liikuntasali ja fysioterapialuokat. Päivän tavoitteena oli tarjota työssäkäyville kehitysvammaisille työhyvinvointiin liittyvää ajankohtaista tietoa, jota he voivat hyödyntää omassa työelämässään. Päivän aikana kuultiin tietoisku lähihoitajien koulutuksesta sekä luennot ravinnosta, ergonomiasta ja liikunnasta. Toiminnalliseen osuuteen sisältyi aivojumppaa, fyysinen kuntotesti, taukojumppaa ja hierontaa. TosiDuunia Seinäjoen kaupunginsairaalassa ja Simunanrannassa Sedu Koskenalantien lähihoitajakoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat toteuttivat osan hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuudesta TosiDuunissa. TosiDuuni -päivien toteutuspaikkoina olivat Seinäjoen kaupunginsairaalan osasto 2, joka on suuntautunut pitkäaikais- ja infektiopotilaiden (kuten MRSA) hoitoon sekä Simunanrannan palvelukeskuksen Tuomikoti, joka on 13 -paikkainen hoivayksikkö. TosiDuunissa opiskelijat opettelivat hoitotyötä oikeiden potilaiden parissa. Päivän tavoitteena oli potilaan perushoidosta huolehtiminen opettajan ohjauksessa eli vuoteen puhtaaksi petaus, potilaan pesut ja pukeminen/riisuminen sekä ruokailutilanteissa avustaminen. TuttuDuunia jaksonvaihtona huhtikuu 2011 (nykyään Kauppaan Duuniin) Sedu Koulukadun opetuspisteen 1. vuoden merkonomiopiskelijat toteuttivat pareittain yhden hyllykokonaisuuden ilmeen ja esillepanon uudistuksen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepee:n S- marketeissa SOK:n ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta mukana olivat seuraavat S -Marketit: Törnävä, Peräseinäjoki, Jouppi, Kivistö ja Kauppakeskus Lehtinen. Opiskelijaryhmä perehdytettiin jaksonvaihdon työtehtäviin 4 tunnin mittaisella hyllykarttakurssilla maaliskuussa. Kouluttajina toimivat marketpäälliköt Nora Nevala ja Teea Vasalampi. Työskentely myymälässä tapahtui kolmen päivän aikana. TuttuDuunia keskussairaalan ravintokeskuksessa Törnäväntien opetuspisteen kolmannen vuoden suurtalouskokit olivat Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen Dieettilämpökeittiöllä ja lämpökeittiöllä Sairaalakeittiöjaksolla opiskelijat osallistuvat keskussairaalan henkilökunnan työhön, valmistavat erityisruokavalioita ja oppivat tunnistamaan ruokaaineallergioiden ym. ruokavaliorajoitusten aiheuttamat ruuanvalmistuksen erityistarpeet. Opiskelijat tutustuvat uusiin raaka-aineisiin ja TosiDuunia Kivipurossa , Upankadun opetuspisteen ensimmäisen vuoden kodinhuoltajat olivat Kivipuron palvelukeskuksessa, toimintakeskuksessa ja kuntoutuskodilla TosiDuunissa. TosiDuuniin osallistui kerralla kolme opiskelijaa maanantaista keskiviikkoon yhteensä kuuden työpäivän ajan. Kivipuron toimintakeskuksessa opiskelijat työskentelivät kaksi päivää keittiötöissä ja ruokahuollossa, kaksi päivää puhtaanapito- ja siivoustöissä sekä kaksi päivää asiakkaan avustamistehtävissä ja viriketoiminnassa. Opettaja oli työpaikalla TosiDuuni -päivinä ja osallistui opiskelijoiden ohjaukseen yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 8/44

9 TosiDuunia Keskisen kyläkaupan ravintoloissa kevät 2011 Kirkkokadun opetuspisteen valmistuvat palveluvastaava- opiskelijat työskentelivät Keskisen kyläkaupan liikekeskuksen eri ravintoloissa. Palveluvastaavaopiskelijat olivat mukana salityöskentelyssä, kassa- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kokeiluun osallistui koko ryhmä samanaikaisesti. Opiskelijat jaettiin aamuisin ennalta sovittuihin työpisteisiin Kyläkaupan eri ravintoloihin. Jokaiselle oli nimetty oma työpaikkaohjaaja. TuttuDuunia Hotelli Lakeudessa kevät 2011 Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Hotel Lakeus ja ensimmäisen vuoden kodinhuoltaja opiskelijat Upankadun opetuspisteestä työskentelivät Hotel Lakeudessa. Ennen jakson alkua ryhmä osallistui opettajan kanssa hotellilla pidettyyn alkuperehdytykseen, jossa työpaikan edustaja kertoi työpaikasta, sen toimintatavoista, opiskelijan tehtävistä ja työyhteisön säännöistä. Jakson aikana opiskelijat valmistivat aamupalaa, osallistuivat aamiaistarjoiluun, siivosivat hotellihuoneita ja tutustuivat asiakaspalveluun kolmena peräkkäisenä päivänä. TosiDuunia keskussairaalan ravintokeskuksessa kevät 2011 Sedu Kirkkokadun opetuspisteen kolmannen vuoden catering-alan perustutkinnon suurtalouskokkiopiskelijat olivat TosiDuunissa Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksessa. Opiskelijoille pidettiin ennen TosiDuunin aloitusta infotilaisuus keskussairaalalla, jossa heille kerrottiin esimerkiksi pukuhuoneiden sijainnista, työajoista, keittiön pelisäännöistä, vaatetuksesta jne. TosiDuuni oli osa Ruokapalvelut asiakaskohteessa -opintokokonaisuutta. Catering-alan opiskelijat tutustuivat Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen eri työpisteisiin: astiahuoltoon, lämpökeittiöön, kylmään keittiöön, lämpö- ja kylmädieettikeittiöihin ryhmissä viikon ajan opettajajohtoisesti. Syksy 2011 TuttuDuunia hoitoalalla 29.8, 2.9 ja Sedu Koskenalantien opetuspisteestä kolme syksyllä 2011 aloittanutta lähihoitajaopiskelijaryhmää oli yhden päivän käytännössä jalkautuen pareittain eri vanhusten palvelukeskuksiin. Päivän aikana he tutustuivat lähihoitajan työnkuvaan ja vastuualueisiin työntekijän opastuksella, havainnoivat hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioivat omaa työskentelyään. TosiDuuni toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien yhteiskunnallinen perusta -toimintakokonaisuuden puitteissa. Opiskelijaryhmien TosiDuuni - päivät olivat. Työhöntutustumispaikkoina toimivat Simunanrannan palvelukeskus, Myllyrannan palvelukeskus, Kivipuron yksiköt, Myllypuistokoti, Viherkoti ja Hoivakoti Kissanpäivät. TuttuDuunia vanhusten palvelukeskuksissa 2.9 ja Koskenalantien opetuspisteestä kolme syksyllä 2011 aloittanutta lähihoitajaopiskelijaryhmää olivat yhden päivän käytännössä jalkautuen pareittain eri vanhusten palvelukeskuksiin. Päivän aikana he tutustuivat lähihoitajan työnkuvaan ja vastuualueisiin työntekijän opastuksella, havainnoivat hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioivat omaa työskentelyään. TosiDuuni toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon EURA JÄRJESTELMÄ 9/44

10 ammattien yhteiskunnallinen perusta -toimintakokonaisuuden puitteissa. Työhöntutustumispaikkoina toimivat Simunanrannan palvelukeskus, Myllyrannan palvelukeskus, Kivipuron yksiköt, Myllypuistokoti, Viherkoti ja Hoivakoti Kissanpäivät. TosiDuunia Keskisen kyläkaupassa Sedu Ähtäri koulutien hotelli-, ravintola ja catering puolen (kokki-) opiskelijat olivat viikon opettajiensa kanssa työhön tutustumassa Keskisen kyläkaupassa. Työpisteinä olivat kyläkaupan ravintola, grilli ja kahvilat. TosiDuunia Jalasjärven terveyskeskuksen osastoilla Sedu Kauhajoen opetuspisteen lähihoitajaopiskelijaryhmä osallistui TosiDuuniin Jalasjärven terveyskeskuksen kolmella osastolta (pitkäaikais-, akuutti- ja kuntoutusosasto). Osaston työntekijät lähtivät viettämään tyhy -päivää, jolloin opiskelijat opettajineen huolehtivat osastolla olevien potilaiden hoidosta yhdessä muutaman vakituisen sijaisen kanssa. Perehdytyspäivinä toimivat kaksi edellistä päivää, jolloin opiskelijat tutustuivat potilaisiin ja tiloihin työskentelemällä vakituisen henkilökunnan kanssa. TosiDuunia Ravintoiloissa syksy 2011 (vk:t 46-50) Sedu Lapuan opetuspisteen palveluvastaavaopiskelijat olivat kaksi viikkoa TosiDuunissa eri ravintoloissa harjoitellen salityöskentelyyn kuuluvia työtehtäviä. Jakson lopussa opiskelijat antoivat tarjoilunäytön. TosiDuunia Hotelli Lakeuden Matador -ravintolassa Sedu Törnäväntien opetuspisteestä tarjoilija -opiskelijat tutustuivat TosiDuunin kautta Hotelli Lakeuden Matador -ravintolan salityöskentelyyn. Kukin opiskelija teki aamu-, lounas- ja iltavuoron tiistai, keskiviikko ja torstaipäivien aikana. Opiskelijoiden perehdytys taloon tapahtui Matadorissa nautittavan yhteisen lounaan kautta ja sen perään jatkuvassa perehdytystilaisuudessa. TosiDuunia Sokos Hotelli Lakeudessa syksy 2011 (vk:t 45-50) Sedu Upankadun opetuspisteen ensimmäisen vuoden kodinhuoltaja -opiskelijat olivat TosiDuunissa Sokos Hotelli Lakeudessa. He osallistuivat hotellihuoneiden siivoamiseen kerroshoitajien mukana. Opiskelijoiden tukena oli aina myös oma opettaja tai ammattiohjaaja. Jakso kesti kunkin opiskelijan kohdalla 3 päivää. TosiDuunia Rytmikorjaamolla syksy 2011 Sedu Kirkkokadun pintakäsittelypuolen opiskelijat olivat TosiDuunissa Rytmikorjaamossa, missä heidän tehtävänään oli remontoida "bäkkäri"uuteen uskoon. Työelämäyhteistyötä toteutettiin usean viikon aikana. TosiDuunia mentoroiden sähköalalla syksy 2011 Sähköpuolen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat Ähtäristä tutustuivat opettajan mukana työelämään TosiDuuni -toimintamallin kautta. Toimintamalli perustui mentorointi -ajatukseen, jossa opinnoissaan nuorempi opiskelija oli osan päivästä vanhemman opiskelijan mukana työssäoppimispaikalla opettajan työssäoppimiskäynnin yhteydessä. Työssäoppimistaan suorittava opiskelija kertoi työpaikalle tutustumaan tulleelle nuoremmalle opiskelijalle työnkuvastaan ja työpaikasta ja vastasi samalla esille tulleisiin EURA JÄRJESTELMÄ 10/44

11 kysymyksiin. TosiDuunia Rytmikorjaamolla syksy 2011 Turva-alan opiskelijat jatkoivat viime lukuvuotena hyväksi koettua TosiDuunia Rytmikorjaamon klubin tapahtumissa, joissa he toimivat järjestyksenvalvonnan luontoisissa tehtävissä. TosiDuunia pienkonekorjaamoissa syksy 2011 Metsäalalla kolmannen vuoden metsuri-metsäpalvelujen tuottamisen koulutusohjelman opiskelijat osallistuivat TosiDuuniin pienkonekorjaamoissa. Heillä oli jonkin verran kokemusta pienkoneiden huolloista ja korjauksista ja saivat näin päivistä enemmän kuin nuoremmat opiskelijat. Kevät 2012 EtäDuunia Sellassa Sedu Koulukadun merkonomiopiskelija toteutti opinnäytetyönsä EtäDuunin toiminta-ajatuksen pohjalta. Vuosi sitten aloitettu työ valmistui kevään 2012 aikana, jonka tuloksena syntyi asiakkaan tilauksesta nettisivut Sisustuskeskus Sellan alaisuudessa toimivien yritysten tarpeisiin. TosiDuunia maatalouskaupoissa tammi-huhtikuu 2012 Sedu Ilmajoentien maaseutualan kaksi ensimmäisen lukuvuoden opiskelijaryhmää tutustui työskentelemiseen maatalousalan kaupoissa. Tutustumisen tavoitteena oli oppia muun muassa työelämän perussääntöjä ja asiakaspalvelua, mutta saada myös kuva oman alan työtehtävistä ja välineistä. TosiDuunia ravintola Amicassa Sedu Kirkkokadun horaca -alan opiskelijat olivat opettajiensa kanssa TosiDuunissa Yrittäjyyskasvatuskonferenssin ajan avustaen Amican keittiöllä Seinäjoki Areenassa pöytien kattauksessa, ruoan esillepanossa ja keittiötöissä. TosiDuunia palvelukeskuksessa tammi -helmikuu 2012 Sedu Lapuan opetuspisteen 13 kodinhuoltaja -opiskelijaa menivät työhön tutustumaan Eskoon palvelukeskuksen Kotomarkki -yksikköön. Kolme opiskelijaa kerralla tutustui opettajan/avustajan kanssa yhden päivän ajan yksikön toimintaan avustaen erilaisissa tehtävissä kuten tekstiilihuollossa, asiakkaan avustamisessa ja ylläpitosiivouksessa. TosiDuunia mentoroiden kevät 2012 Sedu Kurikan kone- ja metallialan opiskelijat pääsivät TosiDuuniin opettajansa mukana. Opiskelijat menivät opettajan kanssa seuraamaan vanhempien opiskelijoiden työssäoppimista työpaikoille. Vanhemman opiskelijan suorittaman mentoroinnin kautta nuoremmat opiskelijat saivat tietoa työpaikasta ja siellä tehtävistä töistä. EURA JÄRJESTELMÄ 11/44

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä yrittäjyyskasvatuksen toimija, Luet parhaillaan SeDuuni2-hankkeessa tuotettua Yrittäjyyden ikkuna -katalogia, jossa on

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaustyö elämässä Sisällysluettelo AMIEDU 4 EDUPOLI 5 FAKTIA 6 HYRIA 9 KIIPULA 11 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10313 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot