Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö"

Transkriptio

1 Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere Kari Kuoppala & Ulriika Leponiemi & Ari-Veikko Anttiroiko & Pentti Siitonen & Olavi Kallio Tampere 2010

2 2 Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö KUPERA-hanke on Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston ja ns. KEHTOkonsortioon kuuluvien maamme suurimpien kaupunkien elokuussa 2009 käynnistämä mittava tutkimus- ja kehityshanke, jossa analysoidaan ja kehitetään innovatiivisia toimintamalleja kaupunkien teknisen sektorin toiminnan uudistamiseksi. Hanke toteutetaan ja sen päärahoittaja on Tekes. Hankkeen pääteemoja ovat rahoitus-, omistajuus- ja tuotantoinnovaatiot ja niiden soveltaminen teknisen sektorin palvelujen järjestämiseen. Lisäksi hankkeessa käsitellään yleisenä viitekehyksenä luovaa kaupunkikehittämistä. KUPERA-hankkeen yhtenä toimintamuotona on pienryhmätyöskentely, jonka avulla pyritään jalostamaan näkemystä ja tietämystä hankkeen keskeisistä teemoista. Yksi näistä teemoista on tuotanto- ja operointi-innovaatiot. KUPERAhankkeen tutkimusosiosta vastaava Tampereen yliopiston tutkimustiimi järjesti Tampereella 7. lokakuuta 2010 seminaarin, jossa näitä tuotannon innovaatioihin liittyviä teemoja käsiteltiin pääasiassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kannalta. Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö - seminaarin aamupäivän puheenjohtajana toimi tutkimusassistentti Ulriika Leponiemi ja iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetäjinä toimivat tutkija Kari Kuoppala ja dosentti Olavi Kallio. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi hankkeen tutkimusassistentti Ulriika Leponiemi. Seminaariin osallistuivat hankkeen koordinoinnista ja kehittämisosiosta vastaavasta BIT-tutkimuskeskuksesta myös Pekka Malinen ja Tero Haahtela. Seminaarin aamupäivä koostui teemaan liittyvistä esitelmistä ja iltapäivä KUPERA-kaupunkien edustajien pienryhmätyöskentelystä. Esitelmöitsijät edustivat Tampereen yliopiston hallintotieteen asiantuntijoita sekä kuntien että yrityselämän edustajia. Tähän raporttiin on koottu tilaisuuden keskeinen anti.

3 3 Osallistujat Workshopin aamupäivä oli Tampereen yliopistossa järjestetty kaikille avoin luentopainotteinen kokonaisuus. Iltapäivä oli lähtökohtaisesti varattu KUPERAkaupunkien edustajien pienryhmätyöskentelyyn. Päivän osanottajat on koottu alla olevaan taulukkoon. 1 Anttiroiko Ari-Veikko Tampereen yliopisto 2 Haahtela Tero BIT Tutkimuskeskus TKK 3 Harisalo Risto Tampereen yliopisto 4 Holopainen Jorma Mikkelin kaupunki 5 Kallio Olavi Tampereen yliopisto 6 Koistinen Mauri Lahden Tilakeskus 7 Kolehmainen Antti Rauman kaupunki 8 Kuoppala Kari Tampereen yliopisto 9 Kurunmäki Kimmo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 10 Kämppi Marika Kuntaliitto 11 Lehto Kimmo Inspira Oy 12 Leponiemi Ulriika Tampereen yliopisto 13 Litmanen Markku Vaasan kaupunki 14 Lohi Jari Jyväskylän kaupunki 15 Malinen Pekka BIT Tutkimuskeskus TKK 16 Mäkitalo Markku Porin kaupunki 17 Siitonen Pentti Tampereen yliopisto 18 Tuomola Timo Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskuntarakenne 19 Vaara Pekka RAKLI ry Lisäksi kuulijakunnassa oli opiskelijoita sekä muutama ulkopuolinen osallistuja.

4 4 Ohjelma Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö SEMINAARI Paikka: Virta LS 120 Puheenjohtaja: Tutkimusassistentti Ulriika Leponiemi, Tampereen yliopisto 9.15 Kahvitarjoilu 9:30 Professori Risto Harisalo Se pieni ero: julkinen ja yksityinen 10:20 Tutkimusassistentti Ulriika Leponiemi Julkinen-yksityinen-yhteistyö teknisellä sektorilla 10:45 Tauko 11:00 Toimitilajohtaja Mauri Koistinen, Lahden kaupunki, Lahden Tilakeskus Ulkoistaminen toimitilahallinnossa, kokemuksia ja näkemyksiä Lahden kaupungissa 11:40 Toimialapäällikkö Pekka Vaara, RAKLI ry Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa - kokemuksia hankintaklinikoista 12:20 Toimitusjohtaja Kimmo Lehto, Inspira Oy Käytännön kumppanuusmallit -hankeohjelman tuloksia 12:50 Lounastauko Alkuperäisestä ohjelmasta jäi pois toimitusjohtaja Richard Malm Arandur Oy:stä hänelle sattuneen äkillisen työkiireen vuoksi. Hänen puheenvuoronsa olisi koskenut Arandur Oy:n toimintakonseptia ja Espoon Kuninkaantien lukion ja Kaivomestarin uimahallin elinkaarihankkeen toteutusta.

5 5 KUPERA-HANKKEEN WORKSHOP Paikka: Linna LS K108 Puheenjohtajat: Dosentti Olavi Kallio ja tutkija Kari Kuoppala 14:00 Kuntien edustajien näkemyksiä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön soveltamismahdollisuuksista ja yleisöluentojen kommentointia - Ennakkoon sovitut kommenttipuheenvuorot aamupäivän luennoista: Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jorma Holopainen ja Porin kaupungin kehittämispäällikkö Markku Mäkitalo - Yleiskeskustelu 14:45 Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön soveltamismahdollisuudet eri toimialoilla Mitä voitaisiin soveltaa / kehitellä, jatkotutkimustarpeet? Kiinnostavat case-tapaukset eri toimialoilla Miten yhteistyössä on onnistuttu, mitä uusia avauksia? - Yleiskeskustelu 15:40 Yhteenveto Esitelmät Seminaarin pääteemana oli kokonaiskuvan rakentaminen tuotanto- ja operointiinnovaatioista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotojen kautta. Esitelmissä käsiteltiin aihetta paitsi tutkimustiedon valossa, myös sekä kuntien että yritysmaailman näkökulmista. Päivän aikana pohdittiin myös toimintamallien soveltamismahdollisuuksia kuntien teknisellä sektorilla edellä esitellyn ohjelman mukaisesti. Esitelmöitsijöiden ppt-esitykset on saatavissa verkosta KunFoportaalin osoitteesta:

6 6 Keskustelu Professori Risto Harisalo esitti puheenvuorossaan näkemyksen kunnallisen toiminnan hitaudesta ja kuntakentän edustajat totesivat sen osittain pitävän paikkansa. Toisaalta esiin nousi päivän aikana useasti myös se näkökohta, että erityisesti suurissa kaupungeissa on myös paljon tapahtumassa toiminnan kehittämisen ja uudistamisen saralla. Harisalo esitti myös näkemyksen, että kuntasektorin uudistamisen tiellä on henkisiä ja institutionaalisia esteitä, jotka vaikeuttavat siirtymää kohti yksityistettyä toimintamallia. Keskustelussa todettiin, että ainakin osa sosiaalisesta hitaudesta ja pidäkkeistä on saatu aikaan kuntien ulkopuolisella sääntelyllä (esim. kilpailu- ja hankintalainsäädäntö ei mahdollista aina kaikkein rationaalisimpien hankintamenettelyjen toteutusta). Harisalo esitti ajatuksen, jonka mukaan palvelut voitaisiin järjestää täysin puhtaan markkinaehtoisen kilpailun pohjalta. Kuntien tulisi sisältöjen kautta määrittyvän toiminnan sijaan asettaa vain yleispätevät markkinaehtoiset säännöt yksityiselle toiminnalle, millä luotaisiin edellytyksiä dynaamiselle ja innovatiiviselle kehitykselle ja julkisrahoitteiselle palvelutuotannolle. Kunnan edustajien näkemyksen mukaan kuitenkin ainakin teknisellä sektorilla kunnan järjestäjärooli on palveluissa välttämätön. Yleisesti koettiin, että kunnallisia palveluja ei voida toteuttaa puhtaasti markkinamekanismin pohjalta. Tilaajaosapuolen olemassaolo nähtiin olennaisena ja strategisesti tärkeänä kunnallisessa toiminnassa. Esitettyä väitettä kommentoitiin myös siten, että tilaaja-tuottajamalli on melko välttämätön välivaihe siirryttäessä yhä laajemmin markkinaehtoisuuteen perustuviin palveluntuotantorakenteisiin. Teknisiin palveluihin liittyvät innovaatiot ovat ensisijassa näihin uusiin organisatorisiin ratkaisuihin kytkeytyneitä, muita innovaatioita on vähemmän. Keskustelussa nousi esiin myös se, että poliittisen päätöksentekojärjestelmän rakenteet kaipaisivat uudistamista, jotta päätöksenteko seuraisi palvelujen järjestämisen rakenteellista muutosta.

7 7 Keskustelussa korostui näkemys kuntien tilaajaosaamisen kehittämisen välttämättömyydestä. Kuntien oman tuotannon valvontaa tulisi myös tehostaa. Sisäiset kumppanuudet toimivat hyvänä harjoittelutapana kehiteltäessä palvelujen ulkoistamiseen tähtääviä ratkaisuja. Paitsi professori Harisalon puheenvuorossa, myös keskustelussa todettiin valtion kunnille asettamien lakisääteisten tehtävien olevan ongelmallisia. Lakisääteisyydestä johtuen kuntien reagointimahdollisuudet ovat usein varsin rajalliset. Keskustelussa nostettiin esiin myös kunnallisen päätöksenteon rakenne ja sen kaksitasoisuus. Kommenteissa viitattiin kunnan henkilöstön merkitykseen poliittisena voimana ja erityisesti viranhaltijoiden vaikutukseen kunnan luottamuselimissä. Henkilöstön aseman nähtiin vaikeuttavan radikaalien muutosten aikaansaamista. Lainsäädännön vaatimuksia voidaan myös tarkastella positiivisessa valossa. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei ole päätöksenteon kannalta pelkästään negatiivinen seikka, sillä sen edellyttämää ennakkokeskustelua ja kuulemista voidaan hyödyntää valmistelutyössä. Palvelujen tuottamiseen liittyvät hintaratkaisut riippuvat keskeisesti kuntien tilaajaosaamisesta. Kommenttipuheenvuorossa kiinnitettiin huomiota resurssien supistamisen vaikutuksiin korjausvelkaa kasvattavine seurauksineen. Keskustelussa viitattiin myös työehtosopimusten vaikutusten arviointiin ennakkoneuvotteluasetelmana. PPP-hankkeet ovat sinällään innostavia, mutta toistaiseksi ainakin niiden soveltuvuus edellyttää melko suurta hankekokoa, jotta merkittäviä etuja tai säästöjä saavutettaisiin.

8 8 Elinkaarihankkeiden yhtenä haasteena koettiin todellisen kilpailutilanteen saavuttaminen pitkillä aikaväleillä. Myös elinkaarikustannusten arviointi pitkille sopimuskausille todettiin varsin haastavaksi. Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jorma Holopainen kertoi puheenvuorossaan heillä meneillään olevasta PPP-hankkeesta. Mikkelin koko keskusta uudistetaan kerralla ja mukana on paitsi kaupungin osaamista myös yksityistä rahoitusta. Kauppakeskukset ja parkkiyhtiö rahoittavat uudistamishanketta hieman kaupungin rahoitusta suuremmalla summalla. Mikkelissä toimii myös kunnallisteknisten palvelujen hoitamisesta vastaava kumppanuusyhtiö, jonka omistus jakautuu kaupungin (60 %) ja YIT:n (40 %) kesken. Mikkelin tilapalvelut on myös ulkoistettu yksimielisellä valtuuston päätöksellä YIT-kuntatekniikan ja YIT-kiinteistötekniikan hoidettaviksi. Jatkotutkimustarpeista keskusteltaessa BIT-tutkimuskeskuksen edustajat nostivat esiin suunnitelmansa uudesta kunnallisen hankintaosaamisen hankkeesta, jolle haetaan Tekesin rahoitusta. Hankkeen yhteydessä on mahdollisuus luoda KEHTO-foorumin yhteyteen koulutukseen keskittynyt KEHTO-akatemia. Mukana hankkeessa olisi myös FCG. Keskustelussa nostettiin esille myös kysymys kuntien tuotteistamisosaamisesta ja siihen liittyvästä mahdollisesta kehittämishankkeesta. Keskustelussa mainittiin myös talouteen liittyviä ongelmia ja tarpeet kunnallisen toimintolaskennan kehittämisestä. Kustannuslaskenta ja teknisen sektorin tuotteistus kun on haastavaa. Tämän suuntaista kehitystoimintaa on vireillä ainakin Järvenpäässä ja Haminassa. BIT:in mahdollisina pilottihankkeina keskustelujen yhteydessä mainittiin Mikkeli, Varkaus ja Askola, joiden teknisten palvelujärjestelmien kehitystä on suunniteltu tutkittavan lähemmin diplomityöhankkeissa.

9 9 Johtopäätökset Kaiken kaikkiaan seminaarin esitelmät nostivat esiin yhtäältä niitä edellytyksiä, joita tarvitaan radikaalin muutoksen aikaansaamiseksi ja toisaalta niitä konkreettisia tapoja, joilla julkinen ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä. Ulkoistaminen ja kumppanuusmallit lisääntyvät hitaasti, mutta samalla niiden todellinen potentiaali jää osin hyödyntämättä kuntasektorin institutionaalisten pidäkkeiden vuoksi. Samalla kuitenkin keskustelussa nousi vahvana esiin kuntien välttämätön rooli yhdyskuntasuunnittelun ja teknisten palvelujen järjestäjänä ja koordinoijana. Tähän asetelmaan liittyy yksi nykykehityksen keskeinen ongelma: meillä ei ole selvää skenaariota, jonka kautta voitaisiin edetä tehokkaaseen markkinaehtoiseen ja myös kansalaisyhteiskunnan roolia korostavaan suuntaan. Kun yksityisen sektorin laajaan osallistumiseen suhtaudutaan varauksellisesti ja kansalaisetkin pitävät tutkimusten mukaan julkista palvelutuotantoa lähtökohtaisesti hyvänä ratkaisuna erityisesti peruspalvelujen kohdalla, seurauksena on lähinnä ulkoistamisen inkrementaalinen lisääntyminen teknisellä sektorilla. Inspiroivaa ja kokeilevaa maaperää perusrakenteiden ja niiden tuotannon innovaatioille tällainen ajattelu- ja toimintatapa ei synnytä. Samalla kuitenkin voimavarojen niukkeneminen ja teknisen sektorin erityiset mahdollisuudet tuloa tuottavien palvelujen yksityistämiseen ja PPP-pohjaiseen järjestämiseen antavat aiheen olettaa, että innovatiivisia ratkaisuja tullaan lähivuosina kokeilemaan ja kehittämään erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Yksityisen sektorin potentiaalin hyödyntäminen edellyttää sekä ajattelutapojen että institutionaalisten käytäntöjen radikaalia uudistamista, minkä edellytyksenä näyttää olevan vielä nykyistäkin suurempi rahoituskriisi tai toisaalta yksityisen sektorin mukanaolosta saatavien hyvien käytäntöjen leviäminen. Tässä mielessä myös yksityinen sektori omine toimintatapoineen ja esimerkkeineen voi vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden kehitystrendeihin.

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere

Lisätiedot

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi KEHTO / KUPERA KEHTO kehittämiskonsortion kokoontuminen 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Budjetointia kuntien muutoskierteessä tutkimus Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Budjetointia kuntien muutoskierteessä Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Julkinen talousjohtaminen

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna

LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat Suomen suurimpien kaupunkien

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus FRAMI Ennakkoluulottomasti elinkaarimallilla PÄÄKIRJOITUS Palvelujen järjestämiseen tarvitaan uusia toteutusmalleja MARKETTA KOKKONEN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta

MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta PELTORINNE JOHANNA Tampereen yliopisto Porin yksikkö Pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Kaupungit tilaajina ja tuottajina

Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kokemuksia ja näkemyksiä Jyväskylän, Tampereen ja Turun toimintamallien uudistushankkeista Olavi Kallio Juha Pekka Martikainen Pentti Meklin Tuija Rajala Jari Tammi Tampereen

Lisätiedot