Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi"

Transkriptio

1 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

2 Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi halutaan saavuttaa, millä tavalla ja millä aikavälillä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä sektorirajat ylittävää ja myös muiden kuin kunnallisten toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyössä tulee korostua palveluketjujen toimivuus ja palvelualttiuden mahdollistavat prosessit. Vanhuspoliittisen ohjelman lähtökohtana on humanistinen ihmiskäsitys, jossa on keskeistä ihmisen näkeminen subjektina, eli aktiivisena osallisena häntä itseään koskevien asioiden päätöksenteossa, eikä passiivisena tekemisen kohteena, objektina. Ikäihmisten palveluiden järjestämisessä korostuu erityisesti ihmisarvo. Asiakasläheisyys ja -empatia takaavat asiakkaille mahdollisuuden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Ohjelma perustuu alueelliseen ja paikalliseen asiakastarpeeseen, kansallisiin ohjelmiin ja suosituksiin sekä lakeihin ja asetuksiin. Jokainen sipoolainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä liikunnalla, terveellisellä ravinnolla ja sosiaalisella kanssakäymisellä. Tässä ohjelmassa korostuu Ikääntyneiden palveluiden voimakas panostus ennalta ehkäisevään ja etsivään tapaan tuottaa palveluita. Myös pitkäaikaishoidossa olevien kuntouttavaan hoitoon ja arkipäivän sisältöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Omaiset ovat voimavara ja tärkeä yhteistyökumppani palvelukokonaisuudessa. Palvelutoiminnan arviointi tehdään vuosittain kolmitasoisen arviointimallin pohjalta. Tasot ovat vanhuspoliittisen ohjelman kokonaisarviointi vanhuspalveluiden toiminnan ja tulosten arviointi (CAF) asiakas- ja palvelukohtainen arviointi. Tulevina vuosina suurena haasteena palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on samanaikaisesti tapahtuva ikäihmisten määrän kasvu, suurten ikäluokkien eläkkeelle jäänti sekä työelämään tulevien ikäluokkien pieneneminen. Osaavan henkilöstön rekrytointi ja työhyvinvointi ovat palvelujen tuottamisen kriittisiä menestystekijöitä tulevaisuuden Sipoossa. Sipoon kunnan talouteen vaikuttavat myös tämänhetkiset maailmantalouden haasteet. Jo tämän haastavan taloustilanteen vuoksi on löydettävä uudenlaisia ja entistä vaikuttavampia tapoja tuottaa palveluita. Avainasemassa on kunnan eri osastojen sekä muiden kunnan toimijoiden tiivis yhteistyö ikäihmisten parhaaksi Sipoossa. 2

3 Sisällys 1. Johdanto 2. Tulevaisuus ei tule sattumalta 2.1 Väestön kasvuennuste Suomessa 2.2 Väestön kasvuennuste Sipoossa 2.3 Työvoimassa tapahtuvat muutokset 3. Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat ja kuntalaisten toiveet 4. Strategia ja arvot 4.1 Missio, arvot ja toimintaa ohjaavat periaatteet 4.2 Visio, tavoite- ja tahtotila: Suomen halutuin ikääntyneiden asuinpaikka ja halutuin työpaikka 4.3 Vastuu palveluiden järjestämisestä 4.4 Toiminta-ajatus ja päämäärä 4.5 Painopistealueet vuosiksi Strategiset kumppanuudet ja yhteistyöhyödyt 4.7 Vahva ja tasapainoinen talous 4.8 Henkilöstö 4.9 Investoinnit kehittämiseen 4.10 Ikääntyneiden palveluiden arviointikäytänteet Liite 1 Liite 2 Kuvaus kunnan Ikääntyneiden palveluiden rakenteesta vuonna 2013 Palvelujen kustannusrakenne (tilinpäätös 2012) 3

4 1. Johdanto On tärkeää, että kunnassa on selkeä ja yhdessä hyväksytty tahtotila - visio siitä, mitä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi halutaan saavuttaa, millä tavalla ja millä aikavälillä. Väestön ikääntyminen nopeaa vauhtia ja samanaikainen pienenevien ikäluokkien tulo työmarkkinoille haastavat palveluntuottajat suunnittelemaan uudenlaisia, monimuotoisia palvelumuotoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös ikääntyneen kuntalaisen näkeminen voimavarana tulee tulevaisuudessa korostumaan yhä enemmän. Sipoon kunnan strategiassa palvelutuotanto nähdään yhtenä tärkeimmistä painopistealueista. Sipoon kunnan palveluiden tulee olla osallistavia, yksilöllisiä, yhteisöllisiä, ennaltaehkäisyä painottavia, ajasta tai paikasta riippumattomia sekä kustannustehokkaita. Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä ikääntyneiden sipoolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa tulee tehdä. Ohjelmassa korostuu kunnan kokonaisvastuu ja yhteistyö kunnassa niin yli hallintokuntarajojen kuin myös muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä koko kunnassa ja siinä tulee korostumaan palveluketjujen toimivuus ja toimivat, palvelualttiuden mahdollistavat prosessit. Palvelujen jatkuvassa parantamisessa on tärkeää henkilöstön osallistuminen. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset palvelutuotteet, joissa toimintatavat ovat läpinäkyvät. Kehitystä tuetaan henkilöstön kannustejärjestelmän kautta. Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman lähtökohtana on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on vapaa ja itseohjautuva. Humanistiseen ihmiskäsitykseen katsotaan sisältyvän usko ihmisen kehityksellisyyteen ja omatoimisuuteen sekä inhimillinen kasvu. Ihmisellä on siis mahdollisuus muuttua, tehdä valintoja ja keskeistä siinä on ihmisen näkeminen subjektina eikä objektina. Tietoiset arvovalinnat ja palveluiden kehittämistä ohjaavien eettisten periaatteiden määrittäminen ovat ikääntyneiden palveluiden kehittämisen lähtökohtia ja toiminnan arvioinnin perusta. Yhteiskunnallisesti keskeinen perusarvo ikääntyneiden palveluiden järjestämisessä on ihmisarvo ja siitä johdettuja eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Nämä ovat hyvin yhdenmukaisia tämän ohjelman ja Sipoon toimintaa ohjaavien periaatteiden kanssa. Mainittujen periaatteiden lisäksi palveluissa korostuvat vastuullisuus, asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Tässä ohjelmassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä siten, että kunnan kaikkia osastoja velvoitetaan kehittämään toimintaansa yli toimialarajojen. Tällä ohjelmalla luodaan yhteinen tavoitetila ja visio paremmasta, palvelevammasta ja ikämyönteisemmästä Proud Age -kunnasta. Asiakasläheisyys ja -empatia takaavat asiakkaille mahdollisuuden osallisuuteen ja vaikuttamiseen koko ohjelma-asiakirjan voimassaolon ajan. 4

5 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) tuli voimaan Kyseisen lain 5 :ssä kunnilta edellytetään suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi. Lisäksi laissa edellytetään, että kunnat asettavat ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvoston ja kuntia velvoitetaan huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Lain 4 :n mukaisesti kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Käyttämättömiä mahdollisuuksia arvioidaan olevan erityisesti ikääntyneen, toimintakykynsä ainakin kohtuullisesti säilyttäneen väestön kohdalla. Tämä otetaan huomioon myös vanhusneuvoston toiminnansuunnittelussa. Sipoon vanhusneuvosto on perustettu vuonna Kolmikantamalli (poliittiset päättäjät, virkamiehet ja järjestöt) helpottaa saman lainkohdan tarkoittamaa kunnan eri toimialojen yhteistyötä. Tällainen yhteistyö on jo perinteisesti ollut Sipoossa varsin kattavaa ja osittain kuntarajat ylittävää. Henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen sekä työn arvostaminen luovat myönteistä ilmapiiriä. Koulutettu, uudistushaluinen ja riittävästi mitoitettu henkilöstö on perusedellytys. Tämä vaatii positiivista yhteisvastuuta, yhteishenkeä ja palveluasennetta koko organisaatiolta, niin ylimmältä johdolta kuin myös suorassa asiakaskontaktissa olevilta. Toimiva johtamiskulttuuri ja -järjestelmä on yksi Sipoon kuntastrategian kriittisiä menestystekijöitä. Johtamisessa hyödynnetään sisäistä ja ulkoista tutkimus- ja arviointitietoa ja otetaan opiksi hyvistä valtakunnallisista käytännöistä. Myös poliittisen päätöksenteon taitava sitouttaminen strategiseen johtamiseen ja toiminnan edellytysten luomiseen on merkityksellistä palvelujen aidon vaikuttavuuden varmistamiseksi Sipoon ikäihmisille. Johtaminen tukee laadukasta asiakaslähtöisten palvelujen kokonaisuutta. Tässä ohjelmassa painottuu sipoolaisten ikäihmisten toive asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään sekä saada eritasoisia ja erilaisia palveluita, joilla ennalta ehkäistään toimintakyvyn laskua. Tämä ohjelma nostaa esille myös uudistuvan ja monimuotoisen vanhuskäsityksen. Erilaisten tietoteknisten apuvälineiden ja laitteiden käyttöä kotona asumisen mahdollistamiseksi lisätään edelleen. Palvelujen kehittämisessä otetaan kuitenkin huomioon, että enemmistö ikäihmisistä ei nykyisin vielä itse käytä arjessaan uutta tietotekniikkaa. Vanhuspoliittinen ohjelma on keskeinen, yhteisesti hyväksytty ohjausdokumentti asiakaslähtöisten vanhuspalveluiden kehittämiseksi ja tuottamiseksi Sipoossa. Se kokoaa yhteen tavoitteet, velvoitteet ja taustan menestyksekkäille Ikääntyneiden palveluille Sipoossa ja on valtuustotasolla sitova. Ohjelman koostamisen toteutustapa on ollut laajasti osallistava. Sen pohja-aineistona on käytetty sekä kuntalaisille että kunnan koko henkilöstölle suunnattuja kyselyjä. 5

6 Ennen ohjelman hyväksymistä se on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle eri toimijatahoille (kunnan eri osastot, vanhusneuvosto, seurakunnat, järjestöt). Vanhuspoliittisen ohjelman työryhmään ovat kuuluneet seuraavat pysyvät jäsenet: Helena Räsänen, palvelujohtaja, Sosiaali- ja terveysosasto, Sipoon kunta Kaarlo Kuntsi, Sipoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirkka Leskinen, Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen (vuoteen 2012) Johanna Horelli, kaavoitusarkkitehti, Kehitys- ja kaavoituskeskus, Sipoon kunta Mari Kosonen, puutarhuri, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Sipoon kunta Nina Martikainen, palvelupäällikkö, ympärivuorokautinen hoito, Sipoon kunta Juha Tikander, vt. liikuntatoimenjohtaja, Sivistysosasto, Sipoon kunta (varalla Anette Broman, kirjastovirkailija, Sivistysosasto, Sipoon kunta) Tuula Wackström, palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut, Sipoon kunta Nina Weckman, palvelupäällikkö, ennalta ehkäisevät palvelut, Sipoon kunta Sipoossa Helena Räsänen palvelujohtaja, Ikääntyneiden palvelut Sipoon kunta 6

7 2. Tulevaisuus ei tule sattumalta 2.1 Väestön kasvuennuste Suomessa Suomi vanhenee kaikkien vanhuspalveluiden kysyntä kasvaa (lähde THL) Kuva 1. Ikääntyneen väestön kasvuennuste Suomessa Kuva 2. Ympärivuorokautisen hoidon tarve tulevaisuudessa Kuva 3. Kotona asuvien prosentuaalinen osuus vuodesta 2000 vuoteen 2010 Merkille pantavaa on, että ikäluokkien kasvaessa kotona asumisen prosenttiosuus ei kuitenkaan ole kasvanut. Jos kehitys jatkuu tällaisena, yhä suurempi joukko iäkkäitä henkilöitä tulee muuttamaan tehostetun palveluasumisen tai ympärivuorokautisen 7

8 hoidon yksiköihin. Tämä tapahtuu, ELLEI toimintakykyyn voida vaikuttaa JA/TAI kotona asumista ja itsehoitoa opita tukemaan nykyistä paremmin. Mikäli muutosta ei tapahdu, vanhuspalveluissa työskentelevien työvoimatarve kaksinkertaistuu (ja myös euromääräiset menot kaksinkertaistuvat) vuodesta 2010 vuoteen Luku lasketaan siten, että kansainvälisten tutkimusten ja tilastojen mukaan 75 vuotta täyttäneistä noin 25 % on jonkinlaisen avun tarpeessa. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetin mukaan luku on ollut noin 23 %, vuonna 2010 se oli 23,8 %. (SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja). Kuva 4. Palveluiden rakennekuvaus Kuvasta 4 ilmenee, että kotihoidon asiakkaiden määrä (vihreä pylväs) ei ole juuri kasvanut kymmenen viime vuoden aikana. Syynä voivat olla kohentuneet asuinolot, terveydenhoidon positiivinen kehitys sekä työeläkkeellä olevien määrän kasvu. Lähde: Dosentti Harriet Finne-Soveri, Sotkanet, THL 2.2 Väestön kasvuennuste Sipoossa Sipoo on muuttovoittoinen kunta. Mikäli ikärakenne pysyy ennallaan, lisääntyy yli 75- vuotiaiden määrä miltei kaksinkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Tutkimusten mukaan tähän ikävaiheeseen liittyy useasti lisääntyvä palveluiden tarve. 8

9 Sipoon väestönlisäys ikäryhmittäin vuoteen 2025 Asukkaita yli 65-vuotiaita yli 75-vuotiaita (15,3 %) 1169 (6,2 %) 2017 noin (15,3 %) 1302 (6,2 %) 2020 noin (15,3 %) 1550 (6,2 %) 2025 noin (15,3 %) 1860 (6,2 %) Lähde: Sipoon kunnan oma arvio Kuva 5. Sipoon yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden määrä vuoteen Työvoimassa tapahtuvat muutokset Suomen työvoimasta poistuu seuraavan 15 vuoden aikana huomattavan suuri osa. Samanaikainen palvelujen kysynnän kasvu, pienenevien ikäluokkien tulo työmarkkinoille ja kuntatalouden niukkenevat resurssit asettavat haasteita Ikääntyneiden palvelujen suunnittelulle ja toteutukselle. Tarvitaan uudistuvaa työvoimapolitiikkaa niin valtion kuin myös kunnan tasolla. Ikääntyneiden palveluiden työvoimavajetta voidaan korjata seuraavasti: a) Työvoiman lisääminen (kouluttamattomia avustaviin tehtäviin, eläkkeellä olevien työresurssien hyödyntäminen, vapaaehtoisten avulla ja maahanmuuttajien kouluttaminen). Edellytyksinä ovat joustavien koulutusohjelmien rakentaminen, vastuiden määrittely ja kielikynnysten tehokkaampi ratkaiseminen. b) Työurien pidentäminen sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa. Edellytyksinä ovat työolojen, -aikojen ja sisällön jouston kannustinjärjestelmien rakentaminen ja omaishoidon ja työmarkkinoiden säätelyjärjestelmän luominen. c) Työvoiman tarpeen vähentäminen (ICT = information & communication technologies, Healthy ageing policies = edistetään omasta itsestä huolehtimista ja itsehoitoa), työtehtävien uudelleenjako ammattiryhmien kesken ja kansantautien ennaltaehkäisy. Edellytyksinä ovat investoinnit tietotekniikkaan, tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä tiivis yhteistyö myös ammattiliittojen välillä. Lähde: Muotoiltu OECD Fujisawa ja Colombo 2009 & Finne-Soveri, H Näiden periaatteiden pohjalta haetaan ohjelmakauden aikana toimivaa sipoolaista käytäntöä. 9

10 3. Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat ja kuntalaisten toiveet Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma perustuu alueelliseen ja paikalliseen asiakastarpeeseen, kansallisiin ohjelmiin ja suosituksiin sekä lakeihin ja asetuksiin. Sipoon kunnan Ikääntyneiden palveluiden visiona on olla sekä laadullisesti että sisällöllisesti edistyksellinen ja johtava ikääntyneiden palveluiden tuottaja sekä valtakunnallisesti houkuttelevin ja halutuin Ikääntyneiden palveluiden työpaikka. Maaliskuussa 2013 tehtiin sipoolaisille kuntalaiskysely, ja kuntalaisilta pidettiin Sekä kyselyssä että kuntalaisillassa päällimmäiseksi toiveeksi nousi iäkkään kotona asumisen tukeminen ja erilaisten asumismuotojen (palvelutalot, hissilliset senioripalvelut, hoitopaikat, ryhmäkodit, erilaiset paikat, joissa eri-ikäiset voivat olla yhdessä) kehittäminen. Kaikki eivät myöskään halua palveluja keskitettävän samalle alueelle vaan haluavat asua muiden ikäryhmien joukossa. Suoria lainauksia vastaajilta ja kommentteja kuntalaisillasta: o o o o o o o Kotona pärjäämisen edistäminen kaikin mahdollisin keinoin olisi kaikille eduksi. Kevyen liikenteen väylät, jotta ikääntyneiden helpompi ylläpitää fyysistä kuntoaan ja hyvät lähiliikuntamahdollisuudet, esim. uimahalli, liikuntapuisto. Kerhoja jonkin teeman ympärillä - ja tarpeeksi "korkeatasoisia" me emme ole lapsia, päinvastoin - täynnä tietoa ja kokemuksia! Kunnan tulisi pitää huolta siitä, että ikääntyneille rakennetaan hissillisiä seniorikerrostaloja Nikkilään kävelyetäisyydelle palveluista. Ikäihmisiä ei tulisi lokeroida, vaan heidän tulisi voida elää yhdessä kaikkien ikäryhmien kanssa. Nykyiset ikääntyneet ovat tottuneet jo muuttamaan. Oman talon voi myös myydä ja muuttaa keskuksiin tai kylän keskelle. Ryhmäasuminen pitäisi myös olla mahdollista eli olisi yhteiset yleiset tilat esim. keittiöt ja jokaisella oma huone. Tyhjät kyläkoulut voisi esimerkiksi muuttaa ryhmäasunnoiksi. Sipoon Eläkkeensaajat ry. pitää tärkeänä muun muassa sitä, että ohjelmassa esitetään selkeästi sipoolainen käytäntö, tapa toimia ikäihmisiä koskevissa asioissa. Tavoitteiden toteutumista tulisi pystyä arvioimaan ja todentamaan. Ohjelmassa tulisi ottaa huomioon, että jatkossa Sipoossa on entistä selkeämmin kaksi kuntakeskusta ja että on varauduttava tästä johtuviin toimintatapojen muutoksiin ikäihmisiä koskevissa asioissa. Sipoon Eläkkeensaajat ry. toi kirjelmässään esille muun muassa seuraavaa: o o o Avustaja pankkiasiointiin ja laskujen maksuun tietokoneella: it-talkkari kuntaan. Kotihoidon kehittäminen enemmän siihen suuntaan, että palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeesta lähtien eikä listasta mitä on tarjolla. Ympärivuorokautisen hoidon kehittäminen niin, että asukas kokee sen omaksi kodiksi. 10

11 o o o o Omaishoitajan tukeminen kaikin keinoin. Ravitsemukseen ja ruokailutilanteisiin kiinnitettävä enemmän huomioita hoitoyksiköissä. Mahdollisuus saada lisää ruokaa, ruokailun esteettisyys ja kiireettömyys. Tiedottamisen tehostaminen mm. muuttuneista puhelinnumeroista ja yhteystiedoista. Järjestöjä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä ikääntyvien kansalaisten hyväksi, tulisi avustaa tilojen saannissa ja mahdollistaa maksuttomia tiloja eläkeläisille kokoontua eri puolille Sipoota. Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma perustuu alla mainittuihin asiakirjoihin, ja lisäksi kunnan toiminta perustuu myös alla mainittuihin normeihin ja suosituksiin. Ohjelmakauden aikana noudatetaan aina voimassa olevia normeja ja uusimpia asiakirjoja: 1) Suomen perustuslaki, kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolaki, kielilaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, terveydenhuoltolaki 2) laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (tuli voimaan ) 3) laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja parantamiseksi (sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2013) 4) Sipoo strategian päivitys, Sipoon kunnan henkilöstö- ja palvelustrategia 5) alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) luo kunnille ja kuntayhtymille edellytykset seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 1) SUOMEN PERUSTUSLAKI, KANSANTERVEYSLAKI, SOSIAALI- HUOLTOLAKI, HALLINTOLAKI, KIELILAKI, LAKI POTILAAN ASEMAS- TA JA OIKEUKSISTA, TERVEYDENHUOLTOLAKI Kuntien vanhuspalveluiden järjestämiseen vaikuttavat ensisijaisesti erilaiset lait, kuten Suomen perustuslaki, kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolaki, kielilaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuoltolaki. Nämä lait ovat perusta, joille palvelut rakennetaan. 2) LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SE- KÄ IÄKKÄIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA (tuli voimaan ) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) edellyttää, että kunnat laativat suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa painopisteen on oltava kotona asumisessa ja kuntoutumista edistävissä toimenpiteissä. 11

12 Suunnitelmassa on arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on määriteltävä tavoitteet hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmassa määriteltävä toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan, sekä arvioitava voimavarat toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä määriteltävä vastuut. Suunnitelmassa on lisäksi määriteltävä, miten yhteistyötä toteutetaan julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita palveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palveluiden on tuettava ikäihmisten itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomioita kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Pitkäaikainen hoito on toteutettava ensisijaisesti iäkkään kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa, laitoshoitona vain lääketieteellisistä syistä tai jos se on arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Hoitojärjestelyn pysyvyys on turvattava ja iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Iäkkään henkilön palveluntarvetta on selvitettävä kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palvelutarvetta lähdetään selvittämään, kun iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin, hän on tehnyt hakemuksen sosiaalipalveluista, ennalta ehkäisevien palveluiden yhteydessä on todettu mahdollinen tarve, on tehty ilmoitus mahdollisesta palvelutarpeesta tai jo sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Jos selvityksessä todetaan palvelun tarve, on laadittava palvelusuunnitelma siitä, millainen palvelujen kokonaisuus tarvitaan hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja hoidon turvaamiseksi. Jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamisessa ja yhteensovittamisessa, on kunnan nimettävä henkilölle vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja palvelutarpeen muutoksia, on tarvittaessa yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviin ja muihin tahoihin sekä neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. Sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen päätös. Iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien palvelujen myöntämisestä on tehtävä päätös ja myönnetyt palvelut on järjestettävä viipymättä, jotta oikeus huolenpitoon ei vaarannu. Muiden kuin kiireellisten palvelujen myöntämisestä on päätös tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset palvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä. 12

13 Terveydenhuollon ammattihenkilön tai sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan on ilmoitettava viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä, jos hän on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Ilmoitus tehdään sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Lain tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen itsenäisen suoriutumisen tukeminen lisäämällä ja monipuolistamalla kotiin annettavia ja kuntoutumista edistäviä palveluja parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa vahvistamalla vanhusneuvoston asemaa ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen kehittämällä asumisen ja kotiin vietävien palvelujen vaihtoehtoja Ikääntyneiden palveluissa toimivien työntekijöiden gerontologisen asiantuntemuksen lisääminen ja ammattitaitoisen johtamisen lisääminen. 3) LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PA- RANTAMISEKSI (SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ JA SUOMEN KUNTALIITTO 2013) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat vuosina 2001 ja 2008 antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen. Uudessa vuoden 2013 laatusuosituksessa on otettu huomioon ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja uusin tutkimustieto. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (ns. vanhuspalvelulain) toimeenpanoa. Ikääntynyttä väestöä on tällä hetkellä yli miljoona (63+-väestöä). Heistä suurin osa, lähes miljoona henkilöä, elää arkeaan itsenäisesti. Palveluja (säännöllistä kotihoitoa tai omaishoidon tukea) säännöllisesti käyttäviä on noin henkilöä; muualla kuin yksityiskodissa (tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa tai terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa) hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden saa runsaat henkilöä. Erityinen haaste liittyy asennemuutokseen. Yhteiskunnassa on tunnistettava ja otettava huomioon kaikessa toiminnassa, että iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, niin kuin ei mikään muukaan ikäryhmä. Joukossa on hyvin eri-ikäisiä (tällä hetkellä vuotiaita) ja erilaisia miehiä ja naisia, joista suuri osa on varsin terveitä ja hyväkuntoisia. Vain joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä palveluja. On aktiivisia harmaita panttereita ja niitä iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi pysty osallistumaan yhteisönsä ja yhteiskunnan toimintoihin ilman tukea. On hyväosaisia ja syrjäytyneitä, erilaisiin vähemmistöihin, kuten seksuaalivähemmistöihin, kuuluvia sekä etni- 13

14 seltä taustaltaan erilaisia iäkkäitä. Ikäystävällinen yhteiskunta ottaa huomioon moninaisuuden kirjon toiminnassaan. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, joka pystyy tarjoamaan iäkkäille mahdollisuuksia terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen sekä antamaan elämän loppuvaiheessa tarvittavan turvan ja huolenpidon. Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Näin ollen vanhuspalvelulain tapaan osa suosituksista kohdistuu nimenomaisesti väestö- ja osa yksilötasolle. Iäkkäillä ihmisillä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään. Hyvä elämänlaatu ei ole pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tai eriasteista hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointia ja siihen vastaamista, vaikka tämä laatusuositus onkin valmisteltu pitkälti näitä asiakokonaisuuksia huomioon ottavaksi. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä eli hyvän elämänlaadun ja toimivan arjen turvaamisesta. Siihen tuovat parannuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelujen laadun parantaminen. Näkökulma ei koskaan saa kapeutua siihen, että iäkkäät ihmiset nähtäisiin vain palveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä. Vastuukysymyksiäkin tulisi pohtia nykyistä monipuolisemmin: ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toisensa poissulkevia. Iäkäs ihminen on aina, omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija. Hän asettaa itse omat tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen kohteensa ja toimintatapansa sekä arvioi omaa toimintaansa. Laatusuosituksen keskeiset sisällöt hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ovat: 1. Osallisuus ja toimijuus = vanhusneuvoston roolin vahvistaminen, kansalaisraati iäkkäiden ihmisten osallisuuden mahdollistajana, iäkkään henkilön osallisuuden varmistamiseksi turvattava palvelujen esteetön saatavuus ja saavutettavuus. 2. Asuminen ja elinympäristö = asumisratkaisut ja asuinympäristöt, hissittömien talojen korjaaminen ja kuljetuspalvelujen turvaaminen. 3. Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen = lisätään ikääntyneille kohdennettuja ennalta ehkäiseviä palveluja ja kiinnitetään huomiota riskiryhmiin (mm. pienituloiset, yksinasujat, hauraus raihnaus-oireyhtymään viittaavat merkit (HRO), kuten lihaskato, laihuus ja hidas liikkuminen, muistin heikkeneminen, muistihäiriöt, mielialan lasku, mielenterveyshäiriöt, kuten masennus). 4. Oikea palvelu oikeaan aikaan = MONIAMMATILLINEN palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa painottaen ja tukien hänen omia voimavarojaan, ajantasainen kirjallinen palvelusuunnitelma, kuntoutus osaksi kaikkea palvelua. 14

15 5. Palvelujen rakenne = ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoitona, perhehoitona, kotipalveluna/kotisairaanhoitona tai palveluasumisena), laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset syyt tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta. 6. Hoidon ja huolenpidon turvaajat = riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille henkilöille. Henkilöstön määrää, rakennetta ja osaamista tulee arvioida säännöllisesti. Vastuutyöntekijän nimeäminen ja omaisyhteistyön vahvistaminen. 7. Johtaminen = johdon vastuulla on huolehtia siitä, että palvelurakenne ja -valikoima ovat toimivia ja palvelut laadukkaita. Johdon tehtävänä on myös varmistaa, että palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan innovatiivisesti sitä mukaa kuin asiakkaiden muuttuvat tarpeet edellyttävät. Laatusuositusten valtakunnallisina tavoitteina on vuoteen 2017 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä (sulkeissa Sipoon vertailuluku poikkileikkaus vuodelta 2012) % (91,4 %) asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin % (12,4 %) saa säännöllistä kotihoitoa 6 7 % (5 %) saa omaishoidon tukea 6 7 % (4,6 %) on tehostetun palveluasumisen piirissä 2 3 % (4 %) on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Sipoossa tulee näin ollen panostaa erityisesti omaishoidon kehittämiseen sekä kotihoidon monipuoliseen ja moniammatilliseen kehittämiseen. Laatusuosituksissa (sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2013) asetetaan ikääntyneiden palveluille seuraavat laadulliset tavoitteet: Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja mahdollistaa asiakkaan osallistumisen omaa palveluaan koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon perustuu kattavaan palvelutarpeen ja voimavarojen arviointiin niin, että ihmisen fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset, sosiaaliset, kielelliset ja kulttuuriset tarpeet ja voimavarat sekä ympäristötekijät arvioidaan on tavoitteellista, säännöllisesti arvioitua ja toteutetaan kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman ohjaamana perustuu toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään työotteeseen toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, eri palveluntuottajien sekä omaisten ja lähihenkilöiden kanssa toteutuu oikea-aikaisesti 15

16 hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa ja tietoa hyvistä käytännöistä. Henkilöstömitoitusta suunniteltaessa laatusuositukset ohjaavat ottamaan huomioon myös asiakkaiden toimintakyvyn ja avun tarpeen, sen miten palvelut kunnassa tuotetaan, toimintayksiköiden rakenteen ja koon sekä henkilöstön ja työn organisointiin liittyvät tekijät. Henkilöstömitoitus on onnistunut silloin, kun asiakkaiden hoidon ja palvelun tarve on otettu huomioon ja riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä tuottaa palvelut laadukkaasti, vaikuttavasti, kustannustehokkaasti sekä asiakkaan näkökulmasta inhimillisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ikääntyneiden palveluissa hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät. Hoito- ja laitosapulaiset sisällytetään hoitohenkilöstömitoitukseen silloin, kun he osallistuvat asiakkaiden välittömään hoitotyöhön. Tällöin hoitohenkilöstömitoitukseen sisällytetään hoitotyöhön käytettävä osuus työpanoksesta. Esimerkiksi jos laitosapulaisen työtehtävät koostuvat puoliksi siivouksesta ja puoliksi hoitotyöstä, niin hoitotyöksi laskettava osuus on 0,5. Myös erilaista terapiatyötä tekevät työntekijät (esimerkiksi fysioterapeutit) lasketaan henkilöstömitoitukseen esimerkiksi siten, että jos fysioterapeutti työskentelee kolmella eri osastolla koko työaikansa, hänen työpanoksensa on kullekin yksikölle 0,3. Henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissa olevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Pysyvä varahenkilöstöjärjestelmä on tämän takia perusteltu ja tärkeä ratkaisuvaihtoehto kunnissa tai seudullisessa yhteistyössä. Tavoitteena Sipoossa on, että kaikissa yksiköissä on vähintään hyvä henkilöstömitoitus. Reagoidaan nopeasti ja mahdollistetaan henkilökunnan joustava siirtyminen yksiköiden välillä asiakkaiden hyvän arjen turvaamiseksi. Sipoo, mitoitus Hyvä mitoitus Vähimmäismitoitus v (suositus) (suositus) Tehostettu palveluasuminen, 0,65 0,7 0,8 0,5 0,6 Suvikuja Tehostettu palveluasuminen, 0,68 0,7 0,8 0,5 0,6 Suvituuli Suvirinne 0,61 0,7 0,8 0,5 0,6 Sateenkaari 0,72 0,7 0,8 0,5 0,6 Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut vähintään 0,5 0,6 (noudattaa kilpailutuksen vaatimuksia) Taulukko 1. Sipoon henkilöstömitoitus ja vanhuspalveluiden valtakunnalliset suositukset 4) SIPOO STRATEGIAN PÄIVITYS (Sipoon kunnanvaltuusto ), SIPOON KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA PALVELUSTRA- TEGIA (Sipoon kunnanhallitus ) Sipoon väestömäärän ennakoidaan seuraavien runsaan kymmenen vuoden aikana kasvavan noin henkilöstä lähes henkilöön. 16

17 Sipoo strategian mukaan kuntapalveluiden kehittämisessä korostuu asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Kuntapalveluiden ominaisuuksia ja kehityssuuntia ovat myös nopea reagointi ja päätöksentekokyky, palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen, tehokas organisaatio ja toimiva johtamiskulttuuri sekä osaava, motivoitunut, palvelualtis, kehittymishaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 5) ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS (ATH) LUO KUNNILLE JA KUNTAYHTYMILLE EDELLYTYKSET SEURATA ASUK- KAIDENSA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA JA NIIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on yksi kuntien perustehtävistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) luo kunnille ja kuntayhtymille edellytykset seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Sipoo oli mukana vuonna 2012 tehdyssä alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH), josta saatiin tarkkaa tietoa eri väestöryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista. Sipoon kohdalta nousi erityisesti esille niiden yli 75-vuotiaiden osuus, jotka ilmoittivat kaatuneensa kävellessään viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana, 37 %, joka ylittää koko Suomen keskiarvon. Yli puolet yli 75-vuotiaista sipoolaisista koki myös liukkaiden jalkakäytävien haittaavan liikkumista. He myös kokivat, että heillä oli suuria vaikeuksia kävellä yli 500 metriä. 44 % yli 75-vuotiaista kertoi, etteivät he harrasta vapaaajanliikuntaa. Merkille pantavaa on myös se, että 22 %:lla oli suuria vaikeuksia arkiaskareissa. Yli 75-vuotiaista 17 % (koko Suomi 14,8 %) kertoi auttavansa säännöllisesti toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan selviytymään kotona. 4 Strategia ja arvot Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman linjaukset on hyväksytty osana valtuuston vahvistamaa koko kunnan strategiaa. Toimialat huomioivat esitetyt toimenpiteet toimialansa strategisessa ja vuosittaisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vanhuspoliittinen ohjelma annetaan valiokunnille ja kunnanhallitukselle tiedoksi, ja se hyväksytetään valtuustolla syksyllä Ikääntyneiden palveluiden prosesseja kehitetään strategian suuntaisesti koko strategiakauden ajan. Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma koostuu visiosta, missiosta ja yhteisistä tavoitteista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Käsitteitä on avattu seuraavissa luvuissa. 4.1 Missio, arvot ja toimintaa ohjaavat periaatteet Sipoon Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita sipoolaisille. Ikääntyneiden palvelut pyrkii osaltaan turvaamaan kaikille ikäihmisille omaeh- 17

18 toisen vanhenemisen. Ikääntyneiden palvelut pyrkii varmistamaan toiminnallaan, että sipoolaisten ikäihmisten mahdollisuudet kotona asumiseen sekä ympäröivään yhteiskuntaan osallistumiseen ovat mahdollisimman täysipainoiset. Missio: Ikääntyneiden palveluiden tehtävänä on varmistaa sipoolaisille heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen turvallinen ja omaehtoinen vanhuus tukemalla heidän toimintakykyään ja osallisuuttaan yhteiskunnan toimintaan. Sipoon kunnan strategioiden asemoituminen Sipoo strategia Sipoo - Suomen halutuin ikääntyneiden palveluiden työpaikka ja paras asuinkunta ikäihmisille Vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2016 Ikääntyneen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: ehkäisevät palvelut, hoiva ja erilaiset sairaanhoitopalvelut asuminen ja ympäristö liikenne ja viestintä oppiminen ja kulttuuri, harrastukset osallisuus ja vaikuttaminen. Toiminnan ja tulosten jatkuva seuranta ja arviointi Kuva 6. Vanhuspoliittisen ohjelman asemoituminen Sipoon kuntastrategiaan Sipoon kunnan arvot palvelualttius, avoimuus ja kekseliäisyys ovat toimintamme kivijalka. Ajattelu- ja toimintatapamme tulee perustua näihin arvoihin. Palvelualttius Palvelualttiudella Ikääntyneiden palveluissa tarkoitetaan omaehtoisen vanhuuden edistämistä, yksilöllisyyden kunnioittamista ja ikäihmisen ja omaisten kuuntelemista kaikilla palvelun tasoilla. Palvelutuotannon kehittämisessä ja johtamisessa nopea reagointi ja päätöksenteko, palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen ovat avainasemassa. Kuntalaisten kanssa järjestetään säännöllisesti kuntalaisiltoja sekä tiedotetaan monipuolisesti saatavilla olevista palveluista. Palvelujen saatavuudessa on otettava huomioon myös Sipoon haja-asutusalueet, joista osa on etäällä julkisen liikenteen säännöllisistä reiteistä. Lisäksi mm. Sipoon saaristossa, noin 15 saaressa, on pysyvää asutusta. Näin ollen toimintaa tulee ulottaa myös keskusten ulkopuolisiin kyliin. 18

19 Palvelualttiutta parannetaan tukemalla moniammatillista yhteistyötä. Läheisistään huolehtiville omaisille tarjotaan monipuolisesti erilaisia tukimuotoja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi ikääntyneiden sosiaalityö, kotihoidon palvelut, omaishoidon tukeminen, sijaisjärjestelyt omaishoitajille sekä erilaiset tukiryhmät. Työyhteisöissä panostetaan henkilökunnan keskinäiseen sekä henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten väliseen vuorovaikutukseen ja aikaansaadaan miellyttäviä palveluelämyksiä niin asiakkaille kuin työntekijöille. Kuntalaiskyselyssä keväällä 2013 kuntalaiset korostivat hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyttä, asenneosaamista (ammattietiikka), iäkkään ihmisen kunnioittamisen vahvistamista sekä kuntoutus- ja arviointiosaamisen vahvistamista. Avoimuus Avoimuus palveluissamme tarkoittaa säännöllistä ja monipuolista vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä yhtenäisin kriteerein. Työyhteisössä tämä tarkoittaa avointa ja tasavertaista vuorovaikutusta työntekijöiden kesken. Ikääntyneiden osallistaminen ja osallisuus mahdollistavat vanhusten aktiivisen ja täysipainoisen osallistumisen ympäröivään yhteiskuntaan. Osallistuminen vaikuttaa yksilön aktiivisuuteen arjessa ja siten myös itsenäisen elämän hallinnan edistämiseen. Osallistumalla ympäröivään yhteiskuntaan vahvistuu yksilön kyky itsenäiseen elämään. Omaisten osallisuus ja tietoisuus palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista edistää palvelutarjonnan kohdistamista ja kehittämistä. Ikääntyneiden palvelut vaikuttaa omalta osaltaan omaisten osallistumisen mahdollisuuksiin ja tunnistaa omaiset osana vanhuspalvelutyötä. Kekseliäisyys Meille kaikille kuuluu jatkuva kehittäminen, joka ulottuu arkipäivän ratkaisuista suuriinkin toimintatapojen muutoksiin. Kaikilla työntekijöillä on kaksi tehtävää: oma työ ja oman työn kehittäminen. Sipoon Ikääntyneiden palvelut tunnetaan uudistushalukkuudestaan, ennakkoluulottomuudestaan ja rohkeista ratkaisuistaan. 4.2 Visio, tavoite- ja tahtotila: Suomen halutuin ikääntyneiden asuinpaikka ja halutuin työpaikka Sipoon Ikääntyneiden palveluiden visiona on, että Sipoo on valtakunnallisesti halutuin ikäihmisten asuinpaikka sekä ikääntyneiden palveluiden halutuin työpaikka. Ikääntyneiden palveluiden lähivuosien keskeisiä haasteita ovat väestön ikääntymisen myötä tapahtuva asiakasmäärän lisääntyminen sekä osaavan henkilöstön rekrytointi vaativiin tehtäviin. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä työprosessien sujuvuuden varmistaminen edistävät osaltaan henkilöstön mahdollisuuksia vastata kasvavan työmäärän asettamaan haasteeseen. Työyhteisön kehittäminen lisää työviihtyvyyttä. Työviihtyvyyden lisääntyessä henkilöstö sitoutuu organisaation tavoitteisiin ja omaan työyh- 19

20 teisöönsä. Ihmiset viihtyvät pidempään ja paremmin tehtävissään, mikä taas osaltaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja palveluiden kehittämistä Sipoon kunnassa. Sipoon kunnan Ikääntyneiden palveluiden asiakaslähtöisyys jäsentyy kuuntelemalla asiakkaiden toiveita ja ajatuksia, kehittämällä toimintaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja edistämällä palveluiden saatavuutta. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, ikäihmisen itsenäisen elämän mahdollisuuksien turvaamista ja tukemista sekä tarpeisiin perustuvaa hoito- ja kuntoutusapua. 4.3 Vastuu palveluiden järjestämisestä Kunta vastaa ikäihmisille tuotettavien palvelujen järjestämisestä, vaikka niitä tuotetaan useassa eri organisaatiossa/työyhteisössä Sipoon kunnan alueella. Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisille palveluita tuottavien organisaatioiden palvelutarjonnan kehittämistä asiakasnäkökulmasta yhtenäiseksi ja sujuvaksi. Yhteistyö kunnan ja lähialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden välillä on palveluiden sujuvuuden ja tuottamisen näkökulmasta keskeinen haaste. Palveluiden tuottaminen asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavalla tavalla on onnistumisen edellytys. Ikääntyneiden palvelut -yksikkö pyrkii toimillaan edistämään toimijoiden välistä yhteydenpitoa sekä palveluiden suunnittelua ja kehittämistä asiakaslähtöisesti ja valvoo kumppaneiltaan tilaamiensa palveluiden laatua. 4.4 Toiminta-ajatus ja päämäärä Ikääntyneiden palveluiden toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa ikääntyneiden kuntalaisten yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia ja vaikuttavia palveluita hyvän ja ihmisarvoisen vanhuuden tueksi. Päämääränä on arvokas, elinvoimainen ja sisältörikas vanhuus Sipoossa. Tämä vaatii painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän toiminnan ensisijaistamiseen. Tämä on pitkällä aikavälillä myös erittäin kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Sipoossa tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne. 20

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot