MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo"

Transkriptio

1 MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

2 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen kohteessa. Kartoituksen teki Jani Norvapalo (AHA sertifikaatti VTT-C ) PBM Oy:stä. Tämän raportin laati Jani Norvapalo. RAJAUKSET Kartoitus suoritettiin koko rakennukselle. Rakennuksesta oli käytettävissä piirustuksia. Rakennus on tarkoitus purkaa ja kartoitus suoritettiin tämän lähtökohdan mukaan. TUTKITUT HAITTA-AINEET - asbesti - PAH - PCB - raskasmetallit MENETELMÄT Kartoitus perustuu aistinvaraisiin havaintoihin kohteessa ja kokemusperäiseen tietoon, sekä otettuihin näytteisiin. Materiaaleista, joita ei tunnistettu ja epäiltiin sisältävän haitta-aineita, otettiin näyte. Näytteitä otettiin seuraavasti: Asbestimateriaalinäytteitä PAH analyysinäytteitä 8 kpl (Labroc Oy) 2 kpl (Ahma ympäristö Oy)

3 2 RAPORTIN TULKITSEMINEN Asbestipitoiset materiaalit Aistinvaraisesti ja materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalit on esitetty raportissa tai sen liitteissä, kuvin, tekstiselityksin tai pohjakuvissa numerointeina tai lyhenteinä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentaliitteessä. Toimenpide-ehdotuksien pohjalla on kiinteistön purku. Asbestia sisältävien materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainnit rakennuksessa on esitetty tekstinä raportissa ja pohjakuvissa. Muut asbestipitoiset materiaalit kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisista materiaaleista, joita rakennuksesta saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet. Muut haitta-aineet on esitetty kuvin sekä selityksin. Muut materiaalit on esitetty lyhyinä huomioina ja riskiarvioina rakennuksesta mahdollisesti esiin tulevina asioina. Määrälaskentaa ei ole muiden haittaaineiden osalta tehty. RAPORTIN LAADINTAPERUSTEET Asbestin osalta raportti perustuu Vnp 1380/94 asbestityöstä ja työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (10/93) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ohjeen mukaan. Muiden haitta-aineiden osalta on raportti tehty kokemusperäisesti ja eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. OHJETIETOA JA VIRANOMAISOHJEET Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja eräiden muiden haitallisten aineiden esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haittaainepurkutoimet. Etenkin muiden haitta-aineiden osalta käytännön toimet riippuvat muodostuvan jätteen jatkokäytöstä. Hyväksyttävät tavat vaihtelevat alueittain ja esim. jatkokäsittelyn tai hyötykäytön mukaan, mistä syystä tässä raportissa pitäydytään haitta-ainepitoisuuksien määrityksessä ja viranomaismääräyksien ja ohjeiden antamisessa yleistasolla. Asbesti Mikäli asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestinpurkutyövaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (n:o 1380 / 1994) annettuja määräyksiä, sekä

4 3 Ratu- korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Lisäksi on noudatettava mm. paikallisen ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Ainoastaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit tulee em. lain perusteella joko kunnostaa, koteloida tai poistaa. Lisäksi niissä tiloissa, joissa on todettu olevan huonokuntoisia asbestimateriaaleja tai kontaminaatioita, on yleensä tehtävä myös asbestipölysiivousta. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai niistä löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. PCB:tä ja lyijyä sisältävät saumamassat PCB- ja lyijypitoisten materiaalien käsittely. Purkutöissä on noudatettava Ratu (11/2000) PCB:tä ja lyijyä sisältävien massojen purku. PCB ja lyijyjätteen pitoisuudelle on olemassa vaarallisen jätteen raja-arvot. PCB on ympäristömyrkky, jota havaittaessa tulee myös välittömässä läheisyydessä olevan maaperän puhtaus tarvittaessa tutkia / arvioida. Lyijytyöstä on VNp 1993/1154. Tämä päätös koskee työtä, missä käsitellään tai käytetään lyijyä, taikka muutoin altistutaan lyijylle. Ohjekortti Ratu sisältää PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purkutyön kuvauksen, sekä muita ohjeita. Jätteelle on olemassa ongelmajäte (nyk. vaarallinen jäte) raja-arvot 1500/2500 mg/kg. Raskasmetallit Raskasmetalleja on käytetty mm. maaleissa runsaasti, sekä mm. valurautaviemärien saumaus on tehty lyijyllä. Raskasmetalleja sisältävälle materiaalille on käytettävissä ongelmajäteraja-arvot. Lisäksi raskasmetalleille maaperässä on kynnysarvo, sekä alemmat ja ylemmät ohjearvopitoisuudet. (kts. myös lyijy). Esimerkiksi elohopea, jota on käytetty mm. loisteputkissa sekä metallimuodossa muun muassa lämpömittareissa ja kytkimissä, kuuluu raskasmetalleihin. Nämä jätteet lajitellaan erillisiksi ongelmajätteiksi. PAH -yhdisteet Kivihiilipikeä sisältävät tuotteet. Mikäli kivihiilipikeä, esim. kreosoottia, joudutaan käsittelemään, tulee se tehdä suojattuna erikoistyönä, johon on ohje Ratu-kortissa , kivihiiltä sisältävien rakenteiden purku. Kivihiilipiessä olevat PAH- yhdisteet ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia. Altistus tapahtuu ilman ja kosketuksen kautta. Jätteenä kreosootti on vaarallista jätettä. SER romu Sähkö ja elektroniikkajätteellä eli SER- jätteellä tarkoitetaan kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromujätettä, joka sisältää paljon elektroniikkaa tai jossa on ongelmajätteeksi luokiteltavia komponentteja tai laitteen osia. Jätelain mukaisesti SER- jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida ottaa käyttöön vähäisin korjaustoimenpitein. Näitä tuotteita ovat tyypillisesti mm. loisteputket ja niiden sytyttimet.

5 4 Muut haitalliset aineet Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelyssä on noudatettava mm. viranomaismääräyksiä, jätelakia sekä paikallisen ympäristökeskuksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Tällaisia muita haitallisia aineita voi olla esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet rakennusmateriaalit. KOHDEKUVAUS: Yleistä Kyseessä on asuntolarakennus. Rakennus on tarkoitus purkaa. ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Asbestia sisältäviä materiaaleja tehdyssä kartoituksessa löytyi seuraavista rakenteista: Aistivaraisesti asbestia sisältävät materiaalit: Näyte 1. asbestivinyylilaatoitus ja asbestibitumiliima. Näyte 3. Uusitun maton alle on jätetty asbestipitoinen vanha kiinnitysliima.

6 5 Näyte 15. Lujalevytys. Käytetty tuulensuojalevytyksenä julkisivun laudoitetuissa rakenteissa ja ikkunavälirakenteissa. Saunassa palonsuojalevynä ja valaisin syvennyksien levytyksenä. Tuulensuojalevy Valaisin syvennys ja kiukaan kohdan katon suojalevy Putkieristeet ovat asbestimassaa tai asbestipahvieristeisiä. Putket kulkevat rakenteiden sisällä, joten niiden määrälaskenta ei ole tarkka.

7 6 Materiaalinäytteiden mukaan asbestia sisältävät materiaalit: Näyte B5. Seinälaatoitus, pyöristettyreunainen, sauma, laastit. Kohteesta otettiin toinen näyte (5) joka ei sisältänyt asbestia. Näiden kahden näytteen välinen ero on hyvin vähäinen. ASIA ON VAHVISTETTAVA LISÄNÄYTTEENOTOIN TAI MUULLA VARMALLA MENETELMÄLLÄ. Siihen asti kaikki laatoitukset on luokiteltu asbestia sisältäviksi. Näyte 19. IV kanavien liitosmassa. Ei ole inventoitu. Massaa on käytetty yleisesti liitoksissa. Yksi luukku avattiin, luukkutiiviste oli asbestiton.

8 7 Näyte 20. Vesikattokermit. Tasakatto, kermi on asbestipitoinen.

9 8 MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestipitoisia materiaaleja on käytetty vuoteen 1994 asti. Tämän vuoksi on voitu käyttää asbestia myös remontointien yhteydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä löydetään uusia bitumikerroksia tai rakennustuotteita, näiden PAH- ja asbestipitoisuus on syytä selvittää. Valurautaviemäröinnin muhviliitoksien pohjalla voi olla asbestinarutiiviste. NÄYTTEET, JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Kohteessa on uusittuja materiaaleja, mm: 12 Linoleum matto 17 Uusittuja mattoja

10 9 11 Uusittu seinälaatoitus 12 Uusittu lattialaatoitus 14 linoleum matto 13 muovimatto

11 10 Materiaalinäytteen mukaan asbestittomat materiaalit: Näyte 6 seinälaatoitus Näyte 8 lattialaatoitus Näyte 9 lattialaatoitus

12 11 Näyte 10 märkätilan tapetti ja tasoitteet PAH- PITOISUUKSIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Kohteesta otettiin kaksi näytettä analyysiin. Ei havaittu PAH pitoisia tuotteita. MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ PAH- PITOISIA TUOTTEITA Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan bitumisivelyjä tai muita bitumituotteita tai kermejä, on niistä otettava näyte analysoitavaksi. RASKASMETALLIPITOISET MATERIAALIT Maaleissa on yleisesti raskasmetalleja. Tämä on syytä huomioida käsittelyssä. Valurautaviemäreiden liitoksissa on lyijyä. PCB -PITOISET MATERIAALIT KOHTEESSA Tutkimusalueella ei havaittu PCB pitoisia tuotteita. Maaleissa (yl. betonimaalit) on tutkittu olevan myös PCB:tä sisältäviä tuotteita, mutta näistä ei ole vielä kattavaa tietoa tai yleistä kannanottoa menettelytavoista. Maaleista ei otettu tässä vaiheessa PCBnäytteitä, eikä niitä havaittu kohteessa merkityksellisiä määriä.

13 12 MUUT JÄTTEET / HAITTA-AINEET: Elohopea. Esiintyy yleensä mm. loisteputkissa ja kohteessa metallimuodossa putkistojen lämpömittareissa. SER. Kohteessa on kiinteitä valaisimia ja muuta SER romuksi luokiteltavaa, ei inventoitu. Painekyllästetty puu. Kohteessa ei havaittu painekyllästettyjä puutuotteita. Rovaniemellä PBM Oy Jani Norvapalo Liitteet: 1. Analyysilausunnot: asbesti ja PAH 2 sivua 2. massalaskentataulukko 3 sivua 3. selitteet 2 sivua 4. pohjakuvaotteet 3 sivua

14 /ASB TUTKIMUSRAPORTTI (1) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Kittilä Majari PBM Oy/ Jani Norvapalo Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä: Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* 5 Seinälaatoitus 150x150 VM Ei sisällä asbestia pyör.r., sauma, laasti 5B Seinälaatoitus 150x150 VM Sisältää asbestia, antofylliitti pyör.r., sauma, laasti vihert. 6 Seinälaatoitus beige, rusk. VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 8 Lattial. 57x57, sauma, laasti VM Ei sisällä asbestia 9 Lattia 6-kulmaklinkkeri, VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 10 Märkätilan tapetti, liima, EM Ei sisällä asbestia tasoitteet 19 IV-kanavamassa EM Sisältää asbestia, krysotiili 20 Vesikatto kermit VM Sisältää asbestia, krysotiili *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU KEILARANTA 4, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

15 PAH_materiaali Sivu 1/1 TESTAUSSELOSTE Laboratorion tilausnumero: _2015 Tilaaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Näytteet saapuivat: Näytteet valmistettiin: Laboratorion näytenumero: Asiakkaan näytetunnus: Menetelmä: Yhdisteen Määritysraja Yhdiste: CAS-numero mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni ,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni ,0 <2,0 <2,0 Antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Kryseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(b)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(k)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni ,0 <2,0 <2,0 PAH-yht. <2,0 <2,0 PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt) määritys materiaalinäytteistä laboratorion sisäisellä menetelmällä. PBM/Majari/ bitumisively 16 PBM/Majari/ vesikattokermit 20 PAH-yht. on määritysrajan ylittävien yhdisteiden summa mg/kg kuivaa ainetta. Tulokset on ilmoitettu 2:lla merkitsevällä numerolla. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Menetelmän mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta. Raportoija: Terhi Simonen, orgaaninen analyytikko

16 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 1/3 PIIRUSTUKSET / TARKENNUKSET: KOHDE: KITTILÄ MAJARI Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus K PESUTUPA S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 40 M2 5B K V A ** 6 K PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 34 M2 5B K V A ** 6 K SIIVOUSKOM S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 K SAUNA S-S LUJALEVYTYS (KIUAS PÄÄLLÄ JA VAL. SYVX2) 1,5 M2 k (aist) V A ** 6,9 K PORRASH L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA 5 m2 3 k (aist) V A ** 4,6 K PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 K MANKELI P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 7 jm k (aist) V A *** 6 K LIINAV.V. P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 5 jm k (aist) V A *** 6 K KÄYTÄVÄ P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI KOTELOSSA, MÄÄRÄ ARVIO!! 65 jm k (aist) V A *** 6 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 4,5+5,2 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 1 PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 30 M2 5B K V A ** 6 1 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 1 KÄYTÄVÄT L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA m2 3 k (aist) V A ** 4,6

17 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 2/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 42 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5+6 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 KÄYTÄVÄT ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 150 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC ISO S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 8 M2 5B K V A ** 6 VESIKATTO VESIKATTOKERMIT, 2-3 KERROSTA 660 M2 20 K V A ** 7 / 9 ULKOSEINÄT LUJALEVYTYKSET, IKKUNAVÄLIT, YLÄOSA,PARVEKE 201 M2 15 K V A ** 9 EI MITATTU IV-KANAVAMASSOJA, EIKÄ TARKASTETTU KAIKKIA LUUKKUTIIVISTEITÄ EI MITATTU PUTKISTOERISTEITÄ RAKENTEIDEN SISÄLLÄ TAI KOTELOINNEISSA

18 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 3/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus EI MITATTU VALURAUTAVIEMÄRÖINTEJÄ (LYIJY, ASBESTINARU LIITOKSISSA)

19 POHJOIS-SUOMEN BETONI- Piirustus merkintä P-Pu P-V P-M S-S S-SKr S-L S-T S-K S-MT S-PT T-M L-F L-JV L-T L-MI L-K L-B L-KU K-B K-T K-PT K-KR K-SKr APO LAIP LV-U V-S IV-T IV-S IV-I IV-KR S-H J-R J-M EIK Selite Pahvieristeinen putki, jonka ulko- ja/tai sisäpinnassa asbestia Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa asbestia Asbestimassainen putki Kova seinä- tai kattolevy Kova seinälevy krokidoliittiasbestia Seinälaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Seinässä tasoite tai laasti asbestipitoinen Seinässä oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Muovitapetti, jonka taustapinta asbestipitoinen Seinälevytys pinnoitettua terästä Tiivistys- ja saumamassat, kitit yms. Lattialaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Lattia, vinyyliasbestilaatta Lattiamatto joustovinyyliä Lattiassa tasoite tai laasti asbestipitoinen Massalattia asbestipitoinen Lattiassa oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Lattia, pinnoitteen kiinnityksessä asbestipitoinen bitumiliima Lattia, asbestilujitteinen kumimatto Kattopinnoite kiinnitetty asbestipitoisella bitumiliimalla Katossa tasoite tai laasti asbestipitoinen Vesikatto pinnoitettua terästä Krokidoliitti kattopinnoitteena Kova kattolevy krokidoliittiasbestia Asbestipalo-ovet ja paloluukut Asbestia sisältäviä putkien laippatiivisteitä Uunit, kiukaat ja savuhormit Asbestisementtiset vesi- tai viemäriputket Asbestia sisältävä tiiviste (punos,naru tai levy) IV-kanavien lyönti- tai laippaliitoksissa Asbestisementtikanavat Ilmankuivaimet ja lämmönsiirtimet Krokidoliitti IV-kanavan eristeenä Asbestihuopa, -pahvi tai -kartonki, sähköasennusten suojana Julkisivun rappauslaasti asbestipitoinen Asbestia julkisivumaalissa Ei päästy / käyty tilassa PBM OY

20 POHJOIS-SUOMEN BETONI- PBM OY Tulos Selite K E Sisältää asbestia Ei sisällä asbestia Laatu Selite V Vaalea asbesti ( antofylliitti, amosiitti, krysotiili ) S Sininen asbesti ( krokidoliitti ) Kunto A B C D Selite HYVÄ, Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä VÄLTTÄVÄ, Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. HEIKKO, Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara ERITTÄIN HEIKKO, Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa oleskeltaessa suositellaan käytettävän suojaustoimenpiteitä.vnp 886/87 10 ja TSH 231/90 12 Mikäli kunto on merkitty kirjaimilla C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi Pölyävyys * ** *** **** Selite ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURETTAESSA Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURKAESSA, Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA, JOS TARVIKKEESEEN KOHDISTUU MEKAANINEN RASITUS. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteessa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilaan. KROKIDOLIITTIASBESTI, ALTISTUMISVAARA AINA, Paljaana ruiskutetun krokidoliitti asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää heti siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia ilmaan. Toim.pid. Selite ehdotus 1 Ei edellytä toimenpiteitä normaalikäytössä. ASBESTIPÖLYSIIVOUS, Siivous ilman suojautoimenpiteitä kielletty. 2 Suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä. KORJAUS, Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyttömäksi ja tilan 3 asbestinpölysiivous. SISÄÄN RAKENTAMINEN, (koteloiminen) 4 Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. PINNOITUS, Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristämällä pinnoittamalla 5 se elastisella maalilla tai massalla. PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ, Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista 6 ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla KOHDEPOISTO, Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteella PURKUPUSSIMENETELMÄ, Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA, Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P2 - luokan naamaria. 10 MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA 11 MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA 12 KOKONAISENA POISTO. Jätteenä sisältää asbestia. Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin.

21 Kittilän yläkoulu Kellarikerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 S-L L-K 0m 15 S-S P-PU S-L P-PU Haahtela-kehitys Oy Pohjakuva S-L 5B P-PU m

22 Kittilän yläkoulu 1 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :14 Pohjakuva 0m 8 6 L-K Haahtela-kehitys Oy 9 10 S-L L-K 7 L-K 10 m

23 Kittilän yläkoulu 2 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 Pohjakuva 0m S-S S-L S-L S-L S-L S-L Haahtela-kehitys Oy 10 m

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki 22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE 22 42100 Jämsä 26.09.2017 Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI-40500 Jyväskylä, Finland www.vahanen.com y-tunnus 2063324-3 Haitta-aine-

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI Delete Finland Oy 13.9.2016 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja 1 03400 VIHTI Delete Finland Oy / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Kårkulla Samkommun KOHDE, 21610 Parainen 2(16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Asbestit ja haitta-aineet...

Lisätiedot

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Siviilipalveluskeskus (sikala ja lampola) Latokartanontie 79 07810 Ingermanninkylä LAPINJÄRVI Työ nro T17022 Lahti 4.8.2017 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO,

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu 21-23 74100 Iisalmi Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala 10.5.2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(7) Onkiniemenkatu 2: voimala Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.05.2017 Proj. No:

Lisätiedot

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä 23.03.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari,

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Kiinteistöjen käytönohjaus 8.5.2017 Kiinteistöjen käytönohjaus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(12) Onkiniemenkatu 2:

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Villa Poppius Kulosaarentie 30 00570 Helsinki Tarkastuspäivä 12.4.2017 Raportin päiväys 26.4.2017 Viimeisin muutos 4.5.2017 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sivu 2 / 38

Lisätiedot

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Tutkimusraportti Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Projekti 308911 10.8.2017 SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Lähtötiedot... 4 1.3

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (16) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

HAITTA-AINEKARTOITUS

HAITTA-AINEKARTOITUS Helsinki 9.11.2010 HITT-INERTOITUS ITÄESUSEN LUIO ajaaninlinnantie 10 00900 HELSINI SB-YHTIÖT, SB Consult Oy b, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄONTTORI HELSINI onalankuja 4,

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus. Projekti Tutkimusraportti Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus Projekti 307328 11.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi Suomussalmen kunta Ervinkatu 3 88900 Suomussalmi Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen ja Sanna Lindeman 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45).

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). RAPORTTI Untamontie 2 15.8.2014 61(62) - Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). Tutkimusten yhteydessä otetuista materiaalinäytteistä löytyi raskasmetalleja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö, ensivaiheen kokemuksia Vuodesta 2011 lähtien asbestipurun työnjohtajalta, työntekijältä ja itsenäiseltä työnsuorittajalta edellytetty asianmukaisen ammattitutkinnon

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti Tutkimusraportti Helsingin Medialukio Projekti 307838 31.8.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne... 3 1.3. Tutkimuksen rajaus

Lisätiedot