MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo"

Transkriptio

1 MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

2 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen kohteessa. Kartoituksen teki Jani Norvapalo (AHA sertifikaatti VTT-C ) PBM Oy:stä. Tämän raportin laati Jani Norvapalo. RAJAUKSET Kartoitus suoritettiin koko rakennukselle. Rakennuksesta oli käytettävissä piirustuksia. Rakennus on tarkoitus purkaa ja kartoitus suoritettiin tämän lähtökohdan mukaan. TUTKITUT HAITTA-AINEET - asbesti - PAH - PCB - raskasmetallit MENETELMÄT Kartoitus perustuu aistinvaraisiin havaintoihin kohteessa ja kokemusperäiseen tietoon, sekä otettuihin näytteisiin. Materiaaleista, joita ei tunnistettu ja epäiltiin sisältävän haitta-aineita, otettiin näyte. Näytteitä otettiin seuraavasti: Asbestimateriaalinäytteitä PAH analyysinäytteitä 8 kpl (Labroc Oy) 2 kpl (Ahma ympäristö Oy)

3 2 RAPORTIN TULKITSEMINEN Asbestipitoiset materiaalit Aistinvaraisesti ja materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalit on esitetty raportissa tai sen liitteissä, kuvin, tekstiselityksin tai pohjakuvissa numerointeina tai lyhenteinä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentaliitteessä. Toimenpide-ehdotuksien pohjalla on kiinteistön purku. Asbestia sisältävien materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainnit rakennuksessa on esitetty tekstinä raportissa ja pohjakuvissa. Muut asbestipitoiset materiaalit kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisista materiaaleista, joita rakennuksesta saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet. Muut haitta-aineet on esitetty kuvin sekä selityksin. Muut materiaalit on esitetty lyhyinä huomioina ja riskiarvioina rakennuksesta mahdollisesti esiin tulevina asioina. Määrälaskentaa ei ole muiden haittaaineiden osalta tehty. RAPORTIN LAADINTAPERUSTEET Asbestin osalta raportti perustuu Vnp 1380/94 asbestityöstä ja työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (10/93) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ohjeen mukaan. Muiden haitta-aineiden osalta on raportti tehty kokemusperäisesti ja eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. OHJETIETOA JA VIRANOMAISOHJEET Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja eräiden muiden haitallisten aineiden esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haittaainepurkutoimet. Etenkin muiden haitta-aineiden osalta käytännön toimet riippuvat muodostuvan jätteen jatkokäytöstä. Hyväksyttävät tavat vaihtelevat alueittain ja esim. jatkokäsittelyn tai hyötykäytön mukaan, mistä syystä tässä raportissa pitäydytään haitta-ainepitoisuuksien määrityksessä ja viranomaismääräyksien ja ohjeiden antamisessa yleistasolla. Asbesti Mikäli asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestinpurkutyövaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (n:o 1380 / 1994) annettuja määräyksiä, sekä

4 3 Ratu- korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Lisäksi on noudatettava mm. paikallisen ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Ainoastaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit tulee em. lain perusteella joko kunnostaa, koteloida tai poistaa. Lisäksi niissä tiloissa, joissa on todettu olevan huonokuntoisia asbestimateriaaleja tai kontaminaatioita, on yleensä tehtävä myös asbestipölysiivousta. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai niistä löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. PCB:tä ja lyijyä sisältävät saumamassat PCB- ja lyijypitoisten materiaalien käsittely. Purkutöissä on noudatettava Ratu (11/2000) PCB:tä ja lyijyä sisältävien massojen purku. PCB ja lyijyjätteen pitoisuudelle on olemassa vaarallisen jätteen raja-arvot. PCB on ympäristömyrkky, jota havaittaessa tulee myös välittömässä läheisyydessä olevan maaperän puhtaus tarvittaessa tutkia / arvioida. Lyijytyöstä on VNp 1993/1154. Tämä päätös koskee työtä, missä käsitellään tai käytetään lyijyä, taikka muutoin altistutaan lyijylle. Ohjekortti Ratu sisältää PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purkutyön kuvauksen, sekä muita ohjeita. Jätteelle on olemassa ongelmajäte (nyk. vaarallinen jäte) raja-arvot 1500/2500 mg/kg. Raskasmetallit Raskasmetalleja on käytetty mm. maaleissa runsaasti, sekä mm. valurautaviemärien saumaus on tehty lyijyllä. Raskasmetalleja sisältävälle materiaalille on käytettävissä ongelmajäteraja-arvot. Lisäksi raskasmetalleille maaperässä on kynnysarvo, sekä alemmat ja ylemmät ohjearvopitoisuudet. (kts. myös lyijy). Esimerkiksi elohopea, jota on käytetty mm. loisteputkissa sekä metallimuodossa muun muassa lämpömittareissa ja kytkimissä, kuuluu raskasmetalleihin. Nämä jätteet lajitellaan erillisiksi ongelmajätteiksi. PAH -yhdisteet Kivihiilipikeä sisältävät tuotteet. Mikäli kivihiilipikeä, esim. kreosoottia, joudutaan käsittelemään, tulee se tehdä suojattuna erikoistyönä, johon on ohje Ratu-kortissa , kivihiiltä sisältävien rakenteiden purku. Kivihiilipiessä olevat PAH- yhdisteet ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia. Altistus tapahtuu ilman ja kosketuksen kautta. Jätteenä kreosootti on vaarallista jätettä. SER romu Sähkö ja elektroniikkajätteellä eli SER- jätteellä tarkoitetaan kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromujätettä, joka sisältää paljon elektroniikkaa tai jossa on ongelmajätteeksi luokiteltavia komponentteja tai laitteen osia. Jätelain mukaisesti SER- jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida ottaa käyttöön vähäisin korjaustoimenpitein. Näitä tuotteita ovat tyypillisesti mm. loisteputket ja niiden sytyttimet.

5 4 Muut haitalliset aineet Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelyssä on noudatettava mm. viranomaismääräyksiä, jätelakia sekä paikallisen ympäristökeskuksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Tällaisia muita haitallisia aineita voi olla esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet rakennusmateriaalit. KOHDEKUVAUS: Yleistä Kyseessä on asuntolarakennus. Rakennus on tarkoitus purkaa. ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Asbestia sisältäviä materiaaleja tehdyssä kartoituksessa löytyi seuraavista rakenteista: Aistivaraisesti asbestia sisältävät materiaalit: Näyte 1. asbestivinyylilaatoitus ja asbestibitumiliima. Näyte 3. Uusitun maton alle on jätetty asbestipitoinen vanha kiinnitysliima.

6 5 Näyte 15. Lujalevytys. Käytetty tuulensuojalevytyksenä julkisivun laudoitetuissa rakenteissa ja ikkunavälirakenteissa. Saunassa palonsuojalevynä ja valaisin syvennyksien levytyksenä. Tuulensuojalevy Valaisin syvennys ja kiukaan kohdan katon suojalevy Putkieristeet ovat asbestimassaa tai asbestipahvieristeisiä. Putket kulkevat rakenteiden sisällä, joten niiden määrälaskenta ei ole tarkka.

7 6 Materiaalinäytteiden mukaan asbestia sisältävät materiaalit: Näyte B5. Seinälaatoitus, pyöristettyreunainen, sauma, laastit. Kohteesta otettiin toinen näyte (5) joka ei sisältänyt asbestia. Näiden kahden näytteen välinen ero on hyvin vähäinen. ASIA ON VAHVISTETTAVA LISÄNÄYTTEENOTOIN TAI MUULLA VARMALLA MENETELMÄLLÄ. Siihen asti kaikki laatoitukset on luokiteltu asbestia sisältäviksi. Näyte 19. IV kanavien liitosmassa. Ei ole inventoitu. Massaa on käytetty yleisesti liitoksissa. Yksi luukku avattiin, luukkutiiviste oli asbestiton.

8 7 Näyte 20. Vesikattokermit. Tasakatto, kermi on asbestipitoinen.

9 8 MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestipitoisia materiaaleja on käytetty vuoteen 1994 asti. Tämän vuoksi on voitu käyttää asbestia myös remontointien yhteydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä löydetään uusia bitumikerroksia tai rakennustuotteita, näiden PAH- ja asbestipitoisuus on syytä selvittää. Valurautaviemäröinnin muhviliitoksien pohjalla voi olla asbestinarutiiviste. NÄYTTEET, JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Kohteessa on uusittuja materiaaleja, mm: 12 Linoleum matto 17 Uusittuja mattoja

10 9 11 Uusittu seinälaatoitus 12 Uusittu lattialaatoitus 14 linoleum matto 13 muovimatto

11 10 Materiaalinäytteen mukaan asbestittomat materiaalit: Näyte 6 seinälaatoitus Näyte 8 lattialaatoitus Näyte 9 lattialaatoitus

12 11 Näyte 10 märkätilan tapetti ja tasoitteet PAH- PITOISUUKSIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Kohteesta otettiin kaksi näytettä analyysiin. Ei havaittu PAH pitoisia tuotteita. MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ PAH- PITOISIA TUOTTEITA Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan bitumisivelyjä tai muita bitumituotteita tai kermejä, on niistä otettava näyte analysoitavaksi. RASKASMETALLIPITOISET MATERIAALIT Maaleissa on yleisesti raskasmetalleja. Tämä on syytä huomioida käsittelyssä. Valurautaviemäreiden liitoksissa on lyijyä. PCB -PITOISET MATERIAALIT KOHTEESSA Tutkimusalueella ei havaittu PCB pitoisia tuotteita. Maaleissa (yl. betonimaalit) on tutkittu olevan myös PCB:tä sisältäviä tuotteita, mutta näistä ei ole vielä kattavaa tietoa tai yleistä kannanottoa menettelytavoista. Maaleista ei otettu tässä vaiheessa PCBnäytteitä, eikä niitä havaittu kohteessa merkityksellisiä määriä.

13 12 MUUT JÄTTEET / HAITTA-AINEET: Elohopea. Esiintyy yleensä mm. loisteputkissa ja kohteessa metallimuodossa putkistojen lämpömittareissa. SER. Kohteessa on kiinteitä valaisimia ja muuta SER romuksi luokiteltavaa, ei inventoitu. Painekyllästetty puu. Kohteessa ei havaittu painekyllästettyjä puutuotteita. Rovaniemellä PBM Oy Jani Norvapalo Liitteet: 1. Analyysilausunnot: asbesti ja PAH 2 sivua 2. massalaskentataulukko 3 sivua 3. selitteet 2 sivua 4. pohjakuvaotteet 3 sivua

14 /ASB TUTKIMUSRAPORTTI (1) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Kittilä Majari PBM Oy/ Jani Norvapalo Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä: Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* 5 Seinälaatoitus 150x150 VM Ei sisällä asbestia pyör.r., sauma, laasti 5B Seinälaatoitus 150x150 VM Sisältää asbestia, antofylliitti pyör.r., sauma, laasti vihert. 6 Seinälaatoitus beige, rusk. VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 8 Lattial. 57x57, sauma, laasti VM Ei sisällä asbestia 9 Lattia 6-kulmaklinkkeri, VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 10 Märkätilan tapetti, liima, EM Ei sisällä asbestia tasoitteet 19 IV-kanavamassa EM Sisältää asbestia, krysotiili 20 Vesikatto kermit VM Sisältää asbestia, krysotiili *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU KEILARANTA 4, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

15 PAH_materiaali Sivu 1/1 TESTAUSSELOSTE Laboratorion tilausnumero: _2015 Tilaaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Näytteet saapuivat: Näytteet valmistettiin: Laboratorion näytenumero: Asiakkaan näytetunnus: Menetelmä: Yhdisteen Määritysraja Yhdiste: CAS-numero mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni ,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni ,0 <2,0 <2,0 Antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Kryseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(b)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(k)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni ,0 <2,0 <2,0 PAH-yht. <2,0 <2,0 PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt) määritys materiaalinäytteistä laboratorion sisäisellä menetelmällä. PBM/Majari/ bitumisively 16 PBM/Majari/ vesikattokermit 20 PAH-yht. on määritysrajan ylittävien yhdisteiden summa mg/kg kuivaa ainetta. Tulokset on ilmoitettu 2:lla merkitsevällä numerolla. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Menetelmän mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta. Raportoija: Terhi Simonen, orgaaninen analyytikko

16 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 1/3 PIIRUSTUKSET / TARKENNUKSET: KOHDE: KITTILÄ MAJARI Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus K PESUTUPA S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 40 M2 5B K V A ** 6 K PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 34 M2 5B K V A ** 6 K SIIVOUSKOM S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 K SAUNA S-S LUJALEVYTYS (KIUAS PÄÄLLÄ JA VAL. SYVX2) 1,5 M2 k (aist) V A ** 6,9 K PORRASH L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA 5 m2 3 k (aist) V A ** 4,6 K PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 K MANKELI P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 7 jm k (aist) V A *** 6 K LIINAV.V. P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 5 jm k (aist) V A *** 6 K KÄYTÄVÄ P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI KOTELOSSA, MÄÄRÄ ARVIO!! 65 jm k (aist) V A *** 6 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 4,5+5,2 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 1 PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 30 M2 5B K V A ** 6 1 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 1 KÄYTÄVÄT L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA m2 3 k (aist) V A ** 4,6

17 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 2/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 42 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5+6 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 KÄYTÄVÄT ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 150 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC ISO S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 8 M2 5B K V A ** 6 VESIKATTO VESIKATTOKERMIT, 2-3 KERROSTA 660 M2 20 K V A ** 7 / 9 ULKOSEINÄT LUJALEVYTYKSET, IKKUNAVÄLIT, YLÄOSA,PARVEKE 201 M2 15 K V A ** 9 EI MITATTU IV-KANAVAMASSOJA, EIKÄ TARKASTETTU KAIKKIA LUUKKUTIIVISTEITÄ EI MITATTU PUTKISTOERISTEITÄ RAKENTEIDEN SISÄLLÄ TAI KOTELOINNEISSA

18 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 3/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus EI MITATTU VALURAUTAVIEMÄRÖINTEJÄ (LYIJY, ASBESTINARU LIITOKSISSA)

19 POHJOIS-SUOMEN BETONI- Piirustus merkintä P-Pu P-V P-M S-S S-SKr S-L S-T S-K S-MT S-PT T-M L-F L-JV L-T L-MI L-K L-B L-KU K-B K-T K-PT K-KR K-SKr APO LAIP LV-U V-S IV-T IV-S IV-I IV-KR S-H J-R J-M EIK Selite Pahvieristeinen putki, jonka ulko- ja/tai sisäpinnassa asbestia Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa asbestia Asbestimassainen putki Kova seinä- tai kattolevy Kova seinälevy krokidoliittiasbestia Seinälaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Seinässä tasoite tai laasti asbestipitoinen Seinässä oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Muovitapetti, jonka taustapinta asbestipitoinen Seinälevytys pinnoitettua terästä Tiivistys- ja saumamassat, kitit yms. Lattialaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Lattia, vinyyliasbestilaatta Lattiamatto joustovinyyliä Lattiassa tasoite tai laasti asbestipitoinen Massalattia asbestipitoinen Lattiassa oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Lattia, pinnoitteen kiinnityksessä asbestipitoinen bitumiliima Lattia, asbestilujitteinen kumimatto Kattopinnoite kiinnitetty asbestipitoisella bitumiliimalla Katossa tasoite tai laasti asbestipitoinen Vesikatto pinnoitettua terästä Krokidoliitti kattopinnoitteena Kova kattolevy krokidoliittiasbestia Asbestipalo-ovet ja paloluukut Asbestia sisältäviä putkien laippatiivisteitä Uunit, kiukaat ja savuhormit Asbestisementtiset vesi- tai viemäriputket Asbestia sisältävä tiiviste (punos,naru tai levy) IV-kanavien lyönti- tai laippaliitoksissa Asbestisementtikanavat Ilmankuivaimet ja lämmönsiirtimet Krokidoliitti IV-kanavan eristeenä Asbestihuopa, -pahvi tai -kartonki, sähköasennusten suojana Julkisivun rappauslaasti asbestipitoinen Asbestia julkisivumaalissa Ei päästy / käyty tilassa PBM OY

20 POHJOIS-SUOMEN BETONI- PBM OY Tulos Selite K E Sisältää asbestia Ei sisällä asbestia Laatu Selite V Vaalea asbesti ( antofylliitti, amosiitti, krysotiili ) S Sininen asbesti ( krokidoliitti ) Kunto A B C D Selite HYVÄ, Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä VÄLTTÄVÄ, Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. HEIKKO, Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara ERITTÄIN HEIKKO, Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa oleskeltaessa suositellaan käytettävän suojaustoimenpiteitä.vnp 886/87 10 ja TSH 231/90 12 Mikäli kunto on merkitty kirjaimilla C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi Pölyävyys * ** *** **** Selite ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURETTAESSA Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURKAESSA, Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA, JOS TARVIKKEESEEN KOHDISTUU MEKAANINEN RASITUS. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteessa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilaan. KROKIDOLIITTIASBESTI, ALTISTUMISVAARA AINA, Paljaana ruiskutetun krokidoliitti asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää heti siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia ilmaan. Toim.pid. Selite ehdotus 1 Ei edellytä toimenpiteitä normaalikäytössä. ASBESTIPÖLYSIIVOUS, Siivous ilman suojautoimenpiteitä kielletty. 2 Suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä. KORJAUS, Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyttömäksi ja tilan 3 asbestinpölysiivous. SISÄÄN RAKENTAMINEN, (koteloiminen) 4 Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. PINNOITUS, Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristämällä pinnoittamalla 5 se elastisella maalilla tai massalla. PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ, Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista 6 ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla KOHDEPOISTO, Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteella PURKUPUSSIMENETELMÄ, Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA, Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P2 - luokan naamaria. 10 MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA 11 MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA 12 KOKONAISENA POISTO. Jätteenä sisältää asbestia. Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin.

21 Kittilän yläkoulu Kellarikerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 S-L L-K 0m 15 S-S P-PU S-L P-PU Haahtela-kehitys Oy Pohjakuva S-L 5B P-PU m

22 Kittilän yläkoulu 1 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :14 Pohjakuva 0m 8 6 L-K Haahtela-kehitys Oy 9 10 S-L L-K 7 L-K 10 m

23 Kittilän yläkoulu 2 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 Pohjakuva 0m S-S S-L S-L S-L S-L S-L Haahtela-kehitys Oy 10 m

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45).

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). RAPORTTI Untamontie 2 15.8.2014 61(62) - Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). Tutkimusten yhteydessä otetuista materiaalinäytteistä löytyi raskasmetalleja

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti Tutkimusraportti Helsingin Medialukio Projekti 307838 31.8.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne... 3 1.3. Tutkimuksen rajaus

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016

KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016 KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman laatija... 3 1.4 Lähtötietoaineisto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Yhteyshenkilö Lohjan kaupunki, Sini Honkanen Heidi-Johanna Jokelainen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 19.5.2016 Projektinumero P29570P002

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot