MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo"

Transkriptio

1 MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo

2 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen kohteessa. Kartoituksen teki Jani Norvapalo (AHA sertifikaatti VTT-C ) PBM Oy:stä. Tämän raportin laati Jani Norvapalo. RAJAUKSET Kartoitus suoritettiin koko rakennukselle. Rakennuksesta oli käytettävissä piirustuksia. Rakennus on tarkoitus purkaa ja kartoitus suoritettiin tämän lähtökohdan mukaan. TUTKITUT HAITTA-AINEET - asbesti - PAH - PCB - raskasmetallit MENETELMÄT Kartoitus perustuu aistinvaraisiin havaintoihin kohteessa ja kokemusperäiseen tietoon, sekä otettuihin näytteisiin. Materiaaleista, joita ei tunnistettu ja epäiltiin sisältävän haitta-aineita, otettiin näyte. Näytteitä otettiin seuraavasti: Asbestimateriaalinäytteitä PAH analyysinäytteitä 8 kpl (Labroc Oy) 2 kpl (Ahma ympäristö Oy)

3 2 RAPORTIN TULKITSEMINEN Asbestipitoiset materiaalit Aistinvaraisesti ja materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalit on esitetty raportissa tai sen liitteissä, kuvin, tekstiselityksin tai pohjakuvissa numerointeina tai lyhenteinä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentaliitteessä. Toimenpide-ehdotuksien pohjalla on kiinteistön purku. Asbestia sisältävien materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainnit rakennuksessa on esitetty tekstinä raportissa ja pohjakuvissa. Muut asbestipitoiset materiaalit kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisista materiaaleista, joita rakennuksesta saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet. Muut haitta-aineet on esitetty kuvin sekä selityksin. Muut materiaalit on esitetty lyhyinä huomioina ja riskiarvioina rakennuksesta mahdollisesti esiin tulevina asioina. Määrälaskentaa ei ole muiden haittaaineiden osalta tehty. RAPORTIN LAADINTAPERUSTEET Asbestin osalta raportti perustuu Vnp 1380/94 asbestityöstä ja työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (10/93) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ohjeen mukaan. Muiden haitta-aineiden osalta on raportti tehty kokemusperäisesti ja eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. OHJETIETOA JA VIRANOMAISOHJEET Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja eräiden muiden haitallisten aineiden esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haittaainepurkutoimet. Etenkin muiden haitta-aineiden osalta käytännön toimet riippuvat muodostuvan jätteen jatkokäytöstä. Hyväksyttävät tavat vaihtelevat alueittain ja esim. jatkokäsittelyn tai hyötykäytön mukaan, mistä syystä tässä raportissa pitäydytään haitta-ainepitoisuuksien määrityksessä ja viranomaismääräyksien ja ohjeiden antamisessa yleistasolla. Asbesti Mikäli asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestinpurkutyövaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (n:o 1380 / 1994) annettuja määräyksiä, sekä

4 3 Ratu- korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Lisäksi on noudatettava mm. paikallisen ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Ainoastaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit tulee em. lain perusteella joko kunnostaa, koteloida tai poistaa. Lisäksi niissä tiloissa, joissa on todettu olevan huonokuntoisia asbestimateriaaleja tai kontaminaatioita, on yleensä tehtävä myös asbestipölysiivousta. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai niistä löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. PCB:tä ja lyijyä sisältävät saumamassat PCB- ja lyijypitoisten materiaalien käsittely. Purkutöissä on noudatettava Ratu (11/2000) PCB:tä ja lyijyä sisältävien massojen purku. PCB ja lyijyjätteen pitoisuudelle on olemassa vaarallisen jätteen raja-arvot. PCB on ympäristömyrkky, jota havaittaessa tulee myös välittömässä läheisyydessä olevan maaperän puhtaus tarvittaessa tutkia / arvioida. Lyijytyöstä on VNp 1993/1154. Tämä päätös koskee työtä, missä käsitellään tai käytetään lyijyä, taikka muutoin altistutaan lyijylle. Ohjekortti Ratu sisältää PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purkutyön kuvauksen, sekä muita ohjeita. Jätteelle on olemassa ongelmajäte (nyk. vaarallinen jäte) raja-arvot 1500/2500 mg/kg. Raskasmetallit Raskasmetalleja on käytetty mm. maaleissa runsaasti, sekä mm. valurautaviemärien saumaus on tehty lyijyllä. Raskasmetalleja sisältävälle materiaalille on käytettävissä ongelmajäteraja-arvot. Lisäksi raskasmetalleille maaperässä on kynnysarvo, sekä alemmat ja ylemmät ohjearvopitoisuudet. (kts. myös lyijy). Esimerkiksi elohopea, jota on käytetty mm. loisteputkissa sekä metallimuodossa muun muassa lämpömittareissa ja kytkimissä, kuuluu raskasmetalleihin. Nämä jätteet lajitellaan erillisiksi ongelmajätteiksi. PAH -yhdisteet Kivihiilipikeä sisältävät tuotteet. Mikäli kivihiilipikeä, esim. kreosoottia, joudutaan käsittelemään, tulee se tehdä suojattuna erikoistyönä, johon on ohje Ratu-kortissa , kivihiiltä sisältävien rakenteiden purku. Kivihiilipiessä olevat PAH- yhdisteet ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia. Altistus tapahtuu ilman ja kosketuksen kautta. Jätteenä kreosootti on vaarallista jätettä. SER romu Sähkö ja elektroniikkajätteellä eli SER- jätteellä tarkoitetaan kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromujätettä, joka sisältää paljon elektroniikkaa tai jossa on ongelmajätteeksi luokiteltavia komponentteja tai laitteen osia. Jätelain mukaisesti SER- jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida ottaa käyttöön vähäisin korjaustoimenpitein. Näitä tuotteita ovat tyypillisesti mm. loisteputket ja niiden sytyttimet.

5 4 Muut haitalliset aineet Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelyssä on noudatettava mm. viranomaismääräyksiä, jätelakia sekä paikallisen ympäristökeskuksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Tällaisia muita haitallisia aineita voi olla esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet rakennusmateriaalit. KOHDEKUVAUS: Yleistä Kyseessä on asuntolarakennus. Rakennus on tarkoitus purkaa. ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Asbestia sisältäviä materiaaleja tehdyssä kartoituksessa löytyi seuraavista rakenteista: Aistivaraisesti asbestia sisältävät materiaalit: Näyte 1. asbestivinyylilaatoitus ja asbestibitumiliima. Näyte 3. Uusitun maton alle on jätetty asbestipitoinen vanha kiinnitysliima.

6 5 Näyte 15. Lujalevytys. Käytetty tuulensuojalevytyksenä julkisivun laudoitetuissa rakenteissa ja ikkunavälirakenteissa. Saunassa palonsuojalevynä ja valaisin syvennyksien levytyksenä. Tuulensuojalevy Valaisin syvennys ja kiukaan kohdan katon suojalevy Putkieristeet ovat asbestimassaa tai asbestipahvieristeisiä. Putket kulkevat rakenteiden sisällä, joten niiden määrälaskenta ei ole tarkka.

7 6 Materiaalinäytteiden mukaan asbestia sisältävät materiaalit: Näyte B5. Seinälaatoitus, pyöristettyreunainen, sauma, laastit. Kohteesta otettiin toinen näyte (5) joka ei sisältänyt asbestia. Näiden kahden näytteen välinen ero on hyvin vähäinen. ASIA ON VAHVISTETTAVA LISÄNÄYTTEENOTOIN TAI MUULLA VARMALLA MENETELMÄLLÄ. Siihen asti kaikki laatoitukset on luokiteltu asbestia sisältäviksi. Näyte 19. IV kanavien liitosmassa. Ei ole inventoitu. Massaa on käytetty yleisesti liitoksissa. Yksi luukku avattiin, luukkutiiviste oli asbestiton.

8 7 Näyte 20. Vesikattokermit. Tasakatto, kermi on asbestipitoinen.

9 8 MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestipitoisia materiaaleja on käytetty vuoteen 1994 asti. Tämän vuoksi on voitu käyttää asbestia myös remontointien yhteydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä löydetään uusia bitumikerroksia tai rakennustuotteita, näiden PAH- ja asbestipitoisuus on syytä selvittää. Valurautaviemäröinnin muhviliitoksien pohjalla voi olla asbestinarutiiviste. NÄYTTEET, JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Kohteessa on uusittuja materiaaleja, mm: 12 Linoleum matto 17 Uusittuja mattoja

10 9 11 Uusittu seinälaatoitus 12 Uusittu lattialaatoitus 14 linoleum matto 13 muovimatto

11 10 Materiaalinäytteen mukaan asbestittomat materiaalit: Näyte 6 seinälaatoitus Näyte 8 lattialaatoitus Näyte 9 lattialaatoitus

12 11 Näyte 10 märkätilan tapetti ja tasoitteet PAH- PITOISUUKSIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Kohteesta otettiin kaksi näytettä analyysiin. Ei havaittu PAH pitoisia tuotteita. MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ PAH- PITOISIA TUOTTEITA Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan bitumisivelyjä tai muita bitumituotteita tai kermejä, on niistä otettava näyte analysoitavaksi. RASKASMETALLIPITOISET MATERIAALIT Maaleissa on yleisesti raskasmetalleja. Tämä on syytä huomioida käsittelyssä. Valurautaviemäreiden liitoksissa on lyijyä. PCB -PITOISET MATERIAALIT KOHTEESSA Tutkimusalueella ei havaittu PCB pitoisia tuotteita. Maaleissa (yl. betonimaalit) on tutkittu olevan myös PCB:tä sisältäviä tuotteita, mutta näistä ei ole vielä kattavaa tietoa tai yleistä kannanottoa menettelytavoista. Maaleista ei otettu tässä vaiheessa PCBnäytteitä, eikä niitä havaittu kohteessa merkityksellisiä määriä.

13 12 MUUT JÄTTEET / HAITTA-AINEET: Elohopea. Esiintyy yleensä mm. loisteputkissa ja kohteessa metallimuodossa putkistojen lämpömittareissa. SER. Kohteessa on kiinteitä valaisimia ja muuta SER romuksi luokiteltavaa, ei inventoitu. Painekyllästetty puu. Kohteessa ei havaittu painekyllästettyjä puutuotteita. Rovaniemellä PBM Oy Jani Norvapalo Liitteet: 1. Analyysilausunnot: asbesti ja PAH 2 sivua 2. massalaskentataulukko 3 sivua 3. selitteet 2 sivua 4. pohjakuvaotteet 3 sivua

14 /ASB TUTKIMUSRAPORTTI (1) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Kittilä Majari PBM Oy/ Jani Norvapalo Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä: Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* 5 Seinälaatoitus 150x150 VM Ei sisällä asbestia pyör.r., sauma, laasti 5B Seinälaatoitus 150x150 VM Sisältää asbestia, antofylliitti pyör.r., sauma, laasti vihert. 6 Seinälaatoitus beige, rusk. VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 8 Lattial. 57x57, sauma, laasti VM Ei sisällä asbestia 9 Lattia 6-kulmaklinkkeri, VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 10 Märkätilan tapetti, liima, EM Ei sisällä asbestia tasoitteet 19 IV-kanavamassa EM Sisältää asbestia, krysotiili 20 Vesikatto kermit VM Sisältää asbestia, krysotiili *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU KEILARANTA 4, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

15 PAH_materiaali Sivu 1/1 TESTAUSSELOSTE Laboratorion tilausnumero: _2015 Tilaaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Näytteet saapuivat: Näytteet valmistettiin: Laboratorion näytenumero: Asiakkaan näytetunnus: Menetelmä: Yhdisteen Määritysraja Yhdiste: CAS-numero mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni ,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni ,0 <2,0 <2,0 Antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Kryseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(b)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(k)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni ,0 <2,0 <2,0 PAH-yht. <2,0 <2,0 PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt) määritys materiaalinäytteistä laboratorion sisäisellä menetelmällä. PBM/Majari/ bitumisively 16 PBM/Majari/ vesikattokermit 20 PAH-yht. on määritysrajan ylittävien yhdisteiden summa mg/kg kuivaa ainetta. Tulokset on ilmoitettu 2:lla merkitsevällä numerolla. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Menetelmän mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta. Raportoija: Terhi Simonen, orgaaninen analyytikko

16 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 1/3 PIIRUSTUKSET / TARKENNUKSET: KOHDE: KITTILÄ MAJARI Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus K PESUTUPA S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 40 M2 5B K V A ** 6 K PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 34 M2 5B K V A ** 6 K SIIVOUSKOM S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 K SAUNA S-S LUJALEVYTYS (KIUAS PÄÄLLÄ JA VAL. SYVX2) 1,5 M2 k (aist) V A ** 6,9 K PORRASH L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA 5 m2 3 k (aist) V A ** 4,6 K PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 K MANKELI P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 7 jm k (aist) V A *** 6 K LIINAV.V. P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 5 jm k (aist) V A *** 6 K KÄYTÄVÄ P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI KOTELOSSA, MÄÄRÄ ARVIO!! 65 jm k (aist) V A *** 6 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 4,5+5,2 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 1 PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 30 M2 5B K V A ** 6 1 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 1 KÄYTÄVÄT L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA m2 3 k (aist) V A ** 4,6

17 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 2/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 42 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5+6 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 KÄYTÄVÄT ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 150 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC ISO S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 8 M2 5B K V A ** 6 VESIKATTO VESIKATTOKERMIT, 2-3 KERROSTA 660 M2 20 K V A ** 7 / 9 ULKOSEINÄT LUJALEVYTYKSET, IKKUNAVÄLIT, YLÄOSA,PARVEKE 201 M2 15 K V A ** 9 EI MITATTU IV-KANAVAMASSOJA, EIKÄ TARKASTETTU KAIKKIA LUUKKUTIIVISTEITÄ EI MITATTU PUTKISTOERISTEITÄ RAKENTEIDEN SISÄLLÄ TAI KOTELOINNEISSA

18 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 3/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus EI MITATTU VALURAUTAVIEMÄRÖINTEJÄ (LYIJY, ASBESTINARU LIITOKSISSA)

19 POHJOIS-SUOMEN BETONI- Piirustus merkintä P-Pu P-V P-M S-S S-SKr S-L S-T S-K S-MT S-PT T-M L-F L-JV L-T L-MI L-K L-B L-KU K-B K-T K-PT K-KR K-SKr APO LAIP LV-U V-S IV-T IV-S IV-I IV-KR S-H J-R J-M EIK Selite Pahvieristeinen putki, jonka ulko- ja/tai sisäpinnassa asbestia Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa asbestia Asbestimassainen putki Kova seinä- tai kattolevy Kova seinälevy krokidoliittiasbestia Seinälaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Seinässä tasoite tai laasti asbestipitoinen Seinässä oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Muovitapetti, jonka taustapinta asbestipitoinen Seinälevytys pinnoitettua terästä Tiivistys- ja saumamassat, kitit yms. Lattialaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Lattia, vinyyliasbestilaatta Lattiamatto joustovinyyliä Lattiassa tasoite tai laasti asbestipitoinen Massalattia asbestipitoinen Lattiassa oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Lattia, pinnoitteen kiinnityksessä asbestipitoinen bitumiliima Lattia, asbestilujitteinen kumimatto Kattopinnoite kiinnitetty asbestipitoisella bitumiliimalla Katossa tasoite tai laasti asbestipitoinen Vesikatto pinnoitettua terästä Krokidoliitti kattopinnoitteena Kova kattolevy krokidoliittiasbestia Asbestipalo-ovet ja paloluukut Asbestia sisältäviä putkien laippatiivisteitä Uunit, kiukaat ja savuhormit Asbestisementtiset vesi- tai viemäriputket Asbestia sisältävä tiiviste (punos,naru tai levy) IV-kanavien lyönti- tai laippaliitoksissa Asbestisementtikanavat Ilmankuivaimet ja lämmönsiirtimet Krokidoliitti IV-kanavan eristeenä Asbestihuopa, -pahvi tai -kartonki, sähköasennusten suojana Julkisivun rappauslaasti asbestipitoinen Asbestia julkisivumaalissa Ei päästy / käyty tilassa PBM OY

20 POHJOIS-SUOMEN BETONI- PBM OY Tulos Selite K E Sisältää asbestia Ei sisällä asbestia Laatu Selite V Vaalea asbesti ( antofylliitti, amosiitti, krysotiili ) S Sininen asbesti ( krokidoliitti ) Kunto A B C D Selite HYVÄ, Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä VÄLTTÄVÄ, Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. HEIKKO, Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara ERITTÄIN HEIKKO, Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa oleskeltaessa suositellaan käytettävän suojaustoimenpiteitä.vnp 886/87 10 ja TSH 231/90 12 Mikäli kunto on merkitty kirjaimilla C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi Pölyävyys * ** *** **** Selite ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURETTAESSA Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURKAESSA, Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA, JOS TARVIKKEESEEN KOHDISTUU MEKAANINEN RASITUS. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteessa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilaan. KROKIDOLIITTIASBESTI, ALTISTUMISVAARA AINA, Paljaana ruiskutetun krokidoliitti asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää heti siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia ilmaan. Toim.pid. Selite ehdotus 1 Ei edellytä toimenpiteitä normaalikäytössä. ASBESTIPÖLYSIIVOUS, Siivous ilman suojautoimenpiteitä kielletty. 2 Suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä. KORJAUS, Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyttömäksi ja tilan 3 asbestinpölysiivous. SISÄÄN RAKENTAMINEN, (koteloiminen) 4 Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. PINNOITUS, Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristämällä pinnoittamalla 5 se elastisella maalilla tai massalla. PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ, Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista 6 ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla KOHDEPOISTO, Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteella PURKUPUSSIMENETELMÄ, Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA, Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P2 - luokan naamaria. 10 MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA 11 MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA 12 KOKONAISENA POISTO. Jätteenä sisältää asbestia. Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin.

21 Kittilän yläkoulu Kellarikerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 S-L L-K 0m 15 S-S P-PU S-L P-PU Haahtela-kehitys Oy Pohjakuva S-L 5B P-PU m

22 Kittilän yläkoulu 1 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :14 Pohjakuva 0m 8 6 L-K Haahtela-kehitys Oy 9 10 S-L L-K 7 L-K 10 m

23 Kittilän yläkoulu 2 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 Pohjakuva 0m S-S S-L S-L S-L S-L S-L Haahtela-kehitys Oy 10 m

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATIKORKEAKOULU Rakennnustekniikka

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas Hyvien toimintatapojen opas Hyvien toimintatapojen käytännön opas asbestiin liittyvien riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi työssä, jossa esiintyy (tai saattaa esiintyä) asbestia: työnantajille, työntekijöille

Lisätiedot

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN 4 94.81 94.65 94.72 3 94.86 ASF +95.000 94.87 JÄTELAVAT

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KREOSOOTTIÖLJY JA SEN AIHEUTTAMIEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot