Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen liikelaitostamisen kokemukset Vs. kaupungininsinöö ööri Mauri Pesonen Mauri Pesonen 1

2 Prosessijohtaminen uusi organisaatiorakenne

3 Mitkäovat uudistuksen prosessijohtamisen tavoitteet? Asiakkaan ( yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin selkeämpää korostamista palvelutarjonnassa jokaisen omassa työssä. Selkeämpää suoraviivaisempaa toiminnan ohusta -> toiminnan arviointi entistä keskeisemmässä roolissa johtamisessa päätöksenteossa Nopeampi toiminnan painopisteiden muutoskyky -> ketterämpi organisaatio. Tehokkaammat tehtäväkokonaisuudet -> itsenäisempi vastuullisempi työskentelykulttuuri Mauri Pesonen 3

4 PALVELUALUEUUDISTUKSEN VAIHEET JA NIIDEN SUHDE TOISIINSA VIITEKEHYS KÄYTÄNNÖN MÄÄRITTELY KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSIÄ 1) 1) Prosessien Prosessien prosessijohtamisen prosessijohtamisen 2) 2) Tukitoiminnan Tukitoiminnan 4) 4) Johtamismallin Johtamismallin 5) 5) Palvelualuejohtajien Palvelualuejohtajien avainprosessinomistajien avainprosessinomistajien 3) 3) Erillisselvitykset Erillisselvitykset 6) 6) Palvelutuotantorakenteen Palvelutuotantorakenteen,, palveluprosessien palveluprosessien omistajien omistajien 7) 7) Uudistetut Uudistetut johtojohto toimintasäännöt toimintasäännöt 8) 8) Organisointijärjestelyistä Organisointijärjestelyistä huolehtiminen huolehtiminen 9) 9) Prosessijohtamisen Prosessijohtamisen perehdytyksen perehdytyksen koordinointi koordinointi 10) 10) Johdon Johdon raportointijärjestelmän raportointijärjestelmän 11) Taloushallintojärjestelmän 11) Taloushallintojärjestelmän 12) Julkaisun-, 12) Julkaisun-, dokumentin- dokumentin- asianhallinnan asianhallinnan / toteutus / toteutus Mauri Pesonen 4

5 Tunnistetut asiakasryhmät et

6 Yrityksen Yrityksen tai tai yhteisön yhteisön omistat/ omistat/ johto, johto, nykyiset nykyiset tai tai tulevat tulevat kuntalaiset, kuntalaiset, matkailit matkailit KUOPION PALVELUALUEET (versio 0.89) Vetovoimaisuuden elinkeinoelämän vahvistaminen Kaupunkiympäristön Kaupunkiympäristön käyttäjät, käyttäjät, asukkaat, asukkaat, elinkeinonharjoittat elinkeinonharjoittat Virkistäytyjät, Virkistäytyjät, harrastat, harrastat, ei-harrastat ei-harrastat Lapset, Lapset, nuoret, nuoret, lapsiperheet, lapsiperheet, (opiskelevat) (opiskelevat) Arjessa Arjessa tukea tukea tarvitsevat (perheet, tarvitsevat (perheet, taloudellista tukea tarvitsevat) taloudellista tukea tarvitsevat) Asuin- Asuin- toimintaympäristön kehittäminen ylläpitäminen Hyvinvoinnin edistäminen Kasvun Kasvun oppimisen tukeminen Arjessa Arjessa selviytymisen tukeminen Lakisääteiseen Lakisääteiseen seulontaan seulontaan /terveystarkastukseen /terveystarkastukseen kutsuttavat, riskiryhmät, kutsuttavat, riskiryhmät, Terveyden huoltaminen oireilevat, oireilevat, sairastuneet, Mauri sairastuneet, kuntoutuvat Pesonen 6 kuntoutuvat

7 Palvelualueiden välinen palvelustrategia Tavoite on, että asiakkaita on MAHDOLLISIMMAN PALJON Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden elinkeinoelämän elinkeinoelämän vahvistaminen vahvistaminen Tavoite on, että asiakkaita on MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN Kasvun Kasvun oppimisen oppimisen tukeminen tukeminen Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistäminen edistäminen Asuin- Asuin- toimintaympäristön toimintaympäristön kehittäminen kehittäminen ylläpitäminen ylläpitäminen Arjessa Arjessa selviytymisen selviytymisen tukeminen tukeminen Terveyden Terveyden huoltaminen huoltaminen Tukipalvelut Tukipalvelut Mauri Pesonen 7

8 ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset, opiskelit, työntekijät jne) Nykyiset asiakkaat (yritykset kuntalaiset) Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden elinkeinoelämän elinkeinoelämän vahvistaminen vahvistaminen Tavoitteena Tavoitteena uusien uusien asiakkuuksien asiakkuuksien syntyminen syntyminen nykyisten nykyisten asiakkuuksien asiakkuuksien vaaliminen vaaliminen Lapset, nuoret, lapsiperheet, (opiskelevat) Työikäiset Ikääntyvät Yritykset, yhteisöt, järjestöt Asuin- Asuin toimintaympäristön toimintaympäristön kehittäminen kehittäminen ylläpitäminen ylläpitäminen Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistäminen edistäminen Mauri Pesonen 8 Kasvun Kasvun oppimisen oppimisen tukeminen tukeminen Tavoitteena Tavoitteena ennakoiva, ennakoiva, ennaltaehkäisevä, ennaltaehkäisevä, varhain varhain tunnistava, tunnistava, hyvinvointia hyvinvointia terveyttä terveyttä edistävä edistävä palveluvalikoima palveluvalikoima ENNALTAEHKÄISEV ISEVÄT TOIMENPITEET TOIMEENPANTAVAKSI Tukea tarvitsevat perheet Taloudellista tukea tarvitsevat Erityisryhmät Riskiryhmät, sairastuneet, asiantuntiarviota tarvitsevat Arjessa Arjessa selviytymisen selviytymisen tukeminen tukeminen Terveyden Terveyden huoltaminen huoltaminen Tavoitteena Tavoitteena hyvinvointi hyvinvointi terveyttä terveyttä edistävällä edistävällä työotteella, työotteella, ohten ohten kuntalaiset kuntalaiset ennaltaehkäisevien ennaltaehkäisevien palvelujen palvelujen piiriin piiriin

9 Vaikka et on määritelty On palveluprosesse, joilla on kytkös useaan eseen toimivat siten iden taitekohdassa. Tällaisten palveluprosessien siinti on määritelty sinne, missä palvelisi paremmin asiakkaan tarpeita Mauri Pesonen 9

10 PALVELUPROSESSIEN (JA AVAINPROSESSIEN) RAJAPINTOJA KV KUNTALAISET, YRITYKSET, YHTEISÖT KH LTK:T Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden elinkeinoelämän elinkeinoelämän vahvistaminen vahvistaminen Resurssien sekä toiminnan ohus tuki Asumisen palvelut Arjessa Arjessa selviytymisen selviytymisen tukeminen tukeminen Asuin- Asuin- toimintaympäristön toimintaympäristön kehittäminen kehittäminen ylläpitäminen ylläpitäminen Harrastus- virkistysalueiden hyödyntäminen Kotona asumisen palvelut Liikennepalvelut Terveyden Terveyden huoltaminen huoltaminen Tilojen varaaminen Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistäminen edistäminen Nuorisotoimen palvelut Neuvola, koulu opiskeliterveyshuollon palvelut, LNY:n palvelut Kasvun Kasvun oppimisen oppimisen tukeminen tukeminen Mauri Pesonen 10

11 Kunkin tasoinen prosessinomista johtaa prosesse omalta tasoltaan

12 Prosessijohtamisen tasot Palvelualuejohtat Katsovat omia prosessikarttoan osana kaikkia ita -> kaupunkitasoinen näkökulma Avainprosessien omistat Katsovat omaa avainprosessiaan osana kaikkia muita avainprosesse (ei päällekkäisyyksiä) ohavat sekä arvioivat alla olevia palveluprosesse, ostopalvelu kumppanitoimintaa avainprosessin tavoitteen näkökulmasta Palveluprosessien omistat Katsovat omaa palveluprosessiaan osana muita palveluprosesse ohavat sekä arvioivat tuottamaansa palvelua asetettujen laatukriteereiden tavoitteiden mukaisesti Mauri Pesonen 12

13 Organisaation ohus Valtakunnalliset Valtakunnalliset alueelliset alueelliset strategiat strategiat KV KV KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET eri tasoilla STRATEGINEN SUUNNITTELU KH KH PAINOPISTEIDEN SUUNNITTELU LTK LTK OPERATIIVINEN SUUNNITTELU KUNTA- KUNTA- LAINEN LAINEN YRITYS YRITYS YHTEISÖ YHTEISÖ PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Kaupunginjohta Palvelualuejohta Avainprosessin omista Palveluohus Palveluohus Palveluprosessin omista ULKOISET ULKOISET TUOTTAJAT TUOTTAJAT

14 Tuotanto-organisaatio Perustuu isiin avainprosesseihin Avainprosesse niputettu 1-3 yhteen organisaatioyksikköön Palvelutuotannon yksiköt osin noudattavat, osin eivät noudata palvelu- tuotantoprosesse Mauri Pesonen 14

15 KUOPION KAUPUNGIN ORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastustoimi KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohta Konsernipalvelu - Kaupunginkanslia - Strateginen maankäytön suunnittelu - Talous- strategiapalvelu - Tietohallinto - Työnantapalvelu - Toiminnan arviointi sisäinen tarkastus Palvelualueet - Vetovoimaisuuden - Kaupunkiympäristön - Hyvinvoinnin edistämisen - Kasvun oppimisen - Perusturvan - Terveydenhuollon Erilliset taseyksiköt Pohjois-Savon pelastustoimi Kuopion Tilakeskus Liikelaitokset Kuopion Energia Kuopion Vesi Kuopion Ateria Kallaveden työterveys Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos 1/ Mauri Pesonen 15

16 Omistaohusos Omistaohusos Arviointitoimikunta Arviointitoimikunta * * Kuopion Vesi Kuopion Vesi Kuopion Energia Kuopion Energia Kuopion Ateria Kuopion Ateria Kallaveden työ- Kallaveden Terveys työ- Terveys P-S Pelastus P-S Pelastus Tilahallinto Tilahallinto Kuopion kaupungin Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoliikelaitos kaupungin liikelaitos kuntatekniikkaliikelaitos Palvelurakennetoimikunta Palvelurakennetoimikunta * * Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Lautakunta Lautakunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Al. rakennuslautakunta Al. rakennuslautakunta Al. Al. jätelautakunta jätelautakunta Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta edistämisen lautakunta Kasvun Kasvun oppimisen oppimisen lautakunta lautakunta Perusturva- Perusturva- terveyslautakunta terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohta Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden 1 Palvelualuejohta Kaupunkiympäristön Kaupunkiympäristön Hyvinvoinnin edistämisen Hyvinvoinnin edistämisen 1 Palvelualuejohta Kasvun Kasvun oppimisen oppimisen Perusturvan Perusturvan 1 Palvelualuejohta Terveydenhuollon Terveydenhuollon Markkinointi, viestintä asiakaspalvelut Yritys- elinkeinopalvelut Sidosryhmä- kaupungin edunvalvontapalvelut Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Rakentamisen kunnossapidon palvelut Ympäristöpalvelut Maaomaisuuden hallintapalvelut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Taide- tapahtumapalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- nuorisopalvelut Lukiopalvelut toisen asteen yhteistyö Kasvun oppimisen tuen palvelut Vanhus- vammaispalvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut Avohoidon palvelut Sairaalapalvelut Mielenterveys- päihdepalvelut Konsernipalvelut Konsernipalvelut Mauri Pesonen 16 Talous- strategiapalvelu, Työnantapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Talous- strategiapalvelu, Työnantapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi sisäinen tarkastus Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi sisäinen tarkastus

17 Kaupunkiympäristön Kaupunkiympäristön 1 johta 8 avainprosessia, tarvitaan 4 avainprosessin omistaa 2.1 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Avainprosessit: Asuin- toimintaympäristön suunnittelu Asemakaavoitus Kunnallistekninen suunnittelu Viher- virkistysaluesuunnittelu Palvelualuetta johtaa johta 4 asiakkuusjohtaa toimii avainprosessin omistan roolissa = järjestämisen näkökulma Palvelupäälliköt toimivat palveluprosessin omistan roolissa = tuotantonäkökulma 2.2 Asuin- toimintaympäristön rakentamisen kunnossapidon palvelut Avainprosessit: Asuin- toimintaympäristön rakentaminen Käytön mahdollistaminen 2.3 Ympäristö- rakennusvalvontapalvelut Avainprosessit: Lupa- ilmoitusasioiden ratkaiseminen Terveellisyyden turvallisuuden varmistaminen Kt- viherrakennuttaminen Kunnossapidon järjestäminen (Kadut, puistot, satamat, pysäköinti) Alueellinen jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta 2.4 Maaomaisuudenhallintapalvelut Avainprosessit: Maa- vesiomaisuuden hallinta Kiinteistön muodostuspalvelut Paikkatietopalvelut Tonttipalvelut Asuntotoimi Metsät vesialueet Kiinteistönmuodostuspalvelut Mauri Pesonen Paikkatietopalvelut 17

18 KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN Liikenneympäristön kuntateknisten verkostojen kunnossa- puhtaanapito Kaupunkiviheralueiden yleisten alueiden kunnossapito Pysäköintipalvelut(tarjonta, valvonta) Satamapalvelut (ammattiliikenteelle) Yksityisteiden käytön mahdollistaminen (neuvonta, avustukset)

19 BUDJETOINTI JA TUOTTEET: esimerkki avainprosessista Käytön KUNNOSSAPITO / käytön mahdollistaminen mahdollistaminen Asuin- toimintaympäristö - Asiakkaan tiedonsaannin turvaaminen ATY suunnittelu ATY rakentaminen Lupa- ilmoitusasioiden ratkaisu Terveellisyyden turvallisuuden varmistaminen Käytön mahdollistaminen Tuotantoprosessi Liikenneympäristön kuntateknisten verkostojen kunnossapito puhtaanapito Tuoteryhmä Ajoratojen talvihoito KLV talvihoito Ajoratojen kesähoito KLV kesähoito Liikenneväylien puhtaanapito Katuviheralueiden hoito Tuote Kunnossapitoluokka 1 Kunnossapitoluokka 2 Kunnossapitoluokka 3 Mittarit: Asiakas- volyymimittarit (esim. tuotemäärä) Talousmittarit (esim. / tuote, HTV / tuote) Prosessimittarit (esim. asiakaspalaute) Henkilöstömittarit (esim. kokonaistyöaika HTV) Mauri Pesonen 19

20 Miten toiminta toteutui kaupungin omistaman liikelaitoksen kanssa? Ensimmäisenä toimintavuotena (2011) ylläpidossa tehtiin puitesopimus. Rakennuttamisessa työt tehtiin 2011 neuvotteluperiaatteella Kuluvana vuonna ylläpidossa pyydettiin tarjoukset, jonka perusteella tehdään sopimus maksuerätaulukko periaatteella. Rakennuttamisessa tehdään puitesopimus, jossa on sisäänrakennettuna bonus sakkojärjestelmät Mauri Pesonen 20

21 Miten toiminta toteutui liikelaitoksen kannalta? Tilaan tuottan keskeiset neuvottelut muutaman kerran vuodessa. Sopimuskäytäntöjen kehittäminen kumppanuusmallin suuntaan (molemmat hyötyvät). Sopimusten tekeminen useampivuotisiksi. Laadukas vuorovaikutteinen töiden suunnittelu on yhteinen tavoite Mauri Pesonen 21

22

23

24

25 Kiitos mielenkiinnostanne, hyvää päiv ivän tkoa! Mauri Pesonen 25

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Miltä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopiolainen näkökulma. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014

Miltä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopiolainen näkökulma. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014 Mitä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopioainen näkökuma Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014 2014 ONNELLISTEN IHMISTEN KAUPUNKI www.kuopio.fi KUOPION STRATEGIA 2020 PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

Arviointitoimikunnan toimintakertomus 2012

Arviointitoimikunnan toimintakertomus 2012 Arviointitoimikunnan toimintakertomus 2012 Arviointitoimikunnan kokoonpano Kokoukset ja käsitellyt asiat Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 10.1.2011 arviointitoimikunnan, jonka tehtävänä on arvioida

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 NYKYTILANNE... 3 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 4 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA... 5 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot