VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Teija Laamanen Lummetie 2 palvelupäällikkö/virtuaalivirkamies Vantaa

2 2 (14) VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET 1 YLEISTÄ MIKÄ ON VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU (VIRTUAALIAMK)? KUKA VOI OPISKELLA VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUSSA? VIRTUAALIAMK:N OPINTOJAKSOTARJONTA VIRTUAALIAMK:HON LIITTYVÄT LASKUTUSKÄYTÄNTEET TIETOA LAUREAAN HAKEUTUVILLE OPISKELIJOILLE LAUREAN VIRTUAALIAMK -TARJONTA HAKEUTUMINEN LAUREAN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN PUOLTOPÄÄTÖS HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN OPISKELIJAN KIRJAAMINEN LAUREAN VIRTUAALIAMK OPISKELIJAKSI OPINTOJEN SUORITTAMINEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN OPISKELIJAN TUTKINTOON TIETOA LAUREAN OPISKELIJOILLE HAKEUTUMINEN MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TARJOAMIIN OPINTOIHIN PUOLTOPÄÄTÖS HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN MUUSSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN OPISKELIJAN TUTKINTOON LAUREAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT VIRTUAALIAMK:SSA VASTAAMINEN VIRTUAALIAMK OPINTOIHIN HAKEVAN ENNAKKOON ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN VIRTUAALIAMK OPISKELIJAN OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO LAUREAN OMA JÄRJESTELMÄVASTAAVA OPINTOJAKSOTIETOJEN PÄIVITTÄJÄT VIRTUAALIVIRKAMIEHEN TEHTÄVÄT Virtuaalivirkamiehen tehtävät puoltajana Virtuaalivirkamiehen tehtävät hyväksyjänä Virtuaalivirkamiehen tehtävät virtuaaliamkhon liittyvässä maksuliikenteessä Virtuaalivirkamiehen muut tehtävät MUITA VIRTUAALIAMK -OPINTOHALLINNON KÄYTTÄJÄROOLEJA Opintojakso lisätietojen antaja PERIAATTEET VIRTUAALIAMK:N OPISKELIJALIIKKUVUUDESTA, KUSTANNUKSISTA JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSTÄ HYVÄKSYT PERIAATTEET MENETTELYT...13

3 3 (14) 1 YLEISTÄ 1.1 Mikä on virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)? Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VirtuaaliAMK on ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteenliittymä. Siihen kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut tarjoten erilaisia verkko-opintoja osaamisalueittensa ja profiiliensa mukaisesti. VirtuaaliAMK -järjestelmä on portaalissa toimiva ekstranet sovellus, jonka avulla hallinnoidaan virtuaali-opintoihin ja - opiskeluun liittyvää asiointia. VirtuaaliAMK keskittyy ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden, kv-opiskelijoiden ja avoimen ammattikorkeakoulun koulutuspalveluihin sekä opettajien ja digitaalisen oppimateriaalin tuottajien tarvitsemiin tukipalveluihin sekä yhteistyöverkostojen ja työelämäyhteyksien luomiseen. VirtuaaliAMK -portaalissa opiskelijat etsivät tietoa, kysyvät neuvoja ja hakeutuvat opintoihin. Palvelut sisältävät muun muassa sähköisen hakujärjestelmän ammattikorkeakoulujen verkko-opintoihin. Ammattikorkeakoulun henkilöstö hyödyntää virtuaaliamk -yhteistyöhön kytkeytyvästä roolistaan riippuen erilaisia WWW-sivunäyttöjä, jotka ohjaavat roolien mukaista asiointia. 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa? VirtuaaliAMK -opintoja voi suorittaa läsnäolevaksi ilmoittautunut ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija ammattikorkeakoulussa opiskeleva vaihto-opiskelija kuka tahansa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 1.3 VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonta VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonnassa olevat opintojaksot ovat pääosin verkon välityksellä, jossain oppimisympäristössä (esim. Optima, WebCT) tarjottavia opintoja. Perinteisiä, täysin kontaktiopetukseen perustuvia opintojaksoja ei tarjota virtuaaliamk-portaalissa. VirtuaaliAMK tarjonnasta ja opiskelijapaikkojen määrästä jokainen ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti. 1.4 VirtuaaliAMK:hon liittyvät laskutuskäytänteet Opiskelu virtuaaliamk:ssa on tutkinto- ja vaihto-opiskelijalle maksutonta. Ammattikorkeakoulut kompensoivat toisilleen opiskelijaliikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvat kulut yhdessä sovittujen resurssihyvitysten mukaisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija maksaa itse avoimen amk:n opinnoista opintojaksoittain määritellyn hinnan vakiintunein käytäntein.

4 4 (14) 2 TIETOA LAUREAAN HAKEUTUVILLE OPISKELIJOILLE 2.1 Laurean VirtuaaliAMK -tarjonta Laurean opintojaksotarjonta perustuu eri koulutusohjelmien hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin. Laurean lukuvuosi jakautuu neljään periodiin, opintojaksotarjonta rakennetaan periodeittain. Opintojaksotarjonnasta vastaa koulutusalan koulutusalajohtaja. Osa opintojaksotarjonnassa olevista opinnoista tarjotaan verkko-opintoina. Tarjottaviin verkko-opintoihin otetaan opiskelijoiksi myös muiden ammattikorkeakoulujen ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Nämä opintojaksot näkyvät virtuaaliamk portaalissa. 2.2 Hakeutuminen Laurean tarjoamiin VirtuaaliAMK -opintoihin Laurean virtuaaliamk tarjonta näkyy virtuaaliamk portaalissa. Laurean tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin haetaan rekisteröitymällä ja täyttämällä sähköinen hakulomake ja poimimalla siihen ne opintojaksot, joihin opiskelija haluaa hakeutua. Hakulomake ja sen täyttöön liittyvät ohjeet ovat portaalin sivulla Opiskelu/-Koulutustarjonta ja opintoihin hakeutuminen. Opintojaksoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opintojaksotietojen yhteydessä mainittu opettaja. Yhteyden opettajaan saa sähköpostitse. Opintoihin ja opiskeluun liittyviin yleisiin kysymyksiin vastaa Laurea-ammattikorkeakoulun eopintotoimisto. Sähköinen yhteydenottolomake löytyy portaalin sivulta Opiskelu/Neuvontaja tiedotuspalvelut. Ennen virtuaaliamk opintoihin hakemista opiskelijan on huolehdittava oman opintoohjelmansa (HOPS) ja opintosuoritteidensa päivittämisestä ajantasaiseksi. 2.3 Puoltopäätös Kun opiskelijan toivoman ja hakemukseensa liittämän opintojakson ilmoittautumisaika on päättynyt, hakijan kotiammattikorkeakoulun puoltaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon opiskelijan hakemuksesta. Tiedon saatuaan puoltajan on käsiteltävä hakemus viikon kuluessa. Hän puoltaa tai evää opiskelijan hakemuksen. Puoltopäätöstä tehtäessä varmistetaan opiskelijan HOPS:n tiedot. Puolletusta hakemuksesta tulee automaattisesti tieto Laureaammattikorkeakoulun hyväksyjälle, joka tekee päätöksen opiskelijan hyväksymi-sestä opintojaksolle. Jos puoltaja evää hakemuksen, opiskelija saa tästä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakemuksen eväämisen perusteita ovat valintojen sopimattomuus opiskelijan tutkintoon tai resurssisyyt.

5 5 (14) 2.4 Hakemuksen hyväksyminen Laurean hyväksyjä päättää opiskelijan hyväksymisestä opintojaksolle niille määriteltyjen paikkakiintiöiden perusteella. Mikäli opintojaksolle pyrkijöitä on enemmän kuin vapaita paikkoja, valintaperusteina käytetään ilmoittautumisjärjestystä. Hyväksymis- tai hylkäämis-päätös tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kielteisen päätöksen perusteena on vapaiden paikkojen puute. Opiskelija saa tiedon päätöksestä automaattisesti sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päätös-tieto on opiskelijalla tiedossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. 2.5 Opiskelijan kirjaaminen Laurean virtuaaliamk opiskelijaksi Laurean VirtuaaliAMK opintoihin hyväksytty opiskelija kirjataan Laurean opinto- ja opetushallintojärjestelmään (WinhaPro). Opiskelija kirjataan sivuopiskelijaksi instituutin koulutusalakohtaiseen virtuaaliamk saapumisryhmään, jonka jälkeen opiskelija ilmoitetaan opintojaksototeutukselle. Ks. kirjaamisesta erilliset ohjeet. Opiskelija saa tarvittavat verkko- ja oppimisympäristön käyttäjätunnukset ja salasanat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 2.6 Opintojen suorittaminen Opiskelija suorittaa virtuaaliamk opintojakson opetussuunnitelmassa opintojaksolle määriteltyjen tavoitteiden, sisältöjen ja suoritusten mukaisesti. Opintojakso arvioidaan opetussuunnitelmassa ilmoitettujen arviointiperiaatteiden mukaisesti. Hylätysti suoritetun opintojakson uusintakertoja on kaksi. Opettaja ilmoittaa uusintatenttien suorituspäivät opintojakson alkaessa. Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen kuukauden kuluttua periodin päättymisestä. Opintosuoritusote postitetaan opiskelijan rekisteröitymisilmoituksessaan ilmoittamaansa asuinosoitteeseen. 2.7 Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon Opiskelija toimittaa Laureasta saamansa opintosuoritusotteen kotiammattikorkeakouluunsa, jossa suoritettu opintojakso hyväksiluetaan opiskelijan tutkintoon kotiammattikorkeakoulun hyväksilukemiskäytänteiden mukaisesti.

6 6 (14) 3 TIETOA LAUREAN OPISKELIJOILLE 3.1 Hakeutuminen muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin Muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliamk tarjonta näkyy virtuaaliamk portaalissa. Muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin haetaan rekisteröitymällä ja täyttämällä sähköinen hakulomake ja poimimalla siihen ne opintojaksot, joihin opiskelija haluaa hakeutua. Hakulomake ja sen täyttöön liittyvät ohjeet ovat portaalin sivulla Opiskelu/Koulutustarjonta ja opintoihin hakeutuminen. Opintojaksoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opintojaksotietojen yhteydessä mainittu lisätietojen antaja. Häneen saa yhteyden sähköpostitse. Opintoihin ja opiskeluun liittyviin yleisiin kysymyksiin vastaa kyseisen ammattikorkeakoulun eopintotoimisto. Sähköinen yhteydenottolomake löytyy portaalin sivulta Opiskelu/Neuvontaja tiedotuspalvelut. Ennen virtuaaliamk opintoihin hakemista opiskelijan on huolehdittava oman opintoohjelmansa (HOPS) ja opintosuoritteidensa päivittämisestä ajantasaiseksi. 3.2 Puoltopäätös Kun opiskelijan toivoman ja hakemukseensa liittämän opintojakson ilmoittautumisaika on päättynyt, Laurean puoltaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon opiskelijan hakemuksesta. Tiedon saatuaan puoltajan on käsiteltävä hakemus viikon kuluessa. Hän puoltaa tai evää opiskelijan hakemuksen. Puoltopäätöstä tehtäessä varmistetaan opiskelijan HOPS:n tiedot. Jos puoltaja evää hakemuksen, opiskelija saa tästä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakemuksen eväämisen perusteita ovat valintojen sopimattomuus opiskelijan tutkintoon tai resurssisyyt. 3.3 Hakemuksen hyväksyminen Laureassa puolletusta hakemuksesta menee automaattisesti tieto sen ammattikorkeakoulun hyväksyjälle, joka päättää opiskelijan hyväksymisestä opintojaksolle. Mikäli hakijoita opintojaksolle on enemmän kuin vapaita paikkoja, valintaperusteina käytetään kunkin ammattikorkeakoulun määrittelemiä valintaperusteita. Hyväksymis- tai hylkäämispäätös tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Opiskelija saa tiedon päätöksestä automaattisesti sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päätöstieto on opiskelijalla tiedossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

7 7 (14) 3.4 Opintojen suorittaminen muussa ammattikorkeakoulussa Opinnot suoritetaan muun ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen 3.5 Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon Opiskelija toimittaa muusta ammattikorkeakoulusta saamansa opintosuoritusotteen sekä täytetyn hyväksilukemishakemuksen oman instituuttinsa opintotoimistoon. Koulutusalajohtaja hyväksyy suoritetun opintojakson opiskelijan tutkintoon. Opintotoimisto kirjaan hyväksiluvun opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija saa tiedon hyväksiluvun kirjaamisesta Winha- Wille opiskelijaliittymän kautta. 4 LAUREAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT VIRTUAALIAMK:SSA 4.1 Vastaaminen virtuaaliamk opintoihin hakevan ennakkoon esittämiin kysymyksiin Kun opettajan opintojaksoon on kiintiöity virtuaaliamk opiskelupaikkoja ja kyseinen opettaja on merkitty opintojakson lisätietojen antajaksi, hän saa mahdollisesti ennakkoon hakijan sähköpostitse esittämiä kysymyksiä liittyen virtuaaliamk portaalissa tarjottavaan opintojaksoon. Mikäli opettaja saa sähköpostitse kysymyksiä, joka koskevat virtuaaliamk -opintoja ja opiskelua yleensä, opettajan on syytä ohjata kysymys edelleen eopintotoimiston vastattavaksi osoitteeseen 4.2 VirtuaaliAMK opiskelijan opintojen toteuttaminen Laurean virtuaalivirkamies on hyväksynyt muun ammattikorkeakoulun opiskelijan opettajan toteuttamalle opintojaksolle. Opintotoimisto on ilmoittanut opiskelijan opettajan opintojaksototeutukselle. VirtuaaliAMK opiskelijan opinnot etenevät samalla tavalla kuin Laurean opiskelijoitakin ja virtuaaliamk opiskelijaa koskevat samat ohjeistukset kuin Laurean opiskelijoitakin. Kun virtuaaliamk opiskelija on suorittanut opintojakson, opettaja kirjaa opiskelijan suorituksen opintojaksoarvioinnin kautta WinhaWiiviin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta (Laurean tutkintosääntö 8/2002) Opintotoimisto tulostaa virtuaaliamk opiskelijalle opintosuoritusotteen ja lähettää sen opiskelijan rekisteröitymisilmoituksessaan ilmoittamaansa osoitteeseen. Mikäli opiskelija jättää opintojaksosuorituksen kesken tai ei saa sitä kolmannella yrityskerralla suoritettua, opettaja poistaa opiskelijan opintojaksototeutukselta.

8 8 (14) 5 VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 5.1 Virtuaaliamk järjestelmän ylläpito VirtuaaliAMK järjestelmä ylläpidosta vastaa järjestelmä-ylläpitäjä. Järjestelmä-ylläpitäjä toimii koko järjestelmän administraattorina. Hän hallinnoi ja vastaa ammattikorkeakoulujen järjestelmävastaaville myönnettävistä oikeuksista; Hän voi muokata järjestelmän tietokantoja, valikkoja ynnä muita systeemin asetuksia ja parametreja. Järjestelmä ylläpitäjänä toimii N.N. ja häneen saa yhteyden. 5.2 Laurean oma järjestelmävastaava Laurean järjestelmävastaava hallinnoi amk-kohtaisesti eri asiointiprosesseihin osallistuvien käyttäjätunnuksia ja -oikeuksia. Laurean järjestelmävastaavana toimii suunnittelija Irma Mänty ja varahenkilönä suunnittelija Päivi Aho. Irma Mänty Päivi Aho Opintojaksotietojen päivittäjät Laurean virtuaaliamk tarjonnasta päättävät koulutusalajohtajat. Tarjontatietojen päivittämisestä virtuaaliamk-portaaliin vastaavat instituuttien opintosihteerit. Päivitys tehdään samassa aikataulussa kuin opintojaksototeutusten luominen WinhaProhon. Opintojakso on näkyvillä portaalin tarjontatiedoissa opintojaksolle erikseen määritellyn ilmoittautumisajan umpeutumiseen asti tai niin kauan kuin opintojaksolla on tilaa, jonka jälkeen se ei näy enää opiskelijoille eikä ole poimittavissa hakulomakkeisiin. Opintojakso arkistoituu tietokantaan. Päivittäjä voi oikeuksiensa nojalla tarvittaessa aktivoida opinto-jakson, luoda sille uuden toteutuksen tai poistaa kannasta. Päivittäjinä toimivat seuraavat henkilöt (alustava tieto): Espoo-instituutti, Espoon keskus Espoo-instituutti, Leppävaara Lohja-instituutti Hyvinkää-instituutti Kerava-instituutti Tuusulajärvi-instituutti Porvoo-instituutti Vantaa-instituutti Virve Björklund Marijo Honkonen Jaana Himilä Sari Kinnaslampi Virve Vuori-Simola Sari Pekanpalo Eija Puttonen Marita Seppänen

9 9 (14) 5.4 Virtuaalivirkamiehen tehtävät Laurean virtuaalivirkamiehenä tehtävänä on: puoltaa Laurean opiskelijoiden hakemuksia muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin VirtuaaliAMK opintoihin hyväksyä muiden ammattikorkeakoulujenopiskelijoita Laurean tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin. seurata ja hoitaa virtuaaliamk:hon liittyvää sisäistä ja ulkoista maksuliikennettä huolehtia henkilöstön (opintosihteerit, opettajat, kaj:t) virtuaaliamk:hon liittyvästä koulutuksesta vastata virtuaaliamk:hon liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta toimia Laurean vastuuhenkilönä valtakunnallisessa virtuaaliamk yhteistyössä Laurean virtuaalivirkamiehenä toimii palvelupäällikkö Teija Laamanen Virtuaalivirkamiehen tehtävät puoltajana Virtuaalivirkamiehen miehen tehtävänä on puoltaa Laurean opiskelijoiden hakemuksia ammattikorkeakoulurajat ylittäviin opintojaksovalintoihin. Virtuaaliammattikorkeakoulun opintohallinnon järjestelmä lähettää virtuaalivirkamiehelle automaattisesti sähköpostitse tiedon käsittelemättömistä hakemuksista. Se muistuttaa myös, jos hakemusta ei käsitellä 7 vuorokauden kuluessa. Tällä pyritään varmistamaan, että hakemus etenisi riittävän hyvissä ajoin opetuksesta vastaavan ammattikorkeakoulun hyväksyjälle. Virtuaalivirkamies voi puoltaa tai evätä opiskelijan hakemukseen sisältyvät valinnat tai osan niistä. Eväämisperusteina ovat resurssisyyt tai valintojen sopimattomuus tutkintoon. Virtuaalivirkamiehen tehtyä kielteisen päätöksen opiskelija saa tästä automaattisesti tiedon hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Puoltopäätöstä tehtäessä virtuaalivirkamiehen tulee tarkistaa hakijan HOPS-tiedot. Opiskelijan on itse huolehdittava ennen virtuaaliamk:n opintoihin hakeutumista siitä, että hänen HOPSinsa tiedot ovat ajantasaiset Virtuaalivirkamiehen tehtävät hyväksyjänä Virtuaalivirkamiehen tehtävänä on hyväksyä Laurean tarjoamille virtuaaliamk opintojaksoille muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita niille määriteltyjen paikkakiintiöiden puitteissa. Virtuaaliammattikorkeakoulun opintohallinnon järjestelmä lähettää virtuaalivirkamiehelle automaattisesti sähköpostitse tiedon opintojaksoittain käsittelemättömistä hakemuksista asiointiprosessiin määriteltyjen vasteaikojen mukaisesti. Se myös muistuttaa, jos hyväksyjä ei käsittele hänelle kuuluvia hakemuksia seitsemän vuorokauden kuluessa. Tällä pyritään varmistamaan, että hyväksynnän ja opintojakson toteutusajankohdan väliin jäävä aika ennen opintojen alkamista olisi opiskelijan kannalta riittävä (vähintään 14 vuorokautta). Virtuaalivirkamies voi halutessaan seurata järjestelmää käyttäen aiemmin tekemiään päätöksiä ja niiden nojalla yksiköille odotettavissa olevia, tuloutuvia varoja.

10 10 (14) Virtuaalivirkamiehen päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. Kielteisen päätöksen yleisenä perusteena on vapaiden paikkojen puute. Virtuaalivirkamies voi tehdä kielteisen päätöksen myös muilla sovituilla arviointiperusteilla silloin, kun opintojaksolle on enemmän halukkaita kuin vapaita paikkoja. Virtuaalivirkamies ei kuitenkaan arvioi haettujen opintojen soveltuvuutta opiskelijan tutkintoon, koska sen arvion on tehnyt jo opiskelijan oma puoltaja kotiammattikorkeakoulussa. Jos virtuaalivirkamies hyväksyy opiskelijan opintojaksolle, hän lähettää tästä tiedon instituutin opintotoimistoon, missä opiskelija kirjataan Laurean opinto- ja opetushallintojärjestelmään virtuaaliamk:n opiskelijana ja hänet ilmoitetaan opiskelijan valitsemalle opintojaksototeutukselle. Opiskelija saa virtuaalivirkamiehen päätöksestä automaattisesti tiedon sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opintotoimisto toimittaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa verkon ja oppimisympäristön käyttäjätunnukset ja sala-sanat Virtuaalivirkamiehen tehtävät virtuaaliamkhon liittyvässä maksuliikenteessä Virtuaalivirkamies vastaa Laurealle osoitettujen, virtuaaliamk-yhteistyöhön ja opintojen ostoon osoitettujen varojen (myöntövaltuuksien) käytöstä ja laskutustietojen koonnista. Laurean instituuteille/koulutusaloille varatuista resursseista ja opintoviikkomääristä sovitaan vuosittain rehtorin ja koulutusalajohtajien välisissä tulosneuvotteluissa. Virtuaalivirkamies seuraa käytettävissä olevia resursseja ja niihin sisältyviä myöntövaltuuksia. Oman amk:n ulkopuolelta ostettavia ov-määriä ei kirjata virtuaaliamk -opintohallinnon järjestelmään vaan virtuaalivirkamies ylläpitää niitä Laurean hallinto-ohjelmassa. Virtuaalivirkamies seuraa myöntövaltuuksien käyttöä virtuaaliamk -järjestelmästä näkyvien puoltojen perusteella Virtuaalivirkamiehen muut tehtävät Virtuaalivirkamiehen muina tehtävinä on huolehtia henkilöstön (opintosihteerit, opettajat) virtuaaliamk:hon liittyvästä koulutuksesta sekä vastata virtuaaliamk:hon liittyvästä tiedottamisesta Laureassa. Lisäksi virtuaalivirkamiehen tehtävänä on toimia Laurean Laurean vastuuhenkilönä valtakunnallisessa virtuaaliamk yhteistyössä.

11 11 (14) 5.5 Muita virtuaaliamk -opintohallinnon käyttäjärooleja Opintojakso lisätietojen antaja Opintojakso lisätietojen antajana on kyseisen opintojakson opettaja. Jos kysymyksessä on luennoitsija, opintojakson lisätietojen antajana on kyseisen instituutin opintotoimisto. Opintojakson lisätietojen antaja saa hakijoilta sähköpostitse mahdollisia opintojaksoon ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä Laurean eopintotoimisto vastaa hakijan sähköisellä yhteydenottolomakkeella lähettämiin yleisiin virtuaaliamk opintoja koskeviin kysymyksiin ja toimii myös Laureassa tiedonvälittäjänä postilaatikkona eteenpäin Laurean avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö vastaa portaalin kautta tuleviin avoimen amk:n opintoihin ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

12 12 (14) 6 PERIAATTEET VIRTUAALIAMK:N OPISKELIJALIIKKUVUUDESTA, KUSTANNUKSISTA JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSTÄ 6.1 Hyväksyt periaatteet Nämä periaatteet on hyväksytty ARENE ry:n nimeämässä virtuaaliammattikorkeakouluhankkeen johtoryhmässä Ne tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. 1. Nämä periaatteet koskevat opiskelijoiden liikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten hyvittämistä ammattikorkeakoulujen kesken virtuaaliaamk yhteistyössä. 2.VirtuaaliAMK -yhteistyössä 2.1. Yhteistyöosapuolet kompensoivat toisilleen opiskelijaliikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvia kuluja rahalla Resurssirasitusta mitataan VirtuaaliAMK -yhteistyössä myönnettyjen opinto-oikeuksien ja niiden nojalla suoritettujen opintoviikkojen lukumäärällä Yhteistyössä maksettava resurssihyvitys määräytyy opintojaksokohtaisesti tarjoavan ammattikorkeakoulun päättämällä tavalla kuitenkin niin, että yhden opintoviikon laskennalliseksi hinnaksi määräytyy euroa Resurssihyvitys maksetaan täysimääräisenä suoritetuista opinnoista. Opinto-oikeuksista, joiden nojalla ei kerry suorituksia opetuksen antaneen ammattikorkeakoulun tutkintosäännön edellyttämässä määräajassa, ammattikorkeakoulu laskuttaa hallintokuluina kiinteän maksun, jonka suuruus on 20 euroa Ammattikorkeakoulut laskuttavat VirtuaaliAMK -yhteistyön nojalla myönnetyistä opintooikeuksista ja suoritetuista opinnoista kahdesti kalenterivuosittain. Hyvitys maksetaan heinäkuun 31. päivän ja joulukuun 31. päivän opiskelija- ja opintosuoritusrekisteritietojen mukaisesti ja kuukauden kuluessa mainitusta laskentapäivästä lukien. 3. Tässä esitettyjä periaatteita, niiden tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat ratkaistaan tarkoitusta varten koolle kutsuttavassa virtuaaliammattikorkeakoulun johtoryhmän tai sen erikseen nimeämien edustajien kokouksessa. Aloitteen koollekutsumisesta voi tehdä kukin yhteistyössä mukanaoleva ammattikorkeakoulu yksin. Aloite velvoittaa VirtuaaliAMK - kehittämisyksikköä kutsumaan kokouksen koolle.

13 13 (14) 6.2 Menettelyt 1. Sopimusmenettelyt edellyttävät lukukausittaista opinto-oikeuksien ja opintosuoritustietojen seurantaa. opinto-oikeudet veloitetaan perusteella: tarkastelujaksona voimaantulleet opintooikeudet opintosuoritukset veloitetaan perusteella: tarkastelujaksona kirjattu suorituksiksi 2. Laskentapäivinä ovat ja rekisteriajo ja laskutus toteutetaan kuukauden kuluessa laskentapäivistä. 3. Rekisteriajo/poimintaehdot Lukukausi yhteistyöoppilaitos opinto-oikeus (poimintakriteerinä tarkasteluajanjakso) opintojakso ov/ects (poimintakriteerinä tarkasteluajanjakso) opiskelija Esimerkki 1. Laurea-ammattikorkeakoulu. Kevätlukukautena 2002 voimaantulleet opinto-oikeudet ja kirjatut suoritukset ammattikorkeakouluittain HIAMK < <oikeus< > 1 20 euroa TVT01 (Tieto- ja viestintätekniikan perusteet) < <ov< > - Olli Opiskelija STADIA < <oikeus< > 1 20 euroa LIIENA05 (Liiketalouden englantia ) < <ov< > euroa Aili Ahkera < <oikeus< > - LIIK03 (Liiketalouden perusteet) < <ov< > euroa Ville Viipyvä 4. Budjetointi noudattaa budjettivuotta (=kalenterivuosi). Opinto-oikeudesta laskutetaan aina ajallaan myöntämisajankohdan mukaisesti kuluvan laskutuskauden yhteydessä. Suoritusten kirjautuminen, laskutus ja budjetointi: Esimerkki 2. Mitä tämä edellyttää budjettiseurannan näkökulmasta, kun syksyllä myönnetyn opinto-oikeuden ja koko lukuvuoden kestävän opintojakson suoritus kirjautuu rekisteriin seuraavan kalenterivuoden (=budjettivuoden) aikana: laskutus ajossa: jos on läpäisty tentti ensimmäisellä kerralla tai laskutus ajossa: jos on läpäisty kahden uusintakuulustelun jälkeen.

14 14 (14) LIITE: LAUREAN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN HAKEUTUVA OPISKELIJA LAUREA MUUN AMK:N OPISKELIJA MUU AMK 1. Laurean tarjonta 2. Virtuaaliamk:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijaksi kirjaaminen (Winha) 11. Toteutukselle ilmoittaminen 12. Opiskelijan suoritus 13. Opintosuoritusote 14. Hyväksilukeminen 15. Laskutus 16. Laskun maksaminen MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN HAKEUTUVA LAUREAN OPISKELIJA MUU AMK LAUREAN OPISKELIJA LAUREA 1. Muun amk:n tarjonta 2. Virtuaaliamk:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijahallinto -menettelyt 11. Opiskelijan suoritus 12. Opintosuoritusote 13. Hyväksilukeminen 14. Laskutus 15. Laskun maksaminen

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin www.amk.fi 29.1.2010 Copyright VirtuaaliAMK 11 VirtuaaliAMK-verkosto Aloittanut varsinaisesti toimintansa vuonna 2001 VirtuaaliAMK-verkostoon

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447 VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) Päätöksen nimi Avoimen AMK- ja polkuopintojen prosessikuvaus Tweb id 144447 Vastuuhenkilö/ Päättäjä Vararehtori Mirja Toikka Voimaantulo Käsittely Pedagoginen johtotiimi 10.3.2015,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin (http://www.seututarjotin.fi) Opo info 22.3.2012 Minna Helynen PAOK Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelma minna.helynen@tampere.fi http://paokhanke.ning.com

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus Tämä ohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintojen aloitus on 1.8.2015 tai myöhemmin

Lisätiedot

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Aliprosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Koulutussuunnittelu, tekstit Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu Määritellään millä aloilla korkeakoulu tarjoaa koulutusta ja millaisia

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Avoin AMK opiskelijan käsikirja

Avoin AMK opiskelijan käsikirja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAMK Avoin AMK opiskelijan käsikirja Ojanperä, Asko 2012-2013 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa... 2 2. Yleistietoa avoin AMK opetuksesta... 2 3. Mitä avoimessa voi opiskella?...

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemellä 29.-30.9.

Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemellä 29.-30.9. Sähköinen asiointi ja avoimien työprosessien kehittäminen. Opintohallintojärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen ja johtamisen tukivälineenä, esimerkkinä Jyväskylän avoin yliopisto Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina 8.1.2016 Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulussa annettavan opetuksen osalta sovelletaan arvioinnin suunnittelussa

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot