VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Teija Laamanen Lummetie 2 palvelupäällikkö/virtuaalivirkamies Vantaa

2 2 (14) VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET 1 YLEISTÄ MIKÄ ON VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU (VIRTUAALIAMK)? KUKA VOI OPISKELLA VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUSSA? VIRTUAALIAMK:N OPINTOJAKSOTARJONTA VIRTUAALIAMK:HON LIITTYVÄT LASKUTUSKÄYTÄNTEET TIETOA LAUREAAN HAKEUTUVILLE OPISKELIJOILLE LAUREAN VIRTUAALIAMK -TARJONTA HAKEUTUMINEN LAUREAN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN PUOLTOPÄÄTÖS HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN OPISKELIJAN KIRJAAMINEN LAUREAN VIRTUAALIAMK OPISKELIJAKSI OPINTOJEN SUORITTAMINEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN OPISKELIJAN TUTKINTOON TIETOA LAUREAN OPISKELIJOILLE HAKEUTUMINEN MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TARJOAMIIN OPINTOIHIN PUOLTOPÄÄTÖS HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN MUUSSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN OPISKELIJAN TUTKINTOON LAUREAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT VIRTUAALIAMK:SSA VASTAAMINEN VIRTUAALIAMK OPINTOIHIN HAKEVAN ENNAKKOON ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN VIRTUAALIAMK OPISKELIJAN OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO LAUREAN OMA JÄRJESTELMÄVASTAAVA OPINTOJAKSOTIETOJEN PÄIVITTÄJÄT VIRTUAALIVIRKAMIEHEN TEHTÄVÄT Virtuaalivirkamiehen tehtävät puoltajana Virtuaalivirkamiehen tehtävät hyväksyjänä Virtuaalivirkamiehen tehtävät virtuaaliamkhon liittyvässä maksuliikenteessä Virtuaalivirkamiehen muut tehtävät MUITA VIRTUAALIAMK -OPINTOHALLINNON KÄYTTÄJÄROOLEJA Opintojakso lisätietojen antaja PERIAATTEET VIRTUAALIAMK:N OPISKELIJALIIKKUVUUDESTA, KUSTANNUKSISTA JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSTÄ HYVÄKSYT PERIAATTEET MENETTELYT...13

3 3 (14) 1 YLEISTÄ 1.1 Mikä on virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)? Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VirtuaaliAMK on ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteenliittymä. Siihen kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut tarjoten erilaisia verkko-opintoja osaamisalueittensa ja profiiliensa mukaisesti. VirtuaaliAMK -järjestelmä on portaalissa toimiva ekstranet sovellus, jonka avulla hallinnoidaan virtuaali-opintoihin ja - opiskeluun liittyvää asiointia. VirtuaaliAMK keskittyy ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden, kv-opiskelijoiden ja avoimen ammattikorkeakoulun koulutuspalveluihin sekä opettajien ja digitaalisen oppimateriaalin tuottajien tarvitsemiin tukipalveluihin sekä yhteistyöverkostojen ja työelämäyhteyksien luomiseen. VirtuaaliAMK -portaalissa opiskelijat etsivät tietoa, kysyvät neuvoja ja hakeutuvat opintoihin. Palvelut sisältävät muun muassa sähköisen hakujärjestelmän ammattikorkeakoulujen verkko-opintoihin. Ammattikorkeakoulun henkilöstö hyödyntää virtuaaliamk -yhteistyöhön kytkeytyvästä roolistaan riippuen erilaisia WWW-sivunäyttöjä, jotka ohjaavat roolien mukaista asiointia. 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa? VirtuaaliAMK -opintoja voi suorittaa läsnäolevaksi ilmoittautunut ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija ammattikorkeakoulussa opiskeleva vaihto-opiskelija kuka tahansa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 1.3 VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonta VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonnassa olevat opintojaksot ovat pääosin verkon välityksellä, jossain oppimisympäristössä (esim. Optima, WebCT) tarjottavia opintoja. Perinteisiä, täysin kontaktiopetukseen perustuvia opintojaksoja ei tarjota virtuaaliamk-portaalissa. VirtuaaliAMK tarjonnasta ja opiskelijapaikkojen määrästä jokainen ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti. 1.4 VirtuaaliAMK:hon liittyvät laskutuskäytänteet Opiskelu virtuaaliamk:ssa on tutkinto- ja vaihto-opiskelijalle maksutonta. Ammattikorkeakoulut kompensoivat toisilleen opiskelijaliikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvat kulut yhdessä sovittujen resurssihyvitysten mukaisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija maksaa itse avoimen amk:n opinnoista opintojaksoittain määritellyn hinnan vakiintunein käytäntein.

4 4 (14) 2 TIETOA LAUREAAN HAKEUTUVILLE OPISKELIJOILLE 2.1 Laurean VirtuaaliAMK -tarjonta Laurean opintojaksotarjonta perustuu eri koulutusohjelmien hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin. Laurean lukuvuosi jakautuu neljään periodiin, opintojaksotarjonta rakennetaan periodeittain. Opintojaksotarjonnasta vastaa koulutusalan koulutusalajohtaja. Osa opintojaksotarjonnassa olevista opinnoista tarjotaan verkko-opintoina. Tarjottaviin verkko-opintoihin otetaan opiskelijoiksi myös muiden ammattikorkeakoulujen ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Nämä opintojaksot näkyvät virtuaaliamk portaalissa. 2.2 Hakeutuminen Laurean tarjoamiin VirtuaaliAMK -opintoihin Laurean virtuaaliamk tarjonta näkyy virtuaaliamk portaalissa. Laurean tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin haetaan rekisteröitymällä ja täyttämällä sähköinen hakulomake ja poimimalla siihen ne opintojaksot, joihin opiskelija haluaa hakeutua. Hakulomake ja sen täyttöön liittyvät ohjeet ovat portaalin sivulla Opiskelu/-Koulutustarjonta ja opintoihin hakeutuminen. Opintojaksoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opintojaksotietojen yhteydessä mainittu opettaja. Yhteyden opettajaan saa sähköpostitse. Opintoihin ja opiskeluun liittyviin yleisiin kysymyksiin vastaa Laurea-ammattikorkeakoulun eopintotoimisto. Sähköinen yhteydenottolomake löytyy portaalin sivulta Opiskelu/Neuvontaja tiedotuspalvelut. Ennen virtuaaliamk opintoihin hakemista opiskelijan on huolehdittava oman opintoohjelmansa (HOPS) ja opintosuoritteidensa päivittämisestä ajantasaiseksi. 2.3 Puoltopäätös Kun opiskelijan toivoman ja hakemukseensa liittämän opintojakson ilmoittautumisaika on päättynyt, hakijan kotiammattikorkeakoulun puoltaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon opiskelijan hakemuksesta. Tiedon saatuaan puoltajan on käsiteltävä hakemus viikon kuluessa. Hän puoltaa tai evää opiskelijan hakemuksen. Puoltopäätöstä tehtäessä varmistetaan opiskelijan HOPS:n tiedot. Puolletusta hakemuksesta tulee automaattisesti tieto Laureaammattikorkeakoulun hyväksyjälle, joka tekee päätöksen opiskelijan hyväksymi-sestä opintojaksolle. Jos puoltaja evää hakemuksen, opiskelija saa tästä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakemuksen eväämisen perusteita ovat valintojen sopimattomuus opiskelijan tutkintoon tai resurssisyyt.

5 5 (14) 2.4 Hakemuksen hyväksyminen Laurean hyväksyjä päättää opiskelijan hyväksymisestä opintojaksolle niille määriteltyjen paikkakiintiöiden perusteella. Mikäli opintojaksolle pyrkijöitä on enemmän kuin vapaita paikkoja, valintaperusteina käytetään ilmoittautumisjärjestystä. Hyväksymis- tai hylkäämis-päätös tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kielteisen päätöksen perusteena on vapaiden paikkojen puute. Opiskelija saa tiedon päätöksestä automaattisesti sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päätös-tieto on opiskelijalla tiedossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. 2.5 Opiskelijan kirjaaminen Laurean virtuaaliamk opiskelijaksi Laurean VirtuaaliAMK opintoihin hyväksytty opiskelija kirjataan Laurean opinto- ja opetushallintojärjestelmään (WinhaPro). Opiskelija kirjataan sivuopiskelijaksi instituutin koulutusalakohtaiseen virtuaaliamk saapumisryhmään, jonka jälkeen opiskelija ilmoitetaan opintojaksototeutukselle. Ks. kirjaamisesta erilliset ohjeet. Opiskelija saa tarvittavat verkko- ja oppimisympäristön käyttäjätunnukset ja salasanat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 2.6 Opintojen suorittaminen Opiskelija suorittaa virtuaaliamk opintojakson opetussuunnitelmassa opintojaksolle määriteltyjen tavoitteiden, sisältöjen ja suoritusten mukaisesti. Opintojakso arvioidaan opetussuunnitelmassa ilmoitettujen arviointiperiaatteiden mukaisesti. Hylätysti suoritetun opintojakson uusintakertoja on kaksi. Opettaja ilmoittaa uusintatenttien suorituspäivät opintojakson alkaessa. Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen kuukauden kuluttua periodin päättymisestä. Opintosuoritusote postitetaan opiskelijan rekisteröitymisilmoituksessaan ilmoittamaansa asuinosoitteeseen. 2.7 Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon Opiskelija toimittaa Laureasta saamansa opintosuoritusotteen kotiammattikorkeakouluunsa, jossa suoritettu opintojakso hyväksiluetaan opiskelijan tutkintoon kotiammattikorkeakoulun hyväksilukemiskäytänteiden mukaisesti.

6 6 (14) 3 TIETOA LAUREAN OPISKELIJOILLE 3.1 Hakeutuminen muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin Muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliamk tarjonta näkyy virtuaaliamk portaalissa. Muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin haetaan rekisteröitymällä ja täyttämällä sähköinen hakulomake ja poimimalla siihen ne opintojaksot, joihin opiskelija haluaa hakeutua. Hakulomake ja sen täyttöön liittyvät ohjeet ovat portaalin sivulla Opiskelu/Koulutustarjonta ja opintoihin hakeutuminen. Opintojaksoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opintojaksotietojen yhteydessä mainittu lisätietojen antaja. Häneen saa yhteyden sähköpostitse. Opintoihin ja opiskeluun liittyviin yleisiin kysymyksiin vastaa kyseisen ammattikorkeakoulun eopintotoimisto. Sähköinen yhteydenottolomake löytyy portaalin sivulta Opiskelu/Neuvontaja tiedotuspalvelut. Ennen virtuaaliamk opintoihin hakemista opiskelijan on huolehdittava oman opintoohjelmansa (HOPS) ja opintosuoritteidensa päivittämisestä ajantasaiseksi. 3.2 Puoltopäätös Kun opiskelijan toivoman ja hakemukseensa liittämän opintojakson ilmoittautumisaika on päättynyt, Laurean puoltaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon opiskelijan hakemuksesta. Tiedon saatuaan puoltajan on käsiteltävä hakemus viikon kuluessa. Hän puoltaa tai evää opiskelijan hakemuksen. Puoltopäätöstä tehtäessä varmistetaan opiskelijan HOPS:n tiedot. Jos puoltaja evää hakemuksen, opiskelija saa tästä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakemuksen eväämisen perusteita ovat valintojen sopimattomuus opiskelijan tutkintoon tai resurssisyyt. 3.3 Hakemuksen hyväksyminen Laureassa puolletusta hakemuksesta menee automaattisesti tieto sen ammattikorkeakoulun hyväksyjälle, joka päättää opiskelijan hyväksymisestä opintojaksolle. Mikäli hakijoita opintojaksolle on enemmän kuin vapaita paikkoja, valintaperusteina käytetään kunkin ammattikorkeakoulun määrittelemiä valintaperusteita. Hyväksymis- tai hylkäämispäätös tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Opiskelija saa tiedon päätöksestä automaattisesti sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päätöstieto on opiskelijalla tiedossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

7 7 (14) 3.4 Opintojen suorittaminen muussa ammattikorkeakoulussa Opinnot suoritetaan muun ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen 3.5 Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon Opiskelija toimittaa muusta ammattikorkeakoulusta saamansa opintosuoritusotteen sekä täytetyn hyväksilukemishakemuksen oman instituuttinsa opintotoimistoon. Koulutusalajohtaja hyväksyy suoritetun opintojakson opiskelijan tutkintoon. Opintotoimisto kirjaan hyväksiluvun opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija saa tiedon hyväksiluvun kirjaamisesta Winha- Wille opiskelijaliittymän kautta. 4 LAUREAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT VIRTUAALIAMK:SSA 4.1 Vastaaminen virtuaaliamk opintoihin hakevan ennakkoon esittämiin kysymyksiin Kun opettajan opintojaksoon on kiintiöity virtuaaliamk opiskelupaikkoja ja kyseinen opettaja on merkitty opintojakson lisätietojen antajaksi, hän saa mahdollisesti ennakkoon hakijan sähköpostitse esittämiä kysymyksiä liittyen virtuaaliamk portaalissa tarjottavaan opintojaksoon. Mikäli opettaja saa sähköpostitse kysymyksiä, joka koskevat virtuaaliamk -opintoja ja opiskelua yleensä, opettajan on syytä ohjata kysymys edelleen eopintotoimiston vastattavaksi osoitteeseen 4.2 VirtuaaliAMK opiskelijan opintojen toteuttaminen Laurean virtuaalivirkamies on hyväksynyt muun ammattikorkeakoulun opiskelijan opettajan toteuttamalle opintojaksolle. Opintotoimisto on ilmoittanut opiskelijan opettajan opintojaksototeutukselle. VirtuaaliAMK opiskelijan opinnot etenevät samalla tavalla kuin Laurean opiskelijoitakin ja virtuaaliamk opiskelijaa koskevat samat ohjeistukset kuin Laurean opiskelijoitakin. Kun virtuaaliamk opiskelija on suorittanut opintojakson, opettaja kirjaa opiskelijan suorituksen opintojaksoarvioinnin kautta WinhaWiiviin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta (Laurean tutkintosääntö 8/2002) Opintotoimisto tulostaa virtuaaliamk opiskelijalle opintosuoritusotteen ja lähettää sen opiskelijan rekisteröitymisilmoituksessaan ilmoittamaansa osoitteeseen. Mikäli opiskelija jättää opintojaksosuorituksen kesken tai ei saa sitä kolmannella yrityskerralla suoritettua, opettaja poistaa opiskelijan opintojaksototeutukselta.

8 8 (14) 5 VIRTUAALIAMK JÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 5.1 Virtuaaliamk järjestelmän ylläpito VirtuaaliAMK järjestelmä ylläpidosta vastaa järjestelmä-ylläpitäjä. Järjestelmä-ylläpitäjä toimii koko järjestelmän administraattorina. Hän hallinnoi ja vastaa ammattikorkeakoulujen järjestelmävastaaville myönnettävistä oikeuksista; Hän voi muokata järjestelmän tietokantoja, valikkoja ynnä muita systeemin asetuksia ja parametreja. Järjestelmä ylläpitäjänä toimii N.N. ja häneen saa yhteyden. 5.2 Laurean oma järjestelmävastaava Laurean järjestelmävastaava hallinnoi amk-kohtaisesti eri asiointiprosesseihin osallistuvien käyttäjätunnuksia ja -oikeuksia. Laurean järjestelmävastaavana toimii suunnittelija Irma Mänty ja varahenkilönä suunnittelija Päivi Aho. Irma Mänty Päivi Aho Opintojaksotietojen päivittäjät Laurean virtuaaliamk tarjonnasta päättävät koulutusalajohtajat. Tarjontatietojen päivittämisestä virtuaaliamk-portaaliin vastaavat instituuttien opintosihteerit. Päivitys tehdään samassa aikataulussa kuin opintojaksototeutusten luominen WinhaProhon. Opintojakso on näkyvillä portaalin tarjontatiedoissa opintojaksolle erikseen määritellyn ilmoittautumisajan umpeutumiseen asti tai niin kauan kuin opintojaksolla on tilaa, jonka jälkeen se ei näy enää opiskelijoille eikä ole poimittavissa hakulomakkeisiin. Opintojakso arkistoituu tietokantaan. Päivittäjä voi oikeuksiensa nojalla tarvittaessa aktivoida opinto-jakson, luoda sille uuden toteutuksen tai poistaa kannasta. Päivittäjinä toimivat seuraavat henkilöt (alustava tieto): Espoo-instituutti, Espoon keskus Espoo-instituutti, Leppävaara Lohja-instituutti Hyvinkää-instituutti Kerava-instituutti Tuusulajärvi-instituutti Porvoo-instituutti Vantaa-instituutti Virve Björklund Marijo Honkonen Jaana Himilä Sari Kinnaslampi Virve Vuori-Simola Sari Pekanpalo Eija Puttonen Marita Seppänen

9 9 (14) 5.4 Virtuaalivirkamiehen tehtävät Laurean virtuaalivirkamiehenä tehtävänä on: puoltaa Laurean opiskelijoiden hakemuksia muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin VirtuaaliAMK opintoihin hyväksyä muiden ammattikorkeakoulujenopiskelijoita Laurean tarjoamiin virtuaaliamk -opintoihin. seurata ja hoitaa virtuaaliamk:hon liittyvää sisäistä ja ulkoista maksuliikennettä huolehtia henkilöstön (opintosihteerit, opettajat, kaj:t) virtuaaliamk:hon liittyvästä koulutuksesta vastata virtuaaliamk:hon liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta toimia Laurean vastuuhenkilönä valtakunnallisessa virtuaaliamk yhteistyössä Laurean virtuaalivirkamiehenä toimii palvelupäällikkö Teija Laamanen Virtuaalivirkamiehen tehtävät puoltajana Virtuaalivirkamiehen miehen tehtävänä on puoltaa Laurean opiskelijoiden hakemuksia ammattikorkeakoulurajat ylittäviin opintojaksovalintoihin. Virtuaaliammattikorkeakoulun opintohallinnon järjestelmä lähettää virtuaalivirkamiehelle automaattisesti sähköpostitse tiedon käsittelemättömistä hakemuksista. Se muistuttaa myös, jos hakemusta ei käsitellä 7 vuorokauden kuluessa. Tällä pyritään varmistamaan, että hakemus etenisi riittävän hyvissä ajoin opetuksesta vastaavan ammattikorkeakoulun hyväksyjälle. Virtuaalivirkamies voi puoltaa tai evätä opiskelijan hakemukseen sisältyvät valinnat tai osan niistä. Eväämisperusteina ovat resurssisyyt tai valintojen sopimattomuus tutkintoon. Virtuaalivirkamiehen tehtyä kielteisen päätöksen opiskelija saa tästä automaattisesti tiedon hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Puoltopäätöstä tehtäessä virtuaalivirkamiehen tulee tarkistaa hakijan HOPS-tiedot. Opiskelijan on itse huolehdittava ennen virtuaaliamk:n opintoihin hakeutumista siitä, että hänen HOPSinsa tiedot ovat ajantasaiset Virtuaalivirkamiehen tehtävät hyväksyjänä Virtuaalivirkamiehen tehtävänä on hyväksyä Laurean tarjoamille virtuaaliamk opintojaksoille muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita niille määriteltyjen paikkakiintiöiden puitteissa. Virtuaaliammattikorkeakoulun opintohallinnon järjestelmä lähettää virtuaalivirkamiehelle automaattisesti sähköpostitse tiedon opintojaksoittain käsittelemättömistä hakemuksista asiointiprosessiin määriteltyjen vasteaikojen mukaisesti. Se myös muistuttaa, jos hyväksyjä ei käsittele hänelle kuuluvia hakemuksia seitsemän vuorokauden kuluessa. Tällä pyritään varmistamaan, että hyväksynnän ja opintojakson toteutusajankohdan väliin jäävä aika ennen opintojen alkamista olisi opiskelijan kannalta riittävä (vähintään 14 vuorokautta). Virtuaalivirkamies voi halutessaan seurata järjestelmää käyttäen aiemmin tekemiään päätöksiä ja niiden nojalla yksiköille odotettavissa olevia, tuloutuvia varoja.

10 10 (14) Virtuaalivirkamiehen päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. Kielteisen päätöksen yleisenä perusteena on vapaiden paikkojen puute. Virtuaalivirkamies voi tehdä kielteisen päätöksen myös muilla sovituilla arviointiperusteilla silloin, kun opintojaksolle on enemmän halukkaita kuin vapaita paikkoja. Virtuaalivirkamies ei kuitenkaan arvioi haettujen opintojen soveltuvuutta opiskelijan tutkintoon, koska sen arvion on tehnyt jo opiskelijan oma puoltaja kotiammattikorkeakoulussa. Jos virtuaalivirkamies hyväksyy opiskelijan opintojaksolle, hän lähettää tästä tiedon instituutin opintotoimistoon, missä opiskelija kirjataan Laurean opinto- ja opetushallintojärjestelmään virtuaaliamk:n opiskelijana ja hänet ilmoitetaan opiskelijan valitsemalle opintojaksototeutukselle. Opiskelija saa virtuaalivirkamiehen päätöksestä automaattisesti tiedon sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opintotoimisto toimittaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa verkon ja oppimisympäristön käyttäjätunnukset ja sala-sanat Virtuaalivirkamiehen tehtävät virtuaaliamkhon liittyvässä maksuliikenteessä Virtuaalivirkamies vastaa Laurealle osoitettujen, virtuaaliamk-yhteistyöhön ja opintojen ostoon osoitettujen varojen (myöntövaltuuksien) käytöstä ja laskutustietojen koonnista. Laurean instituuteille/koulutusaloille varatuista resursseista ja opintoviikkomääristä sovitaan vuosittain rehtorin ja koulutusalajohtajien välisissä tulosneuvotteluissa. Virtuaalivirkamies seuraa käytettävissä olevia resursseja ja niihin sisältyviä myöntövaltuuksia. Oman amk:n ulkopuolelta ostettavia ov-määriä ei kirjata virtuaaliamk -opintohallinnon järjestelmään vaan virtuaalivirkamies ylläpitää niitä Laurean hallinto-ohjelmassa. Virtuaalivirkamies seuraa myöntövaltuuksien käyttöä virtuaaliamk -järjestelmästä näkyvien puoltojen perusteella Virtuaalivirkamiehen muut tehtävät Virtuaalivirkamiehen muina tehtävinä on huolehtia henkilöstön (opintosihteerit, opettajat) virtuaaliamk:hon liittyvästä koulutuksesta sekä vastata virtuaaliamk:hon liittyvästä tiedottamisesta Laureassa. Lisäksi virtuaalivirkamiehen tehtävänä on toimia Laurean Laurean vastuuhenkilönä valtakunnallisessa virtuaaliamk yhteistyössä.

11 11 (14) 5.5 Muita virtuaaliamk -opintohallinnon käyttäjärooleja Opintojakso lisätietojen antaja Opintojakso lisätietojen antajana on kyseisen opintojakson opettaja. Jos kysymyksessä on luennoitsija, opintojakson lisätietojen antajana on kyseisen instituutin opintotoimisto. Opintojakson lisätietojen antaja saa hakijoilta sähköpostitse mahdollisia opintojaksoon ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä Laurean eopintotoimisto vastaa hakijan sähköisellä yhteydenottolomakkeella lähettämiin yleisiin virtuaaliamk opintoja koskeviin kysymyksiin ja toimii myös Laureassa tiedonvälittäjänä postilaatikkona eteenpäin Laurean avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö vastaa portaalin kautta tuleviin avoimen amk:n opintoihin ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

12 12 (14) 6 PERIAATTEET VIRTUAALIAMK:N OPISKELIJALIIKKUVUUDESTA, KUSTANNUKSISTA JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSTÄ 6.1 Hyväksyt periaatteet Nämä periaatteet on hyväksytty ARENE ry:n nimeämässä virtuaaliammattikorkeakouluhankkeen johtoryhmässä Ne tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. 1. Nämä periaatteet koskevat opiskelijoiden liikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten hyvittämistä ammattikorkeakoulujen kesken virtuaaliaamk yhteistyössä. 2.VirtuaaliAMK -yhteistyössä 2.1. Yhteistyöosapuolet kompensoivat toisilleen opiskelijaliikkuvuudesta ja opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvia kuluja rahalla Resurssirasitusta mitataan VirtuaaliAMK -yhteistyössä myönnettyjen opinto-oikeuksien ja niiden nojalla suoritettujen opintoviikkojen lukumäärällä Yhteistyössä maksettava resurssihyvitys määräytyy opintojaksokohtaisesti tarjoavan ammattikorkeakoulun päättämällä tavalla kuitenkin niin, että yhden opintoviikon laskennalliseksi hinnaksi määräytyy euroa Resurssihyvitys maksetaan täysimääräisenä suoritetuista opinnoista. Opinto-oikeuksista, joiden nojalla ei kerry suorituksia opetuksen antaneen ammattikorkeakoulun tutkintosäännön edellyttämässä määräajassa, ammattikorkeakoulu laskuttaa hallintokuluina kiinteän maksun, jonka suuruus on 20 euroa Ammattikorkeakoulut laskuttavat VirtuaaliAMK -yhteistyön nojalla myönnetyistä opintooikeuksista ja suoritetuista opinnoista kahdesti kalenterivuosittain. Hyvitys maksetaan heinäkuun 31. päivän ja joulukuun 31. päivän opiskelija- ja opintosuoritusrekisteritietojen mukaisesti ja kuukauden kuluessa mainitusta laskentapäivästä lukien. 3. Tässä esitettyjä periaatteita, niiden tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat ratkaistaan tarkoitusta varten koolle kutsuttavassa virtuaaliammattikorkeakoulun johtoryhmän tai sen erikseen nimeämien edustajien kokouksessa. Aloitteen koollekutsumisesta voi tehdä kukin yhteistyössä mukanaoleva ammattikorkeakoulu yksin. Aloite velvoittaa VirtuaaliAMK - kehittämisyksikköä kutsumaan kokouksen koolle.

13 13 (14) 6.2 Menettelyt 1. Sopimusmenettelyt edellyttävät lukukausittaista opinto-oikeuksien ja opintosuoritustietojen seurantaa. opinto-oikeudet veloitetaan perusteella: tarkastelujaksona voimaantulleet opintooikeudet opintosuoritukset veloitetaan perusteella: tarkastelujaksona kirjattu suorituksiksi 2. Laskentapäivinä ovat ja rekisteriajo ja laskutus toteutetaan kuukauden kuluessa laskentapäivistä. 3. Rekisteriajo/poimintaehdot Lukukausi yhteistyöoppilaitos opinto-oikeus (poimintakriteerinä tarkasteluajanjakso) opintojakso ov/ects (poimintakriteerinä tarkasteluajanjakso) opiskelija Esimerkki 1. Laurea-ammattikorkeakoulu. Kevätlukukautena 2002 voimaantulleet opinto-oikeudet ja kirjatut suoritukset ammattikorkeakouluittain HIAMK < <oikeus< > 1 20 euroa TVT01 (Tieto- ja viestintätekniikan perusteet) < <ov< > - Olli Opiskelija STADIA < <oikeus< > 1 20 euroa LIIENA05 (Liiketalouden englantia ) < <ov< > euroa Aili Ahkera < <oikeus< > - LIIK03 (Liiketalouden perusteet) < <ov< > euroa Ville Viipyvä 4. Budjetointi noudattaa budjettivuotta (=kalenterivuosi). Opinto-oikeudesta laskutetaan aina ajallaan myöntämisajankohdan mukaisesti kuluvan laskutuskauden yhteydessä. Suoritusten kirjautuminen, laskutus ja budjetointi: Esimerkki 2. Mitä tämä edellyttää budjettiseurannan näkökulmasta, kun syksyllä myönnetyn opinto-oikeuden ja koko lukuvuoden kestävän opintojakson suoritus kirjautuu rekisteriin seuraavan kalenterivuoden (=budjettivuoden) aikana: laskutus ajossa: jos on läpäisty tentti ensimmäisellä kerralla tai laskutus ajossa: jos on läpäisty kahden uusintakuulustelun jälkeen.

14 14 (14) LIITE: LAUREAN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN HAKEUTUVA OPISKELIJA LAUREA MUUN AMK:N OPISKELIJA MUU AMK 1. Laurean tarjonta 2. Virtuaaliamk:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijaksi kirjaaminen (Winha) 11. Toteutukselle ilmoittaminen 12. Opiskelijan suoritus 13. Opintosuoritusote 14. Hyväksilukeminen 15. Laskutus 16. Laskun maksaminen MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK -OPINTOIHIN HAKEUTUVA LAUREAN OPISKELIJA MUU AMK LAUREAN OPISKELIJA LAUREA 1. Muun amk:n tarjonta 2. Virtuaaliamk:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijahallinto -menettelyt 11. Opiskelijan suoritus 12. Opintosuoritusote 13. Hyväksilukeminen 14. Laskutus 15. Laskun maksaminen

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely

TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely Eija Kalliala 9.1.2009 1 TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely Käyttötapausten kokonaiskuva Selaa tarjontaa Ilmoittautuu Peruuttaa ilmoittautumisensa Kansalainen Selaa ilmoittautumistietojaan Selaa täyttöastetta

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ Työryhmän jäsenet Eija Kalliala, Helia Riitta Vatanen, Jamk Eliina Kantola, Kyamk Hanna

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/ Tietie-yhteistyö TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla Tietie-projekti

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA PROSESSIN OMISTAJA Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJÄ TutkintoDiakin johtaja PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ravitsemuspassi-suorituksien hallinnointi organisaatiossa (esim. kunta, ravintolaketju, yksittäinen keittiö) helpottuu oman tilin luomisella.

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo Avoin AMK sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje 1/13 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo AMK-pääkäyttäjän ylläpitonäkymä...2 AMK-pääkäyttäjän tehtävät...2

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447 VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) Päätöksen nimi Avoimen AMK- ja polkuopintojen prosessikuvaus Tweb id 144447 Vastuuhenkilö/ Päättäjä Vararehtori Mirja Toikka Voimaantulo Käsittely Pedagoginen johtotiimi 10.3.2015,

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa

Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa Opiskelijaliikkuvuus amk.fi portaalissa VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät 20.3.2007 Joustava opinto-oikeus AO-ryhmän esitys Eija Kalliala, Teija Lehto, Leena Vainio 27.3.2007 Copyright VirtuaaliAMK 1 Joustava

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 1 OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU YLEISTIEDOT KOULUTUS Henkilöstö- ja talousosaaja -korkeakouludiplomi TOTEUTUSAIKA 1.8.2014-31.12.2015

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

OHJE TOIMINTARYHMILLE

OHJE TOIMINTARYHMILLE OHJE TOIMINTARYHMILLE Käyttäjätunnusten aktivointi ja oikeuksien hakeminen Pääsynhallinnassa Päivitetty 7.11.2013 Kun tietosi on tallennettu Pääsynhallintaan, saat kolme sähköpostia. 1. Uusi käyttäjätunnus

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu On ammattikorkeakoulujen muodostama verkostomainen yhteistyöorganisaatio

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK ECTS ja VirtuaaliAMK Yhteyshenkilöpäivät, Kokkola, JAMK ECTS? VirtuaaliAMK ECTS ja virtuaaliamk Eurooppalaisen korkeakoulualueen edellytykset Suomessa 1. kahden syklin tutkintorakenne (perus- ja jatkotutkinto)

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Moduulitasoinen HOPS Vahvistettu HOPS tehdään ja tallennetaan Oodin ehopstyökalulla. Työkalu ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä

Lisätiedot

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus Tällä sopimuksella Iisalmen kaupunki (Iisalmen lyseo ja aikuislukio), Kiuruveden kaupunki (Kiuruveden lukio), Pielaveden kunta (Pielaveden lukio), Sonkajärven kunta (Sonkajärven

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Avoin AMK opiskelijan käsikirja

Avoin AMK opiskelijan käsikirja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAMK Avoin AMK opiskelijan käsikirja Ojanperä, Asko 2012-2013 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa... 2 2. Yleistietoa avoin AMK opetuksesta... 2 3. Mitä avoimessa voi opiskella?...

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Joustavien virtuaaliopinto-oikeuksien oikeuksien toteutuminen ammattikorkeakouluissa

Joustavien virtuaaliopinto-oikeuksien oikeuksien toteutuminen ammattikorkeakouluissa Joustavien virtuaaliopinto-oikeuksien oikeuksien toteutuminen ammattikorkeakouluissa Kysely amkien virtuaaliamk yhteyshenkilöille ille vuonna 2007 VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 Leena Vainio

Lisätiedot

1 (18) AHOT - määrittely AHOT MÄÄRITTELY OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

1 (18) AHOT - määrittely AHOT MÄÄRITTELY OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN 1 (18) AHOT MÄÄRITTELY OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN 1 AHOT -käsitteitä... 2 2 Korvaava suoritus... 2 2.1 Korvaava suoritus (suoritus, jolla korvaavuutta haetaan)... 3 2.2 Korvaavuus (HOPSin

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemellä 29.-30.9.

Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemellä 29.-30.9. Sähköinen asiointi ja avoimien työprosessien kehittäminen. Opintohallintojärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen ja johtamisen tukivälineenä, esimerkkinä Jyväskylän avoin yliopisto Johtaja Satu Helin ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot