FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE Luonto- ja maisemaselvitys

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ Kohteiden arvottaminen Uhanalaisuusluokitus Lajien uhanalaisuus Luontotyyppien uhanalaisuus ALUEEN NYKYTILA Maisema Vesiluonto Kasvillisuus Eläimistö LUONTO- JA LINTUDIREKTIIVILAJIT SEKÄ UHANALAISET JA HARVINAISET LAJIT LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 9 Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 1 (9) SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 1 JOHDANTO Saarijärven kaupungilla on vireillä Kotiniemen asemakaavan laatiminen, jossa alue kaavoitetaan asuinpientaloalueeksi. Tarvaalan kylässä, keskustan läheisyydessä sijaitsevalle alueelle on suunnitteilla 14 asuinrakennustonttia, joista seitsemän on omarantaisia. Kortteleiden väliset alueet osoitetaan virkistysalueiksi, joille on suunnitteilla uimaranta sekä ulkoilureittejä. Tämän työn tavoitteena on laatia asemakaavoitusta palveleva luonto- ja maisemaselvitys maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavalle asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella (MRL 54 ). Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen sekä kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaat alueet. Selvitystä voidaan käyttää hyväksi kaavan ympäristövaikutustarkastelussa. Selvitysalueen koko on noin 8,6 ha. Selvityksen teki FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion toimistosta biologi, FM Minna Eskelinen. Kuva 1. Kotiniemen alue (musta rasteri) sijaitsee Summasjärven rannalla. 2 YLEISTÄ Selvitysalueiden luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynnillä Tämän jälkeen selvitys työstettiin kartoille ja lyhyeksi raportiksi. Inventoinnin tavoitteena oli saada yleiskuva alueen kasvillisuudesta ja eläimistöstä sekä tunnistaa arvokkaimmat kasvillisuus- ja eläimistökohteet. Työ perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Maastossa alue kuljettiin läpi. Inventointi kohdistettiin putkilokasvilajistoon. Eri luontotyypeiltä kerättiin tietoa mm. puustosta, lajistosta sekä uhanalaisesta lajistosta. Lisäksi arvioitiin alueiden luonnontilaisuutta. Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 2 (9) 2.1 Kohteiden arvottaminen Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) 1 laatiman luokituksen mukaan. Eläimistötiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Maastoinventoinnin myöhäisestä ajankohdasta johtuen työ ei sisällä erillistä linnustoselvitystä eikä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymisselvityksiä. Eläimistötiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Työn kannalta keskeinen lähde oli Ympäristöhallinnon Herttaympäristötietojärjestelmä (2010). Uhanalaisista lajeista saatiin tietoja Keski- Suomen ELY-keskukselta 2. Selvitysalueen sijainti ilmenee kuvasta 1 sekä biotooppikartasta (kuva 4). Arvokkaat luontokohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: kansainvälisesti arvokkaat kohteet, kansallisesti arvokkaat kohteet, maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, paikallisesti arvokkaat kohteet sekä muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti. Kansainvälisesti arvokkaita kohteita ovat Natura verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaita kohteita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA-alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29 ), valtakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaita kohteita ovat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10 ), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ovat kohteita, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen 1 Toivonen, H. & Leivo, A. 1997: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; Johanna Hallman, Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 3 (9) 2.2 Uhanalaisuusluokitus Lajien uhanalaisuus Luontotyyppien uhanalaisuus luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. Uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuus-luokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa alue-jako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin 3. Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen. Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta. 3 ALUEEN NYKYTILA 3.1 Maisema Saarijärvi kuuluu selvitysalueen osalta itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, Keski-Suomen järviseutuun. Maisemalle tyypillisiä ovat polveilevien järvialtaiden, vesireittien ja kumpuilevien metsämaiden vaihtelu. Järvien selät, saaret ja harjut noudattelevet kallioperän luode-kaakko- ja pohjois-eteläsuuntaista kuviointia. 3 Raunio ym. 2008a, 2008b Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 4 (9) Selvitysalue rajautuu idässä Summanen järveen, lännessä Uuraistentiehen sekä etelässä ja pohjoisessa viljeltyihin peltoihin. Valtaosin alue on loivasti kumpuilevaa, avointa peltomaisemaa, josta avautuu näkymiä Summasjärvelle. Rantaa reunustaa kapealti koivuvaltainen rantapuustokaistale. Maisemassa erottuu yksi järeämpi mänty niemen etelärannalla. Rakennettua ympäristöä ovat Kotiniemen tilan pihapiiri sekä erillinen rantasauna. Pihapiiriin kuuluvat talousrakennukset sekä istutukset. Tontin eteläreunan lehtikuuset erottuvat maisemasta. Kuva 2. Peltomaiseman takaa ja rantapuuston välistä avautuu näkymiä Summasjärvelle. Metsät ovat koivuvaltaisia. Kuva 3. Loivasti kumpuilevan peltomaiseman kiintopiste on Kotiniemen tilan pihapiiri. Metsämaisemaa edustavat selvitysalueen etelä- ja pohjoisosan koivuvaltaiset, puustoltaan nuoret ja tiheäpuustoiset soistuneet metsäalueet. Reuna-alueet Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 5 (9) 3.2 Vesiluonto 3.3 Kasvillisuus ovat kulttuurivaikutteiset ja ihmistoiminnan vaikutukset ovat havaittavissa muuallakin puustoisilla alueilla. Vesistöjä, vesistöalueita ja pohjavesialueita koskevia tietoja on saatu mm. Keski-Suomen Ely-keskuksen kotisivuilta sekä ympäristöhallinnon Herttaympäristötietojärjestelmästä 4. Selvitysalueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Alueelta ei löydetty lähteitä tai lähdeympäristöjä. Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen (14), Saarijärven reitin valuma-alueeseen (14.6), Saarijärven alueen (14.61) Summasjärven alueeseen (14.613). Selvitysalue sijaitsee Summasjärven pohjoisosassa järven länsirannalla. Summasjärvi (2189 ha, keskisyvyys 6,7 m, suurin syvyys 41 m) on ruskeavetinen ja rehevä keskikokoinen humusjärvi. Järvellä on havaittu sinileväkukintoja. Suomen ympäristökeskuksen tekemän vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Summasjärvi on laadultaan tyydyttävä. Saarijärvi sijaitsee keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan kasvimaantieteellisellä alueella. Selvitysalueen biotooppityypit on esitetty yleispiirteisesti oheisessa kuvassa (kuva 4). Kuva 4. Selvitysalueen biotooppijakauma. 4 Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (Keski-Suomen ympäristökeskus) Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 6 (9) Pääosin Kotiniemen alue on peltomaata. Peltokumpareiden välistä ojaa reunustaa kosteahko kesantokaistale, jossa vallitsevat kastikat ja mesiangervo. Muuta lajistoa mm. koiranputki, nokkonen, leskenlehti, voikukat ja ruokohelpi. Peltoa reunustaa lehtipuuvaltainen rantapuusto- ja pensasto. Varttuneiden koivujen seassa kasvaa pajuja. Kenttäkerros on niukkalajinen, tyypillisiä lajeja ovat korpikastikka, metsäkorte, mesiangervo, ranta-alpi ja metsäalvejuuri. Rantaviivassa vaihtelevat ruovikot ja saravyöhykkeet. Eteläosassa kasvaa lisäksi järvikortetta ja kelluslehtisistä uistinvitaa ja ulpukkaa. Selvitysalueen eteläosassa on ojitusten ympäröimä suo-alue, jonka reunaosat ovat voimakkaasti kulttuurivaikutteisia koivikoita. Suolta on aikoinaan otettu turvetta peltojen maanparannukseen, mikä on muuttanut kohteen luonnontilaa. Puusto on tiheäkasvuista ja koivuvaltaista. Seassa kasvaa mäntyä, pihlajaa ja paikoin kuusta. Pensaskerroksessa vallitsee korpipaatsama, paikoin kasvaa katajaa ja pajuja. Valtaosin suo on rämettä, jossa ilmenee paikoin luhtavaikutusta. Kohdat, joista turvetta on otettu, ovat rahkasammalvaltaisia, reunoiltaan selvärajaisia painanteita. Tyypillisiä lajeja ovat korpikastikka, pullosara, järvikorte, kurjenjalka ja isokarpalo. Painanteiden välisessä kasvillisuudessa on näkyvissä alkuperäistä suotyyppiä, isovarpurämettä. Kasvillisuudessa vallitsevat puolukka, vaivero, juolukka, suopursu ja isokarpalo. Luhtaisuutta ilmentäviä lajeja ovat mm. kurjenjalka, järvikorte ja suoputki. Kuva 5. Rämeellä vuorottelevat isovarpurämeen kasvillisuus sekä rahkasammalta ja kastikkaa kasvavat painanteet. Rantaa kohden luhtavaikutus lisääntyy. Alueella on edelleen havaittavissa ihmistoiminnan vaikutukset. Luhtaista rantaa reunustaa rantapenkka, jossa on vanhoja ojituksia. Lahdelmassa on matalia, umpeenkasvavia, ulpukkavaltaisia kaivantoja. Vesilampareita reunustavat vehka- ja kurjenjalkakasvustot. Ympärillä on ruoho-saraluhtaa sekä pajuluhtakaistaleita. Luhtarantojen kasvillisuuteen kuuluvat mm. pullosara, jouhisara, korpikastikka, luhtavuohennokka, kurjenjalka, suoputki ja vehka. Edustalla on järviruokokasvustoja. Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 7 (9) Kuva 6. Vesilampareita ympäröivät rantaluhdat. Selvitysalueen pohjoiskulmassa on puustoltaan nuorta, luhtaista koivikkoa, jota rajaavat ojitukset. Koivujen seassa kasvaa mäntyä, korpipaatsamaa ja pajuja. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. korpikastikka, mesiangervo, suoputki, myrkkykeiso, kurjenjalka ja ranta-alpi. 3.4 Eläimistö Eläimistötiedot perustuvat maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Havainnot jäivät vähäisiksi selvitysajankohdasta johtuen. Pellonreunusmetsät ja pensastot ovat monien lintulajien elinympäristöä. Ojanvarsikoivikoissa havaittiin sinitiainen ja punarinta. Pellonreunamien tyypillinen pesimälintu on keltasirkku, joka oli kerääntynyt muuttoaikaiseksi parveksi pellolle. Selvitysalueen eteläosan luhtaisella lahdella on merkitystä vesilintujen pesimä- ja ruokailualueena. Lahden edustalla havaittiin sinisorsa ja laulujoutsenpari poikasineen. Laulujoutsen todennäköisesti pesii luhtarannalla. Summasjärven pesimälinnustoon kuuluu kuikka. 4 LUONTO- JA LINTUDIREKTIIVILAJIT SEKÄ UHANALAISET JA HARVI- NAISET LAJIT Selvitysalueelta ei havaittu eikä ole tiedossa uhanalaisia tai harvinaisia lajeja eikä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja. Lähimmät luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin, liito-oravan, tiedossa olevat elinalueet sijaitset noin 500 metriä selvitysalueesta luoteeseen ja etelään. Kotiniemen alueella ei ole liito-oravan elinalueiksi soveliaita metsiä. Lintudirektiivilajeista alueella havaittiin kuikka ja laulujoutsen, joka todennäköisesti pesii selvitysalueen eteläosan luhtaisella lahdella. Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 8 (9) 5 LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita, luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojelulain (LSL 29 5 ) tai vesilain (VL 1 luku 15a 6 ) mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Lähin luonnonsuojelualue, Kotiniemen luonnonsuojelualue (YSA204725), sijaitsee lähimmillään 450 metriä selvitysalueesta länteen, Uuraistentien länsipuolella. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkitystä on selvitysalueen eteläosan suoalueella, jossa on luhtaisia rämeitä sekä rantaluhtaa (kuva 4). Rantaluhdat ovat metsälain (MetsäL ) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kohteen luonnontila on heikentynyt ihmistoiminnan seurauksena, mutta se on palautumassa ennalleen. Rantaluhdalla on myös linnustollista merkitystä laulujoutsenen pesimäalueena ja sorsalintujen pesimä- ja ruokailualueena. Maisemallista arvoa on pellon ja rannan rajapinnalla. Rantapuuston järeä mänty erottuu kauas peltomaisemaan. Selvitysalueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kuva 7. Rantaluhdat ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. 5 Luonnonsuojelulaki (1996/1096); Luonnonsuojeluasetus (1997/160) 6 Vesilaki (264/1961) 7 Metsälaki (1996/1093); Metsäasetus (1996/1200) Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys 9 (9) Kuva 8. Rantapuuston järeä mänty erottuu kauas peltomaisemaan. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Kotiniemen alue on pääosin peltoympäristöä, joten alueella ei ole sellaisia luonnonarvoja, jotka estäisivät sille suunnitellun maankäytön. Pelto- ja rantamaisema muodostavat maisemallisesti herkän aluekokonaisuuden. Avomaiseman ja rantamaiseman väliin jäävän rantapuuston käsittelyssä on noudatettava harkintaa. Rantavyöhykkeessä on suositeltavaa säästää olemassa olevaa puustoa. Kaavassa alue osoitetaankin istutettavaksi osaksi, jolla luonnonmukainen puusto tulee säilyttää (s-3). Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkitystä on eteläosan suoalueella, joka on myös rakentamisen kannalta hankalaa maastoa. Alue osoitetaan kaavassa asuinrakentamisen väliin sijoittuvaksi lähivirkistysalueeksi (VL) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Kohteen halki suunniteltu ohjeellinen jalankululle varattu osa (jk) ei heikennä kohteen luontoarvoja. FCG Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Timo Leskinen Aluepäällikkö, DI Laatinut: Minna Eskelinen Biologi, FM Q:\Kuo\P131\_Asemakaavojen_3_kpl_luontoselv\Työaineisto\Kotiniemi\Kotiniemi ak_luonto ja maisemaselvitys_ doc

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava KAAVASELOSTUS 21.5.2014 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 28.3.-26.4.2013 Kaavaehdotus nähtävillä: 1.10.-31.10.2013

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26156 Raportti 1 (10) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot