Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011"

Transkriptio

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Oikaisuvaatimus/Emilia Hiltunen/Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan valintapäätös/kunnallisvalitus/emilia Hiltunen/Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös ja viranhaltijapäätös koskien määräaikaisen luokanopettajan valintaa Haminan koululle 1038/03/05/2011 opetvarh 31 Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Emilia Hiltunen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Jari-Jukka Jokelan tekemästä viranhaltijapäätöksestä, joka koski Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan valintaa ajalle Hiltusen esittämät vaatimukset: "Jari-Jukka Jokelan tekemä viranhaltijapäätös 8 koskien Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan valintaa tulee kumota, koska se on lainvastainen." Hiltusen perustelut: "Kunnallisen viranhaltijalain 12 :n mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan raskauden tai sukupuolen perusteella. Pykälässä viitataan sukupuoleen perustuvan syrjinnän osalta tasa-arvolakiin. Tasa-arvolain 7 :n mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen ja vanhemmuuden perusteella on kielletty.koska virkaan valittu henkilö on toista sukupuolta ja on selkeästi vähemmän ansioituneempi kuin Emilia Hiltunen, on päätös tasa-arvolain vastainen." "Emilia Hiltunen on valittu keväällä 2010 hoitamaan määräaikaisena lukuvuodeksi opettajantointa Haminan koululle nk. jopo-luokkaan. Hän on hoitanut työnsä moitteettomasti ja on sitoutunut työhönsä. Pyynnöstään huolimatta hän ei saanut Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokelalta perusteluja työsuhteensa katkeamisesta.emilia Hiltunen katsoo ainoana syynä työsuhteensa katkeamiselle olevan hänen raskautensa. "Mikäli virkavaalia ei oikaisuvaatimuksen johdosta kumota ja Emilia Hiltusta valita tehtävään, hän harkitsee valittamista hallinto-oikeuteen sekä tasa-arvokanteen nostamista käräjäoikeudessa. Tasa-arvolain rikkomisesta työnantaja voidaan tuomita maksamaan syrjitylle tasa-arvolain mukaista hyvitystä." Rehtori Jari -Jukka Jokela on antanut asiasta selvityksen: "Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kyseisessä opettajavalinnassa ei ole noudatettu tasa-arvolakia. Hän katsoo tulleensa syrjäytetyksi raskauden johdosta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hän on tehnyt Iissä noin kahden lukuvuoden ajan työtehtävänsä moitteettomasti. Näiden syiden perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii avoinna olleen tuntiopettajatehtävän uudelleentäyttämistä. Lainsäädäntö Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen perusopetuksen luokanopettajan kelpoisuus. Valitsijaa ohjaa laki kunnallisesta viranhaltijasta

2 304/2003. Tasa-arvolain 7 :n mukaan raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä henkilön eri asemaan asettaminen on kiellettyä syrjintää. Tasa-arvolain 8 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan syrjintä raskauden perusteella muun muassa työhönottotilanteessa on kiellettyä. Viranhaltijan valinta perustuu aina kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi otetaan huomioon mm. hakijan viranhoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Tämän arvion perusteella virkaan valitaan ansioitunein hakija. Suuretkaan erot työkokemuksessa eivät estä valitsemasta virkaan kokemattomampaa hakijaa, jos hän osoittautuu esimerkiksi haastattelun perusteella henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan virkaan sopivammaksi (KHO T1609). Hakumenettely Avoimesta tehtävästä on ilmoitettu Iin kunnan nettisivuilla, Iin virallisella ilmoitustaululla sekä Mol.fi- sivustolla.kyseessä olevaa opettajatehtävää haki 93 hakijaa. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen täytti 85 hakijaa. Ansiovertailu Luokanopettajatehtävän täyttämisessä on siis huomioitu hakijoiden koulutus, tutkintoasiakirjat, työkokemus ja tehtävään sopivuus. Tutkinto ja työkokemus Emilia Hiltunen on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Työkokemusta opettajan tehtävistä oikaisuvaatimuksen tekijällä oli hakuhetkellä n. 7 vuotta. Emilia Hiltusen tutkintoarvosanat: kasvatustiede-hyvät tiedot, opetettavat aineet ja aihekokonaisuudet hyvät tiedot, erityispedagogiikka hyväksytty, esi- ja alkuopetus hyväksytty ja pro gradu cum laude approbatur. Tutkinnon kokonaislaajuus on 164,5 ov. Ville Tuovinen on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi vuonna Hän on toiminut luokanopettajana n. 3 vuotta. Tutkintoarvosanat: kasvatustiede kiitettävä, opetettavat aineet ja aihekokonaisuudet kiitettävä, koulutusteknologia hyväksytty, liikunta kiitettävä ja pro gradu cum laude approbatur. Tutkinnon kokonaislaajuus 170,5 ov. Vertailu osoittaa, että Ville Tuovisen tutkinto on laajempi ja arvosanat ovat paremmat kuin Emilia Hiltusella. Ville Tuovinen on tutkintotodistuksen perusteella ansioituneempi hakija. Muuta Oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut kolmessa eri työsuhteessa Iin kuntaan Haminan koululla. Ensimmäinen oli EHA-opettajan viransijaisuus ajalla Toinen oli luokanopettajan sijaisuus ajalla Kolmas oli määräaikainen tuntiopettajatehtävä ajalla täytetyn opettajatehtävän hakuilmoituksessa mainittiin, että tehtävään haetaan joustavan alkuopetuksen opettajaa. Nyt keväällä 2011 täytetty tehtävä on aivan eri tehtävä, kuin mitä oikaisuvaatimuksen tekijä on tällä hetkellä hoitamassa Haminan koululla. Tämä käy ilmi jo hakuilmoituksista (liiteet 1,2). Iissä ei ole koulu- vaan kuntakohtaiset opettajatehtävät. Arvioinnissa otettiin huomioon Haminan koulun opettajakokonaisuus lukuvuoden osalta. Valitun erikoistumisaineet liikunta sekä koulutusteknologia tukivat parhaiten koulun oppilaiden mahdollisuutta saada laadukasta opetusta eri

3 oppiaineissa. Lisäksi valittu on antanut jo lähes lukuvuoden työnäyttöä Haminan koululla. Hänen vuorovaikutustaidot sekä yhteistyötaidot eri tahojen kanssa ovat olleet erinomaiset. Tehtävään valittu Ville Tuovinen katsottiin ansiovertailun perusteella taitavammaksi ja sopivammaksi Haminan koulun päätoimisen tuntiopettajan (luokanopettajan) tehtävään. Aluerehtori, Emilia Hiltunen sekä Haminan koulun luokanopettaja Janne Salmela tapasivat Tuossa palaverissa Emilia Hiltunen pyysi saada rehtorilta tietoonsa valintakriteerit. Rehtori kertoi ne. Oikaisuvaatimuksessahan väitetään täten täysin virheellisesti, ettei rehtori ole antanut perusteluja valinnalle. Valintaperustelut on esitetty myös viranhaltijapäätöksessä. Emilia Hiltusella on voimassa oleva määräaikainen työsuhde Haminan koululla toisessa luokanopettajatehtävässä. Tuon työtehtävän kesto on saakka. Syrjintäväite Emilia Hiltunen kirjoittaa oikaisuvaatimuksessaan: Koska virkaan valittu henkilö on toista sukupuolta ja on selkeästi vähemmän ansioituneempi kuin Emilia Hiltunen, on päätös tasa-arvolain vastainen. Väite on perusteeton. Tasa-arvolain 8 :n 1 momentin 2 kohta kieltää syrjinnän raskauden perusteella työhönotossa. Luokanopettajan tehtävää täytettäessä tavoitteena on ollut valita tehtävään henkilö, jolla on parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hakijoiden pätevyyden arviointi on tehty kokonaisharkintana hakemuksen sekä tutkintotodistuksen, sopivuuden ja työnäytön pohjalta. Sekä oikaisuvaatimuksen tekijä että toimeen valittu täyttävät siis tehtävän muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Ville Tuovinen on koulutuksensa ja työnäyttönsä perusteella taitavampi ja sopivampi kuin oikaisuvaatimuksen tekijä. Valintaan ei ole vaikuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän raskaus." Viranhaltijapäätöksessään Jari -Jukka Jokela on perustellut Tuovisen valintaa: 1) Liikunnan ja koulutusteknologian erikoistuja. Kyseiset erikoistumisaineet tukevat Haminan tulevan lukuvuoden opettajakokonaisuutta. 2) Hyvä näyttö työ- ja vuorovaikutustaidoista. Päätösesitys (vt. opetus- ja varhaiskasv.pääll.): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää: 1) todeta, että rehtori Jari -Jukka Jokelan tekemä hallintopäätös, joka koski Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan tehtävän täyttämistä, on tapahtunut täysin lain kunnallisista viranhaltijoista (304/03) mukaisesti. 2) todeta, ettei Jokelan tekemällä hallintopäätöksellä rikota tasa-arvolakia eikä ole syyllistytty oikaisuvaatimuksentekijän syrjintään. 3) hylätä Emilia Hiltusen oikaisuvaatimuksen perusteettomana kaikilta osin. Päätös: Asiantuntijana kuultiin aluerehtori Jari-Jukka Jokelaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 ote: Emilia Hiltunen Jari-Jukka Jokela opetvarh 58 Emilia Hiltunen on tehnyt otsikossa mainitusta asiasta kunnallisvalituksen Ou lun hallinto-oikeuteen. Oulun hallinto-oikeus pyytää Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta lausuntoa kyseisen valituksen johdosta ja pyytää lähettä mään lausunnon ja muut pyydetyt asiakirjat viimeistään Emilia Hiltunen kirjoittaa. " Vaatimukset: Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan oikaisupäätös sekä Iin kunnan Jari-Jukka Jokelan vi ranhaltijapäätös koskien määräaikaisen luokanopettajan valitsemista Haminan koululle ajalle tulee kumota, koska päätökset ovat lainvastaisia. Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 12 :n mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan raskauden tai sukupuolen perusteella. Pykälässä viitataan sukupuoleen perustuvan syrjinnän osalta tasa-arvolakiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 1999/4234 henkilö oli hoitanut kaksi vuotta opettajan vir kaa lukuvuoden kerrallaan määräaikaisena. Hänen tilalleen oli valittu toinen hen kilö lukuvuodeksi Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan sitä, että opettaja olisi voinut hoitaa äitiys- ja vanhempainlomansa vuoksi virkaa lukuvuon na vain lyhyen ajan, ei voida pitää tasa-arvolaissa tarkoitettuna muuna hyväksyttävänä seikkana, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että opettajan valit sematta jättäminen ei ole johtunut hänen sukupuolestaan. Tasa-arvovaltuutettu on todennut kannanotoissaan, että työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos hän työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön esimerkiksi raskauden, synnytyksen tai perhevapaan johdosta tai näistä syistä rajoittaa työsuhteen kestoa tai sen jatkumista. Tasa-arvolain tarkoituksena on turvata se, ettei henkilöä kohdella epäedullisesti raskauden tai perhevapaan perusteella. Asiaa on tarkasteltava siltä kannalta, olisiko palvelussuhde jatkunut, jos henkilöön olisi sovellettu samoja kriteereitä kuin muihin työntekijöihin ikään kuin raskautta tai perhevapaata ei olisi ollutkaan. Työn määräaikaisuus ei ole hyväksyttävä syy syrjäyttää henkilöä työhönotossa esimerkiksi perhevapaan perusteella. Perhevapaaoikeuttaan käyttävän opettajan määräaikaista palvelusuhdetta ei siten saa jättää uusimatta, jos työ sinänsä jatkuu. Opetusalalla henkilöt ovat määräaikaisissa virkasuhteissa jopa vuosia. Myös opettajilla tulee olla oikeus perhevapaisiin ilman, että se vaikuttaa epäedullisesti heidän palvelussuhteisiinsa. Emilia Hiltunen on valittu keväällä 2010 hoitamaan määräaikaisena ajalle opettajantointa Haminan koululle nk. jopo-luokkaan. Hän on hoitanut työnsä moitteettomasti ja on sitoutunut työhönsä. Jopo-luokka jatkaa Ha minan koululla lukuvuonna Emilia Hiltusen virkasuhde katkeaa , eikä häntä ole valittu hoitamaan työtä, johon hänet on katsottu kevääl lä sopivaimmaksi hakijaksi. Keväällä 2010 Haminan koululla avoinna olevia opet ta jan paikkoja olivat Emilia Hiltusen ohella hakemassa myös Henna-Riikka Ylita lo-kimpimäki sekä Ville Tuovinen. Silloin heidät katsottiin sopivimmiksi hakijoiksi toisiin koululla avoinna oleviin opettajan tehtäviin. Emilia Hiltunen katsoo ainoana syynä virkasuhteen katkeamiselle olevan hänen raskautensa. Emilia Hiltusen äitiysvapaa alkaa Jotta kunta olisi toiminut tasa-arvolain mukaisesti, olisi Emilia Hiltunen tullut palkata myös lukuvuodeksi ja palkata hänen perhevapaansa ajaksi sijainen. Myös kuntien toimin-

5 taa ohjaava Kunnallinen työmarkkinalaitos ohjeistaa toimimaan näin. Koska Iin kunta ei ollut eritellyt opettajanpaikkojen hakuilmoituksessaan tarkemmin opettajantointa, joka sijoittuu jopo-luokkaan lukuvuodeksi , on Emilia Hiltunen joutunut tekemään oikaisuvaatimukset molemmista Haminan koululla avoinna olleista opettajanpaikoista. Kaiken aikaisemmin sekä edellä mainitun perusteella Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan oikaisupäätös sekä Iin kunnan Jari-Jukka Jokelan viranhaltijapäätös koskien määräaikaisen luokanopettajan valitsemista Haminan koululle ajalle tulee kumota, koska päätökset ovat lainvastaisia." Päätösesitys (vt. ovp): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää lausuntonaan valituksesta todeta: 1) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta viittaa opettajavalinnasta viranhaltijapäätöksen tehneen rehtori Jari-Jukka Jokelan perusteellisen selvitykseen, jonka Jokela antoi samasta asiasta tehtyä oikaisuvaatimiskäsittelyä varten. Kyseisestä selvityksestä käy var sin hy vin ilmi puheena olevan opet ta ja va lin nan eri vai heet ja pe rus te lut teh dylle viranhaltijapäätökselle. Emilia Hiltusen väite hänen syrjäyttämisestään opettajanvalinnassa raskauden vuoksi on perusteeton. Kuten Jokela selvityksessään on todennut opettajanvalinta on perustunut kokonaisharkintaan, jossa lähtökohtana on valita koululle sellainen opettaja, jolla on parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Se, onko joku tai jotkut hakijat raskaana tai äitiyslomalla ei ole ollut tässäkään ta pauksessa millään lailla valintaan vaikuttava tekijä, koska syrjintä raskauden tai äitiysloman perusteella on lailla ehdottomasti kielletty. Iin kunta on kasvava kunta, jossa myös kouluikäisten lasten määrä on jatkuvasti kasvaa. Uu sia ja muita avoimeksi tulleita virkoja täytetään vuosittain 5-10 kpl. Iin kunnassa on täl lä het kel lä pe rus ope tuk ses sa ja Iin lu kios sa yh teen sä 105 opettajaa, joista 75 % on naisia. Ope tusala on si ten hy vin nais val tai nen ala ja äitiys- ja vanhempain va paat ovat Iin koulu laitok sessa arki päi vää. Kuluneena lukuvuonnakin oli useam pia opet tajia äi tiys- tai van hempain va paal la. Tätä taustaa vas ten Hiltusen syrjintä väite vaikuttaa varsin kaukaanhaetulta. 2) että Emilia Hiltusen vaatimus kyseiseen opettajanvalintaan liittyvien viranhaltijapäätöksen ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan oikaisupäätöksen kumoamisesta lainvastaisina, on vailla laillisuuspohjaa. Tämän vuoksi Hiltu sen va li tus tu lee pe rus teetto mana hylätä kaikilta osin. Päätös: Kuultiin asiantuntijana Jari-Jukka Jokelaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. ote:oulun hallinto-oikeus

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 108/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 54/2009 28.8.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto tulee määrätä

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

22.6.2011/1743 KHO:2011:56

22.6.2011/1743 KHO:2011:56 22.6.2011/1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen

Lisätiedot

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206 LAUSUNNON ANTAJA Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Viran- ja toimenhaku Opetustyössä käytetään kahta erilaista palvelussuhdelajia: virka- ja työsuhde Virkasuhteisia Valtion ja kunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206 LAUSUNNON ANTAJA Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja

Lisätiedot

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 104/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2009 25.9.2009 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Yliopisto on velvoitettava maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa vastaava

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki

Lisätiedot

3. Tutkielman hyväksymispäätökselle ei laissa purkuperusteita

3. Tutkielman hyväksymispäätökselle ei laissa purkuperusteita 1 Oulun yliopiston selvitys Jari Vilénin pro gradu-työstä 2.1. 2002 1. Noin puolet tutkielman tekstistä lähes samasanaista lainausta ilman asianmukaisia lähdeviitteitä 2. Tekstistä vastuu aina tekijällä;

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Ympäristöjaosto 57 19.06.2014 Ympäristöjaosto 93 16.10.2014 Ympäristöjaosto 101 29.10.2014 Ympäristöjaosto 104 20.11.2014 Ympäristöjaosto 3 08.01.2015 Tekninen lautakunta 11 20.01.2015 1. Rakennustarkastajan

Lisätiedot