Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Maakuntahallitus I Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 59/32/321/2010 MH 81 Hallintojohtaja valitsi tekemällään päätöksellä henkilöstöpäällikön viran määräaikaiseen sijaisuuteen alkaen henkilöstöpäällikkö, KTM Hannu Westerisen. Virkaa hakenut vammaispalvelupäällikkö, KM Maarit Rantakurtakko on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja esittää henkilöstöjohtaja Markku Hämäläisen allekirjoittaman ja hallintojohtaja Kalevi Yliniemen allekirjoittaman 7 / 2010 viranhaltijapäätöksen oikaisemista koskien henkilövalintaa henkilöstöpäällikön viranhaltijaisuudesta alkaen ja katsomaan/päättämään henkilövalinta uudelleen perustellusti. Vaatimustaan Rantakurtakko perustelee sillä, että hänen osaamistaan ja kokemustaan ei ole riittävästi huomioitu valinnassa sekä hakijoiden ansiovertailu oli hyvin puutteellisesti ja oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla virheellisesti täytetty. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Liite nro: 1 Henkilöstöjohtajan vastine oikaisuvaatimukseen: Valintaprosessi Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöpalvelut -vastuualueeseen kuuluvan palkkahallintoyksikön päällikön eli henkilöstöpäällikön tehtävään haettiin määräaikaista sijaista julkisen hakumenettelyn kautta. Hakuilmoitus julkaistiin Kainuun Sanomissa, Helsingin Sanomissa sekä työvoimapalvelujen mol-sivustolla. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan viranhaltijalain (KVhL) 5 :n mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut virkaa kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hakuaika päättyi klo 15.00, määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 12 kappaletta, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli 10. Tasa-arvolaki (609/1986) velvoittaa työnantajaa tekemään ennen valintaa ansiovertailun hakijoiden kesken, jossa on esitettävä hakijoiden koulutus, valintaan vaikuttava työkokemus sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka voidaan yksiselitteisesti osoittaa.

2 Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina. Ansiovertailussa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava tehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Lainsäädäntö ei aseta erillisiä muotovaatimuksia ansiovertailulle, eikä velvoita tekemään hakijoista erillistä vertailutaulukkoa tai -paperia vaan tosiasiallinen vertailu on riittävä. Henkilöstöpäällikön sijaisen valinnassa hakijoiden ansiovertailu tehtiin kahdessa vaiheessa; ensin hakijoiden hakemusten sekä opinto- ja työtodistusten perusteella sekä toisessa vaiheessa haastatteluun kutsuttujen osalta täydentäen haastattelun perusteella arvioitua soveltuvuutta virkaan. Hakemusasiakirjojen perustella valintaan vaikuttavan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista haastateltavaksi KTM Hannu Westerinen, TTM Outi Kääriäinen, KM Maarit Rantakurtakko sekä KTM Anu Vuorinen. Haastattelut suoritettiin välisenä aikana. Kutsuttujen hakijoiden haastatteluun osallistuivat henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen (kaikkien haastateltavien osalta), talousjohtaja Asta Tolonen (Anu Vuorisen ja Outi Kääriäisen osalta) sekä hallintojohtaja Kalevi Yliniemi (Maarit Rantakurtakon ja osittain Hannu Westerisen osalta). Haastattelussa käytettiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää ja jokaisen hakijan osalta tehtiin muistio. Muistion johtopäätös soveltuvuudesta kirjattiin ansiovertailuun. Päätös henkilöstöpäällikön sijaisen valinnasta tehtiin Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 12 :n mukaisesti esittelystä. Esittelijänä toimi rekrytoitavan henkilöstöpäällikön esimies henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen ja päätöksentekijänä hänen esimiehensä hallintojohtaja Kalevi Yliniemi. Päätöksentekijällä oli kaikki valintaan vaikuttavat asiakirjat (hakuilmoitus, hakemusasiakirjat, haastattelumuistiot sekä ansiovertailu haastateltujen osalta) käytettävissään. Viranomaisen harkintavalta henkilöstövalinnassa Kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta valita hakijoista kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävä. Harkintavaltaa kaventavat ensinnäkin perustuslain julkisten virkojen nimitysperusteet, viranhaltijalain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellot sekä tasa-arvolain syrjintäkielto. Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin

3 kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät. Toiseksi viranomaisen harkintavaltaa kaventaa kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL) annetun lain 12 :ssä säädetty syrjintäkielto, jonka mukaisesti työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan. Kolmantena kaventavana tekijänä tasa-arvolain 8 :n mukainen välitön ja välillinen syrjintä, jossa työnantaja työhön ottaessaan ei saa syrjäyttää henkilöä, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perustella on lain mukaan mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin korkeimmin koulutettu taikka kokenein. Virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta painottaa yhtä kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvistä vaatimuksista ja sivuuttaa jokin muu vaatimus haastattelun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla. Pitempi kokemus ei siten automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta kokonaisuutena paremmaksi (mm. KKO:2005:24 ja KKO:1996:141). Valinnan tekevällä työnantajalla on oikeus määritellä se, minkälainen koulutus ja kokemus katsotaan tehtävän hoidon kannalta eduksi, kunhan valintaperuste ei ole syrjivä. Työnantajan oikeutena on harkita, millainen painoarvo eri työkokemuksille annetaan. Valintapäätös ja sen perustelut Henkilöstöjohtajan esityksestä hallintojohtaja toimivaltaisena henkilöstövalinnan päätöksen tekijänä päätti valita :n mukaisesti henkilöstöpäällikön viran määräaikaiseen sijaisuuteen henkilöstöpäällikkö, KTM Hannu Westerisen. Päätös perusteltiin Hallintolain 45 :n mukaisesti ja valintaperusteluissa Hannu Westerinen todettiin hakemusasiakirjojen ja haastattelun kokonaisarvion perusteella koulutuksensa, työkokemuksensa, henkilöstö- ja palkkahallinto-osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella ansioituneimmaksi ja soveltuvimmaksi hakijaksi tehtävään. Hannu Westerinen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2007 Jyväskylän yliopistossa, tutkinnon pääaineenaan henkilöstöjohtaminen (johtaminen ja organisaatiot). Pääaineen opinnot sisälsivät muun muassa työsuhdejuridiikkaa, organisaatiopsykologiaa ja henkilövalintojen periaatteita. Tutkintoon liittyvän pro gradu- tutkielman Westerinen teki henkilöstön rekrytoinnista. Lisäksi Westerinen on suorittanut Johtamistaidon opistolla Työsuhdeasiain tutkinnon, joka sisälsi muun muassa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, vuosilomalainsäädäntöä sekä

4 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: MH 101 henkilötietolain käsittelyä ja tulkintaa. Valintaan vaikuttavaa työkokemusta Westerisellä on Itella Oyj:n henkilöstöpäällikön tehtävästä lukien (noin 2,5 vuotta). Itella Oyj:n henkilöstöpäällikkönä Westerinen vastasi Itella Oyj:n Viestinvälityksessä noin 300 hengen henkilöstöasioista, jotka sisälsivät muun muassa yhteistoimintamenettelyjä, rekrytointia, TES- ja työsuhdeasioiden hoitamista, palkka-asioista vastaamista, osaamisen kehittämistä, HR-raportointia sekä HR-järjestelmien kehittämistä. Lisäksi valinnassa arvioitiin tehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joissa painotettiin hakijan henkilöstö- ja palkkahallinnon osaamista sekä haastattelun perusteella arvioitua soveltuvuutta tehtävään. Henkilöstöhallinnon osaamista Hannu Westerisellä on sekä koulutuksensa että työkokemuksensa perusteella, tässä arvioitiin palkka- ja palvelussuhdeasioiden tuntemusta, rekrytointiprosessiin kuuluvien asioiden osaamista, työlainsäädännön tuntemusta sekä HR-järjestelmätuntemusta. Palkkahallintoon kuuluvissa asioissa Hannu Westerisellä on osaamista palkanmaksuprosessin, palkan määräytymisen sekä työnantajavelvoitteiden sisällöistä. Haastattelun johtopäätösten mukaisesti Hannu Westerinen arvioitiin erittäin sopivaksi henkilöstöpäällikön tehtävään. Edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti hallintojohtaja ei ole käyttänyt henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden valinnassa sille kuuluvaa harkintavaltaa oikaisuvaatimuksen tekijän syrjäyttämiseksi tai muutoin epäasiallisesti. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai muutoin lainvastaisesti eikä perustetta päätöksen kumoamiseen ole. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh sekä henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus hylkää henkilöstöpäällikön viran määräaikaisesta sijaisuuden valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Maakuntajohtaja päätti vetää tämän asian pois esityslistalta. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee. Näin ollen oikaisuvaatimusta käsittelevä viran omainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään. Oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen muodosta ja sisällöstä

5 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: säädetään hallintolain 44 ja 45 :ssä. Jos oikaisuvaatimus hylätään, usein on riittävää todeta, että oikaisuvaatimus ei an na aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä perusteli vaatimustaan siten, et tä hänen osaamistaan ja kokemustaan ei oltu riittävästi huomioitu sekä ansiovertailu oli hä nen kohdaltaan virheelli sesti ja puutteellisesti täytetty. Hakijoiden ansiovertailutaulukko jaetaan oheisaineistona maakuntahallitukselle. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh sekä henkilöstö johtaja Markku Hämäläinen, puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen ja hylkää henkilöstöpäällikön viran määräaikaisesta sijaisuuden valinnasta tehdyn oikaisuvaati muksen perusteettomana. Hyväksyi.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Maakuntahallitus I 12.04.2010 AIKA 12.04.2010 Klo 10:09-12:08 PAIKKA Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014.

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.02.2015 Dnro OKV/282/1/2014 1/5 ASIA Seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen sihteerin virantäyttö KANTELU A on oikeuskanslerille 14.2.2014 osoittamassaan kirjoituksessa ja 28.2.2014

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011 Oikaisuvaatimus/Emilia Hiltunen/Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan valintapäätös/kunnallisvalitus/emilia

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206 LAUSUNNON ANTAJA Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa 1. Oppaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Kokoustiedot Aika 18.04.2012 Keskiviikko klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00463/15/2206 LAUSUNNON ANTAJA Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön.

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön. HE 245/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014

Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014 Taloussuunnittelijan viran julistaminen haettavaksi KHALL 31 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot