Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa"

Transkriptio

1 Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa Miia Collanus, HY/Käsityön opettajankoulutus Seija Kairavuori, HY/LO Sinikka Rusanen, HY/LTO Kasvatustieteen päivät Oulu

2 Merkitysten tarkastelun t (Vrt. Jarvis 1998; Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004) Koulutustodellisuus Päivähoitoja koulutodellisuus Tieteenalatodellisuus Metateoreettinen Toimintaa koskevien teorioiden Toiminnan Jarvis, Peter The Practitioner Researcher, Developing Theory form Practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers Syrjäläinen, Erja, Jyrhämä, Riitta & Haverinen, Liisa Praktikum-käsikirja. Studia Pædagogica 33 URN: NBN:fi-fe Saatavissa:

3 Käsityöoppiaineen identiteetin ja subjektikäsityksen näkyväksi tuominen erilaisia diskursseja hahmottamalla - Johtoajatuksena moniäänisyys, liikkuva subjekti Elämismaailma Instituutio Aineisto Koulutodellisuus Koulutustodellisuus Tieteenalatodellisuus Kulttuurinen todellisuus (common sense maailma) Peruskoulun oppiaine (tekstiilityö) Käsityönopettajankoulutus (erit. HY) Käsityötiede + käsityön didaktiikka Media, perhe, harrastuskonteksti POPS ja siihen liittyvät tekstit, (opettajalehti, HS mielipide, TSopelehti) Opetussuunnitelma, opiskelijoiden esseet Tutkimukselliset puheenvuorot (väitöskirjat yms.) Populaarit tekstit, opiskelijaesseet, Miia Collanus

4 Lähtökohtani/Havahtumiseni Käsityönopettajaksi pyrkivien käsityksiä käsityöoppiaineen (tekstiilityö) tehtävästä peruskoulussa Arjessa selviämisen ehto jokaisella ihmisellä tulisi olla jonkinlaiset käsityötaidot, ettei paitaa tarvitse heittää pois jos nappi irtoaa Vastapaino lukuaineille käsityö on yleisemmin helpompi ja rentouttavampi aine kuin monet muut Perinteiden säilyttäjä käsityöt ovat kansallinen kulttuuriperinne peruskädentaitoja tulee vaalia ja opettaa Miia Collanus

5 Koulutus- ja tieteenalatodellisuuden ongelmia? - Näennäinen konsensus - Identiteetti oletetaan, sitä ei puhuta - Ihanteet piiloisia - Metateoreettinen staattinen ja jäsentymätön? - Miten opiskelija voi paikantaa itsensä, jos ei voi identifioitua eikä paikantaa itseään mihinkään? - Miten toteutuu tavoite opettajasta aktiivisena toimijana ja alansa kehittäjänä? - Miten oppiaine kehittyy? Miia Collanus

6 Kuvataiteen muuttuvat merkitykset lastentarhanopettajien koulutuksessa Merkitysten tarkastelun t Metateoreettinen Toimintaa koskevien teorioiden Toiminnan Koulutustodellisuus: Kuvataiteen didaktiikan opinnot (4 op) *osa varhaiskasvatuksen sisällöllisiä orientaatioita *osa varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op). *Opiskelija tutustuu / perehtyy *varhaiskasvattajan asiantuntijuuden luonteeseen taidekasvattajana *kuvataiteellisen oppimisen merkitykseen, tavoitteisiin ja erityispiirteisiin varhaiskasvatuksessa *lapsen kehitykseen kuvataiteellisena oppijana *lasten kuvataiteellisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin *kuvataiteellisiin perustyöskentelytapoihin ja niiden soveltamiseen Sinikka Rusanen

7 Merkitysten tarkastelun t Metateoreettinen Toimintaa koskevien teorioiden Toiminnan Päivähoito- ja esikoulutodellisuus Varhaiskasvatuksen tieteenalatodellisuus 1. Varhaiskasvatus uutena tieteenalana: asiantuntijuuden rakentaminen teoreettisesti hallittuna varhaiskasvatustyönä (ks. esim. Karila 1997; Hujala 1998) 2. Varhaiskasvatuksen traditiot * Fröbeliläinen pedagoginen traditio * Sosiaalis-hoidollinen traditio Hallinnollinen kaksijakoisuus, hallinnollinen väljyys 1. Oppiainekeskeisyyttä vierastava toimintakulttuuri 2. Opetussuunnitelmallisen kehyksen väljyys *VASU 2003: Kuvallinen toiminta tekemisenä ja kokemisena orientaatio kehys kasvattajan toiminnalle sisällöllinen *EOPS 2000: Kuvien tekeminen ja tarkastelu eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessit tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt Toimintakäytäntöjen uudistaminen (VASU 2003): Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu lapselle ominainen toiminnan tapa > < Varhaiskasvatuksen traditioihin perustuvissa käytännöissä voimakkaana askartelun käytännöt Sinikka Rusanen

8 Merkitysten tarkastelun t Metateoreettinen Toimintaa koskevien teorioiden Toiminnan Tieteenalatodellisuuden ja koulutustodellisuuden haasteita * Dialogin käynnistäminen tieteenalojen välillä * Julkisen tulkinnan luominen suomalaisen varhaiskasvatuksen kuvataidekasvatuksellisista traditioista *Sisältö- ja orientaatioalueen keskeisten sisältöjen hahmottelu sekä käsitteellinen selkeyttäminen *Dialogin käynnistäminen: askartelu kuvataide, varhaiskasvatus - perusopetus *Opiskelijoiden kuvataidetta ja taiteellista oppimista koskevat tiedonhankinnan strategiat Opintojen kehittäminen transformatiivisena oppimisena ( ): *Opiskelijoiden ennakko-olettamukset ja aikaisemmat kokemukset *Opiskelijoiden näkemykset kuvataidekasvatuksen sisällöistä *Aineistona opiskelijoiden oppimispäiväkirjat, esseet ja kyselyt, N~100 Huomio aineiston kriittisiin pisteisiin Sinikka Rusanen

9 Kuvataiteen muuttuvat merkitykset luokanopettajakoulutuksessa Monialaisen praktikumin (12 op) tarkastelu oppimiskokemuksena Aineistot koottu kirjallisessa ohjausdialogissa monialaisessa praktikumissa syksyllä 2006 Opetusharjoittelijoiden (N=31) kirjoituksia Kuvataideopetuksen traditiot minussa? Kuka olen kuvataidekasvattajana nyt? Harjoittelussa opitun reflektointi. Jaksosuunnitelmat Tuntisuunnitelmat (seurattujen tuntien osalta) Ohjaajan muistiinpanoja seuratuilta tunneilta Seija Kairavuori

10 Kuvataiteen muuttuvat merkitykset luokanopettajakoulutuksessa Kysymykseni aineistolle Merkitysten tarkastelun t (vrt. Jarvis 1998; Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004) Metateoreettinen Toimintaa koskevien teorioiden Koulutustodellisuus: Luokanopettajakoulutuksen monialainen praktikumi 12 op. (ks. Praktikum-käsikirja: Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004) -Millaisia näkemyksiä harjoittelijoilla on kuvataiteen tehtävästä yhteiskunnassa ja oppilaiden elämässä? Miten käsitykset sijoittuvat alan opetuksen traditioihin? -Kykenevätkö harjoittelijat tarkastelemaan kriittisesti oppiaineen didaktiikkaan kytkeytyviä perinteitä ja sitä kautta omaa opetustaan? -Rakentuuko kirjoituksissa tietoisuutta oppiaineen opetuksen historiasta, perinteistä ja arvomaailmasta eli millaista on opiskelijoiden ainedidaktinen ajattelu koulutuksen tässä vaiheessa? -Millaisia käsityksiä harjoittelijoilla on kuvataiteen opetussuunnitelmasta koko koulun opetussuunnitelman osana? Miten se ilmenee esim. jakso- ja tuntisuunnitelmissa? -Millainen vuoropuhelu rakentuu kirjoitetuista pohdinnoista omaan opetukseen? (käsitys oppiaineen opetuksen teoreettisista perusteista: tavoitteet, keskeiset käsitteet, sisällön rakentuminen harjoittelun suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa) Toiminnan -Millaiseksi oppiaineeksi kuvataide määrittyy käytännön lla harjoittelussa? -Mitä luokanopettajaksi opiskeleva pitää keskeisenä kuvataiteen opettamisessa/oppimisessa? Mitä hän tavoittelee omassa opetuksessaan? Miten? Seija Kairavuori

11 Kuvataiteen muuttuvat merkitykset luokanopettajakoulutuksessa Poimintoja aineistosta: harjoittelukokemuksen reflektointia Harjoittelijoiden havaintoja oppiaineen luonteesta ja asemasta: Taito- ja taideaineiden opettaminen eroaa tieto aineiden opettamisesta ja sen opettamista on hyvä harjoitella käytännössä. Hyvien palaute keskustelujen avulla olen saanut sekä opastusta ja vinkkejä mutta myös pysähtynyt ajattelemaan ja muodostamaan omaa opetustapaani. Itse pidän tärkeänä taito- ja taideaineiden opetusta, sillä ne tekevät maailmasta ja koulusta pehmeämmän ja monipuolisemman. Oppilaat kehittyvät ja kypsyvät eri tahtiin ja taito- ja taideaineet mahdollistavat mielestäni lapselle helpommin onnistumisen kokemuksia ja iloa, mahdollisuuden toimia. Ensimmäisenä mieleeni tulee liiallisen integroinnin uhat. On tärkeää, ettei kuvataidetta uhrattaisi integroinnin alttarille. Me integroimme kuvataidetta paljon historian sisältöihin praktikumin aikana, koska historiasta nousi niin hedelmällisiä aiheita (luolamaalaukset, savi-idolit, Egyptin ihmishahmot). Kuitenkin toteutimme koko ajan myös kuvataiteen opetussuunnitelmaa (tavoitteena oli esim. tutustua vieraiden kulttuurien kuvaperinteeseen), eli käsittelimme historiallisia aiheita aina kuvataiteen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. Näin vältimme sen, että kuvataiteen tunnit olisivat olleet vain eräänlaisia historian tuntien jatkeita. Seija Kairavuori

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

SYNNYT/ORIGINS 3 2010

SYNNYT/ORIGINS 3 2010 48 Marjo Räsänen TAIDE, TAITAMINEN JA TIETÄMINEN KOKONAISVALTAISEN OPETUKSEN LÄHTÖKOHTIA 1 Kokonaisvaltaiseen tiedonkäsitykseen sisältyy näkemys erilaisten tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Taide-

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

MITÄ SUOMI TOISENA KIELENÄ ONKAAN?

MITÄ SUOMI TOISENA KIELENÄ ONKAAN? P MITÄ SUOMI TOISENA KIELENÄ ONKAAN? erusopetuksen suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteet sisältävät joukon linjauksia, jotka tuskin ovat tällä alalla työskenteleville enää uutuuksia. Niiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Lenita Hietanen Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA JUHA SIITONEN Oulun opettajankoulutuslaitos 1999 Abstract and Summary in English JUHA SIITONEN VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA (Abstract and summary

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot