ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POSELY/570/ /2012 Käsittelijä Sari Marttila Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S12127 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: TEM:n hallinnonala, työvoimapolitiikka 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi ETAPPI open -hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Iisalmen kaupunki Organisaatiotyyppi Kunta Y-tunnus Lähiosoite Pohjolankatu 14 (PL 10) Puhelinnumero (017) Postinumero Postitoimipaikka Iisalmi Faksinumero (017) IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys Iisalmen Osuuspankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Riitta Topelius Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero (017) , Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Keijo Ruotsalainen Asema organisaatiossa Kaupunginkamreeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero (017) , Projektipäällikön nimi Harri-Pekka Luomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Maritta Kettunen Sähköpostiosoite Puhelinnumero (017) Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Harri-Pekka Luomi (em. yhteystiedot) Sähköpostiosoite Puhelinnumero HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmä koostuu hankkeen toiminta-alueen kuntien (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) työllisyys- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanosta vastaavista viranhaltijoista. Lisäksi Iisalmen seudun TE-toimisto, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon Kehitys Oy nimeävät edustajansa ohjausryhmään. 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit YHESSA -yhden luukun yrityspalvelut -hanke, TUUMA -hanke, Rautainen Savo -palvelut -konsepti; Pohjois-Savon ELY -keskuksen hallinnoimat hankkeet: Työperäisen maahanmuuton kehittämishanke ja Uraohjaamo -hanke ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille; Itä-Suomen yliopiston ikääntymisen varautumisen toimenpideohjelma. Lisäksi ETAPPI open on aktiivinen alueellinen kehittäjäkumppani niin EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 aluekeskusvetoisissa tuetun työllistämisen kehittämisprosesseissa, kuin Työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa hankeen tehtäväalueeseen kuuluvassa valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Iisalmen seutu on Pohjois-Savon maakunnan vientiteollisuus- ja alkutuotantovaltaisin alue, jonka työttömyyden olemuksesta huomattava osa on rakenteellista ja erityisesti työvoiman alueellista kysyntää vastaamattomista osaamisvajeista johtuvaa. Arviolta prosenttia työttömistä työnhakijoista lukeutuu tähän luokkaan. Iisalmen seudulla asuu noin työikäistä. Työttömyysaste oli alueella päivitetyn työnvälitystilaston mukaan lomautetut mukaan lukien 12.6 %. Vuoden takaiseen tilanteeseen suhteutettuna työttömyysaste on pysynyt jotakuinkin ennallaan. Nuoria alle 25- vuotiaita on työttömistä 11 prosenttia mutta yli 50- vuotiaita jo lähes puolet, 46 prosenttia. Väkiluku vähenee väestöennusteiden mukaan vajaat 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä pääosin iikääntymisen, mutta myös työikäisen ja nuorten koulutettujen alueelta poismuuton johdosta. On laskettu että kymmenen vuoden kuluessa yli puolet työvoimasta tulee poistumaan työmarkkinoilta. Alueen väestörakenne yhdessä investointihakuisen ja vireän elinkeinoelämän kanssa muodostaa kriittisen uhkatekijän suotuisan kehityskulun jatkumiselle Iisalmen seudun aluetaloudessa. Työvoiman tarjonta ei riitä kattamaan työvoiman kysyntää, eikä saatavilla olevan työvoiman osaamistaso riitä useinkaan vastaamaan tuottavuuttaan lisäämään pyrkivien kärkiyritysten vaatimuksia. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin palvelutarpeisiin räätälöityjä työpaikkasidonnaisia ratkaisuja. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projektin tarpeen määrittelyssä on käytetty: - Iisalmen seudun työvoima- ja elinkeinotilastot: kohderyhmän ja työvoimatarpeen määrittely - Työvoiman saatavuuden arviointi: työvoimatarpeen selvittäminen, keskeisten toimialojen määrittely alueen elinkeinostrategian päivittämisprosessin yhteydessä, - ETAPPI - välityömarkkinahankkeen toimiala-asiantuntijoiden tarvekartoitukset työnantajille jaksolla (n kartoitettua työnantajaa) - Pohjois-Savon ennakointiportaalin kautta analysoitu ennakointitieto - Valmistelutyöryhmän organisaatioiden ja alueellisen työllisyystoimijaverkoston asiantuntemus 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Esityksen ETAPPI open -hankkeen suunnittelun käynnistämisestä teki seudullisen kehittämisyhtiön puitteissa kokoontuva Ylä-Savon yhteistyötoimikunta pitämässään kokouksessa. Tämän jälkeen hankkeen sisällöllisiä ulottuvuuksia on suunniteltu hankkeen rahoittaja/omistajatahojen yhteisessä suunnittelupalaverissa, sekä alueelliseen yhteistyöverkostoon kuuluvien kumppanitoimijoiden palavereissa EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 useita kertoja. Vuosina toteutettavan ETAPPI -välityömarkkinahankkeen ohjausryhmä on ilmaissut hankevalmistelun suhteen myönteisen kantansa kokouksessaan ETAPPI open -hankkeen hallinnoija, Iisalmen kaupunki ja kaupunginhallitus ( ),kuten myös muut hankkeen toimintaalueen kuntien päätöksentekoelimet ovat tehneet viralliset päätökset suunnittelun aloittamisesta ja kunnalliseen rahoitukseen varautumisesta vuosille Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? ETAPPI -välityömarkkinahanke on kartoittanut vuoden 2012 loppuun mennessä noin 1200 yritystä ja työnantajatahoa henkilökohtaisten kartoituskäyntien muodossa vuosivälillä Näistä kontakteista on mahdollista jalostaa yritysyhteistyön ydinverkosto ETAPPI open -hankkeelle uusia kartoituskontakteja unohtamatta. Henkilöasiakkaat ohjataan hankkeeseen TE -toimiston normaalin asiakaspalveluohjauksen kautta. Asiakasmarkkinoinnissa pyritään hyödyntämään myös sosiaalisen media tarjoamia mahdollisuuksia. Yhteyttä pidetään tiiviisti yllä vastuuvirkailijoihin hankkeeseen mukaan tuleville työnhakijoille tarjottavien valmennusprosessien eri vaiheissa. Hankkeen omana työnä toteuttamia tai ostopalveluina hankkimia valmennustoimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään käytettäessä asiakaspalautteen pohjalta. Tavoitteena on juurruttaa avointa, tasapuolista ja arvioitavissa olevaa otetta ns. TE -toimiston palvelutarjontaa täydentävien työllistämispalveluiden tuottamiskäytäntöihin alueelle. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Hanke on sukupuolineutraali, joskin mielellään sovinnaisia sukupuolirooleja rikkova. Hanke edistää työnhakijoiden hakeutumista sukupuoleen katsomatta erityisesti Iisalmen seudun kärkitoimialoille, kuten maatalous, hyötyajoneuvo- ja koneistusala sekä puunjalostus, jotka ovat perinteisesti hyvin miesvaltaisia aloja. Vastaavasti voimakkaasti kehittyvä hoivapalvelusektori tarjoaa yhä enemmän mielenkiintoisia ammatinvaihtomahdollisuuksia miespuolisille työnhakijoille perinteisesti naisvaltaiselta ammattialalta. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämismallit, ja rakenne ylipäätään, ovat voimakkaan ja suhteellisen pitkäkestoisen muutoksen alla. ETAPPI open -hankkeessa on kyettävä ennakoimaan tämän muutoksen tuomia vaikutuksia ja arvioimaan hankkeen käytäntöjen hyödynnettävyyttä tässä hanketyön viitekehyksessä. ETAPPI open -hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään käytettäessä edelleen erilaisia asiakkaiden palvelutarve- ja ammattitaitokartoituksiin sekä osaamisen markkinointiin kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi asiakasprosessien ja projektin toimeenpanon hallinta tehdään tietoteknisellä järjestelmällä, EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 joka mahdollistaa asiakastiedon osittamisen, arvioimisen ja tietosuojalakia noudattavan jakamisen yhteistyöverkostossa tarvittaessa. Tahot, jotka tulevat hyödyntämään hankkeen keräämää tarve- ja asiakasarviointitietoa, sekä kannattelemaan hyviä käytäntöjä hankkeen jälkeen, ovat yksilöitävissä seuraaviin instansseihin: Iisalmen seudun TE - toimisto ja siellä ennen kaikkea ns. "Yhden luukun yrityspalvelut- konsepti", toisen asteen ammatilliset oppilaitokset hankkeen keräämän tarvetiedon hyödyntäjinä omien koulutusohjelmiensa suunnittelussa, sekä erityistyöllistämisen yksiköt alueella ja erityisesti vuonna 2013 toimintansa aloittava työvalmennussäätiö pitempään työttömänä olleiden työnhakija-asiakkaiden valmennusprosessien toimeenpanossa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Savo Seutukunnat Ylä-Savon Kunnat Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Keitele Pielavesi Vieremä 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Henkilöasiakkaat tulevat hankkeeseen mukaan Iisalmen seudun TE-toimiston (200 henkilöä/v.) asiakasohjauksen kautta. Henkilöasiakkaiden osalta kohderyhmänä ovat Osaamisen kehittämispalvelut - palvelulinjaan kuuluvat työnhakijat ikää, sukupuoleen ja kulttuuritaustaan katsomatta. Asiakas ohjataan hankkeeseen työvoimavirkailijoiden tekemän palvelutarvearvioinnin kautta, jonka jälkeen hänelle tehdään hankkeessa syventävä palvelutarvekartoitus ja aloitetaan työllistymisen tavoitteita konkretisoiva yksilövalmennus vastuuohjaajan toimesta. Työnhakija-asiakkaalla on mukana ollessaan käytössään hankkeen tarjoama palvelurepertuaari kokonaisuudessaan aina henkilökohtaisesta yksilövalmentajasta työllistymisen todennäköisyyttä vahvistaviin ja työpaikoilla tapahtuviin täydentäviin täsmäpalveluihin asti. Se, mihin valmennusosioihin työnhakijaasiakaan on tarkoituksenmukaista osallistua täsmennetään yksilövalmentajan tuella laadittavassa valmennussuunnitelmassa. Työnhakija-asiakas on hankkeessa mukana keskimäärin kuusi kuukautta. Tavoitteena on, että vähintään puolet hankkeen läpikäyneistä joko työllistyy toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille tai hakeutuu ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisiä kohderyhmiä ovat Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat, alueella toimivat yritykset (ml. henkilöstövuokrausyritykset) sekä yleishyödylliset yhdistykset (erityisesti pakalliset yrittäjäjärjestöt) Välillisistä kohderyhmistä oleellinen on ETAPPI open -hankkeen tavoitteen asettelun kannalta erityistyöllistämisen alueellinen yhteistyöverkosto, ns. Ylä-Savon verkostopaja, jonka muodostavat Työvalmennussäätiö keskeisenä kehittäjäkumppaninaan Ylä-Savon ammattiopisto, sekä neljä muuta tuotannollista toimintaa alueella harjoittavaa paikallista pajayksikköä. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 3 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Hankejaksolla ETAPPI openiin mukaan tulevien yritysten määrä on 80 yritystä ja muiden, tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä hankkeen kanssa tekevien organisaatioiden määrä kolmekymmentä. Uudet yrityskontaktit syntyvät pääsääntöisesti hankkeen toteuttamien työnantajien tarvekartoitusten kautta ja myötävaikutuksella. (hankejaksolla yritystyönantajien tarvekartoituksia 600). Hankkeeseen tulevat edelleen mukaan kaikki Iisalmen seudun TE -toimiston toiminta-alueen kuusi kuntaa. Kuntien kanssa tiivistetään strategista yhteistyötä elinkeino- ja työllisyyspolitiikan linjaukset yhdistävien paikallislähtöiten käytäntöjen toimeenpanossa ja työllisyydenhoidossa ylipäätään. Lisäksi selkeytetetään Ylä-Savon elinkeinostrategian päivittämistyön yhteydessä eri toimijoiden kehittämisvastuita ja roolia alueen työllisyydenhoidossa. Alueella toimivat kehittämis- ja koulutusorganisaatiot ovat tiiviisti mukana hankkeen organisoimissa työkokouksissa ja päinvastoin. Niminä mainittakoon tässä yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä- Savon ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Aluekehityssäätiö ja Ylä-Savon Kehitys Oy. EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Työssä olevia Yrittäjiä Työttömiä Työmarkkinoiden ulkopuolella koulutuksessa olevia 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET Työmarkkinoiden ulkopuolella muusta syystä olevia Yhteensä Yhteensä joista naisia Mitkä ovat projektin tulokset? ETAPPI open hanke luo työnhakijoiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavien työllistämis- ja kouluttautumispolkuja kohti avoimia työpaikkoja. Hanke luo yksilövalmennuksen ja yrityskontaktoinnin kautta työn ja tekijän kohtaamista edistäviä ratkaisuja TE -toimiston avoimet työpaikat -rekisterissä täyttämistä vailla oleviin työtilaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan yrityskentältä ns. piilotyöpaikkoja vaiheessa, jolloin tilauskanta ja liiketoimintanäkymät osoittavat tulevaa tarvetta työntekijöiden rekrytoinnille. Vähintään puolet hankkeen läpikäyneestä kolmestasadasta työttömästä työnhakijasta joko työllistyy toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille, tai hakeutuu vähintään keskiasteen ammatilliseen koulutusohjelmaan. Hankkeen toteuttamien toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivat niin työnhakija -kuin työnantajaasiakkaatkin. Arviointikäytäntöjensa kautta hanke tuottaa eriteltyä vaikuttavuustietoa elinkeino-, työllisyysja koulutustoimijoille ko. palvelutuotantosektorien kehittämisen tueksi. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 30 kpl joihin työllistyy naisia 15 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? ETAPPI open -hankkeen laadullisia vaikutuksia ovat: - Työttömien työnhakijoiden elämänhallinnan paraneminen yksilöllisesti avattavien työmahdollisuuksien ja työllistymisen kynnystä madaltavien täydentävien valmennuspalvelujen myötävaikutuksella, - työvoiman saatavuuden paraneminen seudun yrityksissä, - tarjolla olevien työtilaisuuksien monimuotoistuminen systemaattisesti ja otollisisessa vaiheessa toteutettujen yritystyönantajakartoitusten ja -kontaktien kautta - Yritystoimipaikoilla tapahtuvan työvalmennuksen laatua ja tuloksellisuutta pyritään lisäämään huomioimalla ja mittaamalla työsuhteessa olevien työntekijöiden tai jo ammatista eläköytyneiden ammattilaisten ohjauspanos työpaikoilla. Eläköityneiden ammattilaisten osalta hankkeessa kokeillaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 erityistä mestari-kisälli -mallin sovellusta, ns. Vanhempi mestari -pilottia, josta tarkempi kuvaus hankehakemuksen kohdassa 8.1. "Projektin keskeiset toimenpiteet". Laadullista arviointia tehdään koko hankkeen ajan. Työpaikoilla tapahtuvien valmennustoimenpiteiden arviointiin työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja lyhyiden palkkatukijaksojen aikana sovelletaan internetpohjaista asiakashallintasovellusta, jonka yhteyteen linkitetään erillinen ominaisuus laadullisen vaikuttavuuden mittaamiseksi ja osoittamiseksi. Määrällisten mittareiden osalta seurataan EURA- tietokannan mukaisia määrällisiä muuttujia, kuten asiakasmäärät, työllistymistulokset ja henkilötyöpäivät. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Kestävän kehityksen edistämiseen hanke vaikuttaa työttömyyden vähenemisen ja työelämäosallisuuden lisääntymisen kautta. Hankkeen toimenpiteet pureutuvat erityisesti siihen, että uuden aallon rakenteellinen työttömyys vähenee ja että muun väestön kanssa samaan tahtiin ikääntyvien työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat. Oleellista kestävän kehityksen kannalta on se, että hanke vaikuttaa palvelujen tasapuoliseen saatavuuteen kaikissa alueen kunnissa. Lisäksi myös työvoiman liikkuvuus työssäkäyntialueella lisääntyy työllistymisen ja uusien työtilaisuuksien avautumisen myötä. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tavoite 0 kpl joista naisten tutkintoja 0 kpl 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. KARTOITUKSET JA YRITYSYHTEISTYÖKONTAKTIEN SYVENTÄMINEN: - Yksilövalmennuksen, lyhytkoulutusten sekä valmentautujien osaamisen kartoitusten toimeenpanossa otetaan huomioon työnantajien tarpeet ja ohjauspanos - Yrityskartoitukset ajoitetaan tilauskannan ja liiketoimintanäkymien kannalta otollisimpaan vaiheeseen - Hanke luo yhteistyösuhteen joukkoon "kumppaniyrityksiä" (yrittäjän ja hankkeen toimiala-asiantuntijan välinen yhteistyösuhde) 2. YKSILÖLLISIIN PALVELUTARPEISIIN PERUSTUVA TYÖNHAKIJOIDEN VALMENTAMINEN - Valmennus- ja kartoitustoimet toteutetaan työpaikolla, tai kulloinkin tavoiteltavan työpaikan omaisissa työympäristöissä - Hankkeen itse tuottamat tai palveluntuottajilta ostamat lyhytkoulutukset palvelevat aukottomasti päätavoitetta: työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista 3. VALMENNUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI - Kuvataan malli kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden valmennusprosessista avoimille työmarkkinoille (ml. palvelutuotteet, 5 kpl) - Työpaikoilla tapahtuvan valmennuksen vaikuttavuutta arvioivat hankkeen asiakkaat, eli valmentautuvat työnhakijat ja yritystyönantajat yhdessä vastuuvalmentajan kanssa EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 4. VANHEMPI MESTARI -PILOTTI - Työvalmennukseen liittyvä suorahankinta mikro- ja pk-yrityksistä eläkkeellä olevilta ammattilaisilta (tavoite: 15 mestaria, max. 10 tuntia ohjausta a 40 euroa/tunti + matkakorvaus) - Mestarit voivat olla yritysten pienomistajia (max. 30% osakekannasta), mutta eivät hallintoelinten jäseniä 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma ETAPPI open -hankkeessa pilotoidaan ja kuvataan vaikuttavuuden arviointinäkökulmasta avoimille työmarkkinoille työllistymisen valmennusprosessi, joka koostuu valmennuspalvelutuotteista 5 kpl, sekä itse valmennusprosessin toimeenpanon kannalta kriittisistä menetelmistä 4 kpl. Menetelmät liittyvät niihin konkreettisiin työkaluihin, joiden avulla dokumentoidaan valmennusprosessi, kartoitetaan työnhakija- ja yritystyönantaja-asiakkaiden palvelutarpeet ja varmistetaan asiakasohjauksen sujuvuus, sekä mitataan työpaikoilla toteutettavien valmennustoimenpiteiden vaikutuksia. Samanaikaisesti valmennusprosessin ja siihen liittyvien yksilöllisten toimenpiden ohessa ennakoidaan niitä muutostekijöitä, jotka ilmenevät hankkeen toiminta-alueen väestö- ja elinkeinorakenteessa sekä tavoissa järjestää tarpeeseen vastaavia työllisyys- ja elinkeinopalveluita. Tuotteistuksen työsuunnitelmana on, että ensimmäisen puolivuotisjakson aikana luodaa toimivat yhteistyösuhteet joukkoon kumppaniyrityksiä, sekä keskeisiin työllisyys- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanosta vastaaviin tahoihin, kuten Iisalmen seudun TE-toimisto, Ylä-Savon Kehitys Oy, kuntaorganisaatiot, alueella toimivat toisen asteen oppilaitokset ja vuoden 2013 alussa toimintansa aloittava seudullinen työvalmennussäätiö. Toisen puolivuotisjakson aikana esitellään avoimille työmarkkinoille työllistymisen valmennusprosessi (ml. palvelutuotteet) ja viimeisen puolivuotisjakson aikana varmistetaan valmennusprosessin jalkautuminen alueelle. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Tukityöllistä mispäivä Ohjaus- tai Muita konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä Yhteensä Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Ylä-Savon elinkeinostrategian toimeenpanoa koordinoi Ylä-Savon Kehitys Oy. ETAPPI open -hankkeen aikana kuvatun ja pilotoidun avoimille työmarkkinoille työllistymisen valmennusprosessin keskeiset elementit tunnistetaan hankkeen päättymisen jälkeen tässä strategia-asiakirjassa painopistealueella "osaavan työvoiman saatavuus". Avoimille työmarkkinoille valmennuksen prosessia kannattelevat hankkeeen päättymisen jälkeen - ja myös hyödyntävät niitä työkaluja joita ETAPPI open -hankkeen aikana on käytettäessä kehitetty hyödyntävät - oman vakinaisluonteisemman elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tuottamisen puitteissa seuraavat organisaatiot: Pohjois-Savon TE -toimisto ja Ylä-Savon Kehitys Oy osana Yhden luukun yrityspalvelut - konseptia, Ylä-Savon ammattiopisto ja seudullinen työvalmennussäätiö. ETAPPI open -hankkeen viimeisen puolivuotisjakson aikana vahvistetaan yksityiskohtaisemmat EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 valmennusprosessin ylläpito- ja järjestämisvastuut seudullisten päätöksentekoelinten ja yhteistyöverkostojen puitteissa. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2013 Uuden hankesopimusjakson aloittaminen: - Hankehenkilöstön valitseminen hallinnoijan toimesta ja sitouttaminen työtehtävään - ETAPPI open -hankkeen kehittämistehtävän tarkempi määrittäminen Ylä-Savon elinkeinostrategian ja työllisyyspolitiikan toimeenpanossa. Tässä yhteydessä järjestetään sarja kehittämistehtävää ruotivia työkokouksia hankkeen yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. - Hankekäytäntöjen ja tavoitteiden tarkistaminen hankkeen neljällä keskeisellä painopistealueella, eli yrityskartoitukset ja -yhteistyökontaktit, työnhakijoiden yksilöllinen valmentaminen työpaikoilla, valmennuskäytäntöjen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi sekä Vanhempi mestari -pilotti - Hankkeen projekti- ja asiakashallintajärjestemän sisäänajo (ml. vaikuttavuuden arviointiominaisuus) - Palveluostoina järjestettävien julkisten hankintojen sisällön suunnittelu ja kilpailuttaminen: yksilövalmennus (sekä koulutusohjaus- että työkuntopainotteisena), korttikoulutukset, ammattitaidon kartoitukset, ammattiopettajan ohjauspäivät työpaikoilla ja lyhyet ATK -koulutusviikot - Asiakasohjaukseen liittyvistä käytännöistä sopiminen TE -toimistossa johtajan ja Osaamisen kehittäminen -palvelulinjan vastuuvirkailijoiden kanssa - Hankkeen tiedotussuunnitelma ja raportointikäytäntöjen konkretisointi - Avoimille työmarkkinoille työllistymisen valmennusprosessin kuvaaminen ja palvelutuoteaihioiden pilotointi (ml. vaikuttavuuden arviointi) 2014 ETAPPI open -hankkeen aikana jalostetun avoimille työmarkkinoille työllistymisen valmennusprosessin jalkauttaminen pysyväisluontoiseksi käytännöksi Ylä-Savon elinkeino- ja työllisyyspalveluihin: - Valmennusprosessin ylläpito- ja järjestämisvastuiden vahvistaminen alueen elinkeino- ja työllisyystoimijoiden kesken - Hankkeen vaikuttavuuden arviointi yhteistyöverkoston toimesta. Hankkeeseen varataan myös määräraha tähän tarkoitukseen ulkopuoliselle arvioinnille - Ylä-Savon elinkeinostrategian päivittämiseen osallistuminen ja ETAPPI open -hankkeen tuottamien hyvien käytäntöjen tunnistaminen strategian alueellisessa toimeenpanossa - Kokemusten raportointi Vanhempi mestari -pilotista ja siihen liittyvistä jatkokuvioista sopiminen 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten ETAPPI open on Iisalmen seudulla aikavälillä toteutettava kehittämishanke jonka kohderyhmänä ovat TE -toimiston palvelulinjaan Osaamisen kehittäminen lukeutuvat työttömät työnhakijat sekä heille valmentautumismahdollisuuksia ja työtilaisuuksia tarjoavat yritystyönantajat. ETAPIN open -hankkeen toiminta-alue muodostuu Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat kattavasta asiointi/työssäkäyntialueesta. Alueelle on tyypillistä vientiteollisuusvoittoisuus vahvoina toimialoina teknologiatoimiala ja siinä erityisesti hyötyajoneuvoklusteri, arvonlisää vahvasti nostava puunjalostusteollisuus, sekä voimaperäinen maatalous. ETAPPI open -hankkeen tavoitteena tehostaa työllistymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Hankkeen kaksi keskeistä painopistealuetta ovat yhtäältä tarvekartoitukset ja työllistämiseen liittyvien EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 yhteistyökontaktien syventäminen yritystyönantajien suuntaan sekä toisaalta, sopivien työntekijäkandidaattien yksilöllinen valmentaminen kartoitusten kautta avautuviin työtilaisuuksiin yhdessä työnantajan kanssa. Työnanantajien ohjauspanoksen merkitykseen kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota ja eläkkeellä olevien ammattilaisten roolia työpaikkojen työvalmentajina testataan erityisen Vanhempi mestari -pilotin puitteissa. Keskeistä hankkeessa on se, että niin kartoitukset kuin työpaikoilla toteutettavat valmennustoimenpiteetkin ajoitetaan yritysten tilauskannan ja liiketoimintanäkymien kannalta mahdollisimman otolliseen ajankohtaan. Erityinen piirre hankkeessa on työpaikoilla toteuttavien valmennustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Arviointiin osallistuvat niin työnantajat, työtehtäviin valmentautuvat työnhakijat kuin heidän vastuuvalmentajansakin. Arviointi tehdään internetpohjaisella projekti- ja asiakashallintasovelluksella, jonka yhteyteen rakennetaan erillinen vaikuttavuuden arviointiominaisuus. Sovellus tuottaa yhteenvetomateriaalia valmennustoimenpiteiden vaikutuksista ja tätä tietoa hanke välittää yhteistyöverkostossaan alueella tarjottavien elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspalvelujen kehittämisen tueksi. Julkisella rahoituksella tuotettavien palvelujen ylläpitomallit ovat olleet jatkuvan muutosprosessin alla viime vuosina ja tämä asiantila voimistuu edelleen väestön ikääntymisen ja julkisen palvelurakenteen muutosten myötä. ETAPPI open -hankkeen sisällössä on yhtymäkohtia toisen asteen koulutuksen, sekä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen tehtäväalueille. Näillä palvelusektoreilla on löydettävä uusia tuottamistapoja, mikäli palvelujen laatu ja saatavuus halutaan säilyttää nykyisellä tasolla Ylä-Savon kaltaisilla ikääntyneillä ja taajaan asutuilla talousalueilla. ETAPPI open-hanke edistää osaavan työvoiman saatavuutta alueella ja se on yksi väline Ylä-Savon elinkeinostrategian toimeenpanossa. Hanke tuottaa reaaliaikaista vaikuttavuusanalyysia avointen työmarkkinoiden kehittämistarpeista työllisyys- ja elinkeinotoimijoille. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektipäällikkö vastaa hankkeen seurantatietojen keräämisestä ja vaikuttavuusanalyysien koostamisesta. Seurantaan ja vaikuttavuusanalyyseihin tarvittava aineisto kootaan hankkeen internetpohjaisen tietojärjestelmän avulla. Joka toinen viikko kokoontuvissa hanketiimi- ja verkostoyhteistyöpalavereissa seurataan hankkeen etenemistä tilanneraporttien ja hankkeen asiakkailta kerättävien palautteiden avulla. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokouksiin seurantaraportit, joissa raportoidaan hankkeen etenemistä suhteessa suunnitelmaan. Määrällisissä tavoitteissa/tuotoksissa hankkeen toteutumista seurataan asetettujen mittareiden kautta. Mittareille asetetaan raja-arvot ja seurantavälit hankkeen alussa, jolloin voidaan seurata hankkeen toteutumisen pysymistä asetetussa aikataulussa. EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 Puolitoistavuotisen hankejakson aikana keskitytään erityisesti yritystyöpaikoilla toteutettavien valmennustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. Niin yritystyönantaja- kuin työnhakija-asiakkailta kerättävä palaute on tässä arviointiasetelmassa keskeistä. Arviointikäytäntöjen systematisoinnin ja kehittämisen kautta pyritään pääsemään käsiksi laadullisiin vaikutuksiin määrällisten vaikutusten mittaamisen ohessa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Väli- ja loppuraportoinnista vastaa projektipäällikkö. Seuranta- ja väliraportit toimivat loppuraportin pohjana ja ne laaditaan rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Keskeiset hankeraportit vahvistaa ohjausryhmä ennen rahoittajaviranomaiselle toimittamista Miten projektin toimintaa arvioidaan? Määrällisissä tavoitteissa/tuotoksissa hankkeen toteutumista seurataan asetettujen mittareiden kautta. Mittareille asetetaan raja-arvot ja seurantavälit hankkeen alussa, jolloin voidaan seurata hankkeen toteutumisen pysymistä asetetussa aikataulussa. Tämä hankeen toimeenpanoon kiinteästi linkittyvä arviointi tehdään hankeessa puolivuosittain toistuvana itsearviointina hanketiimin ja ohjausryhmän toimesta. ETAPPI open -hanketta on edeltänyt kaksi aiempaa hankejaksoa, jotka kumpikin ovat kestäneet hanketoimenpiteiden aktiivisen toimeenpanon osalta noin kaksi vuotta. Nämä hankejaksot ovat toimineet kehittämisalustoina ETAPPI open -hankkeessa jalostuvalle toimintamallille. Hankejaksoista jälkimmäisen aikana on toteutettu vuosina ennakoiva arviointi, jonka kuluessa on arvioitu hanketyön tulosten ja vaikutusten lisäksi myös tulevia kehittämistarpeita. Tämä aiemmin toteutetun hankearvioinnin tulokset toimivat tärkeänä tausta-aineistona ETAPPI open -hankkeelle. ETAPPI open -hankkeessa on varattu määräräha loppuarvioinnille. Loppuarvioinnissa arvioidaan tässä käsillä olevan hankejakson lisäksi myös kaksi ETAPPI open -hanketta aiemmin edeltänyttä hankejaksoa. Loppuarviointi on tärkeää koko ohjelmakauden kattavassa viitekehyksessä sen vuoksi, että näin menetellen saadaan laajempi kokonaiskuva hankkeen toimeenpanoon ja tuloksiin vaikuttaneista tekijöistä ja kehittämisprosesseista Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Asiakaspalautetta kerätään koko hankkeen ajan. Palauttetta kerätään hanketoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin tarpeisiin hankkeeseen mukaan tulevilta yritystyönantaja- ja työnhakija-asiakkailta. Asiakaspalaute-aineistoa, jota on kerätty vastaavankaltaisista valmennustoimenpiteistä ETAPPI open - hanketta edeltäneillä hankejaksoilla, tullaan hyödyntämään ETAPPI open -hankkeen toteuttamien EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 valmennustoimenpiteiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kuvaamisessa. Asiakaspalautteen keräämistä tekee niin varsinainen hankehenkilöstö, kuin hankkeelle yksilövalmennuspalveluja sekä lyhytkestoisia koulutus- ja kartoitusjaksoja tuottavat tahot. Palautejärjestelmän toimivuudesta ja asiakaspalautteen analysoinnista vastaa hankkeen projektipäällikkö. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedottamista tehdään koko hankkeen ajan. Hankkeen alkaessa siitä ja tulevista sisällöistä tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä, paikallisradiossa sekä projektin omilla www-sivuilla. Hankkeen tiedostusilme on yhtenäinen ja pelkistetty ja se näkyy kaikessa hankkeen tuottamassa tiedotusmateriaalissa paperiesitteet ja muut painotuotteet mukaan lukien. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan www-sivujen sekä lehtiartikkeleiden kautta. Hankkeen aikana pilotoituja valmennuspalveluja (ml. Vanhempi mestari -pilotti) ja työllistymisen tuloksia esitellään lehtiartikkeleiden ja paikallisradion kautta. Perusajatuksena on, että sanoma menee parhaiten perille työnhakijan kertoessa asian työnhakijalle ja yrittäjän yrittäjälle. ETAPPI open -hankkeelle laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma. Kahden aikaisemman hankejakson ( ja ) aikana viestintävälineisiin syntyneitä kontakteja ja kokemuksia hyvistä tiedotuskäytännöistä hyödynnetään maksimaalisesti puolitoistavuotta kestävän hankejakson aikana. Nykyisen ohjelmakauden loppua kohti mentäessä on selvää, että uudella EU -ohjelmakaudella hankkeita tullaan toteuttamaan nykyistä huomattavasti laajempien ohjelma-alueiden puitteissa. Hankkeiden ja kehittämisverkostojen keskinäinen linkittyminen ja uusien kumppanuusavauksien aktiivinen hakeminen on ensiarvoisen tärkeää tästä näkökulmasta katsoen. Uudet kumppanuudet luovat myös tilauksen uusille tiedotuskäytännöille Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Hankkeen tuloksista tiedotetaan koko hankkeen ajan tiedottamissuunnitelman mukaisesti. Hanketyön hyvistä käytännöistä ja valmennustoimenpiteiden vaikutuksista tiedotetaan asiakasnäkökulma huomioiden paikallisten sanomalehtien, paikallisradion sekä projektin www-sivujen kautta. Tarkoituksenmukaisinta tiedottamisstrategiaa siitä, kuinka hyviä hanketyön käytäntöjä levitetään toimintaaluetta laajempaan tietoisuuteen suunnitellaan tarkemmin yhdessä työlisyys- ja elinkeinopolitiikasta vastaavan aluehallintoviranomaisen kanssa (mm. hyvien käytäntöjen vertaileva jalostaminen). Valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä esitellään hankkeen sisällön kannalta luontevien yhteistyöverkostojen puitteissa (mm. valtakunnalliset työpajapäivät, VATES -päivät, hankkeen toimeenpanoa vahvistavat EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 koulutukset, joihin hankehenkilöstö osallistuu, Itä-Suomen ESR -päivät sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamien kehittämisohjelmien alaiset työkokoukset) 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi järjestetään hankkeen hallinnoijan, Iisalmen kaupungin asianhallintajärjestelmän mukaisesti. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä 11. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus ilman kohdan 14.C työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitusta 2. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus yhteensä 9. Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä, johon haetaan 0 ESR- ja valtion rahoitusta 10. Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Hankkeen hallinnoija, Iisalmen kaupunki (khall , 110), on tehnyt virallisen päätöksen hankehakemuksen toimittamisesta rahoittajaviranomaiselle. Samassa kokouksessa Iisalmen kaupunginhallitus on tehnyt hankkeen toiminta-alueen muille kuntien päätöksentekoelimille esityksen hankkeeseen mukaan lähtemiseksi. Huhti-toukokuun 2012 aikana saatiin viralliset kunnanhallitusten päätökset myös muiden kuntien osalta osallistumisesta hankkeeseen. Kukin kunta varautuu samalla tarvittavan kuntarahoitusosuuden kattamiseen kuntien vuosibudjetin puitteissa. Kunnallisen rahoitusosuus kattaa kokonaisuudessaan 19 % julkisisesti rahoitettavista projektikustannuksista EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 hankkeen toteuttajan kirjanpitoon tulevat hallinnolliset kulut mukaan lukien. Kuntarahan kokonaismäärä hankkeen toteutusajalta on näin ollen yhteensä euroa. Kunnittaiset maksuosuudet määritellään kunkin kunnan väestömäärän prosentuaalisena suhteena hankkeen toiminta-alueen kokonaisväestön määrään. Yksityinen rahoitusosuus koostuu yritystyönantajan laskennallisista työnhakijan ohjaustyötunneista töpaikoilla. Tämä yritystyönantajien "talkootyöluonteinen" rahoitusosuus on koko hankkeen ajalta yhteensä euroa. Yritystyönantajien ohjaustyötuntien osalta hanke laatii oman työaikakirjanpitolomakkeen. Lomakkeeseen ylöskirjatut ohjaustunnit vahvistetaan "kolmikantaisesti" työnantajan, hänen valmennettavansa ja hankkeen toimiala-asiantuntijan allekirjoituksin Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Hankkeen sisältyy työvoimapoliittisia toimenpiteitä palkkatuetun työllistämisen muodossa. Tämä määrärahaosuus hallinnoidaan Pohjois-Savon ELY -keskuksen toteuttaman Työvoimapoliittisen toimet - liitännäishankkeen kautta. Määräraha palkkatuettuun työllistämiseen (rekrytointitukena työnantajille, max. 6 kuukautta, jonka jälkeen tavoitteena työllistyminen avoimeen työpaikkaan ja työsuhteeseen) ja henkilötyöpäivien vuosittaiset kertymät ovat hankkeessa seuraavat: * 2013: euroa (3500 henkilötyöpäivää) * 2014: euroa (1500 henkilötyöpäivää) Yritystyönantajien vastinrahaosuudet palkkatuetun työllistämisen osalta ovat vastaavasti: * 2013: euroa * 2014: euroa EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä ETAPPI open kuvaus HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Martti Harju Riitta Topelius Kaupunginjohtaja Kehit EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

polku www.etappi.eu LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE!

polku www.etappi.eu LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE! www.etappi.eu Mitä Etappi tarjoaa työnhakijalle? - henkilökohtaista ohjausta kouluttautumiseen ja työllistymiseen - työnetsintää ja työhönvalmennusta - ryhmätoimintaa, työnhakuvalmennusta ja korttikoulutuksia

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Hankesuunnitelma 11.9.2017 TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020 Toiminta-alue: Pohjois-Karjala Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Dno OUKA/6925/14.07.00/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto 26.8.2014 54 Tiivistelmä Ulkopuolisen rahoituksen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN AVOIN HAKU

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN AVOIN HAKU MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN AVOIN HAKU Häme, Kaakkois-Suomi, Uusimaa ja Varsinais-Suomi 30.9.2013 Hakijan ohje ESR-PROJEKTIHAKU Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset avaavat

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot