Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

2

3 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009

4 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri ( alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY) TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU

5 ALKUSANAT Palvelukohteiden opastuksen periaatteet muuttuivat vuonna 2007, kun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella otettiin käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja -tunnuksia ja Tiehallinto uusi palvelukohteiden viitoitusohjeen. Tammikuussa 2008 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa todettiin tarve laatia yksityiskohtaisia seudullisia ja paikallisia opastussuunnitelmia ja määritettiin tarkoituksenmukaiset suunnittelualueet niitä varten. Suurimpien matkailukeskusten paikallisten suunnitelmien jälkeen laadittiin seudulliset suunnitelmat lähes samanaikaisesti Koillismaan lisäksi myös Oulun seudulle ja Jokilaaksojen alueelle. Koillismaan seudullinen palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin sekä alueen kuntien yhteistyönä. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana: Jani Huttula Oulun tiepiiri Salo Iisakka " Esa Tauriainen Kauko Seppänen Pudasjärven kaupunki Ritva Kinnula Pekka Paukkeri Pudasjärven matkailu Raimo Varanka Taivalkosken kunta Kari Siikaluoma Ulla Majava Mika Mankinen Kuusamon kaupunki Pasi Pohjola Tuija Rytkönen Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta ovat vastanneet Erkki Sarjanoja ja Jani Karjalainen. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty neljässä eri yleisötilaisuudessa kunkin kunnan alueen matkailualan yrittäjille syksyn 2009 aikana. Pudasjärvellä tilaisuus pidettiin kaksi kertaa. Oulussa marraskuussa 2009 Tiehallinto Oulun tiepiiri Pudasjärven kaupunki Kuusamon kaupunki Taivalkosken kunta

6

7 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 5 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TAVOITTEET 9 3 NYKYTILANNE Opastuspaikat Opastus ja viitoitus 12 4 OPASTUSPERIAATTEET Tieliikenteen opastus Suunnittelualueen opastusperiaatteet Seudulliset täsmennykset opastusperiaatteisiin Palvelukohteiden opastuksen erityispiirteitä 17 5 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET Tienvarsipalvelut Majoituspalvelut Luontokohteet ja -nähtävyydet Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet Maaseutuyritykset Aktiviteetit Matkailutiet 24 6 SUUNNITELMA Opastuspaikat Palvelukohteet Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet Opastusmerkkien peittäminen Suunnitelman ylläpito 29 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Opastelupa Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 31 8 LIITTEET 33

8 6 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

9 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Vuonna 2007 otettiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja tunnuksia. Samalla opastuksen ohjeistusta on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia maakunta-, alue- ja paikallistasoille koko maassa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008 ja siinä muun muassa todettiin, että koko maakunnan alueelle on laadittava seudulliset palvelukohteiden opastussuunnitelmat. Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastelupien hankkimiselle ja on lupapäätösten tukena. Tiehallinnon palvelukohteiden opastelupien käsittely on keskitetty Tampereelle Tiehallinnon lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Vanhentuvat tai suunnitelmista poikkeavat opastusmerkit on vaihdettava uusiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkaa koskevat liikennemerkit on korvattava uusilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki alueen palveluntarjoajat ja selvitetty palvelukohteiden viitoituskelpoisuudet. Samalla on tarkennettu valtakunnallisten ohjeiden pohjalta opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitus- ja opastussuunnitelma on tehty. Samoja periaatteita on noudatettu Oulun tiepiirin alueella laadituissa palvelukohteiden paikallisissa opastussuunnitelmissa Hiekkasärkillä, Rukalla, Syötteellä, Vuokatissa, Paljakassa, Ukkohallassa sekä Rokuan ja Oulujärven alueella. Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella olevalla liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleisistä tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. Suunniteltava alue rajoittuu kuntien alueella olevalle maantie-, katu- ja yksityistieverkolle. Suunnittelualueen kuntia ovat Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Kuva 1. Toiminnan loppuessa merkit yleensä jäävät. Kuva valtatieltä 20.

10 8 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueelle on laadittu maakunnallisen palvelukohteiden opastusstrategian mukaisesti paikallisia palvelukohteiden opastussuunnitelmia Syötteelle ja Rukalle. Kyseisten suunnitelmien kohteita ei ole esitetty tässä suunnitelmassa. Suunnitelmaan sisältyvät kaikki palvelukohteen opastusmerkkien mukaiset palvelut sekä palvelukohteen opastukseen liittyvät muut osoiteviitat, tienviitat ja suunnistustaulut. Kunnan osoitejärjestelmän mukaiset tiennimikilvet eivät kuulu tähän suunnittelutehtävään. Suunnitelmaan ei sisälly myöskään liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikkojen eikä kongressi- ja kulttuurikeskusten viitoitus. Kuusamon terveyskeskuksen viitoitus tunnuksella 715 on liitetty muuhun tienviitoitukseen, johon liittyviä muutostarpeita suunnittelun aikana ei ole noussut esille. Taivalkosken ja Pudasjärven opasteissa ja muussa viitoituksessa olevat ensiapu-tunnukset tulee poistaa ja toteuttaa terveyskeskusten viitoitus muita keinoja käyttäen. Kuva 2. Suunnitelmaan sisältyvät palvelukohteiden tunnukset.

11 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 9 TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset opastelupakäsittelijöille. Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti opastusmerkkeinä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä liikenneturvallisuuden edistäminen mainostamistarpeen vähentäminen Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla ja tiekartoilla esitettyihin paikannimiin yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti alueellisen kokonaisuuden ehdoilla lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä

12 10 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYTILANNE 3 NYKYTILANNE 3.1 Opastuspaikat Opastuspisteet sijaitsevat nykyisin kuntien vilkkaimpien teiden varsilla tulosuunnittain pysäköimis- tai levähdysalueilla (kuva 3). Pudasjärvellä on yhteensä viisi kaupunkia koskevaa opastettua opastuspistettä sekä kaksi Syötteen opastuspistettä. Taivalkoskella on neljä kuntaa koskevaa opastuspistettä. Kuusamossa kaupungin opastuspisteitä on 10, joiden lisäksi Juumassa on alueen sisäinen oma opastuspiste. Kaikissa kunnissa toimivat lisäksi SUOMA ry:n myöntämän kansainvälisen vihreä-valkoisen i-merkin käyttöoikeuden saaneet opastustoimistot. Kuusamon keskustassa olevan opastustoimiston lisäksi on SUOMA ry:n tunnuksen käyttöoikeuden saanut opastustoimisto myös Rukalla. Metsähallituksen luontokeskukset toimivat Oulangan ja Syötteen kansallispuistoissa. Näiden lisäksi Metsähallituksella on palvelupisteet Kuusamon keskustassa (Karhuntassu) ja Rukalla. Kuva 3. Nykyiset kuntien tai käyntikohteiden opastetut opastuspaikat suunnittelualueella. Jokaisen kunnan keskustassa ja Rukalla toimii lisäksi SUOMA ry:n myöntämän vihreä-valkoisen i-tunnuksen käyttöön hyväksytty opastustoimisto (hatullinen i-merkki).

13 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 11 NYKYTILANNE Opastuspisteiden ulkoasu ja karttojen sisältö noudattelevat kaikissa kunnissa samaa linjausta. Pystytysrakenteina on yleensä käytetty järeitä puurakenteita, jotka on muotoiltu kunkin kunnan matkailullista ilmettä korostaen. Kartat ovat selkeitä ja ymmärrettäviä ja niissä on esitetty mm. koko kuntaa koskeva osoitekartta sekä alueen palveluita ja matkailukohteita. Kartat on pidetty kaikissa kunnissa säännöllisesti ajan tasalla. Kuva 4. Esimerkki Pudasjärven kaupungin nykyisestä opastuspisteestä. Kuva 5. Esimerkki Taivalkosken kunnan nykyisestä opastuspisteestä.

14 12 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYTILANNE Kuva 6. Esimerkki Kuusamon kaupungin nykyisestä opastuspisteestä. 3.2 Opastus ja viitoitus Nykyiset liikennemerkit inventoitiin aluksi tiekuva- ja tiestötietoaineiston avulla pohjaksi varsinaisia maastokäyntejä varten. Täydentävät maastokäynnit tehtiin kesällä 2009, jolloin loput liikennemerkit valokuvattiin ja paikannettiin kartalle. Kuusamossa ei tehty varsinaisia maastoinventointeja tuoreen (vuodelta 2008) tiestötietoaineiston vuoksi. Opastuksen nykytilanne kuvaa hyvin vuosien aikana tien varteen kertynyttä viitoitushistoriaa. Eri kohteisiin on periaatteessa opastettu riittävästi ja riittävän kaukaa, muttei liian laajasti tai kattavasti kohteen kokoon ja palveluiden tasoon nähden. Yleisesti ottaen lupien myöntämisessä on noudatettu tiukkaa linjaa. Palvelukohteet, jotka on nykyisin opastettu yli 5 km etäisyydeltä ovat: Pudasjärvellä: Syötteen kansallispuisto (26 km) Iso-Syöte (24 km) Livojoen leirintä (11 km) Pudasjärven kirkko ja kotiseutumuseo (6 km) Taivalkoskella: Julma-Ölkky (33 km) Syötteen kansallispuisto (30 km) Kallioniemi Kalle Päätalon lapsuudenkoti (18 km ja 22 km) Jokijärven lomamajat (18 km) Suoperänkoski (6 km) Kylmäluoman retkeilyalue (6 km ja 18 km etäisyydellä opastuspisteet, joihin opastettu kohdalla)

15 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13 NYKYTILANNE Kuusamossa: Ruka (25 km) Riisitunturin kansallispuisto (21 ja 25 km) Näränkä (14 km) Oulangan kansallispuisto ja Kiutaköngäs (13 km) Juuma ja Pieni Karhukierros (12 km) Ravintola Neidonkenkä (12 km) Julma-Ölkky (7 km) Lomatuulia (7 km) Pohjois-Suomelle on tyypillistä pitkät välimatkat, jotka näkyvät myös keskeisimpien palvelukohteiden pitkinä opastusetäisyyksinä. Muutamissa liittymissä opasteiden pystytystelineiden määrä on enemmän kuin kaksi, mutta mitään erityisen vaikeaselkoista tilannetta ei tielläliikkujan kannalta ole. Kuva 7. Esimerkkejä nykyisistä palvelukohteiden opastustauluista suunnittelualueella. Nykyisin viitoitetuista kohteista kaikki eivät välttämättä täytä enää viitoituskriteerejä. Toisaalta useat kohteet täyttävät toiminnoillaan jonkin muun palvelukohteen tunnuksen viitoituskriteerit. Tällaisia ovat tyypillisesti maaseutuyritykset ja nähtävyydet, joiden tunnusvalikoima on laajentunut eniten. On myös täysin uusia palvelukohteita, jotka nousevat esille uusina laajentuneen tunnusvalikoiman vuoksi.

16 14 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET 4 OPASTUSPERIAATTEET 4.1 Tieliikenteen opastus Tieliikenteen opastuksen periaate kuvataan kolmiportaisena järjestelmänä, jonka kullakin tasolla on oma roolinsa. Ensimmäinen taso Matkailija löytää tieviitoituksen ja tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, joka yleensä on paikkakunta tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä, joten kielellisiä ongelmia ei pitäisi syntyä. Tiehallinto vastaa tieviitoituksesta. Toinen taso Matkailija saa karttakohteeseen saavuttuaan tarkempaa tietoa alueen palveluista tai tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto löytyy yleensä opastuspaikasta, joka on joko opastuspiste (opaskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus saada niin tarkkaa informaatiota, että matkailija osaa tavoittelemansa kohteen kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. Kolmas taso Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. Kuva 8. Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 4.2 Suunnittelualueen opastusperiaatteet Tässä suunnitelmassa on käsitelty toisen ja kolmannen tason opasteita. Ensimmäiseen tasoon kuuluva muu tieviitoitus on huomioitu palvelukohteiden opastusperiaatteissa. Suunnittelualueen opastusperiaatteet perustuvat Tie-

17 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 15 OPASTUSPERIAATTEET hallinnon ohjeisiin ja periaatepäätöksiin sekä maakunnallisessa opastussuunnitelmassa tehtyihin tarkennuksiin. Myös Pohjois-Pohjanmaalle aiemmin tehtyjen paikallisten opastussuunnitelmien periaatteita on soveltaen otettu huomioon. Opastuksen toinen taso Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on esitetty ns. maakunnallisten opastuspaikkojen perustamista. Yksi sellainen on esitetty sijoitettavaksi Kuusamon raja-asemalle. Tämän suunnittelun aikana maakunnalliselle opastuspisteelle ei ole löytynyt toteuttajatahoja, joten sitä ei ole suunnitelmassa esitetty. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on esitetty kuntien opastuspisteiden keskittämistä taajamiin ja liikenteellisesti vilkkaisiin solmupisteisiin. Tarkoituksena on opastuspisteiden laadun parantaminen, saavutettavuuden ja valvonnan helpottaminen, opastuspisteiden määrän vähentäminen, päivittämisen helpottaminen ja ylläpitokustannusten pienentäminen. Opastettavien opastuspisteiden sijoittamisen periaatteena on: liikenteellisesti helposti saavutettava paikka, mielellään muitakin palveluja kuin pelkkä opastuspiste, kuten liikenneasema pienissä kunnissa sijainti pääsääntöisesti kuntakeskuksen vilkkaimmalla paikalla suuremmissa kunnissa sijainti taajaman reunalla (tarvittaessa useampia) suurissa kunnissa sijainti voi olla myös vilkkaiden teiden varsilla kuntarajoilla Kaikissa kunnissa on keskustoissa ja Kuusamossa lisäksi Rukalla SUOMA ry:n vihreä-valkoisen i-tunnuksen käyttöoikeuksin varustettu opastustoimisto. Kuntien kannattaa rakentaa keskeisille käyntipaikoille tai liikenteellisiin solmupisteisiin oman alueensa opastuspisteitä, vaikkei niihin tienkäyttäjiä opastettaisikaan. Kuntien keskustoissa olisi varmasti kysyntää esimerkiksi torilla oleville opastuspisteille, missä liikkuu paljon ihmisiä joka tapauksessa. Matkailukeskusten sisääntuloväylillä on omat tai kunnan opastuspisteen kanssa yhdistetyt opastuspisteensä. Suunnitelmakartoilla on esitetty merkittävien luontokohteiden, kuten Oulangan kansallispuiston opastuspaikka. Kolmas taso Palvelukohteiden opastusmerkit voidaan myöntää vain Tiehallinnon ohjeen mukaisille viitoituskriteerit täyttäville palveluille ja mitä pitempi opastusetäisyys on, sen selkeämmin kriteerit on täytyttävä. Tienkäyttäjän tulee saada opastusmerkissä esitetyt palvelut kullekin palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. Palvelukohteita ei yleensä viitoiteta kohteen ollessa taajamassa. Tienvarsipalvelut opastetaan sini-valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeillä. Tienvarsipalveluiksi (ko. palvelun viitoitusetäisyydeksi) katsotaan moottoriväylillä sen välittömässä läheisyydessä esiintyvät palvelut ja muilla maanteillä enintään 1 km etäisyydellä (harvaan asutuilla alueilla 1,5 km) tiestä sijaitsevat palvelut. Lisäksi peruspalveluita selkeästi tasokkaammilla kohteilla viitoitusetäisyys voi olla jopa 5-10 km. Vapaa-ajan matkailua palvelevat

18 16 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET kohteet opastetaan ruskea-valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeillä. Viitoitusetäisyys on yleensä enintään km. 4.3 Seudulliset täsmennykset opastusperiaatteisiin Tienvarsipalvelut Taajamissa sijaitsevia huoltoasema-, korjaamo-, hotelli-, ravintola- ja kahvilapalveluja ei pääsääntöisesti viitoiteta, poikkeuksina: Maaseututaajamat, mikäli vastaavia palveluita ei kovin lähellä Huoltoasemista opastetaan tienvarsipalveluina valta- ja kantateiltä 24h auki olevat (kohteen nimellä) sekä sellaiset, joissa on samassa yhteydessä kunnan opastuspaikka (opastus tällöin ilman huoltoaseman nimeä) On huomattava, että ensiapuasemien opastamisen edellytyksenä tunnuksella 715 (punainen risti) on 24h lääkäripäivystys. Suunnittelualueella ainoa tunnuksella 715 opastettava kohde on Kuusamon päivystävä terveysasema. Muut terveyskeskukset ja -asemat opastetaan osoiteviitoilla tai paikalliskohteen viitoilla, jolloin nykyisin mahdollisesti käytetyt ensiapu-tunnukset (715) tulee poistaa. Majoituspalvelut Mökkimajoituksen osalta on tehty valtakunnallinen linjaus, joka poikkeaa hieman yleisestä opastusperiaatteesta (etukäteen varattavien mökkikohteiden osalta): Palvelukohteen osoiteviitalla ilman tunnusta, jos kaksi tai useampi huoneistoa muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa on majoitustilaa vähintään 10 henkilölle, muttei omaa säännöllisesti auki olevaa vastaanottoa (esim. varaamon kautta varattavat mökit) Palvelukohteiden viitoitusohjeen mukaan edelleen: Opastustaululla, jos kohteessa vähintään 5 mökkiä tai huoneistoa, jotka muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa oma säännöllisesti auki oleva vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 25 henkilölle Palvelukohteen osoiteviitalla tunnuksen kanssa, jos 2-4 mökkiä tai huoneistoa muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa oma säännöllisesti auki oleva vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Luontokohteet ja -nähtävyydet Pohjois-Pohjanmaalla on noin 50 lintutornia ja useita luontopolkuja, joissa on erilaisia varustetasoja. Niiden opastuksessa voidaan käyttää luontokohdetunnusta (772c). Opasteena on pääsääntöisesti palvelukohteen osoiteviitta, kuitenkin korkeatasoiset lintutornit voidaan opastaa A-tyypin opastustaululla. Lintutorni tai luontopolku voidaan opastaa, jos vähintään kolme ensimmäistä vaatimusta kohteen osalta täyttyvät: autolla pääsee kohtuullisen lähelle, missä riittävän kokoinen pysäköintialue kohteessa opastuspiste tai reittiopasteet jätehuolto on järjestetty tarvittaessa pitkospuita pitkin pääsee tornille (pääsee ilman saappaita) alueella on katettu oleskelutila tai nuotiopaikka

19 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 17 OPASTUSPERIAATTEET Aktiviteetit Uimarantojen osalta opastetaan vain kunnan viralliset uimarannat, jos uimapaikka on kohteen päätoiminto. Uimaranta katsotaan viralliseksi, jos ylläpitäjänä on kunta ja alueen ympäristövirasto tms. taho tutkii uimaveden vesinäytteen säännöllisesti. Uimarannat opastetaan ruskealla palvelukohteen osoiteviitalla, jossa on uimarin tunnus ja uimarannan nimi. Uimarannan nimellä opastaminen on tärkeää mm. pelastustehtävien vuoksi. Uimahallit ja kylpylät sekä niin katsottaessa myös korkeatasoiset (mm. uimavalvojat) uimarannat opastetaan A-tyypin opastustaululla. Uimapaikan ollessa kohteen oheistoiminto esim. majoituspalvelun yhteydessä, voidaan uimapaikkatunnusta käyttää, mikäli uimapaikkaa pidetään asianmukaisessa kunnossa. Kalastuspaikkojen osalta vain luvanmyyntipisteet on mahdollista opastaa. Jos pienellä alueella esim. taajamassa, on useita pisteitä, niin niistä vain merkittävin opastetaan. Kalastuspaikan opastamista voidaan harkita myös, jos paikalla on mobiilimyyntipiste ja lähimmälle varsinaiselle luvanmyyntipaikalle on kohtuuttoman pitkä matka. 4.4 Palvelukohteiden opastuksen erityispiirteitä Useat liikenteellisesti merkittävät kohteet kaipaavat opastusta, mutta niille ei ole palvelukohteen tunnusta. Tällaisia ovat mm. liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikat sekä kulttuurikeskukset. Suurimmat kohteet ja tapahtumapaikat voidaan opastaa paikalliskohteen viitalla, kun alue tunnettu omalla nimellään (ei tarvita liikuntakeskus - palloiluhalli - tai vastaavaa lisätekstiä) ja alueella useita urheilumuotoja tai säännöllisesti järjestettäviä massatapahtumia. Suurehkot kohteet, joissa järjestetään suurehkoja urheiluleirejä tai -tapahtumia opastetaan niin ikään paikalliskohteen viitalla, jossa on aluetta kuvaava teksti sekä tarvittaessa paikan nimi. Yksittäiset pienemmät kohteet (jotka pääasiassa esim. vain harjoituskäytössä) voidaan opastaa mustapohjaisella osoiteviitalla. Viitan tunnuksena voi olla kunnan vaakuna. Kuntoreiteille opastetaan mustalla osoiteviitalla kohteen P-alueelle tai reitin lähtökohtaan, jossa on yleensä reitin opastuspiste tai reittiopasteet. Monet palvelukohteet opastetaan osoitejärjestelmän avulla, kuten maastohiihtokeskukset, raviradat ja tanssilavat. Näiden kohteiden viitoitus kuuluu viitoitussuunnitteluun tai yksittäisen viitan lupakäsittelyyn, eikä niitä ole käsitelty tässä suunnitelmassa.

20 18 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET Viitoituskelpoiset palvelukohteet inventoitiin nykyisin voimassa olevien lupapäätösten, yritysrekisterin sekä mm. kuntien, ympäristökeskuksen ja metsähallituksen internet-sivujen perusteella. Epäselvät yksittäiset tapaukset on tarkistettu puhelimitse suoraan palveluntarjoajalta tai kohteen ylläpitäjältä. Kartoituksen tuloksista on pyydetty kommentit suunnittelualueen kunnilta sekä Metsähallitukselta. Viralliset lausunnot on pyydetty historiallisista ja taiteellisista nähtävyyksistä Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolta ja Oulun läänin taidetoimikunnalta. Kuntien ympäristövastaavilta on pyydetty kommentit kuntien virallisten uimarantojen osalta. Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöltä on pyydetty lisäksi kantaa kalastuspaikkojen viitoitusperiaatteista. Luontokohteiden osalta on tehty tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Palvelukohteet on luokiteltu tässä työssä kuuteen kategoriaan: Tienvarsipalvelut Majoituspalvelut Luontokohteet ja -nähtävyydet Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet Maaseutuyritykset Aktiviteetit a 774b 772c 772d 772e 772f a 772f 774c 774d 774e 774f 773a 773b 773c 773d 773e 774f 742 Yhteensä palvelukohteiden tunnuksilla viitoitettavaksi kelpaavia kohteita on Pudasjärvellä 40 kpl, Taivalkoskella 30 kpl ja Kuusamossa 76 kpl. Näiden lisäksi on runsaasti mm. mökkimajoituskohteita, jotka viitoitetaan ilman tunnusta. Kohteet, joiden viitoituskriteerit eivät täyty palvelukohteena, viitoitetaan tarvittaessa mustapohjaisella osoiteviitalla, esimerkiksi veneenlaskupaikat. Kohteiden viitoituskelpoisuudet on tarkistettu palvelukohteiden valtakunnallisten opastuskriteerien ja tässä työssä laadittujen opastusperiaatteiden perusteella (katso luvut 4.2 ja 4.3). Viitoituskelpoisuustarkastelussa ei ole indikoitu kohteen mahdollista esiintymistä viitoituksessa nykyisin.

21 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 19 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.1 Tienvarsipalvelut 1 Niemitalo 2 Tuli Tauko 3 Livon kylä 4 Aluesairaala 5 Kuusamon uistin Kuva 9. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset tienvarsipalvelut. Tienvarsipalveluista puuttuvat Tiehallinnon vuonna 2009 tekemän selvityksen mukaiset L-alueet ja P1-luokan pysäköimisalueet. Näiden kohteiden opastus on käsitelty em. selvityksessä. Selvityksen mukaan nykyiset L- ja P- alueet jaetaan L-alueiksi sekä P1, P2 ja P3 luokan pysäköimisalueiksi. P- alueilla tai muualla sijaitsevat opastettavat opastuspisteet on esitetty kuvassa 17.

22 20 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.2 Majoituspalvelut 1 Jyrkkäkoski Camping 2 Livojoen leirintä 3 Hotelli Ravintola Kurenkoski 4 Kouvan Kievari 5 Poro Panuma 11 Uusitalon matkailutila 12 Saijan Lomakartano 13 Kylmäluoman leirintäalue 14 Jokijärven lomat 15 Hirvipirtit 16 Hotelli Herkko 17 Kuuharjun mökit 18 Aholan lomamökit 19 Asuntohotelli Ruska 30 Teeriranta 31 Petäjälammen lomakylä 32 Matkajoki Camping 33 Viipuksen leirintäalue 35 Oulangan kansallispuiston leirintäalue 36 Kuusingin leirintä 37 Isokenkäisten Klubi 38 Hotelli Kuusamonportti 39 Oivangin lomakartano 40 Ollilan lomamajat 41 Ervastin Lomat 42 Juumajärven Lomakylä 43 Ajakka huoneistot 44 Atimo Lomakylä 45 Basecamp Oulanka 46 Irnin Lomat 47 Kaukosaaren lomamökit 48 Kitkajoen lomatuvat 49 LomaTuulia 50 Nevalan lomamajat 51 Niemen lomat 52 Ruka Kitkan lomamajat 53 Retki Etappi lomakylä 54 Jaakkola 55 Petäjälammen Turistimajat 56 Saapungin lomat 57 Taivallahden lomamökit 58 Takkulan maatilalomat 59 Törmäsen lomamajat 60 Virkkulan lomamajat 61 Ruka Kitkankuru Kuva 10. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset majoituspalvelut (ei sisällä ilman tunnusta viitoitettavia kohteita). Majoituskohteista on esitetty kuvassa 10 vain tunnuksen viitoituskriteerien mukaiset kohteet. Liikennemerkkisuunnitelmassa on lisäksi esitetty myös sellaiset riittävällä majoituskapasiteetilla varustetut mökkimajoituskohteet, joissa ei ole vastaanottopalvelua. Nämä kohteet on opastettu ilman tunnusta palvelukohteen osoiteviitalla ja tarvittaessa sen ennakkomerkeillä.

23 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 21 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.3 Luontokohteet ja -nähtävyydet 1 Vattukuru 2 Pudasjärven lintutorni 3 Ihmelammen lintutorni 4 Sotkajärven lintutorni 5 Aittojärven lintutornit 6 Hampusvaara 7 Jumalanhauta 8 Kaunislampi 9 Kupson Kutsu 21 Soiperoinen 22 Pyhitystunturi 23 Pahkakuru 24 Ölkky 25 Kylmäluoman retkeilyalue 41 Luontokeskus Karhuntassu 42 Julma ölkky 43 Jätärin lintutorni 44 Torangintauksen lintutorni 45 Valtavaara ja Konttainen 46 Näränganvaara 47 Iivaara 48 Pieni Karhunkierros 49 Keroharjun reitti 50 Kuusamon suurpetokeskus 51 Oulangan kansallispuisto 52 Karhunkierros 53 Oulangan luontokeskus 54 Kiutaköngäs Kuva 11. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset luontokohteet ja -nähtävyydet. Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistoa koskeva opastus on käsitelty Syötteen paikallisessa palvelukohteiden opastussuunnitelmassa. Ko. suunnitelmassa on esitetty myös Soiperoisen ulkoilualueen (kohde 21) opastustapa. Liikennemerkkisuunnitelmassa Soiperoisen opasteisiin on lisätty Pyhitystunturin (kohde 22) opasteet mahdollisuuksien mukaan samoihin pystytystelineisiin. Taivalkoskella Kylmäluoman retkeilyalueen opastamisesta käytiin laajat keskustelut. Opastustavaksi hyväksyttiin monipuolisen matkailukeskuksen tapainen yhteisen opastuspisteen opastaminen neljällä keskeisellä tunnuksella. Itse kohteeseen opastetaan kahden eri palvelun omilla opastustauluilla, joissa on kolme tunnusta.

24 22 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET Kuusamossa Rukan palvelukohteiden opastussuunnitelmassa on esitetty osittain Oulangan kansallispuiston (kohde 51) opasteita. Liikennemerkkisuunnitelmassa on tähän esitetty muutoksia. Tämän lisäksi valtatien 5 ja maantien 950 liittymäalueen läheisyydessä on esitetty liikennemerkkisuunnitelmassa useita kohteita, jotka eivät silloin olleet tiedossa. 5.4 Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet 1 Pudasjärven kotiseutumuseo 2 Taidehuone Pudikki 3 Pudasjärven kirkko 4 Lapin sodan Aittojärven muistomerkki 5 Lapin sodan Hetekylän muistomerkki 6 Tykkyläisen kesänäyttely 11 Kallioniemi Kalle Päätalon lapsuudenkoti 12 Jalavan kauppa ja pirttikahvila 13 Päätalo keskus 21 Kuusamon kotiseutumuseo 22 Salpalinja 23 Salpalinja ja vanha mylly 24 Myllykoski ja mylly 25 Matkailutie Via Karelia Kuva 12. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset historialliset ja taiteelliset nähtävyydet. Lausunnonantajatahojen mukaan Tykkyläisen kesänäyttely (kohde 6) ei täytä viitoituskriteerejä. Kohde on suunnitelmassa esitetty, koska Pudasjärven kaupunki pitää sitä paikallisesti tärkeänä. Opastustapana on käytetty palvelukohteen osoiteviittaa ja sen ennakkomerkkejä.

25 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma 23 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.5 Maaseutuyritykset 1 Kulkurin HopeaPuoti 2 Porotila Seppo Huitsi 3 MTA Sarviseppä 11 Pesiölän puutarha 21 Studio Tundra 22 Tmi Kurtti Asko 23 Maaselän porotuote 24 Puutteenkylän Puutarha Kuva 13. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset maaseutuyritykset.

26 24 Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.6 Aktiviteetit 1 Virkistysuimala Puikkari 2 Kipinän kalastusmatkailukeskus 3 Paukkerin koskialueen viehekalastusalue 4 Jaaskamonkoski 5 Kangaslampi 6 Roomuranta 7 Oulun seudun ammattiopiston tallit 8 Kuusamon Tropiikki 21 Taivalvaara 22 Siikalammen uimapaikka 23 Hevostalli Harjakko 24 Ohtaoja 25 Uimahalli 26 Kostonjoki 41 Anun talli 42 Ku Ru talli 43 Uimahalli 44 Kelanrannan rantauimala 45 Tolpanniemen uimapaikka 46 Helilammen uimapaikka 47 Ratsutalli Sirius 48 Käylän uimaranta Kuva 14. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset aktiviteetit. Taivalkosken Taivalvaaraan esitetään kohteen yhteiseen opastuspaikkaan monipuolisen matkailukeskuksen tavoin kuuden tunnuksen opastustauluja. Taivalkosken opastustoimisto sijaitsee Hotelli Herkon yhteydessä, jonne opasteet jokaisesta tulosuunnasta asetetaan. Muihin opastuspisteisiin ei Taivalkoskella opasteta liikennemerkein. 5.7 Matkailutiet Via Karelia matkailutie on suunnittelualueella ainoa virallisesti hyväksytty matkailutie, joka kulkee Kuusamossa valtatiellä 5 ja maantiellä 950. Via Karelia on lähes halki Suomen kulkeva matkailutie, joka on nykyisin opastettu matkailutie-merkein. Matkailutien linjauksen muutos on esitetty suunnitel-

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 978-951-803-791-3 TIEH 2100047-07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastusjärjestelmän kehittäminen. Tiehallinnon selvityksiä 27/2004

Palvelukohteiden opastusjärjestelmän kehittäminen. Tiehallinnon selvityksiä 27/2004 Palvelukohteiden opastusjärjestelmän kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 27/2004 Palvelukohteiden opastusjärjestelmän kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 27/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva:

Lisätiedot

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 15 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje Liikenneviraston ohjeita 15/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Tienvarsimainonnan käsikirja 1

Tienvarsimainonnan käsikirja 1 1 2 3 Helsinki 2002 4 ISBN 951-726-924-2 Raportin taitto ja piirustukset: Ari Pirttisalo Raportin valokuvat: Hämeen tiepiiri (22, 35) Oulun tiepiiri (6, 9, 15, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 40) Lapin ympäristökeskus

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelukohteiden maakunnallinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelukohteiden maakunnallinen Tiehallinto Turku 2009 Kannen kuvat: Kurjenrahkan kansallispuiston lintutorni

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 REITIN PERUSTIEDOT... 3 2.1 SUUNNITTELUPERIAATTEET... 4 2.2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 2.3 ALUEEN MUU

Lisätiedot

LUONNOS 21.2.2014. Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen. Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen. Lupaohje Oulun kaupungin alueelle

LUONNOS 21.2.2014. Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen. Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen. Lupaohje Oulun kaupungin alueelle LUONNOS 21.2.2014 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Lupaohje Oulun kaupungin alueelle Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen Lupaohje Oulun kaupungin alueelle 22.4.2014 Päivitetty 22.10.2014 Ulko-

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Pysäköimis- ja levähdysalueet

Pysäköimis- ja levähdysalueet Pysäköimis- ja levähdysalueet Suunnitteluohje Tielaitos Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka Helsinki 1997 Alkusanat Tielaitoksen toimesta on tehty vuonna 1996 selvitys pysäköimis- ja levähdysalueiden

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ. Työryhmän loppuraportti 10.05.2005

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ. Työryhmän loppuraportti 10.05.2005 ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ Työryhmän loppuraportti 10.05.2005 HELSINGIN KAUPUNKI ULKOMAINONTA 1 (23) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LOPPURAPORTTI Kaupunkikuvaosasto

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot