Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille"

Transkriptio

1 Ohje 1 (7) Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Kuten syksyllä 2014 on tiedotettu, maantiepysäkkien tietoja on tarpeen ylläpitää toistaiseksi rinnakkain kahdessa järjestelmässä - Digiroadissa ja Tierekisterissä. Tämä ohje korvaa aiemmat pysäkkitietojen ylläpito-ohjeet. Myös Tierekisterin tietosisällön kuvaus on päivitetty pysäkkitietolajin (TL196) osalta (http://www.liikennevirasto.fi/tierekisteri). Arviolta ainakin seuraavan vuoden verran tullaan vielä elämään siirtymävaiheessa, jossa kahden järjestelmän rinnakkainen ylläpito pysäkkitietojen osalta on välttämätöntä. Tämä on siis väliaikainen käytäntö siihen asti, kunnes tieosoiteverkko on saatu Digiroadiin ja automaattinen tiedonsiirto toimimaan Digiroadin ja Tierekisterin välillä. Alla ohjeet, miten siirtymäaikana toimitaan: 1. Pysäkkitietoja ylläpidetään sekä Digiroadissa että Tierekisterissä Digiroad on pysäkkitietojen valtakunnallinen master-tietokanta, josta pysäkkitiedot siirtyvät valtakunnallisten joukkoliikenteen järjestelmien käyttöön (Esim. Vallu, Waltti, Matka.fi) o Joukkoliikennevastaava ylläpitää Digiroadin pysäkkitietoja Tierekisteri toimii maanteiden osalta keskitettynä tienpidon tietovarastona sekä maanteiden pysäkkien varustetietojen master-tietokantana o Tierekisterivastaava ylläpitää Tierekisterissä tietoa TL196 pysäkin olemassaolosta, sijainnista ja tyypistä sen perusteella, mitä joukkoliikennevastaava hänelle kertoo. Tierekisterissä ylläpidetään myös pysäkkien varustetietoja (TL507 ja TL508) hoidon alueurakoista saatavien tietojen perusteella o Tierekisteri tarjoaa tienpitäjille tiedot, missä kuuluu olla pysäkki ja mitä varusteita siihen liittyy Tässä ohjeessa puhutaan pysäkin yksilöivistä tunnuksista Tierekisterin termein. Tierekisterin PYSID vastaa Digiroadin valtakunnallista ID:tä ja Tierekisterin PYSTUNNUS vastaa Digiroadin Livi-tunnusta. Tunnusten vastaavuudet on havainnollistettu myös taulukossa Tierekisterivastaava ja joukkoliikennevastaava neuvottelevat yhdessä pysäkkitietojen muutokset Joukkoliikennevastaava ja tierekisterivastaava tekevät yhteistyötä pysäkkien lisäys-, poisto- ja muutostöissä tämän ohjeen ja TL196 mukaisesti, sillä kaikki tiedonsiirto Digiroadin ja Tierekisterin välillä ei ole toistaiseksi automaattista. Erityisesti silloin kun pysäkit ja niiden varusteet eivät kohtaa, tulee joukkoliikennevastaavan ja tierekisterivastaavan selvittää, mistä ristiriidat johtuvat ja korjata virheelliset tiedot. Pysäkkitietojen muutosten hallinta on kuvattu myös kuvaliitteissä ohjeen lopussa. Huom! Digiroadin pysäkkitieto on yhä laajemmin eri toimijoiden käytössä ja siksi Digiroadiin on tehtävä muutokset huolella ja tiedostaen muutosten vaikutukset hyödyntäjille.

2 Ohje 2 (7) 2.1 Uuden pysäkin lisääminen maantielle TR-vastaava ja JL-vastaava sopivat yhdessä uuden pysäkin paikan. TR-vastaava lisää ensin pysäkin Tierekisteriin, jolloin pysäkki saa PYSTUNNUKSEN eli Livi-tunnuksen. JL-vastaava lisää tämän jälkeen pysäkin Digiroadiin ja syöttää sinne myös tuon Livi-tunnuksen. Digiroadin pysäkeille automaattisesti antamat PYSID:t (valtakunnalliset ID:t) lisätään keskitetysti PYSTUNNUKSEN perusteella Tierekisteriin erikseen sovittavalla tahdilla, ellei niitä ole jo manuaalisesti Tierekisteriin lisätty. Huom! Näin tekemällä varmistetaan, että molemmissa järjestelmissä ovat samat pysäkit, joilla on samat yksilöivät tunnisteet (PYSTUNNUS ja PYSID). Tämä mahdollistaa sovittujen tietojen siirron automaattisesti järjestelmien välillä. Digiroadissa on tarvetta ennakoida tulevia pysäkkejä. Digiroadiin tulevan pysäkin voi lisätä asettamalla sen ensimmäisen voimassaolopäivän tulevaisuuteen. Jos ko. tieosuus on jo olemassa, pysäkin voi lisätä myös Tierekisteriin ennakkoon haluttua tulevaisuuden voimaantulopäivämäärää käyttäen. Silloin se ei näy Tierekisterin nykytilassa. Näin saadaan myös Livi-tunnus Digiroadiin etukäteen lisättäväksi. 2.2 Pysäkin poisto tai korvaaminen uudella Koska Tierekisteriin kerätään historiaa, täytyy fyysisesti poistetulle pysäkille laittaa aina Tierekisterissä loppupäivämäärä. Vaikka joukkoliikenteen kannalta vastaava pysäkki rakennettaisiin vanhan välittömään läheisyyteen, lisätään Tierekisteriin uusi pysäkki. Lisättäessä pysäkki saa aina automaattisesti uuden PYSTUNNUKSEN. Uudelle pysäkille tallennetaan myös uudet varusteet Tierekisteriin (TL507 ja TL508). Mikäli pysäkkiä ei fyysisesti hävitetä, vaan se ainoastaan jää pois liikenteeltä, voidaan sen tyypiksi Tierekisterissä muuttaa 7 eli poistettu käytöstä. Joukkoliikennevastaava arvioi, miten edellä mainittu pysäkin korvaaminen uudella toteutetaan Digiroadissa. Digiroadissa voidaan toimia kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen siitä, onko pysäkin siirto matkustajan kannalta merkittävä: 1. Mikäli matkustajan kannalta on kyse samasta pysäkistä, säilytetään Digiroadin valtakunnallinen ID (PYSID). JL-vastaava päivittää pysäkille Tierekisteriin lisätyn uuden pysäkin PYSTUNNUKSEN Digiroadin Livi-tunnus kenttään ja siirtää pysäkin Digiroadissa uuteen paikkaan. Valtakunnallisen ID:n säilyttäminen Digiroadissa on olennaista, jotta reititys pysäkkien avulla säilyy eheänä.

3 Ohje 3 (7) 2. Jos pysäkki pitää poistaa Digiroadista, se tehdään asettamalla sille viimeinen voimassaolopäivämäärä. Pysäkin voi poistaa voimasta oma-alotteisesti tai toimittaa poistettavan pysäkin PYSID:n Digiroad-operaattorille. Kaikkien poistettavien pysäkkien PYSID:t tulee joka tapauksessa ilmoittaa Digiroad-operaattorille Pysäkille tulee ilmoittaa myös korvaava pysäkki, jos sellainen on tiedossa. Ilmoittamisesta huolehtii JLvastaava. Digiroad-operaattorilla on käytössään listaus valtakunnallisessa käytössä olevista pysäkeistä. Näin varmistetaan, että pysäkkien reititys Digiroadin pysäkkiaineistoa hyödyntävissä järjestelmissä säilyy eheänä, vaikka reitillä oleva pysäkki poistuu liikenteestä. 2.3 Pysäkin sijainnin korjaus Pysäkin sijainnissa havaitut virheet tulee TR- ja JL vastaavien selvittää yhdessä. Korjaus tehdään tarvittaessa molempiin järjestelmiin. Onnistumista voi arvioida vertaamalla päivityksen jälkeen Tierekisterin katselunäkymän kartalla olevaa sijaintia Digiroadin sijaintiin. TR-vastaavan tulee korjata TL196 lisäksi myös tietolajien TL507 ja TL508 tieosoite Tierekisterin varustetietojen korjaussovelluksella. Sijaintikorjauksissa PYSID, PYSTUNNUS ja muut tiedot säilyvät ennallaan. 2.4 Muiden pysäkkitietojen muutokset Maanteiden pysäkkitiedoista on tarpeen ylläpitää Tierekisterissä ja Digiroadissa rinnakkain tietolajin TL196 puolitietoa, pysäkin tyyppitietoa. Korotettu-tieto ja esteettömyystieto ovat eri asioita. Nimitiedot ja matkustajatunnukset päivitetään ensin Digiroadiin. PYSID:n Digiroad generoi automaattisesti kullekin pysäkille. Nämä kolme siirretään Tierekisteriin eräajoina PYSTUNNUKSEN avulla sovittuina ajankohtina keskitetysti. Vastaavasti eräät Tierekisteri tiedot siirretään Digiroadiin päin automaattisesti PYSID:n avulla. Tietojen ylläpito on kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1: Tierekisterin ja Digiroadin tietosisältöjen vastaavuus TL196 Tierekisteri Vastaavuus Ylläpito Digiroadissa PYSID Valtakunnallinen ID Digiroad generoi. Siirretään keskitetysti Digiroadista Tierekisteriin PYSTUNNUS Livi-tunniste Tierekisteri generoi, kirjataan Digiroadiin STOPCODE Matkustajatunnus Ylläpidetään ensisijaisesti Digiroadissa. Siirretään keskitetysti Digirodista Tierekisteriin. PYSNIMI STOPNAMN Pysäkin nimi suomeksi Pysäkin nimi ruotsiksi Ylläpidetään ensisijaisesti Digiroadissa. Siirretään keskitetysti Digirodista Tierekisteriin. Ylläpidetään vain Digiroadissa

4 Ohje 4 (7) PUOLITIETO Vaikutussuunta Ylläpidetään molemmissa BUSSITY (P) Pysäkin tyyppi Ylläpidetään molemmissa (paikallis ja/tai kaukoliikenne ja/tai virtuaalipysäkki) PIKAVUO Pysäkin tyyppi Ylläpidetään molemmissa pikavuoro KATOS Katos Ylläpidetään Tierekisterissä, siirretään keskitetysti Digiroadiin KOROTETTU Esteettömyystiedot Ylläpidetään molemmissa, selvitetään sisällön vastaavuus myöhemmin. 3. Poikkeukset Digiroadin pysäkkien ylläpidossa maanteillä 1. JL-vastaava ylläpitää Digiroadissa maanteiden pysäkkitietojen lisäksi myös liikennöinnissä tarvitsemiensa yksityisteiden pysäkkien tietoja. Yksityisteiden tietoja ei ylläpidetä Tierekisterissä. Digiroadiin voi lisätä tarvittaessa myös virtuaalipysäkkejä. Virtuaalipysäkkejä ei ylläpidetä Tierekisterissä. Virtuaalipysäkille ei saa antaa muita tyyppejä virtuaalipysäkin lisäksi, jotta ne eivät siirry Tierekisteriin. 2. HSL ylläpitää myös liikennöimiensä maantiepysäkkien tietoja Digiroadissa. Uudenmaan Elyn joukkoliikennevastaava huolehtii, että nämä pysäkit löytyvät myös Tierekisteristä ja että niille kirjataan myös Livi-ID:t (PYSTUNNUS) Digiroadiin, jotta synkronointi Tierekisterin pysäkkien kanssa on mahdollista. Jos HSL toimittaa maantielle uuden pysäkin, operaattori toimittaa siitä tiedon Uudenmaan-Elyn joukkoliikennevastaavalle. Lisäksi UudElyn JL-vastaava toimittaa tiedot tehdyistä katos- ja kilpimuutoksista HSL:lle 3. Poikkeustapauksissa Ely-keskus voi vastata kunnan puolesta kaduilla olevien pysäkkien ylläpidosta Digiroadissa. Tällainen sopimus voidaan tehdä JL-vastaavan ja kunnan kanssa, ja se on ilmoitettava tiedoksi Digiroad-operaattorille. Muissa tapauksissa JL-vastaava EI SAA KOSKEA Digiroadissa katuverkon pysäkkitietoihin, ellei asiasta erikseen sovita kunnan kanssa. Katuverkon pysäkkien virheistä voi ilmoittaa ja korjausta pyytää Digiroad-operaattorilta: tai puhelimitse Pysäkkien ylläpitäminen Digiroadissa ja Digiroad-aineisto 1. JL-vastaava nimeää ylläpitämänsä pysäkit Digiroadiin

5 Ohje 5 (7) JL-vastaava huolehtii, että jokaisella maantiepysäkillä on kunnan sisällä yksilöllinen nimi Digiroadissa pysäkkiparin pysäkit voidaan erottaa ilmansuuntakirjaimilla, esim. Laune P ja Laune E Mikäli Ely-keskus ylläpitää pysäkkejä yksityisteillä tai katuverkon pysäkkejä kunnan puolesta, nimeää joukkoliikennevastaava myös nämä pysäkit Digiroadiin HSL-alueella HSL nimeää liikennöimänsä maantiepysäkit, Uudenmaan Elyn joukkoliikennevastaava loput Mikäli pysäkki palvelee useamman kaupungin välistä liikennettä, tulee sen nimen olla riittävän kuvaava valtakunnallisesti Suuret aineistopäivitykset voi toimittaa Digiroad-operaattorille esim. Excel-formaatissa Erillinen nimeämisohje löytyy ohje liitteestä 1 2. Pysäkkien ylläpito Digiroadissa tehdään pääasiassa ylläpitosovelluksen kautta Käyttöoikeudet Digiroadiin ja apua sovelluksen käyttöön saa Digiroad-operaattorilta tai puhelimitse Suuret aineistopäivitykset esim. pysäkkien nimiin voi toimittaa Digiroad-operaattorille päivitettäväksi automaattiajolla Digiroadiin. Toimituksessa tulee olla mukana pysäkin PYSTUNNUKSET (Livi-tunnukset) 3. Digiroad-aineisto on ladattavissa CSV-muotoisena (Excel) osoitteessa tai Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelusta Listasta voi suodattaa kuntanumeroiden avulla oman alueen pysäkit sekä tarkistaa, onko omalla alueella esim. nimettömiä pysäkkejä. 4. Varusteinventointien tiedot Tierekisteristä Digiroadiin Tietolajien TL196 on oltava kunnossa Tierekisterissä, koska pysäkkien varusteet (TL507 ja TL508) kohdennetaan inventointiprosessissa 50 metrin säteeltä samalla puolen tietä löytyvään pysäkkiin. Mikäli pysäkkien varusteinventoinneissa havaitaan Tierekisteristä puuttuvia pysäkkejä tai virheitä niiden sijainnissa, toimitaan kuten tässä ohjeessa on kuvattu: 1. TR-vastavaa sopii JL-vastaavan kanssa uusien pysäkkien lisäämisestä inventoinnin tulosten mukaisesti JL-vastaava vie tiedot Digiroadiin (kohdan 2.1 mukaisesti) 2. Osoitekorjaukset, kohteen tietojen korjaukset ja poistettavat kohteet käydään läpi TRja JL-vastaavan kanssa (kohtien 2.2 ja 2.3 mukaisesti). Kysymyksiin tästä ohjeesta vastaa Digiroad-operaattori tai puhelimitse (ma-pe klo 9-16). Pysäkkiaineiston usein kysytyt kysymykset Digiroadin nettisivuilla

6 Ohje 6 (7) LIITE 1 KUVAT Pysäkkien nimeäminen Digiroadissa Uuden pysäkin lisääminen Pysäkki poistuu liikenteestä, mutta ei hävitetä fyysisesti Pysäkin poistaminen ja korvaaminen uudella Pysäkin sijainnin korjaus

7 Ohje 7 (7)

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Digiroadylläpitosovelluskoulutus Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori 15.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Vehti 4C. Yhdistely. Tarkastus- ja korjausosa

Vehti 4C. Yhdistely. Tarkastus- ja korjausosa Vehti 4C Yhdistely Tarkastus- ja korjausosa 1. Yleistä 1.1 Ohjeen käyttö Vehti muodostuu viidestä osasta. Tämä on Vehti 4C Yhdistelyn tarkastus- ja korjausosa vesihuollon liittymätiedon tarkastamisesta

Lisätiedot

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje LTO Opettajan työkalu Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus... 1 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin... 2 2.1. Opettajien tietojen ylläpito... 3 2.2. Luokkien ylläpito... 5 2.3. Luokkien oppilaiden

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Verotili - yleistä...1 1.1.1 Mikä muuttuu 1.1.2010?...1 1.1.2 Yksi maksu...2 1.1.3 Arvonlisäveron muutokset...2 1.2 Muutokset

Lisätiedot

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE Logica KÄYTTÖOHJE 1 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...6 1.1. Painikkeet...6 1.2. Pikanäppäimet...7 1.3. Näytön kolme eri tilaa...7 1.4. Valintalistojen käsittely...8 1.5. Hakeminen...8

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Ohjelmaversio 2.0 Dokumenttiversio 1.0 Tämä dokumentti sisältää käyttöohjeet Edukeeper henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman käyttöön. Dokumentin sisältö

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Tavoite DIGIROAD on kansallinen

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto. SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen

Helsingin yliopisto. SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen Helsingin yliopisto SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Matkojen haku ja listaus... 3 3 Uuden matkapyynnön luonti... 5 3.1 Uusi matkapyyntö...

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

Sarjaan ilmoittautumisen esivalmistelut:

Sarjaan ilmoittautumisen esivalmistelut: SUOMEN SALIBANDYLIITTO SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ OHJEEN VERSIO 1.9. (s. 1) Sarjaan ilmoittautumisen esivalmistelut: Onko seurallanne uudet seurakäyttäjätunnukset? Vanhat tunnukset (ennen 04/2011

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot